Download manual / brugsanvisning (pdf)

carsound.dk

Download manual / brugsanvisning (pdf)

Betjeningsvejledning

CD RDS-MODTAGER

DEH-P7000UB

Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer.eu)

Dansk


2

Indholdsfortegnelse

Indholdsfor tegnelse

Tak fordi du købte dette Pioneer-produkt

Læs venligst denne betjeningsvejledning igennem, så du ved, hvordan modellen betjenes korrekt.

Opbevar denne vejledning et sikkert sted til senere brug, når du er færdig med at læse

anvisningerne.

Installation ................................................... 4

DIN-montering for/bag ..................................... 4

DIN-montering for ............................................ 4

* Installation med gummibøsningen ............ 4

* Fjernelse af enheden ................................ 4

DIN-montering bag .......................................... 5

Montering af frontpanelet ................................ 5

Tilslutning af enhederne ............................. 6

Før du begynder .......................................... 9

Om denne enhed ............................................ 9

Besøg vores website ..................................... 10

I tilfælde af problemer ................................... 10

Beskyttelse af enheden mod tyveri ............... 10

* Fjernelse af frontpanelet ......................... 11

* Montering af frontpanelet ........................ 11

Nulstilling af mikroprocessoren ..................... 11

Om demo-tilstanden ...................................... 11

Fjernbetjeningens brug og

vedligeholdelse ........................................... 12

* Isætning af batteriet ................................ 12

* Anvendelse af fjernbetjeningen ............... 12

Betjening af denne enhed ......................... 13

Hvad er hvad ................................................. 13

* Hovedenhed ............................................ 13

* Fjernbetjening ......................................... 13

Grundlæggende betjening ............................. 14

* Tænde/slukke (ON/OFF) ........................ 14

* Valg af kilde ............................................ 14

* Justering af lydstyrken ............................ 14

Radio ............................................................. 14

* Grundlæggende betjening ...................... 14

* Lagring og genvalg af

radiofrekvenser ....................................... 15

* Modtagelse af PTYalarmmeddelelser

................................... 16

* Introduktion af avanceret betjening ......... 16

* Lagring af de kraftigste

udsendelsesfrekvenser ........................... 16

* Indstilling af kraftige signaler ................... 16

* Valg af alternative frekvenser ................. 16

* Modtagelse af trafikmeddelelser ............. 17

* Anvendelse af PTY-funktioner ................ 17

* Anvendelse af radiotekst ......................... 18

* PTY-liste ................................................. 19

Indbygget CD-afspiller ................................... 20

* Grundlæggende betjening ...................... 20

* Direkte sporvalg ...................................... 21

* Visning af tekstoplysninger

på en disk ................................................ 21

* Valg af spor fra sportitellisten .................. 21

* Valg af filer fra filnavnelisten ................... 21

* Introduktion af avanceret betjening ......... 22

* Vælg et område for

gentaget afspilning .................................. 22

* Afspilning af spor i vilkårlig

rækkefølge .............................................. 22

* Scanning af mapper og spor ................... 22

* Midlertidig afbrydelse af

afspilningen (pause) ............................... 23

* Anvendelse af Sound Retriever .............. 23

* Anvendelse af CD-titelfunktioner ............ 23

Afspil sange med USB-lydafspiller/

USB-hukommelse ....................................... 24

* Grundlæggende betjening ...................... 24

* Vælg en lydfil direkte i den

aktuelle mappe ....................................... 24

* Visning af tekstoplysninger

om en lydfil .............................................. 24

* Valg af filer fra filnavnelisten ................... 24

* Introduktion af avanceret betjening ......... 24

Afspilning af sange på iPod .......................... 25

* Grundlæggende betjening ...................... 25

* Søg efter en sang ................................... 25

* Visning af tekstoplysninger på iPod ........ 26

* Introduktion af avanceret betjening ......... 26

* Afspilning af sange i

vilkårlig rækkefølge ................................. 27

* Afspilning af alle sange i vilkårlig

rækkefølge (bland alle / shuffle all) ......... 27

* Valg af sange fra albumlisten for

den kunstner, der afspilles

i øjeblikket ............................................... 27

* Betjening af denne enheds

iPod-funktion fra din iPod ........................ 27

* Ændring af lydbogens hastighed ............ 28

Audiojusteringer ....................................... 29

Introduktion til lydjusteringer ......................... 29

Anvendelse af balancejusteringen ................ 29

Anvendelse af equalizer ................................ 29

* Genvalg af equalizerkurver ..................... 30

* Justering af equalizerkurver .................... 30

* Justering af 7-bånds grafisk equalizer .... 30

Justering af loudness .................................... 31

Anvendelse af subwooferudgang .................. 31

* Indstilling af subwoofer-indstillinger ........ 31

Forstærkning af bas ...................................... 31

Anvendelse af højpasfilter ............................. 31

Justering af kildeniveauer ............................. 32

Anvendelse af automatisk

lydniveauregulering ..................................... 32

Startindstillinger ....................................... 33

Justering af startindstillinger ......................... 33

Valg af displaysprog ...................................... 33

Indstilling af datoen ....................................... 33

Indstilling af uret ............................................ 34

Sådan slås visningen uden ur til eller fra ...... 34

Indstilling af FM-indstillingstrin ...................... 34

Omskiftning af automatisk PI-søgning .......... 34

Ændring af advarselstonen ........................... 34


Indholdsfortegnelse

Omskiftning af automatisk

åbning af frontpanel .................................... 35

Omskiftning af indstillingen

for ekstraudstyr ........................................... 35

Skift af lysdæmperindstillingen ...................... 35

Justering af lysstyrken ................................... 35

Indstilling af den bageste udgang

og subwooferstyring .................................... 35

Skift mellem lydafbrydelse/lyddæmpning ...... 36

Omskiftning af funktionsdemoen ................... 36

Omskiftning af gentagelsestilstanden ........... 36

Omskiftning af permanent rulning ................. 37

Aktivering af kilden BT Audio ........................ 37

Indtastning af PIN-kode for trådløs

Bluetooth-forbindelse .................................. 37

Visning af systemversion for reparation ........ 37

Andre funktioner ....................................... 39

Anvendelse af AUX-kilden ............................ 39

* Om AUX1 og AUX2 ................................ 39

* Valg af AUX som kilde ............................ 39

* Indstilling af AUX-titlen ............................ 39

Anvendelse af den eksterne enhed ............... 39

* Valg af den eksterne enhed

som kilden ............................................... 39

* Grundlæggende betjening ...................... 39

* Anvendelse af funktionerne

tildelt tasterne 1 til 6 ................................ 40

* Avancerede betjeninger .......................... 40

Brug af forskellige underholdningsdisplay ..... 40

Anvendelse af PGM-knappen ....................... 40

Tilgængeligt tilbehør ................................. 41

Afspil sange på iPod ..................................... 41

* Grundlæggende betjening ...................... 41

* Visning af tekstoplysninger på iPod ........ 41

* Søg efter en sang ................................... 41

* Introduktion af avanceret betjening ......... 41

* Afspilning af sange i vilkårlig

rækkefølge .............................................. 42

Bluetooth-audio ............................................. 42

* Grundlæggende betjening ...................... 42

* Funktion og betjening .............................. 43

* Tilslutning af en Bluetoothaudio-afspiller

.......................................... 43

* Afspilning af sange på en

Bluetooth-audio-afspiller ......................... 43

* Stop af afspilningen ................................ 43

* Frakobling af en Bluetoothaudio-afspiller

.......................................... 43

* Visning af BD-adressen

(Bluetooth Device) .................................. 44

Bluetooth-telefon ........................................... 44

* Grundlæggende betjening ...................... 44

* Opsætning for håndfri telefonering ......... 44

* Sådan foretager man et telefonopkald .... 45

* Sådan modtager man et opkald .............. 45

* Funktion og betjening .............................. 45

* Tilslutning af en mobiltelefon .................. 46

* Frakobling af en mobiltelefon .................. 47

* Registrering af en tilsluttet

mobiltelefon ............................................. 47

* Sletning af en registreret telefon ............. 47

* Tilslutning til en registreret

mobiltelefon ............................................. 47

* Anvendelse af telefonbogen ................... 48

* Anvendelse af opkaldshistorien .............. 50

* Anvendelse af forudindstillede numre ..... 50

* Sådan kalder du op ved at

indtaste telefonnummeret ....................... 50

* Sletning af hukommelsen ....................... 51

* Indstilling af automatisk afvisning ........... 51

* Indstilling af automatisk svar ................... 51

* Ændring af ringetonen ............................ 51

* Annullering af ekko og støjreduktion ....... 51

Multi-CD-afspiller .......................................... 52

* Grundlæggende betjening ...................... 52

* Anvendelse af CD TEXT-funktioner ........ 52

* Introduktion af avanceret betjening ......... 52

* Anvendelse af kompression

og basfremhævelse ................................ 53

* Anvendelse af ITS-spillelister ................. 53

* Anvendelse af CD-titelfunktioner ............ 54

DVD-afspiller ................................................. 55

* Grundlæggende betjening ...................... 55

* Valg af en disk ........................................ 55

* Valg af en mappe .................................... 56

* Introduktion af avanceret betjening ......... 56

TV-tuner ........................................................ 57

* Grundlæggende betjening ...................... 57

* Lagring og genvalg af radiostationer ...... 57

* Lagring af de kraftigste stationer

efter hinanden ......................................... 58

Yderligere oplysninger ............................. 59

Fejlmeddelelser ............................................. 59

Retningslinjer for håndtering af

diske og afspiller ......................................... 61

Dobbelte disks .............................................. 61

Kompatibilitet af komprimeret lyd .................. 61

USB-lydafspiller/USB-hukommelse .............. 62

* USB-lydafspiller/USB-hukommelse ........ 62

* Retningslinjer for håndtering

og supplerende oplysninger .................... 62

iPod ............................................................... 63

* Om håndtering af iPod ............................ 63

* Om iPod-indstillinger ............................... 63

Komprimerede lydfiler på disken ................... 63

* Eksempel på et hierarki .......................... 64

Specifikationer .............................................. 65

3


4

Instal lation

Installation

Bemærkninger

• Kontrollér alle tilslutninger og systemer før den

endelige installation.

• Brug ikke uautoriserede dele. Anvendelse af

uautoriserede dele kan forårsage fejl.

• Henvend dig til din forhandler, hvis installationen

kræver, at der bores huller, eller at køretøjet

ændres på andre måder.

• Denne enhed må ikke installeres på steder, hvor

den:

– kan forstyrre køretøjets betjening.

– kan forårsage kvæstelse af en passager som

resultat af en pludselig opbremsning.

• Halvlederlaseren beskadiges, hvis den

overophedes. Denne enhed må ikke installeres

på varme steder, f.eks. i nærheden af

varmeåbninger.

• Optimal ydelse opnås, hvis enheden installeres

med en vinkel på mindre end 60°.

60°

DIN-montering for/bag

Denne enhed kan installeres korrekt enten

“Front” (konventionel DIN-frontmontering for)

eller “Rear” (DIN-montering bag, ved hjælp af

gevindskårne skruehuller på siderne af

enhedens stel). Se installationsmetoderne

nedenfor for yderligere oplysninger.

DIN-montering for

Installation med gummibøsningen

1. Sæt monteringsmanchetten ind i

instrumentbrættet.

• Hvis enheden installeres et sted med kun

lidt dybde, skal du bruge den

monteringsmanchet, som følger med. Hvis

der er plads nok bag enheden, bruges

standardmonteringsmanchetten.

Instrumentbræt

Gummibøsning

Skrue

2. Fastgør monteringsmanchetten ved hjælp

af en skruetrækker for at bøje

metaltapperne (90°) på plads.

3. Installer enheden som vist.

Fjernelse af enheden

1. Træk pynteringens top og bund udad for

at fjerne pynteringen. Ved genpåsætning

af pynteringen skubbes pynteringen på

enheden, indtil der lyder et klik. (Hvis

pynteringen er sat omvendt på, så passer

den ikke rigtigt.)

• Det er let at fjerne ringen, når frontpanelet

er frigjort.

Pyntering

Monteringsmanchet

2. Sæt de medleverede udtrækningsnøgler

ind på begge sider af enheden, indtil de

klikker på plads.


Installation

3. Træk enheden ud af instrumentbrættet.

DIN-montering bag

1. Træk pynteringens top og bund udad for

at fjerne pynteringen. Ved genpåsætning

af pynteringen skubbes pynteringen på

enheden, indtil der lyder et klik. (Hvis

pynteringen er sat omvendt på, så passer

den ikke rigtigt.)

• Det er let at fjerne ringen, når frontpanelet

er frigjort.

Pyntering

2. Bestem den passende position, hvor

hullerne på beslaget og enhedens side

passer sammen.

3. Spænd to skruer på hver side.

• Brug enten fladrundhovedskruer

(5 mm x 8 mm) eller planskruer

(5 mm x 9 mm), afhængigt af formen af

skruehullerne i beslaget.

Fabriksmonterede

beslag for radioen

Skrue

Montering af frontpanelet

Hvis man ikke regner med at fjerne

frontpanelet, kan det fastgøres med den

medleverede skrue.

Skrue

Instrumentbræt

eller konsol

5


6

Tilsl utning af enhederne

Tilslutning af enhederne

Bemærkninger

• Hvis denne enhed installeres i et køretøj uden

ACC-position (ekstraudstyr) på

tændingskontakten, skal det røde kabel føres til

den klemme, som kan registrere funktionen af

tændingsnøglen. Ellers kan batteriet aflades.

ACC-position Ingen ACC-position

• Anvendelse af denne enhed ved andre

betingelser end nedenstående kan medføre

brand eller fejlfunktioner.

– Køretøjer med 12 V batteri og negativ

jordforbindelse.

– Højttalere på 50 W (udgangseffekt) og 4 til 8

ohm (impedans).

• Husk at følge anvisningerne nedenfor for at

undgå kortslutninger, overophedning eller

fejlfunktioner.

– Kobl batteriets negative klemmer fra før

installationen.

– Kablerne skal sikres med kabelklemmer eller

selvklæbende tape. For at beskytte kablerne

på de steder, hvor de ligger op ad metaldele,

skal der vikles selvklæbende tape om dem.

– Placér alle kabler væk fra bevægelige dele,

f.eks. gearskifte og sædeskinner.

– Placér alle kabler væk fra varme steder, f.eks.

nærheden af varmeåbningen.

– Det gule kabel må ikke føres ind i motorrummet

gennem et hul for at blive tilsluttet batteriet.

– Frakoblede kabeltilslutninger skal dækkes

med isoleringstape.

– Kabler må ikke forkortes.

– Klip aldrig i isoleringen af enhedens

strømkabel for at dele strømmen med andet

udstyr. Kablets strømkapacitet er begrænset.

– Brug en sikring med den foreskrevne værdi.

– Højttalernes negative kabler må aldrig

jordforbindes direkte.

– Flere højttaleres negative kabler må aldrig

bundtes sammen.

• Styresignalet udsendes gennem det blå/hvide

kabel, når denne enhed er tændt. Tilslut det til en

ekstern forstærkers systemfjernbetjening eller til

bilantennens relækontrolterminal (maks. 300 mA,

12 V DC). Hvis køretøjet er forsynet med en

vinduesantenne, skal den tilsluttes til

antenneforstærkerens strømforsyningsklemme.

• Tilslut aldrig det blå/hvide kabel til den eksterne

forstærkers strømklemme. Det må heller aldrig

tilsluttes bilantennens strømklemme. Ellers kan

batteriet aflades, eller der kan opstå

fejlfunktioner.

• IP-BUS-stik er farvekodet. Husk at forbinde stik

med samme farve med hinanden.

• Det sorte kabel er jordledningen. Dette kabel og

andre produkters jordkabler (især

højeffektprodukter som forstærkere) skal

trådføres separat. Ellers kan der opstå brand eller

fejlfunktioner, hvis de fjernes utilsigtet.


Tilslutning af enhederne

Bemærk

Afhængigt af køretøjets type kan

funktionen af 3* og 5* være

forskellig. Hvis dette er tilfældet,

sørg for, at 2* forbindes med 5*

og 4* med 3*.

Forbind ledninger i samme

farve med hinanden.

Hætte (1*)

Fjern ikke hætten, hvis

denne klemme ikke bruges.

Gul (3*)

Backup (eller tilbehør)

Rød (5*)

Tilbehør (eller

backup)

Orange/hvid

Tilslut til lyskontaktterminal.

ISO-stik

Bemærk

I nogle køretøjer kan ISO-stikket være delt

op i to. Hvis dette er tilfældet, sørg for, at

begge stik tilsluttes.

1,5 m 20 cm

Antennestik

Dette produkt

Gul (2*)

Tilsluttes klemmen for konstant 12 Vforsyning.

Rød (4*)

Tilsluttes klemme, der er styret af

tændingskontakt (12 V DC).

Sort (chassis jord)

Tilsluttes en ren metaldel uden maling.

USB-kabel

Tilslut til USB-enhed (sælges separat).

15 cm

Bageste udgang

Forreste udgang

Subwoofer-udgang

AUX-stik (3,5 ø)

Brug et stereoministikkabel

til tilslutning

af ekstraudstyr.

Sikring (10 A)

Gul/sort

Hvis man bruger udstyr med

lydafbrydelsesfunktion, forbindes denne

ledning med Audio Mute-ledningen på

udstyret. Hvis ikke, skal Audio Muteledningen

ikke forbindes.

IP-BUSindgang

(Blå)

7


8

Tilslutning af enhederne

Indgang for

fjernbetjening med

ledning

Styreadapter for

direkte forbundet

fjernbetjening kan

tilsluttes (sælges

separat).

IP-BUSkabel

Blå/hvid (7*)

Tilsluttes bilantennens

relækontrolklemme (maks.

300 mA 12 V DC).

Blå/hvid (6*)

Multi-CD-afspiller

(sælges separat)

Til subwooferudgang

Blå/hvid

Tilsluttes forstærkerens

systemkontrolklemme

(maks. 300 mA 12 V DC).

Til bageste

udgang

Til forreste

udgang

ISO-stikkets benposition varierer

afhængigt af køretøjets type. Tilslut 6* og

7*, hvis ben 5 er af antennekontroltypen.

I andre typer køretøjer må 6* og 7* aldrig

tilsluttes.

Forreste

højttaler

Højttalerledninger

Hvid: Forreste venstre +

Hvid/sort: Forreste venstre -

Grå: Forreste højre +

Grå/sort: Forreste højre -

Grøn: Bageste venstre + eller subwoofer +

Grøn/sort: Bageste venstre - eller subwoofer -

Violet: Bageste højre + eller subwoofer +

Violet/sort: Bageste højre - eller subwoofer -

Tilslutning med RCA-kabler

(sælges separat)

Bageste

højttaler

Systemfjernbetjening

Forstærker

(sælges

separat)

Forreste

højttaler

Bageste

højttaler

Subwoofer Subwoofer

Forstærker

(sælges

separat)

Forstærker

(sælges

separat)

Foretag disse tilslutninger, hvis der

anvendes en valgfri forstærker.

Bemærkninger

• Ændring af startindstillingen for denne

enhed (se betjeningsvejledningen).

Subwooferudgangen på denne enhed er

mono.

• Hvis man bruger en subwoofer på 70 W

(2 $), skal man huske at tilslutte den med

denne enheds violette og violet/sorte

ledninger. Tilslut ikke noget med grønne og

grøn/sorte ledninger.


Før du begynder

Før du begynder

Hvis dette produkt bortskaffes, bør det

ikke blandes med almindeligt

husholdningsaffald. Der findes et

særskilt indsamlingssystem til brugte

elektroniske produkter, som kræver

korrekt behandling, genindvinding og

genbrug i overensstemmelse med

lovgivningen.

Private husholdninger i EU-medlemslandene,

Schweiz og Norge må returnere deres brugte

elektroniske produkter gratis til dertil

beregnede indsamlingsfaciliteter eller til en

forhandler (ved køb af et nyt lignende

produkt).

For lande, som ikke er nævnt ovenfor, bedes

man kontakte de lokale myndigheder for

oplysninger om den korrekte

bortskaffelsesmetode.

Ved at gøre dette sikrer man, at det brugte

produkt underkastes den nødvendige

behandling, genindvinding og genbrug og

potentielle negative virkninger på miljøet og

menneskers helbred dermed undgås.

Om denne enhed

Radiofrekvenserne på denne enhed er tildelt

til brug i Vesteuropa, Asien, Mellemøsten,

Afrika og Oceanien. Anvendelse i andre

områder kan medføre dårlig modtagelse.

RDS-funktionen (radiodatasystem) fungerer

kun i områder med FM-stationer, som

udsender RDS-signaler.

!FORSIGTIG

• Denne enhed må ikke komme i kontakt

med væsker. Det kan medføre elektriske

stød. Kontakt med væsker kan desuden

forårsage beskadigelse af enheden, røg og

overophedning.

• “CLASS 1 LASER PRODUCT”

Dette produkt indeholder en laserdiode af

en højere klasse end 1. Fjern ikke dæksler

og forsøg ikke at få adgang til produktets

indvendige komponenter af hensyn til

sikkerheden. Alt servicearbejde bør

overlades til kvalificeret personale.

• Pioneer CarStereo-Pass er kun til

anvendelse i Tyskland.

• Sørg altid for at have denne

betjeningsvejledning ved hånden til

reference i forbindelse med

betjeningsprocedurer og forholdsregler.

• Hold altid lydstyrken så lav, at man kan

høre lyde udenfor bilen.

• Beskyt enheden mod fugt.

• Hvis batteriet kobles fra eller er uopladet,

slettes den forud indstillede hukommelse,

og hukommelsen skal programmeres

forfra.

Om WMA

Windows Media-logoet, der er trykt på

æsken, viser, at denne enhed kan afspille

WMA-data.

Windows Media og Windows-logoet er

varemærker eller registrerede varemærker

tilhørende Microsoft Corporation i USA og/

eller andre lande.

• Denne enhed vil muligvis ikke fungere

korrekt afhængigt af det program, der

bruges til at kode WMA-filer.

Om MP3

Med dette produkt følger kun licens til privat,

ikke-kommerciel brug ikke licens eller

rettigheder til at bruge produktet til

kommerciel (dvs. indtægtsskabende)

realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/

eller andet medie), udsendelse/streaming via

internet, intranet og/eller andre net eller til

andre systemer til distribution af elektronisk

indhold, f.eks. betalingsaudio eller “audio-ondemand”.

Hertil kræves en selvstændig

licens. Der er oplysninger herom på

http://www.mp3licensing.com.

