Præsentation - Novozymes

novozymes.com

Præsentation - Novozymes

Novozymes

Generalforsamling 2007


Henrik Gürtler G rtler

Administrerende direktør, direkt r,

Novo A/S


Kurt Anker Nielsen

Tidl. administrerende direktør, direkt r,

Novo A/S


Paul Petter Aas

Senior Vice President, President,

Yara International (Norge)


Jerker Hartwall

Administrerende direktør, direkt r,

AarhusKarlshamn (Sverige)


Walther Thygesen

Administrerende dministrerende direktør direkt r og

Vice President, Hewlett-Packard

Hewlett Packard


Hans Werdelin

Tidl. administrerende direktør, direkt r,

Sophus Berendsen


Arne Hansen, operatør operat r

(medarbejdervalgt)


Søren ren Jepsen, manager

(medarbejdervalgt)


Ulla Morin, laborant

(medarbejdervalgt)


Steen Riisgaard

President & CEO


Peder Holk Nielsen

Executive Vice President, President,

Salg & Marketing


Per Falholt

Executive Vice President, President

Forskning & Udvikling


Arne W. Schmidt

Executive Vice President, President

Udvikling, Produktion & Kvalitet


Benny D. Loft

Executive Vice President,

Økonomi, Investor Relations,

IT og Jura


Lars Holtug

PricewaterhouseCoopers


Kim Füchsel chsel

PricewaterhouseCoopers


Dagsorden

1. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed i

det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport,

herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af

underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5. Valg af revisor.


Dagsorden

6.a Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes § 8.2 fra:

”Generalforsamlinger afholdes i Københavns amt, Københavns

kommune eller Frederiksberg Kommune efter bestyrelsens

nærmere bestemmelse”

til:

”Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden efter

bestyrelsens nærmere bestemmelse.”

6.b Bemyndigelse for bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære

generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden

for 10 % af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet

gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %.

