Fokusprojekt Indkøring / modtagelse af nye m

filippaklubben.dk

Fokusprojekt Indkøring / modtagelse af nye m

Fokusprojekt

Indkøring / modtagelse af nye medlemmer i klubben

Filippa

2012

Udarbejdet af Fokusgruppen i Fritids-,

Junior- & Ungdomsklubben Filippa


Indholdsfortegnelse

Projektbeskrivelse…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

Sammenhæng og baggrund……………………………………………………………………………………………………………………..3

Mål:

At alle nye medlemmer oplever at have en tryg, tillidsfuld og god relation med

mindst én medarbejder i klubben………………..…………………………………………………………………4

Klubben skal være et sted, hvor alle nye medlemmer trives……………………………………………5

At styrke forældrenes kendskab til klubbens kilder til information (hjemmeside,

klubblad, forældreintra etc.), således at de hjemmefra kan hjælpe medlemmet til at

træffe valg om eget fritidsliv i klubben……………………………………………………………………………6

At alle nye medlemmer kommer i klub mindst 2 gange om ugen, for at blive en del

af Filippas klubkultur………………………………………………………………………………………………………7

Medlemmerne skal søge mere end én aktivitetsform/ værksted/ ture/ projekter og

herigennem udvide deres berøringsflade med klubbens tilbud……………………………………….8

Alle medlemmer skal have mindst én ven i klubben………………………………………………………..9

At optimere, konsolidere og inspirere/ inspireres af vores netværk omkring

barnet på en relevant, realistisk og tilstrækkelig måde (forældre, skole, PPR,

sagsbehandlere etc.)…………………………………………………………………………………………………….10

Evaluering, registrering, vurdering………………………………………………………………………………..11

Konklusion……………………………………………………………………………………………………………………12

Bilag 1 – Interviews………………………………………………………………………………………………….13-18

Bilag 2 – Spørgeskemaer………………………………………………………………………………………….19-26

Bilag 3 – spørgsmål til forældre-/medlemssamtaler…………………………………………………27-31

2


Projektbeskrivelse (SMTTE - modellen: Sammenhæng, Mål,

Tiltag, Tegn, Evaluering).

Projektets navn: Indkøring / modtagelse af nye medlemmer i klubben Filippa.

Sammenhæng & baggrund:

Hvert år, 1. maj, modtager klubben Filippa 60-90 nye medlemmer/ 3. klasser fra Skolen Ved

Søerne. Vi har i klubben lavet en større trivselsundersøgelse i efteråret 2011, hvor vi er blevet

bekendt med, at flere medlemmer ikke bruger de voksne i klubben, hvis de oplever problemer og/

eller udfordringer. Den opfattelse/ tendens vil vi gerne ændre på, dels ved at optimere vores

relationsarbejde med den nye årgang 3. klasser, der starter 1. maj, 2012, samt en række yderligere

tiltag i forbindelse dette fokusprojekt.

Vores erfaring er, at de børn der har særlige behov, som overleveres fra SFO’en, har et højt

fremmøde i klubben. Disse børn får ofte en primærpædagog tilknyttet og der er et etableret

forældresamarbejde. Det er ofte disse børn, som vi er særligt opmærksomme på i

indkøringsperioden. I kraft af dette ekstra fokus, bliver der et mindre fokus på den resterende

børnegruppe.

Vi ønsker i Filippa, at hele medlemsgruppen føler, de har en tilknytning til mindst én voksen i

klubben, som de kan betro sig til og søge hjælp og vejledning hos. At de udvikler deres sociale

kompetencer, formår at indgå i større og mindre forpligtende fællesskaber. At der i klubben er

mulighed for at danne venskaber i forhold til interessefællesskaber på tværs af alder og køn. Og at

klubbens medarbejdere optimerer deres redskaber til at kortlægge medlemmernes tilknytning til

de voksne i klubben og evt. spotte de medlemmer, der ikke har mindst én god voksenrelation og

handle derefter.

Vi tror, at dette medfører øget trivsel og tryghed i medlemsgruppen, højere fremmøde, bedre

forældresamarbejde, stærkere relationer mellem hele medlemsgruppen og personalet og at

medlemmerne får en stærkere tilknytning, følelse af medansvar og ejerskab for klubben og dens

kultur.

