Udbudsmaterialet - Svendborg kommune

svendborg.dk

Udbudsmaterialet - Svendborg kommune

EU-UDBUD

2012/S 38-061586

Tjenesteydelse

Offentligt udbud

Kørsel af ældre til aktivitetscentre

Kørsel til specialinstitutioner

Lukket skolebuskørsel

Kørsel til beskyttede værksteder

til Svendborg Kommune

Svendborg Kommune 02.2012


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Indholdsfortegnelse

1. Indledning ................................................................................................................................... 4

1.1 Generel beskrivelse af udbuddet ...................................................................................... 4

1.2 Udbudsansvarlig .............................................................................................................. 4

1.3 Udbuddets omfang ........................................................................................................... 4

1.4 Tildeling af kontrakt .......................................................................................................... 5

1.5 Kontraktindgåelse ............................................................................................................ 5

2. Udbudsbetingelser ...................................................................................................................... 6

2.1 Udbudsform ..................................................................................................................... 6

2.2 Formkrav.......................................................................................................................... 6

2.3 Sprog ............................................................................................................................... 6

2.4 Ejendomsret ..................................................................................................................... 6

2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet ........................................................................................ 6

2.6 Tilbudsfrist ....................................................................................................................... 7

2.7 Åbning af de indkomne tilbud ........................................................................................... 7

2.8 Vedståelsesfrist for tilbud ................................................................................................. 7

2.9 Virksomhedsoverdragelse ................................................................................................ 7

2.10 Overtagelse af kørselsmateriel ....................................................................................... 8

2.11 Aftalegrundlag ................................................................................................................ 8

2.12 Delaftaler ....................................................................................................................... 8

2.13 Alternative bud ............................................................................................................... 8

2.14 Konsortier ...................................................................................................................... 8

2.15 Kommunens forbehold ................................................................................................... 8

2.16 Tilbudsgivers forbehold .................................................................................................. 8

2.18 Serviceattest .................................................................................................................. 9

2.19 Udvælgelseskriterier ...................................................................................................... 9

2.20 Tildelingskriterium ........................................................................................................ 10

3. Tilbudsdisposition ..................................................................................................................... 11

4. Kravspecifikation ....................................................................................................................... 12

4.1 Krav til Kontrakthaver ved kørsel af ældre til aktivitetscentre.......................................... 12

4.2 Krav til chauffører ved kørsel af ældre til aktivitetscentre. .............................................. 12

4.3 Krav til materiellet ved kørsel af ældre til aktivitetscentre. .............................................. 13

4.4 Krav til Kontrakthaver ved kørsel til specialinstitutioner. ................................................. 14

4.5 Krav til chauffører ved kørsel til specialinstitutioner. ....................................................... 14

4.6 Krav til materiellet ved kørsel til specialinstitutioner. ....................................................... 15

4.7 Krav til Kontrakthaver ved skolebuskørsel. ..................................................................... 16

4.8 Krav til chauffører ved skolebuskørsel. .......................................................................... 17

4.9 Krav til materiellet ved skolebuskørsel. .......................................................................... 18

4.10 Krav til Kontrakthaver ved kørsel til beskyttede værksteder. ........................................ 18

4.11 Krav til chauffører ved kørsel til beskyttede værksteder. .............................................. 19

4.12 Krav til materiellet ved kørsel til beskyttede værksteder. .............................................. 20

4.13 Krav til arbejdsmiljø: ..................................................................................................... 21

4.14 Krav vedrørende miljø: ................................................................................................. 21

4.15 Arbejdsgang, logistik og kørselsplanlægning. .............................................................. 21

5. Kontrakt .................................................................................................................................... 22

§ 1 Parterne ......................................................................................................................... 22

§ 2 Kontraktgrundlag ............................................................................................................ 22

§ 3 Kontraktens omfang ....................................................................................................... 22

§ 4 Kontraktperiode / ændringer i kontraktperiode ............................................................... 22

§ 5 Optioner ......................................................................................................................... 23

§ 6 Kontakt mellem parterne ................................................................................................ 23

§ 7 Fakturering ..................................................................................................................... 23

§ 8 Priser ............................................................................................................................. 24

Side 2 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

§ 9 Prisregulering ................................................................................................................. 24

§ 10 Betalingsbetingelser ..................................................................................................... 25

§ 11 Bonusudbetaling til tredjemand .................................................................................... 25

§ 12 Statistik ........................................................................................................................ 25

§ 13 Underleverandører ....................................................................................................... 25

§ 14 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer ................................................ 25

§ 15 Tredjemandsrettigheder ............................................................................................... 25

§ 16 Forsinkelse .................................................................................................................. 26

§ 17 Mangler ........................................................................................................................ 26

§ 18 Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring ............................................................ 26

§ 19 Bod .............................................................................................................................. 26

§ 20 Konkurs / overdragelse af virksomhed ......................................................................... 26

§ 21 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure ............................................................ 27

§ 22 Ændring af tjenesteydelsens sammensætning ............................................................. 27

§ 23 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten ........................................................... 27

§ 24 Kontraktændringer ....................................................................................................... 28

§ 25 Lovvalg og afgørelse af tvister ..................................................................................... 28

§ 26 Offentlige påbud ........................................................................................................... 28

§ 27 Miljø ............................................................................................................................. 28

§ 29 Etik og socialt ansvar ................................................................................................... 28

§ 30 Underskrift ................................................................................................................... 28

Bilagsfortegnelse

Bilag 1 – Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige ................................... 30

Bilag 2 – Tidsplan ......................................................................................................................... 31

Bilag 3 – Aktindsigt ....................................................................................................................... 32

Bilag 4 – Oplysninger vedr. beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt ............. 33

Bilag 5a – Tilbudsliste på kørsel af ældre til aktivitetscentre .......................................................... 34

Bilag 5b – Tilbudsliste på kørsel til specialinstitutioner .................................................................. 35

Bilag 5c - Tilbudsliste på kørsel vedr. lukket skolebuskørsel ......................................................... 36

Bilag 5d – Tilbudsliste på kørsel til beskyttede værksteder ........................................................... 38

Bilag 6a - Volumeninformation vedr. kørsel til/fra aktivitetscentre i Svendborg Kommune ............. 39

Bilag 6b - Volumeninformation vedr. kørsel til/fra specialinstitutioner i Svendborg Kommune ....... 44

Bilag 6c - Volumeninformation vedr. lukket skolebuskørsel i Svendborg Kommune ...................... 48

Bilag 6d – Volumeninformation vedr. kørsel til beskyttede værksteder i Svendborg Kommune ..... 49

Bilag 7a – Fortegnelse over anvendt kørselsmateriel vedr. kørsel til aktivitetscentre .................... 58

Bilag 7b – Fortegnelse over anvendt kørselsmateriel vedr. kørsel til specialinstitutioner ............... 59

Bilag 7c – Fortegnelse over anvendt kørselsmateriel vedr. lukket skolebuskørsel ........................ 59

Bilag 7d – Fortegnelse over anvendt kørselsmateriel vedr. kørsel til beskyttede værksteder ........ 60

Bilag 8a - Adresseinformation vedr. kørsel til/fra aktivitetscentre i Svendborg Kommune .............. 60

Bilag 8b - Adresseinformation vedr. kørsel til/fra specialinstitutioner i Svendborg Kommune ........ 61

Bilag 8c - Adresseinformation vedr. lukket skolebuskørsel i Svendborg Kommune ....................... 61

Bilag 8d – Adresseinformation vedr. kørsel til beskyttede værksteder i Svendborg Kommune ...... 62

Bilag 9 – Personale- og materieloversigt vedr. virksomhedsoverdragelse og overtagelse af ......... 63

kørselsmateriel ............................................................................................................................. 63

Bilag 10 – Foreløbig værdiansættelse af kørselsmateriel angivet i bilag 9 .................................... 66

Side 3 af 66


1. Indledning

Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

1.1 Generel beskrivelse af udbuddet

Udbuddet vedrører kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til specialinstitutioner, lukket

skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder til Svendborg Kommune.

Udbuddet er gældende for alle Svendborg Kommunes aktivitetscentre, alle Svendborg Kommunes

specialinstitutioner, alle Svendborg Kommunes skoler samt alle Svendborg Kommunes beskyttede

værksteder.

1.2 Udbudsansvarlig

Svendborg Kommune er kontaktperson og ansvarlig for processen i forbindelse med

gennemførelsen af udbuddet.

Indtil kontraktskrivning varetages al kommunikation vedrørende udbuddet af:

Svendborg Kommune

Team Indkøb og Udbud

Ramsherred 5

5700 Svendborg

Kontaktperson: Martin Christian Fuglkjær Møller

E-mail: indkob@svendborg.dk

Telefon: 6223 3241

Herefter kaldet Kommunen.

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit 2.5.

Tilbudsgivere, der downloader udbudsmaterialet fra hjemmesiden, bedes meddele dette skriftligt til

Svendborg Kommune af hensyn til evt. fremsendelse af supplerende materiale. Meddelelse skal

gives på e-mail: indkob@svendborg.dk

1.3 Udbuddets omfang

Kommunen ønsker at indgå en obligatorisk rammekontrakt med 1 leverandør for hvert delområde

nævnt nedenfor. Leverandøren kan vælge at byde på et enkelt delområde eller på alle delområder:

1. Kørsel af ældre til aktivitetscentre

2. Kørsel til specialinstitutioner

3. Lukket skolebuskørsel

4. Kørsel til beskyttede værksteder

Kontrakten ønskes indgået for perioden 01/08-2012 – 31/07-2015.

Kommunen forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede tjenesteydelser hos

den / de valgte tilbudsgivere på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår.

Det årlige forbrug af de enkelte tjenesteydelser omfattet af udbuddet, fremgår af

volumeninformationslisterne i bilag 6 a-d. Det anførte forbrug inden for de enkelte delområder er

skønnede mængder, udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer.

Det forventede årlige forbrug er således alene et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

Adresseinformation for de af udbuddet omfattede aktivitetscentre / institutioner/ skoler / beskyttede

værksteder fremgår af bilag 8 a-d.

Side 4 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til

ændringer. Kommunen forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.

Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede delaftaler fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4.

Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af

udbudsmaterialets kapitel 5 - Kontrakt.

1.4 Tildeling af kontrakt

Kontakt vil blive tildelt ud fra kriteriet ”mest økonomisk fordelagtige tilbud”, jf. afsnit 2.20.

1.5 Kontraktindgåelse

I tilfælde af tilbudsgivers tildeling af rammeaftalen indgås det i kapitel 5 vedlagte udkast til kontrakt.

Kontrakten regulerer rammeaftalens vilkår i aftaleperioden og er en integreret del af det samlede

udbudsmateriale.

Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Den udfyldes af Kommunen i tilfælde af en

kontraktindgåelse.

Efter kontraktindgåelse handler de i dette udbud deltagende ordregivende myndigheder med den

valgte tilbudsgiver / de valgte tilbudsgivere som individuelle juridiske parter.

Side 5 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

2. Udbudsbetingelser

2.1 Udbudsform

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af

offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og

anlægskontrakter (Udbudsdirektivet) samt BEK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne

ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige

bygge- og anlægskontrakter.

2.2 Formkrav

Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 4 eksemplarer.

Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 eksemplar på CD-ROM, USB eller

DVD. Tilbudsmateriale modtaget på e-mail accepteres ikke som fremsendelse af det elektroniske

eksemplar.

Det er vigtigt, at alle punkter i tilbudsdispositionen besvares, da vurderingen vil blive foretaget på

grundlag af disse oplysninger.

