Venstre i Hjørring By`s 125 års jubilæum

venstre.hjoerring.dk

Venstre i Hjørring By`s 125 års jubilæum

I HJØRRING BY

VED 125 ÅRS JUBILÆET

DEN 12. JANUAR 2011

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING |

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 1 10/01/11 21.07

1


FORORD

Den 12. januar 2011 kan VENSTRE i Hjørring By fejre sit 125 års

jubilæum.

I den forbindelse blev en gruppe

bestående af foreningens formand

Povl Jungersen Christensen,

byrådsmedlem Kurt Mikkelsen og

undertegnede nedsat med henblik

på at foretage en beskrivelse af de

større begivenheder i foreningens

virke i perioden 1986 - 2011.

Tiden har vist sig at være knap,

og det har været lidt af en opgave

at fremskaffe baggrundsmateriale

i form af bestyrelsesreferater,

valgresultater m.v., men det er i store træk lykkedes.

Enhver, der har givet sig i kast med en sådan opgave, ved, at der –

næsten altid – vil forekomme fejl, udeladelser o.s.v. i en sådan opgave,

hvilket vi beder om forståelse for, idet der dels er tale om et meget

stort baggrundsmateriale, der måske ikke fuldt dækkende beskrevet i

enhver henseende, ligesom der kan være forskellig prioritering af de

begivenheder, der har fundet sted.

Hjørring i december 2010.

på gruppens vegne

Poul Jungersen Christensen Jørgen Lind Thomsen

2 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 2 10/01/11 21.07


Ved indgangen til 25-året 1986 - 2011 var formand for Hjørring

Venstrevælgerforening (foreningens daværende navn) ejendomshandler

Holger Winther Pedersen, og gennem lærer Else Købstrup sad

VENSTRE på borgmesterposten i Hjørring Kommune. Hun var blevet

valgt som borgmester på et byrådsmøde den 30. marts 1984 i forbindelse

med, at borgmester Poul S. Poulsen havde besluttet at nedlægge sin

borgmestergerning. Else Købstrup blev for øvrigt Hjørring Kommune´s

første kvindelige borgmester.

1 9 8 5

1985 var et valgår (til byrådet). Og hvilket valg det blev.

Else Købstrup blev genvalgt med et stemmetal på 4.681, og VENSTRE

opnåede 10 mandater af 21 mulige i Hjørring Byråd. Eneste mislyd

var, at VENSTRE opstillede på 2 lister. Hjørringlisten fik kun 1 mandat

(Mogens Emery Madsen), mens 9 gik til liste 2 med Else Købstrup som

spidskandidat. Ingen havde forestillet sig, at Else Købstrup ved sit første

valg som borgmester kunne samle 4.681 stemmer, men valget udviklede

sig til et borgmestervalg – Poul Dalsager eller Else Købstrup. Og da dette

skete, var opstillingsplanerne for længst forhandlet på plads og ville kun

vanskeligt kunnet lade sig ændre.

Valget var et godt eksempel på, hvor uforudsigelige valg kan være.

På årets generalforsamling blev ejendomshandler Holger Winther

Pedersen genvalgt som formand, og Ida Arkadius Nielsen blev – efter 60

års VENSTRE-medlemsskab – udnævnt til æresmedlem.

Den 12. september afholdtes et offentligt møde med VENSTRE´s

formand Uffe Ellemann Jensen som taler.

Kirsten Kimø er Hjørringkredsens folketingskandidat.

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING |

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 3 10/01/11 21.07

3


1 9 8 6

Foreningens fane, der har været borte, viser sig nu at have fristet en

tilbagetrukket tilværelse i Vendsyssel Tidende´s kælder. Den er i god

stand.

Friskole, gågade og Vendelbohus fyldte meget på foreningens

bestyrelsesmøder.

Jubilæumsfesten har kostet ca. kr. 15.300,-. Kassebeholdningen andrager

kr. 2.000,-.

Ved jubilæumsfesten udnævnes Edith Østergaard (mangeårigt

VENSTRE-medlem og bestyrelsesmedlem) og tidligere borgmester Poul

S. Poulsen til æresmedlemmer.

Foreningen, der er stiftet den 12. januar 1886, markerede 100-års

jubilæet ved en reception om formiddagen den 11. januar 1986 med ca.

100 deltagere og en aftenfest med 178 deltagere.

1 9 8 7

Den gamle – og genfundne – fane ”genindvies” på generalforsamlingen

den 10. marts.

Formanden Holger Winther Pedersen er i Vendsyssel Tidende citeret for

at ønske supplerende pressedækning (ud over Vendsyssel Tidende), idet

han mener, at Vendsyssel Tidende´s dækning af en pædagogstrejke er

skyld i, at pædagogerne vandt ved deres strejke.

Trods ønske om at fratræde blev Holger Winther Pedersen genvalgt

som formand. I forbindelse med det forestående folketingsvalg talte

folketingskandidat Kirsten Kimø på generalforsamlingen.

4 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 4 10/01/11 21.07


Generalforsamlingen er enig i Vendsyssel Tidende´s dårlige

pressedækning, og det besluttes at rette henvendelse til avisens ledelse

herom.

Kontingentet for 1988 blev vedtaget således:

pensionister kr. 65,-

Vu´ere - 75,øvrige

medlemmer - 110,-

Foranlediget af det ”lidt uheldige” byrådsvalg har der gennem året været

stor aktivitet med henblik på, at der frem over kun skal opstilles én

VENSTRE-liste ved de kommende byrådsvalg.

