26.07.2013 Views

au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkredite - Akkrediteringsrådet

au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkredite - Akkrediteringsrådet

au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkredite - Akkrediteringsrådet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Aarhus Universitet<br />

Rektor L<strong>au</strong>ritz B. Holm-Nielsen<br />

Iben Westergaard Rasmussen<br />

Sendt pr. e-mail:<br />

<strong><strong>au</strong>@<strong>au</strong></strong>.<strong>dk</strong><br />

<strong>iwr@adm</strong>.<strong>au</strong>.<strong>dk</strong><br />

<strong>Akkredite</strong>ring og go<strong>dk</strong>endelse af eksisterende bacheloruddannelse i<br />

kinastudier.<br />

Bacheloruddannelsen i kinastudier (herefter uddannelsen) go<strong>dk</strong>endes hermed i<br />

henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser<br />

ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder § 14, stk.<br />

1.<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsrådet har på rådsmødet den 5. marts 2010 behandlet Aarhus Universitets<br />

(herefter universitetet) anmodning om akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse af<br />

uddannelsen.<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. § 7 i Lov nr. 294<br />

af 27. marts 2007 om <strong>Akkredite</strong>ringsinstitutionen for videregående uddannelser<br />

(akkrediteringsloven). <strong>Akkredite</strong>ringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6<br />

år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten<br />

er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af<br />

vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel.<br />

Det er <strong>Akkredite</strong>ringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for<br />

uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.<br />

Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier<br />

for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr. 1030 af 22. <strong>au</strong>gust 2007 om<br />

kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved<br />

go<strong>dk</strong>endelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt<br />

Vejledning til ansøgning om akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse af eksisterende universitetsuddannelser<br />

, 2. reviderede udgave, januar 2009.<br />

Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsrådet har den 12. marts indsendt indstilling til Universitets- og<br />

Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om<br />

1. uddannelsens titel/betegnelse,<br />

2. bacheloruddannelsens specifikke adgangskrav,<br />

3. uddannelsens normerede studietid,<br />

4. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsrådet<br />

26. marts 2010<br />

ACE Denmark -<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsinstitutionen<br />

Studiestræde 5<br />

1455 København K<br />

Telefon 3392 6900<br />

Telefax 3392 6901<br />

E-post acedenmark@acedenmark.<strong>dk</strong><br />

Netsted www.acedenmark.<strong>dk</strong><br />

CVR-nr. 30603907<br />

Sagsbehandler<br />

Malene Hyldekrog<br />

Telefon 3392 6908<br />

Telefax 3395 1300<br />

E-post mahy@acedenmark.<strong>dk</strong><br />

Sagsnr. 09-054948<br />

Dok nr. 1281728<br />

Side 1/3


5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen,<br />

jf. brev af 23. marts 2010 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark<br />

med kopi til universitetet.<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte<br />

brev:<br />

Titel<br />

Dansk: Bachelor (BA) i kinastudier<br />

Engelsk: Bachelor of Arts (BA) in China Studies<br />

Styrelsen gør opmærksom på, at bacheloruddannelser, der består af ét centralt fag,<br />

skal indeholde et tilvalg på mindst 30 ECTS-point og højst 60 ECTS-point, og dette<br />

skal ligge uden for det centrale fag, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 2.<br />

Adgangskrav<br />

Uddannelsens hovedvægt ligger på det humanistiske hovedområde, og dermed er<br />

uddannelsen kategoriseret som en humanistisk bacheloruddannelse i bilag 1 til<br />

Bekendtgørelse nr. 181 af 23. februar 2010 om adgang m.v. ved bachelor- og<br />

kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen).<br />

Områdespecifikke adgangskrav: Gymnasial uddannelse med fagene<br />

- Dansk A<br />

- Engelsk B<br />

- Historie B eller<br />

- idehistorie B eller<br />

- samtidshistorie B<br />

- Kinesisk A<br />

Kinesisk A kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen.<br />

Uddannelsens normerede studietid<br />

Uddannelsens normerede studietid er 180 ECTS.<br />

Styrelsen har noteret sig, at der i tillæg til den normerede studietid kan være propædeutisk<br />

undervisning på højst 60 ECTS-point.<br />

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering<br />

Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1.<br />

Aktivitetsgruppekoden er 7670<br />

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding<br />

(KOT) er der fastsat følgende koder:<br />

Danmarks Statistik: UDD 6561 AUDD 6561<br />

KOT: 22285<br />

Evt. fastsættelse af maksimumrammer<br />

Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen.<br />

ACE Denmark -<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsinstitutionen<br />

Side 2/3


Tilknytning til censorkorps<br />

Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for kinastudier.<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsrådets go<strong>dk</strong>endelse<br />

På baggrund af <strong>Akkredite</strong>ringsrådets positive akkreditering og Universitets- og<br />

Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fem ovennævnte forhold go<strong>dk</strong>endes<br />

uddannelsen, jf. § 3 i lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 (universitetsloven).<br />

<strong>Akkredite</strong>ringen er gældende til og med den 1. april 2016 jf. akkrediteringslovens<br />

§ 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af <strong>Akkredite</strong>ringsrådet vedtagne<br />

standardperiode.<br />

Udbudssted<br />

Uddannelsen udbydes i Aarhus.<br />

Forudsætning for go<strong>dk</strong>endelsen<br />

Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder<br />

særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser<br />

ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).<br />

Uddannelsen er dansksproget og udbydes også på Københavns Universitet.<br />

Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på e-mail:<br />

jef@acedenmark.<strong>dk</strong> eller telefon: 40 75 19 97, såfremt der er spørgsmål eller behov<br />

for yderligere information.<br />

Med venlig hilsen<br />

Søren Barlebo Rasmussen Jette Frederiksen<br />

Formand Direktør<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsrådet ACE Denmark<br />

Bilag:<br />

Kopi af akkrediteringsrapport<br />

Kopi af dette brev er sendt til:<br />

Undervisningsministeriet<br />

Danmarks Statistik samt<br />

Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

ACE Denmark -<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsinstitutionen<br />

Side 3/3


Bachelor- og kandidatuddannelse i kinastudier<br />

Århus Universitet<br />

Turnusakkreditering, efterår 2009


Turnusakkreditering, efterår 2009<br />

Publikationen er udgivet elektronisk på<br />

www.acedenmark.<strong>dk</strong><br />

2


Indholdsfortegnelse<br />

Indledning .......................................................................................................................................................... 4<br />

Sagsbehandling .................................................................................................................................................. 5<br />

Indstilling for bacheloruddannelsen................................................................................................................... 7<br />

Indstilling for kandidatuddannelsen................................................................................................................... 8<br />

Resumé af kriterievurderingerne........................................................................................................................ 9<br />

Juridiske opmærksomhedspunkter............................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.<br />

Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen ............................................................................... 10<br />

Bacheloruddannelsens kompetenceprofil ........................................................................................................ 11<br />

Kandidatuddannelsens kompetenceprofil ........................................................................................................ 12<br />

Bacheloruddannelsens struktur ........................................................................................................................ 13<br />

Kandidatuddannelsens struktur........................................................................................................................ 14<br />

Kandidatuddannelsens struktur........................................................................................................................ 14<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen............................................................................................................ 15<br />

Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation................................................................................. 19<br />

Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret........................................................................................... 21<br />

Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø............................................................... 24<br />

Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø ................................................ 26<br />

Kriterium 6: Uddannelsesstruktur ................................................................................................................ 28<br />

Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen ................................................................................ 38<br />

Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil..................................................................................................... 41<br />

Tilskudsmæssig indplacering ....................................................................................................................... 46<br />

Titel .............................................................................................................................................................. 46<br />

Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser........................................................................................ 46<br />

Den normerede studietid .............................................................................................................................. 47<br />

Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen.......................................................................... 47<br />

Legalitetskontrol .............................................................................................................................................. 47<br />

Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af?................................................................................... 47<br />

Censorkorps.................................................................................................................................................. 47<br />

Sprog ............................................................................................................................................................ 48<br />

Adgang ......................................................................................................................................................... 48<br />

De faglige mindstekrav ................................................................................................................................ 48<br />

Parallelforløb og fællesuddannelser ............................................................................................................. 49<br />

Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen........................................................................................... 49<br />

Andre forhold............................................................................................................................................... 49<br />

3


Indledning<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsrapporten danner grundlag for <strong>Akkredite</strong>ringsrådets afgørelse om akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse<br />

af en uddannelse. <strong>Akkredite</strong>ringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark.<br />

Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af<br />

akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har<br />

akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten<br />

er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til <strong>Akkredite</strong>ringsrådet på baggrund af<br />

akkrediteringspanelets faglige vurdering.<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten<br />

under de relevante kriterier.<br />

Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers<br />

relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr. 1030 af 22. <strong>au</strong>gust 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen)<br />

samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse af eksisterende universitetsuddannelser.<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsrapporten består af fem dele:<br />

- ACE Denmarks indstilling til <strong>Akkredite</strong>ringsrådet<br />

- Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur<br />

- Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen<br />

- Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

- Legalitetskontrol<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af <strong>Akkredite</strong>ringsrådets<br />

indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige<br />

indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede<br />

studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold).<br />

4


Sagsbehandling<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelets medlemmer<br />

Kernefaglig ekspert:<br />

Professor Rune Svarverud, Oslo Universitet<br />

Aftagerrepræsentant:<br />

Fagkonsulent Christoph Schepers, Studieskolen<br />

Studerende:<br />

Stud.mag. Michael S. Christensen, idehistorie og klassisk græsk, Københavns Universitet<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet er sammensat, så det har viden om og erfaring med:<br />

- Uddannelse inden for hovedområdet<br />

- Forskning inden for kinesisk sprog og kultur<br />

- Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for kinastudier<br />

- Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området<br />

Dokumentationsrapport modtaget<br />

28. september 2009<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelets besøg på universitetet<br />

5. november 2009<br />

<strong>Akkredite</strong>ringsrapport sendt i høring på universitetet<br />

18. januar 2010<br />

Høringssvar modtaget<br />

1. februar 2010<br />

Sagsbehandling afsluttet<br />

12. februar 2010<br />

Bemærkninger<br />

29/10 - indhentet supplerende dokumentation ang. beskæftigelsestal og VIP/STUD-ratio<br />

26/11 - indhentet supplerende dokumentation ang. frafaldsopgørelse<br />

21/12 - indhentet supplerende dokumentation om afklaring af STÅ-opgørelse<br />

Ang. den propædeutiske undervisnings rolle i akkrediteringen<br />

Det er UBST, der træffer afgørelse om propædeutisk undervisning i tilknytning til en bacheloruddannelse.<br />

Propædeutik er hjemlet i universitetslovens § 4, stk. 3, mens ACE s go<strong>dk</strong>endelseskompetence alene omfatter<br />

uddannelser efter § 4, stk. 1, jf. universitetslovens § 3, stk. 1.<br />

Afgørende for, at UBST kan træffe denne afgørelse er, at universitetet i sin ansøgning om akkreditering og<br />

go<strong>dk</strong>endelse af en (ny) bacheloruddannelse til ACE også ansøger om propædeutik, og at ACE medtager dette<br />

i sin indstilling. Baggrunden er, at omfanget af propædeutisk undervisning forlænger den normerede studietid<br />

(antallet af ECTS-point), jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 2. Normeringen er et af de forhold,<br />

som UBST skal forholde sig til, jf. akkrediteringslovens § 10, stk. 2.<br />

Problemstillingen vedrørende propædeutik skal også ses på baggrund af, hvordan spørgsmålet om specifikke<br />

adgangskrav til bacheloruddannelsen er løst. Adgangskrav indstilles til UBST. ACE foretager ikke en direkte<br />

faglig vurdering af adgangskravene i forbindelse med akkrediteringen, men vurderer i hvilken kategori uddannelsen<br />

mest hensigtsmæssigt tilhører, jf. bilag 1 til adgangsbekendtgørelsen.<br />

5


ACE skal altså ikke foretage en faglig vurdering af tilrettelæggelsen af den propædeutiske undervisning, men<br />

indstille dette til UBST (sammen med UBST-forholdene) (mail fra Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

modtaget 19. juni 2009)<br />

6


Indstilling for bacheloruddannelsen<br />

ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i kinastudier til<br />

Positiv akkreditering<br />

Betinget positiv akkreditering<br />

Afslag på akkreditering<br />

Begrundelse<br />

Bacheloruddannelsen i kinastudier på Århus Universitet indstilles til positiv akkreditering.<br />

Samlet set vurderes uddannelsen at opfylde de væsentligste akkrediteringskriterier.<br />

Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om<br />

- dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2)<br />

- uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3)<br />

- uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4)<br />

- kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5)<br />

- uddannelsens struktur (kriterium 6)<br />

- undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7)<br />

- løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8)<br />

- uddannelsens faglige profil (kriterium 9)<br />

- uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10)<br />

Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriteriet om<br />

- behov for uddannelsen (kriterium 1). Der vurderes i mindre grad at være en uddannelsesnær dialog<br />

mellem kinastudier og aftagerpanelet for det humanistiske fakultet. Ved den øvrige kontakt med aftagerrepræsentanter<br />

via censorinstitutionen og foredragsvirksomhed vurderes det, at dialogen i nogen<br />

grad anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Kontakten med dimittender/alumner<br />

vurderes at være etableret, men det vurderes at være uklart, i hvilket omfang Østasiatisk Netværk<br />

anvendes af studerende og dimittender fra kinastudier.<br />

Uddannelsen vurderes generelt at have en løbende og omfattende dialog med relevante aftagerrepræsentanter.<br />

Dialogen med censorkorpset vurderes i nogen grad at kompensere for den manglende uddannelsesspecifikke<br />

dialog med aftagerpanelet, og i forhold til uddannelsens dimittender vurderes<br />

der at være en god uformel kontakt mellem disse og underviserne.<br />

7


Indstilling for kandidatuddannelsen<br />

ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i kinastudier til<br />

Positiv akkreditering<br />

Betinget positiv akkreditering<br />

Afslag på akkreditering<br />

Begrundelse<br />

Kandidatuddannelsen i kinastudier på Århus Universitet indstilles til positiv akkreditering.<br />

Samlet set vurderes uddannelsen at opfylde de væsentligste akkrediteringskriterier.<br />

Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om<br />

- dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2)<br />

- uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3)<br />

- uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4)<br />

- kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5)<br />

- uddannelsens struktur (kriterium 6),<br />

- undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7)<br />

- løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8)<br />

- uddannelsens faglige profil (kriterium 9)<br />

- uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10)<br />

Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriteriet om<br />

- behov for uddannelsen (kriterium 1). Der vurderes i mindre grad at være en uddannelsesnær dialog<br />

mellem kinastudier og aftagerpanelet for det humanistiske fakultet. Ved den øvrige kontakt med aftagerrepræsentanter<br />

via censorinstitutionen og foredragsvirksomhed vurderes det, at dialogen i nogen<br />

grad anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Kontakten med dimittender/alumner<br />

vurderes at være etableret, men det vurderes at være uklart, i hvilket omfang Østasiatisk Netværk<br />

anvendes af studerende og dimittender fra kinastudier.<br />

Uddannelsen vurderes generelt at have en løbende og omfattende dialog med relevante aftagerrepræsentanter.<br />

