Jan Pedersen - Danmarks Skatteadvokater

danmarksskatteadvokater.dk

Jan Pedersen - Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater -

Hotel Koldingfjord den 17. maj 2013 kl. 9.00 – 10.30.

-

International skatteunddragelse

- navnlig med henblik på skattekontrol og strafansvar

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Emnets aktualitet og relevans(1)

A) Internationalt :

- Øget – politisk - pres mod skattely.

- Krav: Indgåelse af DBO om udveksling af oplysninger( 2009 )

OG national lovgivning om indberetning og automatisk

videregivelse.

- Sanktionsmuligheder:

- USA : FATCA lovgivningen: Indgåelse af udleveringsaftale med IRS ELLER kildeskat

på 30 % ved overførsler af nærmere angivne kapitalindtægter.

- Fremtidigt: Finansiel embargo ( ?)

- Emne på EU og G8 topmøder.

- Emne på IFA – kongres i København august 2013

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Emnets aktualitet og relevans(2)

B) Nationalt

Intensiveret og struktureret skattekontrol .

Målrettet og ”kontant” skattekontrol.

1) Projekt Kreditkort ( 2006 – 2010 ) :

- Grundlag : Brug af udenlandske kredit kort i DK med hjemmel i SKL § 8 D

- Resultat : 400 sager med skatteforhøjelser på 470 mio. kr.

Sigtelser om strafbar unddragelse i 39 sager:

Frafald i 15 sager.

Administrativ bøde i 20 sager.

Indbragt for domstolene : 4 sager :

2 sager om indkomstoverførsel af erhvervsindkomst til konti i skattely.

”Søren Hansen sagen” : Delvis frifindelse - grov uagtsomhed.

”Camilla Vest sagen” : Frifindelse.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Emnets aktualitet og relevans(3)

2) Projekt Money Transfer ( fra 2009 )

Grundlag : Oplysninger om ca. 5.5 mio. pengeoverførsler til og fra danske

pengeinstitutter og nærmere angivne skattely omfattende

7.500 mia. kr.

Udvalgt til undersøgelse : 11.000 personer og selskaber m.v.

Resultat : Pr. 1. september 2012: Forhøjelser i ca. 800 sager med samlet

merprovenu på 735 mio. kr.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Skattekontrol

1) Overordnet problemstilling:

- Rækkevidden af SKL kap. 2 om Kontroloplysninger.

– Hjemmelproblematikken.

- Forholdet til anden lovgivning, herunder Retssikkerhedslov,

Databeskyttelseslovgivningen, regler om tavshedspligt etc.

2) Traditionelt : SKL Kap. 2 er et upåagtet område.

- Alene beskrevet i Jur. vejledning A. C. 2.

- Herudover beskeden teori og praksis.

- Fornemmelse : Skatteyderne føler sig ”presset” til udlevering af begærede

oplysninger, idet manglende ”samarbejde” kan tolkes som

udtryk for ej ”rent mel i posen”.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Aktuelle kontrolproblemer ved international skatteunddragelse(1)

1) Indledningsvist : SKL´s systematik.

- Afsnit I: Oplysningspligt for den selvangivelsespligtige.

SKL § 1, stk. 3 : Selvangivelsens felter.

SKL §§ 3 -3 C: Skatteregnskab, hovedaktionær og TP- oplysninger m.v.

- Afsnit II: Efterfølgende kontroloplysninger:

1) Automatiske kontroloplysninger fra arbejdsgivere,

pengeinstitutter etc.

2) Kontroloplysninger efter begæring:

- SKL § 6 : Indsendelse af regnskabsmateriale og

dokumenter fra ERHVERVSDRVENDE.

- SKL § 8 C, § 8 D etc.: Oplysninger fra UDENFORSTÅENDE

nærmere angivne virksomheder, myndigheder,

institutioner, selskaber etc.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Aktuelle kontrolproblemer ved international skatteunddragelse(2)

2) Kasuistik :

2.1: SKL § 6 : Dokumentudlevering og udgående kontrol.

Anvendelsesområde:

stk.1 :” regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have

betydning for ligningen ”

- Store fortolkningsproblemer.

- SKAT tager selv stilling til om dokumenter er omfattet : ??????

- Dog SKM 2007.277 SKAT: Autentiske dokumenter der indeholder

faktuelle relevante oplysninger.

ctr: ”andenhåndsoplysninger”, vurderinger, responsa, notater etc.

Uafklaret :

a) ” Dataspejling ” ?

SKL § 6, stk.6 om elektroniske oplysninger

Navnlig hindringer i persondatalovgivningen.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Aktuelle kontrolproblemer ved international skatteunddragelse(3)

b) Oplysninger fra rådgiver ?

