Medlemsblad marts 2012 - Kolding Sportsfiskerforening

koldingsportsfisker.dk

Medlemsblad marts 2012 - Kolding Sportsfiskerforening

KOLDING OLDINGFISKEREN ISKEREN

NUMMER 1 MARTS 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

GENERALFORSAMLING

DEN 27. MARTS

KL. 19.00

REGNSKAB FOR 2011

ARRANGEMENTER 2012

FANGSTSTATISTIK 2011

SET & SKET

GARNVOGTER RAPPORT

KONTROL RAPPORT


Kolding Fiskeren

Nr. 1 - 2012 - årgang 19

Udgivelse 1. marts 2012

Oplag 400 stk.

Udgivelsesdatoer

1. marts

1. juni

1. september

1. december

Deadline

Artikler, foto, annoncer, m.m., skal

indsendes til redaktøren 3 uger før

udgivelsesdatoen.

Næste deadline er den 7. maj 2012

Gratis

Medlemmer kan gratis annoncerer i

medlemsbladet for køb/salg/bytte af

fiskegrej.

Fernet Branca prisen

Redaktionen trækker lod blandt indsendte

indlæg, en god opskrift, et

flot billede af en fisk, en god ide´

eller et godt initiativ.

Hvis en junior vinder, vil der i stedet

udleveres et gavekort på kr.

150,- til én af byens grejforretninger.

Hjemmeside

Kolding Sportsfiskerforenings

hjemmeside:

Http://www.koldingsportsfisker.dk

Hjemmesiden opdateres jævnligt

med nyheder, artikler, arrangementer,

efterlysninger m.m.

Har du nyheder til hjemmesiden,

bedes du sende ”nyheden” til redaktøren.

Redaktør / Webmaster

Mogens Laursen

Langagervej 46

6000 Kolding

Mobil: 42 31 59 50

E-mail: mogens@lauer.dk

Tryk

From Grafisk

Fabriksvej 7-9, 6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11

KS KONTINGENT 2012

Senior kr. 1210,-

Junior kr. 430,-

Pensionister kr. 820,-

Familie kr. 1210 +

½ pris for øvrige

Indmeldelsesgebyr

Kr. 100,- for senior og familiekontingent.

Kr. 50,- for junior og pensionister.

Døgnkort Kolding Å kr. 150,-

(1. april - 31. okt.)

Begrænset fiskeret

Døgnkort søerne kr. 50,-

(1. maj - 31. dec.)

Ugekort søerne kr. 250,-

(1. maj - 31. dec.)

Dagkort kan købes her:

Steens Jagt og Fiskeri

Kolding Jagt & Fiskeri

Kolding Turistbureau

Danmarks Sportsfiskerforbund

(Som medlem af DSF opnås 33

% rabat)

KS Fiskevand:

Kolding Å

Strækninger af V. Nebel Å

Strækning af Åkær Å

Strækning af Sneum Å

Gels Å

(Gels Å Sammenslutningen)

Harte– Donssøerne:

(Nørresø, Søndersø, Søndermose,

Stallerup sø, Påby sø, samt

mellemliggende kanaler).

De bynære søer:

(Marielundssøerne, Svanesøen,

Parksøen, Rønningsmose, Ferup

Søerne).

Foreningen er medlem af

Danmarks Sportsfiskerforbund

2

INDHOLD

Side 1 Foto af Ole Vedsted

Side 2 Generalforsamling

Side 8 Regnskab

Side 11 Garnvogter rapport

Side 13 Kontrol 2011

Side 14 Fangststatistik 2011

Side 16 Fangst fremgang

Side 17 Set & Sket

Side 18 KoldingFiskeren 2002

Side 19 Junior Program

Side 20 Tur til Æbelø

Side 21 Weekend til Barsø

Side 22 Gedde Premiere 2012

Lystfiskeriets Dag

Grej Marked

Side 23 Beren Bostel 2012

Pighvar tur

Kyst Flue Dag

Side 24 Adresseliste

Se nyheder på foreningens

hjemmeside:

http://www.koldingsportsfisker.dk


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet

4. Indkomne forslag

4.

5.

6.

Generalforsamling seniorafdelingen.

Kolding Sportsfiskerforening afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19.00

på Munkensdam Gymnasium i Kolding.

Forslag 1:

Dagsorden:

Vedtægtsændringer vedrørende medlemstyper

Ændringer vedrørende § 2

Personer fra samme husstand, der i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse som medlem

af foreningen, kan optages på et familiemedlemskab. Et familiemedlemskab kan omfatte

højest 2 voksne, der er fyldt 18 år, samt husstandens børn under 18 år.

Aktive sportsfiskere, der ikke ønsker at benytte foreningens fiskevande, men som ønsker

at støtte foreningen og deltage i foreningens øvrige aktiviteter, kan optages som medlem

med begrænset fiskeret (det gamle åløb ved stadion) eller uden fiskeret. Medlemmer med

begrænset fiskeret eller uden fiskeret har ikke stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen,

men har derudover samme rettigheder og pligter som medlemmer med fiskeret.

Enhver der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som passivt medlem. Passive

medlemmer har ikke fiskeret og stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen,

men kan deltage i sociale aktiviteter i foreningen.

Ændringen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2013.

Forslagsstiller:

Bestyrelsen

Begrundelse:

Der skabes med den nye bestemmelse i stk. 6 mulighed for et passivt medlemskab, der er

et rent støttemedlemskab uden rettigheder i foreningen og i forhold til Danmarks Sportsfiskerforbund

udover mulighed for at deltage i sociale aktiviteter i foreningen. De øvrige

ændringer er af redaktionel karakter og indebærer, at § 5A, stk. 1 og 2 udgår.

3


1.

2.

3.

4.

5.

Forslag 2:

Vedtægtsændring vedrørende krav til bopæl for bestyrelsesmedlemmer

§ 4, stk. 9 ændres til

4. Alle valg under § 4 skal være danske statsborgere.

Ændringen træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslagsstiller:

Bestyrelsen

Begrundelse:

Forslaget indebærer, at afstandskravet på 30 km fra Kolding Rådhus ophæves, idet det

kan være en uhensigtsmæssig hindring for at rekruttere bestyrelsesmedlemmer. Aktuelt

gør dette sig gældende i forhold til valg af ny kasserer.