Om AAC

Denne enhed afspiller AAC-filer kodet med

iTunes ® .

iTunes er et varemærke tilhørende Apple,

Inc., der er registreret i USA og andre lande.

9


10

Før du begynder

Kompatibilitet med bærbar lydafspiller

• Kontakt producenten for oplysninger om

den bærbare USB-lydafspiller/USBhukommelsen.

Denne enhed svarer til følgende.

– USB MSC-kompatibel (Mass Storage

Class) bærbar lydafspiller og

hukommelse

– Afspilning af WMA-, MP3-, AAC- og

WAV-filer

For enkeltheder om kompatibiliteten se “USBlydafspiller/USB-hukommelse”

på side 62.

iPod ® -kompatibilitet

Enheden kan styre og lytte til sange på en

iPod.

• Denne enhed kan styre følgende iPodmodeller.

– iPod nano

– iPod femte generation eller senere

For at opnå maksimal ydelse anbefaler vi,

at den seneste version af iPod-softwaren

anvendes.

• Ved brug af iPod kræves der iPod-dokstik til

USB-kabel.

• Et Pioneer CD-IU50-interfacekabel kan

også fås. Henvend dig til din forhandler for

at få oplysninger.

• Denne enhed kan styre tidligere

generationer af iPod-modeller med

Pioneers iPod-adapter (f.eks. CD-IB100II).

I dette tilfælde er de fleste funktioner

grundlæggende de samme ved iPod

tilsluttet USB-interfacet på denne enhed.

Dog kan funktioner, som hører til

Audiobooks og Podcasts, ikke bruges.

For enkeltheder om betjeningen med iPodadapter

se “Afspil sange på iPod” på side

41.

• iPod er et varemærke tilhørende Apple,

Inc., der er registreret i USA og andre

lande.

!FORSIGTIG

• Pioneer påtager sig intet ansvar for mistede

data på en USB-lydafspiller/USBhukommelse,

selvom data mistes ved brug

af denne enhed.

• Pioneer påtager sig intet ansvar for mistede

data på en iPod, selvom data mistes ved

brug af denne enhed.

Besøg vores website

Besøg os på følgende website:

• Registrér produktet. Oplysningerne om

købet vil blive arkiveret, således at køber

kan henvise til dem i tilfælde af et

forsikringskrav, f.eks. ved tab eller tyveri.

• På vores website kan du finde de sidste

nyheder om Pioneer Corporation.

I tilfælde af problemer

Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, bør

du henvende dig til din forhandler eller den

nærmeste autoriserede Pioneerserviceafdeling.

Beskyttelse af enheden mod

tyveri

Frontpanelet kan afmonteres som beskyttelse

mod tyveri.

• Hvis frontpanelet ikke afmonteres fra

hovedenheden inden for 5 sekunder efter

at tændingen er slukket, vil der lyde en

advarselstone.

• Advarselstonen kan deaktiveres. Se

“Ændring af advarselstonen” på side 34.

• Du kan slå automatisk åbning af

frontpanelet fra. Se “Omskiftning af

automatisk åbning af frontpanel” på side

35.

Vigtigt

• Vær forsigtig, når frontpanelet fjernes eller

monteres.

• Undgå at udsætte frontpanelet for kraftige

stød.

• Frontpanelet må ikke udsættes for direkte

sollys og høje temperaturer.

• Frontpanelet bevæger sig automatisk nogle

sekunder efter, at tændingsnøglen er drejet

til ON eller OFF. Hold hænderne væk fra

frontpanelet i disse situationer, så fingrene

ikke bliver klemt i panelet.


Før du begynder

Fjernelse af frontpanelet

1. Tryk og hold OPEN nede for at åbne

frontpanelet.

2. Skub lidt og træk frontpanelet mod dig.

Pas på ikke at tage for hårdt fat i eller droppe

frontpanelet, og beskyt det mod kontakt med

vand eller andre væsker for at forhindre

permanente skader.

3. Anbring frontpanelet i

beskyttelsesæsken, som følger med, til

sikker opbevaring.

Montering af frontpanelet

1. Kontrollér, at det indre låg er lukket.

2. Sæt frontpanelet på plads igen ved at

trykke det på plads.

Nulstilling af

mikroprocessoren

Mikroprocessoren skal nulstilles i følgende

tilfælde:

• Inden enheden bruges for første gang efter

installation

• Hvis enheden ikke fungerer korrekt

• Når der vises mærkelige eller forkerte

meddelelser på displayet

RESET-knap

* Tryk på RESET med spidsen af en

kuglepen eller et andet spidst instrument.

Om demo-tilstanden

Denne enhed har 2 demonstrationstilstande.

Den ene er baglæns tilstand, den anden er

funktionsdemotilstand.

Vigtigt

• Denne enheds røde ledning (ACC) bør

tilsluttes en terminal, som er koblet

sammen med tændingskontaktens

aktiverings- og deaktiveringsfunktioner.

Gøres det ikke, kan køretøjets batteri blive

afladet.

Baglæns tilstand

Hvis du ikke anvender en funktion inden for

ca. 30 sekunder, starter der en baglæns

gentagelse af skærmindikationerne, som

derefter fortsætter med at bevæge sig

baglæns hvert 10. sekund. Hvis du trykker på

BAND, mens der er slukket for strømmen til

denne enhed og tændingskontakten er sat til

ACC eller ON, annulleres baglæns tilstand.

Tryk på BAND igen for at starte baglæns

tilstand.

Funktionsdemo

Funktionsdemoen starter automatisk, når der

slukkes for strømmen til denne enhed, mens

tændingskontakten står på ACC eller ON.

Tryk på DISP, mens funktionsdemoen kører,

for at annullere funktionsdemotilstanden. Tryk

på DISP igen for at starte. Husk, at batteriet

kan blive afladet, hvis funktionsdemoen

fortsat anvendes, mens bilens motor er

standset.

11


12

Før du begynder

Fjernbetjeningens brug og

vedligeholdelse

Isætning af batteriet

Skub bakken på bagsiden af fjernbetjeningen

ud og isæt batteriet sådan, at polerne plus (+)

og minus (–) peger i den rigtige retning.

• Ved førstegangsbrug skal filmen, der

stikker ud af bakken, trækkes ud.

!ADVARSEL

Opbevar batteriet utilgængeligt for børn. Søg

straks lægehjælp, hvis batteriet sluges.

!FORSIGTIG

• Brug et CR2025 (3 V) lithiumbatteri.

• Tag batteriet ud, hvis fjernbetjeningen ikke

bruges i en måned eller længere.

• Der er eksplosionsfare, hvis batteriet ikke

sættes i igen korrekt. Anvend kun den

samme eller en tilsvarende type ved

udskiftning.

• Batteriet må ikke håndteres med værktøj af

metal.

• Batteriet må ikke opbevares sammen med

metalgenstande.

• Hvis et batteri lækker, skal fjernbetjeningen

tørres af helt, og der skal isættes et nyt

batteri.

• Ved bortskaffelse af brugte batterier bedes

du overholde de nationale bestemmelser

og miljømyndighedernes regler, der gælder

i dit land/område.

Anvendelse af fjernbetjeningen

Ret fjernbetjeningen mod frontpanelet for at

betjene den.

• Fjernbetjeningen vil muligvis ikke fungere

korrekt i direkte sollys.

Vigtigt

• Fjernbetjeningen må ikke opbevares ved

høje temperaturer eller i direkte sollys.

• Lad ikke fjernbetjeningen falde på gulvet,

hvor den kan komme til at sidde fast under

bremse- eller gaspedalen.


Betjening af denne enhed

Betjeni ng af denne enhed

Hvad er hvad

Hovedenhed

SRC/OFF-knap

Denne enhed aktiveres ved at man vælger en

kilde. Tryk for at gennemgå alle tilgængelige

kilder.

DISP/SCROLL-knap

Tryk for at vælge forskellige displays.

Hold knappen nede for at rulle i

tekstoplysningerne.

MULTI-CONTROL

Tryk for at udføre manuel søgetuning, hurtig

frem- eller tilbagespoling og sporsøgning.

Anvendes også til styring af funktioner.

Drej for at sætte lydstyrken op eller ned.

S.Rtrv-knap

Tryk på knappen for at skifte mellem Sound

Retriever-indstillinger.

RESET-knap

Tryk for at nulstille mikroprocessoren.

EJECT/OPEN-knap

Tryk her for at skubbe en CD ud af den

indbyggede CD-afspiller.

Hold knappen nede for at åbne eller lukke

frontpanelet.

LIST-knap

Tryk for at få vist disktitellisten, sportitellisten,

mappelisten, fillisten eller listen over

forudindstillede kanaler, afhængigt af kilden.

TA/NEWS-knap

Tryk på knappen for at slå TA-funktionen til

eller fra. Hold knappen nede for at slå

funktionen NEWS til eller fra.

MUTE-knap

Tryk på knappen for at slå lyden fra. Tryk igen

for at slå lyden til.

RDM/ /iPod-knap

Tryk på knappen for at slå vilkårlig afspilning

til eller fra ved brug af CD eller USB.

Ved brug af iPod tryk på denne knap for at

blande alle spor.

Hold knappen nede for at skifte styretilstand

ved brug af iPod tilsluttet denne enheds USBstik.

Hvis en iPod med en interfaceadapter (CD-

IB100II) bruges, tryk på knappen for at skifte

shufflefunktion.

BAND/ESC-knap

Tryk for at vælge mellem tre FM- og MW/LWbånd.

Tryk på knappen for at vende tilbage til det

normale display ved betjening af menuer.

Fjernbetjening

Betjeningen er den samme som med

knapperne på hovedenheden.

VOLUME-knapper

Tryk for at forøge eller formindske lydstyrken.

FUNCTION-knap

Tryk for at vælge funktioner.

Thumb pad

Tryk for at udføre manuel søgetuning, hurtig

frem- eller tilbagespoling og sporsøgning.

Anvendes også til styring af funktioner.

Funktionerne er de samme som på MULTI-

CONTROL undtagen lydstyrkereguleringen.

Tryk for at få vist disktitellisten, sportitellisten,

mappelisten, fillisten eller listen over

forudindstillede kanaler, afhængigt af kilden.

13


14

Betjening af denne enhed

DIRECT-knap

Tryk for at vælge det ønskede spor direkte.

CLEAR-knap

Tryk på knappen for at annullere det

indtastede tal, når du bruger 0 til 9.

Knapper 0 til 9

Tryk for direkte at vælge det ønskede spor,

forudindstillet tuning eller disk. Knapperne 1 til

6 kan betjene forudindstillet tuning af radioen

eller søgning efter disknummer på multi-CDafspilleren.

PGM-knap

Tryk for at betjene forprogrammerede

funktioner for hver kilde. (Se “Anvendelse af

PGM-knappen” på side 40.)

MUTE-knap

Tryk på knappen for at slå lyden fra. Tryk igen

for at slå lyden til.

ENT-knap

Tryk for at ændre til underholdningsdisplay.

AUDIO-knap

Tryk her for at vælge forskellige

lydkvalitetskontroller.

Grundlæggende betjening

Tænde/slukke (ON/OFF)

Sådan tændes enheden

* Tryk på SRC for at tænde for enheden.

Sådan slukkes enheden

* Hold OFF nede, indtil enheden er slukket.

Valg af kilde

Du kan vælge en kilde, du vil lytte til. For at

skifte til den indbyggede CD-afspiller sættes

en CD ind i denne enhed (se side 20).

* Tryk gentagne gange på SRC for at skifte

mellem følgende kilder:

Tuner (Radio) – Television (Fjernsyn) –

DVD-afspiller/Multi-DVD-afspiller (DVDafspiller/Multi-DVD-afspiller)

– Built-in CD

player (Indbygget CD-afspiller) – Multi-CD

player (Multi-CD-afspiller) – iPod – USB –

External unit 1 (Ekstern enhed 1) – External

unit 2 (Ekstern enhed 2) – AUX1 – AUX2 –

BT-audio – BT Telephone (BT-telefon)

Bemærkninger

• Lydkilden skifter ikke i følgende tilfælde:

– Hvis ingen enhed, der svarer til den valgte

kilde, er tilsluttet.

– Hvis der ikke er en disk eller et magasin i

afspilleren.

– Når iPod ikke er tilsluttet enheden.

– Når AUX (ekstra indgang) er slået fra (se side

35).

– Når kilden BT Audio er slået fra (se “Aktivering

af kilden BT Audio” på side 37).

• AUX1 er som standard slået til. Slå AUX1 fra, hvis

den ikke bruges (se “Omskiftning af indstillingen

for ekstraudstyr” på side 35).

• Opladning af den bærbare lydafspiller med bilens

jævnstrømsforsyning ved tilslutning til AUXindgang

kan være støjende. I så fald skal

opladningen standses.

• Med ekstern enhed menes der et Pioneer-produkt

(som vil være til rådighed i fremtiden), der, selv

om det ikke er kompatibelt som kilde, tillader

styring af grundlæggende funktioner på denne

enhed. To eksterne enheder kan styres af denne

enhed. Hvis to eksterne enheder er tilsluttet,

betegnes de automatisk som ekstern enhed 1

hhv. ekstern enhed 2 af denne enhed.

• Hvis denne enheds blå/hvide ledning er tilsluttet

bilantennens relækontrolterminal, køres

antennen ud, når denne enheds kilde tændes.

Sluk for kilden for at trække antennen tilbage.

Justering af lydstyrken

* Drej MULTI-CONTROL for at justere

lydniveauet.

Radio

Grundlæggende betjening

RDS

Båndindikator

Stereo-indikator (%)


Betjening af denne enhed

Vises, når den valgte frekvens sendes i

stereo.

Indikator for forudindstillet tal

Indikator for signalstyrke

Viser radiosignalets styrke.

TP-indikator ( )

Vises, når der er stillet ind på en TP-station.

Nyhedsindikator ( )

Vises, når det nyhedsprogram, der er stillet

ind på, modtages.

Programservicenavn

PTY-labelindikator

TEXT-indikator

Vises, når der modtages radiotekst.

Ikke-RDS eller MW/LW

Båndindikator

Stereo-indikator (%)

Vises, når den valgte frekvens sendes i

stereo.

LOC-indikator

Vises, når lokal søgetuning er slået til.

Indikator for forudindstillet tal

Indikator for signalstyrke

Viser radiosignalets styrke.

Frekvensindikator

* Vælg et bånd

Tryk på BAND.

• Bånd kan vælges mellem FM1, FM2, FM3

eller MW/LW.

* Manuel tuning (trin for trin)

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre.

* Søgetuning

Hold MULTI-CONTROL til venstre eller højre

i ca. 1 sekund og slip den.

• Du kan annullere søgetuning ved at trykke

MULTI-CONTROL til venstre eller til højre.

• Hvis man holder MULTI-CONTROL til

venstre eller til højre, kan man springe

stationer over. Søgetuning starter, så snart

du slipper MULTI-CONTROL.

Bemærkninger

• Denne enheds AF-funktion (alternativ

frekvenssøgning) kan slås til og fra. AF bør være

slået fra ved normal radiobetjening (se side 16).

• RDS-service leveres ikke af alle stationer.

• RDS-funktioner, som AF og TA, er kun aktive, når

radioen er stillet ind på en RDS-station.

Lagring og genvalg af radiofrekvenser

Du kan nemt lagre op til seks radiostationer til

senere genvalg.

• Seks stationer for hvert bånd kan lagres i

hukommelsen.

1. Tryk på LIST.

Forudindstillingsskærmbilledet vises.

2. Brug MULTI-CONTROL til at lagre den

valgte station i hukommelsen.

Drej for at ændre forudindstillingsnummer.

Hold nede for at lagre.

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den

ønskede station.

Drej for at skifte station. Tryk for at vælge.

• Du kan også skifte station ved at trykke

MULTI-CONTROL op eller ned.

• For at vende tilbage til det normale display

tryk på BAND eller LIST.

• Hvis man ikke betjener listen inden for ca.

30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til det normale display.

Anvendelse af fjernbetjeningen

* Tryk på en af knapperne 1 til 6 for

forudindstillet tuning og hold den nede,

indtil forudindstillingsnumret holder op

med at blinke, når du har fundet en

frekvens, som du vil lagre i hukommelsen.

Nummeret, som du har trykket, vil blinke i

indikatoren for forudindstillet tal og derefter

forblive tændt. Den valgte

radiostationsfrekvens er blevet lagret i

hukommelsen.

15


16

Betjening af denne enhed

Næste gang du trykker den samme knap for

forudindstillet tuning, genvælges

radiostationens frekvens fra hukommelsen.

• Du kan også genvælge

radiostationsfrekvenser, som er tildelt

tallene for forudindstillet tuning, ved skubbe

MULTI-CONTROL op eller ned, mens

frekvenserne vises.

Modtagelse af PTY-alarmmeddelelser

Når PTY-koden for nødstilfælde udsendes,

modtager enheden den automatisk (ALARM

vises). Når udsendelsen ender, vender

systemet tilbage til den forrige kilde.

En nødmeddelelse kan annulleres ved at man

trykker på TA.

Introduktion af avanceret betjening

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

FUNCTION.

Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for

at vælge.

Funktionsmenuen vises.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge

funktionen.

BSM (hukommelse for bedste stationer) –

Regional (regional funktion) – Local (lokal

søgetuning) – PTY search (programtypevalg)

– Traffic Announce (standby for

trafikmeddelelser) – Alternative FREQ

(alternativ frekvenssøgning) – News

Interrupt (nyhedsafbrydelse af programmer)

Bemærkninger

• Du kan også vælge funktionen ved at trykke på

FUNTION på fjernbetjeningen.

• For at vende tilbage til almindelig visning, tryk på

BAND.

• Hvis MW/LW-bånd er valgt, kan du kun vælge

BSM eller Local.

Lagring af de kraftigste

udsendelsesfrekvenser

Med BSM (hukommelse for bedste stationer)

kan du automatisk lagre de seks kraftigste

radiofrekvenser.

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

denne side.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge BSM i

funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå BSM

til.

De seks kraftigste radiofrekvenser lagres i en

rækkefølge, der svarer til deres signalstyrke.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at

annullere.

Indstilling af kraftige signaler

Med lokal søgetuning kan du stille ind på de

radiostationer, hvis signaler er stærke nok til

en god modtagelse.

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

denne side.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Local i

funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for slå lokal

søgetuning til.

• For at slå lokal søgetuning fra tryk på

MULTI-CONTROL igen.

4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at indstille følsomheden.

FM: Level 1 – Level 2 – Level 3 – Level 4

MW/LW: Level 1 – Level 2

Indstillingen Level 4 tillader kun modtagelse

af de kraftigste stationer, mens lavere

indstillinger giver dig mulighed for at modtage

stadig svagere stationer.

Valg af alternative frekvenser

Når tunerens modtagelse er dårlig, søger

enheden automatisk efter en anden station

inden for samme netværk.

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

denne side.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Alternative FREQ i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå AF til.

• For at slå funktionen fra tryk på MULTI-

CONTROL igen.

Bemærkninger

• Kun RDS-stationer bliver indstilles under

søgetuning eller BSM, når AF er slået til.

• Hvis du genvælger en forudindstillet station, kan

radioen opdatere den forudindstillede station med


Betjening af denne enhed

en ny frekvens fra stationens AF-liste. Der vises

ikke noget forudindstillet tal på displayet, hvis

RDS-data for den station, der modtages, adskiller

sig fra den oprindeligt gemte station.

• Under AF-søgning kan lyden afbrydes

midlertidigt.

• AF kan slås til eller fra uafhængigt for hvert FMbånd.

Anvendelse af PI-søgning

Hvis tuneren ikke kan finde en egnet station

eller modtagelsen bliver dårlig, søger

enheden automatisk efter en anden station

med samme programindhold. Under

søgningen vises PI seek og lyden er afbrudt.

Automatisk PI-søgning efter

forudindstillede stationer

Hvis forudindstillede stationer ikke kan

genvælges, kan enheden sættes til at udføre

en PI-søgning under genvalg af

forudindstillede stationer.

• Standardindstillingen til automatisk PIsøgning

er fra. Se “Omskiftning af

automatisk PI-søgning” på side 34.

Begrænsning af stationer til regionale

programmer

Når AF, begrænser den regionale funktion

valgmulighederne til stationer, der sender

regionale programmer.

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

side 16.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Regional i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå den

regionale funktion til.

• For at slå funktionen fra tryk på MULTI-

CONTROL igen.

Bemærkninger

• Regionale programmer og regionale netværk er

organiseret forskelligt afhængigt af landet (f.eks.

kan de skifte alt efter klokkeslæt, stat eller

transmissionsområde).

• Det forudindstillede tal kan forsvinde fra displayet,

hvis tuneren indstilles til en regional station, der

adskiller sig fra den oprindeligt indstillede station.

• Den regionale funktion kan aktiveres eller

deaktiveres uafhængigt for hvert FM-bånd.

Modtagelse af trafikmeddelelser

TA (standby for trafikmeddelelser) giver dig

mulighed for at modtage trafikmeddelelser

automatisk, uanset hvilken kilde du lytter til.

TA kan både aktiveres for en TP-station (en

station som sender trafikmeddelelser) og en

EON TP-station (en station som tilbyder

oplysninger med krydshenvisninger til TPstationer).

1. Indstil en TP- eller EON TP-station.

TP-indikatoren ( ) lyser.

2. Tryk på TA for at aktivere

standbyfunktionen for trafikmeddelelser.

• For at slå funktionen fra tryk på TA igen.

3. Brug MULTI-CONTROL til at justere TAlydstyrken,

når en trafikmeddelelse

begynder.

Den nyindstillede lydstyrke gemmes i

hukommelsen og genanvendes ved

efterfølgende trafikmeddelelser.

4. Tryk på TA, mens en trafikmeddelelse

modtages, for at annullere meddelelsen.

Radioen vender tilbage til den oprindelige

kilde, men vil være standby, indtil du trykker

på TA igen.

Bemærkninger

• Du kan også slå denne funktion til eller fra i den

menu, som vises, når man bruger MULTI-

CONTROL.

• Efter modtagelse af en trafikmeddelelse skifter

systemet tilbage til den oprindelige kilde.

• Når TA er aktiveret, er det kun TP- og EON TPstationer,

der indstilles under søgning eller BSM.

Anvendelse af PTY-funktioner

Man kan finde en station ved hjælp af PTYoplysninger

(oplysninger om programtype).

Søgning efter en RDS-station med PTYoplysning

Man kan søge efter almindelige typer af

udsendelser som dem, der er opført på side

19.

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

side 16.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge PTY

search i funktionsmenuen.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at vælge en programtype.