3


Mål, Tiltag, Tegn og opmærksomhedspunkter:

Mål:

Tiltag:

Tegn:

At alle nye medlemmer oplever at have en tryg, tillidsfuld og god relation med mindst én

medarbejder i klubben.

Fordi: Klubben skal have et kendskab til ALLE medlemmer, så ingen går tabt.

Fordi: Vi mener det er vigtigt, at ALLE medlemmer har en voksen, de kan spejle sig i.

Fordi: Vi mener, det skaber øget trivsel i medlemsgruppen.

Opmærksomhedspunkter:

Mål på mellemlangt sigt (3-4 år):

Alle voksne deltager i det første medlemsmøde for 3. klasserne og

præsenterer sig selv og pædagogiske virke i klubben.

Personalegruppen arbejder aktivt med relationsarbejde, f.eks. vha. det fælles

3., aktiviteter etc.

Større rotation af medarbejderne i det daglige i klubben, således man ikke

fastlåses i egne interesseområder/ værksteder og på denne måde opnår

større berøringsflade med alle medlemmer.

Målrette aktiviteter i opstartsperioden i forhold til de nye medlemmer

(introfest, åbent musikværksted, introduktion til de forskellige værksteder/

aktiviteter, overnatninger i klubben for årgangen etc.).

Personalegruppen skal tage initiativ til kontakten med medlemmerne (ikke

omvendt).

Personalegruppen gennemgår alle nye medlemmer og kortlægger, hvilke

medlemmer, der endnu ikke er en medarbejder, der har en relation til.

Medlemmerne har et stabilt fremmøde.

At medlemmerne bruger de voksne i konfliktsituationer,

almindelig snak, samt aktiviteter.

Der er altid mindst én i personalegruppen, der har et godt

kendskab til hvert barn.

Alle nye medlemmer kan navngive en voksen i klubben, de føler

sig trygge hos og har tillid til.

Alle medlemmerne har daglig kontakt med mindst

én voksen, når de er i klubben.

o Personalegruppen spotter vha. årgangsteammøder, personalemøde og børnemøder de

medlemmer, der ikke har en relation til nogle voksne og sørger for at relationen skabes.

o Personalet er insisterende og opsøgende på de børn, der ikke selv vælger kontakten.

o Størstedelen af de nuværende 4. klasser, benytter stadig klubben i 6./7. klasse.

4


Mål, Tiltag, Tegn og opmærksomhedspunkter:

Mål:

Tiltag:

Tegn:

Klubben skal være et sted, hvor alle nye medlemmer trives.

Fordi: Trivsel er en forudsætning for udviklingen af sociale kompetencer.

Fordi: Trivsel er en forudsætning for udviklingen af personlige kompetencer.

Fordi: Klubben er en stor del af medlemmernes hverdag.

Opmærksomhedspunkter:

Mål på mellemlangt sigt (3-4 år):

Klubben afholder en besøgsuge inden de nye medlemmers klubstart, for at

mindske usikkerheden, der kan være, når man starter et nyt sted.

I forbindelse med besøgsugen og opstartsperioden har klubben en

”onkel/tante ordning” (mentorordning af ældre medlemmer).

Årlig trivselsdag, hvor alle medlemmers trivsel er i fokus og hvor alle kan

komme til orde.

Undersøgelse efter 4 måneder hvor medlemmerne svarer på forskellige

trivselsspørgsmål.

Skabe fælles aktiviteter på tværs af aldersgrupper/ køn, hvor voksne styrer

aktiviteten.

Forældre/medlemssamtalerne i efteråret målrettes de nye medlemmer.

Personalet er fysisk tilstede på hele Filippas matrikel, for at skabe tryghed for

nye medlemmer.

Medlemmet kommer tilbage efter eventuelle konflikter.

Medlemmet kommer kontinuerligt og de bidrager til og tager

ansvar for fællesskabet og den gode stemning.

Medlemmerne søger selv aktiviteter i klubben og

kommer i klubben af egen fri vilje.

Medlemmet føler, det kan fejle uden at tabe

ansigt.

Medlemmet søger medindflydelse,

medbestemmelse og medansvar.

o Flere forældre benytter sig af tilbuddet om Forældre/medlemssamtaler.

o Klubben fastholder alle nye tiltag i forhold til dette års fokusprojekt.

o Færre 4. klasser udmelder sig efter 1. år.

o Medlemmerne bliver hurtigere en del af klubbens aktivitetstilbud.

