Knædans styrker samarbejdet - Arts in Business

artsinbusiness.dk

Knædans styrker samarbejdet - Arts in Business

HR

1

4

5

6

6

7

7

8

9

10

10

11

12

15

15

News

Knædans styrker samarbejdet

Forestil dig at stille dig op foran alle dine kolleger

og danse en dans kun med brug af knæene!

Lyder det grænseoverskridende?

Det er det også.

Dog slipper man hurtigt tøjlerne

og lader sig føre med.

Knædans styrker samarbejdet

DVD om at takle psykiske nedture og job

Grundfoss Challenge

NR. 3 / 2006 ÅRGANG 7

Af Mette Nørlem, PID

Jeg er en passioneret danser og kaster

mig ved enhver given selskabelig lejlighed

gerne ud på dansegulvet for at følge

de gode rytmer. Trods min umiddelbare

glæde ved dansen, så var det alligevel

med en vis form for skepsis, at jeg kastede

mig ud i en vild dans med ”fl agrende”

knæ. For hvad har dans og musik

nu med mit arbejde at gøre!

Danmarks største netværksbegivenhed

Læs mere side 3 ►

Praktikpladskampagne på initiativ af DH&S og HK

Ny guide hjælper virksomheder med teambuilding

Tag på tiden

JobBaZar 2006

Bestem selv - det er dig, der er chefen

Hjemmearbejdspladser populære

Virksomhedens blinde øje

Medarbejdere på skolebænken i pension og investering

Ankerhus: Projektledelse - Ledelse på højeste niveau

Bøger

PID-medlemsservice


Knædans styrker samarbejdet

Faktisk kan dansen og musikken bruges med den tavse viden, for her er et sprog, med fl ere kunstformer, som kan bruges i

til en helt masse ting også i erhvervsli- der forholder sig til noget, der ellers kan forskellige sammenhænge. Det, der dog

vet. Baggrunden for min ”ureg-

være meget diffust at gå til. er fælles for kunsten, er, at den i høj grad

lementerede” dansen midt

Undervejs i den dans, som vækker vores kreativitet og giver os lov

om eftermiddagen en

jeg var en del af, blev det til at improvisere og lege. Grundreglerne

almindelig onsdag i fe- ”Alle de mekanis- da også pludselig me- for improvisation er jo netop at turde sige

bruar var et besøg af mer, der kan ligge nede get synligt, hvad min ja, give alle ideer en chance, stole på de

virksomheden Arts

in Business, som arbejder

med at bringe

kunsten og erhvervs-

under overfl aden på en

arbejdsplads, kommer op,

så alle kan se og høre

og de andres rolle i

dansen blev, og det

blev pludselig på en

anden måde klarlagt,

andre og stole på, at ideerne kommer til

dig, samt endelig at trække kolleger med

ind i ”spillet” og dermed også gøre dem

bedre. Dermed er der åbnet op for et sæt

livet sammen. Tanken

dem.”

hvem der trak sig lidt til- ”regler”, som også med fordel kan bru-

er, at der i kunsten er en

bage i dansen for at skages i virksomhederne.

række værktøjer, som man

be overblik, og hvem der ka- Trods det grænseoverskridende i at

med fordel kan bruge på arbejdsstede

sig ind midt på gulvet for at stille sig op på sin arbejdsplads og danse

pladsen eventuelt i forbindelse med være med der, hvor tingene sker. Samti- med mine kolleger midt i arbejdstiden, fi k

teamwork.

dig blev det også tydeligt, hvem der var jeg en oplevelse, som jeg sent vil glem-

Hos Arts in Business siger man, at inspirator i samarbejdet, og hvem der me. Jeg fi k en erkendelse af nogle ting i

den enkelte medarbejder har et stort havde brug for en leder at følge. Alt sam- gruppen, som jeg måske før havde haft

ansvar i et teamsamarbejde, hvis helhemen en række ting, som vi måske godt en fornemmelse af, men som nu blev tyden

skal fungere. For mange virksom- har en fornemmelse for, hvordan fungedelige og nemmere at snakke om, fordi

heder er det derfor også afgørende, at rer i de sammenhænge, som vi indgår i, dansen kan være et mere uforpligtende

virksomhedens mange teams ofte på men som blev meget tydeligere, når vi forum hertil.

kryds og tværs i virksomheden fungerer pludselig stod over for hinanden med Endelig fi k jeg et stort smil på læben

godt. Et teamwork kan derfor med for- tæt øjenkontakt. Både for den

samt lidt sved på panden, så da

del checkes efter og givetvis forbedres. enkelte og for gruppen er

dagen var slut, drog jeg glad

Ved brug af musik bliver den enkel- der derfor inspiration

hjem – stadigvæk lidt med

tes ansvar klart for enhver. Alle de meka- at hente, også når vi ”...det blev også ty- tanke på, hvordan jeg

nismer, der kan ligge nede under over- kommer tilbage på deligt, hvem der var in- kunne have forbedret og

fl aden på en arbejdsplads, kommer op, kontoret i morgen. spirator i samarbejdet, og udviklet min knædans til

så alle kan se og høre dem. Derfor er Hos Arts in Busi- hvem der havde brug for en inspiration for mig selv

musik et godt medie, hvis man arbejder ness arbejder man leder at følge...”

og gruppen. ■

Tidskriftet Human Resources News udgives af PID - Personalechefer I Danmark. Tidsskriftet udsendes fem gange om året ultimo januar, marts, maj,

september og november. Human Resources News er et newsletter-magasin med tilknytning til PID - Personalechefer I Danmarks hovedtidsskrift Personalechefen,

som udsendes seks gange om året ultimo februar, april, juni, august, oktober og medio december. Både erhvervstidsskriftet Personalechefen og

Human Resources news udsendes til alle medlemmer af PID - Personalechefer I Danmark og sælges ikke i løssalg.

Både Personalechefen og Human Resources News indeholder annoncemuligheder.

Gengivelse kun tilladt med kildeangivelse.

Ansvarshavende redaktør: Kim Staack Nielsen, HD, CEO

Redaktør: Annette Viborg Lund

DTP: Helle Eg Andersen

Udgiver: PID - Personalechefer I Danmark, Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov

Tlf.: 8621 6111, fax: 8621 6122

ISSN 1601-6858 e-mail: info@pid.dk www.pid.dk

HR-NEWS 3

More magazines by this user
Similar magazines