Forslag 3:

Vedtægtsændringer vedrørende kontingent for pensionister

A. Med virkning fra 2013 ændres § 5. Kontingent og regnskab til følgende:

Seniorkontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen kan dog fastsætte kontingentstigninger på max. 5 %. Øvrige kontingenter

fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at bevilge kontingentnedsættelse

eller fritagelse for kontingent for særlige grupper. Kontingentet skal være

indbetalt senest den 1. februar

Kontingenttyper:

Seniorkontingent omfatter medlemmer, der er fyldt 18 år i starten af kalenderåret.

Juniorkontingent omfatter medlemmer, der er fyldt 10 år og er under 18 år i starten af

kalenderåret.

Familiekontingent udgør mindst et fuldt seniorkontingent, samt ½ senior- eller juniorkontingent

for hver af de øvrige i husstanden, der ønskes omfattet af familiemedlemskabet.

Kontingent for medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret.

Kontingent for passive medlemmer.

Folke- og førtidspensionister, der i 2012 var omfattet af det almindelige pensionistkontingent

samt pensionister, der i 2012 var omfattet af bestemmelsen om særlig nedsat kontingent,

bevarer retten til det almindelige pensionistkontingent ved fortsat uafbrudt medlemskab

af foreningen. Pensionistkontingentet for disse pensionister reguleres fremover i lighed

med andre kontingenter jf stk. 1.

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på generalforsamlingen

i revideret stand.

Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden.

Revisionen skal være afsluttet således at det kan offentliggøres rettidigt sammen med

indkaldelsen til generalforsamlingen.

4


Redaktionelle konsekvensrettelser

§ 5A, stk. 3 udgår. Begrundelse for ændringen er at § 5A på denne måde er integreret i de

paragraffer hvor de naturligt høre hjemme, og at § 5A således udgår.

Ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. januar 2013.

B. Med virkning fra 2013 ændres § 5, stk. 2 til følgende:

1. Kontingent for folke- og førtidspensionister udgør et beløb, der svarer til forbundskontingent

plus halvdelen af den resterende del af det samlede kontingent jf. stk. 1.

Ændringen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2013.

C. Forslag om ekstraordinær kontingentstigning for pensionister jf § 5, stk. 1

Kontingent for folke- og førtidspensionister forhøjes ekstraordinært med virkning fra

2013 med 200 kr. udover den ekstraordinære kontingentstigning på 100 kr., der blev vedtaget

på den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj 2011 og udover den normale

prisregulering.

Forslaget træder i kraft med virkning fra 1. januar 2013.

Forslaget udgår, hvis forslag 3A og 3B vedtages.

Forslagsstiller:

Bestyrelsen

Begrundelse:

Begrundelsen for ændringen er at sikre foreningens økonomiske fundament for fiskevand

og aktiviteter fremover.

Foreningen har fra 2005 og frem til udgangen af 2011 oplevet en medlemsnedgang fra

786 til 627. Ved starten af 2012 er medlemstallet faldet yderligere til knap 600. Samtidig

vil en stadig større del af foreningens medlemmer være pensionister. Da et pensionistkontingent

kun bidrager til foreningen med halvdelen af et seniorkontingent, er medlemsudviklingen

stille og roligt ved at begrænse det økonomiske grundlag for de aktiviteter, som

er nødvendige for fortsat at kunne sikre foreningens medlemmer:

1) gode fiskemuligheder gennem godt fiskevand og fortsat vandpleje

2) adgangsmuligheder til fiskevandet ved søer og åen

3) et effektivt fiskeopsyn ved vore fiskevande og i Kolding inderfjord

4) en effektiv kommunikation gennem vort blad og WEB aktiviteter til fastholdelse og tilgang

af medlemmer

5) en attraktiv og aktiv juniorafdeling

6) samt rammer for foreningsaktiviteter for juniorer, seniorer og veteraner

Forslag 3 A indebærer, at bestemmelserne om pensionistkontingent udgår af vedtægterne,

men således at pensionister, der i 2012 betaler pensionistkontingentet, ved fortsat uafbrudt

medlemskab bevarer retten til pensionistkontingent efter de hidtil gældende regler.

Forslag 3 B indebærer, at bestemmelsen om det særligt lave pensionistkontingent efter 10

års medlemskab udgår af vedtægterne, men forslaget bortfalder, såfremt forslag 3 A vedtages.

Forslag 3 C indebærer en ekstraordinær kontingentforhøjelse for pensionister, men

forslaget bortfalder såfremt forslag 3 A vedtages.

5


Forslag 4:

Forslag til vedtægtsændringer

§ 3. Generalforsamlingen

2. Bestyrelsen fremlægger Kolding Sportsfiskerforenings budget om handlende det kommende

år.

§ 4. Bestyrelsen

1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen.

2. Et projekt eller en investering, som ikke er budgetgodkendt ved en generalforsamling,

forelægges en ny generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.

§ 5. Kontingent og regnskab

2. Veteranseniorkontingent for de ældste medlemmer med begrænset fiskeret eller uden

fiskeret.

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, udvalgsformænd, fiskeriopsyn, hyttemand betaler

halvt kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Juniorkontingentet er gratis det første år, herefter betales der almindeligt juniorkontingent.

Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden.

Revisionen skal være afsluttet, således at regnskabet kan udsendes rettidigt.

Forslagsstiller:

Bjarne R. Jensen, Flemming Andersen, Christian Møller, Mogens Lauridsen,

Eigil Amlund, Benny Wind, Finn Andersen.

Forslag 5:

Forslag

1. Ekstraordinær kontingentforhøjelse på 100 kr. for 2012 for seniorer og pensionister

udover den normale prisregulering.

2. Såfremt der forekommer byttekort, benyttes disse kun af bestyrelsesmedlemmer eller

suppleanter.

3. Foreningens fiskekort, statens fisketegn, skal være synligt, når der fiskes ved fiskevandene.

Forslagsstiller:

Bjarne R. Jensen, Flemming Andersen, Christian Møller, Mogens Lauridsen,

Eigil Amlund, Benny Wind, Finn Andersen.