- SKL

- SKL § 6, stk. 3 udvider oplysningspligt til 3M

- Dog problem : Tavshedsbelagte oplysninger , f.eks. RPL § 129 og § 170

jfr. Strf.l § 152.

UfR 1981.106 H : Rutinemæssig skattekontrol af advokat

HR: SKL § 6 > tavshedspligt OG indhentede oplysninger kan også

anvendes ved kontrol af klienters ansættelse.

- Uafklaret : Kan dokumenter kræves udleveret fra advokat udelukkende

ved kontrol af klienter ?

- Retssikkerhedslov § 10, stk. 2 : Inkrimineringsforbuddet

Fortsat udleveringspligt I DET OMFANG oplysningerne vedrører

skattekravet.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Aktuelle kontrolproblemer ved international skatteunddragelse(4)

2.2 : Kontroloplysninger om bopæl, ophold m.v. navnlig hos

fraflyttede skatteydere

Hjemmel ?

Birgitte Christensen i SR-Skat 2012.367 :

SKL § 1 om selvangivelsespligt og SFL § 1 om SKAT´s almindelige kompetence

og opgaveløsning ( ?? )

- dog ej sanktioner for manglende opfyldelse.

Problem 1 : Jurisdiktion ?

Problem 2 : Hjemmel ?

Ej hjemmel i SKL Afsnit II.

Ej hjemmel i SKL § 1 eller SFL § 1.

Hjemmel i almindelige principper om kommunikation med borgere ?

JP : Næppe, idet reel kontrol selvom ej sanktion

NB ! Risiko for udgifter.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Aktuelle kontrolproblemer ved international skatteunddragelse(5)

2.3 : Frister for kontroloplysninger.

Ej omfattet af SFL ´s fristregler eller Forældelseslovgivningen.

DOG krav om saglig forvaltning d.v.s., at evt. ansættelse som følge af

kontroloplysninger skal kunne foretages.

- navnlig konkret grundlag for forlænget ansættelsesfrist efter SFL § 27,

stk. 5 om forsæt eller grov uagtsomhed :10 års forældelsesfrist, jfr. , SFL § 34

a, stk. 4 evt. længere ved straffedom § 34 b.

2.4: Teleoplysninger, SKL § 8 C og 8 D.

Teleselskaber har afvist at udlevere oplysninger om opkaldslister og

masteoplysninger.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Aktuelle kontrolproblemer ved international skatteunddragelse(6)

Konklusion : SKL er utilstrækkelig som grundlag for moderne

skattekontrol og har skadevirkning både for

skatteydere og SKAT.

Konsekvens: Udredningsarbejde med henblik på gennemgående

revision og nyaffattelse af SKL !

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Strafansvaret ved international skatteunddragelse

Lovgrundlaget (1)

.1) SKL´s straffebestemmelser

Aktiv skattesvig :

- SKL § 13: Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger med

forsæt til skatteunddragelse eller stk. 2 om grov uagtsomhed.

navnlig : udeholdelse af udenlandske indkomster ved oplysninger i

Passiv skattesvig :

selvangivelse eller elektronisk -

men OGSÅ urigtige oplysninger ved fraflytning.

- SKL § 16 : Undladt berigtigelse af ” automatisk årsopgørelse” med forsæt til

skatteunddragelse eller ved grov uagtsomhed.

navnlig: udeholdelse af udenlandske indkomster herunder renter og afkast fra konti.

- SKL § 15 : Undladt selvangivelse med FORSÆT til at undgå skatteansættelse.

navnlig : tilflyttere og etablering af begrænset skattepligt uden selvangivelse.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Lovgrundlaget (2)

2) Strf.l § 289 : skatte –og afgiftssvig af særlig grov karakter.

Anvendelse : Alene forsætlige unddragelser af grov karakter.

Praksis : Samlede skatte- og afgiftsunddragelser for mere end 500.000 kr.

NB ! Ej reguleret siden 1988 !!!!

3) SKL § 18 og Strf.l § 306: Ansvar for selskaber og juridiske personer.

4) Sanktioner:

SKL : Grov uagtsomhed : Bøde

Forsæt : bøde eller fængsel indtil 1 ½ år med tillægsbøde.

Strf. l § 289 : 8 års fængsel med tillægsbøde.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Skatteunddragelse og skattesvig.

1) Skattesager om internationale unddragelser:

- Skattepligtssager – fuld og begrænset skattepligt.

- Medregning af udenlandske indkomster.

- Indkomstoverførsler til udlandet herunder TP.

NB ! Ofte komplicerede sager med dobbeltbeskatningsproblemer

OG elementer af international skatteudnyttelse.

2) Skattestraffesager om internationale unddragelser:

Strafbarhedsbetingelserne :

Afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger eller fortielser af pligtige

oplysninger.

