Seniorernes Blad nr. 6 2012 - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

Seniorernes Blad nr. 6 2012 - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 6

december

2012

47. årgang

Mig og min el-cykel

El-cyklen har ændret mit liv, fortæller Kirsten Köneke, side 10

Stort ja til fusion

Pensionisternes Samvirkes kongres 2. oktober gik med overvældende

flertal ind for fusion med de andre ældreorganisationer side 4

Nu skal der løses opgaver

der forestår et større arbejde, inden vi fusionerer til juni,

siger Landsformand Jørgen Fischer side 7


Giv dyr et Godt liv

Med en gave til Dyrenes Beskyttelse i dit testamente

sikrer du omsorg til dyr, som ingen andre tager sig af

Testamentariske gaver sætter os i stand til at hjælpe alle dyr, der er kommet i nød. Uanset om

det skyldes menneskers misrøgt, manglende viden om dyrs behov eller påkørsler i trafikken.

Alle gaver uanset størrelse gør en forskel.

Bestil vores arvefolder på 33 28 70 00

Det er gratis at oprette testamente til fordel for Dyrenes Beskyttelse.

Ring uforpligtende på tlf. 33 28 70 09 – her sidder testamenterådgiver

Marit Ytterdal klar til at svare på spørgsmål.

Alhambravej 15 | 1826 Frederiksberg C | tlf. 33 28 70 00 | www.dyrenesbeskyttelse.dk

LAD DIN ARV

BESKYTTE DYRENE

Betænker du Dyrenes Beskyttelse i dit testamente,

giver du omsorg til dyr, som har brug for hjælp


Seniorernes blad udgives

af landsorganisationen

Pensionisternes

Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben: 9.30 – 14.00

Kontor: 10.00 – 15.00

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Næste blad udkommer 28.1.2013

Indlæg skal være redaktionen i hænde

senest den 18.12. 2012

Seniorernes blad påtager sig intet

ansvar for manuskripter eller billeder,

der indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse.

For Samvirkets arrangementer tages

forbehold for trykfejl og prisændringer.

Annonceekspedition

Gl. Jernbanevej 48

2500 Valby

Tlf. 33 21 20 00

Fax: 33 21 42 42

Sats: Grafi sk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Grafi sk Trykcenter A/S

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

ISSN: 1903-9255 – online version

Forsidefoto:

El-cyklen har ændret mit liv, siger

Kirsten Köneke, der egentlig var holdt

op med at cykle på grund af svigtende

helbred. Læs mere side 10.

Indhold

Kongres: Stort ja til fusion ....................... 4

Nu skal der løses opgaver! ...................... 7

Behold dit gamle medlemskort! .............. 8

Navnekonkurrence ................................ 10

Mig og min el-cykel .............................. 10

Hvad skal vi med ældrerådene? ............. 13

Computeren er som en cykel ................ 15

Kom på nettet! ..................................... 18

Leder

Nedtællingen er begyndt

Som omtalt fl ere steder i bladet er de tre organisationer, Pensionisternes Samvirke,

Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Danske Pensionister,

nu enige om at slå sig sammen. Det sker i juni 2013, og vi vil få omkring

140.000 medlemmer. På det grundlag ser vi frem til, at vi både vil kunne stå

stærkere i mediebilledet og få mere indfl ydelse, så vi kan yde en meget bedre

indsats for ældres vilkår, end de nuværende tre organisationer har mulighed for.

Alle vi, der i over et år har arbejdet målrettet mod fusionen, er glade for, at

den nu er sikret. Vi er også glade for, at beslutningen er taget med de tre hovedbestyrelsers

fulde opbakning og vedtaget med overvældende fl ertal på alle tre

organisationers kongresser.

Vi er godt i gang med forberedelserne. Jeg har i artiklen ”Nu skal der løses

opgaver” beskrevet nogle af de praktiske opgaver, vi skal have løst, før vi kan

fusionere. Der er meget mere end det nævnte, vi skal have styr på, og det skal vi

også nok få.

De tre nuværende organisationer har fælles målsætninger, og det er jo en god

forudsætning for at slå sig sammen. Men det garanterer ikke automatisk, at vi

har de samme ideer om, hvordan opgaverne skal løses. Vi kommer med hver

vores måder at gøre tingene på, vi har tre organisationskulturer, som er opbygget

gennem årtier, de skal afl øses af én fælles.

Det kræver god vilje, et åbent sind og imødekommenhed fra alle involverede.

Hvor det tidligere har været naturligt at tale om ”dem og os”, er det nu kun ”os”,

altså os alle sammen, det gælder. Jeg hører til dem der tror, at forskellighederne

ikke bliver et problem for opbygningen af vores nye organisation. Forskelligheden

og den mangfoldighed der er i de mange foreninger, som bliver grundlaget

for vores nye fællesskab, vil tværtimod være vores allerstørste styrke.

Jørgen Fischer

Landsformand

Pensionisternes Samvirke

Sidste nyt:

22. november blev navnet på den nye organisation besluttet. Det bliver

Ældremobiliseringen

- Selv om vi fi k mange gode forslag i navnekonkurrencen fandt vi, at

”Ældremobiliseringen”, som jo er navnet på det samarbejdsforum, vi har

haft gennem en årrække, vil være det bedste til vores nye organisation,

siger Jørgen Fischer. – Dels er det et kendt og respekteret navn, og dels

signalerer navnet både dynamik, og at vi vil være en organisation, som

tager hånd om de svageste, ældre medborgere.

Friplejehjem - frit valg? ..........................20

Ældre frygter den sidste tid ...................20

Det er stadigt fantastisk at være til! ......22

Fest i Samvirket! ...................................23

Kryds & tværs .......................................24

Bliv medlem ..........................................25

Ergovitser .............................................26

Medlemstilbud

Pensionist eller efterlønsmodtager ........ 27

Hør hvad Alka Forsikring

kan tilbyde dig? ....................................28

Formidlingen ........................................28

Konkurrence ........................................29

Rejsehjørnet ..........................................30

I næste nummer ...................................30


Kongres: Stort ja til fusion

Pensionisternes Samvirke holdt kongres 2. oktober i København. Kongressen havde

132 deltagere, heraf 80 stemmeberettigede. Efter alle solemærker at dømme bliver

det Samvirkets sidste kongres, for man vedtog med over 97% flertal at fusionere med

landsorganisationerne Danske Pensionister og Sammenslutningen af Pensionistforeninger

i Danmark næste sommer.

Beretningen

enstemmigt vedtaget

Formanden supplerede en fyldig,

skriftlig beretning med en mundtlig,

der fokuserede på Ældremobiliseringen,

Samvirkets institutioner og på

den frie frivillighed, der er grundlaget

for ældreorganisationernes arbejde.

Jørgen Fischer understregede, at

Ældremobiliseringen har kastet mange

ressourcer ind i digitaliseringsprocessen.”

Der er bl.a. oprettet ca. 15 nye

datastuer, hvilket er rigtig godt set

i relation til, at Danmark skal være

online i 2015. Men der er sikkert også

nogle, der siger, at det ikke er godt

nok! Derfor arbejder vi fortsat hårdt

på at få endnu flere datastuer oprettet.”

Jørgen Fischer lagde vægt på, at den

store succes, man har haft på Samvirkets

institutioner, Tisvilde Højskole og

Aktivitetscentret Sankt Joseph, ikke

mindst beror på, at man begge steder

har forstået at knytte mange dygtige

frivillige til sig. For Tisvilde Højskoles

Formandens beretning blev enstemmigt

vedtaget, Henning Dam Krag fra Statspensionisternes

Centralforening var en af

de få, der besteg talerstolen forinden. Han

opfordrede bl.a. til, at man arbejdede for

større synlighed i den nye organisation.

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 4

Landsformand Jørgen Fischer, der blev genvalgt med applaus, understregede, at Samvirket

arbejder for, at ældre fortsat yder et bidrag til civilsamfundet, ”men vi er ikke en arbejdskraftreserve,

som det offentlige bare kan bestille, når man synes, der er brug for det”, sagde han.

vedkommende har det betydet, at

man de senere år har haft overskud på

regnskabet på trods af, at skolen ikke

har det økonomiske sikkerhedsnet,

som almindelige folkehøjskoler har.

”Aktivitetscentret Sankt Joseph er et

enestående arnested for fremsynethed,

kreativitet, omsorg og socialt samvær.

Her er højt til loftet både i bogstaveligste

forstand og i overført betydning.

Med sine mere end 700 medlemmer

(heraf ca. halvdelen af anden etnisk

baggrund) og centerlederen som eneste

ansatte, er det oplagt, at frivillige spiller

en stor rolle i både planlægning og

afvikling af aktiviteterne. Huset giver

Fusionen er vedtaget, og både delegerede og gæster er tilfredse. Forrest til højre landsformand

Jørgen Andreasen, Sammenslutningen af Pensionistforeninger, ved hans side landsformand

Arne Rolighed, Danske Pensionister.


ammerne, og medlemmerne fylder

dem ud.”

Jørgen Fischer advarede mod, at

der pilles ved driftstilskuddene til

det frivillige arbejde med følgende

ord: ”Frivilligt arbejde bygger på den

enkelte frivilliges egne interesser og

ønsker om at gøre en indsats. Vi arbejder

gerne for, at vi ældre fortsat yder

vores bidrag til civilsamfundet. Vi har

også i mere end 15 år ydet en stor indsats

i Ældre hjælper Ældre grupperne

og Datastuerne, men vi er ikke en

arbejdskraftreserve, som det offentlige

bare kan bestille, når man synes, det

passer. Vi skal hele tiden holde fast i,

at selvom civilsamfundet skal mere på

banen, betyder det ikke, at lovbundne

opgaver kan fl yttes fra professionelle

til frivillige. Vi kan f.eks. ikke udføre

opgaver, der kræver visitation.

Man kan roligt sige, at Pensionisternes

Samvirke med de mange frivillige

i foreningerne, på institutionerne, i

Ældre Hjælper Ældre grupperne, på

Datastuerne og på Hovedkontoret i den

grad har bidraget til civilsamfundets

velfærd. Det er kort sagt forebyggende

socialpolitik i praksis, vi udfører.”

Det gør vi, fordi vi er ansvarlige

mennesker, fordi vi har lyst, og fordi

der er brug for det. Det skal vi holde

fast i. Med andre ord: Vi bidrager

gerne til at holde sammen på civilsamfundet.

Til gengæld forventer vi så at

OPERA I VERONA – VIN I BAROLO

MED TONNY LANDY ELLEr PALLE KIBSGAArD SOM OPErAGUIDE • 6 DAGE • fLY

I den pragtfulde by Verona danner den smukke

romerske arena ramme om storslåede operaopførelser

under den stjerneklare himmel.

Forud for forestillingerne fortæller operasangere

fra Det Kgl. Teater om operaernes baggrund,

handling og komponister.

Best Travel

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99

Næstformand Tove Lindbo Larsen gav på kongressen en varm anbefaling af fusionen. Hun

blev senere på dagen hædret og udnævnt til æresmedlem, Tove Lindbo var i 1965 medstifter

af organisationen, og har gennem årene ydet et stort og uegennyttigt, frivilligt arbejde, sidst

som formand for de arbejdsgrupper, der har forberedt oplægget til fusionen.

Turen byder også på flotte naturoplevelser og

besøg i Venedig, en af verdens mest usædvanlige

og enestående byer. Rejsen afsluttes med

et ophold i Barolo, en af Italiens mest berømte

vinbyer, hvor der er vinsmagning og besøg i

trøffelbyen Alba.

Oplys annoncekode SENIOR ved bestilling

Ekspeditionsgebyr pr. bestilling ved fremsendelse

af billet pr. e-mail kr. 65,-/post kr. 95,-.

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190.

få de nødvendige midler til driften af

det frivillige arbejde – det har vi netop

fået i år.

Opera guider

Tonny Landy

Palle Kibsgaard

inkluderet i prisen

Fly København - Milano t/r

4 overnatninger på 4-stjernet

Hotel de la Ville i Vicenza

1 overnatning på 3-stjernet Hotel Barolo

5 x morgenmad

Frokost i den gamle

Habsburger-fæstning

2 x operaforedrag

2 x operabilletter

på unummererede pladser

Udflugter ifølge program

Vinsmagning og middag i Barolo

Dansk rejseleder

Kr. 7.295

Pr. person i dobbeltværelse

Tillæg eneværelse kr. 900

Afbestillingsforsikring kr. 450

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 5


Der er dog flere

tiltag, eller mangel på

samme, der bekymrer

os. Områder hvor vi

ikke direkte kan gå ind

og afhjælpe, men hvor

vi er med til at råbe

politikerne op.

Her tænker jeg

for eksempel på den

stigende økonomiske

ulighed. Heldigvis er

man fra politisk side nu

ved at være klar til at

diskutere en økonomisk

fattigdomsgrænse. Det

hilser vi velkomment,

for som Mette Frederiksen

siger: ”At tale

fattigdom uden at tale

MED EN TESTAMENTARISK GAVE

KAN VI REDDE LIV

Foto © Gilles Saussier

Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden

er størst. Midt i katastrofen arbejder

vores læger og sygeplejersker i døgndrift

for at redde liv. Men vi kan kun hjælpe,

hvis vi har penge til medicin og udstyr.

Med en testamentarisk gave til Læger

uden Grænser er du med til at sikre et

håb og en fremtid for nødlidende børn og

voksne.

Arv udgør en vigtig del af de samlede

bidrag til Læger uden Grænser.