1 9 8 8

På generalforsamlingen den 3. marts trækker den hidtidige formand

Holger Winther Pedersen sig efter 5 år i formandsstolen tilbage, og Jon

E. Lemming vælges som ny formand. Ved en senere konstituering af

bestyrelsen vælges Holger Winther Pedersen til sekretær.

Brev fra partisekretær Claus Hjort Frederiksen, der udtaler sig rosende

om beretningen.

1 9 8 9

På generalforsamlingen den 28. februar kunne foreningens formand

Jon E. Lemming bekendtgøre, at en af hans første handlinger som

nyvalgt formand var at modtage en ”bonus” på kr. 1.000,- fra

VENSTRE´s Landsorganisation. Overrækkelsen fandt sted på partiets

amtsdelegeretmøde og skyldtes, at foreningen i 1987 havde haft

den største medlemsfremgang af alle 46 venstrevælgerforeninger i

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING |

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 5 10/01/11 21.07

5


Nordjyllands Amt. Foreningen havde nu 386 medlemmer. Formanden

gav den tidligere formand Holger Winther Pedersen æren for det flotte

resultat, idet HWP havde været en ihærdig indpisker.

Ved brev af 25. april udmelder Kirsten og Holger Winther Pedersen sig

af foreningen og partiet. ”De ønsker ikke at give nogen begrundelse for

udmeldelsen og vil ikke diskutere den til nogen side.”

Beretningen beretter også om arbejde i temagrupper over emnerne

sundhedspolitik bl.a. om amtssygehusstrukturen, skolestrukturen og

erhvervspolitik.

På initiativ af Edith Østergaard er der i foreningen oprettet en

seniorklub, som der har været et stort behov for.

Foreningen har været kraftigt involveret i udarbejdelse af en centerplan,

som byrådet har vedtaget, og som foreningen nærer stor tillid til. Flere

projekter bl.a. Nørkjærprojektet, Bropladsen, Vendelbopladsen og

Erhvervsparken er synlige resultater heraf.

Ved kommunens budgetlægning for 1989 blev en skattestigning

undgået, men skattelettelser synes længere ude i fremtiden.

Indenrigsminister Thor Pedersen gæster Hjørring den 7. december.

Byrådsvalget 1989, der finder sted den 21. november, får også plads i

beretningen, og det betones, at det er vigtigt, at VENSTRE beholder

flertallet i byrådet og får flere kandidater i Hjørring by valgt. I den

forbindelse skal nævnes, at det nu er besluttet at opstille én liste, hvor

Hjørringforeningen besætter 2., 3., 4., 5., 10., 11., 12., 13., 14., 15. og 16.-

pladserne. Opstillingen er sideordnet.

Ved byrådsvalget opnåede VENSTRE 5.328 stemmer og partiets

spidskandidat Else Købstrup 2.358, hvilket ikke var tilstrækkeligt til at

6 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 6 10/01/11 21.07


evare borgmesterposten, og vi mistede 3 pladser i byrådet på trods af,

at vi havde borgmesteren og penge nok til at føre en god valgkamp. Poul

Dalsager blev ny borgmester i Hjørring Kommune.

Frede Houbak opnåede ikke valg til amtsrådet, hvorfor Hjørring

Kommune desværre ikke længere er repræsenteret i amtsrådet.

Niels Lunde vælges til Hjørringkredsens folketingskandidat.

1 9 9 0

Medlemstallet er nu faldet til 346 + 9 VU´ere.

På general forsamlingen blev Verner Bangshøj valgt som formand.

Informationsmøde for nye medlemmer afholdt.

Kurt Mikkelsen får svar fra skatteminister Anders Fogh Rasmussen i

brev af 8. marts. Kurt Mikkelsen, der i sin egenskab af kredsformand

har beklaget sig over, at Told- og Skatteinspektoratet i Vendsyssel

ser ud til at blive placeret i Frederikshavn. Anders Fogh Rasmussen

begrunder indstillingen med Frederikshavns færgetrafik, egne lokaler i

Frederikshavn og et fremskredent tilbygningsprojekt i Frederikshavn.

Naturgassen kommer til Hjørring.

Fra regeringshold lægges op til, at Hjørring Varmeforsynings kulværk på

Mandøvej lukkes, og at der i stedet etableres et kraft-/varmeværk baseret

på naturgas.

Formanden skriver til udmeldte medlemmer og henstiller, at de bliver i

foreningen og giver meddelelse om, hvorfor de har udmeldt sig.

Forslag til slankning af VENSTRE´s organisation udarbejdet af Jørgen

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING |

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 7 10/01/11 21.07

7


Østergaard, Poul Beith Jensen, Halvor Risager og Kurt Mikkelsen.

12. december afholdtes folketingsvalg. VENSTRE gik frem med 7

mandater til 29 og fik 15,8 % af de afgivne stemmer.

1 9 9 1

Niels Lunde trækker sig som folketingskandidat, og bestyrelsen vedtager

at sende en hilsen med stor tak for god indsats i valgkampen.

Jørgen Brøndlund Nielsen vælges som Hjørringkredsens

folketingskandidat.

1. november afholdes møde med titlen: ”Øget selvstyre til kommunerne

og de enkelte skoler på folkeskoleområdet”, og den 29. november: ”Skal

amterne nedlægges?”

Gå- og sivegade er igen på dagsordenen og drøftes på medlemsmøde

den 19. november.

1 9 9 2

2. juni taber VENSTRE folkeafstemningen om Maastricht-traktaten.