De vedlagte tilbudslister i bilag 5 a-d skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle

forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Ligeledes skal de vedlagte fortegnelser

over anvendt kørselsmateriel i bilag 7 a-d benyttes og vedlægges det samlede tilbudsmateriale.

2.3 Sprog

Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale

af generel karakter må være på svensk, norsk, tysk eller engelsk alt efter udbuddets karakter.

Såfremt Kommunen anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til

dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning.

2.4 Ejendomsret

Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Kommunens ejendom, og vil ikke blive

returneret eller udleveret.

Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale.

2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille

spørgsmål til udbudsmaterialet.

Der vil blive afholdt spørgemøde den 14.03.2012 kl. 15-17 på følgende adresse:

Svendborg Kommune, Ramsherred 5, Udvalgsværelse 5, 5700 Svendborg.

Bekræft venligst antal af deltagere senest den 12.03.2012 til Martin Christian Fuglkjær Møller på

indkob@svendborg.dk.

Yderligere spørgsmål, som måtte dukke op vedrørende udbudsmaterialet, skal stilles skriftligt og

rettes til Martin Christian Fuglkjær Møller, pr. e-mail: indkob@svendborg.dk, med emnet:

"Spørgsmål - EU udbud 2012/S 38-061586”, senest den 19.03.2012 kl. 08.00.

Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke

gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for Kommunen at besvare spørgsmålet 6 dage inden

tilbudsfristens udløb.

Side 6 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil ikke blive besvaret.

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at

finde på Kommunens hjemmeside på adressen www.svendborg.dk.

Desuden vil alle spørgsmål og svar samt øvrigt supplerende udbudsmateriale blive tilsendt dem,

der har oplyst kontaktoplysninger i forbindelse med download af udbudsmaterialet. Det er på

tilbudsgivers eget ansvar at få tilsendt disse oplysninger.

2.6 Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være mærket: ”Tilbud – EU udbud 2012/S 38-061586” og ”Må kun åbnes af Team

Indkøb og Udbud.” Forsendelsen skal være lukket.

Tilbuddet skal være Kommunen i hænde senest den 13.04.2012 kl. 12.00 på følgende adresse:

Svendborg Kommune

Team Indkøb og Udbud

Ramsherred 5

5700 Svendborg

Att.: Martin Christian Fuglkjær Møller

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af

tilbudsfristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er.

2.7 Åbning af de indkomne tilbud

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

2.8 Vedståelsesfrist for tilbud

Tilbuddet skal være gældende til den 13.10.2012.

2.9 Virksomhedsoverdragelse

Udbuddet er omfattet af lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, for så vidt angår

de ansatte hos Entreprenør I og II, som angivet i bilag 9 til nærværende udbudsmateriale.

Entreprenør I omfatter kørsel til specialinstitutionerne Byhaveskolen og CSV Sydfyn, jf. bilag 5 b.

Entreprenør II omfatter kørsel til aktivitetscentre, jf. bilag 5 a, kørsel til specialinstitutionen

Tåsingeskolen, Centerafdelingen, jf. bilag 5 b, samt lukket skolebuskørsel, jf. bilag 5 c.

Den tilbudsgiver, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed.

Dette indebærer, at Kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere

kontrakthaver, der i henhold til (1) kollektiv Overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og

arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om

løn- og arbejdsforhold, jf. lovens § 2, stk. 1.

Tilbudsgiver er i øvrigt i enhver henseende ansvarlig for retsvirkningerne af

virksomhedsoverdragelsesloven og overholdelse heraf.

En oversigt over Entreprenør I og II´s personale findes i bilag 9 til nærværende udbudsmateriale. I

bilaget findes endvidere nuværende kontrakthaveres oplysninger om det konkrete personale, der

er nødvendig for varetagelsen af den udbudte kørsel samt meddelelse om hvor meget personale,

der er knyttet til de enkelte pakker.

Oplysningerne er afgivet af de nuværende kontrakthavere og oplyses uden ansvar for Svendborg

Kommune.

Side 7 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven.

2.10 Overtagelse af kørselsmateriel

Vindende tilbudsgiver forpligter sig til, at overtage kørselsmateriellet der er tilknyttet den ene

nuværende kontrakthaver på kørslen til specialinstitutionerne Byhaveskolen og CSV Sydfyn i

Svendborg Kommune. Dette fremgår af den i dag gældende kontrakt med kontrakthaveren.

Detaljerede tekniske oplysninger om kørselsmateriellet findes i bilag 9 som angivet under

”Entreprenør I”. Oplysninger om en foreløbig værdiansættelse af kørselsmateriellet findes i bilag 10

til nærværende udbudsmateriale.

2.11 Aftalegrundlag

Aftale om levering af de af udbuddet omfattede tjenesteydelser indgås på grundlag af vedlagte

kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem

parterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

2.12 Delaftaler

Der kan afgives tilbud på en, flere eller alle udbudte delaftaler.

2.13 Alternative bud

Der kan ikke afgives alternative bud.

2.14 Konsortier

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets

afsnit 2.19 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede

egnethed, der vurderes.

Tilbudsgivere, der i fællesskab afgiver tilbud under et konsortium, hæfter solidarisk i forhold til

Kommunen. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende

drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere.

2.15 Kommunens forbehold

I forbindelse med forberedelsen af nærværende udbud har Kommunen undersøgt, om der i

Kommunens afdelinger og institutioner forekommer lokalt indgåede aftaler med andre

leverandører. Såfremt der indgås obligatorisk(e) aftale(r), vil eventuelle lokale aftaler, som på trods

af det forberedende arbejde ikke er identificeret endnu, blive søgt afviklet i et samarbejde mellem

Kommunen og de(n) valgte tilbudsgiver på området.

2.16 Tilbudsgivers forbehold

Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret

ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.5 Spørgsmål til

udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås.

Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder

rammekontrakten vil medføre, at Kommunen har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der

vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Kommunen ret til at se bort fra

tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et

forbehold af økonomisk værdi ikke på sikker og saglig vis kan prissættes, er Kommunen pligtig til

at se bort fra tilbuddet.

Side 8 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet,

idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Kommunen er berettiget og/eller forpligtet til ikke

at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen.

Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet

forbehold.

2.18 Serviceattest

Vindende tilbudsgiver skal inden kontraktunderskrivelse fremsende en kopi af serviceattest fra

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor det fremgår at tilbudsgiver ikke er udelukket fra at byde i

henhold til artikel 45 stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts

2004. Serviceattesten må max være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Tilbudsgiver må påregne op til 2 ugers ekspeditionstid i forbindelse med rekvirering af serviceattest

fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende

medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan tilbudsgiver aflevere dokumentation i henhold til

artikel 45 i udbudsdirektivet.

2.19 Udvælgelseskriterier

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede

dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Skønner Kommunen at udvælgelseskriterierne giver anledning til tvivl, hvorvidt tilbudsgiver er

egnet til at løfte den udbudte opgave, forbeholder Kommunen sig retten til at afvise tilbudsgiver.

Retten til at udøve det pågældende erhverv

• Kopi af tilbudsgivers autorisation for at udøve erhvervet.

Tilbudsgivers personlige forhold

• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt,

forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj

1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 1.

Økonomisk og finansiel formåen

• Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum

på minimum DKR. 10 millioner

• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin

virksomhed, virksomhedens balance eller uddrag heraf for de seneste tre afsluttede

regnskabsår.

• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin

virksomhed, oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden

for det aktivitetsområde der er omfattet af udbuddet, i de seneste tre afsluttede

regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin

virksomhed, nøgletal for de seneste tre afsluttede regnskabsår.

Teknisk og/eller faglig formåen

• Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af de

sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Side 9 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

2.20 Tildelingskriterium

Rammeaftalen vil blive tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver det/de for Kommunen økonomisk

mest fordelagtige tilbud, idet følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for

tilbudsvurderingen:

Underkriterier Vægtning i procent

Økonomi, herunder vil der blive foretaget en vurdering af:

- De tilbudte timetakster for kørsel til/fra aktivitetscentre /

specialinstitutioner / skoler / beskyttede værksteder, (40 %) og

- Timetakster for individuelle aktiviteter og udflugter (10 %).

For aktivitetscentrene indgår tillige timetakster på søn- og

søgnehelligdage i vurderingen.

Køretøjernes standard/kapacitet, miljøhensyn og sikkerhedsudstyr,

herunder vil der blive foretaget en vurdering af:

Reservekapacitet

Busstandard, overholdelse af krav om euro-norm

Busstandard, overholdelse af krav om sikkerhed

Kvalitet, herunder serviceniveau, fleksibilitet og chaufførens

uddannelse, herunder vil der blive foretaget en vurdering af:

Ledelse og overvågning af kørslen

Kvalifikationer hos chaufførerne

Forsyningssikkerhed (overholdelse af leverings- og afhentningstider)

Side 10 af 66

50 %

25 %

25 %


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

3. Tilbudsdisposition

Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud.

Tilbudsgiver opfordres således til at være særlig opmærksom på, at alt besvares korrekt samt at alt

det adspurgte vedlægges.

Manglende besvarelse eller manglende vedlæggelse af de i udbuddets nævnte dokumenter kan

gøre tilbuddet ikke-konditionsmæssig og derved forpligte Kommunen til at afvise tilbuddet.

Virksomhedsoplysninger

Tilbudsgivers navn

Adresse

CVR-nummer

Kontaktperson (herunder e-mail og telefonnummer)

Resumé

Kort resumé af tilbuddet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbuddets hovedelementer.

Forbehold

Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav

og ønsker. Der henvises i den forbindelse til afsnittet vedrørende tilbudsgivers forbehold, og det

indskærpes, at ethvert forbehold kan berettige eller forpligte ordregiver til at afvise tilbuddet.

Udvælgelseskriterier

Som dokumentation for tilbudsgivers egnethed til at udføre den udbudte opgave skal

tilbudsgiver i sit tilbud vedlægge dokumenter/dokumentation som angivet i afsnittet 2.19 –

Udvælgelseskriterier.

Tildelingskriterier

Tilbudsgiver skal klart redegøre for punkterne ”underkriterier” under afsnittet 2.20 -

Tildelingskriterium.

Kravspecifikation

Tilbudsgiver skal indenfor det eller de delområder der bydes på, redegøre for hvorvidt

kravspecifikationen er opfyldt, jf. opdelingen af delområderne i afsnittene 4.1-4.15.

De i kravspecifikationen angivne forhold inden for de enkelte delområder er, at betragte som

mindstekrav. Samtlige krav skal derfor som minimum være opfyldt af tilbudsgiver for, at tilbuddet af

Svendborg Kommune vil blive betragtet som konditionsmæssigt.

For så vidt angår oplysninger om miljø og arbejdsmiljøforhold, jf. kravspecifikationens afsnit 4.13-

4.14, kan disse indhentes hos relevante myndigheder som angivet i bilag 4.

Tilbudsliste

Udfyldelse og underskrivelse af Tilbudslister. Tilbudslister er vedlagt som bilag 5 a-d.

Øvrige oplysninger

Udfyldelse af fortegnelser over anvendt kørselsmateriel på det enkelte delområde. Fortegnelser

over anvendt kørselsmateriel er vedlagt som bilag 7 a-d.

Side 11 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

4. Kravspecifikation

Kørslen udbydes i 4 delområder. Kørslen omhandler kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder. Dvs. at der

forekommer kørsel af forskellige brugergrupper. Kontrakthaver og dennes chauffører skal således

have kendskab til og kunne håndtere flere brugergrupper.

De i kravspecifikationen angivne forhold inden for de enkelte delområder er, at betragte som

mindstekrav. Samtlige krav skal derfor som minimum være opfyldt af tilbudsgiver for, at tilbuddet af

Svendborg Kommune vil blive betragtet som værende konditionsmæssigt.