7. Eventuelt.


Endnu et godt år for Novozymes

• Gode resultater

• Forretning der har udviklet

sig positivt

• Er nået langt med det

miljømæssige og

sociale ansvar


Stigende indtjening og frie pengestrømme

• Enzymforretningen: vækst, stigende indtjening og stærke

frie pengestrømme

• Mikroorganismer: vækst

• Biofarmaceutiske ingredienser: vækst

• Pæne resultater på det miljømæssige og sociale område

• Optimering af produktionen af stor økonomisk betydning


De økonomiske nøgletal

• Stigning i salget på 8 % i danske kroner

Opgjort i lokale valutaer er stigningen på 9 %

• Stigning i resultat af primær drift på 11 %

• Overskudsgrad på 19,7 %

• Stigning i årets resultat på 6 %

• Stigning i frie pengestrømme før opkøb på 7 %


Miljø- og sociale nøgletal

• Vandforbrug øget med 8 %

Energiforbrug øget med 6 %

- mindre end salgsstigning

• Frekvensen af arbejdsulykker

med fravær til følge faldt

• Der har ikke været nogen

væsentlig spild i 2006


Novozymes Rapporten 2006

www.novozymes.dk


Produkter

• Otte nye produkter

• Liquanase®: effektivt mod vanskelige proteinholdige

pletter, der skal fjernes ved lave temperaturer

• NovoBate®: enzym til skånsom garvning af læder

• Cerezyme®: enzym til bryggeriindustrien som muliggør

100 % udnyttelse af sorghum


Produkter

• Lipopan® Xtra: bagerienzym, der kan forbedre

dejkvaliteten for vores bagerikunder

• BPX-I® og BPX-II®: enzymer til koldproces-fremstilling af

brændstofetanol


Mikroorganisme-produkter

• Novo BioClean®: mikroorganisme til den industrielle

samt private husholdningssektor, der fjerner pletter fra

tæpper

• GreaseGuard®: mikroorganisme til rengøring af afløb


Vaskemiddelenzymer og tekniske

enzymer

• Vaskemiddelenzymer: steg med 1 % i DKK – forventer

fortsat positiv udvikling

• Salget af tekniske enzymer steg med 23 %

• Især salget til bioethanol-industrien i USA og til

stivelsesindustrien steg

• Forventer fortsat stærk vækst i

salget af tekniske enzymer


Fødevareenzymer

• Salget steg knap 8 % - især vækst i salget til

bageriindustrien

• Enzymer til alkoholindustrien steg pænt

• Stigende interesse for enzymer til

forarbejdede fødevarer

• Forventer fortsat vækst inden for

fødevareenzymer i 2007


Enzymer til foder

• Salget faldt 6 %

• Skyldtes bl.a. lavere priser,

ændring i det efterspurgte

produktmiks samt lokal

konkurrence i Kina

• Forventer positiv vækst i 2007


Mikroorganismer

• Salget steg med 13 %

• Positiv udvikling i salget af mikroorganismer til

industri, husholdningsrengøring og

akvakulturindustrien

• Forventer svagt stigende salg i 2007


Novozymes’ vision


Livscyklusvurderinger

• Dokumenteret bæredygtighed

• Vurdering af de miljømæssige konsekvenser fra vugge til

grav

• Vurdering af 11 produkter indtil nu

• Miljøet vinder, når bioteknologi og enzymer erstatter

traditionelle industrielle processer


Udmærkelser for bæredygtighed

• For sjette gang er Novozymes den mest

bæredygtige virksomhed inden for

bioteknologi i både Europa og på verdensplan (Dow

Jones Sustainability Indexes)

• Udnævnes til ”Best in Class” af Storebrand Investments

• Blandt de 100 mest bæredygtige virksomheder i verden

(World Economic Forum)


350

300

250

200

150

100

50

0

november

2000

Novozymes' aktiekurs i forhold til OMXC20 siden børsintroduktion

(kurs 17. november = indeks 100)

Novozym es

OMXC20

oktober 2001 august 2002 juli 2003 juni 2004 april 2005 marts 2006 februar 2007


Aktionærfordeling

16%

Fordeling af B-aktionærer

60%

11%

6%

7%

Ca. 65.000 private aktionærer, heraf ca. 44.000 navnenoterede

Novo A/S

Novozymes

ATP

Institutionelle

Private


Geografisk fordeling

22%

19%

2%

57%

Danmark

Resten af Europa

Nordamerika

Resten af verden


Opkøb i 2006

Novozymes har købt virksomheder for 477 mio. kroner i

2006

• Siden sidste generalforsamling:

• Delta Biotechnology Ltd, Nottingham, England: ingredienser til

den biofarmaceutiske industri

• GroPep Ltd., Adelaide, Australien: ingredienser til cellekulturer

Novozymes vil også fremover lede efter virksomheder,

der er egnede til opkøb


Aktietilbagekøb

• 2004 - 2006: tilbagekøb for i alt 3 mia. kr.

• Resterende inden for rammen: ca. 1 mia. kr.

• 2007: aktietilbagekøb for op til 500 mio. kr.


Forventninger til 2007

• En vækst i salget på 7-9 %

• En vækst i resultat af primær drift på 5-7 %

• En vækst i årets resultat på 5-7 %

• En overskudsgrad på omkring 19 %

• Investeringer i faste anlæg – før virksomhedsopkøb –

bliver i niveauet 600-700 mio. kr.

• Frie pengestrømme – før virksomhedsopkøb –

på 800-900 mio. kr.

• Afkast efter skat på investeret kapital på 19-20 %


Langsigtede finansielle mål

• En vækst i resultat af primær

drift på mindst 10 % p.a.

• En overskudsgrad på

omkring 17 %

• Et afkast af investeret kapital

efter skat på mindst 15 % p.a.