Dialogen med censorkorpset vurderes i nogen grad at kompensere for den manglende uddannelsesspecifikke<br />

dialog med aftagerpanelet, og i forhold til uddannelsens dimittender vurderes<br />

der at være en god uformel kontakt mellem disse og underviserne.<br />

8


Resumé af kriterievurderingerne<br />

Bacheloruddannelsen<br />

Tilfredsstillende<br />

Delvist tilfredsstillende<br />

Ikke tilfredsstillende<br />

Kandidatuddannelsen<br />

Tilfredsstillende<br />

Delvist tilfredsstillende<br />

Ikke tilfredsstillende<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9


Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Udbudssted<br />

Århus<br />

Sprog<br />

Uddannelsen udbydes på dansk<br />

Hovedområde<br />

Humaniora<br />

Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret<br />

Bacheloruddannelsen: 18<br />

Kandidatuddannelsen: 8<br />

Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret<br />

Bacheloruddannelsen: 106<br />

Kandidatuddannelsen: 21<br />

Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen)<br />

Bacheloruddannelsen: 10<br />

Kandidatuddannelsen: 5<br />

Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

10


Bacheloruddannelsens kompetenceprofil<br />

Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder<br />

Formålet med bacheloruddannelsen er at<br />

1. indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder fagområdets/fagområdernes<br />

teori og metode teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden<br />

og kunnen,<br />

2. give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den studerende<br />

bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger<br />

inden for fagområdets/fagområdernes relevante bestanddele, og<br />

3. give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en<br />

kandidatuddannelse.<br />

Akademiske kompetencer og kvalifikationer<br />

En bacheloruddannelse med centralt fag i Kinastudier giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer:<br />

Kvalifikationer<br />

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:<br />

- Færdigheder i at læse, skrive, tale og forstå moderne standar<strong>dk</strong>inesisk.<br />

- Forståelse for grundlæggende sprogvidenskabelige problemstillinger og metoder.<br />

- Forståelse for centrale problemstillinger indenfor kinesisk historie, kultur og samfundsforhold.<br />

- Evne til selvstændigt at finde informationer om problemstillinger med relation til det moderne Kina,<br />

samt til at kunne analysere disse problemstillinger og indplacere dem i deres kontekst såvel synkront<br />

som diakront.<br />

- En grundlæggende forståelse for, hvad videnskabelighed er, samt en basal evne til selv at kunne anvende<br />

forskellige videnskabelige metoder.<br />

Kompetencer:<br />

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og sociale<br />

kompetencer:<br />

- Evne til at analysere komplekse problemstillinger af tværfaglig karakter og formidle sin indsigt<br />

skriftligt og mundtligt.<br />

- Evne til at overskue et område, til at skelne væsentligt fra mindre væsentligt, til at strukturere sin<br />

egen læring, og til at søge og bearbejde ny information på en hensigtsmæssig måde.<br />

- Evne til at arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk og til at afstemme den metode, som bringes i<br />

anvendelse, med arten af det felt, som skal behandles.<br />

- Evne til at indgå i faglige og sociale sammenhænge på tværs af kulturelle forskelle og til at forstå<br />

andres virkelighedsopfattelser.<br />

- Evne til at indgå i fagligt samarbejde med andre, herunder at give og modtage kritik.<br />

11


Kandidatuddannelsens kompetenceprofil<br />

Formålet med kandidatuddannelserne er at<br />

1. udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer<br />

samt selvstændigheden i forhold til bachelornive<strong>au</strong>et,<br />

2. give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets/fagområdernes<br />

discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der<br />

videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner<br />

samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, og<br />

3. kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse, jf. bekendtgørelse om<br />

ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (ph.d.-bekendtgørelsen).<br />

Akademiske kompetencer og kvalifikationer<br />

Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:<br />

- sikre færdigheder i at læse, skrive, tale og forstå moderne standar<strong>dk</strong>inesisk<br />

- forståelse af væsentlige kultur- og samfundsvidenskabelige tilgange til studiet af moderne kinesisk<br />

historie, kultur og samfundsforhold<br />

- færdighed i at anvende generelle kultur- og samfundsvidenskabelige teorier på kinesiske problemstillinger<br />

- færdighed i selvstændigt og kritisk at analysere centrale problemstillinger inden for moderne kinesisk<br />

historie, kultur og samfundsforhold<br />

- færdighed i at finde, vurdere og kritisk analysere informationer med relation til det moderne Kina,<br />

herunder især kinesisksproget kildemateriale<br />

- færdighed i skriftlig og mundtlig formidling til forskellige målgrupper<br />

Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende blive i stand til:<br />

- at kommunikere mundtligt og skriftligt på kinesisk i forskellige sammenhænge<br />

- at agere kompetent og selvstændigt i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge i Kina<br />

- at arbejde metodisk, selvstændigt, tværdisciplinært og kritisk med komplekse problemstillinger<br />

- at planlægge, organisere, og gennemføre projektforløb<br />

- at formidle forskningsresultater mundtligt og skriftligt i både akademiske og ikke-akademiske kontekster<br />

12


Bacheloruddannelsens struktur<br />

A-linjen, 120 ECTS centralt fag og 60 ECTS propædeutik<br />

1. semester 2.semester 3. semester 4.semester<br />

Kinesisk 1<br />

Kinesisk 2<br />

Kinesisk 3<br />

Skriftlig kinesisk<br />

25 ECTS<br />

20 ECTS<br />

15 ECTS<br />

20 ECTS<br />

Introduktion til Kinas Introduktion til Kinas Kultur: emneområde Feltrapport<br />

historie<br />

kultur og samfund 5 ECTS<br />

10 ECTS<br />

5 ECTS<br />

10 ECTS<br />

Studium generale<br />

10 ECTS<br />

5. semester 6.semester 7.semester 8. semester<br />

Mundtlig kinesisk Oversættelse fra kinesisk Tilvalg<br />

Tilvalg<br />

20 ECTS<br />

10 ECTS<br />

30 ECTS<br />

ECTS<br />

Historie: emneområde Tekstanalyse<br />

10 ECTS<br />

10 ECTS<br />

Samfund: emneområde<br />

10 ECTS<br />

B-linjen, 135 ECTS centralt fag og 60 ECTS propædeutik<br />

1. semester 2.semester 3. semester 4.semester<br />

Kinesisk 1<br />

Kinesisk 2<br />

Kinesisk 3<br />

Skriftlig kinesisk<br />

25 ECTS<br />

20 ECTS<br />

15 ECTS<br />

20 ECTS<br />

Introduktion til Kinas Introduktion til Kinas Kultur: emneområde Feltrapport<br />

historie<br />

kultur og samfund 5 ECTS<br />

10 ECTS<br />

5 ECTS<br />

10 ECTS<br />

Studium generale<br />

10 ECTS<br />

5. semester 6.semester 7.semester 8. semester<br />

Mundtlig kinesisk Oversættelse fra kinesisk Bachelorprojekt Tilvalg<br />

20 ECTS<br />

10 ECTS<br />

15 ECTS<br />

30 ECTS<br />

Historie: emneområde Tekstanalyse<br />

Tilvalg<br />

10 ECTS<br />

10 ECTS<br />

Samfund: emneområde<br />

10 ECTS<br />

15 ECTS<br />

13


Kandidatuddannelsens struktur<br />

A-linjen<br />

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester<br />

Oversættelse fra kinesisk<br />

2<br />

10 ECTS<br />

Mundtlig sprogfærdighed<br />

2<br />

20 ECTS<br />

B-linjen<br />

Analyse og kommentar<br />

20 ECTS<br />

Projekt 2<br />

10 ECTS<br />

Valgfag 10<br />

ECTS/praktik 10-30<br />

ECTS<br />

Speciale<br />

30 ECTS<br />

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester<br />

C-linjen<br />

Oversættelse fra kinesisk<br />

2<br />

10 ECTS<br />

Mundtlig sprogfærdighed<br />

10 ECTS<br />

Valgfag/praktik<br />

10 ECTS<br />

Speciale<br />

30 ECTS<br />

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester<br />

Mundtlig kinesisk Tekstanalyse<br />

Speciale<br />

10 ECTS<br />

10ECTS<br />

30 ECTS<br />

Oversættelse fra kinesisk Projekt 1<br />

10 ECTS<br />

10 ECTS<br />

Emneområde 1<br />

10 ECTS<br />

D-linjen<br />

Emneområde 2<br />

10 ECTS<br />

Valgfag/praktik<br />

10 ECTS<br />

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester<br />

Valgfag<br />

Oversættelse fra kinesisk 2 Speciale<br />

15 ECTS<br />

10 ECTS<br />

Mundtlig sprogfærdighed 2<br />

10 ECTS<br />

30 ECTS<br />

Valgfag/praktik<br />

10 ECTS<br />

14


Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet<br />

Kriterium 1: Behov for uddannelsen<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 1 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelets begrundelse<br />

Aftagerpanel<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 1 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier har en løbende dialog med<br />

det humanistiske fakultets aftagerpanel, der blev nedsat i 2005 og udvidet i 2009.<br />

Aftagerpanelet omfatter ca. 50 eksterne medlemmer, heriblandt repræsentanter fra undervisningssektoren,<br />

eksportvirksomheder og konsulentbranchen, og 22 interne medlemmer. De interne medlemmer er 3 repræsentanter<br />

fra hvert af de 7 studienævn, herunder studielederen og næstformanden (studerende) samt fakultetets<br />

prodekan for uddannelser.<br />

En gang årligt afholder aftagerpanelet en halvdagskonference med deltagelse af alle medlemmer. Den første<br />

konference blev afholdt i januar 2009, hvor Institut for Historie og Områdestudiers (herefter IHO) repræsentanter<br />

i panelet bl.a. drøftede karrierevejledning og vægtningen af kernefaglige kompetencer i forhold til<br />

generelle humanistiske kompetencer med en gruppe af de eksterne medlemmer.<br />

Foruden den årlige konference afholdes løbende temamøder med en mindre kreds af aftagerrepræsentanter.<br />

Eksempelvis blev der afholdt møde i maj 2009 i forbindelse med udarbejdelse af en ny studiestruktur på det<br />

humanistiske fakultet. Her diskuterede fakultetet undervisningssektorens interesse i et øget fokus på fagdidaktik<br />

og formidling i de tofaglige kandidatuddannelser med en række gymnasierektorer. Resultatet er blevet,<br />

at fakultetet fra 2011 udbyder en 30 ECTS underviserprofil som et tilbud til alle fakultetets kandidatstuderende<br />

bestående af bl.a. projektorienteret forløb i gymnasieskolen og fagdidaktik (for kinastudiers ve<strong>dk</strong>ommende<br />

fremmedsprogsdidaktik) (dokumentationsrapport, s.3f).<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at resultaterne af dialogen med aftagerpanelet i nogen grad anvendes til at<br />

udvikle kinastudiers relevans og kvalitet. Det vurderes dog samtidig, at aftagerpanelet ikke er uddannelsesnært.<br />

Det fremgik af mødet med underviserne, at der sidder en tidligere kandidatstuderende i aftagerpanelet,<br />

og at en underviser har holdt oplæg om kinastudier for aftagerpanelet. <strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer<br />

dog også på baggrund af besøget, at uddannelsen ikke har modtaget uddannelsesspecifik feedback fra aftagerpanelet,<br />

og at uddannelsen således i mindre grad har gavn af aftagerpanelet.<br />

Universitetet har kommenteret dette i sit høringssvar:<br />

15


Aarhus Universitet bemærker, at det ikke er hensigten med det rådgivende aftagerpanel på Det Humanistiske<br />

Fakultet at dublere eller erstatte dén uddannelsesnære dialog med aftagere, som uddannelserne har bl.a.<br />

via censorkorps og alumnenetværk. Diskussionerne i Det Humanistiske Fakultets aftagerpanel drejer sig om<br />

mere generelle og fælleshumanistiske temaer fx om modeller for forskningssamarbejder, overgang fra uddannelse<br />

til job, behovet for humanistiske kompetencer på arbejdsmarkedet, osv. Desuden inddrages panelet<br />

i udvikling af nye og eksisterende uddannelser jf. universitetslovens § 13 A. Således har drøftelserne med<br />

aftagerpanelet i 2009 blandt andet inspireret til indførelsen af en ny studiestruktur tiltag som også får direkte<br />

indflydelse på ordningerne for kinastudier og japanstudier (både bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen).<br />

Der kan tilsvarende gives flere andre eksempler på, at drøftelserne med aftagerpanelet har haft og vil<br />

få en direkte afsmittende effekt på uddannelserne i kinastudier og japanstudier blandt andet øget fokus på<br />

karrierevejledning (2007), udvikling af tværfaglige valgfag (2010), justering af bachelor- og kandidatbeviser<br />

(2010/11) . (høringssvar af 1. februar 2010).<br />

Aftagere<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Underviserne er i løbende dialog med aftagere gennem censorkorpset for kinastudier, hvor bl.a. Udenrigsministeriets<br />

kinakontor, MacGregor Group (multinational shippingvirksomhed med aktiviteter i Kina) og en<br />

cheftolk i EU er repræsenteret. I dialogen med aftagerrepræsentanterne i censorkorpset får uddannelsen ifølge<br />

universitetet feedback på, hvordan uddannelsens form og indhold står i forhold til aktuelle aftagerbehov<br />

(dokumentationsrapport, s.3). Censorkorpset høres desuden altid ved større ændringer af studieordninger (se<br />

under kriterium 8), og kontakten med aftagere gennem censorkorpset vurderes at være etableret og at ske<br />

løbende. Dialogen med censorkorpset bemærkes positivt at kompensere for en del af den vurderede manglende<br />

uddannelsesspecifikke dialog med aftagerpanelet.<br />

Underviserne afholder desuden løbende foredrag og kurser, fx foredrag om kinesiske forhold for ansatte på<br />

B&O i regi af AU Outreach og foredrag på institutioner, der formidler kinesisk kultur, fx Louisiana. Alle<br />

undervisere holder desuden løbende foredrag og kurser på gymnasier og på Folkeuniversitetet (dokumentationsrapport,<br />

s.3). Det vurderes, at underviserne holder sig orienteret om videns- og kompetencebehovene i<br />

relevante aftagerbrancher via formidlingsaktiviteterne, og at uddannelsen udvikles på baggrund af kontakten.<br />