4.1 Krav til Kontrakthaver ved kørsel af ældre til aktivitetscentre.

Det forventes af Kontrakthaver:

• Kontrakthaver skal kunne tilrettelægge arbejdet, så der tages hensyn til den enkelte bruger.

• Kontrakthaver skal stille tilstrækkeligt med sikkerhedsseler til rådighed til fastspænding af

borgere i kørestole.

• Det er til enhver tid Kontrakthavers og chaufførens ansvar, at kørestolsbrugeren er

forsvarlig fastspændt med sikkerhedssele.

• Kontrakthaver skal stille trappemaskine til rådighed ved de brugere, hvor det er nødvendigt.

Kontrakthaver skal sørge for, at chaufføren er instrueret i korrekt brug af trappemaskinen.

• Kontrakthaver skal lade sit personale, der udfører denne opgave, efteruddanne sig, hvis de

efter Kommunens opfattelse er uden erfaring i den kørsel, der ønskes udført.

• Kontrakthaver er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse. I tilfælde af udefra

kommende begivenheder, som Kontrakthaver ikke kan afværge – f.eks. snestorm, forpligter

Kontrakthaver sig til hurtigst muligt at gennemføre kørslen, hvis ikke der aftales andet med

Kommunen.

• Kontrakthaver forpligter sig til at sørge for syge- og ferieafløsning med tilsvarende kapacitet

og med chauffører, der opfylder de stillede betingelser.

• Kontrakthaver forpligter sig til, at tilrettelægge kørslen således, at der bruges så få

chauffører som muligt til den enkelte borger.

• Kontrakthaver skal sørge for, at Kommunen / Ældrecentret kan komme i kontakt med

chaufføren i akutte situationer.

• Hvis ovenstående krav til personale ikke er opfyldt i forhold til en chauffør, kan kommunen

stille krav om, at den givne chauffør udelukkes fra at varetage befordringsopgaver for

Kommunen.

4.2 Krav til chauffører ved kørsel af ældre til aktivitetscentre.

Det forventes af chaufføren:

• Høflig og venlig fremtoning.

• Skal overholde tavshedspligt jf. straffelovens § 152 A, gælder også efter ansættelsens

ophør, uanset årsagen til ophøret. Kontrakthaveren lader alle sine medarbejdere, herunder

afløsere, underskrive en tavshedserklæring. Benyttes underleverandører, sikrer

Kontrakthaver, at disse underleverandørers medarbejdere også underskriver

tavshedserklæringer.

• Medarbejderne må ikke modtage vederlag, gaver, arv, ydelser eller lignende fra

aktivitetscenterbrugere m.v.

• Skal samarbejde med dagcenter/service i hjemmet omkring brugerne. Ved

uregelmæssigheder er det vigtigt, at chaufføren rapporterer tilbage til centret.

• Skal udvise respektfuld omgang med passagererne og personalet.

• Skal have forståelse for / kendskab til mennesker med forskellige handicaps og sygdomme

herunder demens. Skal have tålmodighed i forhold til brugernes nedsatte bevægelighed og

Side 12 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

psykiske tilstand. Chaufføren skal være i stand til at yde imødekommende kundeservice og

medmenneskelig hjælpsomhed, og chaufføren skal være tålmodig, rolig og have en

tillidsvækkende optræden i alle situationer. Chaufføren skal kommunikere med brugerne på

en ligeværdig og etisk korrekt måde. Fysisk magtanvendelse, ydmygende eller anden form

for nedværdigende behandling af brugerne må ikke finde sted.

• Chaufføren må ikke ryge i forbindelse med kørselsopgaver for kommunen. Alle køretøjer

skal være helt røgfrie, sådan at hverken chauffører eller brugere ryger i køretøjet.

• Skal være behjælpelig med ud- og indstigning.

• Skal følge brugerne til og fra egen bolig. Om nødvendigt skal chaufføren være behjælpelig i

boligen med hensyn til nøgler, overtøj og hjælpemidler m.v.

• Skal være velsoigneret og fremstå præsentabel. Skal bære f.eks. navneskilt eller

uniformsjakke med firmaets navneskilt, således de ældre umiddelbart kan se chaufførens

tilhørsforhold.

• Chauffører skal altid have de fornødne tilladelser, kørekort og uddannelse til at udføre den

konkrete kørsel. Chaufføren skal have det fornødne geografiske kendskab og de

nødvendige opslagskort, evt. GPS eller lignende udstyr, så de kan håndtere kørslen og

finde vej.

• Skal kunne forstå og tale tydeligt dansk.

• Skal forpligte sig til at overholde alle stedlige sikkerhedsbestemmelser.

• Skal i helt særlige tilfælde vente i hjemmet, indtil en anden person dukker op.

• Chaufføren skal være i stand til at betjene det udstyr, som findes i køretøjerne, og skal

kende reglerne for transport af handicappede m.v. Chaufføren skal være instrueret i brugen

af fastspændingsudstyret, og der skal medbringes en brugsanvisning. Chauffører, der

anvender trappemaskiner, skal endvidere være instrueret i at bruge denne på forsvarlig

måde. Kommunen kan kræve dokumentation for uddannelse og erfaring hos chauffører,

der anvender trappemaskiner.

4.3 Krav til materiellet ved kørsel af ældre til aktivitetscentre.

Det forventes af materiellet:

• Der anvendes køretøjer, hvor der er installeret sikkerhedsseler på alle køretøjets

siddepladser, herunder hvis der er tale om kørsel af handicappede. Alle brugere, som

transporteres siddende i kørestol, skal endvidere have sikkerhedsseler til rådighed, som

svarer til de seler, der kræves ved almindeligt sæde på en tilsvarende plads, uanset

hvornår køretøjet er indregistreret første gang. Dog kan faste seler anvendes, hvor rullesele

ikke hensigtsmæssigt kan anbringes.

• Der anvendes køretøjer, der opfylder alle myndigheds- og lovkrav samt vejledninger

vedrørende personbefordring. Det skal fremgå / sandsynliggøres af tilbudsmaterialet, at

disse krav / regler agtes overholdt.

• Køretøjerne skal være forsynet med mobiltelefon til håndfri betjening, så Kommunen på et

hvilket som helst tidspunkt under kørslen kan opnå kontakt med køretøjerne.

• Køretøjerne skal til enhver tid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og opfylde alle

relevante krav i henhold til gældende lovgivning.

• Rengøring og hygiejne skal være af høj standard.

• Kontrakthaver skal vedlægge oplysninger om kørselsmateriellet, der tænkes benyttet til at

varetage omhandlede kørsel i henhold til de udbudte kørsler, herunder køretøjernes alder,

stand, størrelse samt ud- og indstigningsforhold.

• Kommunen forbeholder sig ret til at inspicere køretøjerne. Hvis det efter Kommunens skøn

giver anledning til gentagen kritik, forbeholder Kommunen sig ret til at opsige aftalen med 3

mdrs. varsel, og i graverende tilfælde omgående.

• Hvis køretøjet skal medtage trappemaskine, stilles der ikke krav om, at den skal være

beregnet til elektrisk kørestol. Trappemaskinen skal være indrettet, så den opfylder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

Side 13 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

• Der skal forefindes relevant førstehjælpsudstyr i hvert køretøj, f.eks. en førstehjælpskasse.

Der skal desuden forefindes en pulverslukker eller lignende udstyr til slukning af brand ved

ulykker eller lignende.

• Alle køretøjer skal være udstyret med et klimaanlæg, som sikrer et behageligt indeklima

ved udetemperaturer på mellem -12 grader C og +30 grader C.

• Alle køretøjer skal i vinterperioden (1. november – 1. april) have monteret vinterdæk.

• Der udelukkende anvendes køretøjer, der som minimum opfylder euronorm 4.

4.4 Krav til Kontrakthaver ved kørsel til specialinstitutioner.

Det forventes af Kontrakthaver:

• Kontrakthaver skal kunne tilrettelægge arbejdet, så der tages hensyn til den enkelte bruger.

• Kontrakthaver skal stille tilstrækkeligt med sikkerhedsseler til rådighed til fastspænding af

borgere i kørestole.

• Kontrakthaver skal stille trappemaskine til rådighed ved de brugere, hvor det er nødvendigt.

Kontrakthaver skal sørge for, at chaufføren er instrueret i korrekt brug af trappemaskinen.

• Kontrakthaver skal lade sit personale, der udfører denne opgave, efteruddanne sig, hvis de

efter Kommunens opfattelse er uden erfaring i den kørsel, der ønskes udført.

• Kontrakthaver er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse. I tilfælde af udefra

kommende begivenheder, som Kontrakthaver ikke kan afværge – f.eks. snestorm, forpligter

Kontrakthaver sig til hurtigst muligt at gennemføre kørslen, hvis ikke der aftales andet med

Kommunen.

• Kontrakthaver er til enhver tid ansvarlig for – sammen med chaufføren – at kørestole er

forsvarligt fastspændt. Det er også til enhver tid Kontrakthavers og chaufførens ansvar, at

kørestolsbrugeren er forsvarlig fastspændt med sikkerhedssele.

• Kontrakthaver forpligter sig til at sørge for syge- og ferieafløsning med tilsvarende kapacitet

og med chauffører, der opfylder de stillede betingelser.

• Kontrakthaver forpligter sig til, at tilrettelægge kørslen således, at der bruges så få

chauffører som muligt til den enkelte borger.

• Kontrakthaver skal sørge for, at Kommunen / Institutionen / Forældrene m.v. kan komme i

kontakt med chaufføren i akutte situationer.

• Hvis ovenstående krav til personale ikke er opfyldt i forhold til en chauffør, kan Kommunen

stille krav om, at den givne chauffør udelukkes fra at varetage befordringsopgaver for

Kommunen.

4.5 Krav til chauffører ved kørsel til specialinstitutioner.

Det forventes af chaufførerne:

• At de er velkvalificerede i enhver henseende til at varetage kørslen.

• At de kan fremvise en ren børneattest. Kommunen kan kræve dokumentation for, at

børneattester er indhentet.

• At de udviser en høflig og venlig fremtoning.

• At de skal overholde tavshedspligt jf. straffelovens § 152 A. Dette gælder også efter

ansættelsens ophør, uanset årsagen til ophøret.

• At de skal bære f.eks. navneskilt eller uniformsjakke med firmaets navneskilt, således

brugerne umiddelbart kan se chaufførens tilhørsforhold.

• At de skal overholde alle stedlige sikkerhedsbestemmelser.

• Hvis en chauffør ikke efter Kommunens opfattelse er egnet til at varetage kørslen, kan

Kommunen kræve, at Kontrakthaver indsætter en anden chauffør.

• Syge- og ferieafløsning skal finde sted med tilsvarende kapacitet og chauffører, der

opfylder de stillede betingelser.

• Arbejdet som chauffør med befordring af psykiske udviklingshæmmede til og fra

specialinstitutioner er på mange måder anderledes end arbejdet med befordring af andre

Side 14 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

mennesker. Psykisk udviklingshæmmede er personer, der har samme behov som andre og

oftest ikke har eller bruger verbalt sprog. Karakteristisk for mange af dem er, at de ikke i

samme grad som andre kan overskue nye situationer og ikke er i stand til at handle

egenhændigt. Enkelte kan udvise aparte eller forvirret adfærd. Derfor er de afhængige af

en vis regelmæssighed og også ofte afhængige af andres direkte hjælp. Der kan endvidere

forekomme enkelte tilfælde af epileptiske anfald, kramper, urenlighed og konfliktadfærd.

