(Microsoft PowerPoint - b\346redygtig udvikling handlingsplan 2008 ...

roskilde.dk

(Microsoft PowerPoint - b\346redygtig udvikling handlingsplan 2008 ...

Natur og miljøafdelingen

Bæredygtig udvikling i Roskilde Kommune

- Agenda 21 handlingsplan 2008


Agenda 21 handlingsplanen er en

konkretisering af den lovpligtige Agenda 21

strategi, som Roskilde Kommunes Byråd

vedtog d. 12. december 2007.

Agenda 21 handlingsplanen er udarbejdet af

Natur- og Miljøafdelingen efter samtaler med

de øvrige fagforvaltninger.

Forside foto: Colourbox

Foto: Roskilde Kommune


Roskilde Kommunes

Agenda 21 strategi

indeholder 5 visioner

Foto: Colourbox

• Vi vil udvikle Roskilde på et bæredygtigt grundlag

• Vi vil vægte naturen højt

• Vi vil sænke forbruget af ressourcer – og udledningen af CO 2 skal

mindskes

• Roskilde Kommune skal selv gå i spidsen, hvad angår miljørigtig

adfærd og gennemførelse af miljøprojekter

• Borgere, erhvervsliv, uddannelses- og forskningsinstitutioner skal være

aktive i dialogen om miljøet og de initiativer, der kan forbedre det

Handlingsplanen indeholder en række projekter, der alle tager udgangspunkt i visionerne.

Projekterne hører hjemme i Roskilde Kommunes forskellige forvaltninger og afdelinger, som

også har ansvaret for gennemførelsen af projekterne. Handlingsplanen evalueres og

revideres hvert år inden udgangen af januar måned.


Foto: Roskilde Kommune

PROJEKT 1

10 % BESPARELSE PÅ

ROSKILDE KOMMUNES

SAMLEDE ENERGI-

FORBRUG – INDEN 2010

PROJEKT 2

FORMIDLING OG BRUG

AF DET GRØNNE

REGNSKAB

MÅL

• Roskilde Kommunes samlede energiforbrug skal med udgangen af 2010 være

mindsket med 10 % (opgjort som nøgletallene for el, varme og vand) med

udgangspunkt i forbruget i 2007. Målet er fastsat af Byrådet i Energipolitik for

Roskilde Kommune.

INDIKATORER

• Det Grønne Regnskab for 2010 (offentliggøres primo 2011) viser en besparelse på

10 % i forhold til 2007 regnskabet.

PLACERING

• Bygningsafdelingen, Natur- og Miljøafdelingen.

MÅL

• Ved at informere om Roskilde Kommunes forbrug af el, varme og vand, adresse for

adresse, og samlet for hele kommunen som virksomhed er det hensigten at have et let

tilgængeligt og let forståeligt redskab til at konstatere, om kommunen opfylder sine

løfter om ressourcebesparelser.

INDIKATORER

• Det Grønne Regnskab offentliggøres inden udgangen af januar måned for det

foregående år.

PLACERING

• Natur- og Miljøafdelingen, Plan- og Byggesagsafdelingen.


Foto: Colourbox

PROJEKT 3

MILJØTJEK I

KOMMUNALE

BYGNINGER

PROJEKT 4

FORMIDLING AF

KOMMUNALE

MILJØ - OG

ENERGIPROJEKTER

MÅL

• Ved at tjekke energi- og miljøsituationen i Roskildes kommunale

institutioner/bygninger skal institutionerne inspireres til at drives energi- og

miljømæssigt optimalt – det drejer sig både om bygninger og tekniske anlæg, og om

de vaner brugerne af bygningerne har.

INDIKATORER

• Der gennemføres hvert år mindst (0 miljøtjek.

PLACERING

• Natur- og Miljøafdelingen.

MÅL

• Roskilde Kommune skal gå foran med gode eksempler på miljø- og

energirigtig adfærd – og informere borgerne om de forskellige tiltag.