News&Inf – Popular – Classics – Others

17


18

Betjening af denne enhed

4. Tryk på MULTI-CONTROL for at starte

søgningen.

Enheden søger efter en station, som sender

denne programtype. Når en station er fundet,

vises dens programservicenavn.

PTY-oplysningerne (ID-kode for

programtype) findes på listen på side 19.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at

annullere søgningen.

• Nogle stationers programmer kan adskille

sig fra dem, der angives af den udsendte

PTY.

• Hvis der ikke kan findes en station, der

sender den programtype, du søger efter,

vises Not found i ca. 2 sekunder, og

derefter vender radioen tilbage til den

oprindelige station.

Anvendelse af nyhedsafbrydelse af

programmer

Når et nyhedsprogram udsendes fra en

nyhedsstation med PTY-koder, skifter denne

enhed automatisk til nyhedsstationen. Når

nyhedsprogrammet slutter, genoptages

modtagelsen af det forrige program.

* Hold NEWS nede for at aktivere

nyhedsafbrydelse af program.

Tryk på NEWS, indtil NEWS ON vises på

displayet.

• For at slå nyhedsafbrydelse af program fra

tryk på NEWS og hold knappen nede, indtil

OFF vises på displayet.

• Et nyhedsprogram kan annulleres ved at

man trykker på NEWS.

Bemærk

• Man kan også slå nyhedsprogrammet til eller fra i

den menu, der vises, når man bruger MULTI-

CONTROL.

Anvendelse af radiotekst

Denne radio kan vise radiotekstdata, der

sendes fra RDS-stationer, f.eks. oplysninger

om stationen, titlen på det nummer, der

sendes i øjeblikket, og kunstnerens navn.

• Radioen lagrer automatisk de tre sidste

radiotekstmeddelelser, der blev modtaget, i

hukommelsen og erstatter teksten i den

ældste meddelelse med teksten i en ny

meddelelse, når denne modtages.

Visning af radiotekst

Du kan få vist den radiotekst, der modtages i

øjeblikket, og de tre nyeste radiotekster.

1. Hold DISP nede for at få vist radiotekst.

Radiotekst for den radiostation, der høres i

øjeblikket, vises.

• Du kan annullere visning af radiotekst ved

at trykke på DISP eller BAND.

• Når der ikke modtages radiotekst, vises No

text på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller

højre for at genvælge de tre seneste

radiotekster.

Når du trykker MULTI-CONTROL til venstre

eller højre, skiftes der mellem visning af den

aktuelle radiotekst og de tre seneste

radiotekster.

• Hvis der ikke er nogen radiotekstdata i

hukommelsen, skifter displayet ikke.

3. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at

rulle.

Skub MULTI-CONTROL op for at gå til

starten. Skub MULTI-CONTROL ned for at

rulle radiotekstdataene.

Lagring og genvalg af radiotekst

Du kan lagre data fra op til seks

radioteksttransmissioner under knapperne 1

til 6 på fjernbetjeningen.

1. Vis den radiotekst, du ønsker at gemme i

hukommelsen.

Se “Visning af radiotekst” på denne side.

2. Tryk på en af knapperne 1 til 6 på

fjernbetjeningen og hold knappen nede

for at lagre den valgte radiotekst.

Hukommelsesnummeret vil blive vist, og den

valgte radiotekst lagres i hukommelsen.

Næste gang du trykker på den samme knap

på fjernbetjeningen i radiotekstdisplayet,

genvælges den lagrede tekst fra

hukommelsen.


Betjening af denne enhed

PTY-liste

Generelt Specifik Programtype

News&Inf NEWS Nyheder

AFFAIRS Aktuelle emner

INFO Generelle oplysninger og rådgivning

SPORT Sport

WEATHER Vejrudsigter/meteorologiske oplysninger

FINANCE Rapporter om aktiemarkedet, erhverv og handel

Popular POP MUS Populær musik

ROCK MUS Moderne musik

EASY MUS Let underholdningsmusik

OTH MUS Musik uden for kategori

JAZZ Jazz

COUNTRY Countrymusik

NAT MUS National musik

OLDIES Oldies, evergreens

FOLK MUS Folkemusik

Classics L. CLASS Let klassisk musik

CLASSIC Klassisk musik

Others EDUCATE Undervisningsprogrammer

DRAMA Radiospil og serier

CULTURE National eller regional kultur

SCIENCE Natur, videnskab og teknologi

VARIED Let underholdning

CHILDREN Børneudsendelser

SOCIAL Samfundsforhold

RELIGION Religiøse anliggender eller tjenester

PHONE IN Telefonprogrammer

TOURING Rejseprogrammer; ikke til trafikmeddelelser

LEISURE Hobby- og fritidsaktiviteter

DOCUMENT Dokumentarprogrammer

19


20

Betjening af denne enhed

Indbygget CD-afspiller

Grundlæggende betjening

WMA/MP3/AAC/WAV-indikator

Viser hvilken type af lydfil, der afspilles i

øjeblikket, når den komprimerede lyd

afspilles.

Mappenummerindikator

Viser hvilket mappenummer, der afspilles i

øjeblikket, når den komprimerede lyd

afspilles.

Indikator for spornummer

Indikator for spilletid

Indikator for bithastighed/

samplingfrekvens

Viser bithastigheden eller

samplingfrekvensen for det aktuelle spor (fil),

når den komprimerede lyd afspilles.

• Ved afspilning af WMA-filer indspillet med

VBR (variabel bithastighed), vises den

gennemsnitlige bithastighed.

• Ved afspilning af MP3-filer indspillet med

VBR (variabel bithastighed), vises VBR i

stedet for bithastighedsværdien.

* Åbn frontpanelet

Tryk på EJECT.

Diskåbningen vises.

• Når en disk sættes i, skal labelsiden

vende opad.

Diskåbning

* For at skubbe en disk ud

Tryk på EJECT.

* Vælg en mappe

Tryk MULTI-CONTROL op eller ned.

• Du kan ikke vælge en mappe, der ikke

indeholder en komprimeret lydfil.

* Vælg et spor

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre.

* Hurtig frem-/tilbagespoling

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre, og hold den der.

• Ved afspilning af komprimeret lyd, er der

ingen lyd ved hurtig fremspoling, hurtig

tilbagespoling.

* Tilbage til rodmappen

Hold BAND nede.

• Hvis mappen 01 (ROOT) ikke indeholder

nogen fil, begynder afspilningen med

mappen 02.

* Omskiftning mellem komprimeret audio

og CD-DA

Tryk på BAND.

• Denne betjening er kun til rådighed, når

man afspiller CD-EXTRA eller MIXED-

MODE CD’er.

• Hvis man har skiftet mellem afspilning af

komprimeret lyd og CD-DA, starter

afspilningen med første spor på disken.

Bemærkninger

• Den indbyggede CD-afspiller kan afspille audio-

CD’er og komprimeret audio optaget på en CD-

ROM. (Se side 61 vedrørende filer, der kan

afspilles.)

• Læs forholdsreglerne for disks og afspiller på side

61.

• Tryk på SRC, når en disk er sat i, for at vælge den

indbyggede CD-afspiller.

• Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af

afspilning og lyden, der udsendes. Under

indlæsningen vises FORMAT READ.

• Hvis en fejlmeddelelse vises, se

“Fejlmeddelelser” på side 59.

• Afspilningen udføres i rækkefølge efter

filnummer. Mapper springes over, hvis de ikke

indeholder nogen fil. (Hvis mappen 01 (ROOT)

ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen

med mappen 02.)

• Hvis isætning og udskubning af CD'en ikke

fungerer korrekt, kan du skubbe CD'en ud ved at

holde EJECT nede i udskubningsposition.


Betjening af denne enhed

Direkte sporvalg

Hvis du bruger fjernbetjeningen, kan du

vælge et spor direkte ved at indtaste numret

på det ønskede spor.

• Når der afspilles lyd filer, kan du vælge spor

i den aktuelle mappe.

1. Tryk på DIRECT.

Displayet for indtastning af spornummer

vises.

2. Tryk på knapperne 0 til 9 for at indtaste

det ønskede spornummer.

• Du kan annullere det indtastede nummer

ved at trykke på CLEAR.

3. Tryk på DIRECT.

Sporet, der svarer til det indtastede nummer,

afspilles.

• Når du er gået ind i tilstanden for

indtastning af nummer og der ikke udføres

en operation inden for ca. otte sekunder,

annulleres tilstanden automatisk.

Visning af tekstoplysninger på en disk

* Tryk på DISP for at vælge de ønskede

tekstoplysninger.

• For CD med indtastet titel

Spilletid – : disktitel og spilletid

• For CD TEXT-disks

Spilletid – : navn på diskens kunstner

og : sportitel – : navn på diskens

kunstner og : disktitel – : disktitel

og : sportitel – : navn på sporets

kunstner og : sportitel – : sportitel og

spilletid – : sportitel, : navn på

sporets kunstner og

• For WMA/MP3/AAC

: disktitel

Spilletid – : mappenavn og : filnavn

– : navn på kunstner og : sportitel –

: navn på kunstner og : albumnavn

– : albumnavn og : sportitel –

: sportitel og spilletid – : kommentar

og spilletid – : sportitel,

: navn på kunstner og

• For WAV

: albumtitel

Spilletid – : mappenavn og : filnavn

Bemærkninger

• Du kan rulle til venstre for titlen ved at holde DISP

nede.

• En audio-CD, som indeholder bestemte

oplysninger, som f.eks. tekst og/eller tal, kaldes

CD TEXT.

• Hvis der ikke er indspillet specifikke oplysninger

på en disk, vises titlen eller navnet ikke.

• Afhængigt af, hvilken version af iTunes® der

bruges til at skrive MP3-filer på en disk, vil

kommentarerne måske ikke blive vist korrekt.

• Afhængigt af, hvilken version af Windows

MediaPlayer der blev brugt til at kode WMA-filer,

vises albumnavne og andre tekstoplysninger

muligvis ikke korrekt.

• Ved afspilning af WMA-filer indspillet med VBR

(variabel bithastighed),, vises den gennemsnitlige

bithastighed.

• Ved afspilning af MP3-filer indspillet med VBR

(variabel bithastighed), vises VBR i stedet for

bithastighedsværdien.

• Den samplingfrekvens, som vises på displayet,

kan være forkortet.

• Hvis permanent rulning er slået til i

startindstillingerne, ruller tekstinformationerne

kontinuerligt på displayet. Se “Omskiftning af

permanent rulning” på side 37.

• Afhængigt af tegnsættet på disken kan russiske

tekster vises forkert. Om de tilladte tegnsæt for

russiske tekster se “Komprimerede lydfiler på

disken” på side 63.

Valg af spor fra sportitellisten

Sportitellisten giver dig mulighed for at se en

liste over sportitlerne på en CD TEXT-disk og

vælge en af dem til afspilning.

1. Tryk på LIST for at skifte til tilstanden for

listen over sportitler.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den

ønskede sportitel.

Drej for at skifte sportitel. Tryk for at afspille.

• Du kan også skifte sportitel ved at trykke

MULTI-CONTROL op eller ned.

• For at vende tilbage til det normale display

tryk på BAND eller LIST.

• Hvis man ikke betjener listen inden for ca.

30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til det normale display.

Valg af filer fra filnavnelisten

Filnavnelisten giver dig mulighed for at se

listen over filnavne (eller mappenavne) og

vælge en af dem til afspilning.

1. Tryk på LIST for at skifte til tilstanden for

listen over filnavne.

21


22

Betjening af denne enhed

Navnene på filerne og mapperne vises på

displayet.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge det

ønskede filnavn (eller mappenavn).

Drej for at skifte fil- eller mappenavn.

– når en fil er valgt, tryk for at afspille.

– når en mappe er valgt, tryk for at se en

liste over filer (eller mapper) i den valgte

mappe.

– når en mappe er valgt, hold knappen

nede for at afspille en sang fra den valgte

mappe.

• Du kan også afspille filen ved at skubbe

MULTI-CONTROL til højre.

• Man kan også afspille en sang fra den

valgte mappe ved at holde MULTI-

CONTROL til højre.

• Tryk MULTI-CONTROL til venstre for at

vende tilbage til den forrige liste (mappen et

niveau højere).

• Antallet af mapper/filer i den mappe, som

aktuelt er valgt, vises i displayets højre

side.

• For at vende tilbage til det normale display

tryk på BAND eller LIST.

• Hvis man ikke betjener listen inden for ca.

30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til det normale display.

Introduktion af avanceret betjening

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

FUNCTION.

Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for

at vælge.

Funktionsmenuen vises.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge

funktionen.

Play mode (gentaget afspilning) – Random

mode (vilkårlig afspilning) – Scan mode

(scan-afspilning) – Pause (pause) – Sound

Retriever (sound retriever) – TitleInput "A"

(indtastning af disktitel)

Bemærkninger

• Du kan også vælge funktionen ved at trykke på

FUNTION på fjernbetjeningen.

• For at vende tilbage til almindelig visning, tryk på

BAND.

• Hvis du ikke betjener en funktion undtagen

TitleInput "A" inden for ca. 30 sekunder, vender

displayet automatisk tilbage til det almindelige

display.

• Når man afspiller en disk med komprimeret audio

eller CD TEXT, kan man ikke skifte til displayet for

indtastning af disktitel.

Vælg et område for gentaget afspilning

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

denne side.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Play

mode i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge

gentagelsesområdet.

– Disc repeat – Gentager alle spor

– Track repeat – Gentager det aktuelle

spor

– Folder repeat – Gentager den aktuelle

mappe

• Hvis du vælger en anden mappe under

gentaget afspilning, skifter området for

gentaget afspilning til gentagelse af disk.

• Hvis du søger efter et spor eller spoler

hurtigt frem/tilbage under Track repeat

(gentagelse af et spor), skifter

gentagelsesområdet til disk/mappe.

• Når Folder repeat (mappegentagelse) er

valgt, er det ikke muligt at afspille en

undermappe eller den pågældende mappe.

Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge

Spor inden for et valgt gentagelsesområde

afspilles i vilkårlig rækkefølge.

* Tryk på RDM for at aktivere vilkårlig

afspilning.

Spor afspilles i en vilkårlig rækkefølge.

• For at slå vilkårlig afspilning fra tryk på

RDM igen.

Bemærk

• Du kan også slå denne funktion til eller fra i den

menu, som vises, når man bruger MULTI-

CONTROL.

Scanning af mapper og spor

Ved skanafspilning søges der efter sangen i

det valgte gentagelsesområde.

1. Hent funktionsmenuen.


Betjening af denne enhed

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

denne side.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Scan

mode i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå scanafspilning

til.

De første 10 sekunder af hvert spor afspilles.

4. Når du finder det ønskede spor, tryk på

MULTI-CONTROL for at slå scanafspilning

fra.

• Hvis displayet automatisk er vendt tilbage

til afspilningsdisplayet, vælg Scan mode

igen ved hjælp af MULTI-CONTROL.

• Når scanning af en disk (mappe) er

afsluttet, starter den normale afspilning af

sporene.

Midlertidig afbrydelse af afspilningen

(pause)

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

denne side.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Pause

i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå pause

til.

Afspilning af det aktuelle spor stoppes

midlertidigt.

• For at slå pause fra tryk på MULTI-

CONTROL igen.

Anvendelse af Sound Retriever

Funktionen Sound Retriever forbedrer

automatisk komprimeret audio og retablerer

en god klang.

* Tryk på S.Rtrv gentagne gange for at

vælge den ønskede indstilling.

OFF (fra) – 1 – 2

• 2 er mere effektiv end 1.

Bemærk

• Du kan også denne betjening i den menu, der

vises, når man bruger MULTI-CONTROL.

Anvendelse af CD-titelfunktioner

CD-titler kan indtastes, og vises i displayet.

Næste gang der isættes en CD, som man har

indtastet titlen på, vises denne CD’s titel.

Indtastning af CD-titler

Du kan bruge funktionen indtastning af

disktitel til at indtaste op til 48 CD-titler i

enheden. Hver titel kan have op til 10 tegn.

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

side 22.

2. Afspil den CD, hvis titel du ønsker at

indtaste.

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

TitleInput "A" i funktionsmenuen.

4. Tryk på DISP for at vælge den ønskede

tegntype.

Tryk flere gange på DISP for at skifte mellem

følgende tegntyper:

Alfabet (store bogstaver), tal og symboler –

Alfabet (små bogstaver) – Europæiske tegn,

f.eks. tegn med accenter (f.eks. á, à, ä, ç) –

Tal og symboler

5. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad

for at vælge et bogstav fra alfabetet.

6. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller

højre for at flytte markøren til forrige eller

næste tegnposition.

7. Flyt markøren til seneste position ved at

skubbe MULTI-CONTROL til højre efter

indtastning af titlen.

Når du trykker MULTI-CONTROL til højre en

gang til, gemmes den indtastede titel i

hukommelsen.

8. Tryk på BAND for at vende tilbage til

display for afspilning.

Bemærkninger

• Titler forbliver i hukommelsen, selv efter at disken

er blevet taget ud af enheden, og genkaldes, når

disken sættes i igen.

• Når data for 48 disks er lagret i hukommelsen, vil

data for en ny disk overskrive dataene for den

ældste.

• Hvis du tilslutter en multi-CD-afspiller, kan du

indtaste CD-titler for op til 100 CD’er.

• Du kan ikke indtaste CD-titler på denne enhed,

hvis der tilsluttes en multi-CD-afspiller, der ikke

understøtter CD-titelfunktioner.

23


24

Betjening af denne enhed

Afspil sange med USBlydafspiller/USB-hukommelse

For enkeltheder om den understøttede enhed

se “Kompatibilitet med bærbar lydafspiller” på

side 10.

Grundlæggende betjening

WMA/MP3/AAC/WAV-indikator

Viser typen af den fil, der afspilles i øjeblikket.

Mappenummerindikator

Indikator for spornummer

Indikator for spilletid

Indikator for bithastighed/

samplingfrekvens

• Ved afspilning af WMA-filer indspillet med

VBR (variabel bithastighed), vises den

gennemsnitlige bithastighed.

• Ved afspilning af MP3-filer indspillet med

VBR (variabel bithastighed), vises VBR i

stedet for bithastighedsværdien.

* Vælg en mappe

Tryk MULTI-CONTROL op eller ned.

* Hurtig frem-/tilbagespoling

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre, og hold den der.

* Vælg et spor

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre.

* Tilbage til rodmappen

Hold BAND nede.

Bemærkninger

• Den optimale præstation af enheden kan måske

ikke opnås afhængigt af den tilsluttede USBlydafspiller/USB-hukommelsen.

• Hvis mappen 01 (ROOT) ikke indeholder nogen

fil, begynder afspilningen med mappen 02.

• Når den bærbare USB-lydafspiller med

batteriopladningsfunktion tilsluttes denne enhed

og tændingskontakten sættes til ACC eller ON,

oplades batteriet.

• Man kan koble den bærbare USB-lydafspiller/

USB-hukommelsen fra når som helst, når man er

færdig med at lytte til den.

• Hvis en bærbar USB-lydafspiller/USBhukommelse

tilsluttes denne enhed, ændres

kilden automatisk til USB. Hvis man ikke bruger

USB-enheden, bør den kobles fra denne enhed.

Afhængigt af den tilsluttede USB-enhed kan

kilden ændres automatisk, når

tændingskontakten aktiveres, mens USBenheden

er tilsluttet denne enhed.

Vælg en lydfil direkte i den aktuelle

mappe

Betjeningen er den samme som for den

indbyggede CD-afspiller.

Se “Direkte sporvalg” på side 21.

Visning af tekstoplysninger om en lydfil

Betjeningen er den samme som for den

indbyggede CD-afspiller.

Se “Visning af tekstoplysninger på en disk” på

side 21.

Bemærkninger

• Hvis de tegn, der er optaget for audiofilen, ikke er

kompatible med hovedenheden, vises de ikke.

• Tekstoplysningerne fra visse lydfilder vises

måske ikke rigtigt.

Valg af filer fra filnavnelisten

Betjeningen er den samme som for den

indbyggede CD-afspiller.

Se “Valg af filer fra filnavnelisten” på side 21.

Introduktion af avanceret betjening

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

FUNCTION.

Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for

at vælge.

Funktionsmenuen vises.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge

funktionen.

Repeat mode (gentaget afspilning) –

Random mode (vilkårlig afspilning) – Scan


Betjening af denne enhed

mode (scan-afspilning) – Pause (pause) –

Sound Retriever (sound retriever)

Funktion og betjening

Play mode, Random mode, Scan mode,

Pause og Sound Retriever betjenes

grundlæggende som for den indbyggede CDafspiller.

Funktionens

navn Betjening

Play mode Se “Vælg et område for gentaget

afspilning” på side 22.

Men de områder for gentaget

afspilning, man kan vælge, er

anderledes end for den

indbyggede CD-afspiller.

Områderne for gentaget afspilning

for den bærbare USB-lydafspiller/

USB-hukommelsen er:

• Track repeat – Gentager kun

den aktuelle fil

• Folder repeat – Gentager den

aktuelle mappe

• All repeat – Gentager alle filer

Random mode Se “Afspilning af spor i vilkårlig

rækkefølge” på side 22.

Scan mode Se “Scanning af mapper og spor”

på side 22.

Pause Se “Midlertidig afbrydelse af

afspilningen (pause)” på side 23.

Sound

Retriever

Se “Anvendelse af Sound

Retriever” på side 23.

Bemærkninger

• Du kan også vælge funktionen ved at trykke på

FUNTION på fjernbetjeningen.

• For at vende tilbage til almindelig visning, tryk på

BAND.

• Hvis du vælger en anden mappe under gentaget

afspilning, skifter området for gentaget afspilning

til All repeat.

• Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem-/

tilbagespoling under Track repeat, skifter

området for gentaget afspilning til Folder repeat.

• Når Folder repeat er valgt, er det ikke muligt at

afspille en undermappe af den pågældende

mappe.

• Når scanning af filen eller mappen er afsluttet,

starter den normale afspilning af filerne igen.

Afspilning af sange på iPod

For enkeltheder om den understøttede iPod

se “iPod®-kompatibilitet” på side 10.

Grundlæggende betjening

Sangnummerindikator

Indikator for spilletid

Sangtid (fremskridtssøjle)

* Hurtig frem-/tilbagespoling

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre, og hold den der.

* Vælg et spor (kapitel)

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre.

Bemærkninger

• Ved brug af iPod kræves der iPod-dokstik til USBkabel.

• Læs forholdsreglerne for iPod på side 63.

