26.07.2013 Views

Borgermøde maj 2010 - Vejdirektoratet

Borgermøde maj 2010 - Vejdirektoratet

Borgermøde maj 2010 - Vejdirektoratet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RUTE 23 SKOVVEJEN

SYD OM REGSTRUP

Borgermøde 20. maj 2010


Program

19.00-19.30 Præsentation

• Planlægningschef Ole Kirk

• Projektleder John H. Kristiansen

19.30-19.45 Pause m. øl/vand

19.45-20.30 Spørgsmål og debat

20.30 Afrunding

• Planlægningschef Ole Kirk


Baggrund

2005: Henvendelse fra kommunerne til

Transportministeren

2006: Forundersøgelse af mulige

udbygningsforslag

2008: Forundersøgelse og

erhvervsanalyse foreligger

2009: ”En grøn transportpolitik”


En Grøn Transportpolitik

Et bredt politisk forlig

Aftalen rækker frem til 2020

En række konkrete initiativer


Etapeopdelt udbygning

Skovvejen inddeles i 3 etaper

• 1. Etape: ca 8 km opgradering af eksisterende vej

• 2. Etape: ca. 3 km ny vej

• 3. Etape: ca 30 km opgradering og ny vej


Trafikudvikling på Skovvejen

Jævnt stigende trafik

Forholdsvist stor andel af tung trafik

Pendlertrafikken mellem Kalundborg og

København er stigende


Vurderinger af Virkninger på

Miljøet

Formål med VVM

• At inddrage offentligheden

• At belyse, trafikale, økonomiske,

trafiksikkerhedsmæssige og miljømæssige

konsekvenser.

• Størst mulig hensyn til miljøet

• Skabe grundlag for en politisk stillingtagen til

en ny motorvej syd om Regstrup


Indledende høring

Præsentation af Vejdirektoratet

Præsentation af projektet

Forslag til alternativer

Særlige lokale forhold


Kortlægning af eks. forhold

Natur- og miljøforhold

Gennemgang af kommune- og lokalplaner

Lokale vejnet

Ejer og anvendelsesforhold

Adgangsforhold


Undersøgelse af konsekvenser

Trafikale konsekvenser

Trafiksikkerhed

Støj

Natur og landskab

Arealbehov og omfang af ekspropriationer

Landskab og visuelt miljø

Tidsplan og økonomi


Eksempler på hovedspørgsmål

Hvor tæt kommer vi på naboerne

Hvem skal afstå arealer eller bygninger

Hvordan bliver de fremtidige støjforhold

Hvad er konsekvenserne for arkæologi,

luftkvalitet, overflade og grundvand samt

rekreative interesser


Eksempler på hovedspørgsmål

Hvordan skal vej og tilslutningsanlæg

udformes?

Hvilke lokale veje berøres af

anlægsarbejderne?

Hvad koster vejen

Hvor lang tid tager det at anlægge vejen?


VVM-redegørelsens indhold

Beskrivelse af alternativer.

Beskrivelse af de berørte omgivelser

Beskrivelse af konsekvenser for miljøet

Beskrivelse af afværgeforanstaltninger

Beskrivelse af anlægsøkonomi

Beskrivelse af samfundsøkonomi

Ikke teknisk resumé


Hvad sker der nu?

Indledende høring frem til 4. juni 2010

VVM-undersøgelser

VVM-redegørelse

Offentlig høring i 8 uger og nyt

borgermøde

Høringsnotat

Indstilling til transportministeren

Politisk stillingtagen til projektet


Tidsplan

Sommer/vinter 2010: Miljøundersøgelser og

beskrivelse af alternativer og konsekvenser

Forår 2011: Udarbejdelse af VVM-redegørelsen

Sommer 2011: Offentlig høring og borgermøde

Efterår 2011: Indstilling til transportministeren


Følg med på:

http://www.vejdirektoratet.dk/skovvejen


Lokalforum Regstrup

http://www.lokalforumregstrup.dk/

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!