Herunder kom det frem ved besøget, at det er et resultat af den mere uformelle aftagerkontakt, at der ikke<br />

undervises i skønlitteratur i særlig udstrækning, idet dette ikke vurderes hensigtsmæssigt for uddannelsens<br />

relevans på arbejdsmarkedet. Det bemærkes dog, at der ikke er en formaliseret opfølgningsprocedure i forhold<br />

til denne kontakt med censorinstitutionen og øvrige aftagere, hvilket universitetet har kommenteret i sit<br />

høringssvar:<br />

Det fremgår, at akkrediteringspanelet noterer sig, at dialogen faktisk anvendes, og universitetet opfatter<br />

derfor, at uklarheden drejer sig om systematikken i opfølgningen. Opfølgningen er systematisk for så vidt, at<br />

alle indtryk fra aftagerkontakt drøftes på afdelingsmøder. Desuden foregår rapporteringen fra og møderne<br />

med censorkorpset systematisk, jf. censorbekendtgørelsens § 7. Universitetet finder ikke, at det er hensigtsmæssigt<br />

at implementere mere systematik i et så lille miljø. (høringssvar af 1. februar 2010).<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Endelig fremhæver universitetet muligheden for projektorienteret forløb som en væsentlig aftagerkontakt. De<br />

fleste kandidatstuderende vælger det projektorienterede forløb, der afsluttes med en feltrapport, hvor de studerende<br />

bl.a. skal reflektere over egne kompetencer i forhold til virksomheden. Undervisernes kontakt med<br />

de tilknyttede virksomheder i forbindelse med planlægning og evaluering af det projektorienterede forløb<br />

giver ifølge universitetet sammen med feltrapporterne interessante vinkler på, hvordan uddannelsen kan anvendes<br />

i praksis (dokumentationsrapport, s.3).<br />

16


Kontakten med aftagere via det projektorienterede forløb vurderes at være etableret og at foregå løbende, og<br />

det vurderes med feltrapporterne, at der sker en opsamling på dialogen med aftagerrepræsentanterne.<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

I sammenhæng med kriterium 2 vurderes det, at mere end 75 % af dimittenderne fortsætter i videreuddannelse<br />

på institutionen. Det vurderes at være uklart, i hvilket omfang der finder en løbende dialog sted med studieledere<br />

eller andre repræsentanter for relevante kandidatuddannelser.<br />

Dimittender/alumner<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Østasiatisk Netværk er et netværk for alumner, studerende og undervisere (i alt 148 medlemmer). Netværket,<br />

som har eksisteret siden 2005, arrangerer faglige og sociale arrangementer, og desuden udveksles via hjemmesiden<br />

(www.ostasiatisk.<strong>dk</strong>) viden om stillingsopslag, udstillinger, bøger, foredrag mv. (dokumentationsrapport,<br />

s.3).<br />

Den uformelle kontakt mellem undervisere og dimittender vurderes at være god, ikke mindst i kraft af det<br />

relativt lave antal dimittender. Det vurderes også på baggrund af høringssvaret nedenfor, at der er etableret<br />

en formaliseret og systematisk kontakt med dimittender gennem dimittendundersøgelser. <strong>Akkredite</strong>ringspanelet<br />

bemærker dog på baggrund af mødet med de studerende, at Østasiatisk Netværk i ringe grad anvendes<br />

og er kendt af dem.<br />

Aarhus Universitet ønsker at påpege, at der gennemføres systematiske kandidatundersøgelser, idet der indsamles<br />

data om beskæftigelsessituationen for kandidater i kina- og japanstudier årligt. Dette gælder for alle<br />

universitetets kandidatuddannelser, og der indsamles data om kandidater, som er dimitteret ½-1½ år før undersøgelsestidspunktet<br />

og 4½-5½ år før undersøgelses-tidspunktet. Hver kandidat indgår således to gange i<br />

dataindsamlingen i løbet af sit liv. Pga. den lave population udgives der imidlertid ikke årlige rapporter om<br />

beskæftigelsessituationen for kandidater i kina- og japanstudier. Rapporterne udgives med et passende interval<br />

(dvs. når der er et tilstrækkeligt antal besvarelser). Aarhus Universitet skal beklage, at dette ikke fremgik<br />

tilstrækkeligt tydeligt af akkrediteringsrapporterne. (høringssvar af 1. februar 2010).<br />

Universitetet har kommenteret anvendelsen af Østasiatisk Netværk:<br />

Østasiatisk Netværk er et af de bedst fungerende alumnenetværk ved Det Humanistiske Fakultet. Det er<br />

normen, at alle alumner melder sig ind. Netværkets arrangementer er velbesøgte, og normalt er cirka halvdelen<br />

af de besøgende studerende ved afdelingen. Universitetet finder således, at netværket er aktivt, og indfrier<br />

formålet om at bidrage til at etablere kontakt mellem studerende og alumner.<br />

Opfølgningsproceduren og ansvarsfordelingen er formaliseret på den måde, at en fast VIP fra hvert studium<br />

er repræsenteret i bestyrelsen for Østasiatisk Netværk (pt. Stig Thøgersen og Anemone Platz). I kraft af bestyrelseshvervet<br />

deltager medarbejderne i planlægning af netværkets arrangementer og varetager afdelingens<br />

opfølgning på tiltag og feedback fra netværket. (høringssvar af 1. februar 2010).<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er opfyldt delvist tilfredsstillende. Der vurderes i<br />

mindre grad at være en uddannelsesnær dialog mellem kinastudier og aftagerpanelet for det humanistiske<br />

fakultet. Ved den øvrige kontakt med aftagerrepræsentanter via censorinstitutionen og foredragsvirksomhed<br />

vurderes det, at dialogen i nogen grad anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Kontakten<br />

med dimittender/alumner vurderes at være etableret, men det vurderes at være uklart, i hvilket omfang Østasiatisk<br />

Netværk anvendes af studerende og dimittender fra kinastudier.<br />

17


Uddannelsen vurderes generelt at have en løbende og omfattende dialog med relevante aftagerrepræsentanter.<br />

Dialogen med censorkorpset vurderes i nogen grad at kompensere for den manglende uddannelsesspecifikke<br />

dialog med aftagerpanelet, og i forhold til uddannelsens dimittender vurderes der at være en god uformel<br />

kontakt mellem disse og underviserne.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er opfyldt delvist tilfredsstillende. Der vurderes i<br />

mindre grad at være en uddannelsesnær dialog mellem kinastudier og aftagerpanelet for det humanistiske<br />

fakultet. Ved den øvrige kontakt med aftagerrepræsentanter via censorinstitutionen og foredragsvirksomhed<br />

vurderes det at dialogen i nogen grad anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Kontakten<br />

med dimittender/alumner vurderes at være etableret, men det vurderes at være uklart, i hvilket omfang Østasiatisk<br />

Netværk anvendes af studerende og dimittender fra kinastudier.<br />

Uddannelsen vurderes generelt at have en løbende og omfattende dialog med relevante aftagerrepræsentanter.<br />

Dialogen med censorkorpset vurderes i nogen grad at kompensere for den manglende uddannelsesspecifikke<br />

dialog med aftagerpanelet, og i forhold til uddannelsens dimittender vurderes der at være en god uformel<br />

kontakt mellem disse og underviserne.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 3-4<br />

Bilag 3: Notat vedr. ny studiestruktur på Det Humanistiske Fakultet<br />

Bilag 8: Kommissorium for Det Humanistiske Fakultets aftagerpanel<br />

Bilag 9: Oversigt over medlemmer af Det Humanistiske Fakultets aftagerpanel<br />

Bilag 10: Nyhedsbrev fra Det Humanistiske Fakultets aftagerpanel, april 2009<br />

Bilag 11: Kursusmateriale fra AU Outreach kurset for B&O<br />

Høringssvar af 1. februar 2010<br />

18


Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 2 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelets begrundelse<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 2 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Kinastudier har indtil videre uddannet så få bachelorer og kandidater, at uddannelsen hverken figurerer i<br />

Videnskabsministeriets beskæftigelsestal eller i universitetets egne beskæftigelsesundersøgelser (dokumentationsrapport,<br />

s.5). I forbindelse med akkrediteringen har IHO gennemført en webbaseret spørgeskem<strong>au</strong>ndersøgelse<br />

af dimittender fra henholdsvis bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen.<br />

Det fremgår af universitetets undersøgelse, at 14 af 32 bachelorer, der dimitterede i perioden 2005-2009,<br />

fortsatte på kandidatuddannelsen i kinastudier. Af de resterende 18 bachelorer har 13 besvaret spørgeskemaet,<br />

og alle 13 er enten fortsat i videre uddannelse (11) eller i beskæftigelse (2) (dokumentationsrapport, s.5).<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at det er sandsynliggjort, at minimum 90% af<br />

dimittenderne fortsætter i enten videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet. Det bemærkes dog,<br />

at personerne i undersøgelsen er dimitteret inden for de sidste 4 år, og at det ikke fremgår, hvad beskæftigelsessituationen<br />

er for nyuddannede (4-19 måneder efter fuldførelsen) jf. Vejledning om akkreditering og go<strong>dk</strong>endelse<br />

af eksisterende uddannelser.<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Af de 28 personer, der har gennemført kandidatuddannelsen i kinastudier i perioden 2000-2009 har 21 deltaget<br />

i undersøgelsen. Heraf har 20 angivet at være i fuldtidsbeskæftigelse, mens 1 er ledig. De 20 beskæftigede<br />

vurderes i overvejende grad at have relevant beskæftigelse, dvs. beskæftigelse, der svarer til uddannelsesnive<strong>au</strong>et.<br />

Således omfatter de konkrete stillingsbetegnelser eksempelvis:<br />

- post.doc<br />

- uddannelseskonsulent<br />

- manager of international relations<br />

- receptionist<br />

- projektleder<br />

- undervisningskonsulent<br />

- gymnasielærer (Bilag 6).<br />

I supplerende dokumentation af 29. oktober 2009 oplyser universitetet, at 8 af de 28 kandidater hører under<br />

kategorien nyuddannede, idet de er dimitteret 4-19 måneder før undersøgelsestidspunktet (juni 2009). Heraf<br />

har 6 besvaret spørgeskemaet, hvor 5 angiver at være i fuldtidsbeskæftigelse, mens 1 er ledig. Således er det<br />

oplyst, at 5 af 8 nyuddannede (63%) er i beskæftigelse, og at 1 af de 8 nyuddannede dimitterede 4½ måned<br />

før undersøgelsestidspunktet. Til sammenligning med hovedområdet på landsplan var 85% af de nyuddannede<br />

fra humanistiske uddannelser i beskæftigelse i 2007 jf. Universitets- og Bygningsstyrelsens statistik for<br />

nyuddannedes aktivitet. <strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at datagrundlaget ikke kan danne baggrund for en<br />

egentlig vurdering af, hvordan dimittendernes ledighed forholder sig til ledigheden for hovedområdet på<br />

landsplan, men bemærker positivt beskæftigelsessituationen for dimittenderne fra kandidatuddannelsen.<br />

Det fremgår af dokumentationsrapporten, at det humanistiske fakultet siden 2002 har arbejdet med at højne<br />

de studerendes kompetence- og jobbevidsthed. Som konkrete tiltag ved IHO er følgende nævnt:<br />

19


- Inddragelse af rollemodeller i form af alumner. Alumnerne er tilgængelige for de studerende via<br />

Østasiatisk Netværk og ved et årligt karrierearrangement, hvor alumner inviteres til at fortælle om<br />

deres beskæftigelse.<br />

- Projektorienterede forløb, som de kandidatstuderende ifølge universitetet normalt benytter sig af i<br />

forbindelse med ophold i Kina.<br />

- Indføjelse af kompetenceprofiler i studieordninger i 2005, der ekspliciterer de enkelte fags kompetencemål.<br />

- Oprettelse af en karrierevejleder-stilling i 2007 og videreuddannelse i 2008 af karrierevejlederen i<br />

karrierecoaching ved Mercuri Urval.<br />

- Årgangsmøde for bacheloruddannelsens 2. årgang om valg af side- eller suppleringsfag samt de uddannelses-<br />

og jobmæssige konsekvenser heraf (dokumentationsrapport, s.7).<br />

IHO´s strategi for at øge de studerendes kompetence- og jobbevidsthed med henblik på bl.a. at mindske ledigheden<br />

blandt dimittender vurderes positivt af akkrediteringspanelet. Som nævnt under kriterium 1 vurderes<br />

Østasiatisk Netværk dog i ringe grad at blive anvendt af de studerende, og det fremgik desuden af mødet,<br />

at de studerende ikke havde oplevet inddragelse af rollemodeller i form af alumner fra kinastudier. De studerende<br />

gav udtryk for, at de mente, inddragelsen af rollemodeller tidligere er foregået, og de efterspurgte arrangementet.<br />

Det fremgik dog også af mødet, at de studerende havde en god uformel kontakt til dimittender.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 5-7<br />

Bilag 5: Dimittendundersøgelse juni 2009: spørgeskemaer<br />

Bilag 6: Dimittendundersøgelse juni 2009: besvarelser<br />

Bilag 7: Oversigt over karrierevejledningstilbud på fakultets- og universitetsnive<strong>au</strong><br />

Supplerende dokumentation af 29. oktober 2009<br />

20


Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering)<br />

Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 3 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelets begrundelse<br />

Forskningsmæssig dækning for uddannelsens fagområder<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Følgende VIP underviser ved kinastudier:<br />

- Professor Stig Thøgersen<br />

- Professor Anne Wedell-Wedellsborg<br />

- Adjunkt Ane Bislev<br />

- Adjunkt Andreas Steen<br />

- Studielektor Bing Qi (barselsvikar for studielektor Chun Zhang)<br />

- Lektor Søren Cl<strong>au</strong>sen (netop pensioneret)<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 3 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Forskningen ved kinastudier fokuserer på det moderne Kinas historie, kultur og samfund. <strong>Akkredite</strong>ringspanelet<br />

vurderer på baggrund af de vedlagte CV´er og publikationslister (bilag 21), at undervisningen i disse<br />

fagområder er dækket af IHO ved ovennævnte undervisere. Eksempelvis forsker Stig Thøgersen i den samfundsmæssige<br />

udvikling i Kinas landområder, og Anne Wedell-Wedellsborg forsker bl.a. i globalisering og<br />

vesternisering af Kina.<br />

En væsentlig del af uddannelsen handler derudover om det kinesiske sprog, hvor det eksempelvis fremgår af<br />

bacheloruddannelsens kompetenceprofil, at de studerende forventes at opnå følgende:<br />

- Færdigheder i at læse, skrive, tale og forstå moderne standar<strong>dk</strong>inesisk.<br />