• Når en iPod er tilsluttet denne enhed, vises

PIONEER (eller (hak)) på din iPod.

• Hvis en fejlmeddelelse vises, se

“Fejlmeddelelser” på side 59.

• Når tændingskontakten er sat til ACC eller ON,

oplades iPod’s batteri, mens din iPod er tilsluttet

enheden.

• Mens din iPod er tilsluttet denne enhed, kan din

iPod ikke tændes eller slukkes.

• Før tilslutning af dok-stik på denne enhed til din

iPod skal du afbryde høretelefonerne fra din iPod.

• Din iPod slukkes ca. to minutter efter at

tændingskontakten er blevet sat til OFF.

Søg efter en sang

Søgning efter sange efter kategori

Betjeningerne til styring af en iPod med denne

enhed er designet sådan, at de ligner iPod så

meget som muligt for at gøre betjeningen og

sangsøgningen let.

• Afhængigt af antallet af filer i en iPod kan

der være en forsinkelse, når en lang liste

skal vises.

• Hvis de tegn, der er optaget på en iPod,

ikke er kompatible med denne enhed, vises

de ikke.

25


26

Betjening af denne enhed

1. Tryk på LIST.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge en

kategori.

Drej for at skifte kategori; tryk for at vælge.

Playlists (spillelister) – Artists (kunstnere) –

Albums (albums) – Songs (sange) –

Podcasts (podcasts) – Genres (genrer) –

Composers (komponister) – Audiobooks

(audiobøger)

Listen over den valgte kategori vises.

• Du kan starte afspilningen inden for den

valgte kategori ved at holde MULTI-

CONTROL nede. Man kan også udføre

denne betjening ved at holde MULTI-

CONTROL til højre.

• Du kan også skifte kategori ved at skubbe

MULTI-CONTROL op eller ned.

• Du kan også vælge kategori ved at skubbe

MULTI-CONTROL til højre.

• For at gå tilbage til den forrige kategori skub

MULTI-CONTROL til venstre.

• Hold MULTI-CONTROL til venstre for at

vende tilbage til det øverste niveau af

kategorier.

• For at vende tilbage til almindelig visning,

tryk på BAND.

• Hvis man ikke betjener listen inden for ca.

30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til det normale display.

3. Gentag skridt 2 for at finde den sang, du

vil lytte til.

Søgning efter sange efter alfabet

1. Tryk på LIST.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge en

kategori.

Drej for at skifte kategori. Tryk for at vælge.

3. Tryk på LIST for at skifte til

alfabetsøgning.

4. Drej MULTI-CONTROL for at vælge det

ønskede alfabet.

5. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist den

alfabetiske liste.

• Hvis alfabetsøgning afbrydes, vises Not

Found på displayet.

Visning af tekstoplysninger på iPod

* Tryk på DISP for at vælge de ønskede

tekstoplysninger.

Spilletid – : navn på kunstner og

: sangtitel – : navn på kunstner og :

albumnavn – : albumnavn og

: sangtitel – : sangtitel og spilletid – :

sangtitel,

albumnavn

: navn på kunstner og :

• Hvis de tegn, der er optaget på en iPod,

ikke er kompatible med denne enhed, vises

de ikke.

Bemærkninger

• Du kan rulle tekstoplysningerne til venstre ved at

holde DISP nede.

• Hvis permanent rulning er slået til i

startindstillingerne, ruller tekstinformationerne

kontinuerligt på displayet. Se “Omskiftning af

permanent rulning” på side 37.

Introduktion af avanceret betjening

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

FUNCTION.

Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for

at vælge.

Funktionsmenuen vises.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge

funktionen.

Play mode (gentaget afspilning) – Shuffle

mode (shuffle) – Shuffle all (shuffle alle) –

Link search (linksøgning) – Control mode

(styretilstand) – Pause (pause) –

Audiobooks (audioboghastighed) – Sound

Retriever (Sound Retriever)

Funktion og betjening

Play mode, Pause og Sound Retriever

betjenes grundlæggende som for den

indbyggede CD-afspiller.


Betjening af denne enhed

Funktionens

navn Betjening

Play mode Se “Vælg et område for gentaget

afspilning” på side 22.

Men de områder for gentaget

afspilning, man kan vælge, er

anderledes end for den

indbyggede CD-afspiller.

Områderne for gentaget afspilning

for iPod er:

• Repeat One – Gentager den

aktuelle sang

• Repeat All – Gentager alle

sange på den valgte liste

Pause Se “Midlertidig afbrydelse af

afspilningen (pause)” på side 23.

Sound

Retriever

Se “Anvendelse af Sound

Retriever” på side 23.

Bemærkninger

• Du kan også vælge funktionen ved at trykke på

FUNTION på fjernbetjeningen.

• For at vende tilbage til almindelig visning, tryk på

BAND.

• Hvis du ikke betjener en funktion inden for ca. 30

sekunder, vender displayet automatisk tilbage til

det normale display.

• Funktionen Control mode (styretilstand) er kun til

rådighed for iPod nano (anden generation).

• Når Control mode er slået til, kan kun Control

mode og Sound Retriever betjenes.

Afspilning af sange i vilkårlig

rækkefølge

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

side 26.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Shuffle

mode i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge din

foretrukne indstilling.

– Shuffle Songs – Afspiller sange på den

valgte liste i vilkårlig rækkefølge.

– Shuffle Albums – Afspiller sange fra et

tilfældigt album efter hinanden.

– Shuffle OFF – Annullerer afspilning i

vilkårlig rækkefølge.

Afspilning af alle sange i vilkårlig

rækkefølge (bland alle / shuffle all)

* Tryk på for at slå Shuffle all til.

Alle sange på iPod'en afspilles i vilkårlig

rækkefølge.

• For at slå Shuffle all fra sæt Shuffle mode

i menuen FUNCTION til ‘fra’.

Bemærk

• Man kan også slå denne funktion til i den menu,

der vises, ved at bruge MULTI-CONTROL.

Valg af sange fra albumlisten for den

kunstner, der afspilles i øjeblikket

Albumlisten for den kunster, der er valgt i

øjeblikket, vises. Man kan vælge et album

eller en sang fra kunstneren.

• Afhængigt af antallet af filer i en iPod kan

der være en forsinkelse, når en lang liste

skal vises.

1. Hold LIST nede for at slå linksøgning til.

Søger efter kunstnerens albums og viser

listen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge et

album eller en sang fra listen.

For yderligere oplysninger om valg af

betjening se skridt 2 i “Søg efter en sang” på

side 25.

Bemærkninger

• Hvis linksøgning afbrydes, vises Not Found på

displayet.

• Man kan også slå denne funktion til i den menu,

der vises, ved at bruge MULTI-CONTROL.

Betjening af denne enheds iPodfunktion

fra din iPod

Denne funktion er kun til rådighed for iPod

nano (anden generation).

Denne enheds iPod-funktion kan betjenes fra

din iPod. Lyden kan høres fra bilens

højttalere, mens betjeningen udføres fra din

iPod.

• Man denne funktion er i brug, slås din iPod

ikke fra, selv om tændingskontakten slås

fra. Brug din iPod til at slå strømme fra.

1. Hold iPod nede for at skifte styretilstand.

• Hver gang man holder iPod nede, skiftes

der styretilstand.

• Mens denne funktion bruges, vises spilletid

og titler ikke på denne enhed.

• Selv om denne funktion anvendes, kan

spor op/ned betjenes fra denne enhed.

• Mens denne funktion anvendes, kan

søgningsfunktionen ikke betjenes fra

denne enhed.

27


28

Betjening af denne enhed

2. Betjen den tilsluttede iPod for at vælge og

afspille en sang.

Bemærk

• Du kan også slå denne funktion til eller fra i den

menu, som vises, når man bruger MULTI-

CONTROL.

Ændring af lydbogens hastighed

Du kan ændre afspilningshastigheden, når du

lytter til en lydbog på iPod'en.

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

side 26.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Audiobooks i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge din

foretrukne indstilling.

Tryk flere gange på MULTI-CONTROL, indtil

den ønskede indstilling vises på displayet.

– Faster – Afspilning ved en hurtigere end

normal hastighed

– Normal – Afspilning ved normal

hastighed

– Slower – Afspilning ved en

langsommere end normal hastighed


Audiojusteringer

Audiojuster inger

Introduktion til lydjusteringer

Audiodisplay

Viser status for lydjusteringerne.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

AUDIO.

Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for

at vælge.

Audiomenuen vises.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge

lydfunktionen.

Drej MULTI-CONTROL for at skifte mellem

audiofunktionerne i følgende rækkefølge:

Fader (balancejustering) – Powerful

(justering af grafisk equalizer) – 50Hz

(justering af 7 bånds grafisk equalizer) –

LOUD (loudness) – Sub W.1 (indstilling af

subwoofer til/fra) – Sub W.2

(subwooferindstilling) – Bass

(basforstærkning) – HPF (højpasfilter) – SLA

(justering af kildeniveau) – ASL (automatisk

lydniveauregulering)

• Du kan også vælge lydfunktionen ved at

trykke på AUDIO på fjernbetjeningen.

• Du kan kun vælge Sub W.2, hvis

subwooferudgang er aktiveret i Sub W.1.

• Når FM vælges som kilde, kan du ikke

skifte til SLA.

• Tryk på BAND for at vende tilbage til

visningen af de enkelte kilder.

• Hvis du ikke betjener en funktion undtagen

50Hz inden for ca. 30 sekunder, vender

displayet automatisk tilbage til det

almindelige display.

Anvendelse af

balancejusteringen

Man kan ændre fader/balance-indstillingen,

så den giver ideelle lytteforhold i alle

bilsæderne.

1. Hent audiomenuen.

Se “Introduktion til lydjusteringer” på denne

side.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Fader.

• Hvis balanceindstillingen er blevet justeret

tidligere, vil Balance blive vist på displayet.

3. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad

for at justere balancen mellem de forreste

og bageste højttalere.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes opad

eller nedad, flyttes balancen mellem de

forreste og bageste højttalere fremad eller

bagud.

F 15 til R 15 vises, mens balancen mellem de

forreste og de bageste højttalere bevæger sig

fra foran til bagud.

• F/R 0 er den korrekte indstilling, når der kun

bruges 2 højttalere.

• Hvis indstillingen af den bageste udgang er

Rear SP :S/W, kan du ikke justere

balancen mellem de forreste og bageste

højttalere. Se “Indstilling af den bageste

udgang og subwooferstyring” på side 35.

4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at justere balancen mellem de

venstre og højre højttalere.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til

venstre eller til højre, flyttes balancen mellem

de venstre og højre højttalere til venstre eller

til højre.

L 15 til R 15 vises, mens balancen mellem

venstre og højre højttalere bevæger sig fra

venstre mod højre.

Anvendelse af equalizer

Med equalizeren kan du justere udligningen,

så den passer til bilens akustiske egenskaber

som ønsket.

29


30

Audiojusteringer

Genvalg af equalizerkurver

Der er 7 lagrede equalizerkurver, som altid

nemt kan genvælges. Her er en liste over

equalizerkurverne:

Display Equalizerkurve

Powerful Kraftig

Natural Naturlig

Vocal Stemmer

Custom1 Brugerdefineret 1

Custom2 Brugerdefineret 2

Flat Flad

S.Bass Superbas

• Custom1 og Custom2 er justerede

equalizerkurver, som du selv kan oprette.

Justeringer kan foretages med en 7-bånds

grafisk equalizer.

• Når Flat er valgt, suppleres eller korrigeres

lyden ikke. Funktionen er nyttig til kontrol af

effekten af en equalizerkurve ved at skifte

mellem Flat og en indstillet equalizerkurve.

1. Hent audiomenuen.

Se “Introduktion til lydjusteringer” på side 29.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

justering af grafisk equalizer.

Powerful vises på displayet.

Hvis equalizerkurven er blevet valgt tidligere,

vises kurven for den tidligere valgte indstilling

i stedet for Powerful.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at vælge en equalizerkurve.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til

venstre eller højre, vælges der

equalizerkurver i følgende rækkefølge:

Powerful – Natural – Vocal – Custom1 –

Custom2 – Flat – S.Bass

Justering af equalizerkurver

De fabriksindstillede equalizerkurver,

undtagen Flat, kan finjusteres

(nuancestyring).

1. Genvælg den equalizerkurve, du ønsker at

justere.

Se “Genvalg af equalizerkurver” på denne

side.

2. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at

justere equalizerkurven.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes opad

eller nedad, sættes equalizerkurven op eller

ned.

+6 til –4 (eller –6) vises, når equalizerkurven

sættes op eller ned.

• Det faktiske justeringsinterval afhænger af,

hvilken equalizerkurve der er valgt.

• Equalizerkurven med alle frekvenser sat til

0 kan ikke justeres.

Justering af 7-bånds grafisk equalizer

For equalizerkurverne Custom1 og Custom2

kan du justere niveauet for hvert bånd.

• Der kan oprettes en separat kurve

Custom1 for hver kilde. (Den indbyggede

CD-afspiller og multi-CD-afspiller indstilles

automatisk til samme equalizerjustering.)

Hvis du foretager justeringer, mens en

anden kurve end Custom2 er valgt,

gemmes indstillingerne for equalizerkurven

som Custom1.

• Der kan oprettes en kurve Custom2, der er

fælles for alle kilder. Hvis du foretager

justeringer, mens kurven Custom2 er

valgt, opdateres kurven Custom2.

1. Genvælg den equalizerkurve, du ønsker at

justere.

Se “Genvalg af equalizerkurver” på denne

side.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

justering af 7-bånds grafisk equalizer.

Frekvensen og niveauet (f.eks. 50Hz +4)

vises på displayet.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at vælge det equalizerbånd, som

skal justeres.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til

venstre eller højre, vælges der equalizerbånd

i følgende rækkefølge:

50Hz – 125Hz – 315Hz – 800Hz – 2kHz –

5kHz – 12.5kHz

4. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad

for at justere equalizerbåndets niveau.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes opad

eller nedad, sættes niveauet for

equalizerbåndet op eller ned.

+6 til –6 vises, når niveauet sættes op eller

ned.


Audiojusteringer

• Du kan derefter vælge et andet bånd og

justere niveauet.

5. Tryk på BAND for at annullere justeringen

af 7-bånds grafisk equalizer.

Justering af loudness

Loudness kompenserer for mangler i de lave

og høje lydområder ved lav lydstyrke.

1. Hent audiomenuen.

Se “Introduktion til lydjusteringer” på side 29.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge LOUD.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

loudness til.

Niveauet for loudness (f.eks. Mid) vises på

displayet.

• For at slå loudness fra tryk på MULTI-

CONTROL igen.

4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at vælge det ønskede niveau.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til

venstre eller højre, vælges der niveau i

følgende rækkefølge:

Low (lav) – Mid (mellem) – High (høj)

Anvendelse af

subwooferudgang

Denne enhed er forsynet med en

subwooferudgang, der kan aktiveres eller

deaktiveres.

1. Hent audiomenuen.

Se “Introduktion til lydjusteringer” på side 29.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Sub

W.1.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

subwooferudgangen til.

Normal vises på displayet. Subwooferudgang

er nu slået til.

• For at slå subwooferudgangen fra tryk på

MULTI-CONTROL igen.

4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at vælge subwooferudgangens

fase.

Skub MULTI-CONTROL til venstre for at

vælge omvendt fase, og Reverse vises på

displayet. Skub MULTI-CONTROL til højre

for at vælge normal fase, og Normal vises på

displayet.

Indstilling af subwoofer-indstillinger

Når subwooferudgangen er aktiveret, kan du

justere subwooferens afskæringsfrekvens og

udgangsniveau.

Kun lavere frekvenser end dem i det valgte

område udsendes fra subwooferen.

• Når subwooferudgang er slået til,

kan du vælge Sub W.2.

1. Hent audiomenuen.

Se “Introduktion til lydjusteringer” på side 29.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Sub

W.2.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at vælge afskæringsfrekvens.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til

venstre eller højre, vælges der

afskæringsfrekvens i følgende rækkefølge:

50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz

4. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad

for at justere subwooferens

udgangsniveau.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes opad

eller nedad, sættes subwooferniveauet op

eller ned. +6 til –24 vises, når niveauet sættes

op eller ned.

Forstærkning af bas

Funktionen basforstærkning forstærker

niveauet af baslyd.

1. Hent audiomenuen.

Se “Introduktion til lydjusteringer” på side 29.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Bass.

3. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad

for at vælge det ønskede niveau.

0 til +6 vises, når niveauet sættes op eller ned.

Anvendelse af højpasfilter

Hvis du ikke ønsker baslyde fra

subwooferudgangens frekvensområde

udsendt af de forreste eller bageste

højttalere, kan du aktivere HPF (højpasfilter).

31


32

Audiojusteringer

Kun højere frekvenser end dem i det valgte

område udsendes derefter af de forreste eller

bageste højttalere.

1. Hent audiomenuen.

Se “Introduktion til lydjusteringer” på side 29.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge HPF.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

højpasfilter til.

80Hz vises på displayet. Højpasfilter er nu

aktiveret.

• Hvis højpasfilteret tidligere er justeret, vises

den frekvens, der tidligere var valgt, i stedet

for 80Hz.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå

højpasfilter fra.

4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at vælge afskæringsfrekvens.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til

venstre eller højre, vælges der

afskæringsfrekvens i følgende rækkefølge:

50Hz – 63Hz – 80Hz – 100Hz – 125Hz

Justering af kildeniveauer

Justering af kildeniveau (SLA) giver dig

mulighed for at justere lydstyrken for hver

enkelt kilde, så du undgår radikale ændringer

i lydstyrken, når du skifter mellem kilderne.

• Indstillingerne er baseret på FM-lydstyrken,

som forbliver uændret.

1. Sammenlign FM-lydstyrkeniveauet med

niveauet for den kilde, du vil justere.

2. Hent audiomenuen.

Se “Introduktion til lydjusteringer” på side 29.

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge SLA.

4. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad

for at justere kildelydstyrken.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes opad

eller nedad, sættes kildelydstyrken op eller

ned.

SLA +4 til SLA –4 vises, når

lydstyrkeniveauet for kilden hæves eller

sænkes.

Bemærkninger

• MW/LW-lydstyrkeniveauet kan også indstilles ved

at justere kildeniveauet.

• Den indbyggede CD-afspiller og multi-CDafspiller

sættes automatisk til samme

lydstyrkeniveau.

• Ekstern enhed 1 og ekstern enhed 2 sættes

automatisk til samme kildelydstyrkejustering.

Anvendelse af automatisk

lydniveauregulering

Under kørsel varierer støjniveauet i bilen i

overensstemmelse med hastigheden og

vejforholdene. Den automatiske

lydniveauregulering (ASL) overvåger

variationerne i støjniveauet og hæver

lydstyrken automatisk, hvis der er mere støj.

Funktionens følsomhed (ændring af lydstyrke

i forhold til støjniveau) kan indstilles til et af

fem niveauer.

1. Hent audiomenuen.

Se “Introduktion til lydjusteringer” på side 29.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ASL.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå ASL

til.

Mid vises på displayet.

• For at slå ASL fra tryk på MULTI-

CONTROL igen.

4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at vælge det ønskede ASLniveau.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til

venstre eller højre, vælges der ASL-niveau i

følgende rækkefølge:

Low (lav) – Mid-L (mellem-lav) – Mid

(mellem) – Mid-H (mellem-høj) – High (høj)


Startindstillinger

Star tindst ill inger

Justering af startindstillinger

Ved hjælp af startindstillingerne kan du

tilpasse forskellige systemindstillinger for at

opnå den optimale ydelse af denne enhed.

Funktionsdisplay

Viser funktionsstatus.

1. Hold SRC nede, indtil enheden er slukket.

2. Tryk på MULTI-CONTROL og hold

knappen nede, indtil menuen med

startindstillinger vises på displayet.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge en af

startindstillingerne.

Drej MULTI-CONTROL for at skifte mellem

funktionerne i følgende rækkefølge:

Language select (sprogvalg) – Calendar

(kalender) – Clock (ur) – Off clock (ur fra) –

FM step (FM-indstillingstrin) – Auto PI

(automatisk PI-søgning) – Warning tone

(advarselstone) – Face auto open

(automatisk åbning af frontpanel) – AUX1

(AUX-indgang 1) – AUX2 (AUX-indgang 2) –

Dimmer (lysdæmper) – Brightness

(lysstyrke) – S/W control (bageste udgang og

subwooferstyring) – Mute (lydafbrydelse/dæmpning)

– Demonstration

(funktionsdemo) – Reverse mode (baglæns

tilstand) – Ever-scroll (kontinuerlig rulning) –

BT AUDIO (Bluetooth-audio) – Pin code

input (indtastning af pinkode) – BT Version

info. (oplysninger om Bluetooth-version)

Brug vejledningen i det følgende til at foretage

en bestemt indstilling.

• Du kan også vælge funktionen ved at

trykke på FUNTION på fjernbetjeningen.

• BT AUDIO og Pin code input kan kun

vælges, når en Bluetooth-adapter (f.eks.

CD-BTB200) er tilsluttet enheden.

• Tryk på BAND for at annullere

startindstillinger.

Valg af displaysprog

Denne enhed er forsynet med flere

displaysprog. Du kan vælge dit foretrukne

sprog.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Language select.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge

sproget.

Hver gang du trykker på MULTI-CONTROL,

vælges der sprog i følgende rækkefølge:

English – Français – Italiano – Español –

Deutsch – Nederlands – РУССКИЙ

Indstilling af datoen

Kalenderdisplayet justeret i denne tilstand

vises, når telefonkilden er valgt, eller kilder og

funktionsdemo er deaktiveret.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Calendar.

Calendar vises på displayet.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at vælge den del af

kalenderdisplayet, du vil indstille.

Hvis du skubber MULTI-CONTROL til venstre

eller til højre, vælges der en del af

kalenderdisplayet:

Dag – Måned – År

Når du har valgt en del af kalenderdisplayet,

vil den del, du har valgt, blinke.

4. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad

for at indstille datoen.

Hvis du skubber MULTI-CONTROL opad,

sættes den valgte dag, måned eller det valgte

år op. Hvis du skubber MULTI-CONTROL

nedad, sættes den valgte dag, måned eller

det valgte år ned.

33


34

Startindstillinger

Indstilling af uret

Brug denne vejledning, når uret skal stilles.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Clock.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at vælge den del af urdisplayet,

du vil indstille.

Tryk MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at vælge en del af urdisplayet:

Time – Minut

Når man vælger segmenter af urvisningen,

blinker det valgte segment.

4. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad

for at indstille uret til højre.

Bemærkninger

• Du kan sætte uret efter et tidssignal ved at trykke

på MULTI-CONTROL.

– Hvis minutterne er 00 til 29, rundes de nedad.

(10:18 bliver f.eks. til 10:00.)

– Hvis minutterne er 30 til 59, rundes opad.

(10:36 bliver f.eks. til 11:00.)

Sådan slås visningen uden ur

til eller fra

Hvis visningen uden ur er slået til og kilderne

og funktionsdemoen er slået fra, vises uret på

displayet.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Off

clock.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

visning uden ur til.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå

visning uden ur fra.

Indstilling af FMindstillingstrin

Sædvanligvis er FM-indstillingstrinet, der

bruges til søgning, 50 kHz. Når AF eller TA er

slået til, skifter indstillingstrinet automatisk til

100 kHz. Det kan være fordelagtigt at sætte

indstillingstrinet til 50 kHz, når AF er slået til.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FM

step.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge FMindstillingstrinet.

Tryk på MULTI-CONTROL flere gange for at

skifte FM-indstillingstrin mellem 50 kHz og

100 kHz, mens AF eller TA er slået til. Det

valgte FM-indstillingstrin vises på displayet.

Bemærk

• Ved manuel tuning vil indstillingstrinet fortsat

være 50 kHz.

Omskiftning af automatisk PIsøgning

Enheden kan automatisk søge efter en anden

station med samme program, selv under

genvalg af en forudindstillet station.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Auto

PI.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

automatisk PI-søgning til.

• For at slå automatisk PI-søgning fra tryk på

MULTI-CONTROL igen.

Ændring af advarselstonen

Hvis frontpanelet ikke afmonteres fra

hovedenheden inden for 4 sekunder efter at

tændingen er slukket, vil der lyde en


Startindstillinger

advarselstone. Advarselstonen kan

deaktiveres.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Warning tone.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

advarselstonen til.

• For at slå advarselstonen fra tryk på

MULTI-CONTROL igen.

Omskiftning af automatisk

åbning af frontpanel

Enheden har tyverisikring i form af aftageligt

frontpanel. For at tage frontpanelet af åbnes

det automatisk. Denne funktion er som

standard slået til.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Face

auto open.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

automatisk åbning af frontpanel til.

• For at slå automatisk åbning af frontpanel

fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

Omskiftning af indstillingen

for ekstraudstyr

Ekstraudstyr, som er tilsluttet denne enhed,

kan aktiveres individuelt. Sæt alle AUX-kilder

til ON, når de bruges. For yderligere

oplysninger om tilslutning eller anvendelse af

ekstraudstyr se “Anvendelse af AUX-kilden”

på side 39.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge

AUX1/AUX2.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå AUX1/

AUX2 til.

• For at slå AUX fra tryk på MULTI-

CONTROL igen.

Skift af

lysdæmperindstillingen

For at undgå, at displayet bliver for lyst om

natten, dæmpes det automatisk, når bilens

lygter tændes. Du kan aktivere og deaktivere

lysdæmperen.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Dimmer.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

lysdæmperen til.

• For at slå lysdæmperen fra tryk på MULTI-

CONTROL igen.

Justering af lysstyrken

Du kan justere lysstyrken på displayet.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Brightness.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at justere lysstyrkeniveauet.

0 til 15 vises, når niveauet sættes op eller ned.

• Når lysdæmperen er slået til, kan

lysstyrkeniveauet justeres mellem 0 og 10.

Indstilling af den bageste

udgang og subwooferstyring

Denne enheds bageste udgang (udgang for

ledninger til bageste højttaler og bageste

RCA-udgang) kan bruges til tilslutning af

højttalere for hele frekvensområdet (Rear SP

:F.Range) eller en subwoofer (Rear SP :S/

W). Hvis du skifter indstillingen for den

35


36

Startindstillinger

bageste udgang til Rear SP :S/W, kan du

tilslutte den bageste højttalers ledning direkte

til en subwoofer uden at bruge en ekstra

forstærker.

Enheden er som standard indstillet til

tilslutning af højttalere for hele

frekvensområdet (Rear SP :F.Range).

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge S/W

control.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at skifte

indstillingen for bageste udgang.

Tryk på MULTI-CONTROL for at skifte

mellem Rear SP :F.Range (højttaler for hele

frekvensområdet) og Rear SP :S/W

(subwoofer), og den pågældende status

vises.

• Vælg Rear SP :F.Range, hvis der ikke

tilsluttes en subwoofer til den bageste

udgang.

• Hvis der er sluttet en subwoofer til den

bageste udgang, indstilles subwooferen til

Rear SP :S/W.

Bemærkninger

• Selv om du ændrer denne indstilling, er der ingen

udgang, medmindre du slår subwooferudgangen

til (se “Anvendelse af subwooferudgang” på side

31).

• Hvis du ændrer denne indstilling, sættes

subwooferudgangen i audiomenuen tilbage til

fabriksindstillingerne.

• Både udgangen for de bageste højttalerledninger

og den bageste RCA-udgang skiftes om samtidigt

i denne indstilling.

Skift mellem lydafbrydelse/

lyddæmpning

Lyd fra dette system afbrydes eller dæmpes

automatisk, når signalet fra udstyret med

lydafbrydelsesfunktionen modtages.

• Lyden afbrydes eller dæmpes, MUTE eller

ATT vises, og ingen lydjustering er mulig.

• Lyd fra dette system vender tilbage til

normal tilstand, når lydafbrydelsen eller -

dæmpningen annulleres.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Mute.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at skifte

mellem afbrydelse/dæmpning af

telefonen.

Tryk på MULTI-CONTROL for at skifte

mellem TEL ATT (dæmpning) og TEL mute

(afbrydelse), og den pågældende status

vises.

Omskiftning af

funktionsdemoen

Funktionsdemoen starter automatisk, når der

slukkes for strømmen til denne enhed, mens

tændingskontakten står på ACC eller ON.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Demonstration.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at

funktionsdemoen til.

• For at slå funktionsdemoen fra tryk på

MULTI-CONTROL igen.

Bemærkninger

• Husk, at batteriet kan blive afladet, hvis

funktionsdemoen fortsat anvendes, mens bilens

motor er standset.

• Du kan også slå funktionsdemoen til eller fra ved

at trykke på DISP, når denne enhed er slukket.

For yderligere oplysninger se “Om demotilstanden”

på side 11.

Omskiftning af

gentagelsestilstanden

Hvis du ikke anvender en funktion i ca. 30

sekunder, starter der en baglæns visning af

skærmindikationerne, som derefter vendes

hvert 10. sekund.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.


Startindstillinger

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Reverse mode.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

baglæns tilstand til.

• For at slå baglæns tilstand fra tryk på

MULTI-CONTROL igen.

Bemærkninger

• Du kan også slå baglæns tilstand til og fra ved at

trykke på BAND, mens denne enhed er slukket.

For yderligere oplysninger se “Baglæns tilstand”

på side 11.

Omskiftning af permanent

rulning

Hvis permanent rulning er slået til, ruller CDtekstinformationerne

kontinuerligt på

displayet. Slå funktionen fra, hvis du

foretrækker, at informationerne kun skal rulle

en gang.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Everscroll.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

permanent rulning til.

• For at slå permanent rulning fra tryk på

MULTI-CONTROL igen.

Aktivering af kilden BT Audio

Du skal aktivere kilden BT Audio for en bruge

en Bluetooth audio-afspiller.

• Man kan kun betjene denne funktion, hvis

en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200)

er tilsluttet denne enhed.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge BT

AUDIO.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå kilden

BT Audio til.

• For at slå kilden BT Audio fra tryk på

MULTI-CONTROL igen.

Indtastning af PIN-kode for

trådløs Bluetooth-forbindelse

For at tilslutte din mobiltelefon til denne enhed

ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, skal

du indtaste PIN-koden din telefon for at

bekræfte forbindelsen. Standardkoden er

0000, men du kan ændre den ved hjælp af

denne funktion.

• Med nogle Bluetooth-lydafspiller kan det

være nødvendigt først at indtaste pinkoden

for Bluetooth-lydafspilleren for at muliggøre

tilslutning til denne enhed.

• Man kan kun betjene denne funktion, hvis

en Bluetooth-adapter (f.eks. CD-BTB200)

er tilsluttet denne enhed.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Pin

code input.

3. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad

for at vælge et tal.

4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller

højre for at flytte markøren til forrige eller

næste position.

5. Tryk på MULTI-CONTROL efter

indtastningen af PIN-koden (op til 16

cifre).

PIN-koden kan lagres i hukommelsen.

Hvis du trykker på MULTI-CONTROL igen på

det samme display, lagres den indtastede

PIN-kode i denne enhed.

• Hvis du skubber MULTI-CONTROL til

højre i bekræftelsesdisplayet, vender du

tilbage til indtastningsdisplayet for PINkoden,

og du kan ændre PIN-koden.

Visning af systemversion for

reparation

Hvis denne enhed ikke skulle fungere korrekt

og du kontakter en forhandler for reparation,

vil du måske blive bedt om at oplyse

37


38

Startindstillinger

systemversionen af denne enhed og

Bluetooth-modulet. Du kan få vist versionerne

og kontrollere dem.

• For denne funktion kontrollér punktet

“Justering af startindstillinger”, inden

betjeningen startes.

1. Hent startindstillingsmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge BT

Version info.

Systemversionen (mikroprocessor) for denne

enhed vises.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre for at få

vist versionen af Bluetooth-modulet for

denne enhed.

• Skub MULTI-CONTROL til højre for at

vende tilbage til denne enheds

systemversion.


Andre funktioner

Andre funktioner

Anvendelse af AUX-kilden

Op til to ekstraenheder som f.eks. en

videorecorder eller bærbare enheder (sælges

separat) kan tilsluttes denne enhed. Når de

tilsluttes, indlæses ekstraenheder automatisk

som AUX-kilder og tildeles AUX1 eller AUX2.

Forholdet mellem AUX1- og AUX2-kilder

forklares nedenfor.

Om AUX1 og AUX2

Ekstraudstyr kan tilsluttes denne enhed på to

måder.

AUX1-kilde:

Ved tilslutning af ekstraudstyr ved hjælp af et

stereo-ministikkabel

* Sæt stereo-ministikket ind i denne enheds

indgangsstik.

Se installationsvejledningen for yderligere

oplysninger.

Dette ekstraudstyr sættes automatisk til

AUX1.

AUX2-kilde:

Ved tilslutning af ekstraudstyr ved hjælp af et

IP-BUS-RCA-mellemstik (sælges separat)

* Brug et IP-BUS-RCA-mellemstik som

f.eks. CD-RB20/CD-RB10 (sælges separat)

til at tilslutte denne enhed til ekstraudstyr

med en RCA-udgang.

Se brugervejledningen til IP-BUS-RCAinterkonnektoren

for yderligere oplysninger.

Dette ekstraudstyr sættes automatisk til

AUX2.

• Denne type tilslutning kan kun bruges, hvis

ekstraudstyret har RCA-udgange.

Valg af AUX som kilde

* Tryk på SRC for at vælge AUX som kilde.

• Hvis hjælpeindstilling ikke er slået til, kan

AUX ikke vælges. For yderligere

oplysninger se “Omskiftning af indstillingen

for ekstraudstyr” på side 35.

Indstilling af AUX-titlen

Den titel, der vises for kilden AUX1 eller

AUX2, kan ændres.

1. Når du har valgt AUX som kilde, brug

MULTI-CONTROL og vælg FUNCTION for

at få vist TitleInput "A".

2. Indtast en titel på samme måde som for

den indbyggede CD-afspiller.

Detaljerede oplysninger om denne funktion

finder du under “Indtastning af CD-titler” på

side 23.

Anvendelse af den eksterne

enhed

Med ekstern enhed menes der et Pioneerprodukt

(som vil være til rådighed i fremtiden),

der, selv om det ikke er kompatibelt som kilde,

tillader styring af grundlæggende funktioner

på denne enhed. To eksterne enheder kan

styres af denne enhed. Hvis to eksterne

enheder er tilsluttet, betegnes de automatisk

som ekstern enhed 1 hhv. ekstern enhed 2 af

denne enhed.

Den grundlæggende betjening af den

eksterne enhed forklares nedenfor. De tildelte

funktioner er forskellige, afhængigt af den

tilsluttede eksterne enhed. Se

brugervejledningen til den eksterne enhed for

enkeltheder om funktioner.

Valg af den eksterne enhed som kilden

* Tryk på SRC for at vælge EXTERNAL som

kilde.

Grundlæggende betjening

Funktioner tildelt de følgende betjeninger er

forskellige, afhængigt af den tilsluttede

eksterne enhed. Se brugervejledningen til

den eksterne enhed for enkeltheder om

funktioner.

* Tryk på BAND.

* Hold BAND nede.

* Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre.

* Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre, og hold den der.

* Tryk MULTI-CONTROL op eller ned.

39


40

Andre funktioner

Anvendelse af funktionerne tildelt

tasterne 1 til 6

* Tryk på en af knapperne 1 til 6 på

fjernbetjeningen.

Avancerede betjeninger

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

FUNCTION.

Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for

at vælge.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge

funktionen.

Function1 (funktion 1) – Function2 (funktion

2) – Function3 (funktion 3) – Function4

(funktion 4) – Auto/Manual (automatisk/

manuelt)

• Man kan også slå Function1 til eller fra ved

at trykke på PGM på fjernbetjeningen.

Bemærkninger

• Du kan også vælge funktionen ved at trykke på

FUNTION på fjernbetjeningen.

• For at vende tilbage til almindelig visning, tryk på

BAND.

Brug af forskellige

underholdningsdisplay

Mens der lyttes til hver lydkilde, kan du nyde

underholdningsdisplayet.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

ENTERTAINMENT.

Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for

at vælge.

3. Brug MULTI-CONTROL til at skifte display.

Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for

at vælge.

BGV-1 (baggrundsbillede 1 [visual]) – BGV-2

(baggrundsbillede 2 [visual]) –

BGP-1 (baggrundsbillede 1) –

BGP-2 (baggrundsbillede 2) –

BGP-3 (baggrundsbillede 3) –

BGP-4 (baggrundsbillede 4) – SIMPLE-1

(enkelt display 1) – SIMPLE-2 (enkelt display

2) – LEVEL METER (niveaumåler) –

VISUALIZER1 (visualizer 1) – VISUALIZER2

(visualizer 2) – VISUALIZER3 (visualizer 3) –

SPECTRUM ANALYZER 1

(spektrumanalyzer 1) – SPECTRUM

ANALYZER 2 (spektrumanalyzer 2) – MOVIE

(film) – ENT CLOCK (underholdningsur)

• Man kan også skifte display ved at trykke

på ENT på fjernbetjeningen.

• For at vende tilbage til

afspilningsvisningen, tryk på BAND.

Anvendelse af PGM-knappen

Du kan betjene de forprogrammerede

funktioner for hver kilde ved hjælp af PGM på

fjernbetjeningen.

* Tryk på PGM for at slå pause til, når en af

de følgende kilder er valgt:

– COMPACT DISC – Indbygget CDafspiller

– MULTI CD – Multi-CD-afspiller

– USB – USB-lydafspiller /USBhukommelse

– IPOD – iPod

– BT Audio – Bluetooth-lydafspiller

– DVD – DVD-afspiller/multi-DVD-afspiller

• For at slå pause fra tryk på PGM igen.

* Hold PGM nede for at slå BSM til, når

radioen vælges som kilden.

Hold PGM nede, indtil BSM aktiveres.

• Tryk på PGM igen for at annullere

lagringsprocessen.

* Hold PGM nede for at slå BSSM til, når TV

vælges som kilden.

Hold PGM nede, indtil BSSM aktiveres.

• Tryk på PGM igen for at annullere

lagringsprocessen.


Tilgængeligt tilbehør

Tilgængeligt t ilbehør

Afspil sange på iPod

Grundlæggende betjening

Du kan bruge denne enhed til at styre en

iPod-adapter, som sælges separat.

Sangnummerindikator

Indikator for spilletid

Sangtid (fremskridtssøjle)

* Hurtig frem-/tilbagespoling

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre, og hold den der.

* Vælg et spor

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre.

Bemærkninger

• Læs forholdsreglerne for iPod på side 63.

• Når en iPod er tilsluttet denne enhed, vises

PIONEER (eller (hak)) på din iPod.

• Hvis en fejlmeddelelse vises, se

“Fejlmeddelelser” på side 59.

• Når tændingskontakten er sat til ACC eller ON,

oplades iPod’s batteri, mens din iPod er tilsluttet

enheden.

• Mens din iPod er tilsluttet denne enhed, kan din

iPod ikke tændes eller slukkes.

• Før tilslutning af dok-stik på denne enhed til din

iPod skal du afbryde høretelefonerne fra din iPod.

• Din iPod slukkes ca. to minutter efter at

tændingskontakten er blevet sat til OFF.

Visning af tekstoplysninger på iPod

Tryk på DISP for at vælge de ønskede

tekstoplysninger.

Spilletid – : navn på kunstner og

: sangtitel – : navn på kunstner og :

albumnavn – : albumnavn og : sangtitel

– : sangtitel og spilletid

• Hvis de tegn, der er optaget på en iPod,

ikke er kompatible med denne enhed, vises

de ikke.

Bemærkninger

• Du kan rulle tekstoplysningerne til venstre ved at

holde DISP nede.

• Hvis permanent rulning er slået til i

startindstillingerne, ruller tekstinformationerne

kontinuerligt på displayet. Se “Omskiftning af

permanent rulning” på side 37.

Søg efter en sang

Betjeningen er den samme som for en iPod

tilsluttet denne enheds USB-interface. (Se

“Søg efter en sang” på side 25.)

Men de kategorier, der kan vælges, adskiller

sig lidt. Kategorier, der kan vælges, er:

Playlists (spillelister) – Artists (kunstnere) –

Albums (albums) – Songs (sange) – Genres

(genrer)

Introduktion af avanceret betjening

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

FUNCTION.

Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for

at vælge.

Funktionsmenuen vises.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge

funktionen.

Play mode (gentaget afspilning) – Shuffle

mode (shuffle) – Pause (pause)

Funktion og betjening

Play mode og Pause betjenes

grundlæggende som for den indbyggede CDafspiller.

Funktionens

navn Betjening

Play mode Se “Vælg et område for gentaget

afspilning” på side 22.

Men de områder for gentaget

afspilning, man kan vælge, er

anderledes end for den

indbyggede CD-afspiller.

Områderne for gentaget afspilning

for iPod er:

• Repeat One – Gentager den

aktuelle sang

• Repeat All – Gentager alle

sange på den valgte liste

41


42

Tilgængeligt tilbehør

Funktionens

navn Betjening

Pause Se “Midlertidig afbrydelse af

afspilningen (pause)” på side 23.

Bemærkninger

• Du kan også vælge funktionen ved at trykke på

FUNTION på fjernbetjeningen.

• For at vende tilbage til almindelig visning, tryk på

BAND.

• Hvis du ikke betjener en funktion inden for ca. 30

sekunder, vender displayet automatisk tilbage til

det normale display.

Afspilning af sange i vilkårlig

rækkefølge

* Tryk på gentagne gange for at vælge

det ønskede indstilling.

– Shuffle Songs – Afspiller sange på den

valgte liste i vilkårlig rækkefølge.

– Shuffle Albums – Afspiller sange fra et

tilfældigt album efter hinanden.

– Shuffle OFF – Annullerer afspilning i

vilkårlig rækkefølge.

Bemærk

• Man kan også slå denne funktion til i den menu,

der vises, ved at bruge MULTI-CONTROL.

Bluetooth-audio

Grundlæggende betjening

Hvis du tilslutter en Bluetooth-adapter (f.eks.

CD-BTB200) til denne enhed, kan du styre din

Bluetooth-lydafspillere ved hjælp af den

trådløse Bluetooth-teknologi.

Enhedsnavn

Viser enhedsnavnet af den tilsluttede

Bluetooth-audio-afspiller (eller Bluetoothadapter).

Vigtigt

• Afhængigt af den Bluetooth-lydafspiller,

som tilsluttes denne enhed, begrænses de

tilgængelige betjeningsmuligheder for

denne enhed til følgende to niveauer:

– Nedre niveau: Kun afspilning af sange på

din audio-afspiller er mulig.

– Øvre niveau: Afspilning, pause,

sangvalg, osv. er mulige valg (alle

betjeningsmulighederne fremgår af

vejledningen).

• Da der er mange forskellige Bluetooth

audio-afspillere på markedet, kan der være

store forskelle m.h.t. betjeningen af din

Bluetooth audio-afspiller ved hjælp af

denne enhed. Se den betjeningsvejledning,

der følger med din Bluetooth-lydafspiller,

og denne vejledning, hvis du betjener din

afspiller med denne enhed.

• Oplysninger om sange (f.eks. forløbet

spilletid, sangtitel, sangindeks osv.) kan

ikke vises på denne enhed.

• Mens du lytter til sange på din Bluetoothlydafspiller,

bør mobiltelefonen bruges så

lidt som muligt. Hvis du forsøger at betjene

din mobiltelefon, kan mobiltelefonens

signal forårsage støj under afspilningen af

sange.

• Hvis du taler i en mobiltelefon, der er

tilsluttet til denne enhed ved hjælp af

trådløs Bluetooth-teknologi, afbrydes lyden

fra afspilningen af sange fra den Bluetoothlydafspiller,

som er tilsluttet denne enhed.

• Selv om man skifter til en anden kilde,

mens du lytter til en sang på din Bluetoothlydafspiller,

fortsætter afspilningen af

sangen.

* Hurtig frem-/tilbagespoling

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre, og hold den der.

* Vælg et spor

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre.

Bemærkninger

• For yderligere oplysninger om betjeningen se

betjeningsvejledningen til din Bluetoothadapteren.

Dette afsnit indeholder korte

oplysninger om betjeningen af Bluetoothlydafspilleren

med denne enhed, som er lidt

anderledes end eller en kortere udgave af


Tilgængeligt tilbehør

beskrivelsen i Bluetooth-adapterens

betjeningsvejledning.

• Selv om din audio-afspiller ikke indeholder et

Bluetooth-modul, kan du alligevel styre den fra

denne enhed med trådløs Bluetooth-teknologi.

For at styre din lydafspiller ved hjælp af denne

enhed tilslut et produkt med trådløs Bluetoothteknologi

(fås i handelen) til lydafspilleren og

tilslut Bluetooth-adapteren (f.eks. CD-BTB200) til

denne enhed.

Funktion og betjening

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

FUNCTION.

Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for

at vælge.

Funktionsmenuen vises.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge

funktionen.

Connection open (tilslutning åben) –

Disconnect audio (kobl audio fra) – Play

(afspil) – Stop (stop) – Pause (pause) –

Device info. (enhedsinformation)

Pause er det samme som for den indbyggede

CD-afspiller. (Se “Midlertidig afbrydelse af

afspilningen (pause)” på side 23.)

• Du kan også udføre de samme betjeninger

ved at trykke MULTI-CONTROL op eller

ned.

Bemærkninger

• Du kan også vælge funktionen ved at trykke på

FUNTION på fjernbetjeningen.

• For at vende tilbage til almindelig visning, tryk på

BAND.

• Hvis der endnu ikke er tilsluttet en Bluetoothlydafspiller

til denne enhed, vises Connection

open og Device info i funktionsmenuen, og

andre funktioner er ikke til rådighed.

• Hvis en Bluetooth-lydafspiller er tilsluttet på et

højere niveau, vises Connection open ikke i

funktionsmenuen, og de andre funktioner er til

rådighed.

• Kun hvis en Bluetooth audio-afspiller er tilsluttet

via det nedre niveau, vises Disconnect audio og

Device info i funktionsmenuen.

• Hvis du ikke betjener en anden funktion end

Connection open og Disconnect audio inden

for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til det normale display.

Tilslutning af en Bluetooth-audioafspiller

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 43.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Connection open i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at oprette

forbindelsen.

Always waiting vises. Enheden er nu på

standby for en forbindelse fra Bluetoothaudio-afspilleren.

Hvis din Bluetooth-lydafspiller er klar til en

trådløs Bluetooth-forbindelse, oprettes

forbindelsen til denne enhed automatisk.

Bemærk

• Inden du kan bruge audio-afspillere, skal du

måske indtaste PIN-koden i denne enhed. Hvis

din afspiller har brug for en kode for at oprette en

forbindelse, find koden på afspilleren eller i den

medfølgende dokumentation. Se “Indtastning af

PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse” på

side 37.

Afspilning af sange på en Bluetoothaudio-afspiller

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 43.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Play i

funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at starte

afspilningen.

Stop af afspilningen

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 43.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Stop i

funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at stoppe

afspilningen.

Frakobling af en Bluetooth-audioafspiller

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 43.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Disconnect audio i funktionsmenuen.

43


44

Tilgængeligt tilbehør

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at koble

Bluetooth audio-afspilleren fra.

Disconnected vises. Bluetooth audioafspilleren

er nu koblet fra denne enhed.

Visning af BD-adressen (Bluetooth

Device)

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 43.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Device

Info i funktionsmenuen.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre for at

skifte til BD-adressen.

Den hexadecimale streng på 12 cifre vises.

• Skub MULTI-CONTROL til højre for at

vende tilbage til enhedsnavnet.

Bluetooth-telefon

Grundlæggende betjening

Hvis du anvender en Bluetooth-adapter

(f.eks. CD-BTB200), kan du tilslutte en

mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi

til denne enhed og bruge den med håndfri og

trådløs betjening, mens du kører.

Enhedsnavn

Viser mobiltelefonens enhedsnavn.

Indikator for signalstyrke

Viser mobiltelefonens signalstyrke.

• Indikatoren for signalstyrke afspejler ikke

altid den faktiske signalstyrke.

Indikator for brugernummer

Viser mobiltelefonens registreringsnummer.

Indikator for batteristyrke

Viser mobiltelefonens batteris styrke.

• Indikatoren for batteristyrke afspejler ikke

altid den faktiske batteristyrke.

• Hvis batteristyrken ikke er tilgængelig,

vises der ingenting i området for

indikatoren for batteristyrke.

Indikator for indgående opkald

Viser, at der er indgående opkald, som ikke er

kontrolleret endnu.

• Der gives ikke besked om indgående

opkald, mens din mobiltelefon er afbrudt fra

enheden.

Indikator for automatisk svar/automatisk

afvisning

Viser AUTO, hvis den automatiske

svarfunktion er slået til (for yderligere

oplysninger se “Indstilling af automatisk svar”

på side 51).

Viser REJECT, hvis den automatiske

afvisningsfunktion er slået til (for yderligere

oplysninger se “Indstilling af automatisk

afvisning” på side 51).

Urdisplay

Viser tid (hvis en telefon er tilsluttet).

Kalenderdisplay

Viser dato, måned og år (hvis en telefon er

tilsluttet).

Vigtigt

• Da denne enhed er klar til tilslutning af

mobiltelefoner med trådløs Bluetoothteknologi,

kan batteriet aflades, hvis denne

enhed anvendes, uden at motoren kører.

• Den avancerede betjening, som kræver din

opmærksomhed, f.eks. indtastning af

telefonnumre på skærmen, brug af

telefonbog, osv., er forbudt, mens du kører.

Parkér køretøjet er sikkert sted, hvis du skal

bruge disse avancerede betjeninger.

Bemærkninger

• Equalizerkurven for telefonkilden er fast.

• Hvis man vælger telefonen som kilde, kan man

kun betjene Fader (balancejustering) i

audiomenuen.

Opsætning for håndfri telefonering

Inden man kan bruge den håndfri

telefonfunktion, skal enheden sættes op til

brug sammen med mobiltelefonen. Dette

omfatter oprettelsen af en trådløs Bluetoothforbindelse

mellem denne enhed og

telefonen, registrering af telefonen for denne

enhed og justering af lydstyrkeniveauet.


Tilgængeligt tilbehør

1. Tilslutning

For detaljerede oplysninger om tilslutningen

af din telefon til denne enhed ved hjælp af

trådløs Bluetooth-teknologi se “Tilslutning af

en mobiltelefon” på side 46.

• Din telefon bør nu være midlertidigt

tilsluttet. Men for udnytte teknologien

optimalt anbefaler vi, at du registrerer

telefonen på denne enhed.

2. Registrering

Se “Registrering af en tilsluttet mobiltelefon”

på side 47 vedrørende registrering af din

midlertidigt tilsluttede telefon.

3. Indstilling af lydstyrken

Justér lydstyrken for mobiltelefonens

øresnegl til et behageligt niveau. Efter

justeringen lagres lydstyrkeniveauet som

standardindstilling i denne enhed.

• Den opkaldendes lydstyrke eller

ringelydstyrken kan variere afhængigt af

mobiltelefonens type.

• Hvis forskellen mellem ringelydstyrken og

den opkaldendes lydstyrke er stor, kan det

samlede lydstyrkeniveau blive ustabilt.

• Inden mobiltelefonen kobles fra denne

enhed, skal man huske at justere

lydstyrken til det korrekte niveau. Hvis

lyden er blevet afbrudt (nulniveau) på

mobiltelefonen, bliver den ved med at være

afbrudt, selv efter at mobiltelefonen er

blevet koblet fra.

Sådan foretager man et telefonopkald

Stemmegenkendelse

1. Tryk på BAND, og hold knappen neden,

indtil Voice dial vises på displayet.

Voice dial vises på displayet. Når Voice dial

ON vises, er stemmegenkendelsesfunktionen

klar.

• Hvis mobiltelefonen ikke har

talegenkendelse, står der No voice dial på

displayet, og funktionen er ikke tilgængelig.

2. Sig navnet på kontakten.

Sådan modtager man et opkald

Besvarelse eller afvisning af indgående

opkald

* Besvarelse af et indgående opkald

Tryk på MULTI-CONTROL, når telefonen

ringer.

• Man kan også udføre denne betjening ved

at skubbe MULTI-CONTROL op.

* Afslut et opkald

Skub MULTI-CONTROL nedad.

* Afvisning af et indgående opkald

Tryk ned på MULTI-CONTROL, når telefonen

ringer.

Bemærkninger

• Hvis der er valgt privat tilstand på mobiltelefonen,

kan der ikke tales håndfrit.

• Den anslåede opkaldstid vises på displayet (kan

adskille sig lidt fra den faktiske opkaldstid.)

Betjening af ventende opkald

* Besvarelse af ventende opkald

Tryk på MULTI-CONTROL, når telefonen

ringer.

• Man kan også udføre denne betjening ved

at skubbe MULTI-CONTROL op.

* Afslutning af alle opkald

Skub MULTI-CONTROL nedad.

* Skift mellem opkald, som venter

Tryk på MULTI-CONTROL.

• Man kan også udføre denne betjening ved

at skubbe MULTI-CONTROL op.

* Afvisning af ventende opkald

Skub MULTI-CONTROL nedad.

Bemærkninger

• Skub MULTI-CONTROL ned for at afslutte alle

opkald, inkl. ventende opkald.

• For at afslutte opkaldet skal både du og den

person, som ringede, lægge på.

Funktion og betjening

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

FUNCTION.

Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for

at vælge.

Funktionsmenuen vises.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge

funktionen.

Search & Connect (søg og tilslut) –

Connection open (forbindelse åben) –

Disconect phone (kobl telefon fra) –

45


46

Tilgængeligt tilbehør

Connect phone (tilslut telefon) – Set phone

(registrering af telefon) – Delete phone (slet

telefon) – PH.B.Transfer (overførsel af

telefonbog) – PH.B.Name view (visning af

navne fra telefonbog) – Clear memory (slet

hukommelse) – Number dial (opkald ved

indtastning af nummer) – Refuse calls

(indstilling af automatisk afvisning) – Auto

answer (indstilling af automatisk svar) – Ring

tone (valg af ringetone) – Auto connect

(indstilling af automatisk forbindelse) – Echo

cancel (annullering af ekko) – Device info

(oplysninger om enheden)

Hvis telefonen ikke er tilsluttet endnu

De følgende funktioner kan ikke betjenes.

– Disconect phone (kobl telefon fra)

– Set phone (registrering af telefon)

– Clear memory (slet hukommelse)

– PH.B.Name view (visning af navne fra

telefonbog)

– Number dial (opkald ved indtastning af

nummer)

Hvis telefonen er tilsluttet, men ikke

registreret endnu

De følgende funktioner kan ikke betjenes.

– Search & Connect (søg og tilslut)

– Connection open (forbindelse åben)

– Connect phone (tilslut telefon)

– PH.B.Name view (visning af navne fra

telefonbog)

– Clear memory (slet hukommelse)

Hvis telefonen allerede er tilsluttet og

registreret

De følgende funktioner kan ikke betjenes.

– Search & Connect (søg og tilslut)

– Connection open (forbindelse åben)

– Connect phone (tilslut telefon)

– Set phone (registrering af telefon)

Bemærkninger

• Du kan også vælge funktionen ved at trykke på

FUNTION på fjernbetjeningen.

• For at vende tilbage til afspilningsvisningen, tryk

på BAND.

• Device info er det samme som for Bluetoothaudio.

(Se “Visning af BD-adressen (Bluetooth

Device)” på side 44.)

• PH.B.Name view (visning af navne i

telefonbogen) kan ikke vælges for en

mobiltelefon, der er registreret som gæstetelefon.

• Hvis mobiltelefonen tilsluttes denne enhed ved

hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi med HSP

(Head Set Profile), kan man ikke vælge

PH.B.Name view, Clear memory, Number dial

og Refuse calls.

• Hvis du ikke betjener en funktion undtagen

Search & Connect, Connection open, Connect

phone, PH.B.Transfer, Disconect phone,

Number dial, Clear memory og PH.B.Name

view inden 30 sekunder, vender displayet

automatisk tilbage til det almindelige display.

Tilslutning af en mobiltelefon

Søgning efter tilgængelige

mobiltelefoner

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Search

& Connect i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at søge efter

mobiltelefoner, som er til rådighed.

Mens der søges, blinker SEARCHING. Hvis

tilgængelige mobiltelefoner med trådløs

Bluetooth-teknologi findes, vises enhedsnavn

eller Name not found (hvis navne ikke kan

findes).

• Hvis enheden ikke kan finde tilgængelige

mobiltelefoner, vises Not found.

4. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at

vælge et enhedsnavn, du vil oprette en

forbindelse til.

5. Tryk på MULTI-CONTROL for at tilslutte

den valgte mobiltelefon.

Under tilslutningen blinker Connecting. For

at afslutte tilslutningen kontrollér enhedens

navn (Pioneer BT Unit) og indtast

forbindelseskoden på mobiltelefonen. Når

forbindelsen er oprettet, vises Connected.

• Forbindelseskoden er sat til 0000 som

standard. Du kan ændre denne kode i

startindstillingerne. Se “Indtastning af PINkode

for trådløs Bluetooth-forbindelse” på

side 37.

Anvendelse af en mobiltelefon til at

igangsætte en forbindelse

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Connection open i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at oprette

forbindelsen.


Tilgængeligt tilbehør

Always waiting blinker, og enheden er nu på

standby for en forbindelse fra en mobiltelefon.

4. Brug af mobiltelefonen til tilslutning til

denne enhed.

• Forbindelseskoden er sat til 0000 som

standard. Du kan ændre denne kode i

startindstillingerne. Se “Indtastning af PINkode

for trådløs Bluetooth-forbindelse” på

side 37.

Frakobling af en mobiltelefon

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Disconnect phone i funktionsmenuen.

Enhedsnavnet for den tilsluttede telefon vises

på displayet.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at koble en

mobiltelefon fra denne enhed.

Når frakoblingen er afsluttet, vises

Disconnected.

Registrering af en tilsluttet mobiltelefon

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Set

phone i funktionsmenuen.

3. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at

vælge en registreringsplads.

P1 (brugertelefon 1) – P2 (brugertelefon 2) –

P3 (brugertelefon 3) – G1 (gæstetelefon 1) –

G2 (gæstetelefon 2)

• Efterhånden som man vælger pladser, kan

man se, om der allerede er registreret en

telefon eller ej. Hvis pladsen er tom, vises

No data. Hvis pladsen er optaget, vises

enhedens navn. Hvis man vil skifte en plads

ud med en ny telefon, skal man først slette

den aktuelle telefon. For mere detaljerede

oplysninger se “Sletning af en registreret

telefon” på side 47.

4. Tryk på MULTI-CONTROL for at registrere

den tilsluttede telefon.

Når registreringen er afsluttet, vises

Reg.Completed.

• Hvis registreringen mislykkedes, vises

Reg.ERROR. I dette tilfælde skal man gå

tilbage til skridt 1 og forsøge igen.

Sletning af en registreret telefon

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Delete

phone i funktionsmenuen.

3. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at

vælge en registreringsplads.

P1 (brugertelefon 1) – P2 (brugertelefon 2) –

P3 (brugertelefon 3) – G1 (gæstetelefon 1) –

G2 (gæstetelefon 2)

• Du kan også udføre de samme betjeninger

ved at trykke MULTI-CONTROL op eller

ned.

• Hvis pladsen er tom, vises No data, og

betjening er ikke mulig.

4. Skub MULTI-CONTROL til højre for at

vælge Delete YES.

Delete YES vises. Sletningen af telefonen er

nu standby.

5. Tryk på MULTI-CONTROL for at slette

telefonen.

Deleted vises, når telefonen er slettet.

Tilslutning til en registreret mobiltelefon

Manuel tilslutning til en registreret

telefon

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Connect phone i funktionsmenuen.

3. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at

vælge en registreringsplads.

P1 (brugertelefon 1) – P2 (brugertelefon 2) –

P3 (brugertelefon 3) – G1 (gæstetelefon 1) –

G2 (gæstetelefon 2)

• Hvis pladsen er tom, vises No data, og

betjening er ikke mulig.

4. Tryk på MULTI-CONTROL for at tilslutte

den valgte mobiltelefon.

Under tilslutningen vises Connecting. Når

forbindelsen er oprettet, vises Connected.

Automatisk tilslutning til en registreret

telefon

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

47


48

Tilgængeligt tilbehør

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Auto

connect i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

automatisk tilslutning til.

Hvis din mobiltelefon er klar til en trådløs

Bluetooth-forbindelse, oprettes forbindelsen

til denne enhed automatisk.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå

automatisk tilslutning fra.

Anvendelse af telefonbogen

Overførsel af poster til telefonbogen

Telefonbogen kan rumme i alt 500 poster. 300

fra bruger 1, 150 fra bruger 2 og 50 fra bruger

3.

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

PH.B.Transfer i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at komme

ind i standbytilstand for overførsel af

telefonbogen.

Transfer YES vises på displayet.

4. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

bekræftelsesdisplayet.

Transfer YES vises på displayet.

5. Brug mobiltelefonen til at foretage

overførslen af telefonbogen.

Foretag overførslen af telefonbogen ved

hjælp af mobiltelefonen. For detaljerede

anvisninger se den betjeningsvejledning, som

fulgte med din mobiltelefon.

• Displayet viser, hvor mange poster der er

blevet overført, og det samlede antal, der

skal overføres.

6. Data transferred vises, og overførslen af

telefonbogen er færdig.

Ændring af telefonbogens

displayrækkefølge

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

PH.B.Name view i funktionsmenuen.

Invert names YES vises på displayet.

3. Tryk på MULTI-CONTROL til at skifte den

rækkefølge, navnene vises i.

Inverted vises, og rækkefølgen for visning af

navne ændres.

Hvis man trykker på MULTI-CONTROL flere

gange, skiftes rækkefølgen for visning af

navne mellem fornavn og efternavn.

Opkald til et nummer fra telefonbogen

Vigtigt

Husk at parkere køretøjet og bruge

parkeringsbremsen, mens denne betjening

udføres.

Når du har fundet det nummer, du vil ringe op

til, i telefonbogen, kan du vælge posten og

foretage opkaldet.

1. Tryk på LIST for at få telefonbogen vist.

2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at vælge det første bogstav i det

navn, du søger efter.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

poster.

Displayer viser de tre første

telefonbogsposter, som starter med det

pågældende bogstav (f.eks. “Bente”, “Bo” og

“Brian”, hvis “B” er valgt).

4. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad

for at vælge en telefonbogspost, du vil

ringe op til.

5. Skub MULTI-CONTROL til højre for at få

vist den detaljerede liste for den valgte

post.

Telefonnummer, navn og genre (hvis tildelt)

for posterne vises på den detaljerede liste.

• Du kan rulle navn og telefonnummer ved at

holde DISP nede.

• Hvis der er indtastet flere telefonnumre for

en post, kan man vælge et nummer ved at

dreje MULTI-CONTROL.

• Hvis du vil gå tilbage og vælge en anden

post, skub MULTI-CONTROL til venstre.

6. Tryk på MULTI-CONTROL for at foretage

et opkald.

7. Afslut samtalen ved at trykke ned på

MULTI-CONTROL.


Tilgængeligt tilbehør

Redigering af navnet for en

telefonbogspost

Vigtigt

Husk at parkere køretøjet og bruge

parkeringsbremsen, mens denne betjening

udføres.

Du kan redigere navnene for

telefonbogsposter. Hvert navn kan bestå af

op til 16 tegn.

1. Vis en detaljeret liste med din ønskede

telefonbogspost.

Se skridt 1 til 5 i “Opkald til et nummer fra

telefonbogen” på denne side for anvisninger

om dette.

2. Tryk på og hold MULTI-CONTROL nede

for at få vist navneindtastningsskærmen.

Edit name vises.

3. Tryk på DISP for at vælge den ønskede

tegntype.

Hvert tryk på DISP skifter mellem tegntyper i

følgende rækkefølge:

Alfabet (store bogstaver), tal og symboler –

alfabet (små bogstaver) – tal og symboler –

europæiske tegn, f.eks. tegn med accenter

(f.eks. á, à, ä, ç) eller russiske tegn.

• Hold DISP nede for at skifte tegnsæt

mellem ISO8859-1 (europæiske tegn) og

ISO8859-5 (russiske tegn).

• Europæiske tegn og russiske tegn kan ikke

blandes.

4. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad

for at vælge et bogstav.

• For at slette et tegn og placere et

mellemrum vælg “_” (understregning).

5. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller

højre for at flytte markøren til forrige eller

næste tegnposition.

6. Tryk på MULTI-CONTROL for at lagre det

nye navn.

Redigering af telefonnumre

Vigtigt

Husk at parkere køretøjet og bruge

parkeringsbremsen, mens denne betjening

udføres.

Du kan redigere numrene for

telefonbogsposter. Hvert telefonnummer kan

bestå af op til 24 tal.

1. Vis en detaljeret liste med din ønskede

telefonbogspost.

Se skridt 1 til 5 i “Opkald til et nummer fra

telefonbogen” på denne side for anvisninger

om dette.

2. Tryk på og hold MULTI-CONTROL nede

for at få vist navneindtastningsskærmen.

Edit name vises.

3. Drej MULTI-CONTROL for at skifte til

nummerindtastningsskærmen.

Edit genre (genreindtastningsskærm) – Edit

number (nummerindtastningsskærm) –Clear

memory (skærm for sletning af hukommelse)

4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at flytte cursoren til det nummer,

du vil ændre.

5. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at

ændre numre.

Gentag disse skridt, indtil ændringerne er

afsluttet.

6. Tryk på MULTI-CONTROL for at lagre det

nye nummer.

Sletning af en telefonbogspost

Vigtigt

Husk at parkere køretøjet og bruge

parkeringsbremsen, mens denne betjening

udføres.

1. Vis en detaljeret liste med din ønskede

telefonbogspost.

Se skridt 1 til 5 på “Opkald til et nummer fra

telefonbogen” på side 48 for anvisninger om

dette.

2. Tryk på og hold MULTI-CONTROL nede

for at få vist navneindtastningsskærmen.

Edit name vises.

3. Drej MULTI-CONTROL for at skifte til

skærmen for sletning af hukommelse.

Edit genre (genreindtastningsskærm) – Edit

number (nummerindtastningsskærm) –Clear

memory (skærm for sletning af hukommelse)

4. Skub MULTI-CONTROL til højre for at få

vist en bekræftelse.

Clear memory YES vises.

• Hvis du ikke vil slette den valgte

hukommelse, skub MULTI-CONTROL til

venstre. Displayet skifter tilbage.

49


50

Tilgængeligt tilbehør

5. Tryk på MULTI-CONTROL for at slette

telefonbogsposten.

Cleared vises.

Telefonbogsposten slettes. Displayet vender

tilbage til listen over telefonbogsposter.

Anvendelse af opkaldshistorien

Vigtigt

Husk at parkere køretøjet og bruge

parkeringsbremsen, mens denne betjening

udføres.

De sidste 12 foretagne, modtagne og

ubesvarede opkald lagres i

opkaldshistorielisten. Man kan søge i

opkaldshistorien og ringe til numre fra den.