Disse afvigelser tackles bedst ved, at chaufføren udviser ro og tålmodighed. Det er derfor

vigtigt, at man holder sig for øje:

o At det så vidt muligt altid skal være den samme chauffør, der kører en bestemt rute,

så chaufføren kan lære brugerne og de enkeltes behov for hjælp at kende. De fleste

brugere føler også en vis tryghed ved at kende chaufføren.

o At aftalte afgangs- og ankomsttider overholdes både ved brugernes bopæl og ved

værkstederne.

o At kørslen foregår på fornuftig og forsvarlig måde, så der ikke opstår unødig

nervøsitet hos brugerne.

o At chaufføren hjælper de brugere, der har behov for dette, ud og ind af bilen og

eventuelt hjælper dem fra bilen til indgangsdøren og omvendt. Chaufføren skal

stedse have øjenkontakt med bussen.

o At chaufføren ved aflevering af enkelte brugere sikrer sig, at der er nogen til at tage

imod dem.

o At chaufføren sikrer sig, at alle brugere kommer med, og at det undertiden kan være

nødvendigt eventuelt at ringe på døren, hvis brugeren ikke er færdig som aftalt og

acceptere en kortere ventetid, da mange forhold kan bevirke, at en bruger ikke kan

blive færdig til tiden.

o At chaufføren, hvis der opstår uforudsete situationer, som f.eks. havari, dårligt

vejrlig, uro eller sygdomsanfald hos brugere m.m., skal kunne tackle situationen,

herunder agere beroligende og handlekraftigt.

o At chaufføren griber ind, hvis samværet mellem brugerne under kørslen antager

uacceptable former, som f.eks. større skænderier, slagsmål eller lignende.

• Alle parter må bestræbe sig på, at befordringen bliver så sikker og gnidningsløs som muligt.

Derfor må chaufføren straks orientere institutionslederen (eller den på institutionen, der har

ansvaret for kørslen ), hvis der opstår uregelmæssigheder, eller hvis der er enkelte

brugere, der til stadighed giver anledning til problemer.

• Endelig er det vigtigt at slå fast:

o At det er vigtigt, at chaufføren kan kommunikere med brugerne på dansk og er

interesseret, imødekommende og opmærksom på omgangstone og omgangsform.

o At medarbejdere skal behandles som andre ”kunder”, og ydmygende adfærd eller

nedværdigende tale overfor brugerne ikke vil blive tolereret.

o At enhver form for afstraffelse af brugerne, f.eks. i form af slag, kniben i armen eller

andet, ikke vil blive tolereret. Det kan i enkelte tilfælde blive nødvendigt at fastholde

en bruger i kortere tid eller skille to brugere, der er kommet i klammeri, men

sådanne situationer skal klares ved anvendelse af mindst mulig fysisk magt, og

situationen skal straks ved ankomsten til institutionen indberettes til lederen eller

den på institutionen, der har ansvar for kørslen.

o At chaufføren aldrig må aftale ændringer af kørselsruter, tidspunkter eller andet med

brugere, pårørende eller andre, uden at det sker efter aftale med den

kørselsansvarlige på institutionen.

4.6 Krav til materiellet ved kørsel til specialinstitutioner.

Det forventes af materiellet:

• Der anvendes køretøjer, hvor der er installeret sikkerhedsseler på alle køretøjets

siddepladser, herunder hvis der er tale om kørsel af handicappede. Alle brugere, som

transporteres siddende i kørestol, skal endvidere have sikkerhedsseler til rådighed, som

Side 15 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

svarer til de seler, der kræves ved almindeligt sæde på en tilsvarende plads, uanset

hvornår køretøjet er indregistreret første gang. Dog kan faste seler anvendes, hvor rullesele

ikke hensigtsmæssigt kan anbringes.

• Der anvendes køretøjer, der opfylder alle myndigheds- og lovkrav samt vejledninger

vedrørende personbefordring. Det skal fremgå / sandsynliggøres af tilbudsmaterialet, at

disse krav / regler agtes overholdt.

• Køretøjerne skal være forsynet med mobiltelefon til håndfri betjening, så Kommunen på et

hvilket som helst tidspunkt under kørslen kan opnå kontakt med køretøjerne.

• Køretøjerne skal til enhver tid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og opfylde alle

relevante krav i henhold til gældende lovgivning.

• Rengøring og hygiejne skal være af høj standard.

• Kontrakthaver skal vedlægge oplysninger om kørselsmateriellet, der tænkes benyttet til at

varetage omhandlede kørsel i henhold til de udbudte kørsler, herunder køretøjernes alder,

stand, størrelse samt ud- og indstigningsforhold.

• Kommunen forbeholder sig ret til at inspicere køretøjerne. Hvis det efter Kommunens skøn

giver anledning til gentagen kritik, forbeholder Kommunen sig ret til at opsige aftalen med 3

mdrs. varsel, og i graverende tilfælde omgående.

• Hvis køretøjet skal medtage trappemaskine, stilles der ikke krav om, at den skal være

beregnet til elektrisk kørestol. Trappemaskinen skal være indrettet, så den opfylder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

• Børn under 9 år skal fastspændes i godkendt sikkerhedsudstyr til børn (autostol eller

sædepude), som svarer til deres størrelse. Efter anmodning fra Kommunen skal ældre børn

også fastspændes i sådant sikkerhedsudstyr, navnlig hvis der er under 135 cm., eller hvis

der af andre grunde er et særligt behov for fastspænding i sikkerhedsudstyr til børn.

• Køretøjerne skal være udstyret med sikkerhedsseler på alle pladser. Der må ikke sidde

mere end én bruger, herunder børn, pr. sæde.

• Hvis der køres med børn i en vogn med airbag ved højre passagersæde, skal denne kunne

slås fra..

• Der skal forefindes relevant førstehjælpsudstyr i hvert køretøj, f.eks. en førstehjælpskasse.

Der skal desuden forefindes en pulverslukker eller lignende udstyr til slukning af brand ved

ulykker eller lignende.

• Alle køretøjer skal være udstyret med et klimaanlæg, som sikrer et behageligt indeklima

ved udetemperaturer på mellem -12 grader C og +30 grader C.

• Alle køretøjer skal i vinterperioden (1. november – 1. april) have monteret vinterdæk.

• Der udelukkende anvendes køretøjer, der som minimum opfylder euronorm 4.

4.7 Krav til Kontrakthaver ved skolebuskørsel.

Det forventes af Kontrakthaver:

• Kontrakthaver skal lade de chauffører, der skal udføre denne opgave, efteruddanne sig,

hvis de efter Kommunens opfattelse er uden erfaring i den kørsel, der ønskes udført.

• Kontrakthaver skal stå inde for, at syge- og ferieafløsning skal finde sted med tilsvarende

kapacitet og chauffører.

• Kontrakthaver er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre udefra

kommende begivenheder af en art ikke kan afværges, afhjælpes eller forhindres –

eksempelvis snestorm. Kontrakthaver er efterfølgende forpligtet til hurtigst muligt at

gennemføre kørslen – hvis ikke Kommunen aftaler andet. Ved aflysning af kørsel gives der

besked til Kommunen / Skolen / Forældrene enten via sms, hjemmeside eller radio.

• Kontrakthaver skal kunne tilrettelægge arbejdet, så der tages hensyn til den enkelte bruger.

• Kontrakthaver skal stille tilstrækkeligt med sikkerhedsseler til rådighed til fastspænding af

brugere i kørestole. Ligeledes skal der være sikkerhedsseler til det antal af børn som

køretøjet er godkendt til – alle passagerer skal sikres fastspænding.

Side 16 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

• Kontrakthaver skal stille trappemaskine til rådighed ved de brugere, hvor det er nødvendigt.

Kontrakthaver skal sørge for, at chaufføren er instrueret i korrekt brug af trappemaskinen.

• Kontrakthaver er til enhver tid ansvarlig for – sammen med chaufføren – at kørestole er

forsvarligt fastspændt. Det er også til enhver tid Kontrakthavers og chaufførens ansvar, at

kørestolsbrugeren er forsvarlig fastspændt med sikkerhedssele.

• Kontrakthaver skal sørge for, at Kommunen / Skolen / Forældrene m.v. kan komme i

kontakt med chaufføren i akutte situationer.

• Hvis ovenstående krav til personale ikke er opfyldt i forhold til en chauffør, kan kommunen

stille krav om, at den givne chauffør udelukkes fra at varetage befordringsopgaver for

Kommunen.

4.8 Krav til chauffører ved skolebuskørsel.

Det forventes af chaufførerne:

• At de kan fremvise en ren børneattest. Kommunen kan kræve dokumentation for, at

børneattester er indhentet.

• At de er høflige og tålmodige.

• At de er velsoignerede og fremstår præsentable – uanset årstid.

• At de bærer navneskilt eller uniformsjakke, der viser tilhørsforhold til Kontrakthaver.

• At de har forståelse for elever med såvel fysiske som psykiske handicaps.

• At de er pålidelige og hjælpsomme.

• At de er villige til at hjælpe visse elever og hjælpemidler ind og ud af køretøjet og ind i bolig

eller andet bestemmelsessted.

• At de overholder tavshedspligten i forhold til personlige forhold, som de får kendskab til i

forbindelse med udførelsen af opgaver for Kommunen, jf. straffelovens § 152 a. Dette

gælder også efter ansættelsen ophør, uanset årsagen til ophøret. Benyttes

underleverandører, sikrer Kontrakthaver, at disse underleverandørers medarbejdere også

underskriver tavshedserklæringer.

• At de har oplysningspligt til personale mv.

• At de ikke må modtage vederlag, gaver, arv, ydelser eller lignende fra skoleelever, forældre

m.v.

• At de skal kunne forstå og tale tydeligt dansk.

• At de skal være i stand til at yde imødekommende kundeservice og medmenneskelig

hjælpsomhed, og chaufføren skal være tålmodig, rolig og have en tillidsvækkende

optræden i alle situationer. Chaufføren skal kommunikere med brugerne på en ligeværdig

og etisk korrekt måde. Fysisk magtanvendelse, ydmygende eller anden form for

nedværdigende behandling af brugerne må ikke finde sted.

• At chaufføren griber ind, hvis samværet mellem eleverne under kørslen antager

uacceptable former, som f.eks. større skænderier, slagsmål eller lignende.

• At de har de fornødne tilladelser, kørekort og uddannelse til at udføre den konkrete kørsel.

Chaufførerne skal have det fornødne geografiske kendskab og de nødvendige opslagtkort,

evt. GPS eller lignende udstyr, så de kan håndtere kørslen og finde vej.

• At der ikke ryges i forbindelse med kørselsopgaver for Kommunen. Alle køretøjer skal være

helt røgfrie, således at hverken chauffører eller brugere ryger i køretøjet.

• At de forpligter sig til at overholde alle stedlige sikkerhedsbestemmelser.

• At de skal være i stand til at betjene det udstyr, som findes i køretøjerne, og skal kende

reglerne for transport af handicappede m.v. Chaufføren skal være instrueret i brugen af

fastspændingsudstyret, og der skal medbringes en brugsanvisning. Chauffører, der

anvender trappemaskiner, skal endvidere være instrueret i at bruge denne på forsvarlig

måde. Kommunen kan kræve dokumentation for uddannelse og erfaring hos chauffører,

der anvender trappemaskiner.

Side 17 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

• Hvis ovenstående krav til personale ikke er opfyldt i forhold til en chauffør, kan Kommunen

stille krav om, at den givne chauffør udelukkes fra at varetage befordringsopgaver for

Kommunen.