Partisekretær Claus Hjort Frederiksen er dog optimist. I et brev af 17.

juni lyder overskriften: ”Godt nok er dette slag tabt, men et nyt står til at

vinde”.

Medlemstallet pr. 31.12.1991 udgjorde 288 – et utilfredsstillende tab på

14 medlemmer.

Verner Bangshøj ønskede ikke at modtage genvalg som formand. I hans

sted blev Inge Tørring valgt.

8 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 8 10/01/11 21.07


Arne Bjerrum gav på generalforsamlingen udtryk for det meget uheldige,

at VENSTRE i Hjørring henter 2/3 af VENSTRE-stemmerne i Hjørring

Kommune, men kun 1/3 af VENSTRE´s byrådsmedlemmer kommer fra

Hjørring.

VENSTRE afholder landsmøde i Aalborg den 26. og 27. september, hvor

det aftales, at advokat Jørgen Østergaard bringer amternes fremtid op.

Spørgsmålet om borgmesterkandidat er til drøftelse. Endvidere er

spørgsmålet om 1 eller 2 VENSTRE-lister til byrådsvalget i 1993 oppe at

vende. Hjørring-foreningen vedtager med 8 stemmer mod 1 at gå ind for 2

lister.

Hjørring-foreningens ønske afvises på Samarbejdsudvalgsmøde den 17.

november. Alle oplandsforeningerne var gået imod Hjørring-foreningens

ønske. Stemning for at udmelde sig af SU. Formanden Inge Tørring var

ikke enig i den beslutning og nedlagde med øjeblikkelig virkning sit

embede. Ernst Bærndt udpeges til indtil videre at fungere som formand.

I en avisartikel i NORDJYSKE den 3. december omtales Inge Tørring´s

fratræden som formand under en sålydende overskrift: ”V-formand

gik efter valgstrid”. I fortsættelse af denne artikel følger en anden med

overskriften: ”V søger en bykandidat til borgmesterposten”. Der er

således ikke tvivl om, at kontroverserne har været store, når man udstiller

uenighederne offentligt i et valgår.

Der udspiller sig herefter en hektisk mødeaktivitet, der resulterer i, at det

besluttes at opstille på én VENSTRE-liste med følgende indplacering af

byrådskandidaterne:

1. Borgmesterkandidaten

2 - 10 kandidater fra Hjørring-foreningen

11. VU

12 - 24 øvrige foreninger – placering efter nærmere aftale.

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING |

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 9 10/01/11 21.07

9


Borgmesterkandidaten vælges først efter 15. april 1993.

I øvrigt skal samarbejdsaftalen tages op til drøftelse efter byrådsvalgets

afholdelse.

19. november gæster Anders Andersen foreningen ved et arrangement

på Liver Mølle Kro.

1 9 9 3

På årets generalforsamling bliver fungerende formand Ernst Bærndt nu

valgt som formand.

I et medlemsbrev af marts måned meddeles det, at Samarbejdsudvalget

nu har besluttet, at der til byrådsvalget den 16. november opstilles én

liste med Else Købstrup som borgmesterkandidat. Forud var der gået

en heftig debat på generalforsamlingen den 3. februar. Som afslutning

på denne debat meddelte Tove Bisgaard og Knud Møller Andersen, at

de ønskede at udtræde af bestyrelsen med baggrund i, at der nu var

vedtaget én liste med Else Købstrup som borgmesterkandidat.

Resultatet af byrådsvalget blev, at Hjørringforeningen fik forøget sit

mandattal i Hjørring Byråd med 1 til 3. VENSTRE sidder på i alt 7.

Advokat Jørgen Østergaard blev valgt til amtsrådet.

En landsdækkende medlemskampagne giver VENSTRE 5.200 nye

medlemmer på landsplan, heraf 30 til Hjørringforeningen.

Året bød også på et regeringsskifte. Den borgerlige regering med

statsminister Poul Schlüter i spidsen faldt på Tamilsagen.

10 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 10 10/01/11 21.07


1 9 9 4

På generalforsamlingen den 1. februar blev Niels Mikkelsen og Svend

Ibsen Sørensen udnævnt til æresmedlemmer.

Bestyrelsen arbejdede med Bispestaven og den nye motorvej, ligesom

opstillingsformen til byrådsvalget stadig spøger.

Bestyrelsen har besluttet at gå kraftigt ind i udarbejdelsen af ny

kommuneplan og har i den forbindelse nedsat 4 grupper med følgende

temaer:

1. Erhverv- og beskæftigelse samt tekniske anlæg

2. Trafikmønster samt ferie og turisme

3. Børn, unge og skoler samt fritidsanlæg

4. Ældreområdet

1 9 9 5

På årets generalforsamling gav formanden en særdeles fyldig og

dækkende omtale af det netop overståede EU-valg, men også

folketingsvalget den 21. september 1994 fik nogle gode ord med

på vejen. Det var nemlig VENSTRE´s 7. valgsejr i træk, der bragte

VENSTRE op på 44 mandater incl. Færøerne og Grønland. Kun i 1957

har VENSTRE været større. Fremgangen var på 14 mandater, og Uffe

Ellemann-Jensen toppede af alle politikere med ca. 59.000 personlige

stemmer.

Formand Ernst Bærndt var ikke villig til genvalg, og i hans sted valgtes

Jørgen Jensen.

Karl Gustav Nielsen orienterede om LOF´s arbejde i 1994, hvor LOF

fejrede sit 25-års jubilæum.

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING | 11

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 11 10/01/11 21.07


Poul Buje vælges som formand for Samarbejdsudvalget.