INDIKATORER

• Der udarbejdes en informationsplan, der omhandler aktiviteterne i

Agenda 21 Strategien. Informationsplanen foreligger inden udgangen

af september måned 2008.

PLACERING

• Natur- og Miljøafdelingen.


Foto: Roskilde Kommune

! ""#$ "!!

PROJEKT 5

BÆREDYGTIGT

KOMMUNALT

NYBYGGERI

PROJEKT 6

ENERGIBESPARELSER I

KOMMUNENS

SERVERRUM

PROJEKT 7

HØRING AF

INDKØBSAFTALER

MÅL

• I et byggeris projekteringsfase skal der tages stilling til kvalitet og lang

levetid, byggeri uden farlige stoffer og med et lavt energiforbrug.

·

INDIKATORER

• Alt nyt kommunalt byggeri er lavenergibyggeri.

PLACERING

• Bygningsafdelingen.

MÅL

• I de store serverrum bruges der meget energi. Med en målrettet energispareindsats

vil det være muligt at spare eller genbruge en væsentlig del af den energi der bruges

til køling af servere og andet dataudstyr. Det er opgaven, inden udløbet af 2010, at

nedsætte eller genanvende mindst 10 % af køleenergien, svarende til det generelle

mål i Roskilde Kommunes energipolitik.

INDIKATORER

• Serverrummenes energiforbrug måles separat både før og efter

energispareindsatsen.

PLACERING

• Bygningsafdelingen, IT-afdelingen, Forsyningsafdelingen, Natur- og Miljøafdelingen.

MÅL

• Vi skal undgå unødvendigt energiforbrug og farlige stoffer ved

Vareindkøb.

INDIKATORER

• Alle nye indkøbsaftaler er gennemset af Natur- og Miljøafdelingen.

PLACERING

• Indkøbsafdelingen, Natur- og Miljøafdelingen.


Foto: Elsparefonden

PROJEKT 8

MILJØMÆRKNING I

RAKAT

PROJEKT 9

KUN KØB AF HÅRDE

HVIDEVARER MED DEN

BEDSTE

ENERGIMÆRKNING

PROJEKT 10

INDKØBSMØDER

MÅL

• En vares miljømæssige status skal fremgå af oplysningerne i RAKAT.

INDIKATORER

• Miljøoplysninger om varerne i RAKAT.

PLACERING

• Indkøbsafdelingen.

MÅL

• Alle hårde hvidevarer skal være med den bedste energimærkning.

INDIKATORER

• Fra sommer 2008 købes der kun hårde hvidevarer med den bedste

energimærkning.

PLACERING

• Indkøbsafdelingen.

MÅL

• Alle de store indkøbsenheder er velorienterede om indkøbspolitikken.

INDIKATORER

• Inden udgangen af 2010 har der været afholdt indkøbsmøder på alle

store indkøbsenheder.

PLACERING

• Indkøbsafdelingen.


Foto: Roskilde Kommune

PROJEKT 11

GENBRUG AF

VEJMATERIALER

PROJEKT 12

RENOVERING AF

GADEBELYSNING

PROJEKT 13

STYRING AF

VEJBELYSNING I

TREKRONER

MÅL

• En stigende mængde materiale fra veje, pladser og anlæg skal genanvendes.

INDIKATORER

• Andelen af nedbrydningsmaterialer, der genanvendes.

PLACERING

• Park- og Vejafdelingen.

MÅL

• Der skal etableres en bedre og mere energieffektiv belysning. Energisparemålet er,

at renoveringsprojekterne reducerer energiforbruget i 2007-niveauet med mindst 10 %

ved udgangen af 2010, svarende til kravet i Energipolitikken.

INDIKATORER

• De gennemførte projekter frem til udgangen af 2010 skal medføre mindst 10 %

besparelse i forhold til energiforbruget i 2007.

PLACERING

• Park- og Vejafdelingen, Forsyningsafdelingen.