- Forståelse for grundlæggende sprogvidenskabelige problemstillinger og metoder (bilag 1).<br />

Af kompetenceprofilen for kandidatuddannelsen fremgår det, at de studerende forventes at opnå sikre færdigheder<br />

i at læse, skrive, tale og forstå moderne standar<strong>dk</strong>inesisk (bilag 2).<br />

Studielektorerne taler kinesisk som modersmål og er uddannet i fremmedsprogspædagogik. Studielektorerne<br />

defineres som VIP, men de har ikke forskningsforpligtelser. Det fremgik af besøget, at sprogdelen af uddannelsen<br />

betragtes som en række redskabsfag og som sådan underordnet den del, der handler om Kinas historie,<br />

kultur og samfund. <strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at sprogdelen med omlægningen til et områdestudium<br />

kan betragtes som redskabsfag, men bemærker, at sprogdelen udgør en væsentlig del af uddannelsen,<br />

både i forhold til ECTS (se s.10-11) og de beskrevne mål i kompetenceprofilen. Derfor bemærkes det kritisk,<br />

at undervisningen i sprog i mindre grad er forskningsdækket.<br />

Uddannelsens kompetenceprofil og fagelementernes læringsmål<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at uddannelsens overordnede kompetenceprofil generelt understøttes af de<br />

enkelte fagelementers læringsmål. Til grund for vurderingen ligger fagbeskrivelserne i bilag 1 og dokumentationsrapportens<br />

oversigt over sammenhængen mellem læringsmålene, der er beskrevet i kompetenceprofilen,<br />

og uddannelsens moduler (dokumentationsrapport, s.11f).<br />

21


Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at uddannelsens overordnede kompetenceprofil generelt understøttes af de<br />

enkelte fagelementers læringsmål. Til grund for vurderingen ligger fagbeskrivelserne i bilag 2 og dokumentationsrapportens<br />

oversigt over sammenhængen mellem læringsmålene, der er beskrevet i kompetenceprofilen,<br />

og uddannelsens moduler (dokumentationsrapport, s.13f).<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer dog, at det er uklart, hvordan kompetenceprofilens mål om at kunne formidle<br />

til forskellige målgrupper understøttes af et fagelement.<br />

Fagområdets videnskabelige teorier og metoder<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

De studerende stifter bekendtskab med a) tekstanalytiske teorier og metoder, herunder litterære, lingvistiske<br />

og diskursanalytiske, b) historieanalytiske teorier og metoder, fx informationssøgning og kildekritik, samt c)<br />

samfunds- og kulturanalytiske tilgange, fx antropologi, sociologi og politologi. Universitetet anfører i den<br />

forbindelse:<br />

- I modulet Sprog arbejdes der i disciplinen tekstanalyse med forskellige tekstanalytiske teorier og<br />

metoder samt med den sprogteori, som er nødvendig for beherskelse af det kinesiske sprog.<br />

- I modulet Kultur, samfund, historie gives der i disciplinerne Introduktion til Kinas historie, og Introduktion<br />

til Kinas kultur og samfund, udover den konkrete faktuelle viden, en basal indføring i forskellige<br />

metoder og teorier via den udleverede videnskabelige litteratur og arbejdet med analyse af<br />

de udleverede primære tekster.<br />

- I emnedisciplinerne inden for de tre områder, samt i bachelorprojektet, hvor der arbejdes med et afgrænset<br />

emne, kobles viden om dette med øvelse og færdighed i at anvende relevante teorier og metoder.<br />

(dokumentationsrapport, s.15).<br />

Det fremgår af fagbeskrivelsen for studium generale, at fagelementet sigter på en grundlæggende forståelse<br />

af, hvad videnskabelighed er, og hvordan det praktiseres, samt en evne til at vurdere anvendeligheden af<br />

forskellige teoretiske og metodiske tilgange over for en konkret problemstilling.<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer på den baggrund, at uddannelsen giver de studerende viden om fagområdets<br />

videnskabelige teorier og metoder og færdigheder i at vurdere og anvende fagområdets metoder.<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

I dokumentationsrapporten fremhæves særligt disciplinerne Analyse og kommentar og Projekt 2 som tilrettelagt<br />

med henblik på at give de studerende erfaring med at arbejde med fagområdets teorier og metoder. Analyse<br />

og kommentar omfatter tekstanalytiske teorier og metoder, mens der i Projekt 2 i bredere forstand er tale<br />

om at udvælge og vurdere relevante teorier og metoder i relation til det konkrete emne, suppleret med tekstanalytiske<br />

færdigheder, som anvendes på kinesisksproget materiale. Dermed opøves de tekstanalytiske kompetencer,<br />

som yderligere udfoldes og understøttes af specialet (dokumentationsrapport, s.16).<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer på den baggrund, at de studerende opnår viden om fagområdets videnskabelige<br />

teorier, erfaring med kritisk at vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og teorier samt færdigheder<br />

i at anvende videnskabelige metoder. Særligt i relation til specialet vurderes det desuden, at de studerende<br />

opnår forskningsmetodiske kompetencer, hvor de studerende vejledes individuelt i mulige tilgange og afgrænsninger<br />

af både teoretisk og metodisk art.<br />

22


Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 9-17<br />

Bilag 1: Studieordning for bacheloruddannelsen i kinastudier, 2008<br />

Bilag 2: Studieordning for kandidatuddannelsen i kinastudier, 2007<br />

Bilag 21: CV er og publikationslister for uddannelsens tilrettelæggere<br />

23


Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 4 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelets begrundelse<br />

Uddannelsens tilrettelæggere<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 4 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Følgende videnskabelige medarbejdere har ansvar for tilrettelæggelsen af uddannelsen:<br />

- Alle VIP på kinastudier (se under kriterium 3)<br />

- Studieleder Søren Hein<br />

- Fagansvarlig for asienstudier, medlem af studienævnet, lektor Anemone Platz<br />

Studielederen har ansvar for tilrettelæggelsens gennemførelse. Afdeling for Asienstudier besætter en VIPplads<br />

ud af seks i studienævnet (dokumentationsrapport, s.18).<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at en væsentlig andel af de medarbejdere, der har ansvaret for tilrettelæggelsen<br />

af uddannelsen er VIP, og at de er placeret centralt i det relevante forskningsmiljø.<br />

Antal studerende pr. VIP<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Nedenfor ses forholdet mellem antal studerende og VIP:<br />

Bacheloruddannelsen i kinastudier 2006 2007 2008<br />

Antal faste VIP 5 5 5<br />

Studenterbestand 1/10-indskrevne 111 112 106<br />

VIP/STUD-ratio 22,2 22,4 21,2<br />

(dokumentationsrapport, s.19)<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Nedenfor ses tilsvarende forholdet mellem studerende og VIP på kandidatuddannelsen:<br />

Kandidatuddannelsen i kinastudier 2006 2007 2008<br />

Antal faste VIP 5 5 5<br />

Studenterbestand 1/10-indskrevne 15 19 21<br />

VIP/STUD-ratio 3 3,8 4,2<br />

(dokumentationsrapport, s.19)<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at forholdet mellem antal VIP og studerende sandsynliggør, at de studerende<br />

kan have en tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø. Det ses, at VIP/STUD-ratioen er meget lav for kandidatuddannelsen,<br />

og det fremgik tydeligt af besøget, at de kandidatstuderende oplevede at have en tæt og god<br />

kontakt til VIP´erne. For bacheloruddannelsen er ratioen noget højere, hvor det dog fremgik af besøget, at en<br />

del indskrevne studerende reelt ikke er aktive. De studerende gav udtryk for, at de havde en god kontakt til<br />

uddannelsens VIP´er, og at der var en god kultur for dialog.<br />

24


VIP/DVIP-ratio<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

I studieåret 2008/9 underviste 5 VIP og 2 DVIP (undervisningsassistenterne Margrethe Ellegaard Hansen og<br />

Susanne Posborg Vestergaard) ved bacheloruddannelsen. DVIP´erne stod for 0,28 undervisningsværk til<br />

sammen og VIP´erne 2,65. I samme periode underviste på kandidatuddannelsen alene VIP´er (dokumentationsrapport,<br />

s.18f).<br />

Universitetet har præciseret anvendelsen af DVIP i sit høringssvar:<br />

Al undervisning på den ordinære del af uddannelsen (dvs. ikke propædeutikken) varetages af faste VIP.<br />

DVIP anvendes kun i undtagelsestilfælde, fx i forbindelse med sygdom, og i så tilfælde kun i korte perioder.<br />

Anvendelsen af DVIP er således meget begrænset. I de tilfælde hvor DVIP underviser på uddannelsen, tilrettelægges<br />

deres undervisning i samarbejde med en fast VIP. (høringssvar af 1. februar 2010).<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at anvendelsen af DVIP er meget begrænset, og at det er sandsynliggjort, at<br />

forskningsbaseringen sikres på DVIP-kurser.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 18-20<br />

Høringssvar af 1. februar 2010<br />

25


Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 5 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelets begrundelse<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 5 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Universitetet har opregnet den forskningsmæssige produktion for følgende videnskabelige medarbejdere:<br />

- Professor Anne Wedell-Wedellsborg<br />

- Professor Stig Thøgersen<br />

- Adjunkt Ane Bislev<br />

- Adjunkt Andreas Steen<br />

- Studielektor Qi Wang<br />

- Studielektor Chung Zhang<br />

- Studielektor Qi Bing<br />

- Ph.d.-studerende Moren L<strong>au</strong>gesen (tilknyttet forskerskolen for historie, som har hjemsted på IHO)<br />

I dokumentationsrapporten er anført, at uddannelsen i kinastudier er baseret på et aktivt forskningsmiljø, der<br />

er forankret i Afdeling for Asienstudier og Institut for Historie og Områdestudier. Universitetet har redegjort<br />

for de anførte forskeres tilknytning til kinastudier på følgende måde:<br />

De forskere, der er tilknyttet uddannelsen, er alle uddannet inden for Kinastudier/kinesisk, men med forskellig<br />

forskningsmæssig baggrund. Tilsammen dækker de Kinastudiers primære fagområder, historie, kultur<br />

og samfund, og indgår hver især i tværdisciplinære forskningsprojekter om Kina-relaterede emner. Således<br />

understøttes undervisningen i Kinas historie især af Andreas Steens forskning i byen Shanghais historie og i<br />

interkulturelle og historiske aspekter af forholdet mellem Tyskland og Kina, samt af Stig Thøgersens forskning<br />

i de kinesiske landområders historiske udvikling. Undervisningen i kultur understøttes af Anne Wedell-<br />

Wedellsborgs forskning i kinesisk litteratur, sino-europæiske kulturelle relationer og samtidskunst, og af<br />

Andreas Steens forskning i populærkultur og i den kinesiske musikindustri. På samfundsområdet indgår Ane<br />

Bislevs forskning i den sociale og økonomiske udvikling i landområderne og Stig Thøgersens forskning i den<br />

sociale organisering i byer og landområder samt i globaliseringens indvirkning på Kina. Det sproglige område<br />

dækkes forskningsmæssigt dels af studielektorens deltagelse i internationalt samarbejde omkring kinesisk<br />

sprogindlæring, dels af de øvrige forskeres analytiske arbejde med sproget i forbindelse med deres projekter,<br />

hvor diskursanalyse ofte indgår som et vigtigt element. (dokumentationsrapport, s. 21).<br />

Nedenfor ses den samlede forskningsmæssige produktion for perioden 2006-2008:<br />

2006 2007 2008<br />

Peer-reviewed artikler 1 0 4<br />

Ikke-peer reviewed artikler 3 4 1<br />

Bidrag til antologier 4 1 6<br />

Videnskabelige anmeldelser/reviews 4 2 1<br />

Videnskabelig bog/monografi 2 0 2<br />

Publikationer i alt 14 7 14<br />

26


<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet bag uddannelsen har en høj kvalitet med en stabil<br />

forskningsmæssig produktion. <strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer yderligere, at forskningsmiljøet deltager aktivt<br />

i internationalt samarbejde. Til grund for vurderingen ligger oplysningen om, at forskningen ved kinastudier<br />

for alle forskeres ve<strong>dk</strong>ommende foregår i samarbejde med udenlandske forskere, deriblandt mange kinesiske<br />

kolleger (dokumentationsrapport, s.21), samt dokumentationsrapportens oversigt over forskernes internationale<br />

netværk, deltagelse i internationale konferencer mv. I et uddrag af oversigten ses eksempelvis følgende<br />

internationale aktivitet:<br />

Liste over forskernetværk, som medarbejderne på kinastudier har deltaget i i perioden 2006-2008<br />

- BRIK en i globaliseringsspillet. Brasilien, Rusland, Indien og Kina som globaliseringsomgivelser for<br />

Danmark i fremtiden, ledet af lektor Mette Skak, Institut for Statskundskab, AU. Stig Thøgersen.<br />

- Creative Dissonances: Music in a Global Perspective, led by Prof. Dorothea Redepenning and Prof.<br />

Barbara Mittler, Heidelberg University (2008-2012). Andreas Steen.<br />

- Germany and China, 1842-1911: Intercultural Modes of Interaction and International History, initiated<br />

at the Seminar of East Asian Studies, Berlin, by Prof. Dr. Dr. M. Leutner, in cooperation with<br />

the Prussian Archives, Berlin, Beijing University and Beijing No. 1 Historical Archives (2006-<br />

2010). Andreas Steen.<br />

- Social and Political Organization in Rural China, ledet af Stig Thøgersen, samarbejde med Huadong<br />

Normal University, Wuhan, og forskere i hele Skandinavien, se (www.ruralchina.<strong>au</strong>.<strong>dk</strong>). Ane Bislev,<br />

Morten L<strong>au</strong>gesen og Stig Thøgersen<br />

- The Chinese Individual, ledet af Mette Halskov Hansen og Rune Svarverud, Universitetet i Oslo, se<br />

(www.hf.uio.no/ikos/forskning/forskningsprosjekter/chineseindividual). Stig Thøgersen, Anne Wedell-Wedellsborg.<br />

- Zero Hours : New Beginnings in the 20th and early 21st century. Global imaginations in Periods of<br />

Reconstruction after the First World War, the Second World War and the Cold War, organized by<br />

Assist. Prof. Hagen Schulz-Forberg, Deptm. Of International Studies, Aarhus University (2009-<br />

2013). Andreas Steen.<br />

- Mediasphere China: The Dynamics of Cultural Appropriation in a Globalizing Shanghai 1997-<br />

