26.07.2013 Views

Y's Men International - Y's Men Region Danmark

Y's Men International - Y's Men Region Danmark

Y's Men International - Y's Men Region Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Y’s Men International

Fremtidsplan 2008/2011

Aktiviteter på klubniveau 2010/2011.

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer

1.1 Med udgangspunkt i regionstemaet 2010 – 2011, at udvikle et aktivt gensidigt engagement

mellem KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer og Y’s Men klubberne i Y’s Men

Region Danmark.

1.2 At planlægge og gennemføre projekter sammen med organisationerne

1.3 At forøge det gensidige lokale kendskab til de af vore projekter, der støtter KFUM og

KFUK og andre kirkelige organisationer.

2. Medlemsvækst i den enkelte klub.

2.1. At opstille en stærk og fremadrettet plan for medlemsrekruttering baseret på klubbens

visioner og værdier

2.2. At fremvise et attraktivt og positivt klubimage

3. Udvikling af Y’s Men bevægelsen på nye lokaliteter i ind- og udland

3.1 At sætte kvantificerede kontrollerbare realistiske mål for udviklingen

3.2 At bruge personlige kontakter i arbejdet med etablering af nye klubber

3.3 At tilvejebringe orientering, støtte og uddannelse af ledere og nye medlemmer i nye klubber

3.4 At forsøge at skabe den ideelle blanding af yngre og ældre i klubberne

3.5.At bruge gedigent pr-materiale ved etablering af nye klubber for at sikre den bedst mulige

forståelse af Y’s Men bevægelsens ide og virke

4 Ledertræning og udvikling af organisationen

At forøge ledertræningen, så den når ud til alle klubber og alle medlemmer


1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer

1.1. Regionstemaet 2010 - 2011

1. Med udgangspunkt i regionstemaet 2010 – 2011, at udvikle et aktivt gensidigt lokalt

engagement mellem KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer og Y’s Men

klubberne i Y’s Men Region Danmark

Det kan gøres ved at hente ideer og inspiration i idekataloget, som er en del af den folder,

der er udarbejdet i forbindelse med års temaet.

2. Til inspiration for os andre i regionen, fortæl om lokale forbindelser til organisationerne på

regionens hjemmeside, i Gongongen, i regionsmeddelelser, distriktsmeddelelser og

klubbreve.

1.2 . At planlægge og gennemføre projekter sammen med organisationerne

1. Besøg organisationernes hjemmeside for at blive bekendt med og få mulighed for at deltage i

etablerede arrangementer, f.eks. KFUM og KFUK’s årlige voksenstævne, andre

landsarrangementer såsom FDFs landslejre, Spejdernes korpslejre m.v.

2. Begynd med at invitere KFUM og KFUK ledere og ledere fra andre organisationer til Y’s

Men klubaktiviteter og møder, f.eks. ved uddeling af donationer og lad samarbejdet udvikle

sig derfra.

1.3 At forøge kendskabet til de af vore projekter, der støtter KFUM og KFUK og andre

kirkelige organisationer.

1. Informer f.eks. på møderne, der er omtalt under pkt. 1.2.2. om den støtte til Time of Fast og

Alexander Scholarship fonden i form af skriftligt materiale og med visuelle eksempler, for at

nå f.eks. KFUM og KFUK og deres medlemmer.

2. En klub bør bruge muligheden for at rapportere om specielle projekter gennem møder,

visuelle eksempler, skriftligt materiale til KFUM og KFUK og deres medlemmer samt andre

organisationer og samfundet i øvrigt.

3. En klub bør publicere finansiel støtte til specifikke lokale organisationers

projekter og programmer så som medlemsforøgelse, støtte til lejre, ungdomsarbejde og lokal

fundraising til KFUM og KFUK og de øvrige organisationer.


2. Medlemsvækst i den lokale klub.

2.1 Opstil en stærk og fremadrettet plan for medlemsrekruttering baseret på klubbens visioner og

værdier

1. Vægt medlemsrekrutteringen højt, og tag en beslutning om

A) at klubben vil rekruttere nye medlemmer til egen klub,

B) man vælger at starte en ny klub i lokalområdet (se pkt. 3).

C) Ved valg af pkt. a - nedsæt et udvalg for medlemsrekruttering på 2-3 medlemmer.

D) Beskriv terminer for korte og lange mål.

E) Formuler kort og præcist, hvorfor klubbens medlemmer er Y’s Men

F) Revider eller fremstil en brochure med informationer om klubben.

G) Klubbens medlemmer skal naturligvis være enige om, hvem der skal inviteres, men

undlad at sortere i de mulige gæsteemner inden en invitation til informationsmøde

sendes ud.

Lad gæsten selv finde ud af, om et medlemskab i en Y’s Men’s klub er noget for den

enkelte.

