Gasteknik nr. 6, december 2010 [PDF] - Dansk Gas Forening

gasteknik.dk

Gasteknik nr. 6, december 2010 [PDF] - Dansk Gas Forening

K r a f t v a r m e

Muligt at få refusion af metanafgift fra 2011

Afgiften skal betales ud fra et gennemsnit, men kan nedsættes, hvis man

kan dokumentere et lavere udslip. Måske kan der hentes 5-10 mio. kr.

Fra 1. januar 2011 indføres der

metanafgift for alle naturgasfyrede

motoranlæg og for alle

biogasmotorer med mere end 1

MW indfyret.

Har du en motor, der emissionsmæssigt

ligger pænt, har du

mulighed for at få afgift retur.

Den nye afgift

Folketinget har vedtaget Lov nr.

722 i juni 2010, hvorved der indføres

en afgift på metan for alle

gasmotoranlæg på hhv. 6,1 øre/

Nm 3 for naturgas og 1,1 kr./GJ for

biogas pr. 1. januar 2011.

Afgiftssatsen for biogas kan

omregnes til ca. 2,5 øre/Nm 3 biogas.

Biogasmotorer under 1 MW

indfyret effekt er undtaget for

afgiften, hvorimod alle naturgasfyrede

anlæg er omfattet.

Afgiftsniveauet er fastsat i

24 Gasteknik nr. 6 • 2010

Af Per G. Kristensen,

Dansk Gasteknisk Center a/s

Fremtidssikret

INDUSTRI-

VARM E

der dur!

LUFTVARME

STRÅLEVARME

CELSIUS

360

INDUSTRIVARME

VEST 75 68 80 33 ØST 45 85 36 11

L

- på gas

eller vand

www.hfas.dk

HEWI

T E L T H A L L E R

S T Å L H A L L E R

S T I L L A D S E R

L I F T U D L E J N I N G

forhold til en gennemsnitlig

emission på naturgasmotorer på

463 g/GJ indfyret naturgas og for

biogasanlæg 323 g/GJ indfyret

biogas.

Mulighed for afgiftsrefusion

Afgiften er, som nævnt, fastsat

i forhold til en gennemsnitlig

emission for en gasmotor.

Hvis en gasmotor har mindre

emission end en gennemsnitlig

motor, er der mulighed for at få

refusion af for meget betalt afgift.

Detaljerne omkring afgiftsrefusionen

er endnu

Gasteknik

ikke helt på

plads. SKAT forventes at udsende

en bekendtgørelse herom snarest.

(Se www.skat.dk).

Det ligger dog fast, at refusion

kun vil kunne ske med dokumentation

af emissionen ved måling

af metan.

Efter DGC’s opfattelse er der et

potentiale for afgiftsrefusion for

gasmotorejerne som helhed mellem

5 og 10 mio. kr. årligt.

Driftsansvarlige for et gasmotorværk

bør derfor være opmærksom

på mulighederne.

Hvis et motoranlæg udleder

mindre metan end afgiftsgrundlaget,

er der ved dokumentation

mulighed for at få afgiften retur.

Dette er parallelt til situationen

for NO -afgiften, hvor der også er

x

mulighed for at få afgiften retur,

hvis man har lave emissioner.

Hvad skal du gøre

Først og fremmest skal du finde

ud af, hvilke emissionsniveauer

dine motorer har. Når du kender

dit emissionsniveau, kan du ud

fra din forventede elproduktion

opgøre dine muligheder for

afgiftsrefusion på de figurer, der

er inkluderet i denne artikel for

henholdsvis biogas og naturgas.

Har du ikke nye emissionsdata,

ligger Dansk Gasteknisk

Center inde med erfaringstal for

mange motortyper. Kontakt vores

måleafdeling i Aalborg, så vil de

forsøge at hjælpe med at afklare

dine muligheder.

DGC tilbyder måling af metan

Dansk Gasteknisk Center a/s

planlægger at tilbyde værkerne

en fordelagtig abonnementsordning

for måling af metanemissionen

fra 2011 og frem, således

at udgifterne til selve dokumentationen

ved måling af emissionen

kan holdes på et lavt niveau.

Dette vil ske ved et individuelt

brev til alle værkerne, herunder

medlemmer af foreningen Danske

Kraftvarmeværker og Dansk

Fjernvarme.

Ydelsen vil bestå dels af selve

målingen dels af en beregning

af den mulige afgiftsrefusion for

hver m 3 brugt gas. For at dette

kan ske omkostningseffektivt, vil

målingerne fra DGC blive foretaget

ved gennemførelse af geografisk

afgrænsede målekampagner,

således at kørselsbehovet kan

minimeres.

Vejledning til brug af figurerne

Der er til denne artikel knyttet

to figurer, som du kan bruge til

vurdering af mulighederne for afgiftsrefusion.

Du kan følge denne

vejledning og finde et skøn over

More magazines by this user
Similar magazines