Present startet på University of Nottingham, samarbejde mellem engelske, svenske, finske og hollandske<br />

forskere. Anne Wedell-Wedellsborg.<br />

- Søren Kierkegaard i kinesisk oversættelse. Søren Kierkegaard Forskningscenter, Københavns Universitet<br />

og Chinese Academy of Social Sciences, Beijing. Anne Wedell-Wedellsborg (dokumentationsrapport,<br />

s.21-23).<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 21-23<br />

Bilag 20: PURE-rapport for Danske Universiteters nøgletal 1.1.A-1.1.D<br />

27


Kriteriesøjle III:<br />

Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse)<br />

Kriterium 6: Uddannelsesstruktur<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 6 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelets begrundelse<br />

Uddannelsens struktur, faglige progression og kompetenceprofil<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 6 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Bacheloruddannelsen i kinastudier er organiseret som et områdestudium, der både skal give den studerende<br />

færdigheder i moderne kinesisk sprog og en forståelse for kinesisk kultur, historie og samfundsforhold.<br />

Bacheloruddannelsen er opdelt i en A-linje og en B-linje. Forskellen er tilvalgets omfang (hhv. 45 og 60<br />

ECTS) og placeringen af bachelorprojektet, der på A-linjen indgår som en del af tilvalget, mens det på Blinjen<br />

foregår på kinastudier. For studerende på A-linjen aflægges bachelorprojektet på tilvalget, men omfatter<br />

teori og metoder fra kinastudier.<br />

Denne studiestruktur er under afvikling, idet der på fakultetet er truffet beslutning om fra 2010 at indfase en<br />

ny studiestruktur, hvor tilvalget for alle studerende vægter 45 ECTS, og hvor bachelorprojektet for alle studerende<br />

er placeret på 5. semester (7. semester på kinastudier pga. propædeutikken) på det centrale fag (dokumentationsrapport,<br />

s.24).<br />

Bacheloruddannelsen består af en række moduler, der er opdelt i discipliner. Hver disciplin afsluttes med en<br />

prøve.<br />

Modul Prøve/disciplin<br />

Propædeutik Kinesisk 1<br />

Kinesisk 2<br />

Kinesisk 3<br />

Sprog Skriftlig kinesisk<br />

Mundtlig kinesisk<br />

Oversættelse fra kinesisk<br />

Tekstanalyse<br />

Feltrapport<br />

Kultur, samfund og historie Introduktion til Kinas historie<br />

Introduktion til Kinas kultur og samfund<br />

Kultur: emneområde<br />

Historie: emneområde<br />

Samfund: emneområde<br />

Studium generale Studium generale<br />

Bachelorprojekt Bachelorprojekt (b-linjen)<br />

28


<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur understøtter kompetenceprofilen (bilag 1), og at der<br />

er sammenhæng mellem uddannelsens fagelementer på tværs, hvor de studerende opnår den bredde, der tiltænkes<br />

med uddannelsen som et områdestudium. Vurderingen bygger på oversigten ovenfor og denne redegørelse:<br />

Bacheloruddannelsens discipliner er organiseret således, at undervisningen i sprog foregår i konstant vekselvirkning<br />

med undervisningen i kultur, samfund og historie. De to hovedmoduler støtter gensidigt hinanden:<br />

Uden et solidt kendskab til Kina vil mange sproglige udtryk være uforståelige, og uden sproglige færdigheder<br />

er mange kilder til viden om landet lukkede. En tilsvarende positiv feedbackmekanisme fungerer i<br />

forhold til studiemotivation: Jo mere kinesisk man lærer, jo bedre kan man sætte sig ind i kinesiske forhold,<br />

og jo mere man lærer om Kina, jo mere motivation får man til at lære sproget. (dokumentationsrapport,<br />

s.25).<br />

Det propædeutiske forløb, som næsten alle studerende følger, vurderes naturligt at skabe en sammenhæng<br />

mellem adgangskravene og de første to semestre. Gennem den ordinære del af uddannelsen vurderes der at<br />

ske en progression inden for både sprog- og samfundsdelen af uddannelsen. De studerende gav på mødet<br />

udtryk for, at det er realistisk at gennemføre uddannelsen på normeret tid og at nå det tilsigtede sproglige<br />

nive<strong>au</strong>. Samtidig fremgik det, at det sproglige nive<strong>au</strong> vanskeligt vil kunne indfris, hvis man ikke tager på<br />

studieophold på 4. semester. Studieopholdet er ikke obligatorisk, men både undervisere og studerende gav<br />

udtryk for, at udlandsopholdet reelt er en forudsætning for at lære sproget. Der er ikke planlagt undervisning<br />

for det tilfælde, at en studerende ikke ønsker et udlandsophold, men ledelsen gav klart udtryk for, at der vil<br />

blive skræddersyet et undervisningsprogram, hvis det skulle blive aktuelt. Det bemærkes kritisk, at det ikke<br />

fremgår af studieordningen, at de studerende har denne mulighed.<br />

I dokumentationsrapporten er redegjort på følgende måde for progressionen fra første til sidste semester for<br />

modulet kultur, samfund og historie, som vurderingen af progressionen desuden knytter sig til:<br />

Der lægges ud med brede introduktioner til Kinas historie, kultur og samfund, hvorefter man i emneområderne<br />

arbejder mere i dybden med afgrænsede problemstillinger. Tilsammen dækker de tre hovedområder<br />

den grundlæggende viden, som alle studerende har brug for. Udover at sikre bredden i de studerendes kendskab<br />

til Kina, sikrer denne model en udvikling fra oversigtsviden frem mod en mere kritisk og videnskabelig<br />

tilgang. I den sidste disciplin, Samfund: emneområde, er der krav om brug af kinesisksprogede kilder. Dermed<br />

opsummeres uddannelsens sproglige, tekstanalytiske og samfundsfaglige kompetencer, og der lægges et<br />

metodemæssigt grundlag for bachelorprojektet. (dokumentationsrapport, s.26).<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Kandidatuddannelsen i kinastudier er opdelt i en almen linje (A-linjen) og tre gymnasierettede linjer (B, C og<br />

D-linjerne). A-linjen består af 120 ECTS på kinastudier. Adgangskravet er en bestået bacheloruddannelse<br />

med kinastudier som centralt fag.<br />

B-linjen består af 60 ECTS på kinastudier i kombination med 2. del af et sidefag/tilvalg i et andet fag inden<br />

for gymnasieskolens fagrække. B-linjen er målrettet studerende, som læser sidefag inden for fakultetet, hvor<br />

et samlet sidefag vægter 105 ECTS.<br />

C- og D-linjen er indskrivningstekniske variationer af B-linjen på den måde, at:<br />

C-linjen giver studerende, som læser sidefag i kinesisk, mulighed for at fortsætte på kandidatuddannelsen i<br />

kinastudier efter afslutning af 2. del af sidefaget.<br />

D-linjen er målrettet studerende, som læser sidefag ved et andet fakultet (hvor sidefaget samlet vægter 120<br />

ECTS) eller ved humaniora på et andet universitet (hvor sidefaget samlet vægter 90 ECTS).<br />

A-linjen er opbygget sådan:<br />

29


4. semester Speciale<br />

30 ECTS<br />

3. semester Valgfag/praktik<br />

I alt 30 ECTS<br />

2. semester Analyse og kommentar<br />

20 ECTS<br />

1. semester Mundtlig sprogfærdighed 2<br />

20 ECTS<br />

B-, C- og D-linjen er opbygget sådan:<br />

4. semester<br />

3. semester<br />

2. semester<br />

1. semester<br />

Valgfag/<br />

projektorienteret forløb<br />

10 ECTS<br />

Speciale<br />

30 ECTS<br />

Mundtlig sprogfærdighed<br />

2<br />

10 ECTS<br />

projekt 2<br />

10 ECTS<br />

Oversættelse fra kinesisk 2<br />

10 ECTS<br />

Oversættelse fra kinesisk<br />

2<br />

10 ECTS<br />

Tilvalg<br />

B- og C-linjen: 60 ECTS<br />

(på D-linjen 45 ECTS eller 75 ECTS samt et valgfag på 15 ECTS)<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur understøtter kompetenceprofilen for så vidt angår<br />

A-linjen. Det bemærkes at være mindre klart, hvordan B-, C- og D-linjen understøtter kompetenceprofilen,<br />

idet kun specialet og valgfaget/projektorienteret forløb understøtter de mål, der ikke angår det sproglige nive<strong>au</strong>.<br />

Der vurderes at ske en progression gennem kandidatuddannelsen i de sproglige discipliner, hvor de studerende<br />

lærer at mestre komplekse kinesiske tekster og større mængder af tekster samt have en dybere forståelse<br />

af konteksten (kompetencebeskrivelse for sprogmodulet, bilag 2).<br />

Det fremgår af dokumentationsrapporten, at de studerende selv vælger tekster i faget mundtlig sprogfærdighed,<br />

og at de dermed allerede her kan specialisere sig inden for et bestemt felt, som ofte vil være relateret til<br />

det senere specialeemne. I faget analyse og kommentar anvendes sprogfærdigheden til at analysere større<br />

tekstmængder på kinesisk.<br />

Projekt 2 fungerer for mange studerende som en afprøvning af emne og metode for specialet. Der<br />

er mulighed for at skrive denne opgave i forbindelse med deltagelse i et seminar, men mange vælger at skrive<br />

med individuel vejledning om et emne, de selv definerer. De fleste studerende vælger at bruge et helt semester<br />

på projektorienteret forløb i Kina inden specialet (dokumentationsrapport, s.28).<br />

Frafald<br />

Universitetet har oplyst følgende frafalds- og gennemførselstal for bacheloruddannelsen:<br />

Opgørelses<br />

-tidspunkt<br />

I alt<br />

optaget på<br />

ordinær<br />

uddannels<br />

e (efter<br />

propædeutik)<br />

Bestået på<br />

normeret<br />

tid<br />

Bestået på<br />

normeret<br />

tid + 1 år<br />

Fortsat<br />

indskrevne<br />

på<br />

opgørelsestidspun<br />

ktet<br />

Frafald Frafald,<br />

heraf<br />

inden for<br />

hovedområdet<br />

1.års<br />

frafald<br />

30


1.10.2006 6 33% (2) 67% (4) 33% (2) 0% 0% 0%<br />

1.10.2007 7 43% (3) 71% (5) 29% (2) 0% 0% 0%<br />

1.10.2008 11 55% (6) 82% (9) 9% (2) 9% (1) 0% 0%<br />

For humaniora på landsplan (2008) er frafaldsprocenten på bacheloruddannelsens første år 21%, og det samlede<br />

frafald på bacheloruddannelsen 35%. <strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at bacheloruddannelsen i kinastudier<br />

ligger noget under dette nive<strong>au</strong>. Frafaldet på uddannelsen er koncentreret om propædeutikken, hvor det<br />

ses, at kun ca. halvdelen af de optagne fortsætter på den ordinære uddannelse (for optagelsesår 2001: 6 af 10,<br />

2002: 7 af 14, 2003: 11 af 22).<br />

(Det har været muligt for universitetet at adskille propædeutik og ordinær uddannelse i opgørelsen, idet propædeutikken<br />

for optagelsesårene 2001-2003, som statistikken dækker, blev afviklet før og ikke som nu<br />

sideløbende med den ordinære uddannelse.)<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Universitetet har oplyst følgende frafalds- og gennemførselstal for kandidatuddannelsen:<br />

Optagelsesår<br />

på<br />

kandidatuddannelsen <br />

opgørelsestidspun<br />

kt<br />

I alt optaget<br />

Bestået på<br />

normeret<br />

tid<br />

Bestået på<br />

normeret<br />

tid + 1 år<br />

Fortsat<br />

indskrevne<br />

på<br />

opgørelsestidspun<br />

ktet<br />

Frafald Frafald,<br />

heraf<br />

inden for<br />

hovedområdet<br />

2003 1.10.2006 4 2 (50%) 3 (75%) 1 (25%) 0% 0%<br />

2004 1.10.2007 5 1 (20%) 1 (20%) 4 (80%) 0% 0%<br />

2005 1.10.2008 4 0% 2 (50%) 2 (50%) 0% 0%<br />

(dokumentationsrapport, s.32).<br />

Det fremgår, at kandidatuddannelsen ikke har haft frafald for de tre optagelsesår. For humaniora på landsplan<br />

(2008) er frafaldsprocenten på kandidatuddannelser 15%.<br />

Studieprogression<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

På dokumentationsrapportens s.33 er studieprogressionen dokumenteret samlet for bachelor-, kandidat- og<br />

sidefagsstuderende:<br />

STÅ Antal ressourceudløsende/aktive<br />

studerende på ki-<br />

nastudier (BA, KA, sidefag)<br />

2006 68 76 0,89<br />

2007 80,75 87 0,93<br />

2008 81,42 101 0,81<br />

STÅ/Antal ressourceudløsende<br />

studerende<br />

31


Universitetet oplyser i supplerende dokumentation af 21. december 2009, at studieprogressionen ( ) er<br />

opgjort på baggrund af STÅ-indberetningen, og her skelner vi ikke mellem BA, KA, tilvalg mv. så vi har<br />

faktisk ikke mulighed for - umiddelbart - at bryde tallene længere ned. Universitetet anfører videre, at det<br />

ikke giver mening at skelne, ( ) da en del af kurserne fx på kina- og japanstudier på BA-nive<strong>au</strong> samlæses<br />

med sidefaget, både 1. og 2. del på hhv. BA- og KA-nive<strong>au</strong>.<br />

I tabellen ovenfor ses en noget højere ratio for progressionen i fjerde kolonne end for humaniora på landsplan<br />

(0,64 i 2008), men akkrediteringspanelet vurderer, at der ikke kan drages en endelig konklusion om<br />

studieprogressionen, idet uddannelserne er lagt sammen i dokumentationen. Det vurderes kun i nogen grad<br />

sandsynliggjort, at de studerende har en relativt høj studieprogression, idet det ikke er synligt, hvad ratioen er<br />

for de enkelte uddannelsesnive<strong>au</strong>er.<br />

Forsinkelse i studiet er et emne i den gennemførte dimittendundersøgelse, hvor 16 af 21 dimittender fra kandidatuddannelsen<br />

angiver, at de blev forsinkede. De angiver følgende årsager til forsinkelsen:<br />

- 8 angiver forsinkelse i forbindelse med specialeskrivning<br />

- 4 angiver personlige forhold (graviditet, udenlandske kærester, sygdom, osv.).<br />

- 3 angiver arbejde ved siden af studierne som væsentligste forsinkelsesårsag<br />