1. Tryk på LIST for at få listen vist.

Tryk flere gange på LIST for at skifte mellem

følgende lister:

Telefonbog – Ubesvarede opkald – Opkald –

Modtagne opkald

• For yderligere oplysninger om

telefonbogslisten se “Anvendelse af

telefonbogen” på side 48.

• Hvis der ikke er lagret telefonnumre på den

valgte liste, vises No data.

2. Drej MULTI-CONTROL for at vælge et

telefonnummer.

Drejning af MULTI-CONTROL skifter mellem

de telefonnumre, der er lagret på listen.

• Hvis numret allerede findes i telefonbogen,

vises navnet.

• Du kan også skifte telefonnummer ved at

skubbe MULTI-CONTROL op eller ned.

3. Skub MULTI-CONTROL til højre for at få

vist den detaljerede liste.

Navn og telefonnummer vises i den

detaljerede liste.

• Hvis numret allerede findes i telefonbogen,

vises navnet også.

• Drejning af MULTI-CONTROL skifter til det

forrige eller næste telefonnummer, der

vises på den detaljerede liste.

• Hvis du ikke betjener en funktion inden for

ca. 30 sekunder, annulleres visningen af

listen automatisk.

4. Tryk på MULTI-CONTROL for at foretage

et opkald.

• Du kan ringe internationalt ved at trykke og

holde MULTI-CONTROL for at tilføje + til et

telefonnummer.

5. Afslut samtalen ved at trykke ned på

MULTI-CONTROL.

Anvendelse af forudindstillede numre

Vigtigt

Husk at parkere køretøjet og bruge

parkeringsbremsen, mens denne betjening

udføres.

Numre, man ofte ringer til, kan tildeles

forudindstillinger, så de hurtigt kan vælges

igen.

1. Vælg det ønskede telefonnummer fra

telefonbogen eller opkaldslisten. Eller

indtaste det ønskede telefonnummer

direkte.

Læs anvisninger på de foregående sider for at

vælge det ønskede telefonnummer fra

telefonbogen eller opkaldslisten. Læs om at

indtaste et telefonnummer direkte i “Sådan

kalder du op ved at indtaste telefonnummeret”

på denne side.

2. Tryk på en af knapperne 1 til 6 på

fjernbetjeningen og hold knappen nede

for at lagre det valgte telefonnummer.

Den valgte telefon er gemt i hukommelsen.

Næste gang du trykker på den samme

forvalgsknap, kaldes der op til

telefonnummeret fra hukommelsen.

Sådan kalder du op ved at indtaste

telefonnummeret

Vigtigt

Husk at parkere køretøjet og bruge

parkeringsbremsen, mens denne betjening

udføres.

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Number dial i funktionsmenuen.

• Du kan også komme ind i denne menu fra

standbydisplayet ved at trykke på DIRECT

på fjernbetjeningen.

3. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad

for at vælge et tal.

• Du kan også indtaste tal ved at trykke på 0

til 9 på fjernbetjeningen.


Tilgængeligt tilbehør

4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller

højre for at flytte markøren til forrige eller

næste position.

• Op til 24 cifre kan indtastes.

5. Tryk på MULTI-CONTROL, når du er

færdig med at indtaste nummeret.

Opkaldsbekræftelsen vises.

6. Tryk på MULTI-CONTROL igen for at

foretage et opkald.

7. Afslut samtalen ved at trykke ned på

MULTI-CONTROL.

Sletning af hukommelsen

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Clear

memory i funktionsmenuen.

3. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at

vælge et emne.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes op

eller ned, skiftes der mellem emner i følgende

rækkefølge:

Phone book (telefonbog) – Missed calls

(ubesvarede opkald) – Dialed calls (opkald)

– Received calls (modtagne opkald) – Dial

preset (forudindstillede telefonnumre) – All

clear (slet hele hukommelsen)

• Hvis du gerne vil slette hele telefonbogen,

listen med opkald, indgående opkald og

ubesvarede opkald, så vælg All clear.

• Hvis en gæstetelefon tilsluttes denne

enhed ved hjælp af trådløs Bluetoothteknologi,

kan man ikke vælge Phone

book.

4. Skub MULTI-CONTROL til højre for at

vælge det emne, du vil slette fra denne

enhed.

Clear memory YES vises. Sletningen af

hukommelsen er nu standby.

• Hvis du ikke vil slette den valgte

hukommelse, skub MULTI-CONTROL til

venstre. Displayet skifter tilbage.

5. Tryk på MULTI-CONTROL for at slette

hukommelsen.

Cleared vises, og dataene for det valgte

emne slettes fra enhedens hukommelse.

Indstilling af automatisk afvisning

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Refuse

calls i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

automatisk afvisning af opkald til.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå

automatisk afvisning af opkald fra.

Indstilling af automatisk svar

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Auto

answer i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

automatisk svar til.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå

den automatiske svarfunktion fra.

Ændring af ringetonen

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Funktion og betjening” på side 45.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Ring

tone i funktionsmenuen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

ringetonen til.

• For at slå ringetonen fra tryk på MULTI-

CONTROL igen.

Annullering af ekko og støjreduktion

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Echo

cancel i funktionsmenuen.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå

annulleringen af ekko til.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå

annulleringen af ekko fra.

51


52

Tilgængeligt tilbehør

Multi-CD-afspiller

Grundlæggende betjening

Denne enhed kan styre en multi-CD-afspiller,

som sælges separat.

• Kun de funktioner, der er beskrevet i denne

vejledning, understøttes af multi-CDafspillere

til 50 disks.

• Denne enhed er ikke beregnet til at betjene

disktitellistefunktioner på en multi-CDafspiller

til 50 disks. For oplysninger om

disktitellistefunktionerne se “Valg af CD'er

fra CD-titellisten” på side 55.

Disknummerindikator

Indikator for spornummer

Indikator for spilletid

* Valg af en disk

Tryk MULTI-CONTROL op eller ned.

• Du kan også vælge en disk ved hjælp af

knapperne 1 til 6 på fjernbetjeningen.

– For disks mellem 1 og 6 trykkes på den

tilsvarende nummerknap.

– For diske mellem 7 og 12 holdes den

tilsvarende nummerknap nede, f.eks. 1

for disk 7, indtil disknumret vises på

displayet.

* Hurtig frem-/tilbagespoling

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre, og hold den der.

* Vælg et spor

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre.

Bemærkninger

• Mens multi-CD-afspilleren udfører de

forberedende operationer, vises READY.

• Se betjeningsvejledningen til multi-CDafspilleren,

hvis en fejlmeddelelse som f.eks.

ERROR-11 vises.

• Hvis der ikke er nogen CD'er i multi-CDafspillerens

magasin, vises No disc.

Anvendelse af CD TEXT-funktioner

Du kan kun anvende disse funktioner

sammen med en CD TEXT-kompatibel multi-

CD-afspiller.

Betjeningen er den samme som for den

indbyggede CD-afspiller.

Se “Visning af tekstoplysninger på en disk” på

side 21.

Introduktion af avanceret betjening

Du kan kun bruge Compression

(kompression og DBE) med en multi-CDafspiller,

som understøtter disse.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

FUNCTION.

Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for

at vælge.

Funktionsmenuen vises.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge

funktionen.

Play mode (gentaget afspilning) – Random

mode (vilkårlig afspilning) – Scan mode

(scan-afspilning) – Pause (pause) –

Compression (kompression og DBE) – ITS

play mode (ITS-afspilning) – ITS memo (ITSprogrammering)

– TitleInput "A" (indtastning

af disktitel)

• Hvis du ikke betjener en anden funktion

end ITS memo og TitleInput "A" inden for

ca. 30 sekunder, vender displayet

automatisk tilbage til det normale display.

• Hvis du afspiller en CD TEXT disk på en CD

TEXT kompatibel multi-CD-afspiller, kan du

ikke skifte til TitleInput "A". Disktitlen er

allerede indspillet på CD TEXT-disken.

Funktion og betjening

Play mode (afspilningstilstand), Random

mode (tilfældig tilstand), Scan mode (scantilstand),

Pause (pause) og TitleInput "A"

betjenes grundlæggende som for den

indbyggede CD-afspiller.


Tilgængeligt tilbehør

Funktionens

navn Betjening

Play mode Se “Vælg et område for gentaget

afspilning” på side 22.

Men de områder for gentaget

afspilning, man kan vælge, er

anderledes end for den

indbyggede CD-afspiller.

Områderne for gentaget afspilning

for multi-CD-afspilleren er:

• M-CD – Gentager alle disks i

multi-CD-afspilleren

• Track repeat – Gentager kun

det aktuelle spor

• Disc repeat – Gentager den

aktuelle disk

Random mode Se “Afspilning af spor i vilkårlig

rækkefølge” på side 22.

Scan mode Se “Scanning af mapper og spor”

på side 22.

Pause Se “Midlertidig afbrydelse af

afspilningen (pause)” på side 23.

TitleInput "A" Se “Indtastning af CD-titler” på

side 23.

Bemærkninger

• Du kan også vælge funktionen ved at trykke på

FUNTION på fjernbetjeningen.

• For at vende tilbage til afspilningsvisningen, tryk

på BAND.

• Hvis du vælger andre disks under gentaget

afspilning, skifter området for gentaget afspilning

til M-CD repeat.

• Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem-/

tilbagespoling under Track repeat, skifter

området for gentaget afspilning til Disc repeat.

• Når scanningen af spor eller disks er afsluttet,

starter den normale afspilning af sporene igen.

Anvendelse af kompression og

basfremhævelse

Du kan kun anvende disse funktioner på

multi-CD-afspillere, der understøtter dem.

Funktionerne COMP (kompression) og DBE

(dynamisk basfremhævelse) giver dig

mulighed for at justere multi-CD-afspillerens

lydafspilningskvalitet.

1. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

side 52.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

Compression i funktionsmenuen.

• Hvis multi-CD-afspilleren ikke understøtter

COMP/DBE, vises NO COMP, hvis du

forsøger at vælge den.

3. Tryk på RPT gentagne gange for at vælge

den ønskede indstilling.

COMP OFF – COMP 1 – COMP 2 – COMP

OFF – DBE 1 – DBE 2

Anvendelse af ITS-spillelister

Med ITS (øjeblikkeligt sporvalg) kan du

oprette en spilleliste med dine favoritspor fra

multi-CD-afspillerens magasin. Når du har

tilføjet de foretrukne spor til spillelisten, kan du

aktivere ITS-afspilning og afspille det valgte.

Du kan bruge ITS til at indtaste og afspille op

til 99 spor pr. disk fra op til 100 disks (med

disktitlerne). (På multi-CD-afspillere, der er

solgt før CDX-P1250 og CDX-P650, kan op til

24 spor gemmes på spillelisten.)

Oprettelse af en spilleliste med ITSprogrammering

1. Afspil den CD, som du ønsker at

programmere.

Tryk MULTI-CONTROL op eller ned for at

vælge en CD.

2. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

side 52.

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ITS

memo i funktionsmenuen.

4. Vælg det ønskede spor ved at skubbe

MULTI-CONTROL til venstre eller til højre.

5. Skub MULTI-CONTROL opad for at lagre

det spor, der afspilles i øjeblikket, på

spillelisten.

Memory complete vises, og det spor, der

afspilles i øjeblikket, tilføjes spillelisten.

6. Tryk på BAND for at vende tilbage til

display for afspilning.

Bemærk

• Når data for 100 disks er lagret i hukommelsen, vil

data for en ny disk overskrive dataene for den

ældste.

Afspilning med ITS-spillelisten

ITS-afspilning giver dig mulighed for at lytte til

de spor, du har gemt på ITS-spillelisten. Når

du slår ITS-afspilning til, begynder

afspilningen af sporene fra ITS-spillelisten i

multi-CD-afspilleren.

1. Vælg gentagelsesintervallet.

53


54

Tilgængeligt tilbehør

Se “Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge”

på side 22.

2. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

side 52.

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ITS

play mode i funktionsmenuen.

4. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå ITSafspilning

til.

ITS play vises på displayet. Afspilningen af

sporene fra spillelisten i det tidligere valgte

område M-CD repeat eller Disc repeat

begynder.

• Hvis der i det aktuelle område ikke er

programmeret spor til ITS-afspilning, vises

ITS empty.

• For at slå ITS-afspilning fra tryk på MULTI-

CONTROL igen.

Sletning af spor fra ITS-spillelisten

Du kan slette et spor fra din ITS-spilleliste,

hvis ITS-afspilning er slået til.

Hvis ITS-afspilning allerede er slået til, gå til

skridt 2. Hvis ITS-afspilning ikke allerede er

slået til, brug MULTI-CONTROL.

1. Afspil CD’en med det spor, du vil slette fra

ITS-spillelisten, og aktivér ITS-afspilning.

Se “Afspilning med ITS-spillelisten” på side

53.

2. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

side 52.

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ITS

memo i funktionsmenuen.

4. Vælg det ønskede spor ved at skubbe

MULTI-CONTROL til venstre eller til højre.

5. Skub MULTI-CONTROL nedad for at slette

sporet fra ITS-spillelisten.

Det spor, der afspilles i øjeblikket, slettes fra

ITS-spillelisten, og afspilningen af det næste

spor begynder.

• Hvis der ikke er spor fra spillelisten i det

aktuelle område, vises ITS empty, og

normal afspilning begynder igen.

6. Tryk på BAND for at vende tilbage til

display for afspilning.

Sletning af en CD fra ITS-spillelisten

Du kan slette alle spor fra en CD fra din ITSspilleliste,

hvis ITS-afspilning er slået fra.

1. Afspil den CD, som du vil slette.

Tryk MULTI-CONTROL op eller ned for at

vælge en CD.

2. Hent funktionsmenuen.

Se “Introduktion af avanceret betjening” på

side 52.

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ITS

memo i funktionsmenuen.

4. Skub MULTI-CONTROL nedad for at slette

alle spor fra den CD, der afspilles i

øjeblikket, fra ITS-spillelisten.

Alle spor på den CD, som afspilles i øjeblikket,

slettes fra din spilleliste, og Memory deleted

vises.

5. Tryk på BAND for at vende tilbage til

display for afspilning.

Anvendelse af CD-titelfunktioner

CD-titler kan indtastes og vises på displayet.

Derefter kan du let søge efter og afspille den

ønskede disk.

Indtastning af CD-titler

Du kan bruge funktionen indtastning af

disktitel til at lagre op til 100 CD-titler (med

ITS-spilleliste) i multi-CD-afspilleren. Hver

titel kan have op til 10 tegn.

Detaljerede oplysninger om denne funktion

finder du under “Indtastning af CD-titler” på

side 23.

• Titler forbliver i hukommelsen, selv efter at

disken er blevet taget ud af magasinet, og

genkaldes, når disken sættes i igen.

• Når data for 100 disks er lagret i

hukommelsen, vil data for en ny disk

overskrive dataene for den ældste.

Visning af CD-titler

* Tryk på DISP for at vælge de ønskede

tekstoplysninger.

• For CD med indtastet titel

Spilletid – : disktitel og spilletid

• For CD TEXT-disks

Spilletid – : navn på diskens kunstner

og : sportitel – : navn på


Tilgængeligt tilbehør

diskens kunstner og : disktitel –

: disktitel og : sportitel – :

navn på sporets kunstner og

: sportitel og spilletid

: sportitel –

Valg af CD'er fra CD-titellisten

Disktitellisten giver dig mulighed for at se

listen over de disktitler, der er indtastet i multi-

CD-afspilleren, og vælge en af dem til

afspilning.

1. Tryk på LIST for at skifte til tilstanden for

liste over disktitler under afspilningen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den

ønskede disktitel.

Drej for at skifte disktitel. Tryk for at afspille.

• Du kan også skifte disktitel ved at trykke

MULTI-CONTROL op eller ned.

• Ved afspilning af CD TEXT-disk skal du

skubbe MULTI-CONTROL til højre for at få

vist en liste med spor på den valgte disk.

Skub MULTI-CONTROL til venstre for at

gå tilbage til disk-listen.

• Hvis der ikke er indtastet nogen titel for en

disk, vises No title.

• No disc vises ved siden af CD-nummeret,

hvis der ikke er indsat en CD i magasinet.

• Hvis man ikke betjener listen inden for ca.

30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til det normale display.

DVD-afspiller

Grundlæggende betjening

Denne enhed kan styre en DVD-afspiller eller

en multi-DVD-afspiller, som sælges separat.

Oplysninger om betjeningen finder du i

betjeningsvejledningen til DVD-afpilleren eller

multi-DVD-afspilleren. Dette afsnit indeholder

oplysninger om DVD-betjening af denne

enhed, som adskiller sig fra dem, der er

beskrevet i betjeningsvejledningen til DVDafspilleren

eller multi-DVD-afspilleren.

DVD-V/VCD/CD/MP3/WMA-indikator

Viser typen af den disk, der afspilles i

øjeblikket.

Disknummerindikator

Viser det disknummer, der afspilles i

øjeblikket, når der bruges en multi-DVDafspiller.

Indikator for titel-/mappenummer

Viser titlen (ved afspilning af DVD-video) eller

mappen (ved afspilning af komprimeret lyd),

der afspilles i øjeblikket.

Kapitelnummer/spornummerindikator

Viser kapitlet (ved afspilning af DVD-video)

eller sporet (ved afspilning af video-CD, CD

eller komprimeret lyd), der afspilles i

øjeblikket.

Indikator for spilletid

* Vælg et kapitel/spor

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre.

* Hurtig frem-/tilbagespoling

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre, og hold den der.

• Ved afspilning af komprimeret lyd, er der

ingen lyd ved hurtig fremspoling, hurtig

tilbagespoling.

* Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre for at springe frem eller tilbage til et

andet kapitel/spor.

Valg af en disk

• Denne funktion kan kun benyttes, hvis der

er tilsluttet en multi-DVD-afspiller til denne

enhed.

* Tryk på 1 til 6 på fjernbetjeningen for at

vælge den ønskede disk.

55


56

Tilgængeligt tilbehør

Valg af en mappe

• Du kan kun anvende denne funktion, når en

DVD-afspiller, som er kompatibel med

afspilning af komprimeret lyd, er sluttet til

denne enhed.

* Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad

for at vælge en mappe.

Introduktion af avanceret betjening

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge

FUNCTION.

Drej for at skifte menuvalgmulighed. Tryk for

at vælge.

Funktionsmenuen vises.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge

funktionen.

Under afspilning af DVD-video eller video-

CD

Play mode (gentaget afspilning) – Pause

(pause)

Under CD-afspilning

Play mode (gentaget afspilning) – Random

mode (vilkårlig afspilning) – Scan mode

(scan-afspilning) – Pause (pause) – ITS play

mode (ITS-afspilning) – ITS memo (ITSindtastning)

– TitleInput "A" (indtastning af

disktitel)

Ved afspilning af komprimeret lyd

Play mode (gentag afspilning) – Random

mode (vilkårlig afspilning) – Scan mode

(scan-afspilning) – Pause (pause)

• Du kan også vælge funktionen ved at

trykke på FUNTION på fjernbetjeningen.

• For at vende tilbage til

afspilningsvisningen, tryk på BAND.

• Hvis du ikke betjener en funktion undtagen

ITS memo og TitleInput "A" inden for ca.

30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til det almindelige display.

Funktion og betjening

Play mode (afspilningstilstand), Random

mode (tilfældig tilstand), Scan mode (scantilstand),

Pause (Pause) og TitleInput "A"

betjenes grundlæggende som for den

indbyggede CD-afspiller.

Endvidere er betjeningen af ITS play mode

og ITS memo grundlæggende den samme

som for multi-CD-afspilleren.

Funktionens

navn Betjening

Play mode Se “Vælg et område for gentaget

afspilning” på side 22.

Dog afhænger det område for

gentaget afspilning, som du kan

vælge, af typen af disk eller dit

system. Områderne for gentaget

afspilning på DVD-afspilleren/

multi-DVD-afspilleren er følgende:

Under PBC-afspilning af en video-

CD kan denne funktion ikke

benyttes.

• Disc repeat – Gentager den

aktuelle disk

• Folder repeat – Gentager den

aktuelle mappe

• Title repeat – Gentager kun den

aktuelle titel

• Chapter repeat – Gentager kun

det aktuelle kapitel

• Track repeat – Gentager det

aktuelle spor

Random

mode

Se “Afspilning af spor i vilkårlig

rækkefølge” på side 22.

Scan mode Se “Scanning af mapper og spor”

på side 22.

Pause Se “Midlertidig afbrydelse af

afspilningen (pause)” på side 23.

ITS play

mode

Se “Anvendelse af ITS-spillelister”

på side 53.

ITS memo Se “Anvendelse af ITS-spillelister”

på side 53.

TitleInput

"A"

Se “Indtastning af CD-titler” på

side 23.

Bemærkninger

• Hvis du vælger andre diske under gentaget

afspilning, skifter afspilningsområdet for gentaget

afspilning til Disc repeat.

• Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem-

eller tilbagespoling under Track repeat, når der

afspilles video-CD eller CD, skifter

gentagelsesområdet til Disc repeat.

• Hvis komprimeret lyd afspilles og du vælger en

anden mappe under gentaget afspilning, skifter

området for gentaget afspilning til Disc repeat.

• Hvis du under afspilning af komprimeret lyd

udfører sporsøgning eller hurtig frem-/

tilbagespoling under Track repeat, skifter

området for gentaget afspilning til Folder repeat.

• Der kan også tilsluttes en multi-DVD-afspiller med

ITS-funktioner til enheden. I så fald kan ITS play

mode, ITS memo og disktitel vælges.

• DVD-afspillerens ITS-funktion er lidt anderledes

end ITS-afspilning med en multi-CD-afspiller. I


Tilgængeligt tilbehør

forbindelse med en multi-DVD-afspiller anvendes

ITS-afspilning kun til CD-afspilning. Detaljerede

oplysninger om dette finder du under

“Anvendelse af ITS-spillelister” på side 53.

TV-tuner

Grundlæggende betjening

Denne enhed kan styre en TV-tuner, som

sælges separat.

En detaljeret beskrivelse af betjeningen finder

du i TV-tunerens betjeningsvejledning. Dette

afsnit indeholder oplysninger om TVbetjening

for denne enhed, som adskiller sig

fra dem, der er beskrevet i TV-tunerens

betjeningsvejledning.

Båndindikator

Indikator for forudindstillet tal

Kanalindikator

* Vælg et bånd

Tryk på BAND.

* Vælg en kanal (trin for trin)

Tryk MULTI-CONTROL mod venstre eller

højre.

* Søgetuning

Hold MULTI-CONTROL til venstre eller højre

i ca. 1 sekund og slip den.