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 6

De lukker og slukker. Her er hovedbestyrelsen efter valgene. Den får en kort funktionstid, nemlig til den nye

organisations stiftende kongres i juni 2013. Fra venstre: Kjeld Strandberg, Hans Agerbo Jensen, Margoth

Rasmussen, Benny Lauridsen, Mogens Nielsen, Tove Lindbo Larsen, Jørgen Fischer, Mary Christensen,

Grethe Larsen, Grethe Andersen, John Frausing Andersen, Harry Simonsen, Flemming Bay-Jensen, Leo

Søndermølle, Teddy Pedersen, Lis Jørgensen, Svend Lassen. Fraværende: Finn Conrad.

Når vi modtager en testamentarisk gave,

tager vi det som et udtryk for stor tillid

og moralsk støtte til vores humanitære

arbejde. Pengene går bl.a. til:

■ Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer

og i fl ygtningelejre

■ Bekæmpelse af livstruende sygdomme

som malaria, tuberkulose og hiv/

aids

■ Mad og behandling til stærkt underernærede

børn

Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere

Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente hos

advokatfi rmaet DANDERS & MORE (tlf. 33 12 95 12), der på denne måde støtter Læger uden Grænser.

Bestil vores arvefolder med gode råd om arv og testamente på arv@msf.dk

Læger uden Grænser · Dronningensgade 68, 3 · 1420 København K · Tlf. 39 77 56 00 · www.msf.dk

Foto © Mikkel Dalum /MSF

økonomi, er som at se X-faktor

uden lyd på”.

Massivt ja til fusionen!

Det meste af kongressen blev en

ekspeditionssag. Havde nogle

forventet en animeret diskussion

om fusionen, blev de skuffede.

De tre forslag, der sammen

skulle bane vejen for en fusion,

blev alle vedtaget uden debat, og

med kun henholdsvis nul, én og

to stemmer imod, altså med et

massivt flertal.

En delegeret forklarede den

manglende lyst til debat sådan:

”Der var da ikke så meget at tale

om, for vi havde jo alle sammen

diskuteret fusionen hjemme i

vores foreninger og truffet vores

beslutninger, inden vi mødte op

på kongressen.”

Trods den manglende talelyst

foregik hele kongressen i en god

stemning præget af forventningen

om, at man nu bliver

en del af én større og stærkere

organisation.

Dagen sluttede af med en

kongresfest, der blev krydret af

sang, dans og godt humør. En

fornøjelig aften, der afspejlede

det humør og den vitalitet, der

har præget Samvirket, og som

også skal videreføres i den nye

organisation.

Mox

Hele kongresreferatet og formandens

beretninger kan ses på

Samvirkets hjemmeside www.

PensionisternesSamvirke.dk


Nu skal der løses opgaver!

Da Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark på sin kongres d. 4.

oktober som den sidste organisation sagde ja til en fusion, var det endeligt afgjort,

at Pensionisternes Samvirke, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark

og Danske Pensionister slår sig sammen til én, stor organisation med ca.140.000

medlemmer. Det skal ske til juni, hvor den stiftende kongres skal holdes. Landsformand

Jørgen Fischer, Pensionisternes Samvirke, orienterer her om nogle af de opgaver, der skal

løses inden fusionen.

Det er en stor beslutning, de tre

organisationer har taget, men

beslutningen gør det ikke alene. Nu

forestår der et større arbejde. Vi,

formændene, hovedbestyrelserne og

medarbejderne i de tre organisationer,

er allerede godt i gang.

Først og fremmest er der en

masse praktiske ting, der skal bringes

i orden. Alle de gamle organisationers

Landsformand Jørgen Fischer, Pensionisternes

Samvirke, skjulte ikke sin glæde, da

han på Pensionisternes Samvirkes kongres

2. oktober kunne takke for kongressens store

opbakning til fusionen.

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 7


medarbejdere fortsætter i den nye

organisation, og de får allerede nu en

god chance for at indlede det tætte

samarbejde, der skal til, for at den nye

organisation får et godt og velsmurt

”maskinrum”.

Det bliver i sig selv et puslespil at

fordele arbejdet, Noget skal udføres

på Danske Pensionisters nuværende

kontor, noget udføres i Nyborg af

Sammenslutningens nuværende administrative

medarbejder, der får hjemmekontor,

og trådene samles i København,

hvor Pensionisternes Samvirkes

nuværende hovedkontor bliver den nye

organisations landskontor.

Der er mange praktiske opgaver,

som skal løses. Lige fra de meget store:

Fælles edb-system, samkøring af tre

medlemskartoteker og bogholderisystemer

til de mange mindre ting,

som også skal fungere, for at det hele

kommer til at køre, som det skal.

Vi skal have et nyt blad, og det

er vores hensigt at ansætte en dygtig

kommunikationsmedarbejder, som

blandt andet får ansvaret for det. Men

ud over det rent redaktionelle skal vi

sørge for at få de mange notitser fra

foreningerne med, og vi skal sørge for,

at bladet når ud til foreningerne på

netop den måde, de enkelte foreninger

ønsker det.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi får løst

de mange forskellige opgaver på bedste

vis, for vi har i de tre organisationer

meget engagerede medarbejdere, der

Hvad skal vi hedde?

Det er vigtigt at have et godt

navn. Derfor udskrev vi i de tre

nuværende medlemsblade en navnekonkurrence.

Vinderbidragene

kan ses på side 10. Konkurrencen

var til inspiration. Det betyder, at

vinderbidraget ikke automatisk

bliver den nye organisations navn.

Formændene er gået i tænkeboks,

og det navn, man vælger, kan du

se på side 3.

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 8

Et lille slideshow hjælper de mange involverede

parter til at holde styr på opgaverne. På

første billede ses overskrifterne for det, der

skal tages fat på.

til sammen har en meget stor indsigt i

de opgaver, der skal løses.

Vi skal lære

hinanden at kende

Vores medarbejdere har allerede

mødtes flere gange, lært hinanden at

kende, og sammen gjort sig de indledende

overvejelser om, hvordan man

skal gribe de praktiske opgaver an. Nu

er det de tre organisationers hovedbestyrelsers

tur. Hovedbestyrelserne skal

se til, at forberedelserne til fusionen

går som de skal. Når man skal arbejde

sammen, er det en nødvendighed, at

man lærer hinanden at kende, bliver

fortrolige med hinanden, og forstår

hinandens synspunkter. Derfor holder

de et fælles møde sidst i november,

desværre efter, at dette blad er gået i

trykken.

Da de tre organisationer havde

kongresser her i efteråret, og havde

fusionen på dagsordenen, blev de

retningslinjer, som var beskrevet i

formændenes fælles forslag til fusion,

vedtaget med et massivt flertal i alle

tre organisationer, så grundlaget er på

plads, det skal vi ikke diskutere.

Derimod skal vi på et overordnet

plan gennemgå, hvordan og hvornår

de forskellige opgaver skal løses. Vi

skal også aftale, hvordan vi får startet

de 18 nye kredse. Der skal nemlig

vælges kredsbestyrelser inden den

stiftende kongres, så deres formænd

kan træde ind i den nye hovedbestyrelse,

der skal overtage ledelsen ved

den stiftende kongres.

Hvad vil vi kendes på

På vores møde i november skal vi

også tale om den aktuelle ældrepolitik

og om, hvordan vi allerede nu kan

synliggøre os. Og endelig skal vi se på

den nye organisations værdigrundlag,

altså de holdninger vi bygger vores

arbejde på. Når vi ser på vores egen

organisation, Pensionisternes Samvirke,

vil jeg i helt tilfældig rækkefølge

nævne nogle nøgleord, der siger noget

om, hvad vi står for. Det er Mangfoldighed

–Folkelighed –Den frie

frivillighed – Fællesskaber – De svages

forkæmpere –Ligeværdighed. Og med

det kendskab, jeg har til de to andre

organisationer, vil jeg tro, at de vil

skrive under på det samme.

Hvor står de mange

medlemmer?

I alle forberedelserne til den nye organisation

vil nogle sikkert spørge, hvad

kommer fusionen til at betyde for

medlemmerne. Grundtanken er, at der

skal ske så få ændringer som muligt.

Kontingenterne holdes på 15 kr. pr.

foreningsmedlem pr. år. De personlige

medlemmers kontingenter vil være

uændrede. Foreningerne kan få otte

årlige medlemsblade på nøjagtig

samme vis, som de plejer, og foreningerne

vil få den samme bistand fra

konsulenter og administration, som de

får nu. Et stort flertal af foreningerne

vil endda kunne bevare kontakten til

de medarbejdere, de allerede kender.

Vi vil på det ihærdigste arbejde på

større synlighed og større gennemslagskraft

i den nye organisation, men

vi må aldrig glemme at støtte op om

de lokale foreninger og deres store arbejde.

Det er fortsat det fællesskab og

sammenhold, som er i foreningerne,

der er grundstammen i vores fælles

arbejde. n

Behold dit gamle medlemskort!

Pensionisternes Samvirkes medlemskort for 2013 er desværre forsinket. Vi kan først få det med i første udgave af

bladet efter nytår.

Så indtil du har det nye medlemskort, beder vi dig om at beholde dette års medlemskort, som vil gælde indtil 15.

februar 2013.


Arv og gaver forlænger livet

Hjerteforeningen siger tak til alle,

der gennem arv og gaver har gjort

det muligt at støtte forskningen i

hjertekarsygdomme og derved vist,

at de tror på et længere og bedre liv

for os alle.

igennem de seneste 15 år har Hjerteforeningen

støttet dansk forskning i

hjertekarsygdomme med mere end

400 millioner kroner. det betyder, at

mindst halvdelen af den danske hjerteforskning

er økonomisk afhængig

af støtte fra Hjerteforeningen.

Hjerteforeningen er en privat organi­

Hauser Plads 10 . 1127 KøbenH avn K

sation, der arbejder for indsamlede

midler. derfor er vi taknemmelige

for alle de bidrag, vi modtager gennem

arv og gaver. uden disse bidrag

er det ikke muligt at støtte forskning

i hjertekarsygdomme. og derved

redde liv ­ også i fremtiden.

du kan kontakte

Hjerteforeningen

og få tilsendt en

gratis brochure,

der fortæller mere

om vores arbejde,

eller bestille den på

www.frahjertettak.dk.

P ost@H jerteforeningen.dK . t el 33 93 17 88

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at støtte Hjerteforeningen gennem arv og gaver,

kan du kontakte chefjurist ann Marie Panduro på telefon 33 67 00 56 eller advokatsekretær

Helle Christensen på telefon 33 67 00 24


Navnekonkurrence

foråret udskrev Seniorernes blad, I Pensionisten og Pensionist Tidende en

fælles konkurrence om, hvad navnet

på den store, nye ældreorganisation

skulle være, De tre blade har til sammen

fået over 300 forslag. Tak til alle

forslagsstillerne, og et stort tillykke til

vinderne:

1. præmien, Et cruise for to, sponseret

af DFDS til Norge eller England, inkl.

mad og udvendig kahyt, blev vundet

af Leif Bagge og Lena Holmstedt, Kbh.

K. for forslaget ”Aktive Pensionister”.

2. præmien, Et gavekort på 1.000 kr.

til og sponseret af 65-ferie, blev vundet

af Niels Bo Larsen, Nr. Asmindrup for

forslaget ”Ældrestyrken”.

3. præmien, To billetter til en seniorfest

i Esbjerg eller København eller

et gavekort på 500 kr. til Aalborg

Kongres & Kultur Center, blev vundet

af Kirsten Guldhammer, Vedbæk for

forslaget ”Seniorliv”.

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 10

Der har været flere forslagsstillere til hvert af de tre vindernavne. Derfor måtte der tre lodtrækninger

til. De blev på betryggende vis foretaget af Kirsten F. Jakobsen og Bente Eliasen,

der begge er frivillige medarbejdere i Pensionisternes Samvirke

Navnekonkurrencen er vejledende.

Det betyder, at den nye organisation

ikke nødvendigvis får et af

de tre vindernavne. Den endelige

Mig og min el-cykel

Jeg tilstår det blankt – jeg har røget

igennem et langt liv. Derfor har

jeg nu KOL (rygerlunger). Jeg lærte

at ryge efter konfirmationen af mine

kærlige og omsorgsfulde bedsteforældre,

der syntes, at nu skulle jeg også

stillingtagen til den nye organisations

navn bliver taget i forbindelse med de

tre hovedbestyrelsers fælles møde sidst

i november. n

El-cyklen har ændret mit liv, siger Kirsten

Köneke, der egentlig var holdt op med at

cykle på grund af svigtende helbred.

have del i livets goder – men det er en

anden snak… Og så bor jeg på den

’forkerte’ side af Valby bakke. Det

betød, at jeg de sidste par år mere eller

mindre havde opgivet at cykle – indtil

jeg fik min nye el-cykel. Det er ikke

for meget sagt, at den har ændret mit

liv.

Jeg har fået min frihed tilbage. Nu

kan jeg komme rundt. Jeg kan følge

med på cykelstierne uden at være til

fare for andre eller mig selv. Nu er det

nemt at smutte i Tivoli, i biografklubben

eller tage på cykeltur med andre

i en af de mange pensionistklubber,

der arrangerer fælles ture. Til hverdag

får jeg min daglige motion med et par

ture rundt om Damhussøen, hvis ikke

vejret er alt for urimeligt. Det føles

som en leg. Motoren virker kun, hvis

Fortsættes på side 12.


www.actiumplus.dk

BAKKE ROLLATOR BRUGERVENLIG LÆKRE OG VARME

LETS GO

TELEFON med bl.a. KØREPOSER/

fototaster

KØRESLAG

39995 en BAKKE 9 B • 9200 ROLLATOR Aalborg SV BRUGERVENLIG

• Telefon 98 18 55 00 LÆKRE OG VARME

edag 10.00-17.30. Lørdag 10.00-15.00. Første søndag i hver måned 10.00-15.00

4 modeller

Føres i

sølv, blå

og rød

1489;

FUTSKO

med praktisk lukning - M/K str.