5


Mål, Tiltag, Tegn og opmærksomhedspunkter:

Mål:

Tiltag:

Tegn:

At styrke forældrenes kendskab til klubbens kilder til information (hjemmeside,

klubblad, forældreintra etc.), således at de hjemmefra kan hjælpe medlemmet til at

træffe valg om eget fritidsliv i klubben.

Fordi: Det er vigtigt, at forældrene tager aktivt del i medlemmernes klubliv.

Fordi: Det er vigtigt, at forældrene ved, hvad klubben kan tilbyde deres børn.

Fordi: Alle klubbens informationer kun kommer ud til forældrene elektronisk.

Opmærksomhedspunkter:

Mål på mellemlangt sigt (3-4 år):

Klubben sender klubblade og aktivitetsopslag ud på Forældreintra.

Ledelsen deltager i et forældremøde på skolen inden 3. klassernes klubstart.

Vi afholder intromøde for medlemmer og forældre i opstartsperioden.

Personalet kontakter forældre til medlemmer eller medlemmerne selv, som

kunne have særligt gavn af at deltage i en aktivitet.

Flere medlemmer tilmelder sig aktiviteter.

Flere forældre logger ind/ benytter klubbens hjemmeside, samt

læser/ besvarer mails på Forældreintra.

o Forældrene begynder at læse de informationer, vi sender ud.

Forældrene henvender sig til klubben angående de

informationer, de får.

o Klubben optimerer og gør informationer mere overskuelige for forældrene.

o Flere medlemmer tilmelder sig aktiviteter.

o Flere forældre logger ind/ benytter klubbens hjemmeside, samt læser/ besvarer mails på

Forældreintra.

6


Mål, Tiltag, Tegn og opmærksomhedspunkter:

Mål:

Tiltag:

Tegn:

At alle nye medlemmer kommer i klub mindst 2 gange om ugen, for at blive en del af

Filippas klubkultur.

Fordi: Vi anser et fremmøde på 2 dage om ugen som et minimum for at få og opretholde et

tilhørsforhold til klubben.

Fordi: Det tager tid at investere i, skabe og fastholde sociale relationer barn/ barn og barn/

voksen.

Fordi: Det er vigtigt at være en del af et fællesskab.

Opmærksomhedspunkter:

Mål på mellemlangt sigt (3-4 år):

Klubben tilbyder aktiviteter, der rammer bredt (både aktiviteter til større og

mindre grupper af medlemmer – populære aktiviteter/ nicheaktiviteter etc.).

Medlemmerne hjælpes til at huske at/ og bruge klubbens ind/

udkrydsningssystem.

Årgangsteamet er undersøgende i forhold til medlemmets fremmøde (går

medlemmet til andre fritidsaktiviteter, har mange legeaftaler? osv.).

Årgangsteamet kontakter forældrene til medlemmer, hvis fremmøde er lavt.

Klubbens medlemsmøder tilrettelægges således, at vi tilgodeser

medlemmernes forskellige læringsstile (så børnene rent faktisk véd, hvad der

er af tilbud og aktiviteter og derfor tilmelder sig og deltager i de forskellige

forpligtende fællesskaber).

Et generelt højt fremmøde for hele børnegruppen.

Medlemmerne føler, de er en del af et fællesskab i klubben.

Der er et generelt lavt konfliktniveau i

børnegruppen.

o Formen på medlemsmøderne skal ændres, så børnene bliver inkluderet i form og indhold.

o Medlemmerne vælger at komme i klub i stedet for at gå alene hjem.

o Flere medlemmer bruger klubben mere end 2 gange ugentligt.

o Årgangsteamet kortlægger hele børnegruppen for resten af personalet hvert år, for at

optimere indsatsområderne i forhold til det enkelte barns trivsel.

7


Mål, Tiltag, Tegn og opmærksomhedspunkter:

Mål:

Tiltag:

Tegn:

Medlemmerne skal søge mere end én aktivitetsform/ værksted/ ture/ projekter og

herigennem udvide deres berøringsflade med klubbens tilbud.

Fordi: Det skaber grobund for forskellige former for læring.

Fordi: Det skaber grundlag for relationer til flere medlemmer og voksne.