10 i 10

• Vision: omsætning på 10 mia. kr. i 2010

• Nås via:

• Organisk vækst på 8-9 %

• Samt yderligere opkøb


Miljø-/sociale mål

• Begrænse stigningen i vandforbrug til maksimalt 1 % mindre end den

realiserede vækst i salget i lokal valuta

• Begrænse stigningen i energiforbrug til maksimalt 1 % mindre end den

realiserede vækst i salget i lokal valuta

• Øge genanvendelsen af affald til mere end 40 % af den totale

affaldsmængde

• Begrænse emissionerne af ozonlagsnedbrydende HCFC-gasser til

mindre end 2.300 kg

• Undgå væsentlige spild

• Sikre en lav personaleomsætning på højst 8 %

• Sikre et lavt fravær på højst 3 %


Incitamentsprogrammet for alle

ikke-ledende medarbejdere

• Fireårigt aktieoptionsprogram til samtlige ikke-ledende

medarbejdere

• Omfatter ca. 4.200 medarbejdere i hele verden

• Aktieoptionsprogrammet løber fra 2007 – 2010

• Optioner er hægtet op på ”10 i 10”-ambitionen samt

andre finansielle og ikke-finansielle mål

• Værdien for 2007 af aktieoptionsprogrammet er opgjort

til ca. 26 mio. kr. og driftsføres over 4 år


Incitamentsprogrammet for ledende

medarbejdere

• Treårigt aktieoptionsprogram til ledende medarbejdere

med virkning fra 2006

• Aktieoptionsprogrammet løb fra 2006-2008; nu

forlænget med 2 år til 2010

• Ligeledes hægtet op på ”10 i 10”-ambitionen samt andre

finansielle og ikke-finansielle mål

• Programmet omfatter cirka 300 ledende medarbejdere

globalt men ikke direktionen


Direktionens aflønning og incitamenter

• 2004: incitamentsprogram for Novozymes’ direktion for

årene 2004 – 2006

• Tildelt pulje på 185.955 B-aktier - frigivet

• Frigivelsen af aktier fra denne pulje afhang af, hvor stor

en økonomisk værdi Novozymes genererede for sine

aktionærer samlet over perioden 2004-2006.

Total værdi genereret i perioden ca. 1,7 mia. kroner

• Omkostningerne ved det fulde aktiebonus program

udgjorde i alt ca. 38 mio. kr.


Direktionens aflønning og incitamenter

• 2007: nyt fireårigt incitamentsprogram for direktion betinget af

finansielle og ikke-finansielle mål, herunder ”10 i 10”, der er en

generel forudsætning

• Ved målopfyldelse under 30 % af årets økonomiske profit: ingen

aktieoptioner

• Ved målopfyldelse mellem 30 og 100 %: aktieoptioner op til 75 % af

det samlede aktieprogram

• Ikke-finansielle mål: mellem 0 og 25% af det samlede aktieprogram

• Værdien for 2007 vurderes til 26 mio. kr.: udgiftsføres over 4 år

• Der er tilknyttet en maksimumsklausul på 200 mio. kr. på

opgørelsestidspunktet i januar 2011


Aflønning af bestyrelsen

• Fast honorar

• 3 mio. kr. i 2006

• Indstilling til generalforsamlingen: 4 mio. kr. med virkning

fra 1. januar 2007


Værdiskabelsen i Novozymes

DKKm DKKm

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Værdi af Novozymes på børsen

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Aktietilbagekøb Dividende

• Markedsværdien af Novozymes er steget 20,3 mia. kroner siden børsintroduktionen

• Der er samlet købt egne aktier for ca. 4 mia. kroner siden børsintroduktionen

• Den samlede dividendeudbetaling siden børsintroduktionen udgør ca. 1,1mia. kroner


Steen Riisgaard

President & CEO


Resultatopgørelse

(mio.kr.)