NU

349 95

SKRÅPUDE

med praktisk vaskbart betræk

NU

149 95

Danmarks største

STOKKE

UDVALG

priser fra

99 95

Gå ind på

www.actiumplus.dk for at se

Danmarks største udvalg

indenfor lette hjælpeartikler

SMART

FOLDSAMMEN

STOK

i lækker pose

NU

249 95

www.actiumplus.dk

www.actiumplus.dk

til el-scooter

eller kørestol

KØRESLAG

39995 KØREPOSE

799;

FORKLÆDE MED SMART

KLIK PÅ FUNKTION

Farver: blå, grøn og sort - Kan maskinvaskes

Normalpris 399,95 - NU

349 95

En En

rollator rollator spespecieltcieltcielt designet designet designet til til udendørs til udendørs til udendørs

udendørs

aktiviteter. aktiviteter. Rollatoren Rollatoren kan kan klare klare klare

terræn, terræn, terræn, som som almindelige almindelige rollatorer

rollatorer rollatorer

har har meget meget meget svært svært ved. ved. Den Den er er er god god til til høje til høje til høje høje

kanter kanter kanter kanter i byen, i i byen, byen, vandrestier, vandrestier, golfbanen golfbanen og og ved ved

stranden. stranden. Hjulet Hjulet Hjulet på på på rollatoren rollatoren kan kan forcere forcere forcere en en

kantsten kantsten på på på op op op til til 13 til 13 til 13 13 13 cm. cm. Optimale Optimale køreegenkøreegenskaberskaber

opnås opnås opnås med med luftdæk luftdæk og og 3-hjuls- 3-hjuls-

designet, designet, som som sikrer sikrer konstant konstant konstant kontakt

kontakt kontakt

med med underlaget. underlaget. Fordelene Fordelene er er indindlysendelysende på på brosten, brosten, grus, grus,

græs, græs, sne sne og og generelt

generelt generelt

i naturen. i i naturen.

BADEBÆNKE

rollator

rollator

rollator

rollator

rollator

rollator

rollator

rollator

Trionic

Trionic

Trionic

Trionic

Trionic

Trionic

Trionic

Trionic

Supertilbud Supertilbud 1.499,- Før 3499;

699; 1.499,- NU

1999;

799;

øven øven en 9 Løven 9 B B B • 9200 • • • 9 9200 9200 B • Aalborg 9200 Aalborg Aalborg Aalborg SV SV SV • Telefon • • • • Telefon Telefon SV • 98 Telefon 98 98 18 18 18 55 55 98 00 00 00 18 55 00

ønsker alle en

Glædelig Jul

SPAR 50;

SENIORSTOL

Dansk produceret

Kæmpe

stort udvalg

føres

SPAR 1500;

FOLD-SAMMEN

TROLLEY

10 valgfrie farver

FRIT VALG

edag -fredag -fredag Åbningstider: 10.00-17.30. 10.00-17.30. Mandag Lørdag Lørdag Lørdag - 10.00-15.00. fredag 10.00-15.00. 10.00-15.00. 10.00 - Første 17.30 Første Første søndag • Lørdag søndag søndag i 10.00 hver i i i hver hver måned - måned måned 15.00 10.00-15.00 • 10.00-15.00

10.00-15.00

Søndagsåbent den 2. og 23. december

KLAME 98 28 29 40

KLAME KLAME 98 98 28 28 29 29 40 40 40

BC REKLAME 98 28 29 40

99 95

Ring på 9818 5500

for at lave din

bestilling

ROLLATOR

til inden- og udendørs brug

Inkl. stokkeholder,

kurv

og bakke

PEDALTRÆNERE

SOFA-

CYKEL

SÆRPRIS

499;

Danmarks største

KRYK/ALBUESTOKKE

UDVALG

priser fra

99 95

249 95

FOLDSAMMEN

KRYKSTOKKE

NU

249 95

399;

599;

Tilbudene gælder december 2012 eller så længe lager haves

Med forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgte varer


Fortsat fra side 10.

man også træder i pedalerne – så man

får absolut både motion og frisk luft.

Man bestemmer selv hastigheden,

hvor meget hjælp, man vil have, og

skifter gear som på en almindelig

cykel. Det er helt som en almindelig

cykel – bortset fra, at nu har man altid

medvind – også op ad bakke.

Er der ingen ulemper? Jo, prisen.

En god el-cykel koster i dag omkring

9-13.000 kr. Der er selvfølgelig både

dyrere og billigere modeller.

Her er 7 gode råd til

købere af en el-cykel:

1. Du kan godt lede på nettet og

finde priser og modeller – men køb

din el-cykel hos en cykelhandler du

stoler på. Den kræver mere service

og vedligeholdelse end en almindelig

cykel. Jeg har f. eks. tegnet et serviceabonnement

på min efter antal kørte

km – ligesom en bil.

2. Prøvekør flere forskellige modeller/

mærker, inden du bestemmer dig. Der

er forskel og det er mange penge. Du

skal finde den model, der er helt rigtig

for dig. Salget er steget meget. Derfor

er der flere nye og bedre modeller på

markedet end for bare et par år siden.

3. Tænk dig om, før du bliver fristet

For For højt højt blodtryk? blodtryk?

Zoneterapi

Zoneterapi

kan

kan

hjælpe!

hjælpe!

Zoneterapi kan hjælpe!

• Har du problemer

• Har du problemer

• med Har du kredsløbet? problemer

med kredsløbet?

F.eks. med kredsløbet? gangbesvær,

F.eks. gangbesvær,

kramper, F.eks. gangbesvær, uro, sår

kramper, uro, sår

der kramper, ikke vil uro, hele. sår

der ikke vil hele.

der ikke vil hele.

Nu med tilskud

Nu med tilskud

fra Nu med tilskud

fra

fra

Gør som flere andre danskere

Gør som flere andre danskere

Gør – gå

– gå

som til zoneterapeut!

til zoneterapeut!

flere andre danskere

– gå til zoneterapeut!

FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

tel. 7027 8850

tel. 7027 8850

tel. 7027 8850

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 12

af et godt rabattilbud hos den lokale

cykelhandler, der blot har en eller to

stående. For at få det største udvalg

(og efterfølgende bedste service)

kan det være en fordel at handle hos

nogen, der har specialiseret sig i elcykler.

Der findes flere både i Kbh. og

Jylland.

4. Det dyreste

er batteriet – og

det mest sårbare.

Køb det bedste

batteri, du på

nogen måde har

råd til. Mange

mærker giver op

til to års garanti

på batteriet – lad

dig ikke nøjes

med mindre.

5. Check din

indboforsikring.

Hvor meget

dækker den, hvis

cyklen bliver

stjålet? Nogle

selskaber har

særlige forsikringer

til ekstra dyre

cykler.

6. Anskaf en

kilometertæller,

så du undervejs

på turen kan se,

hvor langt du

har kørt. Det

er vigtigt, så

du ikke overraskende

løber

www.fdz.dk

www.fdz.dk

www.fdz.dk

– en RAB-godkendt brancheforening under tilsyn af Sundhedsstyrelsen.

– en RAB-godkendt brancheforening under tilsyn af Sundhedsstyrelsen.

– en RAB-godkendt brancheforening under tilsyn af Sundhedsstyrelsen.

Sådan ser batteriet ud på Kirstens el-cykel. der er sket en stor udvikling, så køber du en

el-cykel i dag , er batteriet både mindre og stærkere.

tør for strøm. Så har du også styr på,

hvornår cyklen trænger til service.

7. Kør altid med cykelhjelm – du får

pludselig mere fart på end du plejer.

Folk låner gerne en

stikkontakt til opladning

Hvordan gør man så i praksis? Den

store forskel er, at hver dag når jeg

kommer hjem, tager jeg batteriet af

og sætter det til opladning. Det må

meget gerne sjat oplades. Et almindelig

godt batteri rækker 30 til 50 km.

Det er fint til en tur i byen – men i

sommer har jeg også for første gang i

flere år igen været på cykelture. Hvis

jeg kan se, at jeg har kørt lidt for langt

og batteriet synker – ja, så holder

jeg en pause med en kop kaffe eller

en frokost. Jeg har endnu ikke været

ude for nogen, der ikke ville låne mig

en stikkontakt imens – det være sig

havnefogeden i Hornbæk, cafeen på

Tegners museum eller en restauratør

– som i sommer i Sæby, hvor der

blev rigelig tid til opladning under et

pragtfuldt fiskebord hos ’Jensens’ på

havnen…

Har det været investeringen værd?

Ubetinget ja! Jeg skipper gerne en

ferierejse for den glæde og motion det

giver mig hele året. Har man først

prøvet det, er den svær at undvære – så

det er bare med at spare op og kaste

sig ud i det. Den virker bedre end

megen medicin på både krop og sjæl.

God fornøjelse!

Kirsten Köneke


Af Jens Fonnesbech,

journalist

Hvad skal vi med ældrerådene?

- Ældrerådene kan påvirke lokalpolitikerne, så også de svage ældres stemme høres.

Det kræver vedholdenhed og vilje til kompromis.

- I ældrerådene

sidder repræsentanter,

som er

ældre end de fleste

politikere. Vores

kompetence ligger

i vores alder – vi

kender til gamle,

som har brug for

service, fordi de ikke kan så meget

mere, nogen af os har også selv brug

for den. Vi kender til de forventninger,

som gamle har til tilværelsen, og

det er vores kompetencer, når vi bliver

hørt af politikerne, inden de træffer

beslutninger. Det er vigtigt, at de

kender til vores forventninger.

• Folketinget har bestemt, at

alle kommuner skal have et

ældreråd, og at kommunen har

ansvaret for at holde valg til

sammensætningen af rådet. Det

er din chance for indflydelse.

• Over halvdelen af borgere,

som er fyldt 60 stemmer til

ældrerådsvalgene. Ældrerådene

kan ikke begynde for tidligt

med at forberede det kommende

ældrerådsvalg.

• Ældrerådene har brug for din

stemme ved det kommende

ældrerådsvalg.

Sådan lyder indgangsreplikken

fra Kirsten Feld,

formand for DANSKE

ÆLDRERÅD. Kirsten Feld

er tidligere lokalpolitiker

og formand for socialudvalget

i Kommunernes

Landsforening - så hun

ved, hvad der kræves, når

der skal opnås politiske

resultater og indflydelse på

de forhold, som betyder så

meget for mange ældre. Det drejer sig

især om hjemmehjælp, hjemmesygepleje

og trafikale forhold. Det er de

tunge områder, og det er da også der,

ældrerådene har de største succeser.

- Det har taget sin tid, men det er

min oplevelse, når jeg taler med ældrerådsmedlemmer

rundt om i landet at

ældrerådene bliver taget alvorligt. Man

lytter til dem. Man kan også se resultater.

F.eks. kan jeg pege på, at man

efter tilsynene på plejehjemmene rejste

kritik af træningen på plejehjemmene.

Forkæl dig selv til vinter!

Når du trænger allermest til sol og varme, har Spies altid den

rigtige rejse. Her får du et par eksempler:

Tenerife

California, kat. 4. Afrejse f.eks. 5/3, 1 uge 5.399,-

Madeira

Alto Lido, kat. 3+. Afrejse f.eks. 25/2, 1 uge 4.799,-

Når jeg taler med ældrerådsmedlemmer

rundt om i landet,

er det min oplevelse at ældrerådene

bliver taget alvorligt, og

vi kan også se resultater, siger

Kirsten Feld, der er formand

for DANSKE ÆLDRERÅD.

Se alle vores hoteller og bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

SPIES SENIORKLUB

Meld dig ind i Spies Seniorklub og modtag favorable

rejsetilbud på e-mail ca. 6 gange om året. Du skal

være fyldt 60 år for at blive medlem, og medlemskabet

koster 100,- om året.

Lyder det som noget for dig? Så kig forbi en af vores

butikker, ring på 70 10 42 00 eller send en e-mail til

seniorklub@spies.dk

Det afstedkom en god dialog, og der

blev strammet op på situationen.

- Et andet område er trafikområdet:

I Roskilde, hvor jeg er valgt og kender

bedst, har vi plads i en gruppe vedr.

busserne. Der blev sidste år justeret i

planerne. Det betyder, at der er kommet

flere passagerer i busser, med mange

pendlere om dagen. Det er nu besluttet,

at merprovenuet fra dem går til at styrke

bustrafikken i områder, hvor der bor

mange ældre. Det viser, at vi kan øve

indflydelse. Men det tager tid.

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 13


- Selvfølgelig er der også skuffelser:

Trafikproblemer, som det tager alt for

lang tid at løse, ældreservicen, som

tidligere har været i tilbagegang – den

udvikling er nu vendt til det positive -

Jeg vil endda betegne udviklingen som

kolossalt positiv.

Men er ældrerådene for dårlige

til at forstå og acceptere de rammebetingelser,

som kommunerne

arbejder under?

- Måske, men det kan jo ikke

nytte, at man giver et høringssvar,

som er helt ude i hampen, når man

ved at skattestop og alt muligt andet

giver politikerne begrænsninger. Der

arbejder DANSKE ÆLDRERÅD

meget på at klæde ældrerådene på med

temadage og materialer, vi sender ud

til ældrerådene.

- Vi kan have nok så mange gode

ideer til, hvor vi vil hen, men hvis vi

vil have indflydelse, skal vi også forstå

de rammer, indenfor hvilke vi kan udøve

indflydelse. Og så skal man være

indstillet på at indgå kompromisser.