- 1 angiver forsinkelse på bacheloruddannelsen som årsag.<br />

Universitetet har kommenteret forsinkelserne på følgende måde:<br />

Det skal nævnes, at langt de fleste kandidatstuderende opholder sig i Kina som et led i kandidatuddannelsen<br />

blandt andet i forbindelse med praktik, speciale og udveksling. Se bilag 6 for en oversigt over kandidaternes<br />

vurdering af udbyttet af opholdet i Kina. En del studerende vælger at slå sig mere permanent ned i Kina, hvor<br />

de skriver speciale, samtidig med at de påtager sig lønnede arbejdsopgaver (rejseleder, konsulent, tolk) for<br />

danske eller udenlandske virksomheder. Dette medfører en forlængelse af studietiden, men kan på den anden<br />

side bane vej for senere beskæftigelse. (dokumentationsrapport, s.32).<br />

Som tiltag for at nedbringe studietiden er følgende nævnt i dokumentationsrapporten:<br />

- Studieordningen blev ændret i 2007, så specialets omfang nu er angivet til 60-80 sider. Tidligere<br />

var der nævnt et maksimum på 100 sider, som af mange også blev opfattet som den ideelle længde.<br />

- Indførelse af en stram praksis mht. specialeskrivning inden for seks måneder. Denne praksis er først<br />

blevet implementeret fra årgang 2007, men resultaterne er lovende, idet de tre specialeskrivende på<br />

kontrakt indtil nu har overholdt deres tidsfrister.<br />

- Vi har indført en meget fleksibel praksis for undervisning og vejledning af studerende, der opholder<br />

sig i udlandet. De kan fx deltage i kurserne i oversættelse og tekstanalyse og få kommentarer til deres<br />

opgaver og specialeu<strong>dk</strong>ast på e-mail via FirstClass, og underviserne har i nogle tilfælde afholdt<br />

opgave- og specialevejledning i Kina.<br />

- Desuden er der indført en række vejledningsmæssige tiltag se ovenfor under afsnittet om bacheloruddannelsen.<br />

(dokumentationsrapport, s.32).<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at institutionen i overvejende grad har en strategi og en praksis i forhold til<br />

at håndtere langsom studieprogression. Vurderingen er baseret på ovenstående og oplysningen, at studievejledningen<br />

følger løbende de studerendes studieaktivitet i det studieadministrative system med efterfølgende<br />

tilbud om vejledning til forsinkede og dumpede. (dokumentationsrapport, s.31). I sammenhæng med opgørelsen<br />

af STÅ vurderes det dog at være uklart, i hvilket omfang strategien finder anvendelse. På baggrund af<br />

besøget vurderes det, at underviserne har et stort engagement i at støtte op om de studerendes progression.<br />

Inddragelse af praksis<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

32


<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at inddragelsen af praksis understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Inddragelsen<br />

af praksis sker fx ved studieopholdet på bacheloruddannelsen og det projektorienterede forløb på<br />

kandidatuddannelsen, hvor de studerende får en førstehåndsoplevelse af det kinesiske samfund og en direkte<br />

erfaring med <strong>au</strong>tentisk kinesisk sprogbrug. Det projektorienterede forløb, som næsten alle vælger, afvikles<br />

bl.a. ved danske institutioner i Kina (Ambassaden, konsulaterne, Kulturinstituttet, Handelskammeret), men<br />

der kommer også studerende i projektorienterede forløb ved både danske og kinesiske virksomheder. Underviserne<br />

opholder sig desuden ofte i Kina i forbindelse med deres forskning og følger derfor med i de nyeste<br />

udviklinger i landet.<br />

De tekster, der inddrages til oversættelse og tekstanalyse, er aktuelle tekster, der ofte er hentet fra populære<br />

kinesiske websteder. De studerende opfordres desuden til at følge med på populære kinesiske blogs og nyhedssider<br />

(dokumentationsrapport, s.34).<br />

Internationalt studiemiljø<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer i sammenhæng med det ovenstående, at uddannelsen giver de studerende<br />

mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø med studieophold og projektorienteret forløb. Det fremgik<br />

i den forbindelse af mødet med de studerende, at de ikke fandt vanskeligheder ved at finansiere opholdet.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 6 samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 6 samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 24-35<br />

Bilag 1: Studieordning for bacheloruddannelsen i kinastudier, 2008<br />

Bilag 2: Studieordning for kandidatuddannelsen i kinastudier, 2007<br />

Bilag 3: Notat vedr. ny studiestruktur på Det Humanistiske Fakultet<br />

33


Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 7 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelets begrundelse<br />

Pædagogiske og didaktiske metoder<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 7 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Universitetet har redegjort for, at der på uddannelsen tilstræbes sammenhæng mellem prøve- og undervisningsformer<br />

(alignment). I dokumentationsrapporten er skematisk vist, hvordan der arbejdes med alignment<br />

eksempelvis for modulet kultur, samfund og historie:<br />

Modul Fagelement Undervisningsform prøveform<br />

Kultur, samfund<br />

og historie<br />

Introduktion til<br />

Kinas historie<br />

Introduktion til<br />

Kinas kultur og<br />

samfund<br />

Kultur: emneområde<br />

Historie: emneområde<br />

Samfund: emneområde<br />

Undervisningen foregår i hold og i arbejdsgrupper<br />

og forbereder den<br />

studerende til at kunne danne sig et overblik<br />

over hovedlinjerne i Kinas historie og forstå de<br />

overordnede sammenhænge mellem sociale,<br />

kulturelle, økonomiske og politiske forhold.<br />

Der indgår i undervisningen en træning i<br />

mundtlig præsentation.<br />

Undervisningen foregår i hold og i arbejdsgrupper.<br />

Disciplinen består væsentligst i gennemgang<br />

og diskussion af hovedtræk i udviklingen<br />

af Kinas moderne samfund og kultur.<br />

Der indgår i undervisningen træning i littera-<br />

tursøgning og kildekritik.<br />

Undervisningen behandler et centralt tema i<br />

kinesisk kultur og forgår som holdundervisning<br />

med forelæsninger<br />

og deltageroplæg, der forberedes i grupper.<br />

Undervisningen behandler et centralt emne i<br />

Kinas historie og forgår som holdundervisning<br />

med forelæsninger og deltageroplæg. Der lægges<br />

vægt på anvendelsen af historisk metode til<br />

behandling af det valgte emne.<br />

Undervisningen former sig primært som et<br />

seminar om et afgrænset samfundsmæssigt<br />

emne på baggrund af materiale på vestlige<br />

sprog. Desuden inddrages kinesisksprogede<br />

kilder, som deltagerne lærer at vurdere teoretisk<br />

og metodisk.<br />

Bunden mundtlig<br />

Fri skriftlig<br />

hjemmeopgave<br />

Bunden skriftlig<br />

hjemmeopgave<br />

Bunden mundtlig<br />

Fri hjemmeopgave<br />

+ mundtlig<br />

(dokumentationsrapport s. 37).<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at der arbejdes systematisk med at skabe sammenhæng mellem undervisnings-<br />

og prøveformer. I forlængelse af oversigten for modulet kultur, samfund og historie, der er vist ovenfor,<br />

redegør universitetet for kompetencemålene, der er knyttet til modulet:<br />

34


Kvalifikationer: Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden<br />

for følgende områder:<br />

1. Grundlæggende kendskab til Kinas historie, kultur og samfundsforhold.<br />

2. Færdighed i søgning af relevant information om Kinas historie, kultur og samfundsforhold og anvendelse<br />

af kildekritik og videnskabelige metoder på materialet.<br />

3. Evne til afgrænsning og selvstændig analyse af en problemstilling<br />

4. Evne til skriftlig og mundtlig formidling<br />

Kompetencer: Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige<br />

og sociale kompetencer:<br />

5. Kunne identificere, analysere og forholde sig til problemstillinger indenfor kinesisk historie, kultur<br />

og samfundsforhold.<br />

6. Kunne tilegne sig og vurdere ny viden<br />

7. Kunne anvende forståelsen af kinesisk kultur og samfund til at perspektivere europæisk kultur og<br />

samfundsforhold<br />

8. Kunne arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk og afstemme den valgte metode med arten af det<br />

felt der behandles.<br />

9. Kunne formidle sin viden og resultater på klart og korrekt dansk både skriftligt og mundtligt. (dokumentationsrapport,<br />

s.38).<br />

Det vurderes på baggrund af sammenstillingen af undervisnings- og prøveformerne, kompetencemålene for<br />

de enkelte moduler og uddannelsens overordnede kompetenceprofil (se s. 8), at valget af pædagogiske og<br />

didaktiske metoder understøtter uddannelsens kompetenceprofil.<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Også ved kandidatuddannelsen er sammenhængen mellem prøve- og undervisningsformer vist i en oversigt;<br />

her eksempelvis for modulet sprog:<br />

Modul Fagelement Undervisningsform prøveform<br />

Kinesisk Oversættelse fra Undervisningen foregår på hold, primært som Bunden skriftlig<br />

sprog kinesisk 2 ugentlige øvelser i skriftlig oversættelse fra<br />

kinesisk til dansk<br />

Analyse og kom- Undervisningen foregår på hold. Der arbejdes Bunden hjemmentar<br />

med tekstanalyse af aktuelle litterære tekster meopgave +<br />

og fagprosa. Teksterne vælges bl.a. ud fra deres<br />

relevans for de studerendes projektopgaver<br />

mundtlig<br />

Mundtlig sprogfær- Undervisningen forgår som samtaleøvelser Bunden mundtdighed<br />

2<br />

med udgangspunkt i tekster om kinesisk kultur<br />

og samfund. De studerende kan selv vælge<br />

tekster, også individuelt. Udover evnen til at<br />

kommunikere mundtligt på kinesisk optrænes<br />

også færdigheden i at indgå i dialoger om faglige<br />

spørgsmål<br />

lig<br />

35


<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at der arbejdes systematisk med at skabe alignment på kandidatuddannelsen,<br />

og at valget af pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Som eksempel<br />

på, hvordan undervisningsformerne understøtter kompetencemålene, kan man sammenstille oversigten<br />

ovenfor med henholdsvis kompetencebeskrivelsen for modulet sprog, der er ses herunder, og uddannelsens<br />

overordnede kompetenceprofil (se s.9):<br />

- færdighed i at læse komplekse tekster på moderne standar<strong>dk</strong>inesisk<br />

- færdighed i at kommunikere mundtligt på kinesisk, herunder færdighed i mundtlig præsentation af<br />

komplekse problemstillinger<br />

- færdighed i kritisk at overskue større mængder af tekster på kinesisk, analysere dem og placere dem i<br />

deres historiske og aktuelle kontekst<br />

- færdighed i at oversætte komplekse kinesiske tekster til korrekt dansk<br />

- at anvende relevante redskaber til sproglig problemløsning, herunder elektroniske hjælpemidler<br />

- at anvende relevante kommunikationsstrategier, der er tilpasset situation og emne<br />

- at analysere tekster på baggrund af en dybere forståelse af deres kontekst og af betingelserne for<br />

tekstproduktion i Kina<br />

Prøveformer<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Universitetet har redegjort for, hvordan de enkelte anvendte prøveformer er egnet til at indfri delmål i uddannelsens<br />

kompetenceprofil (dokumentationsrapport, s.40ff), og akkrediteringspanelet vurderer, at de valgte<br />

prøveformer understøtter de kompetencer, der er centrale i uddannelsens kompetenceprofil, og at der er en<br />

god variation i prøveformerne.<br />

Undervisernes pædagogiske kompetencer<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Uddannelsen er omfattet af Det Humanistiske Fakultets strategi for kompetenceudvikling, som er forankret<br />

hos Center for Undervisningsudvikling. Ifølge universitetet er der afsat 40 timer pr. medarbejder pr. tre år til<br />

deltagelse i pædagogisk udviklende kursusaktivitet, og denne pulje anvendes overvejende til deltagelse i<br />

kollegial supervision. Medarbejderne har desuden mulighed for deltagelse i yderlige universitetspædagogiske<br />

aktiviteter, hvilket sker efter aftale med studielederen (dokumentationsrapport s. 41).<br />

Det fremgår af dokumentationsrappporten, at undervisning i seminarer på kandidatuddannelsen udbydes på<br />

engelsk for at skabe et internationalt studiemiljø ved at tiltrække flere udenlandske studerende. Det er anført,<br />

at undervisernes engelskkundskaber hidtil ikke har givet anledning til negative tilbagemeldinger i studenterevalueringer.<br />

På mødet med de studerende blev der bekræftende givet udtryk for, at der ikke var nævneværdige<br />

udfordringer i forhold hertil. Fakultetet tilbyder sproglig revisionsbistand til publikationer, og medarbejderne<br />

kan tilbydes kurser i engelsk, hvis der er ønsker om eller anledning hertil (dokumentationsrapport,<br />

s.42). <strong>Akkredite</strong>ringspanelet bemærker, at det er uklart, i hvilket omfang der arbejdes systematisk med at<br />

sikre et højt nive<strong>au</strong> af engelsk for uddannelsens undervisere.<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at det generelt er uklart, hvilken procedure der er gældende for den del af<br />

kompetenceudviklingen, der ikke omfatter den kollegiale supervision. Det fremgik af besøget, at ingen af<br />

underviserne er blevet tilbudt eller har deltaget i kurser ved Center for Kompetenceudvikling eller anden<br />

form for pædagogisk udvikling/efteruddannelse.<br />

Universitetet har kommenteret en unøjagtighed i ovenstående i sit høringssvar:<br />

36


Det er ikke korrekt, at underviserne ikke er blevet tilbudt efteruddannelse ved Center for Undervisningsudvikling.<br />

Alle undervisere ved Det Humanistiske Fakultet modtager løbende tilbud om kurser og seminarer.<br />

Det er korrekt, at ingen ansatte ved kina- og japanstudier har deltaget i pædagogiske kompetenceudviklingsaktiviteter<br />

udover kollegial supervision. (høringssvar af 1. februar 2010).<br />

Fysiske forhold<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at uddannelsen kan gennemføres inden for de fysiske rammer, der er til rådighed<br />

på universitetet. Uddannelsen er fysisk samlet i to sammenhængende bygninger, hvor såvel undervisningslokaler,<br />

bibliotek og VIP-kontorer er placeret. Centrale undervisningslokaler er udstyret med tidssvarende<br />

AV-udstyr. Der findes mobilt udstyr til de øvrige lokaler, og kinastudier har desuden gavn af TVlicens<br />

til kinesisk satellitprogram (dokumentationsrapport, s.42). Vedlagt i bilag er en studiemiljørapport fra<br />

2007/8, der viser, at 82% af de studerende ved kinastudier er enige eller delvist enige i udsagnet jeg føler<br />

mig generelt rigtig godt tilpas på mit studium (bilag 15).<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer samlet set, at kriterium 7 er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer samlet set, at kriterium 7 er tilfredsstillende opfyldt.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 36-42<br />

Bilag 12: Pædagogiske kompetenceudviklingsaktiviteter ved fakultetets Center for Undervisningsudvikling<br />