2004 2005 2006 Ændring i %

2005-2006

Omsætning 5.988 6.281 6.802 8

Resultat af 1.089 1.206 1.340 11

primær drift

Resultat før skat 1.056 1.150 1.218 6

Årets resultat 775 861 911 6


Balance

(mio. kr.) 2005 2006

Anlægsaktiver 3.970 4.379

Varelagre og debitorer 2.734 2.912

Finansielle aktiver og

likvid beholdning 605 674

Aktiver i alt 7.309 7.965

Egenkapital 3.794 3.393

Langfristede forpligtelser 2.073 2.634

Kortfristede forpligteser 1.442 1.938

Passiver i alt 7.309 7.965


Nøgletal

2004 2005 2006 Langsigtede mål

Vækst i resultat af 9% 11% 11% minimum 10% p.a.

primær drift

Overskudsgrad 18% 19% 20% omkring 17%

Forrentning af investeret 17% 19% 20% minimum 15% p.a.

kapital (ROIC)

Frie pengestrømme 1.080 991 1.058 positiv

(mio. kr.)


DKK million

Kr. 10 milliarder salg i 2010

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

-

1990

• Langsigtet organisk vækst på 8-9% fra enzymer og mikroorganismer

• Yderligere vækst fra opkøb

• Fastholdelse af de langsigtede finansielle mål

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Year

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Kr. 10 mia.

i 2010

Novozymes’ langsigtede

finansielle mål:

• Vækst I resultat af primær drift på mindst 10% p.a.

• Overskudsgrad omkring 17%

• Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) på mindst

15% p.a.

2010

Tilkøbt

vækst

8-9%

vækst


Hvad lovede vi aktionærerne i 2006?

Stigning i salg på 7-9 % 8 % √

Stigning i resultat af primær drift på 7-9 % 11 % √

Overskudsgrad på omkring 19 % 19,7 % √

Nettofinans i niveauet -90 mio. kr. -122 mio. kr. ÷

Stigning i årets resultat på 5-7 % 6 % √

Pengestrømme før opkøb på 750-850 mio. kr. 1.058 mio. kr. √

Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) på 18-19 %

20,2 % √


Overskudsdisposition

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på:

4,50 kr. pr. aktie

En stigning på 13% i forhold til sidste år.

Det svarer til en udbyttebetaling på 30,5% af årets

resultat svarende til 278 mio. kr.

Efter godtgørelse af minoritetsinteresser overføres

resten af overskuddet – 631 mio. kr. – til næste år.


Paul Petter Aas

Senior Vice President, President,

Yara International (Norge)


Henrik Gürtler G rtler

Administrerende direktør, direkt r,

Novo A/S


Jerker Hartwall

Administrerende direktør, direkt r,

AarhusKarlshamn (Sverige)


Kurt Anker Nielsen

Tidl. administrerende direktør, direkt r,

Novo A/S


Walther Thygesen

Administrerende dministrerende direktør direkt r og

Vice President, Hewlett-Packard

Hewlett Packard


Hans Werdelin

Tidl. administrerende direktør, direkt r,

Sophus Berendsen


Mathias Uhlén Uhl n

Professor, Kungliga Tekniska

Högskolan, gskolan, Stockholm (Sverige)


Bestyrelsen


Bestyrelsen

Arne Hansen, operatør operat r

(medarbejdervalgt)

Ulla Morin, laborant

(medarbejdervalgt)

Søren ren Jepsen, manager

(medarbejdervalgt)


Torben Jensen

PricewaterhouseCoopers

Kim Füchsel chsel

PricewaterhouseCoopers


Forslag fra bestyrelsen

Pkt. 6A:

Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes § 8.2

fra:

”Generalforsamlinger afholdes i Københavns amt,

Københavns kommune eller Frederiksberg kommune efter

bestyrelsens nærmere bestemmelse”

til:

”Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden efter

bestyrelsens nærmere bestemmelse.”


Forslag fra bestyrelsen

Pkt. 6B:

Genbemyndigelse for bestyrelsen til i tiden indtil næste

ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve

egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen og til den på

erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en

afvigelse på op til 10 %, jf. Aktieselskabslovens § 48.

More magazines by this user
Similar magazines