Har ældrerådene de kompetencer,

der skal til for at opnå resultater?

- Ja, jeg synes, vi har en god bredde

i den viden, som ældrerådene har.

Det er den viden og de forskellige

erfaringer, vi alle har med, som vi skal

tlf. 70 201 208 • www.toptours.dk

TV2 tekst tv s. 505

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 14

bygge på. Vi har forskellige udvalg i

ældrerådene, ældre og omsorg, trafik,

sundhed, miljø, og der har ikke været

noget problem med at finde engagerede

medlemmer til dem. Ligeledes

har det ikke været et problem at skaffe

kontaktpersoner fra ældrerådet til

de bruger/pårørende råd, som er på

institutionerne. Derigennem får vi en

fornemmelse af, hvordan det ser ud

på plejehjemmene, og her bruger vi

medlemmernes forskellige erfaringer

fra tilværelsen.

Sidst har Kirsten Feld oplevet,

DANSKE ÆLDRERÅD var med i

Servicestyrelsens projekt God mad

– godt liv, Roskilde var en af de 5

forsøgskommuner. Ældrerådet indgik i

kommunens følgegruppe, og har været

Stor forskel på

stemmeprocenten

i kommunerne

Jo tættere på kommunevalget,

desto større valgdeltagelse ved

ældrerådsvalget. Ved sidste valg

var stemmeprocenten i landsgennemsnit

55 pct. Allerød og Solrød

kommune var topscorere med en

stemmeprocent på over 70 pct.

Ældrerådet arbejder for alle ældre i

kommunen. Det skal høres - i god

tid - om alle forslag, der forelægges

i fagudvalg og kommunalbestyrelser,

og som vedrører ældres

vilkår. Høringspligten gælder

også for afgørelser, som træffes af

administrationen. Få mere at vide

om DANSKE ÆLDRERÅD på

www.danske-aeldreraad.dk

med til at udbrede de gode erfaringer

fra projektet, som ældrerådet fulgte.

Der kom fokus på måltiderne, også for

de hjemmeboende. Her arbejder man

bl.a. med en ide om besøgsspisevenner,

en ide, Ældrerådet bakker helt op om.

- Det er vigtigt, at ældrerådene er

meget opmærksomme på, at komme

ind i høringsprocesserne omkring

kvalitetsstandarderne på plejeområdet.

Kvalitetsstandarderne er i dag blevet

mindre firkantede i formuleringerne.

Der skal være en dialog mellem borger

og hjemmepleje, så man i højere grad

respekterer borgerens ønsker. Det skal

Ældrerådet følge med i, ligesom de

skal følge med i borgerinddragelsen på

mange andre områder. n

langtidsrejser fra kr 9.998

rundrejser med dansk rejseleder fra 7.998

langtidsrejse hua hin - 28 nætter fra 9.998

Bo 28 nætter i villa med stor tagterrasse og jacuzzi, inkl. transfer

fra kun kr. 9.998. Villaerne ligger 15 km fra Hua Hin og 5 km til strand.

4* boathouse lejligheder ved hua hin

Bo 28 nætter i luksuriøst lejlighedskompleks beliggende direkte til

stranden og 10 min kørsel fra Hua Hin Centrum. Lejlighederne har delvis

havudsigt og udsigt over den smukke have og enorme pool-område.

Rejs januar - marts fra kr. 10.998. Rejs april - juni fra kr. 9.998.

Opgrader fra studiolejlighed (1-værelse) til 2 værelses lejlighed med

separat stue og soveværelse mod tillæg kr. 1.000 pr. person.

dubai - orientens perle med dansk rejseleder

fra kr. 7.998

NYHED: Oplev mangfoldigheden i storbyen og strandbyen Dubai. Inkl:

6 nætters ophold med morgenmad, guidet city tur i Dubai, heldagstur

til Abu Dhabi, besøg i verdens højeste tårn Burj Khalifa, aftentur med

middag i traditionel Dhow båd og meget mere.

Afrejser 24/11, 22/01, 12/02 og 26/02. Enkeltværelsestillæg kr. 1.400.


Computeren er som en cykel

….når man blot har lært det, så går

det af sig selv. Sådan har det været for

mig, fortalte en veloplagt Lisbet Dahl,

som er it-ambassadør og kiggede forbi

om eftermiddagen på Skt. Joseph.

- Jeg kan det mest nødvendige og

ikke mere. Og det er lækkert at

købe sko og tøj over nettet. Og

dagligvarer. Det er skægt. Når I

kan det, er det bare at bevæge sig

videre ud derfra. Og skulle det gå

galt, så er det bare om at bruge

naboen. Det gør jeg – og så kan det

være I kan blive venner igen?

Lisbet Dahl fortsatte med komik

og smalltalk et stykke tid endnu, og

det lykkedes hende i nogen grad at

afdramatisere kravene til de ældres

it-kompetencer.

Og jo, mange ældre vil gerne lære

computeren nærmere at kende. De

kan se, der ligger både frihed og

besparelser i tid og penge ved brug af

nettet. Det gælder også den gruppe af

seniorer, som Pensionisten (Seniorernes

Blad) talte med.

Aase Johnsen på 77 har allerede

NemID og kan således gå på netbank

– i princippet. Det vil hun gerne lære,

Vi er helt elektriske !

EL-CYKLER til alle !

Åbnings tider

Mandag til fredag kl.9 til kl.17

Lørdage ring 7682 2010 og forhør eller

besøg os på www.FantomBike.dk

Winther Granny

Pris 7.999,-kr +batteri

Lisbet Dahl prøver

sine færdigheder på

computeren sammen

med landsformand

Jørgen Fischer

fordi det sparer

store gebyrer. Men

selv om hun er på

3. kursussæson så

er hun stadig lidt

bange for at lave fejl.

Egentlig nervøs for

computeren er hun

ikke. Det er en stor

omvæltning, men jeg skal nok få det

lært, siger hun.

Den samme melding kommer

fra Ingelis og Marianne. Starten var

forvirrende med mange nye begreber,

som skulle læres. Men dem har de lært

hen ad vejen. Birgit har endda anskaffet

sig en computer, og den bruger hun

nu til at udforske rejsemarkedet. Tænk

hvis der nu lige var den rejse, hun har

drømt om så længe…

Fremtiden byder på nye muligheder

– tag nu telemedicin. Lider du

Køb dine julegaver nu - vi bytter frem til 15. januar 2013

7AH Batteri (35km) 2.699,-kr

9AH Batteri (50km) 3.599,-kr

12AH Batteri (70km) 4.499,-kr

Winther Limit

Pris 7.599,-kr +batteri

Danmarks største udvalg af EL-Cykler

Vi forhandler EL-Cykler fra 12 leverandører og har dermed et meget bredt udvalg

og et stort knowhow. Endvidere har vi masser af cykel tilbehør.

af KOL, har du et sår på benet, som

skal heles eller skal du have målt dit

blodsukker, så kan det i fremtiden

klares over nettet og computeren. Der

udvikles metoder, som gør det muligt

for hjemmesygeplejersken og dig selv

både at fotografere, måle og afl æse din

tilstand og foreskrive din behandling.

Det sparer dig for ventetid, transport

og besvær. Og tiden bliver ikke

mindre kostbar, efterhånden som vi

bliver ældre.

JF

Batteri i kædeskærmen !

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 15


Programmet for

2013 er klar...

Vi har sammensat et nyt

spændende program med

et væld af nye temaer, ture

og rejser.

Materiale om kurserne samt

tilmelding på 86 55 89 44.

Læs mere på www.rudestrand.dk

E-mail: mail@rudestrand.dk

Bestil vores nye flotte program og få

inspiration til dit næste højskoleophold.

Kystvejen 114 · 8300 Odder

tlf. 86 55 89 44

email: mail@rudestrand.dk

www.rudestrand.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 16

email: mail@rudestrand.dk

www.rudestrand.dk

BESTIL HØJSKOLEOPHOLDET I GOD TID

Uge 26 Vandring i Østjylland - ture på 8 - 15 km eller ture på 5 - 8 km |

På cykel i Østjylland | Mountainbike for alle | Fugle og frisk luft

Uge 27 Maleri – akryl | Tegning | Filt | Keramik & Raku | Glaskunst |

Digital Foto

Uge 28 Familiekusus – fra 6 til 100 år

Uge 29 Østjylland på kryds og tværs |

Så syng da Danmark - lad hjertet tale

Uge 30 Tennis | Crosstraining, Run & Fitness | Mountainbike for sjov |

Vild med dans | Boldspil på tværs | Tai Chi

Uge 31 Seniordans | Filt og billedværksted for kreative seniorer |

Engelsk til rejsebrug og daglig tale - for seniorer |

Tysk til rejsebrug og daglig tale - for seniorer |

Uge 32 Smag på Østjylland | Vandring i Østjylland | På cykel i Østjylland

Uge 38 Vandring – i samarbejde med Dansk Vandrelaug

Cykelkurset – i samarbejde med Cyklistforbundet

Uge 52 Julekursus

”Livet er en morgengave”

16. – 29. januar ................................. kr. 4.450,-

Nordisk kulturuge på Rude Strand

20. – 26. februar. ............................... kr. 3.950,-

”Velkommen lærkelil”

27. febr. – 12. marts .......................... kr. 4.450,-

Tidligt forår på Rude Strand

13. – 19. marts .................................. kr. 3.950,-

Forår og påske på Rude Strand

20. marts – 2. april ............................. kr. 4.950,-

Østjyske landskaber

3. – 9. april ....................................... kr. 4.500,-

Korte kurser 2013 mærk verden - eller noget af den

Vi sender gerne brochure med udførlig kursusbeskrivelse.

Hadsten Højskole

T: 8698 0199 www.hadstenhojskole.dk

Hadsten

Højskole

siden 1876


TOURGUIDE

annonce_seniorposten.pdf 1 10/05/12 12.17

BORNHOLM

• Pakkerejser, inkl. færge og bro

• Pensionistrabat (max. 2 pers.)

• Øens største udvalg: hotel,

pensionat, feriehus, lejlighed

eller campinghytte

BORNHOLMTOURS · tlf. 56 49 32 00

www.bornholmtours.com

MuseuMsCenter

HanstHolm

Besøg nordeuropas

største befæstningsanlæg

fra

2. Verdenskrig.

www.museumscenterhanstholm.dk

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36

Vi ses i Esbjerg!

tlf. 7612 2000

www.fimus.dk

ce2.indd 1 13-03-2006 13:53:40

Jul på

Karen Blixen Museet

Rosendahl julesudstilling

Juletræ i stuerne pyntet som

Blixen selv foretrak

Kom i julestemning i caféen

og klar julegaverne i

museumsbutikken

Rungsted Strandvej 111 · www.blixen.dk

Vælg mellem vores

5 eventyrlige rejser

Start din rejse i Bergen og nyd den

smukke og unikke natur. Kryds polarcirklen

og oplev Nordkap og Kirkenes.

12 dage t/r med Hurtigruten

Priser fra 10.390 kr.

www.norskrejsebureau.dk

Ring og hør nærmere på tlf.:4422 4565

FÆNGSELS

MUSEET

HORSENS · WWW.FÆNGSLET.DK · TLF. 7610 0011

Besøg

dejlige Ærø

FRED OG RO

– mere info:

tlf. 6252 1300

www.arre.dk

KULTUR I NATUREN

For yderligere oplysninger kontakt:

VISITFANØ

Tlf 70264200

mail@visitfanoe.dk

www.visitfanoe.dk

FaceBook: www.facebook.com/VisitFanoe

Ta’ på Danmarks smukkeste seniorhøjskole

– i det gamle badehotel på Marielyst

Guldaldermuseum

Rahbeks Allé 23

www.bakkehusmuseet.dk

Tirsdag - søndag kl. 11 - 16.

Velkommen

på eventyr i

Faaborg

Faaborg Turistbureau

Torvet 19 · 5600 Faaborg

Tlf. 62610707

www.visitf aaborg-midtf yn.dk

Skab et nyt morgengry

12 ugers højskoleophold fra 7. januar 2013

Gør noget for at skabe et nyt morgengry i dit liv!

• Personlig og spirituel udvikling

• Målsætning

• Positiv tænkning og kreativitet

• Energipsykologi og meditation

• Stressfri og ny energi

• Nye positive mønstre i din hverdag....

• Du fortjener at leve livet!

Pris pr. uge kun 1200,-

Læs mere på

www.vaeksthojskolen.dk

Prisen pr. uge inkl. undervisning, lille enkeltværelse og økologisk, vegetarisk

spændende og sund mad. Stort eneværelse mod tillæg.

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000

Bad og toilet på alle værelser

Egen bus fra København lige til døren 200 meter til Østersøen

Bestil vores nye katalog

på tlf. 54 13 63 61 eller

se det på www.hsmarielyst.dk

Vi Vi tilbyder tilbyder bl.a. bl.a. kurser kurser i: i: Korsang, Korsang, Film, Film, EDB EDB for for begyndere, begyndere, Opera, Opera, Operette, Operette, Strejftog Strejftog på på Sydhavsøerne, Sydhavsøerne, Sund Sund og og

stærk, Haveglæder, Fugletræk over Falster, Div. malekurser, Litteratur, Seniordans, Linedans og Folkedans m.m.

Vælg én EllEr To ugEr fra 4.100 Kr.

Bøtøvej 2 · 4873 Væggerløse · Tel 54 13 63 61 · kontor@hsmarielyst.dk · www.hsmarielyst.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 17


Af Jens Fonnesbech,

journalist

Kom på nettet!

Det er nemmere end du tror, og Borgerservice står klar til at hjælpe

Findes det – så

kan du se det

der! Nettet giver

fantastiske muligheder.

