Vedtægter for Sønderskov Vandværk, a.m.b.a.

sonderskov.vand.dk

Vedtægter for Sønderskov Vandværk, a.m.b.a.

Vedtægter for

Sønderskov Vandværk, a.m.b.a.

Navn og hjemsted:

1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Sønderskov Vandværk, a.m.b.a.

Selskabet er en videreførelse af Andelsselskabet Sønderskov Vandværk

stiftet 19. September 1946.

2 Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune.

§ 1

Formål:

§ 2

1 Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme

inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, til lavest

mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige

afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige

udvidelser.

2 At varetage medlemmernes interesser i vandforsynings spørgsmål samt deraf afledte

forhold.

Medlemmer:

§ 3

1 Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive

medlem af selskabet.

2 For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte

ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.


Medlemmernes rettigheder:

§ 4

1 Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er

fastsat i det af Hjørring Kommune fastsatte regulativ

.

2 Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt:

§ 5

1 For enhver af selskabets forpligtelser, hæfter medlemmerne alene med den i

selskabet indskudte kapital.

2 Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af

vandværkets Regulativ og Takstblad, – herunder betaling af anlægsbidrag, samt

nærværende Vedtægter.

3 Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald

medlemmets bo forpligtiget til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i

medlemmets forpligtigelser over for selskabet.

4 Når selskabet modtager en meddelelse om ejerskifte, og det udtrædende medlems

eventuelle gæld til selskabet er afviklet, ophører medlemmets rettigheder og

forpligtelser over for selskabet.


.

Udtræden at selskab:

§ 6

1 Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændig matrikel nummer,

eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

2 Såfremt en grund ophører som selvstændig matrikel nummer, afbrydes stikledningen

fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

3 Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue.

4 Ved udtræden ophører også medlemmets andel i selskabets gældsforpligtigelser.

. 5 Udgiften der er forbundet med afbrydelse af ledningsanlæg til en grund, afholdes

af det udtrædende medlem.

.

Generalforsamling:

§ 7

1 Generalforsamling er selskabets højeste myndighed.

2 Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

3 Indkaldelse til generalforsamling såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst

14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem, eller ved annoncering i en

lokal avis, med angivelse af dagsorden.

4 Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives senest 1

måned efter regnskabsårets udløb.

5 På den ordinære generalforsamling foretages følgende:


a Valg af dirigent.

b Valg af referent.

c Bestyrelsens beretning.

d Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

e Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

f Behandling af indkomne forslag.

g Valg af medlemmer til bestyrelse.

h Valg af 2 suppleanter til bestyrelse.

i Eventuelt.

6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

7 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne

fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig

dagsorden.

8 I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter

modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

9 De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets

forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger:

§ 8

1 Hvert medlem har kun en stemme, uanset om vedkommende ejer flere ejendomme.

2 Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt

.

3 Et medlem kan dog udover egen stemme afgive yderligere en stemme ved

fuldmagt.


4 Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

5 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

6 Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de

stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af de disse stemmer for.

7 Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær

generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages

ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen:

§ 9

1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad

gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 eller 3

medlemmer.

2 Herudover vælges der hvert år 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder

efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede

medlems resterende valgperiode.

3 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

4 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

5 Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

6 Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og

Ligeledes at afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration,

reparation og vedligeholdelse samt nyinvesteringer.

7 Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelse og opstiller årsregnskab og budget.

8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der

underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

9 Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud

pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.


Tegningsret:

§ 10

1 Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser,

kræves hele bestyrelsens underskrift.

3 Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab:

§ 11

1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

2 Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og

henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

3 Revision af regnskaberne foretages af en af bestyrelsen antaget registreret revisor.

4 Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.

Opløsning

§ 12

1 Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer

derfor.

2 Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i

forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk, eller ved kommunal

overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser

vedrørende vedtægtsændringer.

3 Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.


4 Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et

andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

Ikrafttræden:

§ 13

1 Selskabets vedtægter er fremlagt på generalforsamlingen den 27 januar 2010.

Vedtægter endeligt godkendt den 14 april 2010.

2 Vedtægterne træder i kraft den1. Januar 2010.

Dirigent:_______________________ Bestyrelse:_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Endelig vedtagelse finder sted ved ekstraordinær generalforsamling som indkaldes efter

nu gældende vedtægter.

Similar magazines