Fordi: Det udvikler medlemmets personlige, praktiske og sociale kompetencer.

Opmærksomhedspunkter:

Mål på mellemlangt sigt (3-4 år):

På 2. medlemsmøde for de nye medlemmer skal børnene fortælle hinanden,

hvilke aktiviteter og værksteder de har prøvet og hvad man kan lave de

pågældende steder.

Personalet inspirerer til nye tiltag og oplevelser ift. Personalegruppens

kompetenceområder.

Medlemmet besvarer i trivselsundersøgelsen hvilke aktiviteter/ tilbud, de har

deltaget i.

Medlemmerne skal have medindflydelse i aktiviteterne, samt medinddrages i

planlægningen af disse.

Medlemmet får relationer til flere end én voksen.

Medlemmet bruger flere forskellige

aktivitetstilbud.

Medlemmet har kendskab til, hvilke aktiviteter der

er i klubben.

Medlemmet søger selv flere aktiviteter.

Medlemmet kan identificere personalet

kompetenceområder/ værksteder.

o Ældre medlemmer inddrages i introduktionen af klubbens tilbud (f.eks. rollespil, musik,

værksted etc.).

o Medlemmerne får relationer til flere end én voksen i klubben.

o Medlemmet opnår personlige færdigheder og kompetencer, som de kan videreføre i andre

livs - arenaer/ kontekster.

8


Mål, Tiltag, Tegn og opmærksomhedspunkter:

Mål:

Tiltag:

Tegn:

Alle medlemmer skal have mindst én ven i klubben.

Fordi: Det skaber trivsel at have venner.

Fordi: Det modvirker ensomhed.

Fordi: Alle mennesker har brug for venner at spejle sig i.

Opmærksomhedspunkter:

Mål på mellemlangt sigt (3-4 år):

Voksenstyrede aktiviteter hvor den voksne kan fungere som vejleder i det

sociale samspil.

Personalegruppen er særligt opmærksomme på ”de stille børn” og hjælper

disse til at deltage i forskellige interessefællesskaber, for derigennem at skabe

grobund for sociale relationer og efterfølgende venskaber.

Medlemmerne skal i den årlige trivselsundersøgelse svare på, hvem de anser

for værende deres venner.

o Medlemmerne indgår i sociale relationer.

Alle medlemmer kan navngive mindst én ven.

Medlemmet leger med andre børn.

Medlemmet indgår socialt i mindre og større grupper.

Medlemmerne leger privat/ har legeaftaler uden for klubben.

Medlemmet går ikke alene rundt i klubben.

o Medlemmet har opnået nye relationer via voksenstyrede aktiviteter.

o Ensomme børn spottes og støttes i relationsdannelsen til andre børn.

9


Mål, Tiltag, Tegn og opmærksomhedspunkter:

Mål:

Tiltag:

Tegn:

At optimere, konsolidere og inspirere/ inspireres af vores netværk omkring barnet på en

relevant, realistisk og tilstrækkelig måde (forældre, skole, PPR, Sagsbehandlere etc.).

Fordi: Det er vigtigt at have en helhedsorienteret indsats omkring medlemmet.

Fordi: Alle aktører/voksne omkring barnet skal tage ansvar for medlemmets udvikling og

trivsel.

Fordi: Det er vigtigt, at vi som pædagoger tilegner os ny viden, som kommer medlemmet til

gode og at vigtig viden ikke går tabt i de forskellige livs - arenaer, medlemmet befinder sig i

(skole, hjem, klub, foreninger etc.).

Opmærksomhedspunkter:

Mål på mellemlangt sigt (3-4 år):

Personalegruppen synliggør klubbens handlingskompetencer for netværkene

(PPR, forældre, SVS) – F.eks. hvor klubben med fordel kan sætte ind og hjælpe

til omkring medlemmets trivsel.

Klubben tager altid kontakt til forældre i forbindelse med større konflikter

mellem medlemmerne i klubben.

Der afholdes forældre/medlemssamtaler.

Der afholdes forældremøder.

Klubben samarbejder med skolens årgangsteams jf. samarbejdsaftalen.

Klubben afholder arrangementer/ aktiviteter hvor både forældre og

medlemmer deltager.

Klubben prioriterer deltagelse i PPR møder/ møder med familieafdelingen

højt.