Med disse

lokketoner indbød

Ældremobiliseringen

til Seniorsurfdag

på det gamle

Skt. Joseph hospital på Nørrebro i

København. Der blev talt meget og

længe om internettets muligheder af

Ældremobiliseringens konsulenter, og

der var indkaldt eksperter fra ministerium

og Borgerservice til at berolige

de fremmødte. 70 seniorer var mødt

op for at blive klogere – og det blev de

formodentlig, samtidig med at de blev

beroliget: I bliver ikke ladt i stikken,

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 18

når al kommunikation med det offentlige

fra 2015 digitaliseres, lød det

fra konsulenterne.

Borger.dk

Tænk hvor hurtigt det er gået fra vi i

1967 fik de første personnumre. Uden

dem og uden de store fremskridt, der

er sket i elektronisk databehandling,

havde det ikke været muligt at effektivisere

kommunikation og sagsbehandling

i det tempo, som er tilfældet.

Det er baggrunden for Folketingets

beslutning, at fra 2015 skal al kommunikation

med myndigheder både

med den enkelte borger og virksomhederne

ske digitalt. Det fortalte Morten

Lembke og Gitte Olsen fra Ældremobiliseringen.

Her kan du få hjælp

Hvis du har brug for hjælp til at

lære borger.dk bedre at kende,

kan du altid henvende dig på dit

borgerservicecenter eller på biblioteket,

hvor personalet er uddannet

til at hjælpe. Her kan du få stillet

en computer til rådighed. Du kan

også ringe og få hjælp

www.borger.dk Tlf. 70 10 18 81

Fra år 2015 skal den enkelte borger

betjene sig selv og bestille sundhedskort,

søge om varmetillæg og søge

tilskud til nye briller. Det skal ske

på borger.dk. Her søger du også om

folkepension og boligstøtte.

Borger.dk bliver din

indgang til det offentlige

– her findes alle

selvbetjeningsløsninger

og informationer om det

offentlige samlet under

et, også din kommunes.

Her kan du få oplysning

om alt lige fra pension,

hjemmeservice, sygdom,

testamente og arv. Det er

også her du kan modtage

post i din personlige

digitale postkasse – post

om skat, din journal fra

sygehuset og overblik over

dit forbrug af medicin.

VÅGN OP TIL GLETCHERUDSIGT

Ta’ bilen med gratis t/r mellem Danmark og Island

Du bliver på Island i 2 eller 3 uger med masser af

tid til opleve gletchere, geysere, vandfald, varme

kilder, øde lavalandskaber og smukke grønne områder.

Seniorsurf-dag på Skt. Joseph:

Lisbet Dahl holder en meget

lydhør forsamling i ånde

Spar 2.000 kr.

når du rejser 4. maj

TEL 96 55 85 00 · BOOKING@SMYRIL-LINE.DK · WWW.SMYRILLINE.DK


De ældre strømmer til

Ældremobiliseringens digitaliseringsdage

Ældremobiliseringen har afholdt en række digitaliseringsdage

i løbet af efteråret, hvor over 1.000 ældre er

blevet klogere på, hvad digitaliseringsplanerne egentlig

går ud på.

I resten af året kan du nå at deltage følgende steder,

hvis du kontakter den lokale datastue:

07.12.12 kl. 10.00 Helsingør,

12.12.12 kl. 10.00 Ceres Centret, Nørretorv,

8700 Horsens

11.01.13 kl. 10.00 Sundhedscafe Bogense,

5400 Bogense

Lisbet Dahl er udnævnt som digital ambassadør, og

Ældremobiliseringen har været så heldige, at hun har

sagt ”ja”, til bl.a. at deltage i møderne i Helsingør og

Horsens.

Kontakt den lokale datastue for evt. tilmelding.

Digitaliseringsdagene fortsætter i 2013.

Skal du i forbindelse med Skat, kan du nemt gøre det via

internettet i stedet for at vente i kø eller møde op personligt.

Du kan ændre forskudsopgørelse eller årsopgørelse. Man

logger på Skats hjemmeside med en TastSelvkode. Derefter

kan du se de skatteoplysninger, som ligger i din skattemappe.

Vær’ positive!

Men er seniorerne klare til selvbetjening og papirløs kommunikation

med det offentlige?

Ja, nogle er, fortalte Morten Lembke. Vi er 1,3 mio.

seniorer over 60 år, og af dem er de unge seniorer mellem

60 og 70 år fint med. 68 pct. af dem er på nettet hver

måned, ca. en halv million kan det hele. I den anden ende

har vi de ældste seniorer – af dem har 90 pct. aldrig været

på nettet. De udgør omkring 400.000 borgere. Endelig har

vi de langsomme – omkring 450.000, som er parate, men

som skal have hjælp.

Målsætningen er, at 80 pct. af seniorerne skal være på

nettet i 2015. Men holder det?

Det kan se uoverskueligt ud. Men se positivt på det, lød

det fra Digitaliseringsstyrelsens konsulent Anne Sofie Storm.

Omkring 1900 selvbetjeningsløsninger findes der allerede

på nettet, og der er mange muligheder både for at spare

penge og slippe for køer og ventetid.

- Gå ind på din private side i Sundhed.dk og se hvornår

du sidst var indlagt, tjek din medicin, hvad, hvornår og

hvor meget du har fået. Nettet giver dig også mulighed for

at handle og derved spare mange penge. Du finder let den

billigste fladskærm eller støvsuger. Det er endda temmelig

sikkert at handle, og skulle du blive snydt, så garanterer

banken og tilbagefører penge indenfor to år. Og så er

netbanken oven i købet åben hele døgnet.

- Vi har arbejdet på det her siden 2001 og NemID og

borger.dk har fungeret siden 2007. Vi skal nok hjælpe. De

svageste ældre bliver fritaget for digital selvbetjening – de

får fortsat papirpost. Borgerservice vil hjælpe med at guide

– ellers skal vi nok komme efter dem, lovede Anne Sofie

Storm.

Herefter var der både underholdning g fri adgang til

datastuen på 1. sal. Humøret fejlede ikke noget, og skulle

der være frygt for den digitale fremtid, så var den ikke at

Malaria-fri luksussafari

i sydafrika

Matswani safari lodge *****, afrejse hver tirsdag året rundt,

fra aalborg, kastrup og Billund, 10 dage/8 nætter

Et ophold på Matswani Safari Lodge i Sydafrika er en oplevelse i sig selv.

Store Verden har sammensat en særlig pakke indeholdende følgende:

l Fly fra Aalborg, Kastrup og Billund til Johannesburg t/r

l 7 nætter på det eksklusive Matswani Safari lodge i luksuriøse bungalows

med eget bad og toilet, samt aircondition

l 1 nat på Holiday Inn i Pretoria

l Fuldpension med madoplevelser i særklasse

l 4 dage med guidet fotosafari i åben safaribil i Matswani reservatet

l Champagne og solnedgang over Sunset Rock

l Traditionel afrikansk Champagne-brunch ved Leopard Rock

l Guidet vandretur med fokus på den lokale flora og fauna

l Cocktail og wildlife briefing

l Dansk- og engelsktalende guide på stedet

l Guidet rundtur i Pretoria med bl.a. Voortrekker monumentet, Union

Building og i Johannesburg, med besøg i Soweto og Apartheid Museum

Pris fra kun kr. 15.990,pr.

person ved to pers.

Rekvirer specialbrochure og komplet rejsebeskrivelse.

spore på Surfdagen. n Telefon 70 10 03 02. www.storeverden.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 19


Friplejehjem - frit valg?

Friplejehjem - nyt fænomen i dansk ældrepleje, som sikrer et folkeligt initiativ

Af Kristian Riis, tidl. leder af

Omsorgsorganisationernes Samråd

Det er mange år siden Københavns

kommune opsagde driftsoverenskomsten

med 12 små selvejende

plejehjem, som indtil da havde været

mange svage ældres trygge hjem de

sidste år. De lå uden for kommunen.

De var små. De var ikke moderne.

Men de havde engagerede ledere og

medarbejdere.

Plejehjemmet ”Lotte” var et af dem.

Vi kender alle dette plejehjem, fordi

Thyra Frank var leder. I stedet for at

nedlægge det gamle ”utidssvarende”

plejehjem, fik OK-fonden lov til at

drive det videre med de beboere, der

boede der.

På grund af en masse kritik af et

plejehjem i Jylland lavede TV2 senere

en udsendelse om plejehjem og valgte

så at besøge et plejehjem, som blev

rost. Det var Plejehjemmet ”Lotte”.

Selv om det var et gammelt hus,

og der kun var 4 badeværelser til 24

beboere, så brændte det gode liv igennem,

og ”Lotte” og Thyra Frank blev

et symbol på et sted, hvor vi alle gerne

ville bo.

Åh - Det er jo ikke

kommunalt!

Der var dengang 10 andre plejehjem,

som endte med at blive ”frie”. Disse

plejehjem levede uden for de normale

kommunale regler, men ældre og deres

pårørende fandt hurtigt ud af, at disse

hjem oftest var gode.

For stat og kommuner var det

svært. De ønskede ikke, at den type

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 20

Lokalbefolkningen reagerer på stordrift og

centralisering. Og til det formål er friplejehjemmene

perfekte, siger Kristian Riis.

plejehjem voksede frem. Og sandt er

det, at man ikke var vant til at styre

noget, som ikke var ’normalt kommunalt’.

I mange år diskuterede man,

hvad man skulle gøre. Ingen turde

bare lukke dem. Så efter lang tids

forhandlinger, blev der vedtaget en lov

om friplejehjem. Retten til frit plejehjemsvalg

var der i forvejen.

Stærke værdier

Stærke argumenter for at lovliggøre

disse hjem, var forskellige gruppers

behov for at kunne drive plejehjemmet

med udgangspunkt i særlige værdier,

især religiøse og som et særligt et af

slagsen et sted for mennesker, der var

vegetarer og veganere.

I forbindelse med loven blev der afsat

kvoter af almennyttige plejeboliger

til formålet. De muligheder bliver nu

brugt. Oprindelig ønskede lovgiverne,

Ældre frygter den sidste tid

at private firmaer skulle kunne gå ind i

området. Sådan er det ikke blevet. Det

er blevet nogle helt andre , der bruger

muligheden.

Det er plejehjemsdrivende sociale

organisationer som Danske Diakonhjem,

OK-Fonden, Fonden Mariehjemmene

og andre organisationer

med store og lang tids erfaringer

på plejeområdet. Det er f.eks. også

bosteder for fysisk-psykisk handicappede,

organiseret i Kristelig Handicapforening.

Sikrer folkeligt initiativ

I den sidste tid har det vist sig, at loven

giver mulighed for at bevare plejehjem,

som kommuner vil nedlægge ude i de

små lokalområder. Og der er enorm

lokal opbakning - det er ikke kun på

skoleområdet, tanken om lokalt at

etablere nye institutioner trives. Lokalbefolkningen

reagerer på stordrift og

centralisering. Nu er det plejeområdets

tur - og til det formål er friplejehjemmene

perfekte.

Det nye ved friplejehjemmene er,

at de ligesom friskolerne kan laves af

grupper af borgere uden at lave aftale

med en kommune. Det er de ældre, de

er til for. Det er styrken ved dem.

Kommunerne elsker dem ikke. Det

mindsker deres muligheder for at styre.

Men det giver de ældre ret til at vælge.

Muligheden for at lave friplejehjem

er med til at sikre det folkelige initiativ

på ældreplejeområdet. Det er en

vigtig del af dansk ældrepleje, at der

findes selvejende plejehjem, som har

driftsoverenskomst med kommunerne.

n

Danske pensionister føler sig meget trygge og tilfredse, men de er bekymrede for, hvordan

den sidste tid af livet vil forløbe. Det er én af konklusionerne i ny sociologisk undersøgelse fra

Københavns Universitet, der nu bliver publiceret i bogen ’Efter arbejdslivet – fortællinger om

dét at blive ældre’. I et år har forskerne rejst Danmark tyndt og givet ordet til Danmarks ældre.

t stort spørgsmål, der presser

- Esig på hos ældre danskere er,

hvornår ’den sidste tid’ af livet begynder.

Ældre frygter tilsyneladende ikke

selve døden, men de frygter en tid før

døden, hvor de har mistet grebet om

livet og ikke længere er sig selv. De føler

sig utrygge, når tankerne kredser om

en uværdig afslutning på livet, siger

forskningsmedarbejder Søren la Cour

fra Københavns Universitet, der er

medforfatter til bogen.


Samtaler i eget hjem

Sammen med sin kollega Anders Bonatto Fisker har Søren la

Cour været i hver en afkrog af landet. De har besøgt pensionisterne

i deres eget hjem og talt med dem om tryghed og

om, hvordan de ældre har det med den sociale, den eksistentielle

og den hjemlige dimension af dét at blive ældre.

I undersøgelsen har forskerne interviewet i alt 50 ældre

tre gange med mindst tre måneders mellemrum. Respondenterne

er repræsentativt udvalgt af Gallup med henblik

på størst mulig spredning af bosted, uddannelse, erhvervsbaggrund,

politisk tilhørsforhold, alder og køn.

Stor accept af livet

Billedet, der tegner sig af danske ældre, er livsbekræftende.

Hovedparten af dem trives og føler sig trygge og tilfredse

med livet. De har det godt. På lykkebarometeret scorer

danske ældre højt, også selv om alderens fysiske og mentale

skavanker trænger sig på med årene:

- Danske ældre accepterer i høj grad livet som det nu

engang er. De kompenserer for den nedgang i formåen, de

gradvist oplever med alderen. Hvis de for eksempel ikke

kan gå så godt længere, får de en rollator. Hvis synet bliver

svagere, får de et par bedre briller, og sådan fortsætter det.