Bech´s Klædefabrik nævnes som muligt kunstmuseum.

ENV (Elforsyningen Nordvendsyssel) vil bruge ½ øre pr. kw på

energioplysning. Det hensigtsmæssige heri drøftet.

Peter Brixtofte gæstede foreningen og talte om Farum´s nye måde at

drive en kommune på.

På landsplan var VENSTRE´s medlemstal 82.416. Hjørringforeningens

medlemstal er nu på 350 incl. VU.

1 9 9 6

På generalforsamlingen den 30. januar 1996 blev Jørgen Lind Thomsen

valgt til formand.

Hjørringkredsens folketingskandidat er nu Birthe Andersen.

Nu afdøde æresmedlem Niels Mikkelsen mindedes med 1 minuts

stilhed. Han blev indvalgt i Hjørring Byråd den 1. april 1958 og stoppede

31. december 1981 – altså byrådsmedlem i en periode af 23 år.

Ældreboliger på ”Korngrunden” drøftes.

Formanden introducerer et nyhedsbrev ”Nyt fra formanden” som et led

i medlemsplejen.

Alle formænd for Hjørring Kommunes venstrevælgerforeninger bakket

op af deres respektive bestyrelser ønsker en ny borgmesterkandidat. Der

arbejdes herefter intensivt i såvel foreninger som Samarbejdsudvalg med

valg af borgmesterkandidat.

12 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 12 10/01/11 21.07


Hjørring liberale Forening´s gamle fane overdrages til Vendsyssel

historiske Museum.

På et møde i Samarbejdsudvalget den 12. november blev Jørgen Lind

Thomsen udpeget som ny borgmesterkandidat i fuld enighed mellem

Hjørring Kommune´s vælgerforeninger. Forud var gået en lang række

forhandlinger. Stor glæde over, at man nu står med et enigt VENSTRE.

1 9 9 7

I forbindelse med Jørgen Lind Thomsen´s udpegning til

borgmesterkandidat ønsker denne ikke genvalg som formand på

foreningens generalforsamling den 11. februar. I hans sted valgtes Peter

Melchjorsen som ny formand.

Karl Gustav Nielsen udnævnes til æresmedlem.

At der har været arbejdet hårdt og målrettet i det forløbne år,

fremgår af den afgående formands beretning om valgforberedelserne

til det kommende byrådsvalg: ”Samarbejdsudvalget af de 6

venstrevælgerforeninger i Hjørring Kommune besluttede i begyndelsen

af 1996, at alle kræfter skulle sættes ind på at vinde byrådsvalget ´97, og

man var indstillet på at tage de – også ubehagelige – beslutninger, man

anså for nødvendige for at nå dette mål. Det blev endvidere besluttet, at

alle beslutninger, så vidt det overhovedet var muligt, skulle ske i enighed

de 6 foreninger imellem. Derfor er der blevet snakket og forhandlet

utroligt meget i de forløbne år – og det har taget en masse tid for rigtig

mange bestyrelsesmedlemmer i de 6 vælgerforeninger i Hjørring

Kommune – MEN vi står nu også med et enigt VENSTRE i Hjørring

Kommune – det, synes jeg ærligt talt, er fantastisk godt klaret og må

imponere enhver, der har prøvet at deltage i den slags forhandlinger.”

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING | 13

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 13 10/01/11 21.07


På et møde i Viborg for nye formænd blev Hjørringforeningen af

Landsorganisationen rost for at have forbilledlig orden i sagerne.

VENSTRE´s formand Uffe Ellemann-Jensen kommer til fyraftensmøde

den 13. november i Hjørring Handelsskoles auditorium.

Der oprettes valgcafe ved Scenen i Strømgade under ledelse af Georg

Hillemann.

SOLSTREJF har det svært økonomisk, og behov, udformning og

videreførelse drøftes intenst.

Både Socialdemokratiet og VENSTRE havde tilbagegang i stemmer

ved byrådsvalget med henholdsvis ca. 800 og ca. 600 stemmer på

grund af lavere valgdeltagelse. Det konservative Folkeparti fik 2

mandater og VENSTRE 8 eller i alt 10 mandater ud af byrådets 21

pladser. På valgaftenen manglede VENSTRE 1½ stemme i at opnå det

vigtige 9. mandat, der sammen med De Konservative ville have givet

borgerligt flertal i byrådet – og dermed en VENSTRE-borgmester. Ved

fintællingen den følgende dag steg stemmemankoen dog til 5 stemmer –

og mandatet tilfaldt endegyldigt Socialdemokratiet.

Af uforklarlige grunde satte vi en del stemmer til i Bagterpområdet, der

ellers blev anset for at være en VENSTRE-bastion.

Jørgen Østergaard genvalgt til Amtsrådet og siden udpeget til

gruppeformand for VENSTRE´s amtsrådsgruppe. Vort mangeårige

amtsrådsmedlem Jørgen Jensen (1974 – 1997) genopstillede ikke.

1 9 9 8

Per Harfeld valgt som formand for Hjørringkredsen.

14 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 14 10/01/11 21.07


Anders Fogh Rasmussen overtager hvervet som formand for VENSTRE

som afløser for Uffe Ellemann-Jensen, og Lars Løkke Rasmussen vælges

som næstformand. Det ekstraordinære landsmøde afholdtes den 18.

april i Herning og havde rekorddeltagelse med 2.600 deltagere.

Vores folketingskandidat Birthe Andersen valgt til VENSTRE´s

hovedbestyrelse.

Ivar Hansen vælges som formand for Folketinget.