OG

Strafferetlig tilregnelse af forsæt eller grov uagtsomhed.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Kvalificeringen af international skatteunddragelse til strafbar

international skattesvig ?

Vanskelig og skønsmæssig afvejning , idet alle unddragelser indeholder

element af urigtighed/fortielse.

Udvikling i tiltalepolitik :

Indtil 1980: Tilbageholdende praksis i sager som gav anledning til tvivl om

strafbarhedsbetingelser var opfyldt f.eks. maskeret udlodning.

1980 – 1990: Streng praksis.

f.eks. fraflytningssager selvom tvivl om skattepligt.

postkasse selskabssagerne, UfR 1984.784 H

”patentbureausagen” m.v.

1990 – 2010: Lempeligere tiltalepolitik.

NB ! Almen præventiv virkning ?

Fra 2010 : Strengere praksis, men anklagemyndigheden underkendt i

spektakulære sager.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Praksis (1)

1) Fraflytningssager.

Hjemmelsgrundlag :

Praksis :

SKL § 13 jfr. Strf.l § 289 : Fraflytningsmeddelelse på trods af bevaret skattepligt.

- Rene pro forma flytninger: f.eks. UfR 1981.752 Ø, Ufr 1983.664 Ø og TfS 1999.348 Ø.

- Sager med tvivl om bevarelse af skattepligt: f.eks. UfR. 1987.888 H, ØLD 1.9. 1982.

NB ! Ingen sager om grov uagtsomhed.

2) Tilflytningssager :

Hjemmelsgrundlag: SKL § 15 og fra 2005 jfr. Strf. l § 289:

Beskeden praksis og ofte ved genetablering af skattepligt:

- Manglende selvangivelse ved fuld skattepligt: f.eks. TfS 2002.465 Ø

- Manglende selvangivelse ved begrænset skattepligt: f.eks. UfR 1984.784 H

NB ! Sammenstød mellem SKL § 13 og SKL § 15 ved fiktiv fraflytning, men alene SKL §

13 anvendes jfr. inkrimineringsforbuddet. Dog evt. SKL § 15 ved forældelse af SKL

§ 13.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Praksis (2)

2) Udeholdelse af udenlandske indkomster.

- Afkast af ” sorte konti ” f.eks. TfS 1990. 388 Ø konto i schweizisk bank

NB ! Omvendt bevisførelse af udeholdelsens størrelse.

- Udenlandske indkomster f.eks. sagskompleks vedrørende ansattes bonus fra

udenlandsk koncernselskab f.eks. SKM 2011.645 Ø.

3) Indkomstoverførsler til udlandske koncernselskaber.

- Sagskomplekset vedr. mellemfakturering i ” postkasseselskaber” f.eks. UfR 1984.784 H.

NB ! Skattesvig i selskab og hos aktionærer, selvom ej udloddet.

- ”Tvindsagen”, VLD 20.1 2009 jfr. Jan Pedersen: Juristen 2010 nr. 10

bl. a. uddelinger til udenlandske fonde med ”fiktive formål” m.v.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


To aktuelle sager – Golfspillersagen (1)

Utrykt dom af 19.5 2009, Københavns Byret, ” Golfspillerdommen”.

1) Faktum:

- International elitegolfspiller.

- Etablerer bolig i Monaco pr. 31-12 1999.

- Ophæver langvarigt parforhold.

- Etablerer ” international tilværelse” med hyppige ophold i Danmark.

- Genetablerer parforhold.

- Anskaffer sommerhus ultimo 2001.

- Selvangiver som begrænset skattepligtig fra 2002, dog 0- indkomst.

- Får søn med samlever i 2005.

- På grundlag Projekt Kredit kort, mener SKAT at bopæl er bevaret.

- Unddragelse ca. 10 mio. kr.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Golfspillersagen(2)

2) Anklageskrift.

- Principalt :

SKL § 13 jfr. Strf.l § 289 for 2000 – 2006 , idet forsætlig urigtig flyttemeddelelse

pr. 1.1 2000 og ukorrekt selvangivelse for 2002 – 2006, som alene

begrænset skattepligtig.

- Subsidiært :

SKL § 15 for forsætlig manglende selvangivelse for 2000- 2001 og SKL §13 jfr.

Strfl. § 289 for forsætlig ukorrekt selvangivelse for 2002 – 2006, som alene

begrænset skattepligtig.

- Mere subsidiært :

SKL §13, stk. 2 for grov uagtsom urigtig selvangivelse for 2002-2006, som alene

begrænset skattepligtig

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


Golfspillersagen(3)

3) Dom.

Hovedspørgsmål: 1) Var T pålagt fuld skattepligt i 2000- 2006 ?

