Lærerguiden er rettet mod 3. - Den Frie

denfrie.dk

Lærerguiden er rettet mod 3. - Den Frie

EN LÆRERGUIDE TIL

EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB


INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN

I perioden 3. marts – 8. april 2012 kan du og din

klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings

„Forårsudstilling 2012“, der viser eksempler

på kunst, der kredser om fællesskabet som

format. De deltagende kunstnere er blevet grupperet

ud fra deres fælles kunstneriske og faglige

interesser. Der er én gruppe for hvert af Den Frie

Udstillingsbygnings 6 rum. Det har været op til de

enkelte grupper af kunstnere at beslutte, hvordan

de ville arbejde sammen eller ikke arbejde sammen.

BOOKING OG PRISER

Henvendelse vedrørende bestilling af

undervisningsforløb, spørgsmål eller

specielle ønsker kan ske hos formidlingsmedarbejder,

Karen Hansgaard

Degenkolw.

Mail: formidling@denfrie.dk

Et undervisningsforløb varer gennemsnitligt

1 time, men vi er fl eksible og

kan tilpasse tiden efter ønske.

Ring og lav en aftale.

Tlf: 33 12 28 03

Pris: 450 DKK

Per Bak Jensen

Snemark, 2010

FORLØB

”Forårsudstilling 2012” giver ikke kun eleverne mulighed

for at stifte bekendtskab med samtidskunsten

og tilegne sig en større fortrolighed med forskellige

kunstneriske udtryksformer, men viser også, at der

fi ndes forskellige måder at indgå i et fællesskab på.

Denne lærerguide er udviklet i relation til ”Forårsudstillingen”

og skal ses som inspiration til, hvordan

udstillingens tematikker og problemstillinger kan

bruges i undervisningssammenhænge. Lærerguiden

kan enten benyttes forud for eller efter jeres besøg

i udstillingen.

Undervisningsforløbene i Den Frie Udstillingsbygning

varetages altid af en af husets formidlere. Formidleren

vil tilpasse spørgsmål og tematikker til klassetrin

samt elevernes forudgående viden om emnet.

Vi håber, at du vil tage din klasse med i Den Frie

Udstillingsbygning og gå på opdagelse

i ”Forårsudstilling 2012” sammen med en af vores

formidlingsmedarbejdere.

Rigtig god fornøjelse!

Per Bak Jensen

Dæmning, 2012

S. 2


FORÅRSUDSTILLINGEN 2012

DU ER IKKE ALENE

At danne et fællesskab er et grundlæggende træk

hos mennesket. Det kommer til udtryk i f.eks.

boformer, fritidsforeninger, klubber og politiske og

religiøse fællesskaber. Både børn og voksne danner

fællesskaber og mødes på tværs af grænser. Nogle

fællesskaber opstår på baggrund af interesser, andre

som strategier for overlevelse.

De fl este tænker på billedkunstneren som én, der

arbejder alene i sit atelier. Alligevel har der i Danmark

været en udbredt tradition for, at kunstnere

fi nder sammen i fællesskaber. Der kan være mange

grunde til, at nogle kunstnere beslutter sig for at arbejde

sammen med andre kunstnere. De kan enten

have fælles interesser (politik, religion, videnskab

m.m.) eller være fælles om et bestemt udtryk eller

kunstnerisk medie (installationskunst, maleri, fi lm

m.m.).

Jørgen Michaelsen

Oppustet - Udpumpet, 2012 (Video)

Elsebeth Jørgensen

„Ways of Losing Oneself in an Image..,“ 2011

Kirsten Christensen

Uden titel, 2011

S. 3


FORÅRSUDSTILLINGEN 2012

DEN FRIE UDSTILLING – DENGANG…

I slutningen af 1800-tallet begyndte nye tendenser inden for kunsten i hele Europa at brede sig. Den

censurerede forårsudstilling på Charlottenborg var på det tidspunkt den eneste mulighed for at vise sin

kunst, men de fl este af de yngre og mere eksperimenterende kunstneres værker blev afvist. Inspireret

af den franske Salon des Refusés blev Den Frie Udstilling i 1891 etableret af 7 yngre kunstnere som et

alternativt udstillingssted, hvor den nye, unge kunst kunne blive vist. I starten lejede Den Frie Udstilling

sig ind hos Kleis Boghandel på Vesterbrogade. Efter at have haft udstillingslokale på Rådhuspladsen og

ved Jarmers Plads etableredes Den Frie Udstillingsbygning i 1914 på Oslo Plads på Østerbro. Arkitekten

var den berømte maler og skulptør J.F. Willumsen.