Men der sidder en frygt inde bagved, der handler om, hvor

længe de selv er i stand til at acceptere den gradvise nedgang,

siger Søren la Cour.

En slange i paradis

Netop frygten inde bagved dukkede frem som en slange i

paradis, ifølge medforfatteren. Forskerne blev overraskede

over, at de ældre i undersøgelsen meget gerne ville tale om

døden, og at emnet ikke var specielt tabubelagt.

Især oplevede forskerne, at det var ’den sidste tid’ inden

døden, der optog de ældres tanker, for eksempel frygten for

at ende som en ’grøntsag’, hjælpeløs og til last for pårørende.

Søren la Cour mener, ’den sidste tid’ er et overset emne, vi

som samfund bør tage mere seriøst.

- En mulighed kunne jo være at politikere arbejder for at

hjemmehjælpere bliver undervist i at håndtere eksistentielle

samtaleemner og får tid til at tale med de ældre. Kontakten

til hjemmehjælpere kan have stor værdi for mange ældre,

fordi det kan være lettere at tale med én uden for familien

om eksistentielle spørgsmål,

siger Søren la Cour.

Søren la Cour mener,

at sundhedspersonalet i

ældreplejen og på sygehuse

har brug for uddannelse

til at tage de eksistentielle

samtaler. Medmenneskelighed

er helt central,

men psykologisk indsigt

er også nødvendig, ifølge

Søren la Cour, der dog ser

positive tendenser i tiden.

Blandt andet peger han

på, at Aalborg Universitet

for nylig har oprettet en

palliativ masteruddannelse,

hvor sygeplejersker kan tage

en efteruddannelse, der bl.a.

fokuserer på ældres behov

for at tale om døden og

andre eksistentielle emner. n

DATO: TIDSPUNKT: SPILLESTED:

19. Januar 14.00 SINDAL HALLEN, SINDAL

- Billetbestilling: Tlf. 41 83 07 10

20. Januar 16.00 AALBORG KONGRES & KULTURCENTER

- Billetbestilling: Tlf. 99 35 55 66

27. Januar 15.00 TOBAKKEN, ESBJERG

- billetten.dk - Tlf. 70 20 20 96

30. Januar 20.00 SØNDERBORGHUS, SØNDERBORG

- billetnet.dk - Tlf. 70 15 65 65

31. Januar 19.30 GRIBSKOV KULTURSAL, HELSINGE

- billetten.dk - Tlf. 70 20 20 96

2. Februar 14.00 ROLIGHEDSHALLEN, THISTED

- Billetbestilling: Tlf. 97 72 37 11

3. Februar 15.00 FOLKETS HUS, STRUER

- billetnet.dk - Tlf. 97 85 11 57

6. Februar 14.00 GØRLEV HALLEN, GØRLEV

- Billetbestilling: Tlf. 58 85 62 30

7. Februar 20.00 GRØNNEGADES KASERNE, NÆSTVED

- billetten.dk - Tlf. 70 20 20 96

9. Februar 15.00 FERRITSLEV FRITIDSHUS, FYN

- billetten.dk - Tlf. 70 20 20 96

10. Februar 14.00 TINGHALLEN, VIBORG

- billetnet.dk - Tlf. 86 62 61 00

14. Februar 19.00 BANGS HAVE PAVILIONEN, MARIBO

- Billetbestilling: Tlf. 41 24 78 10

15. Februar 20.30 TORVEHALLERNE, VEJLE

- billetnet.dk - Tlf. 79 42 79 00

16. Februar 14.00 KULTURCENTER LIMFJORD, SKIVE

- billetnet.dk - Tlf. 70 70 14 64

17. Februar 15.00 PORTALEN, GREVE

- Billetkontor Tlf. 43 97 83 00

23. Februar 20.00 KULTURHUS MIDTPUNKTET, SINDING

- Billetbestilling: Tlf. 20 86 64 24

24. Februar 15.00 FRITIDSCENTERET, RANDERS

- billetten.dk - Tlf. 70 20 20 96

danskslagerparade.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 21


Det er stadigt fantastisk at være til!

Det er fantastisk at være oppe i årene, langsomt nærme sig de 80 og stadig opleve, at Verden

er værd at leve i, siger Erik Stubtoft, der vandt 3. præmien i Seniorernes blads kronikkonkurrence.

Selv om jeg snart er 76 år føler jeg

mig ikke som det jeg åbenbart

burde være – ældre og gammel. Jo

gammel af alder, men ikke af sind.

Måske ældre, måske seniorsvarende i

alder, men gammel – nej. Det at være

gammel er for mig noget min farmor

og farfar var – til nød noget min mor

og far var. Selv om ingen af dem blev

så gammel af alder, som jeg er i dag.

Men de nåede at sætte deres spor. Jeg

nåede at lære af dem, at intet kommer

af sig selv. Du må selv gøre noget ved

det. Kræv din ret og gør din pligt var

også et tema den gang.

Det skal vel med rette siges, at

vilkårene for at komme op i årene er

betydeligt anderledes i dag end den

gang, da de gamle virkelig var gamle. I

dag lever langt de fleste af os sundere,

mindre fysisk belastende; vi er i gang

stort set hele tiden og vi udfordres

med brugen af vores intellekt i stadig

stigende grad. Mange af os har heldigvis

lært at forvalte vores små penge

på en måde, så vi kan leve for det, vi

nu engang har til rådighed. Vi kan

opleve livet i Danmark og lide landene

omkring os. De seneste år er det blevet

til ”Rundt i Danmark”-ture for at besøge

steder, som vi har sprunget over

tidligere. Mindre byer, herlige småøer,

nye naturoplevelser – og vestjyder! Det

er fantastisk at opleve Danmark med

øjnene på stilke.

Jeg læser mine daglige aviser

og følger med i den standende

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 22

samfundsdebat i medierne og gennem

nyhedsbreve fra fjern og nær. Jeg er

heldig at kunne løse kryds og tværs´er

– og indimellem vinde 75 kr. for det

stykke arbejde. Jeg kan betjene min

pc´er og endda lære fra mig. Jeg kan

bruge mobiltelefonen og sende sms

som en del af kontakten med omgivelserne.

Jeg kan køre bil og cykle

ture i den nærmeste omegn og se på

fiskerne, stranden, færgerne til Sverige

og andre destinationer. Jeg har børn

og børnebørn, der hver dag sætter min

hustru og jeg på gevaldige prøver med

baggrund i deres store viden og deres

ganske anderledes hverdag. Kan man

så som familiens ældste medlem ønske

sig meget andet?

Jeg synes, at det er fantastisk at

være oppe i årene, langsomt nærme sig

de 80 og stadig opleve, at Verden er

værd at leve i. Det er fantastisk at have

sine sansers fulde brug og bruge dem.

Det gør jeg. Bruger dem. Jeg nyder at

bruge dem.

Jeg har i modsætning til mange andre

i min alder valgt ikke at lade mig

overbevise om, at når vi har passeret

de 60, måske 65 eller 70 år, så kan

vi godt holde op med at lufte vores

meninger om dette og hint, om samfundet,

om politik, om solidaritet, om

kultur, om økonomi, om globalisering

– for vi er på vej ud! Det er jo nemlig

ikke rigtigt. Vi har tværtimod masser

af livs- og menneskeerfaring, skabt

gennem mange år på arbejdsmarkedet

og i det omfattende danske foreningsliv,

som vi kan fortælle om. Hvorfor

skulle vi dog ikke øse ud af det til de

nye generationer? Nogle gang er det

godt nok svært at få de unge til at

lytte. Vi andre må så strække våben og

erkende: De skal selv lære det, skal de!

Hvad gør jeg så for at få mulighed

for at trænge igennem og ikke forfalde

til opfattelsen af, at det er ved

at være slut? Ja - foruden snak med

omgivelserne og gennem læserbreve,

debatoplæg, artikler, boganmeldelser,

indlæg på lokale politiske og møder,

deltagelse i lokale projekter og grupper

– og ved at maile til relevante personer

om, hvad jeg har af synspunkter, forsøger

jeg på fortsat at få indflydelse på

beslutningerne, inspirere politikerne

i byens vise råd og de foreningsvalgte

– og naturligvis andre almindelige

mennesker som jeg selv.

Jeg har besluttet for mig selv, at min

livshorisont foreløbig skal række til

jeg mindst fylder 95 år. Så der er god

tid endnu. Jeg skal altså ikke tænke på

at stoppe på grund af alder. Der kan

være andre ting, som kan stoppe mig,

f.eks. skrantende helbred mv. Men

det indgår ikke mine planer. Jeg lever

med de skavanker, som min tilværelse

byder på.

Jeg har noteret mig en række

fordele, som jeg ikke har haft i store

dele af mit hidtidige liv og som nu

skal bruges:

1. Jeg har god tid til rådighed og

overskud til at bruge den dejlige tid.

2. Jeg kan selv bestemme, hvem og

hvad jeg vil beskæftige mig med.

3. Jeg kan selv disponere, hvornår jeg

vil det ene og det andet.

4. Jeg er frisk i hovedet og kan stadig

formulere mig om det, jeg vil have

frem.

5. Jeg skal ikke vælges til noget som

helst og er derfor ikke konkurrent

til nogen.

6. Jeg har samlet materiale om mange

emner, som jeg beskæftiger mig

med.

7. Jeg er ganske nysgerrig og opsøger

selv informationer mange steder.

8. Jeg har en historie at fortælle af

hensyn til mine efterkommere –

både om mit familieliv, mit fritidsliv

og mit arbejdsliv.

NB. Der er også ting, som jeg ikke syntes

har fungeret godt nok. Dem vil jeg tage

fat på i den kommende tid. n


Fest i Samvirket!

Pensionisternes Samvirke har siden

stiftelsen i 1965 været kendt for at

holde store fester for medlemmerne.

Samvirket har i gennemsnit en stor

90 x 132 mm Vitamin D3_Layout 1 13/11/12 15.07 Side 1

Lad

solen stråle

indefra

Tag et ekstra tilskud af

Camette’s Vitamin D3 med

30 mcg pr. tablet, til stor

gavn for optagelsen af

vigtige mineraler i kroppen.

Anbefalet daglig tilskud:

Kun 1 tablet om dagen.

Dåse med 90 stk. tabletter.

Vejl. udsalgspris 50,- kr.

Dåse med 180 stk. tabletter.

Vejl. udsalgspris 70,- kr.

Forhandles hos førende

helsekostforretninger og

supermarkeder.

fest om måneden, hvor mellem 500

og 1.200 glade deltagere oplever

nogle af Danmarks bedste kunstnere.

Her De Ældres Dag på Københavns

Rådhus 7. november, hvor bl.a.

Benny Andersen og Poul Dissing

optrådte.

Det er ikke dyrt at komme

til fest med Samvirket, og der er

desuden ved festerne lodtrækning

om fl otte, sponserede gaver. Til

De Ældres Dag var der bl.a. gavekort

fra

65-Ferie og denne fl otte

PROMENADE taskerollator til

Producent

Camette A/S

Lillebæltsvej 47, 6715 Esbjerg N

www.camette.dk

STYRK DIN

BLODCIRKULATION

Tilbudspris

Kr. 1.595,-*

* Pris er inkl. moms, men ekskl. levering

Maxx Ultra Cirkulationstræner

Elektriske impulser fra Maxx Ultra

stimulerer musklerne i læggene, og får

dem til at trække sig sammen og slappe

af. Dette aktiverer blodcirkulationen i

benene og træner musklerne i læggene.

Resultatet er en zoneterapeutisk

behandling af hele kroppen. Anbefales

til diabetikere. Læs mere på vores

hjemmeside www.livingintime.dk

Living In Time A/S

Showroom/butik Peter Bangs Vej ej e 105 • 2000 Frederiksberg

Tlf. 3112 4343 • info@livingintime.dk • www.livingintime.dk

en værdi af ca.

3.000 kr., der

blev sponseret af

AKP design, og

vundet af Kjestine

Jørgensen,

Ballerup, som

her viser sit nye

køretøj. n

Vores

åbningstider er

mandag til torsdag

fra 11 – 17, samt

efter aftale

Alle produkter

kan ses og købes i

vores Showroom/butik

på Peter Bangs Vej 105,

2000 Frederiksberg

Og hos visse forhandlere og

samarbejdspartnere rundt

om i landet, se listen på

vores hjemmeside

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 23


KRYDS & TVÆRS

Navn: Tlf.:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning

5/2012

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om en præmie på 100 kr., en på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen,

der sendes til Seniorernes Blad, Griffenfeldsgade

58, 2200 Kbh. N., eller

pr. mail til Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk,

skal være os i hænde

senest den 4. januar 2013. Mærk

konvolutten eller mailen “Krydsord”.

Tillykke til de heldige vindere af

krydsen i blad 5 - 2012

100 kr. Ellen Agnethe S. Nissen

Stelalvej 9,Rødovre

75 kr. Lis Andersen

Rossinisvej 7, Herning

50 kr. Kirsten Nielsen

Ernst Meyers Gade 18,

København V

50 kr. Marianne Jonsen

Manøgade 11, København Ø

50 kr Robin S. Stauersbøl

Dyrlægegårds Alle 124,

Frederikssund

Ovenstående vindere bedes

henvende sig til Pensionisternes

!

Samvirke på tlf.nr. 35 37 24 22.

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

Indmeldelse af enlige og par:

Navn Født den:

Navn Født den:

Adresse

Postnr. og by

Tlf. Mail:

Indmeldelse af forening/klub: Institution: Anden gruppe:

Skriv navnet her under og benyt adressefelterne ovenfor.