Præmisser:

2) Havde T afgivet forsætligt eller groft uagtsomme oplysninger ?.

- Ej godtgjort at T har afgivet forsætligt urigtige oplysninger ved fraflytning i

1999. Derfor ej strafansvar for 2000- 2001, og ej anledning til stillingtagen

til fuld skattepligt.

- T´s tilknytning til Danmark blev ændret fra 2002 med køb af sommerhus og

hyppigere ophold herunder arbejdsbetingede, derfor indtræden af fuld

skattepligt MEN ej forsæt. Derfor ej SKL § 15 eller Strf.l § 289

- T havde udvist grov uagtsomhed ved alene selvangivelse som begrænset

skattepligtig, derfor SKL § 13, stk. 2.

Sanktion : Bøde 8 mio. kr.

Kommentar : Ej strafansvar hvis ej selvangivet sommerhus eller købt i andet navn. !

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


SKM 2012. 732 Ø, ” Fotomodelsagen” (1)

1) Faktum:

- Fraflytning til USA og ophør af skattepligt med kæreste i 1995.

- Påbegyndelse af international tilværelse som fotomodel på topniveau.

- Selvangivelse til USA som resident for 1997- 1999 og non – resident 2001-2005

- Modelindkomsten selvangives i off shore selskaber og indbetales på konti i Samoa.

- Kæresten vender hjem i 2000 og etablerer bolig .

- Hyppige besøg i Danmark.

- Bolig i USA opretholdes

- I 2002 erhverves helårsbolig i kærestes navn men med fotomodels midler.

- I 2004 flytter fotomodellen til Danmark og tilmeldes Folkeregisteret.

- Modtager fortrykt selvangivelse for 2005- 2006 med 0 - indkomst

- I 2007 fraflytning på ny til USA.

2) LSR j. nr. 10.01229 ( Afgørelsesdatabase).

Fuld skattepligt indtrådt i sep. 2001 jfr. KSL § 7 idet : 3 fulde arbejdsdage i 2001,2 hele

arbejdsdage og 2 ” småting2 i 2002, samt 5 hele arbejdsdage i 2005 og 2 ” småting” i

2003

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


SKM 2012. 732 Ø, ” Fotomodelsagen” (2)

3) Anklageskrift:

- SKL § 15 for indkomstårene 2001- 2004, idet forsætlig undladelse af

indgivelse af selvangivelse. Unddragelse 5.7 mio. kr.

- SKL § 16, stk. 3 jfr. Strf. l § 289 for indkomstårene 2005- 2006 for undladt

4) Byrettens dom:

korrektion af 0- ansættelse

Fuld skattepligt fra 2000 og forsæt jfr. selvangivet i USA som non- resident;

etablering af selskaber i selskaber i USA og senere i Luxembourg ;

overskud indsat på konti i Samoa, ej betalt skat af modelhonorar i hverken

Danmark eller USA.

Sanktion: Fængsel i 1 år og 9 måneder og tillægsbøde på 3.3 mio. kr.

BÅDE til fotomodel og partner ( !!! )

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


SKM 2012. 732 Ø, ” Fotomodelsagen” (3)

5) Østre Landsrets dom

Frifindelse idet ej skattepligt jfr. SKAT Københavns afgørelse af 19.9 2010.

Præmisser:

2001- 2003 : Ej grundlag for at statuere arbejdsbetinget ophold i mere end

sammenlagt 8 dage hvoraf 4 dage vedr. 2000, som ej omfattet af tiltale.

Derfor ej skattepligt jfr. seneste praksis og forudsætningsvist frifindelse for

skattesvig.

NB ! Første tilfælde af at en straffesag direkte underkender en

forudgående skatteansættelse.

2004 : Skattepligt er opstået p.g.a. af etablering af bopæl OG arbejdsbetingede

ophold MEN ej forsæt og derfor ikke SKL § 15.

2005- 2006 : Ej godtgjort, at T havde modtaget automatisk årsopgørelse , derfor ej

omfattet af SKL § 16.

Kommentar til dommen :

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut


SKM 2012. 732 Ø, ” Fotomodelsagen” (4)

6) Kommentar til dommen

- Resultat : Dobbelt ikke- beskatning.

- Spørgsmål om afgrænsningen af arbejdsbetinget ctr. privatbetinget

ophold er den sammen for en international topmodel med

begrænset indsats foran kamera ?

- Betydning af meddelelse til USA myndigheder om non-resident

beskatning jfr. forarbejder til KSL : ” hvor har skatteyderen

tilkendegivet at have hjemsted”.

- Betydning af indkomstoverførsel til skattelyselskab.

Jan Pedersen

Professor, dr.jur.

Juridisk Institut

More magazines by this user
Similar magazines