… OG NU.

Finn Reinbothe

If You Need Me, 2012

Den Frie Udstilling er Danmarks ældste kunstnersammenslutning og har fra sin begyndelse været med

til at sætte sit præg på den danske kunstscene. I dag har sammenslutningen 38 medlemmer, der alle på

hver sin måde er med til at tegne Den Frie Udstillings profi l.

Da Den Frie Udstilling har ry for at være nyskabende og banebrydende, tiltrækker Forårsudstillingen hver

gang et stort publikum. Udgangspunktet – at tilhøre de afviste – er ikke længere det bærende element,

hvorfor fællesskabstankens grundide også har ændret sig. I dag er dét, at være medlem af Den Frie

Udstilling noget, der giver prestige.

På dette års udstilling er Den Frie Udstillings medlemmer vendt tilbage til en del af grundtanken og arbejder

konkret med fællesskabstanken ud fra eksperimentets grundtanke.

S. 4


FORÅRSUDSTILLINGEN 2012

EKSPERIMENTER MED

FÆLLESSKABET

Poul Pedersen

Alfabetet uden Bogstaver, I-V,

Det, at eksperimentere, er kendetegnende for

samtidskunsten. Som mennesker eksperimenterer

vi konstant med at være del af forskellige fællesskaber.

I Den Frie Udstillings Forårsudstilling har

kunstnerne eksperimenteret med fællesskabet

som form. Fokus skulle være fællestræk frem for

individuelle forskelle. Derfor blev Den Frie Udstillings

medlemmer inddelt i 6 grupper - en for hvert

af husets 6 rum. I et par af salene har kunstnerne

refl ekteret over, hvordan man kunstnerisk har

kunnet bearbejde fælles faglige, holdningsmæssige

og erkendelsesmæssige områder. Det har resulteret

i, at grupperne har fundet på et fælles udgangspunkt:

i et tilfælde primærfarverne samt sort og

hvid, i et andet et fælles udtag fra el-nettet. Andre

af kunstnerne ser sig selv som selvstændige dele af

hele fællesskabet og indgår derfor ikke i de mindre

grupper.

I KLASSEN

• Inddel klassen i grupper. Giv gruppen materialer

og en arbejdstitel og lad dem hver især

parafrasere over titlen og se på hvor forskellige

udtryk der opnås i de enkelte grupper. Overvej

efterfølgende om der er et overordnet fælles

udtryk.

• Inddel eleverne i 4 grupper. Hver gruppe

får 4 overskrifter (fx: fællessang, ”Palle alene i

verden”, team-spirit og mobning) og skal så lave

en prioriteret liste med de 3 ord som de mener,

beskriver overskriften bedst.

Ordene hænges op under de fi re overskrifter.

• Der diskuteres i fællesskab, hvad

grupperne har skrevet og hvorfor.

• Hvor er der f.eks. brugt positive ord

og hvor er der brugt negative ord?

• Eleverne tegner/laver collager over de sammenhænge/grupper

de selv indgår i. Fx sportsklubber,

familien, venner, spejder, on-line computerspil

osv.

• Klasselokalet laves om til et analogt Facebook.

Hver elev opretter en profi l med en tegning

af dem selv, fakta og evt. en kort beskrivelse. Der

kan også oprettes profi ler for skolen, klubber og

fritidsaktiviteter. Profi lerne hænges op i rummet

og forbindes på kryds og tværs med snore. Man

skal aktivere hele kroppen for at komme rundt i

rummet pga. alle snorene. Derved bliver netværk,

fællesskab og forbindelse til fx skole og venner til

en meget fysisk og visuel ting.

• Værket af Martin Erik Andersen refererer

specifi kt til Den Frie Udstillingsbygning, der jo er

rammen om hele Forårsudstillingen. Diskuter hvorvidt

denne udstilling kunne blive vist på et andet

udstillingssted. Overvej om værkerne har brug for

bygningen?

• Find gamle bøger og få eleverne til at klippe

sjove eller underlige sætninger ud. Del dem ind

i grupper og lad dem i fællesskab konstruere nye

fortællinger. Lad grupperne læse deres fortællinger

op for hinanden.

S. 5

More magazines by this user
Similar magazines