Navn

Mange enkeltpersoner, foreninger

og klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt

af Samvirkets bistand, kurser og de

servicetilbud og rabatter, medlemmerne

får. De gør det også for at støtte

og præge det ældrepolitiske arbejde.

Foreninger

Pensionisternes Samvirke har i

sin kreds en bred vifte af klubber,

foreninger, projekter, brugerhuse og

centre. Årskontingentet for klubber og

foreninger er 12 kr. for de første 100

medlemmer og 10 kr. for hvert af de

efterfølgende medlemmer.

Enkeltmedlemmer

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne i Pensionisternes

Samvirke. Som medlem får du

Seniorernes blad tilsendt 6 gange om

året. Du får forskellige rabatter, og du

kan til speciel lav medlemspris deltage

i vore kurser og andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver

kongres inviteres du til et møde, hvor

der vælges delegerede. Kontingentet er

kun 110 kr. om året og 145 kr. for par.

Andre kan være med

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,

der ikke har en egentlig

foreningsstruktur, er velkomne som

medlemmer i Pensionisternes Samvirke.

Årskontingentet er 1.200 kr.

Vil du være med i vores fællesskab,

så meld dig ind på nedenstående

kupon, portoen er betalt. Du kan også

melde dig ind via forsiden på vores

hjemmeside:

www.pensionisternessamvirke.dk

Indmeldelse kan også foregå via Webshoppen

på vores hjemmeside, hvor der

kan betales med det samme.

Abonner gratis på

Samvirkets Nyhedsbrev

Hver måned sender vi et Nyhedsbrev

direkte hjem i din

mailboks, hvis du tilmelder dig

via hjemmesiden.

Køb ind i Webshoppen

Lige nu kan du købe bøger,

pjecer, medlemskab mm.

Senere åbner vi for salg af rejser

og arrangementer.


ERGOVITSER

DET DAN-

SKE sprog er

en svær én.

Hør nu blot

denne oplevelse,

vi havde

nylig:

Vi havde

besøg af

barnebarnet på 5 somre, og om

morgenen, mens vi spiste morgenmad,

fortalte han, at han lå bogen på bordet

ved sengen...

- Det hedder ikke lå men lagde.

- Nå, men så lagde jeg bogen på bordet

ved sengen. Men da jeg vågnede i

morges, så lagde den...

- Det hedder lå.

- Hvorfor hedder det lagde om aftenen

men lå om morgenen???

MANDEN SIDDER mageligt foran

TV-skærmen og ser fodbold.

- Dejlig kamp, siger han til sin kone.

Desværre mangler målene.

- Skat, du må have drukket for mange

øl. Kan du da ikke se, at der er to - et i

hver ende af banen??

VI SAD OG NØD en middag på en

stor restaurant, da tjeneren kom hen

til bordet og høfligt spurgte:

- Smager maden godt?

- Jaeh, joeh, vi har fået det, der var

bedre.

Tjeneren svarede iltert: Ikke hos os....

- HVOR ER DET romantisk, Peter, at

du stadig kalder din kone ”skat”, lød

det i plejehjemmets dagligstue.

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 26

- Jo, men for at være helt ærlig, så har

jeg sgu glemt, hvad hun hedder...

MANDEN SÅ mistænksomt på

konens nye halskæde - og sagde:

- Den ser dyr ud.

- Ja, ikke sandt. Jeg fandt den på

bagsædet i vores bil...

OLE, HAR du nogensinde sagt din

ærlige mening til din kone?

- Ja - vil du se arret?

DER HAVDE været et større alvorligt

skænderi i den lille familie, hvor hun

afslutningsvis sagde:

- Så lover du mig, at du begynder et

nyt og bedre liv i morgen?

- Ja, lød det spagt fra husets herre -

men væk mig ikke for tidligt.

MANGE KVINDER misunder deres

mænd, at de er så lykkeligt gift...

DEN GAMLE direktør havde fået ny

chauffør. Da han havde sat sig ind i

vognen, spurgte han, hvad hedder så

De, unge mand?

- Jeg hedder Charles.

- Jeg plejer ikke at være på fornavn

med min chauffør, hvad er Deres

efternavn?

- Darling.

- OK, bare kør Charles!!!

HUSK man kommer ikke først, hvis

man går i andres fodspor!

ADVOKATEN læste den afdøde

velhavers testamente op:

Pensionisternes Samvirke

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B

- Til min nevø Karl Børge, som jeg

havde lovet at nævne i testamentet:

Hej med dig, Karl Børge!

JENS GIK meget op i træningen af

sin hund, og nu ville han så prøve

dens lydighed. Han parkerede bilen og

lod hunden ligge i bunden af vognen,

mens han langsomt gik væk fra den

samtidig med, at han sagde:

- Du bliver dér! Du bliver dér! Du

bliver dér!

En betjent kom gående, prikkede ham

på skulderen og sagde:

- Tror De ikke, det var bedre at trække

håndbremsen?

STORBYBARNET var på ferie på

landet hos sine farforældre. Den første

aften plukkede farmor en høne, hvilket

fik barnebarnet til højlydt at sige:

- Sikke et arbejde, du har med at passe

høns. Skal du virkelig klæde dem af

hver aften???

NOGLE MENNESKER giver deres

bekymringer svømmeundervisning i

stedet for at drukne dem...

GURLI VAR på besøg hos mormor,

og hun fik efter at de to havde betroet

hinanden mange ting, endelig sagt, at

hun havde fået en elsker.

- Åhhh, en elsker, lød det fra mormor

og hun rejste sig brat næsten løb hen

til klædeskabet, åbnede lågen, - og ud

faldt en skelet...

Og så rigtig god jul til min læser

ERGO


MEDLEMSTILBUD

Så er vores populære håndbog snart på gaden igen.

Pensionist eller efterlønsmodtager

- nogle vigtige oplysninger

slutningen af januar er vi klar med

I 14. udgave af den populære håndbog

”Pensionist eller efterlønsmodtager”.

Bogen kan give pensionister og

efterlønsmodtagere et redskab til at

fi nde rundt i lovgivningsjunglen. Den

er et glimrende alternativ og supplement

til de oplysninger, man kan få ad

digital vej.

Mange har den opfattelse, at

indtægt udover pensionen ikke kan

svare sig. Ved at læse håndbogen kan

man danne sig et overblik og se, at

det næsten altid kan svare sig at have

indtægter ved siden af den sociale

pension.

”Pensionist eller efterlønsmodtager” er

redigeret af Gerda Klemensen, der er daglig

leder i Pensionisternes Samvirke.

Ydermere udmærker håndbogen

sig blandt andet ved at give konkrete

eksempler, som fremmer forståelsen.

Derved kan den enkelte læser selv

regne ud, hvad man er berettiget til.

Overskuelig forklaring

på indviklede regler.

Håndbogen gennemgår i hovedtræk

følgende:

- Grundbeløb, pensionstillæg og

anden indtægts betydning for disse.

- Personlige tillæg.

- Varmehjælp.

- Boligydelse.

- Helbredstillæg

- Supplerende pensionsydelse (ældrechecken)

- Opsat pension

- Efterløn

Håndbogen ”Pensionist eller Efterlønsmodtager”

er på 60 sider. Redaktion:

Gerda Klemensen. Forfattere:

Gerda Klemensen og Preben Dose.

Pris: 40 kr.

For medlemmer af Pensionisternes

Samvirke er håndbogen gratis.

Hvordan får man

håndbogen?

Medlemmer af Pensionisternes

Samvirke:

Håndbogen kan afhentes gratis hos

Pensionisternes Samvirke. Eller den

kan rekvireres mod indsendelse af

frankeret svarkuvert (A5 format).

Frankering: 21 kr.)

Sjove og effektive træningsredskaber til alle aldersgrupper

Træning med Inimove forbedrer

finmotorik, koncentration,

koordination og styrker musklerne

i hånd, arm og skulder.

Inimove-redskaberne bevæger

sig i et uforudsigeligt bevægelsesmønster,

hvilket gør træningen

sjov og udfordrende.

Pensionist

14. udgave

eller

2013

Efterlønsmodtager

Nogle

vigtige

oplysninger

Pensionisternes Samvirke

Andre:

Håndbogen kan bestilles på tlf. 35 37

24 22 eller via vores e-mail: Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk.

Det

er nu også muligt at rekvirere den via

vores webshop på hjemmesiden:

www.PensionisternesSamvirke.dk

Den kan også købes ved personlig

henvendelse hos Pensionisternes

Samvirke.

Samtlige klubber og foreninger i

Pensionisternes Samvirke får tilsendt

et eksemplar. Yderligere eksemplarer

til klubbens medlemmer kan rekvireres

gratis mod betaling af porto. n

Et unikt træningsredskab til skader efter blodpropper, sportskader og ved ADHD etc. www.inimove.dk

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 27

Inimove_ann_185x63mm.indd 1 04/07/12 21.16


Hør hvad Alka Forsikring

kan tilbyde dig?

- så støtter du Ældremobiliseringen og Pensionisternes Samvirke

Alka vil gerne tilbyde enkle

forsikringer til alle danskere i

alle aldre. Erfaringen er, at man med

alderen har færre skader. Derfor falder

prisen med alderen. Man har med

andre ord indført en aldersrabat.

Alka vil derfor gerne have lov til at

kontakte medlemmer i Pensionisternes

Samvirke, for at fortælle hvad de kan

tilbyde dig som senior af fordele, gode

dækninger og lave priser.

For hvert medlem der giver tilladelse

til at blive ringet op betaler Alka

20 kr. til Pensionisternes Samvirke og

30 kr. til Ældremobiliseringen.

Forudsætningen er, at du går ind

via dette link https://www.alka.dk/

aem-emne. Du indtaster blot de

informationer, som du bliver bedt

om. Henvisningen kommer så ind til

FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet for alle medlemmer

af Pensionisternes Samvirke. Du kan få en

gratis annonce i ”Formidlingen”, hvis du vil bytte

noget - efterlyse en ny bekendtskabskreds, eller

hvis du har en interesse, du vil dele med andre.

Formidlingen optager ikke salgsannoncer.

Skriv en annonce og send den til os. Du er naturligvis

sikret fuld diskretion. Husk at oplyse navn,

adresse og telefonnummer. Vil du svare på en

billetannonce, så send dit svar i en lukket kuvert

påført billetmærket, så ekspederer vi svaret

videre. Redaktionen forbeholder sig ret til at

forkorte i indlæg over 30 ord.

Med venlig hilsen

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

Griffenfeldsgade 58

2200 København. N

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 28

Alka, som vil ringe og enten lave en

aftale om kontakttidspunkt eller

gennemgå forsikringerne med det

samme.

Hvis det drejer sig om en klub

eller forening vil konsulent Bibi

Rosengaard gerne komme ud og

fortælle om ordningen.

Hvis man ikke har mulighed for

at give tilsagn via nettet (enten selv

eller ved hjælp af en anden) kan

man få tilsendt et kort, som udfyldes

og returneres til Alka. Du kan

få kortet tilsendt ved henvendelse

til Pensionisternes Samvirke 35 37

24 22 eller Ældremobiliseringen

35 35 26 99. Vælger du at sende

kortet ind til Alka, betaler de selvfølgelig

portoen, men betaler kun

kr. 30 til Ældremobiliseringen. n

Nordsjælland. Kystbaneområdet/ HT Området.

68/169/74 søger god ven, ikke ryger, til fælles interesser:

Naturen, teater, rejser, Musik, udfl ugter. Du må have humor.

Gerne bil. Bill. mrk. 3224.

København. Jeg er en dame på 76 år, som søger nye venner,

som jeg kan mødes med og tage ud med til ture o.s.v. da

det er svært at gå ud alene. Bill. mrk. 3225.

Frederiksberg /Nordsjælland. Præsentabel, velsoigneret,

feminin, varm, åben, empatisk, aktiv kvinde sidst i

tresserne, søger en høj, veluddannet, glad, og loyal mand, som

vil være ”min bedste ven” Rejser, bridge, og Jazz koncerter..

Bill. mrk. 3226.

København. Kortspil, f.eks. Whist, canasta, davoserjas,

hjerterfri, 500 rommy. Pensionist til hyggespil i privat regi i

dagtimerne på Amager. Bill. mrk. 3227.

København / omegn. Dame 78 år søger en veninde til

fælles oplevelser, byture, museer, udfl ugter, lidt rejser Ikke

Ryger. Bill. Mrk. 3228.

København. Enke 70/170/79. Ikke ryger. Søger høj enkemand.

Helbredet OK. Har alsidige interesser, elsker at rejse til

Middelhavet en gang om året. Bill. mrk. 3229.

Jylland. Dame i halvfjerserne Ikke ryger. Søger en sød røgfri

veninde til at skrive /mødes med. Små rejser, bus og byture.

m.m. Bill. mrk. 3230

København. Enke 66/168 med et lyst sind, søger jævnaldrende

hyggelig og rolig mand, meget gerne med humor og

ikke ryger, til fælles oplevelser ; hyggestunder og rejser. Bill.

mrk. 3231 n

Politiforbundet ønsker seniorerne

god jul og godt nytår.

Politiforbundet i Danmark

H.C. Andersens Boulevard 38 ·1553 København V

Tlf.: 33 45 59 00 · Fax.: 33 45 59 01


Konkurrence

og et godt medlemstilbud

Her op mod jul er historiker Ove

Dahl vanen tro igen på banen

med en ny bog i serien ”Tilbage til

…”, hvis samlede antal eksemplarer

snart nærmer sig 40.000. Nu er det

1930’erne, det drejer sig om. Et årti i

krise, opbrud og politisk polarisering.