Amsterdam-traktaten debatteret ved møde på Vrejlev Kloster med

indlæg af H.O.A. Kjeldsen (Eva Kjer Hansen havde måttet melde afbud

grundet sygdom).

Med baggrund i Hjørring Kommunes dårlige økonomi foreslår

gruppeformand Jørgen Lind Thomsen Hjørring Byråd, at der indgås en

slags ”håndfæstning” med bl.a. følgende indhold:

1. minimum kassebeholdning på 25 mill.kr.,

2. bevillingsreserve på 10 mill.kr.,

3. fastlæggelse af loft over låntagning,

4. besparelser skal kendes af borgere og medarbejdere på forhånd,

5. sygedagpenge skal budgetteres realistisk samt

6. ingen skatte- og ejendomsskatteforhøjelser.

VENSTRE´s nye næstformand Lars Løkke Rasmussen gæster Hjørring

den 19. oktober. Her præsenteres hans nye pjece ”Velfærd og valgfrihed i

lokalsamfundet”.

Niels Busk valgt som kandidat til EU-parlamentet.

Rikke Larsen er valgt til formand for VU.

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING | 15

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 15 10/01/11 21.07


1 9 9 9

Opinionstallene viser nu, at VENSTRE er landets største ”arbejderparti”

med 33,3 % tilslutning mod Socialdemokratiets 21,4%.

Den 26. april aflægger Anders Fogh Rasmussen Nordjylland et besøg.

Medlemstallet er nu på 355.

Per Lund udnævnt til æresmedlem på foreningens generalforsamling

den 4. februar.

Stor debat om den fremtidige placering af VUC. Skal det være

Skolevangen eller ved Handelsskolen i Hjørring og Teknisk Skole.

Afgående folketingskandidat Birthe Andersen takker for den store

hjælp og støtte ved folketingsvalget. Ny folketingskandidat bliver Karl

Damsgaard, der bl.a. er formand for Landboforeningen i Brønderslev.

VU har startet underskriftsindsamling mod Amtsrådets plan om

placering af VUC´s nybyggeri ved Skolevangen.

Flemming Opfeldt – viceborgmester i Farum – gæster Hjørring den

12.april.

VU-formanden Rikke Larsen beretter om et meget vellykket

hyttetursarrangement i VU-regi.

VU har nu 28 medlemmer.

VU Hjørring har vundet medlemskonkurrence på landsplan.

Bechs Klædefabrik´s anvendelse til kunstmuseum drøftes, og den 20.

september afholdes der møde om sagen.

16 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 16 10/01/11 21.07


Hjørringforeningen deltager for første gang med en stand på Hjørring

Dyrskue.

Den 1. november gæster Peter Brixtofte Hjørring ved et møde på

Landbogaarden.

6 af 7 VENSTRE-folk, der opstillede til repræsentantskabsvalget i ENV,

blev valgt.

Det er næsten blevet en tradition, at foreningsåret slutter med en

julefrokost hos Inge og Thorkil Mailand på Porsevej.

2 0 0 0

På generalforsamlingen den 7. februar mindedes ét af foreningens

mangeårige og aktive medlemmer Edith Østergaard, der døde den 31.

december 1999.

Hjørringforeningen har nu 366 medlemmer, heraf 5 æresmedlemmer og

6 VU´ere.

.

Sct. Catharinæ og Sct. Hans sognes byggeri af ny sognegård blev

debatteret. Som i byrådet stor uenighed om byggeriets udformning og

indpasning i bybilledet.

Karl Damsgaard trækker sig som folketingskandidat.

Charlotte Larsen valgt som ny formand for VU, men afgår som formand

allerede i august måned på grund af teologisk studie i København..

Gudrun Laub valgt som folketingskandidat.

Placeringen af Hjørrings nye Bio på Aastrupvej diskuteres.

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING | 17

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 17 10/01/11 21.07


Spørgsmålet om, hvorvidt institutionen Gunderuplund ”importerer”

narkomaner og andre misbrugere drøftes.

Hjørring Kommune oplever et fald på 114 borgere på et år med stor

økonomisk påvirkning af den kommunale økonomi. BUDGET 2001

bliver meget vanskeligt bl.a. på grund af eksplosivt stigende udgifter til

anbringelse af børn uden for hjemmet.

Morten Mosdal valgt som formand for VU efter Charlotte Larsen.

Jørgen Lind Thomsen genudpeges som borgmesterkandidat.

2 0 0 1

Af beretningen for årets generalforsamling fremgår, at foreningens

medlemstal er reduceret med 19 til 347 medlemmer. Tilbagegangen

dækker over en tilgang på 29 medlemmer og frafald af 48, hvoraf hele 16

er døde.

Inge Mailand roses for sine store cykelmæssige udfoldelser – deraf

foreningens meget lave portoudgifter.

Budgettet for byrådsvalget 2001 forventes at løbe op i kr. 120.000,- for

Hjørringforeningen.

Opstillingsmødet den 9. august forløb med kampvalg (flere kandidater

bragt i forslag end tildelte listepladser). Men alt foregik i en rigtig god,

glad og optimistisk stemning.

Efter byrådsvalget indgik VENSTRE i en bred konstituering og fik

derved udvalgsformandsposterne i Børne- og Undervisningsudvalget,

Fritids- og Kulturudvalget samt Børne- og Ungeudvalget.

18 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 18 10/01/11 21.07


Mange af bestyrelsens medlemmer har mødt Hjørring-borgere, der var

frustrerede over fordelingen af pladser i byrådet med stor overvægt til

oplandet, der kun repræsenterer ca. 1/3 af vælgerne. Konklusionen var,

at det nok ville være nødvendigt at diskutere opstillingsformen inden

næste valg.