4.9 Krav til materiellet ved skolebuskørsel.

Det forventes af materiellet:

• Der anvendes køretøjer, hvor der er installeret sikkerhedsseler på alle køretøjets

siddepladser, herunder hvis der er tale om kørsel af handicappede. Alle brugere, som

transporteres siddende i kørestol, skal endvidere have sikkerhedsseler til rådighed, som

svarer til de seler, der kræves ved almindeligt sæde på en tilsvarende plads, uanset

hvornår køretøjet er indregistreret første gang. Dog kan faste seler anvendes, hvor rullesele

ikke hensigtsmæssigt kan anbringes. Der må ikke sidde mere end én bruger, herunder

børn, pr. sæde.

• Der anvendes køretøjer, der opfylder alle myndigheds- og lovkrav samt vejledninger

vedrørende personbefordring. Det skal fremgå / sandsynliggøres af tilbudsmaterialet, at

disse krav / regler agtes overholdt.

• Køretøjerne skal være forsynet med mobiltelefon til håndfri betjening, så Kommunen på et

hvilket som helst tidspunkt under kørslen kan opnå kontakt med køretøjerne.

• Køretøjerne skal til enhver tid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og opfylde alle

relevante krav i henhold til gældende lovgivning.

• Rengøring og hygiejne skal være af høj standard.

• Kontrakthaver skal vedlægge oplysninger om kørselsmateriellet, der tænkes benyttet til at

varetage omhandlede kørsel i henhold til de udbudte kørsler, herunder køretøjernes alder,

stand, størrelse samt ud- og indstigningsforhold.

• Kommunen forbeholder sig ret til at inspicere køretøjerne. Hvis det efter Kommunens skøn

giver anledning til gentagen kritik, forbeholder Kommunen sig ret til at opsige aftalen med 3

mdrs. varsel, og i graverende tilfælde omgående.

• Hvis køretøjet skal medtage trappemaskine, stilles der ikke krav om, at den skal være

beregnet til elektrisk kørestol. Trappemaskinen skal være indrettet, så den opfylder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

• Børn under 9 år skal fastspændes i godkendt sikkerhedsudstyr til børn (autostol eller

sædepude), som svarer til deres størrelse. Efter anmodning fra Kommunen skal ældre børn

også fastspændes i sådant sikkerhedsudstyr, navnlig hvis der er under 135 cm., eller hvis

der af andre grunde er et særligt behov for fastspænding i sikkerhedsudstyr til børn.

• Der må ikke sidde mere end én bruger, herunder børn, pr. sæde.

• Hvis der køres med børn i en vogn med airbag ved højre passagersæde, skal denne kunne

slås fra.

• Der skal forefindes relevant førstehjælpsudstyr i hvert køretøj, f.eks. en førstehjælpskasse.

Der skal desuden forefindes en pulverslukker eller lignende udstyr til slukning af brand ved

ulykker eller lignende.

• Alle køretøjer skal være udstyret med et klimaanlæg, som sikrer et behageligt indeklima

ved udetemperaturer på mellem -12 grader C og +30 grader C.

• Alle køretøjer skal i vinterpeioden (1. november – 1. april) have monteret vinterdæk.

• Der udelukkende anvendes køretøjer, der som minimum opfylder euronorm 4.

4.10 Krav til Kontrakthaver ved kørsel til beskyttede værksteder.

Det forventes af Kontrakthaver:

• Kontrakthaver skal kunne tilrettelægge arbejdet, så der tages hensyn til den enkelte

medarbejder.

• Kontrakthaver skal stille tilstrækkeligt med sikkerhedsseler til rådighed til fastspænding af

borgere i kørestole.

Side 18 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

• Kontrakthaver skal stille trappemaskine til rådighed ved de medarbejdere, hvor det er

nødvendigt. Kontrakthaver skal sørge for, at chaufføren er instrueret i korrekt brug af

trappemaskinen.

• Kontrakthaver skal lade sit personale, der udfører denne opgave, efteruddanne sig, hvis de

efter Kommunens opfattelse er uden erfaring i den kørsel, der ønskes udført.

• Kontrakthaver er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse. I tilfælde af udefra

kommende begivenheder, som Kontrakthaver ikke kan afværge – f.eks. snestorm, forpligter

Kontrakthaver sig til hurtigst muligt at gennemføre kørslen, hvis ikke der aftales andet med

Kommunen.

• Kontrakthaver er til enhver tid ansvarlig for – sammen med chaufføren – at kørestole er

forsvarligt fastspændt. Det er også til enhver tid Kontrakthavers og chaufførens ansvar, at

kørestolsbrugeren er forsvarlig fastspændt med sikkerhedssele.

• Kontrakthaver forpligter sig til at sørge for syge- og ferieafløsning med tilsvarende kapacitet

og med chauffører, der opfylder de stillede betingelser.

• Kontrakthaver forpligter sig til, at tilrettelægge kørslen således, at der bruges så få

chauffører som muligt til den enkelte medarbejder.

• Kontrakthaver skal sørge for, at Kommunen og det beskyttede værksted m.v. kan komme i

kontakt med chaufføren i akutte situationer.

• At hvis ovenstående krav til personale ikke er opfyldt i forhold til en chauffør, kan

kommunen stille krav om, at den givne chauffør udelukkes fra, at varetage

befordringsopgaver for Kommunen.

4.11 Krav til chauffører ved kørsel til beskyttede værksteder.

Det forventes af chaufførerne:

• At de er velkvalificeret i enhver henseende til at varetage kørslen.

• At de udviser en høflig og venlig fremtoning.

• At de skal overholde tavshedspligt jf. straffelovens § 152 A. Dette gælder også efter

ansættelsens ophør, uanset årsagen til ophøret.

• At de skal bære f.eks. navneskilt eller uniformsjakke med firmaets navneskilt, således

brugerne umiddelbart kan se chaufførens tilhørsforhold.

• At de skal overholde alle stedlige sikkerhedsbestemmelser.

• Hvis en chauffør ikke efter Kommunens opfattelse er egnet til at varetage kørslen, kan

Kommunen kræve, at Kontrakthaver indsætter en anden chauffør.

• Syge- og ferieafløsning skal finde sted med tilsvarende kapacitet og chauffører, der

opfylder de stillede betingelser.

• Arbejdet som chauffør med befordring af psykiske udviklingshæmmede til og fra beskyttede

værksteder er på mange måder anderledes end arbejdet med befordring af andre

mennesker. Psykisk udviklingshæmmede er personer, der har samme behov som andre og

oftest ikke har eller bruger verbalt sprog. Karakteristisk for mange af dem er, at de ikke i

samme grad som andre kan overskue nye situationer og ikke er i stand til at handle

egenhændigt. Enkelte kan udvise aparte eller forvirret adfærd. Derfor er de afhængige af

en vis regelmæssighed og også ofte afhængige af andres direkte hjælp. Der kan endvidere

forekomme enkelte tilfælde af epileptiske anfald, kramper, urenlighed og konfliktadfærd.

Disse afvigelser tackles bedst ved at chaufføren udviser ro og tålmodighed. Det er derfor

vigtigt, at man holder sig for øje:

o At det så vidt muligt altid skal være den samme chauffør, der kører en bestemt rute,

så chaufføren kan lære brugerne og de enkeltes behov for hjælp at kende. De fleste

brugere føler også en vis tryghed ved at kende chaufføren.

o At aftalte afgangs- og ankomsttider overholdes både ved brugernes bopæl og ved

værkstederne.

o At kørslen foregår på fornuftig og forsvarlig måde, så der ikke opstår unødig

nervøsitet hos brugerne.

Side 19 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

o At chaufføren hjælper de brugere, der har behov for dette, ud og ind af bilen og

eventuelt hjælper dem fra bilen til indgangsdøren og omvendt. Chaufføren skal

stedse have øjenkontakt med bussen.

o At chaufføren ved aflevering af enkelte brugere sikrer sig, at der er nogen til at tage

imod dem.

o At chaufføren sikrer sig, at alle brugere kommer med, og at det undertiden kan være

nødvendigt eventuelt at ringe på døren, hvis brugeren ikke er færdig som aftalt og

acceptere en kortere ventetid, da mange forhold kan bevirke, at en bruger ikke kan

blive færdig til tiden.

o At chaufføren, hvis der opstår uforudsete situationer, som f.eks. havari, dårligt

vejrlig, uro eller sygdomsanfald hos brugere m.m., tager sig den fornødne tid til at

berolige og vejlede dem.

o At chaufføren griber ind, hvis samværet mellem brugerne under kørslen antager

uacceptable former, som f.eks. større skænderier, slagsmål eller lignende.

• Alle parter må bestræbe sig på, at befordringen bliver så sikker og gnidningsløs som muligt.

Derfor må chaufføren straks orientere institutionslederen (eller den på institutionen, der har

ansvaret for kørslen ), hvis der opstår uregelmæssigheder, eller hvis der er enkelte

brugere, der til stadighed giver anledning til problemer.

• Endelig er det vigtigt at slå fast:

o At det er vigtigt, at chaufføren kan kommunikere med brugerne på dansk og er

interesseret, imødekommende og opmærksom på omgangstone og omgangsform.

o At medarbejdere skal behandles som andre ”kunder”, og ydmygende adfærd eller

nedværdigende tale overfor brugerne vil ikke blive tolereret.

o At enhver form for afstraffelse af brugerne, f.eks. i form af slag, kniben i armen eller

andet, ikke vil blive tolereret. Det kan i enkelte tilfælde blive nødvendigt at fastholde

en bruger i kortere tid eller skille to brugere, der er kommet i klammeri, men

sådanne situationer skal klares ved anvendelse af mindst mulig fysisk magt, og

situationen skal straks ved ankomsten til institutionen indberettes til lederen eller

den på institutionen, der har ansvar for kørslen.

o At chaufføren aldrig må aftale ændringer af kørselsruter, tidspunkter eller andet med

brugere, pårørende eller andre, uden at det sker efter aftale med den

kørselsansvarlige på institutionen.

4.12 Krav til materiellet ved kørsel til beskyttede værksteder.

Det forventes af materiellet:

• Der anvendes køretøjer, hvor der er installeret sikkerhedsseler på alle køretøjets

siddepladser, herunder hvis der er tale om kørsel af handicappede. Alle brugere, som

transporteres siddende i kørestol, skal endvidere have sikkerhedsseler til rådighed, som

svarer til de seler, der kræves ved almindeligt sæde på en tilsvarende plads, uanset

hvornår køretøjet er indregistreret første gang. Dog kan faste seler anvendes, hvor rullesele

ikke hensigtsmæssigt kan anbringes.

• Der anvendes køretøjer, der opfylder alle myndigheds- og lovkrav samt vejledninger

vedrørende personbefordring. Det skal fremgå / sandsynliggøres af tilbudsmaterialet, at

disse krav / regler agtes overholdt.

• Køretøjerne skal være forsynet med mobiltelefon til håndfri betjening, så Kommunen på et

hvilket som helst tidspunkt under kørslen kan opnå kontakt med køretøjerne.

• Køretøjerne skal til enhver tid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og opfylde alle

relevante krav i henhold til gældende lovgivning.

• Rengøring og hygiejne skal være af høj standard.

• Kontrakthaver skal vedlægge oplysninger om kørselsmateriellet, der tænkes benyttet til at

varetage omhandlede kørsel i henhold til de udbudte kørsler, herunder køretøjernes alder,

stand, størrelse samt ud- og indstigningsforhold.

Side 20 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

• Kommunen forbeholder sig ret til at inspicere køretøjerne. Hvis det efter Kommunens skøn

giver anledning til gentagen kritik, forbeholder Kommunen sig ret til at opsige aftalen med 3

mdrs. varsel, og i graverende tilfælde omgående.