Som en lille forsmag laver vi en

konkurrence, hvor man kan vinde

bogen, eller den forrige om 40’erne.

Og hvis du ikke er den heldige, kan

30’er-bogen fås som medlemstilbud, se

nedenstående.

Tilbage til 30’erne

- konkurrence

Sæt kryds ved det rigtige svar. Klip

ud, mærk kuverten ”konkurrence”

og send os løsningen (adr.: Se side 3).

Løsningen skal være os i hænde senest

4. janaur 2013. Navnene på de to vindere

offentliggøres i næste nummer.

Mød dine gamle kolleger

Deltag i arrangementer i Fødevareforbundet

NNF’s pensionist- og efterlønsklubber

og mød gamle arbejdskammerater.

Den lokale afdeling af forbundet

kan fortælle nærmere.

God jul og godt nytår.

- fagforening for ansatte i fødevarebranchen

A. Mange lever med i kongehusets

ve og vel i 1930’erne. Det er en stor

begivenhed, da kronprins Frederik

gifter sig med prinsesse Ingrid fra

Sverige. Brylluppet foregår i

1) 1933

2) 1935

3) 1937

B. En kendt dansk film fra 30’erne

hedder Panserbasse med Ib Schønberg

i hovedrollen. Han spiller i filmen

sammen med tidens store barnestjerne,

som optræder under navnet

1) Lille Connie

2) Søde Connie

3) Henrivende Connie

C. Ved hjælp af et nyt kamera kan

man på en enkelt glasplade have 48

forskellige optagelser. De mange små

fotos går hen og bliver en landeplage,

og specielle fotoforretninger skyder

ønsker seniorerne

g d jul og g dt nytår

Socialpædagogernes Landsforbund

Brolæggerstræde 9

1211 København K

❄ 7248 6000

❄ www.sl.dk

op over hele landet. Den nye teknik

kaldes

1) mikrofoto

2) polyfoto

3) multifoto

D. Tiden er til friluftsliv, og tusindvis

af unge mennesker bruger fritiden

på traveture og udendørsliv. Mange

anvender i den forbindelse en rygsæk

med stativ og hoftebøjle, også kaldet en

1) hejs

2) vers

3) mejs

Medlemstilbud

Samvirkets medlemmer kan få ”Tilbage

til 30’erne” på særligt favorable

vilkår. Afhentningspris for medlemmer:

249 kr. (Vejledende udsalgspris:

299 kr.) Ved forsendelse tillægges et

beløb på 25 kr. ”Tilbage til 30’erne” er

udgivet af Gyldendal, 208 sider. n

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 29


REJSEHJØRNET

Vi arrangerer rejser i ind- og

udland. Pensionisternes

Samvirke er medlem af Rejsegarantifonden.

Vi formidler

rejser til både personlige

medlemmer og foreninger.

Kom eller ring, vi har gode

tilbud i alle prislag. Alle priser

er pr. person i delt dobbeltværelse.

Rejsehjørnet har

åbent mandag - fredag. kl.

9.30-14.00. Tlf. 35 37 24 22.

Programmer kan rekvireres i

Pensionisternes Samvirke.

Nytårsophold med

”Klaus & Servants”

Vi fejrer nytår på det smukke Hotel

Nørrevang i Marielyst på Falster. Her

er alt, hvad der hører til en uforglemmelig

nytårsaften: Velkomstdrinks,

udsøgt 4-retters festmiddag, gode

vine, musik og dans med det landskendte

showorkester Klaus & Servants.

Festligt fyrværkeri, fri bar (øl,

vand og vin), champagne, kransekage,

natmadsbuffet og overnatning. Vi

slutter med en lækker morgenbuffet 1.

nytårsdag. Alt inkluderet. Pris: 2.995

kr. Medlemspris: 2.695 kr.

Opera Cruise til Oslo

16.4.-19.4. I Oslos smukke nye Operahus,

der er bygget i glas og marmor

og minder om et isbjerg, der ligger

i Oslos havn, oplever vi den festlige

forestilling Cavallaria Rusticana. Du

får 2 nætter ombord på båden samt en

nat i Oslo. Inkl.: cruise København-

Oslo i indvendig 2-køjers kahyt,

1x2-retters menu inkl. 1 øl/vand eller

1 glas vin.1xdinnerbuffet inkl. 1 øl/

vand eller 1 glas vin, 2 x morgenbuffet,

1x overnatning på hotel i Oslo, 1x

aftensmad på hotellet, 1 x morgenmad

på hotellet, billet til Operaen, bustur

rundt i Oslo. Pris: 3.895 kr. Medlemspris:

3.595 kr.

Falster/Nykøbing F. Revyen

26.-27. 6. Første dag: Østfalster.

Frokost på traktørstedet ved Pomle

Nakke. Vi overnatter på Hotel Nørrevang

på Marielyst. Om aftenen

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 30

buffet, inden vi kører til revy i Nykøbing

Falster.

Anden dag: Bl.a. besøg på Fuglsang

og Polakkasernen, hvor 30

polske roe-piger levede. Pris med bus,

overnatning i delt dobbeltværelse,

morgenmad, aftensmad, 2 x frokost,

teaterbillet og entre til Polakkasernen

2.495 kr. Medlemspris: 2.195 kr.

Nyborg/Voldspil

og Langeland

6.-8.8. Vi bor på det hyggelige hotel

”Villa Gulle” ved havnen i Nyborg,

en af Danmarks ældste købstæder.

Nyborg voldspil der startede i 1939,

er det ældste friluftsteater i Danmark,

her skal vi opleve ”Mød mig på

Cassiopeia” På 2. dagen tager vi en

tur til Langeland, hvor vi bl.a. skal se

Skovsgård Tyendemuseum, senere skal

vi opleve de vilde heste og Langelandsfortet,

frokosten spiser vi på Bagenkop

kro. Pris: 3.495 kr. Medlemspris:

3.195 kr.

Mallorca

13.5.-20.5. - 8 dage i maj. Vi har

sammensat et fantastisk tilbud med

ophold på et lækkert 4-stjernet hotel

og helpension, inklusive vin til frokost

og aftensmad, samt tre udflugter. Vi

bor i det skønne område Puig de Ros

lidt sydøst for Palma de Mallorca.

Vi skal besøge den idylliske bjergby

Valldemossa, som er den højest

beliggende by på Mallorca. Vi skal

desuden på udflugt til de hyggelige

byer Soller og Puerto de Soller, samt

naturligvis Palma de Mallorca, som er

øens hovedby. Om aftenen kører der

shuttlebus til strandpromenaden ved

Mallorca.

I næste nummer

kan du bl.a. læse et uddrag af Monica Krog-Meyers ”peptalk” til Samvirkets

kongres, du kan læse om glæden ved at rejse til Grønland, og vi

orienterer om noget af den nyeste forskning om det at være ældre.

Hærvejen.

Arenal - bestil plads i receptionen. Der

er ca. 750 meter til klippestranden,

nedstigningen er forholdsvis stejl,

så man kan evt. vælge at køre med

hotellets shuttlebus, som kører mellem

hotellet og stranden flere gange om

dagen. Ved havet ligger hotellets

Beach Club med poolområde, bar og

restaurant samt en helt spektakulær

udsigt over havet. Guide fra Pensionisternes

Samvirke er med under hele

opholdet. Pris 6.495 kr. Medlemspris:5.995

kr.

Sønderjylland/Hærvejen

3.6.-5.6. 3 dage med bus fra Valby St.

Benyt denne enestående lejlighed til at

køre med bus på en del af Hærvejen/

Oksevejen i Sønderjylland. Vi ser

nærmere på en håndfuld af bevarede

broer, bl.a. den meget smukke gamle

Immervad Bro fra 1786, Urnehoved

Tingsted ”Sønderjyllands gamle

landsting”. Vi tager over grænsen til

Harrislee, hvor vi skal se Europas

hyggeligste grænseovergang, ”Skomagerhuset”.

Vi bor på en af Danmarks

ældste Kgl. Privilegeret Kro, Bov Kro.

Pris med helpension fra frokost 1. dag

- til og med frokost 3. dag 2.845 kr.

Medlemspris 2.745 kr.

Rømø-Manø-Fanø

13.8.-15.8. 3 dage med bus fra Valby

St. Benyt denne enestående lejlighed

til at besøge de 3 øer i Vadehavet. Vi

bor på Hotel Kommandørgården på

Rømø. På vejen til Rømø spiser vi

frokost i Ribe, hvorefter der er tid på

Mandøbussen.


egen hånd, inden vi fortsætter videre

til Rømø. På 2. dagen kører vi med

traktoren til Mandø, hvor vi spiser

frokosten på Mandø centeret. 3. dagen

besøger vi Fanø, hvor vi får en guidet

tur og spiser frokost på Nannas Stue,

inden turen går hjemad. Der vil være

rejseledere med fra Pensionisternes

Samvirke under hele turen. Pris 3.195

kr. Medlemspris 2.975 kr.

Grønland

18.-27.6 eller 20.-29.8. Højskoleferie i

Qaqortoq, Julianehåb. Vi skal opleve

Bustur til Rüdesheim

Pensionisternes Samvirke, Jylland/Fyn arrangerer

bustur til Rüdesheim hvori der indgår 2-3 sejlture.

Fredag d. 24.05. – onsdag d. 29.5. 2013. Pris: 3.465

pr. person i dobbeltværelse.

Turen går til den dejlige vinby, Assmannshausen, som

er kendt for sine gode rødvine.

Vi skal bo på: Rheinhotels Germania & Lamm,

Rheinuferstrasse 6, Assmannshausen, 65385 Rüdesheim

am Rhein

Fredag d. 24.5. Afgang fra Fredericia ca. kl. 8.00

(afpasset efter lyntogenes ankomsttider) og kører med

passende ophold undervejs, så vi er fremme i til sen

aftensmad.

På turen skal vi opleve:

Byrundtur i Rüdesheim. Besøg hos nonnerne i det

spændende St. Hildegard Kloster. Udfl ugt til de smukke

Hunsrückbjerge. Besøg på Weinbrandfabrikken

Asbach Uralt. Besøge Niederwalddenkmal, Germania.

med den storslåede udsigt over Rhinen, og muligheden

for at tage med svævebanen ned til byen. Heldagstur

til det Deutsches Eck, og middelalderbyen Cochem. En

festlig aftentur (evt. som en sejltur) med musik og dans.

Sejltur fra Bingen til Rüdesheim. Sejltur fra Assmannshausen

til Lorelei. En hyggelig aften med vinsmagning

hos en lokal vinbonde i byen.

Ankomst til Fredericia onsdag d. 29.5. ca. kl. 19.15.

Inkl. i prisen

Al kørsel, også udfl ugter, sejltur Bingen – Rüdesheim,

rejselederassistance, hotelophold på dobbeltværelse med

bad/toilet og halvpension begyndende med aftensmad

1. dag og sluttende med morgenmad sidste dag,

Ikke inkl. i prisen

Entréer, sejltur forbi Lorelei til St. Goarshausen,

vinsmagning, frokoster og drikkevarer.

Bindende tilmelding og evt. bestilling af sædeplads i

bussen, sker efter princippet ”Først til mølle -princippet”,

senest 1. februar 2013. sammen med depositum

500 kr. Restbeløbet betales 1. april.

Program og yderligere oplysninger, samt tilmeldinger til

E-mail: benny.lauridsen@mail.dk eller tlf. 75 926 925

den grønlandske kultur bl.a. kaffemik,

grønlandsk sang, musik, dans og mad.

Der er udfl ugter til indlandsisen,

de varme kilder, til gamle nordbopladser,

mulighed for at se hvaler og

sæler. Vi oplever det nye Grønland

ved besøg på bl.a. garveriet Great

Greenland, Landbo forsøgsstation,

Fåreavlerskolen, og for jer som godt

kan vandre, vil der være en tur rundt

om Storsøen samt en tur i byen for at

se projekt ”Sten og Menneske”. Turen

er en højskoleferie med både natur og

kultur. Pris pr. person i dobbeltværelse

og enkeltværelse

med bad 20.495

kr. Medlemspris:

18.995 kr.

Azorerne

3./9. –10./9.

”Azorerne er

smuk som et

postkort” Vi skal

bo på byens fi neste

hotel ”Marina

Atlantico” tæt

ved centrum,

alle værelser

er med balkon

og havudsigt.

Ponto Delgarde

Grønland.

er hovedbyen på Azorerne med ca.

30.000 indbyggere. Byen har smukke

bygningsværker, charmerende gader

og stræder, en aften på havnen i Ponto

Delgarda er en farverig og munter

oplevelse. I prisen er der inkluderet ½

pension, 3 udfl ugter, byrundtur ekskl.

frokost, heldagstur til de eventyrlige

tvillingesøer og til de varme kilder ved

Furnas-Säo Miguels begge dage med

frokost og drikkevarer. Der vil være

mad ombord på fl yet. Dansk rejseleder

og medarbejder fra Pensionisternes

Samvirke med på hele turen. Pris:

7.998 kr. Medlemspris: 7.498 kr. n

Vi gentager successen

fra sidste sommer

Senior Tilbud!

Rabatkode: TN-Senior

Island

naturen er helt utrolig!

www.travelnord.dk

Når du bestiller en rejse til Island og angiver

rabatkoden: TN-senior, får du 300 kr. i rabat pr. person.

Gælder for busrejse og alle kørselv ferie i 2013.

Travel Nord

Kom videre og oplev!

SENIORERNES BLAD NR. 6. 2012 SIDE 31


Afsender: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

UMM

ID nr. 42405

More magazines by this user
Similar magazines