MÅL

• Vej- og stibelysningen i Trekroner er ny, og i princippet etableret på én gang. Der kan

anvendes LED-belysning på stier, og der er gode muligheder for en fælles og ensartet

styring af belysningen, tænd- og slukketider, lysstyrke mv. Energiforbruget pr. meter

vej eller sti bør være væsentligt lavere end på byens øvrige veje og stier.

INDIKATORER

• Energiforbruget til belysning pr. meter vej eller sti.

PLACERING

• Park- og Vejafdelingen


Foto: Colourbox

PROJEKT 14

KLIMAAMBASSADØRER

PROJEKT 15

BÆREDYGTIG

UKRUDTSBEKÆMPELSE

MÅL

• CO 2-udslippet til atmosfæren er tæt forbundet med produktionen og udnyttelsen af

energi - bl.a. el og fjernvarme. Roskilde Forsyning har udnævnt en række

klimaambassadører, der inden for hver deres fagområde i Forsyningen, driftsopgaver

eller anlægsopgaver skal arbejde for en nedsættelse af energiforbruget og dermed

CO 2-udslippet.

INDIKATORER

• En effektivisering af energiforbruget betyder, at nøgletallet for energiforbruget til en

bestemt aktivitet er faldende, f.eks. nøgletallet for driften af egne bygninger, eller f.eks.

nøgletallet for forbruget pr. m 2 i hele forsyningsområdet.

PLACERING

• Forsyningsafdelingen.

MÅL

• Roskilde Kommune bekæmper ukrudt ved hjælp af ukrudtsbrændere. Kommunen

anvender årligt 12 – 15 tons flaskegas (tankgas). Roskilde Kommune vil nedsætte

dette forbrug og deltager derfor blandt andet i udviklingen af damp-”brændere”, og

længere ud i fremtiden i udviklingen af ukrudtsbekæmpelse med UV-stråling.

INDIKATORER

• Mængden af flaskegas (og tankgas) der årligt anvendes til ukrudtsbekæmpelse.

PLACERING

• Materielgården.


Foto: Roskilde Kommune

PROJEKT 16

BÆREDYGTIG PLEJE AF

BOLDBANER OG

SPORTSPLADSER

PROJEKT 17

SKÅNSOM PLEJE AF

VANDLØB

PROJEKT 18

MINDSKE OVERLØBET TIL

FJORDEN

MÅL

• Behovet for gødskning skal nedsættes. Derfor skal der eksperimenteres med såning

af mikrokløver i græsset, der (via symbiose med kløverens rødder) tilføjer jorden

kvælstof fra luften.

INDIKATORER

• Reduktion af mængden af kvælstofgødning på boldbaner.

PLACERING

• Materielgården.

MÅL

• Alle vandløb, uanset deres status, skal plejes så både funktionen som vandløb og

hjemsted for plante- og dyrelivet er optimale.

INDIKATORER

• Bredt udvalg af plante- og dyreliv i vandløbet.

PLACERING

• Materielgården, Natur- og Miljøafdelingen.

MÅL

• Vandkvaliteten i fjorden er bl.a. betinget af tilledningen af urenset spildevand. Det er

hensigten at analysere og udbygge kloaksystemet, således at antallet af overløb i

2009 reduceret med 25 % i forhold til 2007.

INDIKATORER

• Antallet af overløb af urenset spildevand til fjorden.

PLACERING

• Forsyningsafdelingen.


%

PROJEKT 19

ETABLERING AF GRØNNE

BØLGER

MÅL

o Der skal eksperimenteres med etablering af ”grønne bølger” mellem

lysreguleringerne. Dette vil være til glæde for trafikanterne og mindske

udslippet af skadelige udstødningsstoffer.

INDIKATORER

o Mere glidende trafik, uden accelerationsstøj og øget udstødning.

PLACERING

o Park- og Vejafdelingen.