Høj forældredeltagelse ved forældremøder og andre

arrangementer.

Forældrene der er blevet tilbudt forældre/medlemssamtale,

tager imod tilbuddet.

Der er kontinuerlig kontakt med de forskellige

netværk.

Netværkerne kontakter hinanden (F.eks. omkring

barnets generelle trivsel.).

At der ikke er berøringsangst i forhold til

kontakten mellem netværkene omkring svære

problemstillinger.

o Stor forældredeltagelse ved møder og arrangementer i og omkring klubben.

o Fortsat højt fokus på samtlige relevante samarbejdspartnere ifht. barnets trivsel.

10


Evaluering, registrering, vurdering.:

Interviews.

Observationer.

Spørgeskemaer.

Personalemøder / børnemøder.

Medlemsmøder.

Forældre /medlemsmøder.

Forældremøder.

Registrering af og statistik på forældrenes brug af Intra og klubbens hjemmeside.

Fremmødestatistik.

11


Hvad har vi lært af projektet - Konklusioner.

• Årgangen har haft et rigtig højt fremmøde (højere end sidste år).

• Vi har haft et endnu større fokus på årgangen, hvilket har gjort, at initiativer og indsatser

omkring det enkelte barn hurtigere er blevet igangsat (Primærpædagogroller,

forældrekontakt etc.).

• Bedre kendskab for personalet til hele børnegruppen. Og børnegruppen har bedre

kendskab til personalet.

• Stor deltagelse til arrangementer for årgangen.

• Ingen børn har udmeldt sig pga. mistrivsel og ingen børn vælger klubben fra pga.

mistrivsel.

• Nogle af 4. klasserne bruger ikke personalet til konflikthåndtering (pga. dårlige erfaringer

fra eksempelvis skolen (efter eget udsagn)). Derfor har vi f.eks. Igangsat en målrettet

indsats i den ene 4. klasse i samarbejde med skolen/forældrene.

• At se os selv og vores egen praksis efter i sømmene

• Den generelle tilfredshed blandt medlemmer og forældre, er rigtig høj (spørgeskema,

interviews, Forældre-medlems samtaler)

• Vores workshops for årgangen, skal optimeres og forberedes bedre næste gang og

eventuelt afvikles lige efter opstart.

• Personalet skal blive bedre til at komme hele vejen rundt og ikke lade sig fastlåse i sine

værksteder i opstartsperioden.

• Medlemsmødernes form skal vi have kigget nærmere på. Der er pt. ikke ændret på form og

indhold.

• Projektet har været meget ressourcekrævende i forhold til personaletimer, møder,

forældre- / medlemssamtaler, interviews, pædagogisk weekend, samt temaformiddage,

indsamling af data etc. Men vi ser det som en investering i fremtidens indkøring af 3.

klasser, hvor fodarbejdet nu er gjort og er en implementeret del af klubbens metodik. Det

• i forhold til indsamling af data og brugbarheden af disse har det været godt at gøre brug af

3 forskellige metoder: elektroniske spørgeskemaer til udfyldelse sammen med forældre,

Forældre- / medlemssamtaler og interviews.

12


Bilag 1.

13


Bilag 2.

1. Hvor tit kommer du normalt i klubben (sæt et kryds)

2. Hvor mange gode venner har du i klubben?

1. Hvor tit kommer du normalt i klubben (sæt et kryds)

Krydset med: 2. Hvor mange gode venner har du i klubben?

1-3 gode

venner

4-6 gode

venner

19

Flere end 6

gode venner

Ingen gode

venner

1-2 gange om uge 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0%

3-5 gange om

ugen

en gang imellem,

men ikke hver

uge

Kommer aldrig i

klubben

100,0% 100,0% 93,8% - 96,0%

0,0% 0,0% 6,2% - 4,0%

0,0% 0,0% 0,0% - 0,0%

I alt 2 7 16 0 25

I alt


Hvor tilfreds er du med: Sæt et kryds i hver række

- 3. De voksnes evner til at hjælpe dig til at være en god ven og have det godt

sammen med andre

Hvor tilfreds er du med: Sæt et kryds i hver række

- 4. De voksnes evner til at få dig til at føle dig tryg og glad

Hvor tilfreds er du med: Sæt et kryds i hver række

- 5. De voksnes evner til at gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier

20


Hvor tilfreds er du med: Sæt et kryds i hver række

- 6. Den tid, de voksne har til dig

Hvor tilfreds er du med: Sæt et kryds i hver række

- 7. Antallet af voksne, der er på arbejde, når du er i klubben

Hvor tilfreds er du med: Sæt et kryds i hver række

- 8. De voksnes evner til at lytte til de forslag, du kommer med

21


9. Hvor mange af de voksne i klubben, føler du dig tryg ved og har tillid til?

10. Hvilke aktiviteter har du deltaget i, siden du er startet i klub? (du må gerne

sætte flere krydser)

11. Hvor tilfreds er du samlet set med at gå i Filippa?

22


12. Hvilke af disse medier benytter du/I (Du må gerne sætte flere krydser) -

Forældreintra - Jeg bruger mediet

12. Hvilke af disse medier benytter du/I (Du må gerne sætte flere krydser) -

Forældreintra - Hvor vigtigt er mediet for dig

12. Hvilke af disse medier benytter du/I (Du må gerne sætte flere krydser) -

Hjemmesiden - www.filippaklubben.dk - Jeg bruger mediet

12. Hvilke af disse medier benytter du/I (Du må gerne sætte flere krydser) -

Hjemmesiden - www.filippaklubben.dk - Hvor vigtigt er mediet for dig

23


12. Hvilke af disse medier benytter du/I (Du må gerne sætte flere krydser) -

ForældreLogin - Jeg bruger mediet

12. Hvilke af disse medier benytter du/I (Du må gerne sætte flere krydser) -

ForældreLogin - Hvor vigtigt er mediet for dig

Hvor tilfreds er du med:

- 13. Det generelle informationsniveau i forbindelse med klubstart 1. maj

24


Hvor tilfreds er du med:

- 14. Klubbens evne til at få dit barn til at føle sig tryg og glad

Hvor tilfreds er du med:

- 15. Samarbejdet mellem forældre og klub

Hvor tilfreds er du med: - 16. Hvordan oplevede du, at dit barn trives i

klubopstarten 1. maj

25


17. Har du forslag til, hvordan vi kan gøre overgangen fra SFO til klub endnu

bedre, eller er der andre bemærkninger som skemaet ikke har berørt?

Nej ingen bemærkninger. Både vi og vores barn er meget tilfredse.

Der burde være flere ting at lege med ude ved bålpladsen. De voksne burde

være bedre til at hjælpe med at løse konflikter mellem børnene.

Mere opsyn med de små og nyankomne og større opmærksomhed på

gruppedannelser/kliker og mobning. Øget opmærksomhed på

aldersforskellen.

Ingen kommentar.

Samlet status

26


Bilag 3

Spørgsmål ved forældre-medlems samtaler – Interview

Dreng

Pige

1. Hvor tit kommer du i klubben?

1-2

3-5

En gang imellem men ikke hver uge

Aldrig - svar her hvorfor?

27


2. Dig og dine venner

Hvor mange gode venner har du i klubben

1-3

4-6

Flere

Ingen

Nævn en god ven i klubben: _____________________________

Hvad er en god ven for dig?

Har du altid nogen at være sammen med i klubben?

Ja

Nej

Hvis nej – hvorfor?

28


Hvor god er du til at indgå i løsning af konflikter? Hvad gør du godt / mindre godt

Er du god til at inkludere andre i fællesskabet/lege - hvordan/hvorfor

3. Din tilfredshed med de voksne i klubben?

Kan du navnene på alle de voksne i klubben?

Ja

Nej

Hvis nej – hvor mange kan du så?

Er der en voksen i klubben, som du er særlig tryg ved? Hvem? / hvorfor?

29


Hvordan skal de voksne hjælpe dig på en god måde, når der er konflikter?

Hvad er en god voksen for dig?

4. Aktiviteter i klubben

Hvad har du deltaget i af aktiviteter / værksteder i klubben?

Hvilke aktiviteter skal der efter din mening være flere af i Filippa?

30


5. Din samlede tilfredshed i klubben?

Nævn i prioriteret rækkefølge, de 3 bedste ting ved at gå i klub?

1.

2.

3.

Hvor tilfreds er du samlet set med at gå i Filippa?

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke

31

More magazines by this user
Similar magazines