Forslag 6

Forslag om ændring af fredningstider

Åen åbnes for al fiskeri fra 01.04. hvert år – til og med 31.10. hvert år.

Forslagsstiller:

Christian Møller

6


5. Valg til bestyrelsen

6. Eventuelt

Formand Verner W. Hansen (modtager ikke genvalg)

Kasserer Vakant

Bestyrelsesmedlem Tommy K. Jensen (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Morten Bertelsen (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Jacob Vistesen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsessuppleant Vakant (vælges for 2 år)

Bestyrelsessuppleant Vakant (vælges for 1 år)

Foreningen byder på kaffe og brød

Kolding Sportsfiskerforening

På bestyrelsens vegne

Verner W. Hansen

Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og forevises for adgang til generalforsamlingen

Bemærk skolen er røgfri

Naverstræde 1 / Borch´s Gård, 6000 Kolding Tlf. 75 52 85 88

http://www.Steensjagtogfiskeri.dk e-mail: info@steensjagtogfiskeri.dk

7


En oversigt over de observationer

”Garnvogterne” har lavet i

løbet af sommeren.

Båden blev sat i vandet torsdag

den 16. juni. Det har som regel

været Mogens Lavridsen og undertegnet

– ml/cm - der har sejlet.

Mvh. Christian Møller

Uge 24: ml/cm - Lørdag – laver nye

fortøjninger til båden – sejler ved Svineryggen

og Kolding Å. Ved Østerbrogade

finder vi 2 tove, der kan bruges

til ruser og garn. De fjernes.

Uge 26: ml/cm - Mandag – Sejler –

finder tov, der hænger fra sydmolen i

havnen. Fjernes.

Torsdag – Vi antaster 2 personer, der

fisker ulovligt med stang ved Trindholmsgade,

kl. 23.30. Vi forklarer dem

reglerne.

Uge 27: ml/cm - Mandag – sejler ud kl.

20.00 – antaster 3 hollænder, der dørger

i fredningszonen. De har fanget 2

store poser fisk. De er sømænd fra et

fragtskib, der ligger i Kolding Havn.

Vi forklarer dem reglerne, og de sejler

ind og hiver båden op – og så får vi ”en

finger”. Kl. 21.00 antaster vi 3, der

fisker fra Sydmolen ved slambassinet.

De får at vide, at de fisker ulovligt, og

de pakker sammen og går.

Tirsdag – En fisker ulovligt omkring

fodboldbanerne ved Kolding Å – han

bortvises.

Søndag – Jeg – cm – kontrollerer på

havneområdet. Jeg antaster 2 tyskere,

der fisker ulovligt. Den ene står på

Sydmolen, og den anden ved Slambassinet

ved udløbet af Kolding Å. Jeg

forklarer dem, at det er ulovligt, og de

siger, at der mangler skiltning, men

pakker dog sammen.

Uge 28: ml/cm - Onsdag – sejler om

aftenen – antaster 3 der fisker ulovligt

på Sydmolen. De stopper.

Fredag – sejler om eftermiddagen –

antaster en båd, der dørger ulovligt i

frednings-zonen. Forklarer dem reglerne.

Uge 29: Tommy og Carsten og én mere

sejler i denne i denne uge.

Tommy ringer tirsdag om ulovlig fiskeri

i fredningszonen. Vi sejler ud, men

de er der ikke. Tirsdag aften ser jeg –

fra havnemolen – en mand, der dørger

ulovligt. Jeg forklarer ham reglerne.

Fredag – Tommy sender mig en mail

vedr. sejladsen. De har fundet en ruse,

som de sætter igen. Mogens og jeg over

-tager sejladsen igen søndag.

Vi sejler ud søndag aften kl. 21.00 og

forsøger at finde den ruse, Tommy havde

fat i. Uden held. Finder i stedet 3

sæt ruser (1 sæt = 2 ruser og et rad) ved

Skamlingvejen. Sætter dem igen, og

kontakter Fiskerikontrollen.

Uge 30: ml/cm. Fiskerikontrollen ringer

4 gange. De sejler i Fjorden, men

kan ikke finde de 3 sæt. Jeg kontakter

Fiskerikontrollen, og tilbyder at markere

ruserne. De er tilfældig i Kolding i

bil, og laver kontrol ved havnen. Jeg

tilbyder at komme og vise, hvor ruserne

ligger.

Vi sejler ud kl. 11.00, hvor vi antaster

2, der dørger i fredningszonen. Fiskerikontrollen

venter ved Marina Syd. Vi

finder ruserne fra vores båd, og afleverer

dem ved slæbestedet til fiskerikontrollen.

Lørdag – der er 2 både, der dørger i

fredningszonen. Vi forklarer dem reglerne

og afviser dem.

Uge 31: cm. Mandag – sejler fra kl.

13.00 til 18.30. Finder de ruser, som

Tommy fortalte om. Kontakter Steen

fra fiskerikontrollen. Jeg markerer ruserne

med en fender. Der kommer 2

mand i gummibåd fra fiskerikontrollen.

Jeg venter ved Marina Syd, og vi sejler

sammen ud til ruserne, der ligger midt i

fredningszonen. Der er 4 sæt – og fiskerikontrollen

fjerner dem.

Onsdag – sejler i Kolding Å – En bådejer

henvender sig til mig om nogle

ulovlige ruser, der står i åen ved Trindholmsgade.

Jeg forsøger at finde dem –

men uden held.

Uge 32: ml/cm. Torsdag – 2 mand dørger

i fredningszonen – forklarer END-

NU EN GANG reglerne. Axel og Eigil

kontrollerer fra land.

Uge 33: cm – ferie – vi sejler kun søndag

aften. Der er 2 der fisker ulovligt

fra Sydmolen. Vi forklarer reglerne.

Uge 35: ml/cm – onsdag – sejler – 1

dørger ulovligt – han får reglerne forklaret.

Lørdag – 2 både dørger ulovligt i fredningszonen.