• At hvis køretøjet skal medtage trappemaskine, stilles der ikke krav om, at den skal være

beregnet til elektrisk kørestol. Trappemaskinen skal være indrettet, så den opfylder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

• Der skal forefindes relevant førstehjælpsudstyr i hvert køretøj, f.eks. en førstehjælpskasse.

Der skal desuden forefindes en pulverslukker eller lignende udstyr til slukning af brand ved

ulykker eller lignende.

• Alle køretøjer skal være udstyret med et klimaanlæg, som sikrer et behageligt indeklima

ved udetemperaturer på mellem -12 grader C og +30 grader C.

• Alle køretøjer skal i vinterperioden (1. november – 1. april) have monteret vinterdæk.

• Der udelukkende anvendes køretøjer, der som minimum opfylder euronorm 4.

4.13 Krav til arbejdsmiljø:

Befordringen skal udføres i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljø-, sundheds- og

sikkerhedsforskrifter. Kommunen skal oplyse om alle forhold af relevans herfor, som Kommunen er

bekendt med. Kommunen stiller krav om ”grøn smiley” fra Arbejdstilsynet i det omfang, branchen

er blevet gennemgået af tilsynet. Kontrakthaveren skal overholde lovgivningens regler om

medindflydelse.

Stk. 2 – Kontrakthaveren skal give chaufførerne klare instrukser i, hvor mange kørestolsbrugere,

der må transporteres samtidig under hensyn til, at der også skal være plads for chaufføren til at

kunne foretage fastspænding uden unødige belastninger. Kontrakthaveren skal i øvrigt sørge for,

at der er de fornødne velfærdsforanstaltninger for chaufførerne.

Stk. 3 – Chaufføren kan undlade at udføre en opgave i forbindelse med befordringen, hvis det vil

være arbejdsmiljømæssigt, sundhedsmæssigt eller sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at udføre den. I

så fald underrettes Kommunens bestiller straks, så det kan aftales, hvordan den pågældende

opgave kan løses.

Stk. 4 – Hvis chaufførerne kan risikere voldelig adfærd fra brugerne, stiller Kommunen krav om, at

Kontrakthaveren skal udarbejde en beredskabsplan, som indeholder tiltag til forebyggelse og

håndtering af vold og trusler, jf. arbejdsmiljølovgivningen.

Stk. 5 – Den udbudte kørsel skal udføres på såvel offentlige veje som private fællesveje, og at der

under kørslen skal passeres trafikchikaner, herunder trafikdæmpende foranstaltninger i form af

bump m.v. Enkelte vejstrækninger kan endvidere være grusveje.

4.14 Krav vedrørende miljø:

Kommunen henstiller til, at Kontrakthaveren fastlægger sin rute således, at der køres den kortest

mulige rute, således at miljøbelastningen begrænses mest muligt. Kommunen henstiller endvidere

til, at tomgang undgås i videst muligt omfang. Køretøjerne skal endvidere opfylde den i Danmark

på vognens første indregistreringsdato gældende EU-norm for emissioner.

4.15 Arbejdsgang, logistik og kørselsplanlægning.

Der lægges fra Kommunens side op til, at synergien ved at udbyde samlet, skal udnyttes så godt

som muligt ved samkørsel indenfor de tre delområder. Der vil dog være brugere, som det ikke vil

være formålstjenligt at transportere sammen. Forholdet omkring disse brugere vil skulle aftales

mellem kontrakthaver og de berørte områder / institutioner / skoler / beskyttede værksteder.

Side 21 af 66


5. Kontrakt

Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Kontrakt vedr. levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre,

kørsel til specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt

kørsel til beskyttede værksteder.

§ 1 Parterne

Nærværende kontrakt er indgået mellem

ORDREGIVER

Svendborg Kommune

Team Indkøb og Udbud

Ramsherred 5

5700 Svendborg

Att: Martin Christian Fuglkjær Møller

og

KONTRAKTHAVER

[Virksomhed]

[Adresse]

[Postnr.] [By]

§ 2 Kontraktgrundlag

Nærværende kontrakt er indgået i henhold til udbud indgået efter udbudsbekendtgørelsesnr

2012/S 38-061586.

Kontrakten beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder.

Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

A. Kontrakt mellem kontrakthaver og ordregiver

B. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar.

C. Udbudsmateriale med bilag fra ordregiver af 02.2012

D. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå]

Bestemmelser i Kontrakthavers tilbud, tidligere korrespondance mv., som ikke er gentaget i denne

aftale, kan ikke efterfølgende påberåbes som en del af aftalen eller som fortolkningsgrundlag.

Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til

leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt.

§ 3 Kontraktens omfang

Ydelsen består i befordring af ældre til aktivitetscentre / borgere til specialinstitutioner / skoleelever

/ medarbejdere til beskyttede værksteder, herefter kaldet brugere. Kontrakthaver forpligter sig ved

nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte kørsler på de beskrevne vilkår og til de

anførte priser som omtalt i udbudsmaterialet.

Den estimerede omsætning er under forbehold af fortsat bevilling til det pågældende område i

kontraktperioden fra ansvarlig myndighed. Der tages forbehold for ændringer i lokaliteterne.

§ 4 Kontraktperiode / ændringer i kontraktperiode

Kontrakten er gældende fra den 01.08.2012 og er uopsigelig for begge parter indtil den

31.07.2015.

Side 22 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Stk. 1 - Der vil kunne forekomme ændringer over tid som følge af lukning eller oprettelse af

offentlige busruter, ændring af Kommunens visitationspraksis, nedlæggelse eller midlertidig lukning

af institutioner, ændring af befolkningssammensætning eller hjemtagning af kørsel til Kommunen

selv. Ændringer, som skyldes Kommunens forhold, skal ske med mindst 3 måneders varsel til den

første i en måned.

Stk. 2 - Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og

leveringstidspunkt, når det følger af ændring af kollektive overenskomster, nye lovkrav eller ændret

offentlig regulering. Ændringerne skal ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den

pågældende overenskomst, lov eller offentlige regulering. Kontrakthavers ret til at levere den

ændrede befordring, med mindre Kommunen påviser særlige forhold, der begrunder, at

Kommunen lader andre levere den ændrede befordring, eller hvis det vil være i strid med

konkurrence- / udbudsretten at lade den ændrede befordring være omfattet af den oprindeligt

udbudte aftale.

Stk. 3 – Hvis en ændring af visitationspraksis medfører, at en række kørsler flyttes fra en lokalitet til

en anden lokalitet, som ikke er omfattet af denne aftale, kan kontraktparterne indgå aftale om, at

aftalen omfatter den nye kørsel på samme vilkår som i øvrigt følger af denne kontrakt.

Stk. 4 – Ved ændringer efter stk. 1, 2 eller 3 udarbejdes der tillægsaftale efter § 24. Prisen

reguleres i overensstemmelse med § 8.

§ 5 Optioner

Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på

uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 6 måneder før

aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.

Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

§ 6 Kontakt mellem parterne

Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten.

På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem kontrakthaver

og ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 6 måneder fra kontraktens

ikrafttræden.

§ 7 Fakturering

I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26.

marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk

afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle

fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen

OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen

Procurement-Bilsim-1.0 Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være

Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0.

Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse

af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for

en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold.

Fakturaen skal indeholde:

• Udstedelsesdato (fakturadato)

• Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen)

• Leverandørens CVR/SE-nummer

• Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse

• Mængde og art af de leverede produkter/ydelser (Specificering af den fakturerede kørsel)

• Pris pr. enhed eksklusiv moms

• Rekvirent hos ordregiver

Side 23 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

• Rekvisitionsnummer

Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis

ovenstående oplysninger mangler.

Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige

ordrer sammen på den samme faktura.

CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld

overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som

fremgår af kontrakten.

Ordrenummer: Ordregivers e-handelssystems ordrenummer skal bruges som ordregivers

ordrenummer på fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret som skal

angives identisk med ordren.

Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, som er

aftalt i kontrakten, og som fremgår af kontrakthavers e-katalog. (Dvs. ingen rabatter, ingen afgifter

som ikke er indregnet i nettopriserne, fx emballageafgift mv.).

Entydige varelinjer: Leverandør må ikke indsætte ekstra varelinjer, så som afgifter, tillæg eller

fradrag/rabatter. Er der, jf. kontrakten, tale om afgiftsbelagte varer skal disse specificeres i særligt

indhold, jf. OIOUBL formatet. Hvis der er tillæg eller fradrag, jf. kontrakten, skal disse specificeres i

særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Der kan kun tilføjes gebyr i det omfang, at dette fremgår af

kontrakten.

§ 8 Priser

For bestillinger foretaget i henhold til kontrakten gælder de i kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå]

angivne enhedspriser.

§ 9 Prisregulering

Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter kan der ske

dokumenterede prisreguleringer årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den

01.08.2013, og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Trafikselskaberne i Danmarks

omkostningsindeks. Indekset kan findes på:

http://trafikselskaberne.dk/files/Omkostningsindeks/FFDT%20Omkostningsindeks%20-

%20Kildeark.xls.

Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og

afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt

kontrakthaver i forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser.

Prisregulering sker på kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise

regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte

afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisreguleringer skal

meddeles ordregiver senest 30 dage før ikrafttræden.

Ved ændring af danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens

heraf, således at Kontrakthaver stilles uændret.

Varsel om prisreguleringer skal sendes til Svendborg Kommune, Team Indkøb og Udbud,

Ramsherred 5, 5700 Svendborg, att. Martin Christian Fuglkjær Møller.

Side 24 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. e-mail til Team

Indkøb og Udbud, indkob@svendborg.dk inden ændringens ikrafttræden.

Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af

kontrakten omfattede produkter, skal uden ophold komme Kommunen til gode.

§ 10 Betalingsbetingelser

Lb. Md. 30 dage efter modtagelse af korrekt elektronisk faktura.

§ 11 Bonusudbetaling til tredjemand

Omsætningen som følge af denne kontrakt med ordregiver må ikke blive genstand for udbetaling

af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket

berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning.

§ 12 Statistik

Kontrakthaver skal efter anmodning med en måneds varsel udarbejde og fremsende statistik over

omsætningen på aftalen.

Statistik skal fremsendes elektronisk i excel regneark.

Manglende indsendelse af efterspurgt statistik kan gøre kontrakthaver inhabil i genudbud af

levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til specialinstitutioner samt lukket

skolebuskørsel, da kontrakthaver kan være i besiddelse af oplysninger, som kan give en

konkurrencemæssig fordel i forhold til øvrige potentielle tilbudsgivere.

§ 13 Underleverandører

Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer

kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde

udført leverancen.

§ 14 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer

Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller

delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig samtykke med

ordregiver.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger

ordregiver til at hæve kontrakten.

§ 15 Tredjemandsrettigheder

Kontrakthaver indestår for, at kontrakthavers ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder

ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder.

Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden

part skriftlig meddelelse herom. Kontrakthaver overtager herefter sagen og samtlige hermed

forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde ordregiver skadesløs.

Hvis tredjemands rettigheder hindrer kontrakthavers opfyldelse af kontrakten i et omfang, som er

væsentligt for ordregiver, er ordregiver berettiget til skriftligt at hæve kontrakten med omgående

virkning, og kontrakthaver vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, ordregiver lider som

følge af denne ophævelse.

Side 25 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

§ 16 Forsinkelse

Leveres ydelserne ikke til aftalt tid, uden at dette skyldes Kommunens forhold, eller forhold i øvrigt

som Kommunen bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse.