Bilag 15: Studiemiljørapport, Institut for Historie og Områdestudier<br />

Høringssvar af 1. februar 2010<br />

37


Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 8 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelets begrundelse<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 8 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

Et nyt kvalitetssikringssystem forventes implementeret på universitetet i 2010 (bilag 13). Systemet er beskrevet<br />

i en kvalitetspolitik bestående af seks indsatsområder:<br />

- Rekruttering og optagelse<br />

- Studiestruktur<br />

- Undervisningsudvikling<br />

- Studiemiljø<br />

- Uddannelsesudvikling<br />

- Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet<br />

Systemet vurderes i overvejende grad at være implementeret og at understøtte kinastudier. I det følgende<br />

redegøres for de enkelte indsatsområder.<br />

Rekruttering og optagelse<br />

Universitetets centrale studieforvaltning er ansvarlig for vejledningsarrangementer og tiltag rettet mod potentielle<br />

studerende for at understøtte et kvalificeret valg af uddannelse. Tiltagene omfatter fx et årligt åbent<br />

hus-arrangement og studiepraktik, hvor potentielle studerende får mulighed for at følge undervisningen og<br />

generelt komme i praktik som studerende . Koordineringen af hovedområdernes bidrag foregår i en styregruppe,<br />

hvori alle hovedområder er repræsenteret. Der gennemføres systematisk deltagerevaluering af både<br />

åbent hus-arrangementet og studiepraktikken, og der gennemføres desuden en årlig undersøgelse blandt fakultetets<br />

1. årgang af studieinformationens effekt samt forventninger til studiet (bilag 16).<br />

Studienævnet ved IHO go<strong>dk</strong>ender og bidrager til udarbejdelsen af materiale til universitetets webbaserede<br />

studieguides, hvor der er fokus på, at uddannelsen fremstilles retvisende og fyldestgørende, så potentielle<br />

studerende vejledes korrekt. Studienævnet etablerer desuden hvert år en tutorordning i forbindelse med optagelse<br />

af nye bachelorstuderende. Tutorerne tager imod de studerende og arrangerer på studienævnets vegne<br />

rusintroduktionen. Der sker en afrapportering i studienævnet vedr. forløbet af rusintroduktionen og mere<br />

generelt i forhold til forløbet af den første tid for de nye studerende (dokumentationsrapport, s.44). Det bemærkes,<br />

at frafaldet på propædeutikken er højt trods tiltagene (mellem 30 og 50% for optagelsesårene 2001-<br />

2003 jf. dokumentationsrapportens s.30).<br />

Studiestruktur<br />

Studieordningerne for kinastudier go<strong>dk</strong>endes efter denne procedure:<br />

- Medarbejderne på kinastudier udarbejder et forslag til studieordning.<br />

- U<strong>dk</strong>astet drøftes i studienævnet og på møder med fakultetet.<br />

- Det endelige forslag go<strong>dk</strong>endes af Studienævnet.<br />

- Det endelige forslag sendes til go<strong>dk</strong>endelse på Det Humanistiske Fakultet.<br />

- Det Humanistiske Fakultet sender studieordningsforslag til høring ved censorformandskabet. Evt.<br />

bemærkninger diskuteres og indarbejdes.<br />

- Dekanen go<strong>dk</strong>ender studieordningen.<br />

- Studieordningen oversættes til engelsk og sendes desuden til universitetets studieforvaltning til implementering<br />

i det studieadministrative system.<br />

38


- Studieordningen offentliggøres på www.<strong>au</strong>.<strong>dk</strong> (dokumentationsrapport, s.44).<br />

I forhold til gennemførsel og frafald monitorerer fakultetet løbende de studerende og afrapporterer til studienævnet,<br />

som har ansvar for opfølgning (bilag 19). <strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at det er uklart, hvordan<br />

monitoreringen af frafald og gennemførsel anvendes af kinastudier. Det fremgik af mødet med underviserne,<br />

at de har et stort engagement i at fastholde og støtte de studerende, og at de kontakter de studerende personligt,<br />

når de gentagne gange ikke møder op til undervisningen. <strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at underviserne<br />

systematisk følger op på de studerende med det store personlige engagement, men at der mangler en formel<br />

procedure, der sikrer, at der tages hånd om frafaldet - trods dets begrænsede omfang på den ordinære del<br />

af uddannelsen - uafhængigt af de enkelte undervisere.<br />

Undervisningsudvikling<br />

Der gennemføres studenterevalueringer af alle undervisningsforløb i form af obligatoriske midtvejs- og slutevalueringer.<br />

Via kursusevalueringerne indhentes de studerendes vurderinger af læringsudbyttet samt undervisnings-<br />

og arbejdsformerne. Midtvejsevalueringer er mundtlige, mens slutevalueringerne er skriftlige. Slutevalueringerne<br />

afrapporteres skriftligt af en underviser og en studenterrepræsentant til studieleder og studienævn,<br />

som behandler evalueringerne på studienævnsmøde, typisk en gang pr. semester. Studielederen laver<br />

herefter en samlet afrapportering til institutlederen, som en gang årligt publiceres på instituttets hjemmeside.<br />

Fakultetet orienteres om disse rapporter og kan på ethvert tidspunkt tage evt. forhold vedr. rapporterne op til<br />

diskussion, såvel i Uddannelsesudvalget som i institutlederkredsen og på separate møder mellem fakultet og<br />

institut.<br />

Ved besøget blev det bekræftet, at evalueringsproceduren gennemføres konsekvent. Det fremgik desuden, at<br />

der også mere uformelt sker tilbagemeldinger fra de studerende til underviserne, og at de studerende både<br />

føler, at de kan gå til underviserne, og at de bliver hørt, når de gør det.<br />

På baggrund af undervisningsevalueringer er der sket en omlægning af studium generale. Før 2008 blev undervisningen<br />

tilrettelagt og afviklet i samarbejde med mindre beslægtede fag som historie og lingvistik. Disciplinens<br />

indhold var derfor præget af disse fag, hvilket kinastudiers studerende klagede over, idet de oplevede<br />

undervisningen som irrelevant for deres uddannelse. Derfor har studienævnet omlagt undervisningen,<br />

således at den fokuserer særligt på de sprogbaserede områdestudiers videnskabsteori. Første gennemløb har<br />

været genstand for betydeligt bedre undervisningsevalueringer (dokumentationsrapport, s.44). Af mødet med<br />

de studerende fremgik tydeligt både deres utilfredshed med studium generales tidligere form, som de gav<br />

udtryk for at have kritiseret i evalueringerne, og tilfredshed med den nuværende form.<br />

Efteruddannelse af underviserne er beskrevet under kriterium 7.<br />

Studiemiljø<br />

Universitetet gennemførte 2007/08 en omfattende undersøgelse af de studerendes vurdering af det psykiske<br />

studiemiljø (bilag 15, se i øvrigt kriterium 7), og universitetet angiver studiemiljøet som et af de prioriterede<br />

områder. Det er planlagt, at undersøgelsen fremover skal gentages hvert tredje år. Ansvaret for opfølgning på<br />

resultaterne af undersøgelsen ligger primært hos institut- og studieleder (dokumentationsrapport, s.45).<br />

Uddannelsesevaluering<br />

Det fremgår af dokumentationsrapporten s. 45, at studienævnet og fakultetet er interesseret i at forskyde en<br />

del af evalueringsaktiviteten fra kursusevalueringerne til uddannelses- eller forløbsevalueringer, og at det<br />

aktuelt diskuteres, hvordan dette kan gøres mest hensigtsmæssigt. Som et led i universitetets kvalitetssystem<br />

er et koncept for behovs- og relevansstyret uddannelsesevaluering under udvikling, og formålet er at have et<br />

katalog over relevante uddannelsesevalueringsformer samt en centralt forankret administrativ og evalueringsfaglig<br />

bistand, som de faglige miljøer kan gøre brug af efter behov.<br />

39


Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet<br />

Her henviser universitetet til kriterium 1 og 2 for en beskrivelse af, hvordan der sikres relevans i forhold til<br />

kompetencekrav på arbejdsmarkedet via dialog med relevante aftagerrepræsentanter.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 8 samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 8 samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s. 43-45<br />

Bilag 12: Oversigt over pædagogiske kompetenceudviklingsaktiviteter ved fakultetets Center for Undervisningsudvikling<br />

Bilag 13: Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet<br />

Bilag 14: Foreløbigt u<strong>dk</strong>ast til kvalitetssystem på uddannelsesområdet for Aarhus Universitet (ikke vedtaget)<br />

Bilag 15: Studiemiljøundersøgelsens resultater for IHO<br />

Bilag 16: Undersøgelse på Det Humanistiske Fakultet: Effekt af studieinformation intern rapport<br />

Bilag 17: Strategi for studie- og karrierevejledning på Aarhus Universitet<br />

Bilag 18: Undervisningsevalueringsrapport<br />

Bilag 19: Monitorerings- og opfølgningsstrategi<br />

40


Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte)<br />

Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 9 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelets begrundelse<br />

Titel<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 9 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Bacheloruddannelsen er omfattet af de generelle bestemmelser, §§ 13-18 fastsat i Uddannelsesbekendtgørelsen,<br />

BEK nr. 338 af 06/05/2004. Bacheloruddannelsen i kinastudier giver ret til titlen Bachelor (BA) i kinastudier<br />

/ Bachelor of Arts (BA) in China Studies.<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

Kandidatuddannelsen i kinastudier er omfattet af de generelle bestemmelser, §§ 19-24 fastsat i Uddannelsesbekendtgørelsen,<br />

BEK nr. 338 af 06/05/2004. Derudover er kandidatuddannelsen i kinastudier omfattet af<br />

den konkrete bestemmelse, § 28, fastsat i Uddannelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 338 af 06/05/2004. Kandidatuddannelsen<br />

i kinastudier giver ret til titlen cand.mag. i kinastudier / Master of Arts (MA) in China Studies.<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

I dokumentationsrapporten er angivet følgende begrundelse for titelvalget: Som det fremgår af bl.a. kriterium<br />

1, 3 og 6 er uddannelsen tilrettelagt som et områdestudium, som både har fokus på det kinesiske sprog og<br />

på Kinas kultur, samfundsforhold og historie. I kompetenceprofilen for såvel bachelor- som kandidatuddannelsen<br />

står sprogfærdighed samt forståelse for centrale problemstillinger inden for Kinas historie, kultur og<br />

samfundsforhold således centralt. Dette afspejles i titlen kinastudier, i modsætning til den tidligere titel kinesisk,<br />

som snarere betegner et sprogstudium. (dokumentationsrapport, s.46).<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at både bachelor- og kandidatuddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens<br />

navn og titlen, der opnås. I sammenhæng med kriterium 6 vurderes det herunder afspejlet i titlen,<br />

at sprogfagene er redskabsfag, og at hovedfokus er på kinesisk kultur, samfund og historie.<br />

Nive<strong>au</strong><br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Det vurderes, at uddannelsen lever op til de krav, der er beskrevet i Kvalifikationsrammen, til en bachelorgrad.<br />

Herunder vurderes det eksempelvis sandsynliggjort, at personer, der opnår bachelorgraden i kinastudier:<br />

- har viden om teori, metoder og praksis inden for et eller flere fagområder<br />

- kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller<br />

- selvstændigt kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.<br />

Uddannelsens kompetenceprofil vurderes at leve op til og desuden i sin opbygning følge typebeskrivelsen i<br />

Kvalifikationsrammen.<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

41


Det vurderes, at uddannelsen lever op til de krav, der er beskrevet i Kvalifikationsrammen, til en kandidatgrad.<br />

Herunder vurderes det eksempelvis sandsynliggjort, at personer, der opnår kandidatgraden i kinastudier:<br />

- kan forstå og forholde sig kritisk til fagområdets viden samt identificere videnskabelige problemstillinger<br />

- kan vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige metoder samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller<br />

- selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt<br />

ansvar.<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil lever op til typebeskrivelsen for en kandidatgrad.<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at både bachelor- og kandidatuddannelsens kompetenceprofil understøttes af<br />

de enkelte fagelementers læringsmål og af uddannelsens struktur og adgangskrav (se under kriterium 6).<br />

Vurderingen er baseret på en sammenstilling af de kompetencebeskrivelser for hvert modul, der findes i studieordningerne,<br />

og som har en logisk sammenhæng til de overordnede kompetenceprofiler.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 9 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 9 er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s.46-49<br />

Bilag 1: Studieordning for bacheloruddannelsen i kinastudier, 2008<br />

Bilag 2: Studieordning for kandidatuddannelsen i kinastudier, 2007<br />

42


Kriterium 10:<br />

Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Kriterium 10 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelets begrundelse<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kriterium 10 vurderes at være opfyldt<br />

tilfredsstillende<br />

delvist tilfredsstillende<br />

ikke tilfredsstillende<br />

Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen<br />

I spørgeskem<strong>au</strong>ndersøgelsen, som er gennemført i forbindelse med akkrediteringen, er dimittenderne fra<br />

både bachelor- og kandidatuddannelsen blevet bedt om følgende: Beskriv med dine egne ord de væsentligste<br />

kompetencer, du har fået med fra uddannelsen i kinesisk/kinastudier. Besvarelserne omfatter eksempelvis<br />

disse:<br />

"Jeg har lært at arbejde dedikeret og målrettet. Jeg har fået en stor viden om den kinesiske kultur og det kinesiske<br />

sprog. Samtidig har jeg lært at omstille mig og kunne indgå i flere projekter på samme tid. Jeg har også<br />

fået store kompetencer indenfor det analytiske og undersøgende. Føler mig i stand til at kunne undersøge og<br />

formidle et hvilket som helst område jeg bliver pålagt."<br />

"Evnen til at forstå og analysere ikke-vestlige kulturer står for mig som noget helt centralt for at kunne begå<br />

sig i et globaliseret samfund. Kinesisk-studiet fordrer altid, at man skal se sit studieobjekt fra forskellige<br />

perspektiver og altid stille spørgsmål til sin egen vestlige forståelsesramme. Derudover vægter jeg kinesisk<br />

sprog og eksakt viden om Kinesisk historie, kultur og moderne samfund samt evnen til at formidle denne<br />

viden til forskellige målgrupper som vigtige kompetencer, studiet har givet mig." (dokumentationsrapport,<br />

s.50).<br />

Gælder kun for bacheloruddannelsen<br />

Som svar på spørgsmålet om, hvad de væsentligste kompetencer, dimittenderne har fået med fra bacheloruddannelsen,<br />

indgår følgende:<br />

- Sprogfærdighed (nævnes i 7 besvarelser)<br />

- Viden om Kina (nævnes i 7 besvarelser)<br />

- Kulturforståelse (nævnes i 5 besvarelser)<br />

- Analytisk kompetence (nævnes i 4 besvarelser)<br />

- Selvstændighed (nævnes i 2 besvarelser)<br />

- Formidlingskompetence (nævnes i 1 besvarelse)<br />

På dokumentationsrapportens s.52 er dimittendernes besvarelser blevet forholdt til uddannelsens kompetenceprofil<br />

i en skematisk opstilling:<br />

Kompetence <br />

Sprogfærdig-<br />

hed<br />

Viden om<br />

Kina<br />

Indgår i<br />

antal besva-<br />

relser<br />

Studieordningens kompetencebeskrivelse<br />

7 Færdighed i at læse, skrive, tale og forstå moderne standar<strong>dk</strong>inesisk.<br />

Forståelse for grundlæggende sprogvidenskabelige problemstillinger og meto-<br />

der.<br />

7 Evne til selvstændigt at finde informationer om problemstillinger med relation<br />

til det moderne Kina, samt til at kunne analysere disse problemstillinger og<br />

indplacere dem i deres kontekst såvel synkront som diakront.<br />

Kultur- 5 Forståelse for centrale problemstillinger indenfor historie, kultur og samfunds-<br />