Uge 36: ml/cm – mandag – sejler efter

en båd, der dørger ulovligt. Forklarer

IGEN reglerne.

Lørdag – sejler – antaster en båd, der

dørger i havnen.

11

Uge 37: ml/cm – onsdag – 2 både dørger

ulovligt i fredningszonen.

Lørdag – Torben Lindholdt ringer om

ulovlige garn i fredningsbæltet. De er

observeret af nogle kajakroere, og er

uden afmærkninger. Jeg kontakter fiskerikontrollen

(Steen) – han tager ud

om natten, hvor de antaster en kl.

05.30, som har ulovlige ruser stående

ved Apotekervænget i Strandhuse og

ulovlige garn Løverodde . Det var en

gammel kending, og alt bliver konfiskeret.

Søndag – jeg sejler ud kl. 11.00 for at

finde de garn, som kajakroerne observerede.

Dem fandt fiskerikontrollen

ikke – jeg gjorde heller ikke – så de er

nok blevet fjernet.

Uge 39: ml/cm – tirsdag – vi sejler, og

en person fra Skærbæk dørger i fredningszonen

ud for Dalby Å. Der sejler

også en båd ud – direkte fra broen ved

Skamlingvejen – han dørger også. Vi

forklarer ham reglerne, hvorefter han

gi’r os ”fingeren”

Fredag – vi møder et ældre ægtepar fra

Holsted – de dørger i fredningszonen.

De sagde, at de ikke kendte reglerne

Uge 41: ml/cm – Fredag bliver jeg kontaktet

af et medlem, der har fået at vide,

at der foregår noget mystisk om natten

– ulovlig dørgning og sejlads – hvor et

ægtepar skulle være aktive. Ringer til

Fiskerikontrollen. De sætter evt. folk

på mandag nat. Sender en mail rundt,

for at få lidt hjælp til kontrol fra land.

Tommy har været ude lørdag nat for at

observere, men der var intet at se.

Lørdag – sejler i åen og fredningsbæltet

– vi finder 2 sæt ruser i fredningsbæltet

– Kontakter fiskerikontrollen (Steen)

Uge 42: ml/cm – Steen kontakter mandag

mig via sms.

Tirsdag – kigger til båden – fiskerikontrollen

finder desværre ikke ruserne.

Uge 43: ml/cm – Mandag – Steen ringer

vedr. ruserne

Tirsdag – vi aftaler, at vi finder ruserne.

Jeg snakker med Preben – Garnvogterne

– om hvornår vi skal have

båden op.

Onsdag – Steen og jeg aftaler, at vi

finder ruserne og afleverer dem ved

Rebæk. Det gør vi så – og ved hjælp af

gps’en får fiskerikontrollen så den position,

hvor vi fandt dem.

Bjarne og Preben har også observeret

fra land, så det har været en – synes vi

selv – meget aktiv sommer


KOLDING JAGT & FISKERI

Kolding Storcenter, Orange Gade, Tlf. 75 52 14 14

12


Fra fiskeriopsynet vil jeg starte med

fortælle, at 2011 blev mit første år

som formand for opsynet.

Der var en masse nye tiltag i form

af tilbagemeldinger via mail frem

for brev og nye måder at kontrollere

på, ved at der skrives navn og medlems

nummer op.

Der skulle også skabes en ny kontakt

til fiskerikontrollen og der var

også en masse spørgsmål.

Samtidig var der en del af de gamle

opsynsmænd som havde valgt at

takke af. En stor tak til dem for en

god indsats.

En masse nye folk skulle så gennemgå

en prøve for blive opsyns-

mand. Det klarede de alle og een

efter een var det nye hold ved være

på plads.

Jeg vil gerne sige en stor tak til hele

holdet for indsatsen i 2011 og håber

alle er med igen i 2012.

Der er i 2011 gået 101 kontrol ture

og tjekket 195 personer. Her skal

det siges, at der er enkelte gengangere,

selvom jeg har sorteret de fleste

fra.

Der er udstedet 2 stk. girokort i juli

måned nede ved plovfuren, og der

er sendt 11 personer hjem som ikke

havde deres kort i orden.

Der er udstedt 6 dagkort til søerne.

Der er fundet 2 ruser i kanalen ved

13

Påbysø, hvor fiskerikontrollen blev

kontaktet og kom og fjernede disse

ruser.

Der kom en del tlf. opkald i april

måned, da der var folk der fiskede i

søerne selvom de var fredet i april.

Det gav nogle ekstra kontrol ture

derud. Den ene dag var vi ikke andet

lige kommet hjem fra kontrol

tur, da der kom endnu et opkald

med ulovlig fiskeri.

Der vil i år 2012 være mere fokus i

søerne i april måned.

Jeg ønske alle et godt fiskeår her i

2012

Rene Staal


Fangstrapporter Kolding Å 2011

Havørred 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm Bækørred 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm

Kolding Å - - - - - Kolding Å - - - - -

2011 49 cm 59 cm 69 cm 79 cm > 2011 39 cm 49 cm 59 cm 69 cm >

Januar 2 5 2 1 Januar

Februar 2 1 2 1 Februar

Marts 4 7 2 Marts

April 4 9 4 April 1

Maj 3 Maj

Juni 8 16 8 4 Juni

Juli 110 93 40 13 1 Juli 2 1

August 111 98 27 6 2 August 1 1 1

September 60 44 9 7 4 September 1 3

Oktober 66 28 11 5 2 Oktober 2

November November

I alt 822 370 301 105 36 10 I alt 13 7 5 1

Laks 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm Regnbue 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm

Kolding Å - - - - - Kolding Å - - - - -

2011 69 cm 79 cm 89 cm 99 cm > 2011 39 cm 49 cm 59 cm 69 cm >

Januar Januar

Februar Februar 1

Marts Marts 1

April April

Maj Maj 1

Juni Juni 1 2

Juli Juli 2

August 1 August 3

September 1 4 2 September 2 2 1

Oktober 1 Oktober 2 2

November November

I alt 9 1 5 3 I alt 20 8 9 3

14


Harte- Donssøerne Gels Å

Gedder 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm Gels å 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm

Harte - - - - - - - - - - -

2011 79 cm 89 cm 99 cm 109 cm > 2011 39 cm 49 cm 59 cm 69 cm >

Januar Laks

Februar I alt 0

Marts 1

Søerne

Havørred

April

er fredet I alt 4 1 2 1

Maj 7 Regnbue

Juni I alt 0

Juli 2 Bækørred

August I alt 0

September 2 2 1

Oktober 9 8 1

November 8 4 1

December 3 1

I alt 50 31 16 3

15

Sneum Å

Sandart 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm Sneum Å 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm

Harte - - - - - - - - - - -

2011 49 cm 59 cm 69 cm 79 cm > 2011 39 cm 49 cm 59 cm 69 cm >

Januar Bækørred 1

Februar Regnbue 7 2

Marts

Søerne

Havørred/ 1 1

April

er fredet

Maj Fredet Fredet

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

I alt 0

Statistikken fremkommer ved gennemgang af

551 fangstrapporter (87 % medlemmerne)

Se nyheder

på foreningens

hjemmeside:

http://www.koldingsportsfisker.dk


POSITIV UDVIKLING - FLERE HAVØRREDER I KOLDING Å

Christian Møller med laks på 5,6 kg og 82 cm.

Christian Møller med havørred på 5,7 kg og 74 cm.

Christian Møller er altid god for en længere snak om fiskeri,

men Christian har også den nødvendige tålmodighed

der skal til for at overliste åens blankfisk.

Christian har mange flotte havørreder og laks på samvittigheden

- mange taget på orm, men også med andre former

for agn. Christian bruger desuden rigtig meget tid på

jobbet som ”garnvogter”.

1200

1000

800

600

400

200

225 245 269

Fangede havørreder i Kolding Å

498

366

212 283

497

369

243 250

612

413

929 954

828

1091

901

788 822

706

0

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

16

Fangstrapporterne for 2011 er optalt og resultatet

viser, at 2011 blev et rigtigt godt år.

Havørred fangsterne er forøget med 14,1% i

forhold til 2010. I alt er der indrapporteret

822 havørreder mod 706 stk. i 2010.

En anden positiv udvikling er, at mængden

af større havørreder er markant stigende. Set

i forhold til 2010, er størrelsen 40-50cm forøget

med 24,3%, størrelsen 50-60cm med

34,3%, størrelsen 80-90cm med 30%.

I alt er der hjemtaget 629 havørreder og genudsat

193.

I 2011 blev der fanget 9 laks mod 7 stk. i

2010. Bækørrederne er også i fremgang,

hvor der i 2011 blev fanget 23 stk. mod 13

stk. i 2010. Også regnbueørred fangsterne er

steget. I 2011 blev det til 29 stk. mod 20 stk.

i 2010.

Harte- Donssøerne har også haft en pæn stigning

i indrapporterede fangster. I 2011 er der

rapporteret 50 gedder-fangster mod 33 gedder

i 2010.

Kurt Petersen med en flot havørred fanget i

2011. Kurt er én af foreningens mest ihærdige

sportsfisker, der hvert år med prop og

orm, lokker et utal af havørreder til bid.

Kurt størst fanget havørred fra Kolding Å er

indtil dato, en havørred på 8,5 kg.


PREMIERE VED KOLDING Å

Premieren bød ikke på de store overraskelser. Som sædvane

var der høj vandstand - og langt imellem brugs fisk.

Der blev fanget få nedgænger og enkelte grønlænder.

Efterfølgende er der fanget ganske få pæne fisk men dog

enkelte flotte regnbueørreder, bækørreder og havørreder

med sul på kroppen.

Et godt eksempel på en god oplevelse er Ole Vedsteds

fangst den 18. januar. Først fangede han en undermåler

og en nedgænger, men så pludselig var der kontakt til en

lidt bedre fisk ”havørred” som kunne give lidt modstand

og gav Ole en dejlig fight.

Havørreden viste sig at være en flot overspringer på

3.150 kg og 65 cm. En god start på sæsonen for Ole.

HAVØRREDER TIL ANDERS VED KOLDING FJORD

Anders med flere, mente

den flotte havørred på

60 cm var en laks.

Billedet blev efterfølgende

sendt til Erling

Maigaard, der kunne

afkræfte, at der var tale

om en laks, som ellers

ville have været Anders’s

første eksemplar.

17

Det er altid et ”hit” at være ved Kolding

Fjord, når isen bryder og agnet

igen kan kastes ud, uden at den slår

smut hen af isen.

Anders Thomsen var én af de heldige

der fik fisk med hjem. Læs hans beretning

her:

Dagen startede med et værre blæse

vejr, da jeg kom til svinebugten den

sidste lørdag i februar. i det første kast

med blink fulgte en fisk med ind til

land, og den bed på krogen i næste kast

fik jeg en havørred på 32 cm. Den blev

sat ud igen.

Derefter gik min prop under vandet, og

en sølvblank havørred fightede jeg

med i 10 min., før den kunne landes.

Den målte 60 cm.

Jeg stod og snakkede med en ældre

murermester, og fik et chok da min

prop igen forsvandt. Murermesteren

sagde at det var en lille en jeg havde

hug af, men den var da meget flot

med de mange sorte prikker og sine 48

cm.

Jeg mødte mange fiskere denne dag,

men var den eneste der fangede noget

denne dag.


Nedenstående stod skrevet i Kolding Fiskeren for 10 år siden - marts 2002

Nytårsturen var en klam fornøjelse med

snevejr og kun små fisk

Lars Therkildsen fangede denne

havørred på 65 cm som hurtigt blev

genudsat efter fotograferingen

18

Sidste års vinder af Barsø konkurrencen, Torben

Lindholst, viser her hvordan en flot kystørred

skal se ud. Nu har du igen mulighed for

at opleve en weekend på denne dejlige ø

midt i Lillebælt. Læs weekendens program

inde i bladet.

Nytårsturen den 27. dec.

Traditionen tro – oven på alle julefrokosterne –

skal vi ud på Lillebælt efter Nytårstorsken. Det er

næsten også lige så sikkert som ammen i kirken,

ønsker man torsk nytårsaften, så må man til fiskehandleren.