Hvis misligholdelsen består i udebleven eller forsinket befordring, har Kontrakthaveren alene ret til

at afhjælpe misligholdelsen i form af erstatningskørsel, hvis det fremgår af udbudsmaterialets

kravspecifikations krav til Kontrakthaveren. Kommunen kan ligeledes alene kræve

erstatningskørsel, hvis det fremgår af udbudsmaterialets kravspecifikations krav til

Kontrakthaveren.

Hvis Kontrakthaveren gentagne gange er forsinket i forhold til de aftalte afhentnings- og

ankomsttider, jf. kravspecifikationens krav til Kontrakthaveren, kan Kommunen kræve, at der

indsættes ekstramateriel og chauffører, uden beregning for kommunen, indtil Kontrakthaveren

formår at opfylde kontrakten.

Hvis der er tale om anden misligholdelse end udebleven eller forsinket befordring, kan Kommunen,

hvor dette er praktisk muligt, kræve afhjælpning, medmindre det vil volde Kontrakthaveren

uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe.

§ 17 Mangler

Kontrakthaver er ansvarlig for mangler ved de af kontrakten omfattede kørsler efter dansk rets

almindelige regler.

Kontrakthaver afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Hvis kontrakthaver

tilkaldes til afhjælpning af fejl, der skyldes forhold, for hvilke Kommunen bærer risikoen, afholder

Kommunen alle omkostninger.

Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler.

§ 18 Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring

Kontrakthaver er forpligtiget til at tegne de nødvendige forsikringer i forbindelse med kontrakten,

herunder bl.a. erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Kontrakthaver er pligtig til at holde Kommunen skadesløs for ethvert krav, herunder

sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kommunen af tredjemand, og som er forårsaget af

Kontrakthavers skadevoldende adfærd.

Kontrakthaver er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervs- og

produktansvarsforsikring med en minimumsdækning som nævnt i udbudsmaterialet. Kontrakthaver

skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

§ 19 Bod

I tilfælde af forsinkelser i forhold til de afleverings- eller afhentningstidspunkter eller maximale

køretider, som fremgår af denne aftale, kan Kommunen kræve en bod, som svarer til kr. 1.000 for

hver overtrædelse. Boden kan kumuleres, hvis samme kørselsforløb omfatter flere overtrædelser.

§ 20 Konkurs / overdragelse af virksomhed

Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede

økonomiske forhold i øvrigt, som giver Kommunen begrundet mistanke om, at Kontrakthaver ikke

er i stand til at varetage sin forpligtelse overfor Kommunen i kontraktperioden vil blive betragtet

som væsentlig misligholdelse, og vil berettige Kommunen til omgående at ophæve kontrakten..

Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet

efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde.

Side 26 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Hvis Kontrakthaver overdrager hele eller dele af sin virksomhed i løbet af aftaleperioden til en

anden juridisk person, kan denne anden juridiske person ikke overtage rettigheder og pligter efter

denne aftale, medmindre Kommunen giver forudgående samtykke dertil. Kommunen kan ikke

nægte samtykke uden saglig grund.

Giver Kommunen ikke samtykke til overdragelsen, og kan Kontrakthaveren ikke længere levere

ydelserne efter kontrakten, kan Kommunen foretage dækningskøb hos andre leverandører efter

Kommunens eget valg. Kontrakthaveren skal i så fald i en periode på op til 3 måneder fra det

tidspunkt, hvor Kommunen afviser at give samtykke til overdragelsen af kontrakten til den anden

juridiske person, betale Kommunens eventuelle udgifter, som overstiger det vederlag, som

Kommunen skulle have betalt Kontrakthaveren i denne periode.

Giver Kommunen samtykke til overdragelsen, indestår såvel den tidligere Kontrakthaver som den

nye Kontrakthaver for, at reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven overholdes, såfremt denne lov

finder anvendelse.

§ 21 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure

I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til stede

og i det omfang force majeure er til hinder for kontrakthavers opfyldelse af sine forpligtelser.

Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende).

Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig

meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i

sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive:

• Årsagen til force majeure situationen

• Forventet varighed af force majeure situationen

• Indsats fra Kontrakthavers side for at kunne genoptage leveringen.

§ 22 Ændring af tjenesteydelsens sammensætning

Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages

korrektioner/ændringer i kontraktens sammensætning, er Kontrakthaver pligtig til omgående at

informere ordregiver herom samt omgående at ændre produkterne som påkrævet.

§ 23 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten

Kommunens medarbejdere er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27 og straffelovens

§ 152. Kommunen behandler således oplysninger om Kontrakthaveren fortroligt, idet der dog kan

ske videregivelse af oplysninger efter forvaltningslovens eller offentlighedslovens regler om

aktindsigt.

Udtalelser til pressen, der vedrører enten kontrakten eller den anden kontraktpart, skal godkendes

af modparten inden udtalelsen foretages.

Kontrakthaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand

om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Det samme gælder

Kontrakthaveren som juridisk person.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket

berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning.

Oplysninger om brugere, som Kontrakthaveren kommer i besiddelse af i forbindelse med levering

af ydelserne til Kommunen, må ikke anvendes til andre formål.

Side 27 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

§ 24 Kontraktændringer

Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem

Kommunen og Kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget

væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af begge parter.

§ 25 Lovvalg og afgørelse af tvister

Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret.

Alle tvister – herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens

indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed.

Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til

mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til

konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part.

Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part

kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er ordregivers

retskreds.

§ 26 Offentlige påbud

Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser,

myndighedskrav og regler/påbud på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket

berettiger Kommunen til at ophæve kontrakten med omgående virkning.

§ 27 Miljø

Kontrakthaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til

en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv.

De af Kontrakthaver anvendte køretøjer skal til enhver tid opfylde euro-norm 4 som minimum.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket

berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning.

§ 29 Etik og socialt ansvar

Kommunen forudsætter, at Kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale

konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner:

• Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)

• Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)

• Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt

• Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135),

inden for rammerne af gældende lovgivning.

Det forudsættes endvidere, at Kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer

grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket

berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning.

§ 30 Underskrift

Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar.

Side 28 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Dato: Dato:

Ordregiver Kontrakthaver

Side 29 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 1 – Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

TRO OG LOVE ERKLÆRING

om ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

- - -

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997

om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger

og om ændring af visse andre love,

erklærer undertegnede hermed

ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige

overstigende [kr. 100.000, medmindre ordregivers øverste styrelsesorgan har besluttet andet].

Virksomhedens navn og adresse:

Dato og underskrift

Side 30 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 2 – Tidsplan

Afsendelse til høring i Handicapråd den 16.01.2012

Afsendelse af bekendtgørelse til EU-tidende den 20.02.2012

Spørgemøde den 14.03.2012 kl. 15.00

Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den 19.03.2012 kl. 08.00

Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål den 26.03.2012

Sidste frist for modtagelse af tilbud den 13.04.2012 kl. 12.00

Forventet tilbudsvurdering / beslutning om leverandørvalg den 27.04.2012

Stand still periode (10 dage) den 28.04.2012 - 08.05.2012

Forventet kontraktunderskrivelse den 09.05.2012 eller snarest

herefter

Aftalens ikrafttræden den 01.08.2012

Afsendelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt til EU-Tidende senest 48 dage efter indgåelse

af kontrakt.

.

Side 31 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 3 – Aktindsigt

I dette bilag bedes tilbudsgiver angive såfremt tilbuddet indeholder oplysninger, som bør undtages

ved en eventuel anmodning om aktindsigt i tilbuddet samt angive en uddybende begrundelse

herfor.

Bilaget afleveres sammen med tilbuddet. Såfremt bilaget ikke er vedlagt tilbuddet, kan ordregiver

udlevere tilbuddet uden undtagelser ved anmodning om aktindsigt.

Undtages: Begrundelse:

Bemærk, at det i sidste ende er ordregivers vurdering, hvad der udleveres i en aktindsigt.

Side 32 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 4 – Oplysninger vedr. beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i

øvrigt

Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste,

hvor der kan indhentes oplysninger om skatter

Officielt navn: Skat, Hovedcentret

Adresse: Østbanegade 123

By: København Ø Postnummer: 2100 Land: Danmark

Kontaktperson(er):

Telefon: + 45 72 22 18 18

Att.:

E-mail: skat@skat.dk Fax: + 45 72 37 90 01

Internetadresse (URL): www.skat.dk

Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste,

hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse

Officielt navn: Miljøstyrelsen

Adresse: Strandgade 29

By: København K Postnummer: 1401 Land: Danmark

Kontaktperson(er):

Telefon: + 45 72 54 40 00

Att.:

E-mail: mst@mst.dk Fax: + 45 33 32 22 28

Internetadresse (URL): www.mst.dk

Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste,

hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår

Officielt navn: Arbejdstilsynet

Adresse: Landskronagade 33

By: København Ø Postnummer: 2100 Land: Danmark

Kontaktperson(er):

Telefon: + 45 70 12 12 88

Att.:

E-mail: at@at.dk Fax: + 45 70 12 12 89

Internetadresse (URL): www.at.dk

Side 33 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 5a – Tilbudsliste på kørsel af ældre til aktivitetscentre

Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. Tilbudslisten skal

udfyldes og afleveres uden ændringer af skemaet.

Aktivitetscenter

Aktivitetscenter Bryghuset

Aktivitetscenter Stenstrup

Aktivitetscenter Aldersro

Aktivitetscenter Tåsinge

Aktivitetscenter Damgården

Aktivitetscenter Thurøhus

Aktivitetscenter Munkevænget

Aktivitetscenter Caroline Amalielund

Aktivitetscenter Sygekassens Hjem

Timetakst, hvis der bydes samlet

på kørsel til alle aktivitetscentre

Tilbudsgiver:

Kørsel til/fra

aktivitetscenter

Side 34 af 66

Individuelle

udflugter og

dagture

Kørsel på søn- og

søgnehelligdage

Timetakst Timetakst Timetakst

Navn ______________________, den / 2012

Adresse

Telefonnr. _____________________________________

(underskrift)


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 5b – Tilbudsliste på kørsel til specialinstitutioner

Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. Tilbudslisten skal

udfyldes og afleveres uden ændringer af skemaet.

Skole

Tåsingeskolen, Centerafdelingen,

inklusiv ADHD & Tale og Sprog

Byhaveskolen, Centeret Byhaven

CSV Sydfyn, Svendborg – Inklusiv

CSV Klub, Skole og VISAC

Timetakst, hvis der samlet bydes

på kørsel til alle

specialinstitutionerne

Tilbudsgiver:

Kørsel til/fra

Individuelle

specialinstitution aktiviteter, fx

præst, udflugter,

praktik,

deleforældre og

fysioterapi

Timetakst Timetakst

Navn ______________________, den / 2012

Adresse

Telefonnr. _____________________________________

(underskrift)

Side 35 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 5c - Tilbudsliste på kørsel vedr. lukket skolebuskørsel

Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter. Tilbudslisten skal

udfyldes og afleveres uden ændringer af skemaet.

Skole

Issøskolen – Afd. Stenstrup og afd.

Kirkeby

Rantzausminde Skole

Stokkebækskolen, Afd. Gudbjerg,

Afd. Gudme og Afd. Hesselager

Tved Skole

Vestermarkskolen, Afd. Vester

Skerninge og Afd. Ollerup

Nymarkskolen, Afd. Nyborgvej og 10.

Klasse på Vestre Skole

Skårup Skole

Thurø Skole

Tåsingeskolen, Afd. Sundhøj (inkl.

Centerafdelingen) og Afd. Lundby.