VENSTRE havde en stemmefremgang på 3,2 %, hvilket desværre ikke

var nok til mandatfremgang. VENSTRE har fortsat 8 byrådsmedlemmer.

Tankevækkende er det dog, at såfremt de borgerlige partier havde

indgået valgforbund, ville vi nu have haft en borgerlig borgmester.

MEN det ville også have været tilfældet ved det forrige valg. Af samme

grund skorter det ikke på vilje hertil fra VENSTRE´s side, men De

Konservative har hidtil ikke ønsket det. Hvorfor ikke? Ja – svaret blæser

i vinden.

Formanden gav endvidere udtryk for, at de seneste 8 års blokpolitik

fra Socialdemokratiets og De Konservatives side har desværre medført

katastrofale økonomiske følger for Hjørring Kommune.

Nu udgør medlemstallet 355.

Harry Andreasen udtrykker betænkelighed ved det faktum, at det nye

byråd for ca. 60 %´s vedkommende er lærere og ca. 20 % er offentligt

ansatte.

2 0 0 2

Den 13. februar bringer NORDJYSKE en artikel med overskriften:

Venstre i Hjørring skifter markant ud i toppen”. Det skete med

baggrund i, at hele 5 fra bestyrelsen med formand og næstformand i

spidsen efter eget ønske forlod bestyrelsen. MEN avisen beroliger – der

var ikke tale om nogen paladsrevolution. Den mangeårige formand

Peter Melchjorsen ønskede ikke genvalg, og i hans sted valgtes Georg

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING | 19

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 19 10/01/11 21.07


Hillemann, der med sine 67 år ikke kan siges at være nogen foryngelse,

selv om Jørgen Østergaard bemærkede: ”Georg Hillemann er den yngste

af sind”. Georg Hillemann opfordrer folk til at være mere aktive og

finder, at det forhold, at kun 4-5 % af landets vælgere er medlem af et

politisk parti, ikke kan være rigtigt.

På årets generalforsamling takker Harry Andreasen afgående formand

Peter Melchjorsen for den effektive måde, han har været formand på, og

for det gode samarbejde. Og Arne Bjerrum takkede Peter Melchjorsen

for den store indsats, han har ydet som formand. Som han udtrykte det:

”Han har altid tingene på plads, er begavet med et stort organisatorisk

talent og ”brutal venlighed”.

Jørgen Lind Thomsen glædede sig over, at VENSTRE ved byrådsvalget

havde opnået det største stemmetal nogensinde, MEN Socialdemokratiet

– eller måske rettere Bent Brown - havde fået et endnu bedre valg

– desværre. Stort problem at De Konservative ikke vil et borgerligt

valgforbund. Så ville vi have haft en borgerlig ”regering” i Hjørring

Kommune.

Hjørringkredsen har nu fået Gudrun Laub i Folketinget.

2 0 0 3

På generalforsamlingen den 3. februar takker den mangeårige og

meget flittige kasserer Inge Mailand af. Den genvalgte formand Georg

Hillemann takkede for hendes kæmpemæssige indsats.

En artikel i NORDJYSKE den 23. februar med overskriften

”Kandidatjagt i et vadested” debatteres usikkerheden om, hvor stor en

evt. storkommune bliver. Hjørring, Hirtshals og Sindal Kommuner

omtales. Løkken-Vraa er p.t. ikke inde billedet.

20 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 20 10/01/11 21.07


Jørgen Lind Thomsen valgt som kredsformand.

Der foregår en heftig korrespondance mellem vort folketingsmedlem

Gudrun Laub og forsvarsminister Sv. Aa. Jensby om betydningen af

militære arbejdspladser i Hjørring.

2 0 0 4

På generalforsamlingen den 23. februar er vore politikere citeret

for at udtale, at der nu er et bedre klima i byrådet (efter den brede

konstituering) end i forrige periode. Der arbejdes på en mere rimelig

måde, der giver resultater.

Samtidig omtales dog et forligsbrud på 9 mill.kr., idet VENSTRE som

led i den brede konstituering havde indgået budgetforlig for 2004.

Anja Juhl Stenkær vælges som formand for foreningen. I en e-mail af 23.

juni meddeler hun foreningens bestyrelse, at hun nu er færdiguddannet

som pædagog og sluttede af med et 10-tal. Og i endnu en e-mail af 13.

februar 2005 meddeler Anja Juhl Stenkjær, at hun nu er nedkommet

med en dejlig og velskabt dreng på 3.510 gram og 52 cm lang.

Der vedtages nye vedtægter, hvor bl.a. foreningens navn ændres fra

Hjørring Venstrevælgerforening til Hjørring VENSTRE.

VU-formand er nu Kristine Alida Christensen.

2 0 0 5

Arne Bjerrrum vælges som formand for foreningen.

Per Harfeld valgt som ny borgmesterkandidat til den nye storkommune

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING | 21

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 21 10/01/11 21.07


estående af Hjørring, Hirtshals, Løkken-Vraa og Sindal Kommuner.

Kommuneforeningen for VENSTRE i Hjørring Kommune stiftes den 18.

januar.

Det besluttes på et formandsmøde, at der skal opstilles 35 kandidater til

byrådsvalget, hvoraf Hjørringforeningen sørger for de 7.

Foreningens opstillingsmøde af kandidater til byrådsvalget fandt sted

den 19. maj, hvor foreningens 7 kandidater blev valgt og indplaceret.