Det kan dog ikke holde folk tilbage. 27

mand havde en dejlig tur dog uden de store fangster.

De fleste torsk var mellem 10 og 34 cm – og

akkurat som sidste år, blev de genudsat med ordene

”vi ses til næste år” bare lidt større. Utrolig

nok har de ikke vokset sig en skid større i løbet af

et år.

Å-premiere den 16. januar

Å-Premieren den 16. januar. Mange af foreningens

medlemmer havde glædet sig til å-premieren

og det var også at se ved åen. Et godt skøn, der

var vel ca. 75 mand ved åen. Såvel motorvejsbroen

som Plovfuren var godt besøgt. Men fiskene

havde gemt sig på stykket opstrøms motorvejen –

eller ude i fjorden. Fangsterne var minimale – personligt

hørte jeg kun om én regnbueørred på 3,5

kg og 2 nedgænger, den ene afbilledet her – og

de blev begge nænsomt genudsat, så de kan vokse

sig fede til næste opgang.

Bent (hyttefar) havde varslet pølser kl. 11.30 – og

det var noget der kunne trække folk til. Pauser i

fiskeriet kan man altid bruge – og især en dag

hvor fiskene ikke har lyst. De ”kloge” mente at det

var på grund af tågen – ja, døden skal jo have en

årsag.

Under el-fiskeriet midt i december, blev der set

mange store regnbueørreder oppe i systemet.

Åbenbart har de alle forskanset sig her, og venter

så bare på at blive fanget den 1. april.

Husk at nedgænger skal genudsættes - også selv

om den er stor og du er stolt af fangsten - ingen

kan være stolt over at hjembringe en mager fisk

som ikke har nogen spiseværdi - lad den blive fed.


Klubaftner Storhytten

Onsdag d. 21. marts

Fisketure

Mødetidspunkt

Kl. 19.00 - kl. 21.00

Søndag d. 25. Marts kl. 8.00 til 16.00

Avnøvig efter Havørred

Onsdag d. 11. April kl. 17.00 til 20.00

P og T Hvilested Lystfiskersø

Søndag d. 13. Maj kl. 8.00 til 16.00

Sø tur efter Gedder

Fredag d. 1. Juni kl. 16.00

til Søndag d. 3. Juni kl. 14.00

Weekend i Storhytten, program følger:

Lørdag d. 23. Juni kl. 8.00 til 16.00

Mede tur

Lørdag d. 7. Juni kl. 08.00

til Søndag d. 8. Juni kl. 12.00

Karpetur.

SOMMERFERIE…..

Onsdag d. 8. August kl. 17.00 til 20.00

Kolding Å efter Havørred

Veteraner hvad er det ?

Junior program 2012

Veteraner

19

Fredag d. 24. August kl. 16.00

til Søndag d. 26. August kl. 16.00

Weekendtur ud i det blå, program følger:

Fredag d. 14. September kl. 16.00

til Søndag d. 16. September kl. 14.00

Weekend i Storhytten, program følger:

Søndag d. 28. Oktober kl. 8.00 til 16.00

Fårupsø tur efter Gedder og Aborre.

Søndag d. 18. November kl. 8.00 til 16.00

Fladfisketur

Søndag d. 16. December kl. 8.00 til 14.00

Søtur efter Jule Gedden

BEMÆRK:

Husk til alle tur at medbringe: Gummistøvler,

Regntøj, Madpakke og Fiskegrej.

For at koordinere kørsel skal du tilmelde dig til

turene hos Tommy, mobil 20 81 27 04 eller Kaare,

mobil 20 13 60 78

Tilmelding senest 4 dage før de enkelte ture.

Ved alle ture mødes vi på parkeringspladsen ved

Marielundsøen. Skulle du have lyst til at deltage i

seniorernes fisketure, må i gerne det, ifølge med

en voksen.

Knæk & Bræk

Tommy, Kaare, Claus, Carsten, Jesper og Yves

Vi er en gruppe ældre KS medlemmer der mødes hver mandag i ulige uger kl. 9.30., dog ikke i juli måned, hvor

vi holder sommerferie.

Vi mødes til fælleskaffebord, hvor vi snakker om næsten alt - primært om fangster og andre oplevelser vi har haft

ved vandet med fiskestangen.

Vi tager også på fælles fisketure til put and take søer, hvor vi har egen kok med (Eigil).

Vi starter med kaffe og rundstykker, så fisker vi , så får vi middagsmad, og så fisker vi igen, nogle kanonture.


Kysttur til Æbelø efter havørreder gav i 2008 15 stk. landede havørreder. I 2009 lidt færre; men her lå

turen også lidt sent, og i 2010 blev det til 3 stk. mellem 55 og 70 cm, for så i 2011 at munde ud i en O

tur. Derfor lægger vi turen i sidst i april – 3 uger senere end i 2011 - hvor vandtemperaturen er lidt højere

og algerne er borte.

Gå ikke glip af denne oplevelse ved en af Fyns bedste kystpladser for havørredfiskeri - og ikke at forglemme,

en fantastisk naturoplevelse.

Turen til Æbelø foregår på “gåben” fra fastlandet, og der må påregnes vandring i vandet. Gåturen tager

ca. 1 time. Medbring fluegrej, instruktør Niels Hougaard er til stede med gode tips og vejledning.

Er du til blink eller bobleflod er du også meget velkommen.

Afgang fra parkeringspladsen ved Kolding Købmandsskole Tvedvej 7 kl. 04.00 - forventet ankomst til

Æbelø kl. 06.00.

Vi påregner at være tilbage i Kolding kl. ca. 19.00.

Der køres i private biler. Min. 5 deltagere.

Tilmelding senest d. 16. april til Torben Lindholst 75523114 / 42325185. t.lindholst@mail.dk

20


Sig ikke nej til denne oplevelse. De sidste mange år har vi været 20-30 mand på turen, men der er plads

til mange flere, så vil du prøve noget nyt fiskeri eller genopleve tidligere års fiskeoplevelser på denne

fiskerige ø, så tag med.