$ ! ""#$ "!! Foto: Colourbox


Foto: Roskilde Kommune

PROJEKT 1

MILJØTJEK AF

UDDANNELSES- OG

FORSKNINGSINSTITU-

TIONER

PROJEKT 2

ENERGIRÅDGIVNING TIL

VIRKSOMHEDER

MÅL

• Hjælpe uddannelses- og forskningsinstitutioner til et systematisk miljøarbejde – også

til pædagogisk og undervisningsorienteret brug.

INDIKATORER

• 2 miljøtjek inden udgangen af 2009.

• Nøgletalsværdierne for el, varme og vandforbruget på de miljøtjekkede bygninger

falder.

PLACERING

• Natur- og Miljøafdelingen.

MÅL

• Forsyningsafdelingens energirådgivning skal medføre en samlet årlig elbesparelse

på 2 mio. kWh, og en samlet fjernvarmebesparelse på 4 mio. kWh.

INDIKATORER

• Energibesparelser i form af projekter og estimerede kampagneresultater på 2 og 4

mio. kWh for henholdsvis elforbruget og varmeforbruget i Roskilde Forsynings

forsyningsområde.

PLACERING

• Forsyningsafdelingen.


&

Foto: Roskilde Kommune

PROJEKT 3

AFFALDSTJEK PÅ

VIRKSOMHEDER

PROJEKT 4

NETVÆRK FOR

VIRKSOMHEDER

PROJEKT 5

AFFALDSPLAN – DIALOG

MED BRUGERE OG

SAMARBEJDSPARTNERE

OM FREMTIDENS

AFFALDSLØSNINGER

MÅL

• Bedre affaldshåndtering (minimering og sortering) både på de virksomheder der

besøges rutinemæssigt, og på virksomheder der ikke besøges rutinemæssigt.

INDIKATORER

• Bedre affaldshåndtering på virksomhederne.

• Antallet af virksomhedsbesøg med affaldstjek.

• Gode historier på hjemmesiden.

PLACERING

• Natur- og Miljøafdelingen.

MÅL

• Opretholde dialog med - og mellem virksomheder om klima og miljø m.v.

INDIKATORER

• Afrapportering fra de afholdte netværksmøder.

PLACERING

• Natur- og Miljøafdelingen.

·

MÅL

• Brugbare affaldsløsninger hvor brugere og samarbejdspartnere har ejerskab

·

INDIKATORER’

• Møder og analyser afsluttes medio 2009.

·

PLACERING

• Natur- og miljøafdelingen.


&

Foto: Colourbox

PROJEKT 6

MILJØSKOLEBESØG

MÅL

• Profilere og markedsføre lærerige miljøoplevelser i Roskilde Kommune, som del af

Region Sjælland.

INDIKATORER

• Antallet af ’miljøbesøg’ på Roskilde Kommunes skoler.

PLACERING

• Skole- og Børneforvaltningen.


Foto: Colourbox

PROJEKT 1

NATURSKOLE I BOSERUP

PROJEKT 2

BESKYTTELSE AF DEN

ALMINDELIGE NATUR

PROJEKT 3

LOKALT ENGAGEMENT I

NATURBESKYTTELSEN

MÅL

• Fremme af skolebørns forståelse af naturen.

INDIKATORER

• Etablering af samarbejdsgruppe om projektet, mellem Natur- og Miljøafdelingen og

Skole og Børneforvaltningen.

PLACERING

• Natur- og Miljøafdelingen, Skole- og Børneforvaltningen.

MÅL

• Fremme forståelsen for den almindelige natur og de kvaliteter, den bibringer

borgerne i det daglige liv.

INDIKATORER

• Udarbejdelse af redegørelse.

PLACERING

• Natur- og Miljøafdelingen.

MÅL

• Give interesserede borgere og borgergrupper mulighed for at arbejde med lokale

naturbevaringsprojekter.

INDIKATORER

• Etablering af et antal naturgrupper med aftaler eller samarbejdsrelationer til

kommunens naturforvaltning.

PLACERING

• Natur- og Miljøafdelingen.