VU opstiller Søren Mikkelsen til byrådsvalget.

VU har nu 42 medlemmer.

Der lyder positive toner omkring opførelse af ny svømmehal i PARK

VENDIA.

Bestyrelsens julefrokost finder nu sted hos Birgitte Reiter.

På bestyrelsesmødet den 7. december oplyses det, at 8 medlemmer

har udmeldt sig med baggrund i den tummel, der har været med

konstitueringen af det nye byråd i den nye storkommune.

I samme forbindelse omtalte Michael Karlborg de dygtigt førte

konstitueringsforhandlinger, hvorved VENSTRE havde fået maksimal

indflydelse i forhold til alternativet A, T og SF. VENSTRE besætter

formandsposterne i Fritids- og Kulturudvalget ved Michael Karlborg,

Børn- og Ungeudvalget ved Kurt Mikkelsen samt Plan- og Miljøudvalget

ved Per Harfeld.

Det nyvalgte byråd har året 2006 til at planlægge gennemførelsen af

sammenlægningen af de 4 kommuner: Hirtshals, Hjørring, Løkken-

Vraa og Sindal Kommuner, mens det ”gamle” byråd har fået forlænget

22 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 22 10/01/11 21.07


sit mandat med ét år og skal køre ”butikken” videre og varetage

gennemførelsen af BUDGET 2006.

Finn Olesen (A) er valgt som borgmester.

Foreningen har brugt 92.000 kr. på byrådsvalget.

2 0 0 6

Jens Møller Lee vælges som formand for Kommuneforeningen for

VENSTRE i Hjørring Kommune. I henhold til VENSTRE´s vedtægter

er kommuneforeningen i store træk en erstatning for det tidligere

Samarbejdsudvalg.

På generalforsamlingen den 15. februar vælges Søren Mikkelsen til

formand.

På bestyrelsesmødet den 9. august meddeler formanden Søren

Mikkelsen, at han efter veloverstået lærereksamen har fået et godt

ønskejob i Kolding og derfor må fungere på afstand. Bestyrelsen

beslutter, at næstformand Birgitte Reiter fungerer som formand indtil

den kommende generalforsamling.

Hjørringkredsens folketingskandidat Gudrun Laub har valgt at stoppe

som folketingskandidat. Som hendes afløser vælges Karsten Lauritzen

som folketingskandidat.

2 0 0 7

På generalforsamlingen den 7. februar vælges Povl Jungersen

Christensen til ny formand for foreningen.

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING | 23

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 23 10/01/11 21.07


Hjørring VENSTRE´s Valgfond af 12. september 2007 oprettes.

1. februar meddeler Karen Jespersen sit medlemskab af VENSTRE.

Kurt Mikkelsen beretter om vanskeligheder med at få udleveret

information om gl. Hirtshals Kommune´s økonomi.

Karsten Lauritzen vælges ved folketingsvalget den 13. november til

Folketinget.

2 0 0 8

På et opstillingsmøde den 28. maj vælges vort medlem Susanne Sander

til VENSTRE´s spidskandidat og dermed vor borgmesterkandidat og

overtager hvervet som gruppeformand for VENSTRE´s byrådsgruppe..

Her ud over skal foreningen finde 9 kandidater til byrådsvalget i 2009.

Niels Busk har valgt at stoppe som EU-parlamentsmedlem. I hans sted

er opstillet Hans Jørgen Dalum, Aalborg, der ikke opnåede valg.

2 0 0 9

Forsvarsminister Søren Gade gæster Hjørring ved et møde den 9. marts i

Metropolen, og Karen Jespersen gæstede Hjørring ved et medlemsmøde.

Mødets emne var. ”Vores børn – Er det samfundets eller forældrenes

ansvar?”

Hjørring Byråds stort opsatte salg af Gasværksbakken mislykkes totalt.

Udbygningen af PARK VENDIA med bl.a. nyt stadion foreslås af

Michael Karlborg gennemført som et OPP-projekt (Offentligt Privat

24 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 24 10/01/11 21.07


Partnerskabsprojekt) med en samlet anskaffelsessum på 120 mill.kr.

Hjørring Kommunes årlige bidrag til driften er maksimeret til 3,6 mill.

kr.

Hjørringforeningen opstillede følgende på en fælles liste til byrådsvalget:

1. Susanne Sander

2. Michael Karlborg

9. Kurt Mikkelsen

10. Christina Munk Hansen

13. Tom Barnbæk

14. Lars Skade

17. Søren Kærholm

18. Hanne Hvidegaard

26. Jan Engen

31. Jeppe Holt Gleager

Byrådsvalget resulterede i et kanonvalg til VENSTRE med en

mandatmæssig fremgang på 3 til 11 mandater. Vor spidskandidat

Susanne Sander fik 5.431 stemmer – utroligt flot! VENSTRE er nu med

11.555 stemmer Hjørring Byråd´s største parti. Valget gav følgende

mandatfordeling: A 9, T (Borgerlisten) 5, SF 3, C 2, V 11 og O 1. Et

konstitueringsflertal på 17 (A, T og SF) konstituerede byrådet og valgte

Arne Boelt til ny borgmester. Hjørringforeningen fik valgt Susanne

Sander, Michael Karlborg og Kurt Mikkelsen.

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING | 25

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 25 10/01/11 21.07


Byrådsvalget kostede kr. 150.000,-.

Per Harfeld og Michael Karlborg indvælges i Regionsrådet.