Fredag

Vi mødes ved Shell (pølsevognen) på Haderslevvej kl. 15.45 og kører mod Barsø kl. 16.00. Vi tager

færgen kl. 17.15. Indkvartering, herefter aftensmad som er skipperlabskovs, aftenfiskeri og natmad, pølser

de luxe med det hele.

Lørdag

Morgenmad. Kaffe-the-mælk-juice-rundstykker-franskbrød-rugbrød-ost marmelade Så Fiskeri hele dagen.

Til de der kan være ved hytten kl. 12.30 er der en lækker frokost

Fællesspisning om aftenen - traditionen tro hygger vi om madlavningen; som i år vil munde ud i tryllerier

fra vor kok Eigil Amlund.

Søndag

Morgenmad. Kaffe-the-mælk-juice-rundstykker-franskbrød-rugbrød-ost marmelade Morgenfiskeri.

Frokost som lørdag. Sidste fisk bedømmes kl. 12.00, herefter er der præmieoverrækkelse, oprydning og

hjemtransport. Hjemkomst kl. ca. 15.00

Konkurrencen:

Vi fisker fra fredag aften til søndag kl. 12.00. Alle fiskearter fanget fra kysten på Barsø deltager i konkurrencen.

Der er 3 præmier i klassen “Turens flotteste fisk uanset art”.

Deltagerpris kr. 300,- for turen inkl. mad og færgebillet.

Der afregnes 30,- for transport direkte til den, du kører med.

Drikkevarer sælges i hytten.

Dysten om rødvinspuljen:

Alle kan deltage ved at indskyde en flaske rødvin i rødvinspuljen - hvis du er den heldige lystfisker som

vinder 1. præmien i kategorien “Turens flotteste fisk uanset art” vinder du oven i også rødvinspuljen

på ??? flasker rødvin. (det er selvfølgelig frivilligt om du vil deltage i spillet om rødvin).

Medbring

Sovepose, håndklæde, toiletgrej, en flaske rødvin hvis du vil deltage i Rødvins Cuppen.

Tilmelding til Torben Lindholst 42325185, t.lindholst@mail.dk senest 23. april 2012

21


Geddepremieren i Harte-Donssøerne er en gammel tradition i KS. Det er også en tradition, at Fredericia

inviteres til at deltage i premieren, hvor der dystes om en vandrepokal. Storhytten Koldingvej 101 åbner

kl. 06.00, og der kan købes kaffe og friskbagte rundstykker.

Fiskeriet starter kl. 06.00 og slutter med indvejningen kl. 16.00 med efterfølgende pølser og brød mv.

samt pokaloverrækkelse. Tilmelding er ikke nødvendig.

Lystfiskeriets dag:

Storhytten danner i år fra kl. 10.00 – 15.00 ramme

om Lystfiskeriets dag. Alle der er fiskeinteresserede

vil kunne komme og blive informeret om vore

fiskevande, aktiviteter og specielt vort juniorarbejde.

Vi tillægger det, at give de unge mellem 10 og

18 år viden om naturen og grundlæggende

”indianeroplevelser” i naturen stor betydning og vi

har en helt enestående natur til rådighed. Vi opfordrer

mødre, fædre og familier til at komme med

ungerne denne dag og få et levende indtryk af de

meget fine fiskevande og fremragende muligheder,

der er for ægte naturoplevelser. Endvidere vil Juniorudvalget

informere om vinterarbejdet, hvor fiskebiologi

og naturetik er en væsentlig del af undervisningen.

Unge under 18 år vil få mulighed for at prøve fiskeri

i søerne ved Storhytten under kyndig vejledning

af vore juniorledere. Vi har et mindre antal

lånestænger til rådighed.

22

Grejmarked:

Samtidig med Lystfiskeriets dag inviteres KS

medlemmer til at deltage i grejmarked hvor vore

medlemmer hver især kan have en lille stand med

fiskegrej som skal byttes / handles med dine fiskekammerater.

Vi er endvidere indstillet på at evt.

overskydende fiskegrej overlades til vore junioraktiviteter.

Kaffebaren er åben fra kl. 10.00 og fra kl. 12.00

vil der kunne købes grillpølser, vand og øl.

Vi ser frem til en dag med stor aktivitet i Storhytten,

Koldingvej 101, Vester Nebel 6040 Egtved.


Så er vi igen klar til at dyste om Vandrepokalen

hos vore tyske venner i Beren – Bostel og arrangementet

afholdes i Pinsen denne gang på grund af

”Venskabsforeningens” 50 års jubilæum.

Gå ikke glip ad denne hyggelige fiskeweekend

med godt samvær. Vi kører i private biler fredag

25. maj kl. 12.00, og forventer at være fremme i

Hannover kl. 18.00

Pokaldysten foregår lørdag, hvorefter vi samles for

at se, om pokalen skal med til Kolding, herefter er

der spisning og hyggeligt samvær.

Kim Koed som i flere år har dyrket fiskeri efter

denne fremragende spisefisk vil være vor turguide.

Har du ikke grejes så er der et pat tip her. 9 -12 fod

spinnestang som kan bære et 15 – 30 gram kystblink,

størrelse 8 -10 trekroge, tobis eller hornfiskestykker

til madding.

Kystblinket bruges til kastevægt og trekrogen bindes

i en line til blinket og forsynes med enten tobis

Vi laver en dag hvor vi mødes i Storhytten kl.

11.00 og starter med at binde de fluer der skal fiskes

med på kysten senere på dagen og aftenen /

natten.

Vi vælger fiskestedet på selve dagen så der er taget

hensyn til vind og vejr. Vi sørger for forplejning

og kaffe, der kan købes øl og vand.

Prisen for arrangementet inkl. fluer og kost er 150,

- som betales med check ved skriftlig tilmelding til

Torben Lindholst, Brennerpasset 38A, 6000 Kolding.

23

Søndag bliver der rundvisning i området samt råhygge.

Mandag vil vi vende næsen hjemad omkring kl. 14

og forventer at være i Kolding kl. 18.00.

Prisen for turen vil blive 500,- inkl. transport,

overnatning og fortæring.