43


forståelse forhold.<br />

Evne til at indgå i faglige og sociale sammenhænge på tværs af kulturelle for-<br />

Analytiskefærdigheder <br />

selvstændighedformidlingskom<br />

petence<br />

skelle og til at forstå andres virkelighedsopfattelser.<br />

4 Evne til at overskue et område, til at skelne væsentligt fra mindre væsentligt<br />

(...) og til at søge og bearbejde ny information på en hensigtsmæssig måde.<br />

Evne til at arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk og til at afstemme den<br />

metode, der bringes i anvendelse, med arten af det felt, der skal behandles.<br />

2 Evne til ( .) at strukturere sin egen læring (...)<br />

1 Evne til at analysere komplekse problemstillinger af tværfaglig karakter og<br />

formidle sin indsigt skriftligt og mundtligt.<br />

(dokumentationsrapport, s.51 f, bilag 5)<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at det i overvejende grad er sandsynliggjort, at de studerendes realiserede<br />

læringsudbytte stemmer overens med uddannelsens kompetenceprofil. Skemaet ovenfor bygger på 12 besvarelser<br />

fra i alt 32 dimittender i perioden 2005-2009, og der vurderes at være en usikkerhed i undersøgelsen,<br />

særligt i forhold til de nederste rækker i skemaet, hvor få dimittender er repræsenteret.<br />

Gælder kun for kandidatuddannelsen<br />

De fem væsentligste kompetencer, som kandidaterne nævner hyppigst, er:<br />

- Sprogfærdighed (nævnes i 14 besvarelser)<br />

- Analytisk kompetence (nævnes i 11 besvarelser)<br />

- Kulturforståelse (nævnes i 7 besvarelser)<br />

- Formidlingskompetence (nævnes i 7 besvarelser)<br />

- Viden om Kina (nævnes i 6 besvarelser)<br />

På dokumentationsrapportens s.50 er dimittendernes besvarelser blevet forholdt til uddannelsens kompetenceprofil<br />

i en skematisk opstilling:<br />

Kompetence <br />

Sprogfærdig-<br />

hed <br />

Analytiskefærdigheder <br />

Kulturforståelse <br />

Formidlingskom<br />

petence<br />

Viden om<br />

Kina<br />

Indgår i<br />

antal besva-<br />

relser<br />

Studieordningens kompetencebeskrivelse<br />

14 Sikre færdigheder i at læse, skrive, tale og forstå moderne standar<strong>dk</strong>inesisk.<br />

Evne til at kommunikere mundtligt og skriftligt på kinesisk i forskellige sam-<br />

menhænge.<br />

11 Færdighed i at finde, vurdere og kritisk analysere informationer med relation til<br />

det moderne Kina, herunder især kinesisksproget kildemateriale.<br />

Færdighed i at anvende generelle kultur- og samfundsvidenskabelige<br />

teorier på kinesiske problemstillinger.<br />

Færdighed i selvstændigt og kritisk at analysere centrale problemstillinger in-<br />

den for moderne kinesisk historie, kultur og samfundsforhold.<br />

7 Forståelse af væsentlige kultur- og samfundsvidenskabelige tilgange til<br />

studiet af moderne kinesisk historie, kultur og samfundsforhold.<br />

Evne til at agere kompetent og selvstændigt i forskellige sociale og kulturelle<br />

sammenhænge i Kina.<br />

7 Færdighed i skriftlig og mundtlig formidling til forskellige målgrupper.<br />

Evne til at formidle forskningsresultater mundtligt og skriftligt i både<br />

akademiske og ikke-akademiske kontekster.<br />

6<br />

.<br />

44


Arbejde<br />

struktureretMålret-<br />

tethed <br />

Metodiskefær-<br />

digheder <br />

Selvstændig-<br />

hed<br />

Arbejde<br />

projekt-<br />

orienteret <br />

læringskompetence<br />

4<br />

3<br />

2<br />

2<br />

Evne til at arbejde metodisk, selvstændigt, tværdisciplinært og kritisk med<br />

komplekse problemstillinger<br />

3 Evne til at planlægge, organisere og gennemføre projektforløb.<br />

1<br />

(dokumentationsrapport, s.50 f, bilag 6)<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer på den baggrund, at det i overvejende grad er sandsynliggjort, at de studerendes<br />

realiserede læringsudbytte stemmer overens med uddannelsens kompetenceprofil.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 10 samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen<br />

<strong>Akkredite</strong>ringspanelet vurderer, at kriterium 10 samlet set er opfyldt tilfredsstillende.<br />

Dokumentation:<br />

Dokumentationsrapport, s.50-52<br />

Bilag 1: Studieordning for bacheloruddannelsen i kinastudier, 2008<br />

Bilag 2: Studieordning for kandidatuddannelsen i kinastudier, 2007<br />

Bilag 5: Dimittendundersøgelse juni 2009: spørgeskemaer<br />

Bilag 6: Dimittendundersøgelse juni 2009: besvarelser<br />

45


Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen<br />

Tilskudsmæssig indplacering<br />

Bachelor- og kandidatuddannelsen er pt. go<strong>dk</strong>endt til:<br />

Takst 1<br />

Universitetet indstiller:<br />

Takst 1<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Titel<br />

Bacheloruddannelsens danske titel er pt. go<strong>dk</strong>endt til:<br />

Bachelor (BA) i kinastudier<br />

Universitetet indstiller:<br />

Ovenstående<br />

Bacheloruddannelsens engelske titel er pt. go<strong>dk</strong>endt til:<br />

Bachelor of Arts (BA) in China Studies<br />

Universitetet indstiller:<br />

Ovenstående<br />

Kandidatuddannelsens danske titel er pt. go<strong>dk</strong>endt til:<br />

Cand.mag. i kinastudier<br />

Cand.mag. i kinastudier og [tilvalg]<br />

Universitetet indstiller:<br />

Ovenstående.<br />

Kandidatuddannelsens engelske titel er pt. go<strong>dk</strong>endt til:<br />

Master of Arts (MA) in China Studies<br />

Master of Arts (MA) in China Studies and [tilvalg på engelsk]<br />

Universitetet indstiller:<br />

Ovenstående<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser<br />

Uddannelsen er pt. go<strong>dk</strong>endt til:<br />

Områdespecifikke adgangskrav:<br />

Dansk A<br />

Engelsk B<br />

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B<br />

Kinesisk A*<br />

46


Kravet om yderligere et fremmedsprog / kinesisk på A-nive<strong>au</strong> kan erstattes af propædeutisk undervisning i<br />

tilknytning til uddannelsen. Adgangskravene følger af Bilag 1 i Adgangsbekendtgørelse nr. 52 af 28. januar<br />

2009 (dokumentationsrapport, s.55).<br />

Universitetet indstiller:<br />

Universitetet indstiller, at de pt. go<strong>dk</strong>endte adgangskrav fastholdes (se ovenfor)<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Den normerede studietid<br />

Bacheloruddannelsen er pt. go<strong>dk</strong>endt til:<br />

180 ECTS + 60 ECTS propædeutik<br />

Universitetet indstiller:<br />

Universitetet indstiller, at uddannelsens og propædeutikkens nuværende omfang fastholdes.<br />

Kandidatuddannelsen er pt. go<strong>dk</strong>endt til:<br />

120 ECTS<br />

Universitetet indstiller:<br />

Universitetet indstiller, at uddannelsens nuværende omfang fastholdes.<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger<br />

Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen<br />

Har bachelor- og kandidatuddannelsen en ministerielt fastsat adgangsbegrænsning?<br />

Nej.<br />

Legalitetskontrol<br />

Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af?<br />

Bacheloruddannelsen:<br />

Bacheloruddannelsen er omfattet af de generelle bestemmelser, §§ 13-18 fastsat i Uddannelsesbekendtgørelsen,<br />

BEK nr. 338 af 06/05/2004. Desuden er uddannelsen omfattet af den konkrete bestemmelse § 14, stk. 1<br />

fastsat i Uddannelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 338 af 06/05/2004.<br />

Kandidatuddannelsen:<br />

Kandidatuddannelsen er omfattet af de generelle bestemmelser, §§ 19-24 fastsat i Uddannelsesbekendtgørelsen,<br />

BEK nr. 338 af 06/05/2004. Derudover er kandidatuddannelsen omfattet af den konkrete bestemmelse, §<br />

28, stk. 1-3, fastsat i Uddannelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 338 af 06/05/2004.<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Censorkorps<br />

Bachelor- og kandidatuddannelsen:<br />

Censorkorpset for kinastudier.<br />

47


ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Sprog<br />

Bachelor- og kandidatuddannelsen:<br />

Dansk.<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger<br />

Adgang<br />

Hvilke kandidatuddannelser giver bacheloruddannelsen direkte adgang til (minimum 2)?<br />

Uanset den studerendes tilvalg giver bacheloruddannelsen i kinastudier adgang til:<br />

- Kandidatuddannelsen i kinastudier ved Aarhus Universitet<br />

- Kandidatuddannelsen i it, B-linjen i informationsvidenskab ved Aarhus Universitet<br />

Hvilke bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen<br />

- bacheloruddannelsen i kinastudier (se uddybning nedenfor)<br />

Kandidatuddannelsens adgangskrav:<br />

Adgang til kandidatuddannelsen i kinastudier forudsætter en bestået bacheloruddannelse efter disse principper:<br />

- Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er en bestået bacheloruddannelse med kinastudier<br />

som centralt fag.<br />

- Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddannelse med kinastudier<br />

som centralt fag og 1. del af et sidefag (45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasiets fagrække, hvor<br />

1. og 2. del af sidefaget tilsammen vægter 105 ECTS.<br />

- Adgangskravet til kandidatuddannelsens C-linje er en bestået bacheloruddannelse med centralt fag i<br />

et andet fag inden for gymnasiets fagrække og 1. del (45 ECTS) af et sidefag i med kinastudier.<br />

- Adgangskravet til kandidatuddannelsens D-linje er en bestået bacheloruddannelse med kinastudier<br />

som centralt fag og 1. del af et sidefag (45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasiets fagrække, hvor<br />

1. og 2. del af sidefaget tilsammen vægter 90 eller 120 ECTS (dokumentationsrapport, s.58)<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

De faglige mindstekrav<br />

Er bachelor- og kandidatuddannelsen rettet mod undervisning i de gymnasiale skoler?<br />

Ja (B-, C- og D-linjen).<br />

Universitetets redegørelse for, at uddannelserne lever op til de faglige mindstekrav jf. vejledning nr. 5 af 18.<br />

januar 2006 om retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale skoler:<br />

En bacheloruddannelse eller et sidefag i kinastudier giver den studerende faglig kompetence til at varetage<br />

undervisning i faget kinesisk i gymnasieskolen. Den faglige kompetence udbygges yderligere på kandidatuddannelsen.<br />

Nedenfor ses de faglige mindstekrav i relation til de centrale discipliner på bacheloruddannelsen i<br />

kinastudier, hvor de pågældende mindstekrav indfries (se faglige mål og kompetenceprofiler i studieordningen<br />

for en uddybning).<br />

48


Faglige mindstekrav Centrale discipliner på BAuddannelsen<br />

Sprog og kommunikation<br />

Skriftlig kinesisk<br />

kunne kommunikere mundtligt og skriftligt i en varieret og situationstilpas- Feltrapport<br />

set form på fremmedsproget.<br />

Mundtlig kinesisk<br />

kunne analysere sproglige udsagn med henblik på at kunne give sproglig vej- Oversættelse fra kinesisk<br />

ledning på et systematisk grundlag (fonetik, grammatik, semantik og prag- Kinesisk 3<br />

matik).<br />

kunne oversætte en tekst fra fremmedsproget til dansk og fra dansk til fremmedsproget<br />

have viden om tværkulturel kommunikation og formidling samt betingelserne<br />

herfor.<br />

have viden om sprogvariation (regional, social, funktionel, historisk).<br />

have nogen indsigt i teorier om sprog og kommunikation med henblik på at<br />

kunne inddrage dem i analyser af sprogbrug i forskellige genrer, registre og<br />

kontekster.<br />

Kultur, medier og litteratur<br />

Tekstanalyse<br />

kunne analysere, fortolke, vurdere og perspektivere tekster (litterære og ikke- Introduktion til Kinas kultur<br />

litterære) i forskellige genrer og medier og fra forskellige perioder og kultur- og samfund<br />

områder på baggrund af tekstanalytiske og kulturanalytiske teorier og meto- Kultur emneområde<br />

der.<br />

have viden om centrale træk af sprogområdets kultur- og litteraturhistorie.<br />

have indsigt i et antal kulturhistorisk og æstetisk væsentlige tekster (i forskellige<br />

genrer og medier) inden for sprogområdet.<br />

Historie og samfund<br />

Introduktion til Kinas historie<br />

have viden om centrale træk af sprogområdets historie og samfundsforhold i Historie emneområde<br />

nyere tid.<br />

Samfund emneområde<br />

have kendskab til samfundsteori og kulturteori med henblik på at kunne ind- Studium generale<br />

dragerelevante teorier og metoder i analysen af samfunds- og kulturforhold. Kultur emneområde<br />

(dokumentationsrapport, s.17).<br />

ACE Denmarks vurdering:<br />

Ingen bemærkninger.<br />

Parallelforløb og fællesuddannelser<br />

Er bachelor- og kandidatuddannelsen tilrettelagt som et parallelforløb eller en fællesuddannelse?<br />

Nej.<br />

Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen<br />

Har universitetet fastsat adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen?<br />

Nej.<br />

Andre forhold<br />

Finder universitetet at der er andre forhold, der er relevante i forhold til legalitet?<br />

Nej.<br />

49

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!