Bemærkninger

• Bånd kan vælges mellem TV-1 eller TV-2.

• Du kan annullere søgetuning ved at trykke

MULTI-CONTROL til venstre eller til højre.

• Hvis man holder MULTI-CONTROL til venstre

eller til højre, kan man springe stationer over.

Søgetuning starter, så snart du slipper MULTI-

CONTROL.

Lagring og genvalg af radiostationer

Du kan nemt lagre op til 12 stationer til senere

genvalg.

• 12 stationer for hvert bånd kan lagres i

hukommelsen.

1. Tryk på LIST.

Forudindstillingsskærmbilledet vises.

2. Brug MULTI-CONTROL til at lagre den

valgte station i hukommelsen.

Drej for at ændre forudindstillingsnummer.

Hold nede for at lagre.

• Man kan også lagre stationen i

hukommelsen ved at holde MULTI-

CONTROL til højre.

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den

ønskede station.

Drej for at skifte station. Tryk for at vælge.

• Du kan også skifte station ved at trykke

MULTI-CONTROL op eller ned.

• Hvis man ikke betjener listen inden for ca.

30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til det normale display.

Anvendelse af fjernbetjeningen

Du kan også gemme og hente stationer, som

tildeles forudindstillede tuningnumre P1 til P

6 ved hjælp af fjernbetjeningen.

* Tryk på en af knapperne 1 til 6 for

forudindstillet tuning, og hold den nede,

indtil forudindstillingsnummeret holder

op med at blinke, når du har fundet en

station, som du vil lagre i hukommelsen.

Nummeret, som du har trykket, vil blinke i

indikatoren for forudindstillet tal og derefter

forblive tændt. Den valgte station er blevet

lagret i hukommelsen.

Næste gang du trykker den samme knap for

forudindstillet tuning, genvælges stationen fra

hukommelsen.

• Du kan også genvælge stationer, som er

tildelt tallene for forudindstillet tuning, ved

skubbe MULTI-CONTROL op eller ned,

mens kanalerne vises.

57


58

Tilgængeligt tilbehør

Lagring af de kraftigste stationer efter

hinanden

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

2. Brug MULTI-CONTROL og vælg

FUNCTION for at få vist BSSM.

• Du kan også vælge funktionen ved at

trykke på FUNTION på fjernbetjeningen.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå BSSM

til.

Searching begynder at blinke. Mens

Searching blinker, gemmes de 12 stationer

med de kraftigste signaler i en rækkefølge fra

den laveste kanal og opad. Når processen er

afsluttet, vises listen over forudindstillede

kanaler.

• Tryk på MULTI-CONTROL for at annullere

lagringsprocessen.

4. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den

ønskede station.

Drej for at skifte station. Tryk for at vælge.

• Du kan også skifte station ved at trykke

MULTI-CONTROL op eller ned.

• For at vende tilbage til almindelig visning,

tryk på BAND.

• Hvis man ikke betjener listen inden for ca.

30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til det normale display.


Yderligere oplysninger

Yderli gere oplysni nger

Fejlmeddelelser

Husk at notere fejlmeddelelsen, når du kontakter din forhandler eller den nærmeste Pioneerserviceafdeling.

Indbygget CD-afspiller

Meddelelse Årsag Handling

ERROR-11, 12, 17, 30 Snavset CD Rens disken.

ERROR-11, 12, 17, 30 Ridset disk Skift disken ud.

ERROR-10, 11, 12, 15, Elektrisk eller mekanisk Sluk og tænd for tændingen, eller skift til

17, 30, A0

en anden kilde og derefter tilbage til CDafspilleren.

ERROR-15 Den isatte disk indeholder ingen data Skift disken ud.

ERROR-22, 23 CD-formatet kan ikke afspilles Skift disken ud.

No audio Den isatte disk indeholder ingen filer,

som kan afspilles

Skift disken ud.

TRK SKIPPED Den isatte disk indeholder WMA-filer,

der er beskyttet af DRM

Skift disken ud.

PROTECT Alle filer på den isatte disk er sikret

med DRM

Skift disken ud.

USB-lydafspiller/USB-hukommelse

Meddelelse Årsag Handling

No audio Ingen sange Overfør lydfiler til mobil USB-lydafspiller/

USB-hukommelse og opret forbindelse.

USB-hukommelse med aktiv sikkerhed

er tilsluttet

Følg USB-hukommelsesvejledningen for

at slå sikkerheden fra.

Ingen sange Overfør sangene til din iPod.

TRK SKIPPED Den tilsluttede mobile USB-lydafspiller/

USB-hukommelse indeholder WMAfiler,

der beskyttes med Windows

Media DRM 9/10

PROTECT Alle filer på den tilsluttede mobile USBlydafspiller/USB-hukommelse

beskyttes med Windows Media DRM

9/10

N/A USB Den tilsluttede USB-enhed

understøttes ikke.

CHECK USB USB-konnektoren eller USB-kablet er

kortsluttet.

Den tilsluttede mobile USB-lydafspiller/

USB-hukommelse bruger mere end

500 mA (maksimal accepteret strøm).

Afspil en lydfil, som ikke er beskyttet af

Windows Media DRM 9/10.

Overfør lydfiler, som ikke beskyttes af

Windows Media DRM 9/10 til den mobile

USB-lydafspiller/USB-hukommelsen og

opret forbindelse.

Tilslut en mobil USB-lydafspiller eller en

USB-hukommelse, som USBkompatibel.

Bekræft at USB-konnektoren eller USBkablet

ikke sidder fast eller er

beskadiget.

Afbryd den mobile USB-lydafspiller/USBhukommelsen

og brug den ikke. Sluk for

tændingen, skift til ACC eller ON og

tilslut den kompatible, mobile USBlydafspiller/USB-hukommelse.

ERROR-19 Kommunikationsfejl Gør et af følgende.

• Sluk tændingen og start igen.

• Slå den bærbare USB-afspiller/USBhukommelse

fra.

• Skift til en anden kilde.

Vend derefter tilbage til den bærbare

USB-afspiller/USB-hukommelsen.

59


60

Yderligere oplysninger

Meddelelse Årsag Handling

ERROR-23 USB-enhed er ikke formateret med

FAT16 eller FAT32

iPod

USB-enheden skal være formateret med

FAT16 eller FAT32

Meddelelse Årsag Handling

ERROR-19 Kommunikationsfejl Afbryd kablet fra din iPod. Når

hovedmenuen i iPod vises, så tilslut

kablet igen.

Nulstil din iPod.

iPod-fejl Afbryd kablet fra din iPod. Når

hovedmenuen i iPod vises, så tilslut

kablet igen.

Nulstil din iPod.

N/A USB Gammel version af iPod Opdater iPod-version.

iPod-fejl Nulstil din iPod.

ERROR-16 Gammel version af iPod Opdater iPod-version.

iPod-fejl Afbryd kablet fra din iPod. Når

hovedmenuen i iPod vises, så tilslut

kablet igen.

Nulstil din iPod.

ERROR-A1

iPod er ikke opladet men fungerer Kontroller om tilslutningskablet til din

CHECK USB

korrekt

iPod er afbrudt eller f.eks. hænger fast i

en metalgenstand. Slå tændingen fra og

til igen efter kontrollen eller kobl iPod fra

og tilslut den igen.

No Songs Ingen sange Overfør sangene til din iPod.

STOP Ingen sange i den aktuelle liste Vælg en liste, som indeholder sange.


Yderligere oplysninger

Retningslinjer for håndtering

af diske og afspiller

• Brug kun disks, der er forsynet med et af de

to følgende logoer.

• Brug kun almindelige, helt runde disks.

Brug ikke disks med særlige former.

• Brug CD’er på 12 eller 8 cm. Når der

afspilles en 8 cm CD, skal der ikke bruges

nogen adapter.

• Der må ikke lægges andre genstande end

en CD i CD-skuffen.

• Brug ikke disks, som er revnet, ridset, bøjet

eller beskadiget på anden vis, da de kan

beskadige afspilleren.

• CD-R/CD-RW-disks, som ikke er lukket,

kan ikke afspilles.

• Rør ikke ved diskenes

indspilningsoverflade.

• Opbevar disks i deres etui, når de ikke

bruges.

• Undgå at lade disks ligge i meget varme

omgivelser, inkl. direkte sollys.

• Sæt ikke etiketter på disks. Du må heller

ikke skrive på eller anvende kemikalier på

diskenes overflade.

• For at rense en CD skal du tørre den af med

en blød klud udadtil fra midten.

• Kondensering kan forringe afspillerens

ydelse midlertidigt. Lad afspilleren tilpasse

sig de højere temperatur i en time. Tør

desuden fugtige disks af med en blød klud.

• Afspilning af disks kan være umulig p.g.a.

diskens egenskaber, diskformat, det

indspillede program, afspilningsmiljø,

oplagringsbetingelser osv.

• Tekstoplysninger vil måske ikke blive vist

korrekt afhængigt af det indspillede miljø.

• Ujævnheder i vejen kan midlertidigt afbryde

afspilningen af disks.

• Læs sikkerhedsforskrifterne for disks,

inden de bruges.

Dobbelte disks

• Dobbeltdisks er tosidede disks med en

indspillelig CD for audio på den ene side og

en indspillelig DVD for video på den anden

side.

• Da CD-siden af dobbeltdisken fysisk ikke er

kompatibel med den generelle CDstandard,

vil det måske ikke være muligt at

afspille CD-siden med denne enhed.

• Hyppig isætning og udskubning af en

dobbeltdisk kan medføre ridser på disken.

Alvorlige ridser kan medføre

afspilningsproblemer på denne enhed. I

nogle tilfælde kan en dobbeltdisk sidde fast

i diskisætningsåbningen og kan ikke

skubbes ud. For at undgå dette anbefaler

vi, at der ikke anvendes dobbeltdisks

sammen med denne enhed.

• Se oplysningerne fra diskens producent for

yderligere oplysninger om dobbeltdisks.

Kompatibilitet af komprimeret

lyd

WMA

• Kompatibelt format: WMA kodet af

Windows Media Player

• Bithastighed: 48 kbps til 320 kbps (CBR),

48 kbps til 384 kbps (VBR)

• samplingfrekvens: 32 kHz til 48 kHz

• Windows Media Audio 9 Professional,

Lossless, Voice: nej

MP3

• Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps

• samplingfrekvens: 16 kHz til 48 kHz

(32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz for

fremhævning)

• Kompatibel ID3 tag-version: 1.0, 1.1, 2.2,

2.3, 2.4 (ID3 tag-version 2.x får prioritet i

forhold til version 1.x.)

61


62

Yderligere oplysninger

• M3u-spilleliste: nej

• MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO: nej

AAC

• Kompatibelt format: AAC kodet af iTunes ®

• samplingfrekvens: 11,025 kHz til 48 kHz

• Sendehastighed: 16 kbps til 320 kbps

• Apple Lossless: nej

WAV

• Kompatibelt format: Lineær PCM (LPCM),

MS ADPCM

• Kvantiseringsbits: 8 og 16 (LPCM), 4 (MS

ADPCM)

• samplingfrekvens: 16 kHz til 48 kHz

(LPCM), 22,05 kHz til 44,1 kHz (MS

ADPCM)

USB-lydafspiller/USBhukommelse

USB-lydafspiller/USB-hukommelse

• USB-version: 2.0, 1.1 og 1.0

• USB-dataoverførselshastighed: Fuld

hastighed

• USB-klasse: MSC-enhed (Mass Storage

Class)

• Protokol: bulk

• Mindste hukommelse: 250 MB

• Maksimal hukommelse: 250 GB

• Filsystem: FAT32 og FAT16

• Netspænding: 500 mA

Bemærkninger

• Den partitionerede USB-hukommelse er ikke

kompatibel med enheden.

• Afhængigt af typen af mobil USB-lydafspiller/

USB-hukommelse, som du bruger, kan enheden

måske ikke genkende USB-lydafspilleren/USBhukommelsen

eller lydfilerne afspilles måske ikke

korrekt.

• Denne enhed kan afspille filer fra en bærbar USBaudioafspiller/USB-hukommelse

af typen USB

Mass Storage Class. Ophavsretsbeskyttede filer,

der er lagret i de ovennævnte USB-enheder, kan

imidlertid ikke afspilles. (Hvis en iPod er tilsluttet

denne enhed, afhænger betingelserne for

afspilning af filer af iPod-specifikationerne.)

• Du kan ikke tilslutte en mobil USB-lydafspiller/

USB-hukommelse til enheden med en USB-hub.

Retningslinjer for håndtering og

supplerende oplysninger

• Efterlad ikke den mobile USB-lydafspiller/

USB-hukommelse i direkte sollys i længere

tid. Længerevarende udsættelse for direkte

sollys kan medføre fejl i den mobile USBlydafspiller/USB-hukommelse

p.g.a. de

høje temperaturer.

• Efterlad ikke den bærbare USB-lydafspiller/

USB-hukommelsen et sted med høj

temperatur.

• Fastgør den mobile USB-lydafspiller/USBhukommelsen

forsvarligt under kørslen.

Lad ikke den mobile USB-lydafspiller/USBhukommelsen

falde på gulvet, hvor den kan

komme til at sidde fast under bremse- eller

gaspedalen.

• Der kan være en lille forsinkelse, når man

starter afspilningen af lydfiler kodet med

billeddata.

• Afhængigt af de USB-enheder, der tilsluttes

enheden, kan der opstå radiostøj.

• Der kan kun vises 32 tegn fra begyndelsen

som et filnavn (inkl. filforlængelsen) eller et

mappenavn, når den mobile USBlydafspiller/USB-hukommelsen

vælges

som kilde.

• Tekstoplysningerne fra visse lydfilder vises

måske ikke rigtigt.

• Filforlængelsen skal anvendes korrekt.

• Der kan afspilles op til 15 000 filer på en

mobil USB-lydafspiller/USB-hukommelse.

• Der kan afspilles op til 500 mapper på en

bærbar USB-lydafspiller/USBhukommelse.

• En fortegnelse med op til otte lag på en

bærbar USB-lydafspiller/USB-hukommelse

kan afspilles.

• Der kan opstå en mindre forsinkelse ved

start på afspilning af lydfiler på en mobil

USB-lydafspiller/USB-hukommelse med

flere mappeniveauer.

• Tilslut ikke andet end den mobile USBlydafspiller/USB-hukommelse.

• Betjeningen kan være forskellig afhængigt

af typen af USB-lydafspiller og USBhukommelse.


Yderligere oplysninger

Lydfilsekvensen på USB-hukommelsen

På mobile USB-lydafspillere er sekvensen

anderledes i forhold til en USB-hukommelse

og afhænger af afspilleren.

Eksempel på et hierarki

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

: Mappe

: Komprimeret lydfil

• 01 til 05 er tildelte mappenumre. til er

afspilningssekvensen. Brugeren kan ikke

tildele mappenumre og angive

afspilningssekvensen for denne enhed.

• Audiofilens afspilningssekvens er den

samme som den indspillede sekvens i

USB-enheden.

• Følgende metode anbefales til at

specificere afspilningssekvensen.

1 Opret filnavnet inkl. tal, som specificerer

afspilningssekvensen (f.eks.,

001xxx.mp3 og 099yyy.mp3).

2 Læg disse filer i en mappe.

3 Registrér mappen med filerne på USBenheden.

Afhængigt af systemmiljøet vil det dog ikke

være muligt at specificere

afspilningssekvensen.

iPod

Om håndtering af iPod

• Efterlad ikke din iPod i direkte sollys i

længere tid ad gangen. Længerevarende

udsættelse for direkte sollys kan medføre

fejl i din iPod p.g.a. de høje temperaturer.

• Efterlad ikke din iPod på et sted med høj

temperatur.

• Tilslut dockstik-kabet direkte til din iPod,

således at denne enhed fungerer korrekt.

• Fastgør din iPod under kørslen. Lad ikke

din iPod falde ned på gulvet, hvor den kan

komme til at sidde fast under bremse- eller

gaspedalen.

• Se vejledningen til din iPod for yderligere

oplysninger.

Om iPod-indstillinger

• Du kan ikke betjene iPod Equalizer på

Pioneer-produkter. Vi anbefaler, at du slår

din iPod Equalizer fra, før du tilslutter din

iPod til denne enhed.

• Du kan ikke slå Repeat fra på din iPod ved

brug af denne enhed. Selv om du slår

Repeat fra på din iPod, ændres Repeat

automatisk til All, når din iPod tilsluttes

denne enhed.

Komprimerede lydfiler på

disken

• Afhængigt af, hvilken version af Windows

Media Player der blev brugt til at kode

WMA-filer, vises albumnavne og andre

tekstoplysninger muligvis ikke korrekt.

• Der kan være en lille forsinkelse, når man

starter afspilningen af WMA/AAC-filer

kodet med billeddata.

• Kompatibel med ISO 9660 niveau 1 og 2.

Romeo og Joliet-filsystemer er begge

kompatible med denne afspiller.

• Multisessionsafspilning er mulig.

• Komprimerede lydfiler er ikke kompatible

med packet write-dataoverførsel.

• Kun 64 tegn fra begyndelsen kan vises som

filnavn (inkl. filudvidelser som f.eks. .wma,

.mp3, .m4a eller .wav) eller mappenavn.

63


64

Yderligere oplysninger

• Rækkefølgen for valg af mapper eller andre

betjeninger kan ændres afhængigt af

kodnings- eller skrivningssoftwaren.

• Uanset længden af det tomme afsnit

mellem numrene på den oprindelige

indspilning afspilles komprimerede lyddisks

med en kort pause mellem numrene.

• Filudvidelser som .wma, .mp3, .m4a eller

.wav bruges korrekt.

• Russisk tekst, der skal vises på denne

enhed, bør være kodet med følgende

tegnsæt:

– Unicode (UTF-8, UTF-16)

– Andre tegnsæt end Unicode, som bruges

i Windows-miljøet og er sat til russisk i

sprogindstillingen

• Kun 32 tegn fra begyndelsen kan vises som

filnavn (inkl. filudvidelser som f.eks. .wma,

.mp3, .m4a eller .wav) eller mappenavn

ved brug af russisk tekst.

Eksempel på et hierarki

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

: Mappe

: Komprimeret lydfil

• Denne enhed tildeler mappenumre.

Brugeren kan ikke tildele mappenumre.

• Mappehierarki er tilladt med op til otte

niveauer. Et praktisk mappehierarki er har

dog mindre end to niveauer.

• Op til 99 mapper på en disk kan afspilles.


Yderligere oplysninger

Specifikationer

Generelt

Strømkilde .................................................. 14,4 V DC

(10,8 V til 15,1 V tilladt)

Jordforbindelsessystem ........................... Negativ type

Maks. strømforbrug ........................................... 10,0 A

Dimensioner (B x H x D):

DIN

Chassis ................... 180 mm x 50 mm x 165 mm

Næse ......................... 188 mm x 58 mm x 18 mm

D

Chassis ................... 180 mm x 50 mm x 165 mm

Næse ......................... 170 mm x 45 mm x 18 mm

Vægt .................................................................. 1,5 kg

Audio

Maksimal effekt ............................................. 50 W x 4

50 W x 2/4 $ x 70 W

x 1/2 $ (for subwoofer)

Konstant effekt .............................................. 22 W x 4

(50 Hz til 15 000 Hz,

5% THD, 4 $ belastning,

begge kanaler drevet)

Belastningsimpedans ............................ 4 $ til 8 $ x 4

4 $ til 8 $ x 2 + 2 $ x 1

Maks. preout udgangsniveau ................................. 4 V

Equalizer (7-bånds grafisk equalizer):

Frekvens .................................... 50/125/315/800/

2k/5k/12,5k Hz

Forstærkning ............................................. ±12 dB

HPF:

Frekvens ............................. 50/63/80/100/125 Hz

Stejlhed ............................................... –12 dB/okt

Subwoofer (mono):

Frekvens ............................. 50/63/80/100/125 Hz

Stejlhed ............................................... –18 dB/okt

Forstærkning ............................... +6 dB til –24 dB

Fase ........................................... Normal/omvendt

Basforstærkning:

Forstærkning ................................. +12 dB til 0 dB

CD-afspiller

System .............................................. CD-audiosystem

Brugbare disce ................................................... CD'er

Signal/støjforhold ................................... 94 dB (1 kHz)

(IEC-A netværk)

Antal kanaler ................................................ 2 (stereo)

MP3-dekodningsformat ........................... MPEG-1 & 2

Audio Layer 3

WMA-dekodningsformat .................... Ver. 7, 7.1, 8, 9,

10, 11 (2-kanal audio)

(Windows Media Player)

AAC-dekodningsformat ......................... MPEG-4 AAC

(kun kodet med iTunes®)

(.m4a) (Version 7.2 og tidligere)

WAV-signalformat ................................. Linear PCM &

MS ADPCM

(Ukomprimeret)

USB

Specifikation ........................... USB 2.0 fuld hastighed

Netspænding .................................................. 500 mA

Maksimal hukommelse ................................... 250 GB

Filsystem .............................................. FAT16, FAT32

MP3-dekodningsformat ........................... MPEG-1 & 2

Audio Layer 3

WMA-dekodningsformat .................... Ver. 7, 7.1, 8, 9,

10,11 (2-kanal audio)

(Windows Media Player)

AAC-dekodningsformat ......................... MPEG-4 AAC

(kun kodet med iTunes®)

(.m4a) (Version 7.2 og tidligere)

WAV-signalformat ................................. Linear PCM &

MS ADPCM

(Ukomprimeret)

FM-radio

Frekvensområde .................... 87,5 MHz til 108,0 MHz

Brugbar følsomhed ....................... 8 dBf (0,7 µV/75 $,

mono, S/N: 30 dB)

Signal/støjforhold .................... 75 dB (IEC-A netværk)

MW-radio

Frekvensområde ........................ 531 kHz til 1 602 kHz

(9 kHz)

Anvendelig følsomhed .................. 18 µV (S/N: 20 dB)

Signal/støjforhold .................... 65 dB (IEC-A netværk)

LW-radio

Frekvensområde ........................... 153 kHz til 281 kHz

Anvendelig følsomhed .................. 30 µV (S/N: 20 dB)

Signal/støjforhold .................... 65 dB (IEC-A netværk)

Bemærk

• Specifikationer og design kan ændres uden

forudgående varsel p.g.a. forbedringer.

65


PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada

TEL: 1-877-283-5901

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso

Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

Udgivet af Pioneer Corporation.

Copyright © 2007 Pioneer Corporation.

Alle rettigheder forbeholdt. CDMAN-DEHP7000UB-DA

More magazines by this user
Similar magazines