Tilmelding senest 3. maj til Henning Jørgensen

Tlf. 60 39 89 13 henjor@stofanet.dk

eller hornfiskestykker. Når tiden for turen nærmer

sig og når vi kender til vejret, vil vi på:

www.koldingsportsfisker.dk informerer om tid og

sted.

Tobis kan bestilles ved Vonsild camping, eller købes

på nettet.

Hornfiskesæsonen er startet, så det kan ikke være

så svært.

Program for dagen:

11.00 fluebinding med Niels Verner/Daniel Brodersen

som instruktører

14.00 frokost og fortsat fluebinding

16.00 til fiskevand

20.00 aftensmad ved vandet

21.00 ----- aften/natfiskeri


Afsender:

Kolding

Sportsfiskerforening

Bladansvarlig:

Mogens Laursen

Langagervej 46

6000 Kolding

KS’s bestyrelse Junior ledelse Vandplejeudvalg

vandløb

Formand:

Verner W. Hansen

Oktobervænget 21

6000 Kolding

tlf. 75 51 85 46

vwh@stofanet.dk

Næstformand / Sekretær:

Torben Lindholst

Brennerpasset 38 a

6000 Kolding

tlf. 75 52 31 14 / 42 32 51 85

t.lindholst@mail.dk

Kasserer:

Tommy K. Jensen

Vesterlykke 23

6091 Bjert

tlf. 75 57 23 44 / 20 81 27 04

tkj@live.dk

Best. Medl.:

Kim Koed Kristensen

Jernbanegade 57

6580 Vamdrup

tlf. 20 72 77 10

kimkoed@cbprivat.dk

Best. medl.:

Daniel Brodersen

Helligkorsgade 20c st. tv.

6000 Kolding

tlf. 50 45 75 52

danielschmidtbrodersen@yahoo.dk

Best. medl.:

Morten Bertelsen

Valmuevej 40

6000 Kolding

tlf. 26 17 70 52

bertelsen@privatmail.dk

Best. medl.:

Jesper Hauritz

Vyffs Vej 2

6000 Kolding

tlf. 22 96 77 30

chief@hauritz.nl

Suppleant:

Jacob Vistesen

Skovløkkevej 14 st.

6000 Kolding

tlf. 23 73 22 27 (efter 17.30)

Formand:

Tommy K. Jensen

Adr.: se bestyrelsen

Å-fiskeri

Jesper Hauritz

Vyffs Vej 2

6000 Kolding

tlf. 22 96 77 30

chief@hauritz.nl

Sø-fiskeri

Claus Jepsen

Stiggaardsvej 5, 1.tv.

6000 Kolding

tlf. 61 18 54 90

Kyst-fiskeri

Kaare H. Andersen

Fuglebakken 8

6000 Kolding

tlf. 20 13 60 78

bkroost@stofanet.dk

Vandplejeudvalg

søer

Formand:

Morten Bertelsen

Adr.: se bestyrelsen

Dennis Jürgensen

tlf. 86 76 37 39

Konkurrenceudvalg

Formand:

Tommy K. Jensen

Adr.: se bestyrelsen

Tim Larsen

Fejøvænget 16

6000 Kolding

tlf. 75 51 71 44

tpl@kmd.dk

Erling Maigaard

Flauenfeldvej 10

6640 Lunderskov

tlf. 75 58 68 77 / 30 84 47 04

erlingm@suf.dk

Ib Noes

Ejstrup Vang 19, Ejstrup

6000 Kolding

tlf. 75 54 26 85 / 40 64 54 94

ibn@ncc.dk

24

Formand:

Kim Koed Kristensen

Adr.: se bestyrelsen

Preben Kaas

tlf. 75 44 11 22 / 99 55 77 35

Erling Maigaard

tlf. 75 58 68 77 / 30 84 47 04

Tonny Asmussen

tlf. 75 57 13 64

Aktivitetsudvalg

Formand:

Torben Lindholst

Adr.: se bestyrelsen

Henning Jørgensen

Tlf. 60 39 89 13

henjor@stofanet.dk

Daniel Schmidt Brodersen

tlf. 50 45 75 52

danielschmidtbrodersen@yahoo.dk

Søren Larsen

Tlf. 22 47 95 66

soerennedegaardlarsen@gmail.com

Klubhus

Adresse:

Koldingvej 101

Vester Nebel

6040 Egtved

Visevært og udlejning af hytten:

Poul Erik Ladekarl

Sparkærvej 22, Vester Nebel

6040 Egtved

tlf. 75 55 31 67 / 23 21 90 22

Veteranerne

Formand:

Flemming Andersen

Nyvang 35

6052 Viuf

Tlf. 7556 1626 / 2174 8533

Mail: vifa@stofanet.dk

Kolding Fiskeren´s

Redaktion og

Info-udvalg

Redaktør / Webmaster:

Mogens Laursen

Langagervej 46

6000 Kolding

Tlf. 42 31 59 50

mogens@lauer.dk

Tommy K. Jensen

Adr.: se bestyrelsen

Fiskeriopsynsmænd

Formand:

René Staal Andersen tlf. 28 12 04 93

Kontrol Kolding Å

Uffe Smedegaard tlf. 21 35 86 31

Kenneth Langelykke tlf. 21 94 23 67

Leif Andersen tlf. 22 71 03 48

Ronni Gudme tlf. 21 75 95 56

Jesper Hauritz tlf. 22 96 77 30

Ronni Jensen tlf. 28 59 78 55

Michael Lavridsen tlf. 61 69 80 98

Ejler Nørager tlf. 28 56 29 41

John Pedersen tlf. 40 34 28 05

Kontrol Harte– Donssøerne

Mogens Laursen tlf. 42 31 59 50

Kaare H. Andersen tlf. 20 13 60 78

Kontrol Bynære søer + Plovfuren

Jens J. Jensen tlf. 20 42 70 75

Ole Nielsen tlf. 40 78 48 70

Fiskerikontrollen

Afdelingen i Fredericia

Nørrebrogade 141

7000 Fredericia

Telefon: 72 18 56 00

E-mail: fca@fd.dk

Telefon- og åbningstid:

Alle hverdage: 09.00-15.00

More magazines by this user
Similar magazines