På årets generalforsamling blev kontingentet fastlagt således for 2011:

Alm. medlemmer kr. 325,-

Ægtepar - 600,-

Pensionister og SU-modtagere - 275,-

Pensionistægtepar - 450,-

2 0 1 0

På generalforsamlingen den 18. februar skifter foreningen navn til

VENSTRE i Hjørring by.

Foreningens medlemsstatus primo 2010 er 275 medlemmer. 23 nye

medlemmer er kommet, 3 er døde og 20 har udmeldt sig af foreningen.

Karen Jespersen og Ralf Pittelkow gæster Hjørring (Biblioteket i

Metropol) i forbindelse med deres bogudgivelse, og foreningen

arrangerer virksomhedsbesøg på Hirtshals Havn og Hirtshals

Trafikcenter.

Bestyrelsen drøfter, hvorledes man får øvrige foreninger til at hæve

deres kontingenter til et fornuftigt niveau. Som det er nu, er det alene

Hjørringforeningen, der trækker læsset.

For første gang har foreningen modtaget en regning fra Hjørring

Kommune på nedtagning af 140 valgplakater.

SOLSTEJF er er ved en stærk indsats af Benny Risager blevet

revitaliseret, og som noget nyt husstandsomdeles SOLSTRJF i hele

26 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 26 10/01/11 21.07


Hjørring Kommune.

VENSTRE´s Landsorganisation tager nyt medlemskartotek endeligt i

brug. Der medfølger en manual på hele 50 sider.

2 0 1 1

Den 12. januar fejrer foreningen sit 125 års jubilæum ved en reception i

Restaurant Svanelunden.

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING | 27

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 27 10/01/11 21.07


FORENINGENS BESTYRELSE I JUBILÆUMSÅRET

Povl Jungersen Christensen – formand

Lars Skade – næstformand

Jens Bay – kasserer

Bjarne Bonne Nielsen – sekretær

Tom Barnbæk

Bent Christensen

Michael Bermann

Søren Bach

Jeppe Gleager

Birte Dyrberg

Christina Munk Hansen

Sarah Bidstrup – VU

Mark Johannes Durhuus - VU

28 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 28 10/01/11 21.07


FORENINGENS FORMÆND 1986 – 2011

1983 – 1988 Holger Winther Pedersen

1988 – 1990 Jon E. Lemming

1990 – 1992 Verner Bangshøj

1992 – 1992 Inge Tørring

1993 – 1995 Ernst Bærndt

1995 – 1996 Jørgen Jensen

1996 – 1997 Jørgen Lind Thomsen

1997 – 2002 Peter Melchjorsen

2002 – 2004 Georg Hillemann

2004 – 2005 Anja Juhl Stenkær

2005 – 2006 Arne Bjerrum

2006 – 2007 Søren Mikkelsen

2007 - ? Povl Jungersen Christensen

FORENINGENS MEDLEMMER AF HJØRRING BYRÅD

1986 -2011

Harry Andreasen 1998 - 2001

Michael Karlborg 2006 - ?

Gudrun Laub 1990 - 2006

Per Lund 1982 – 1985 1990 – 1997 2000 - 2001

Mogens Emery Madsen 1986 – 1989

Kurt Mikkelsen 1982 - 1985 1990 - ?

Susanne Sander 2006 - ?

Borgmesterkandidat

Jørgen Lind Thomsen 1978 – 1981 1998 – 2006

Borgmesterkandidat

FORENINGENS ÆRESMEDLEMMER

Per Lund

Karl Gustav Nielsen

Svend Ibsen Sørensen

VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING | 29

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 29 10/01/11 21.07


E F T E R S K R I F T

Efter nu at have været igennem det foreliggende materiale synes der

at være 2 problemstillinger, der har været meget gennemgående de

forløbne 25 år, men tilsyneladende uden at være løst med større held,

nemlig:

1. opgaven med at etablere et valgforbund mellem de borgerlige

partier i Hjørring Byråd, hvilket flere gange ville have kunnet resultere

i en borgerlig borgmester med deraf følgende mulighed for at præge

Hjørring Kommune´s udvikling, og

2. opgaven med at kreere en opstillingsform, der både giver den

optimale vælgeropslutning, og sådan at VENSTRE-stemmer afgivet i

Hjørring by resulterer i det dertil svarende antal af mandater i Hjørring

Byråd.

Megen tid og mange kræfter har været sat ind herpå, men altså uden

den helt store succes. Derfor vil disse spørgsmål sikkert også komme til

at præge de kommende 25 års bestyrelsesindsats.

I arbejdet med at lave dette skrift kunne vi godt have ønsket os mere

materiale. Referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

eksisterer stort set i fuldt omfang, men det ville være meget ønskeligt

med en scrapbog indeholdende avisomtaler m.v., fotos fra særlige

lejligheder, valgmateriale, korrespondance o.s.v. I redaktionsgruppen

vil vi derfor gerne slå et slag for, at den nuværende og de kommende

bestyrelser får dette område systematiseret.

I det daglige tænker vi ikke så meget på historieskrivning, og det er vist

første gang i foreningens 125-årige historie, at der er gjort forsøg med et

skrift som dette.

Vi ønsker alle GOD LÆSELYST og håber, at skriftet vil være til nytte, og

for mange vil vække gode minder.

30 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 30 10/01/11 21.07


VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING | 31

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 31 10/01/11 21.07


32 | VENSTRE 125 ÅRS JUBILÆUM I HJØRRING BERMANN COMPANY

Venstre Hjørring 125 års jubilæumshæfte_01.indd 32 10/01/11 21.07

More magazines by this user
Similar magazines