H) Hold øje med medlemstallet.

I) Afhold en farvelsamtale med medlemmer, der forlader klubben for at lære om evt. fejl

og mangler.

2.2 Fremvis et attraktivt og positivt klub image

A) Inviter til orienteringsmøder for kommende medlemmer og udsend skriftlig indbydelse

til mange på samme tid, og foretag en personlig opfølgning på invitationen før et

orienteringsmøde.

B) Sikre efterfølgende, at der er flere gæster på samme tid, og vær tålmodig med at afkræve

et svar om medlemskab. Lad gæsten få lejlighed til at lære klubben og dens medlemmer

godt at kende, inden en beslutning tages.

C) Lad gæsterne deltage i klubbens eksterne møder som en første del af introduktionen til

klubben, og udvis interesse for gæsternes deltagelse i møderne, bl.a. ved personlig

kontakt forud for et møde – altså sikre, at gæsterne oplever, at klubben vil dem.

D) Lad senere gæsterne deltage i klubbens interne møder, også inden gæsterne optages som

medlemmer (vi har intet at skjule), hvor der fortælles om de internationale projekter,

YES, TOF, ASF, BF, EF, IBC og FN relaterede projekter.

Ligeledes om klubbens love og vedtægter.


E) Forsyn klubben med forslag til indholdsrige klubprogrammer.

F) Deltag i samfundsprojekter.

G) Efterlys ideer fra medlemmerne.

H) Offentliggør klubaktiviteter i de lokale medier.


3. Udvikling af Y’s Men’s bevægelsen på nye lokaliteter i ind- og udland.

3.1 Sætte kvantificerede kontrollerbare realistiske mål for udviklingen

1. Med udgangspunkt i den landsdækkende medlemsstatistik udvælges på sektion, distrikts

eller klubniveau områder, hvor opstart af nye klubber i relation til statistikken kan være

relevant.

2. Motiver på sektionssplan klubber til at påtage sig rollen som moderklubber både i indland

og udland.

3.2 Brug personlige kontakter i arbejdet med etablering af nye klubber.

1. Brug personlige kontakter i arbejdet med etablering af nye klubber, f.eks. i et samarbejde

med KFUM og KFUK ledere og ledere fra andre organisationer om start nye klubber både i

indland og udland.

2. Fremme tilblivelse af nye klubber baseret på følgende:

a. Opbygning af image omkring samfundstjeneste

b. Verdensudsynet i vore aktiviteter

c. Vores tilknytning til KFUM og KFUK m.fl.

d. Familiens deltagelse i klubaktiviteterne

e. Mulighederne for en personlig udvikling

3.3 Tilvejebringe orientering, støtte og uddannelse af ledere og medlemmer i nye klubber

1. Nye klubber er kun støttet tilstrækkeligt efter en grundig orientering og træning.

2. Nye klubber i udlandet har behov for økonomisk bistand også på længere sigt.

3.4 Forsøg at skabe den ideelle blanding af yngre og ældre i klubberne

1. Klubber skal præsentere programmer eller dele heraf, der vil virke attraktivt på

yngre generationer, såsom offentlige møder, kulturelle oplevelser, ungdomslejre, etc.

1. Medlemmer i eksisterende klubber skal bruge deres personlige kontakter i nye lande til,

at skabe nye klubber.

2. Klubmedlemmer eller familiemedlemmer, der flytter til nye lande kan også arbejde for

etablering af nye klubber.

3. Nye pensionister bør være oplagte som Y’s Men medlemmer

3.5 Brug gedigent pr-materiale ved etablering af nye klubber for at sikre den bedst mulige

forståelse af Y’s Men’s bevægelsens ide og virke

1. Materialer hertil kan rekvireres fra Det internationale kontor i Geneve eller fra egen

Region og klub, og send det ud til potentielle nye klubmedlemmer for at sikre, at nye

medlemmer får en klar forståelse af bevægelsens ide og virke.


4 Ledertræning og udvikling af organisationen

4.1 Forøg ledertræningen, så den når ud til alle klubber og alle medlemmer

1. Motiver klubmedlemmer til aktivt at tage del i regionens, sektionens eller distriktets tilbud

om uddannelse (træning), så det enkelte medlem får større forståelse og interesse for

bevægelsens samfundsmæssige engagement lokalt og internationalt.

2. RD og RSD for træning samt regionale teams skal planlægge ledertræning på regionalt

niveau med fokus på RLME’er, DG’er, VDG’er of DGE’ere og desuden sikre som vigtigst

af alt, at klubpræsidenterne, der skal sikre lokale træningsaktiviteter, f.eks. i samarbejde

med andre lokale kirkelige organisationer, bliver motiveret til at gennemføre denne

uddannelse.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!