&

Foto: Colourbox

PROJEKT 4

ÅNDS- OG

VIDENSFESTIVALEN

I ROSKILDE 2009

PROJEKT 5

KOMPOSTDAGE

PROJEKT 6

BØRN OG AFFALD

MÅL

• Synliggørelse af Natur- og Miljøafdelingens arbejdsområder og indsats.

INDIKATORER

• Deltagelse i Ånds- og Vidensfestivalen planlægges i efteråret 2008 og gennemføres i

februar 2009.

PLACERING

• Natur- og Miljøafdelingen.

MÅL

• Kompostdagene er et tilløbsstykke og et godt forum til at dyrke den gode dialog med

borgerne om kompostering og affaldsminimering, samt at fortælle om gode vaner i

naturen og omgangen med klodens begrænsede ressourcer.

INDIKATORER

• Afholdelse af de 3 torve-arrangementer og et besøgstal på over 1500 borgere, med

uddeling af tilsvarende antal kompost-ormeportioner og kompostjord.

PLACERING

• Natur- og Miljøafdelingen.

MÅL

• Når vi påvirker børnene med gode vaner og eksempler, påvirker vi fremtiden. Derfor

er børnene adgangen til meget bedre affaldshåndtering i fremtidens familier

INDIKATORER

• Nye samarbejdspartnere, bl.a. det centrale kampagnepersonale, samt et øget

samarbejde med skoler og børneinstitutioner i Roskilde kommune om børneaffaldsaktiviteter.

PLACERING

• Natur- og Miljøafdelingen


&

Foto: Colourbox

PROJEKT 7

FRIE MIDLER

PROJEKT 8

LOKALE KOSTPOLITIKKER

PROJEKT 9

ØKOLOGI I SKOLEMADEN

MÅL

• Gennem beskedne kommunale tilskud til konkrete miljøprojekter, der gennemføres

af borgergrupper, grønne organisationer eller kommunale institutioner, er det

hensigten at støtte udviklingen af lokale miljøinitiativer.

INDIKATORER

• Roskilde Kommune indkalder hvert forår ansøgninger og uddeler midlerne inden

sommerferien.

PLACERING

• Natur- og Miljøafdelingen.

MÅL

• Øget fokus på sundhed og økologi i Roskilde Kommunes institutioner

INDIKATORER

• Andel af lokale kostpolitikker, der indeholder fokus på økologi og sundhed stiger.

• Andelen af økologiske produkter i Roskilde Kommunes institutioner er stigende fra

2008 og fremefter.

PLACERING

• Skole- og Børneforvaltningen

MÅL

• Maden på skolerne i Roskilde Kommune skal være mere økologisk

INDIKATORER

• Andelen af økologiske produkter i Roskilde Kommunes skolekantiner er stigende fra

2008 og fremefter

PLACERING

• Skole- og Børneforvaltningen


&

Foto: Roskilde Kommune

PROJEKT 10

TRAFIKKAMPAGNER

MÅL

• Trafiksikkerheden skal øges.

INDIKATORER

• Der gennemføres minimum 2 kampagner om året med fokus på

trafiksikkerhed.

PLACERING

• Park- og Vejafdelingen.


'

Foto: Colourbox

PROJEKT 1

BYFORTÆTNING

·

PROJEKT 2

ENERGIPOLITIKKEN I

LOKALPLANER

MÅL

• Byfortætning skal skabe bedre byliv, et mere hensigtsmæssigt trafiksystem –

begrænse den private - og opgradere den kollektive trafik. I forbindelse med

Kommuneplan 09 er der udpeget en række projekter.

INDIKATORER

• Konkretisering af flere eksempler på byfortætning.

PLACERING

• Plan- og Byggesagsafdelingen.

MÅL

• Alle nybyggerier er lavenergibyggeri og skal udlede en minimal

mængde CO 2, fra opvarmningen.

INDIKATORER

• Alle nye lokalplaner for nybyggeri stiller krav om lavenergibebyggelse.

PLACERING

• Plan- og Byggesagsafdelingen.


(

Foto: Colourbox

PROJEKT 3

BÆREDYGTIG

·

BYUDVIKLING

PROJEKT 4

KLIMA I

KOMMUNEPLANEN

MÅL

• Alle byudviklingsprojekter skal vurderes efter bæredygtige principper.

INDIKATORER

• Antallet af byudviklings- og byggeprojekter, som tager udgangspunkt i ”Plan for

bæredygtig byudvikling” og som inddrages i kommunens rådgivning om

bæredygtighed.

PLACERING

• Plan- og Byggesagsafdelingen, Natur- og Miljøafdelingen.

MÅL

• I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 09 skal klimaændringernes

indflydelse på generelle kommuneplantemaer belyses.

INDIKATORER

• Der skal inden sommeren 2008 foreligge klimakommentarer til alle

kommuneplantemaer.

PLACERING

• Plan- og Byggesagsafdelingen, Forsyningsafdelingen, Natur- og Miljøafdelingen.


)

$ )

Foto: Colourbox

!"+

*

PROJEKT 5

REGNVANDSHÅNDTERING

·

UNDER NYE

KLIMAFORHOLD

PROJEKT 6

KLIMASTRATEGI

MÅL

• Der er klimaforandringer på vej – som med øget regnintensitet og -mængde vil

medføre øget pres på vandløb og vådområder samt give øget vandstand i havene. Det

er bl.a. kommunernes opgave at have analyseret og være forberedte på disse forhold

hvad angår byudvikling inden for deres eget geografiske område.

INDIKATORER

• Det er Roskilde Kommunes ansvar, at der er veluddannet og kompetent personale,

der kan imødegå de problemer og løse de opgaver, som klimaudviklingen

afstedkommer.

PLACERING

• Forsyningsafdelingen, Plan- og Byggesagsafdelingen, Natur- og Miljøafdelingen. ·

MÅL

• Byrådet skal inden 2010 have vedtaget en klimastrategi, der kan give svar på de

problemer, som klimaudviklingen stiller i forbindelse med eksisterende byområder og

byudvikling, bl.a. omkring vandforsyning og kloakering mv., samt om beskyttelse og

drift af natur- og rekreative områder.

INDIKATORER

• Inden 2010 skal der foreligge en vedtaget klimastrategi.

PLACERING

• Teknisk Forvaltning.


( (

Foto: Colourbox

PROJEKT 7

BLÅ

·

STRUKTURER I

TREKRONER ØST

PROJEKT 8

BEVÆGELSESINDEKS

PROJEKT 9

HASTIGHEDSDÆMPNING I

LANDSBYERNE

MÅL

• I de nye bydele i Trekroner Øst skal afledning af overfladevand (regnvand) ske på

terrænets overflade, så overfladevandet uanset, at det er klassificeret som spildevand,

indgår i bydelens rekreative ”blå strukturer”.

INDIKATORER

• Bydelen Trekroner Øst skal i færdig tilstand have et højt rekreativt niveau, hvor

overfladevandet og afledningssystemerne hertil indgår markant i bydelens

fremtræden.

PLACERING

• Forsyningsafdelingen, Plan- og Byggesagsafdelingen, Park- og Vejafdelingen, Naturog

Miljøafdelingen.

MÅL

• Den fremtidige by skal indrettes, så den indbyder til maksimal menneskelig fysisk

aktivitet.

INDIKATORER

• I kommuneplanen skal der findes flere indsatsområder for fysisk

aktiviteter og de bystrukturer, som understøtter aktiviteterne.

PLACERING

• Plan- og Byggesagsafdelingen, Sundheds- og Forebyggelsesforvaltningen.

MÅL

• Trafikhastigheden skal sænkes gennem landsbyerne.

INDIKATORER

• Der er gennemført hastighedsdæmpning i mindst en landsby inden udgangen af

2008.

PLACERING

• Park- og Vejafdelingen.

More magazines by this user
Similar magazines