(Tåsinge)

Vestre Skole, Vestre bydel

Ørkildskolen, Afd. Svendborg

Centrum og Afd. Østre bydel

(Svendborg)

Centerklasser/SFO, Odense

Den nye Heldagsskole,

Rantzausminde og Gl. Nyby, Tåsinge

Egebjerg Friskole, Stenstrup

Haahrs Skole, Svendborg Centrum

Ida Holst Skole, Svendborg Centrum

Kørsel til/fra skolen Individuelle

arrangementer og

aktiviteter

Timetakst Timetakst

Side 36 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Ollerup Friskole, Vester Skerninge

Oure Friskole, Oure

Vester Skerninge Friskole

Øster Åby Friskole, Skårup

Naturskolen, Skårupøre

Færdselsskolen, Porthusvej

(Svendborg)

Sejladsprojekt, Thurø

Svømmehaller, Centrumpladsen

Svendborg, Oure og Ollerup

Idrætshaller for enkelte skoler, SG-

Hallen, Gudmehallerne m.fl.

Ad hoc, løbende arrangementer og

aktiviteter

Timetakst, hvis der bydes samlet

på kørsel til alle skoler

Tilbudsgiver:

Navn ______________________, den / 2012

Adresse

Telefonnr. _____________________________________

(underskrift)

Side 37 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 5d – Tilbudsliste på kørsel til beskyttede værksteder

Beskyttede værksteder

Grønnemoseværkstederne

Tilbudsgiver:

Kørsel til/fra beskyttet

værksted

Side 38 af 66

Individuelle

aktiviteter og

udflugter

Timetakst Timetakst

Navn ______________________, den / 2012

Adresse

Telefonnr. _____________________________________

(underskrift)


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 6a - Volumeninformation vedr. kørsel til/fra aktivitetscentre i Svendborg

Kommune

Aktivitetscenter Bryghuset

Kørsel til center

Ankomst

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Kørsel fra

center

Afgang

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Mandag

10:00

12

2

3

15.00

12

2

3

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

10:00

9

1

5

15.00

9

1

5

Side 39 af 66

10:00

20

1

8

15.00

21

1

8

10:00

14

2

4

15.00

Transporttiden må ikke overstige 45 minutter.

Ankomsttiden til centret skal ligge mellem kl. 9.45-10.00

Afgangstiden til centret skal ligge mellem kl. 14.45 – 15.00

Ca. behov for ekstrature f.eks. ud af huset: 10-15 årligt.

Specielle forhold: Nogle stykker skal hentes og følges helt ind til boligen

Aktivitetscenter Stenstrup

Kørsel til center

Ankomst

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Kørsel fra

center

Afgang

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Mandag

15

2

4

10:00

20

1

7

15.00

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

16

5

10

3

1

2

2

1

8

1

3

1

5

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

16

3

8

Transporttiden må ikke overstige 45 minutter.

Ankomsttiden til centret skal ligge mellem kl. 09.50 og 10.00

Afgangstiden til centret skal ligge mellem kl. 14.50 og 15.00

Ca. behov for ekstrature f.eks. ud af huset: 15-20 x årligt.

5

1

1

10

2

3

6

6

2

1

21

1

7

9

9

1

5


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Aktivitetscenter Aldersro

Mandag

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kørsel til center

Ankomst

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Antal personer i

alt:

Heraf

0

2

5

5

4

Kørestol 0

1

1

1

1

Rollator 0

1

3

2

3

Kørsel fra

center

Afgang

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Antal personer i

alt:

Heraf

0

2

5

3

3

Kørestol 0

1

1

1

1

Rollator 0

1

3

2

3

Transporttiden må ikke overstige 45 minutter.

Ankomsttiden til centret skal ligge mellem kl. 10.00 og 10.15

Afgangstiden til centret skal ligge mellem kl. 15.00 og 15.15

Ca. behov for ekstrature f.eks. ud af huset: 3 – 4 årligt

Aktivitetscenter Tåsinge

Kørsel til center

Ankomst

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Kørsel fra

center

Afgang

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Mandag

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

9.30 9.30 9.30 9.30 9.30

6

14

15

1

4

4

1

2

0

3

5

4

2

14.30 14.30 14.30 14.30 14.30

6

1

0

Transporttiden må ikke overstige 45 minutter.

Ankomsttiden til centret skal ligge mellem kl. 9.15 - 9.30

Afgangstiden til centret skal ligge mellem kl. 14.15 – 14.30

Ca. behov for ekstrature f.eks. ud af huset: 12 årligt

14

4

3

15

4

5

Side 40 af 66

14

14

1

4

9

9

2

2


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Aktivitetscenter Damgården

Kørsel til center

Ankomst

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Kørsel fra

center

Afgang

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Mandag

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

9.30 9.30 9.30 9.30 9.30

17

14

18

4

6

2

5

7

12

7

7

5

10

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

15

5

9

Transporttiden må ikke overstige 45 minutter.

Ankomsttiden til centret skal ligge mellem kl. 9.25 - 9.40

Afgangstiden til centret skal ligge mellem kl. 14.55 – 15.10

Ca. behov for ekstrature f.eks. ud af huset: 1 x årligt

Aktivitetscenter Thurøhus

Kørsel til center

Ankomst

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Kørsel fra

center

Afgang

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Mandag

14

6

7

17

1

7

Side 41 af 66

14

14

5

5

21

20

6

10

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

9.30 9.30 9.30 9.30 9.30

10

14

10

2

2

0

2

1

3

5

3

3

4

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

10

2

3

14

2

5

Transporttiden må ikke overstige 45 minutter.

Ankomsttiden til centret skal ligge mellem kl. 09.25- 09.40

Afgangstiden til centret skal ligge mellem kl. 14.55- 15.10

Ca. behov for ekstrature f.eks. ud af huset 5- 10 x årligt

Specielle forhold: Brugere afhentes i og omkring Gudme 4 dage om ugen, hvor der skal køres i 2

busser.

10

0

3

11

11

2

3

9

9

4


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Aktivitetscenter Munkevænget

Kørsel til center

Ankomst

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Kørsel fra

center

Afgang

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Mandag

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

9.30 9.30 9.30 9.30 9.30

4

1

2

14.30

4

2

1

3 – 4

2

14.30

3 – 4

2

6

2

2

Side 42 af 66

14.30

Transporttiden må ikke overstige 45 minutter.

Ankomsttiden til centret skal ligge mellem kl. 9.30 – 9.35

Afgangstiden til centret skal ligge mellem kl. 14.30 – 14.35

Ca. behov for ekstrature f.eks. ud af huset: Ca. hver 2. Måned

Specielle forhold: Kendt chauffør. Borgere følges helt til døren.

Aktivitetscenter Caroline Amalielund

Kørsel til center

Ankomst

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Kørsel fra

center

Afgang

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Mandag

6

2

2

2

2

14.30

2

2

1

1

13.00

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

17

21

9

2

2

2

2

2

5

6

6

6

3

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

17

2

5

Transporttiden må ikke overstige 45 minutter.

Ankomsttiden til centret skal ligge mellem kl. 10.00 og 10.15

Afgangstiden til centret skal ligge mellem kl. 14.45 og 15.00

Ca. behov for ekstrature f.eks. ud af huset: 4 – 6 x årligt.

21

2

6

9

2

6

21

21

2

6

1

1

13

13

2

3


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Aktivitetscenter Sygekassens Hjem

Kørsel til center

Ankomst

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Kørsel fra

center

Afgang

Antal personer i

alt:

Heraf

Kørestol

Rollator

Mandag

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

11

14

6

5

7

4

5

6

14:30 14:30 14:30 14:30 14:30

11

5

Transporttiden må ikke overstige 45 minutter.

Ankomsttiden til centret skal ligge mellem kl. 9.45 – 10.00

Afgangstiden til centret skal ligge mellem kl. 4.30 – 14.45

Ca. behov for ekstrature f.eks. ud af huset: 1 til 2 ture pr. måned

Specielle forhold evt. stor bus med lift til ekstra ture ud af huset.

14

7

6

4

Side 43 af 66

10

10

5

11

11

6


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 6b - Volumeninformation vedr. kørsel til/fra specialinstitutioner i Svendborg

Kommune

Forudsætninger:

For alle nedenstående specialinstitutioner gælder et skoleår bestående af 200 dage.

Tåsingeskolen, Område 1 - Centerafdelingen inkl. ADHD

I skoleåret 2011-2012 har Centerafdelingen og ADHD tilsammen 72 elever fordelt på 54 elever fra

Svendborg Kommune, 5 elever fra Langeland Kommune, 3 elever fra Nyborg Kommune og 10

elever fra Faaborg-MidtFyn Kommune.

6 elever fra Svendborg er selvtransporterende.

Elevens

hjemkommune

Morgenkørsel

Antal elever

Vester Skerninge Bilerne kører i den nuværende kontraktperiode dagligt som følger:

7 busser morgen og eftermiddag for Centerafdelingen og 2 busser for ADHD

Herudover er indlagt specialkørsel som følger:

1 bus torsdag og fredag kl. 12.

2 busser mandag og tirsdag kl. 14.

1 bus onsdag kl. 12.

3 busser torsdag kl. 12.

Hjem kl. 12

Mandag –

fredag

Ekstrabusser kører efter behov til præst, udflugter, praktik, deleforældre samt fysioterapi.

Side 44 af 66

Hjem kl. 14

Mandag –

fredag

Hjem kl. 16

Mandag - fredag

Svendborg

(Centerafdelingen)

38 1 1 1 34 33 34 33 33

Svendborg (ADHD) 10 10 10 10 10 10

Langeland 5 4 4 4 4 4

Nyborg 3 1 1 1 2 2 3 2 3

Faaborg-MidtFyn 10 2 1 3 1 2 9 7 9 6 10

Total 66 2 1 2 5 1 4 59 56 60 55 60


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Tåsingeskolen, Område 2 – Centerafdelingen - Tale og Sprog

I alt ca. 15 i skoleåret 2011-2012. Eleverne skal fra august 2012 transporteres til Tåsingeskolen,

Centerafdelingen kl. 7.50 og hjem til lokalområdet kl. 13.40

Elevens

hjemkommune

Denne opgørelse er baseret på skoleåret 2011-2012. Der forventes 3-5 elever mere i kommende

skoleår.

Byhaveskolen, Centeret Byhaven

I skoleåret 2011/2012 har Byhaveskolen 153 elever fordelt på 97 elever med adresse i Svendborg

Kommune, 42 i Faaborg-Midtfyn Kommune og 14 i Langeland Kommune.

Morgenkørsel til Byhaveskolen

Elevens

Hjemkommune

Morgenkørsel

(Kl. 7.50)

Antal elever

Side 45 af 66

Hjem kl.

13.40

Mandag –

fredag

Svendborg (By) 5 Alle

Svendborg

(Stenstrup)

2 Alle

Svendborg (Skårup) 2 Alle

Faaborg-Midtfyn

(Håstrup, Korinth og

Ringe)

3 Alle

Langeland 3 Alle

Total 15 15

Vester Skerninge

Bilerne til

Morgenfritidsordning

Er i

morgenfritidsordning

Vester

Skerninge

Bilerne

direkte til

skole

Skolebus

direkte til

skole

Svendborg 20 21 1 52 17

Faaborg-

Midtfyn

0 1 0 28 18

Langeland 0 0 0 13 1

Total 20 22 1 93 36

Skolebus

direkte til

skole fra

Div.

adresser


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Hjemtransport eftermiddag

Elevens

Hjemkomm

une

Bemærkninger samlet:

10 elever er selvtransporterende.

Desuden kørsel:

* med flere hold onsdage kl. 08.30 og 09.00 til svømmehallen på Ryttervej og kl. 10.00 og 10.20 fra

svømmehallen.

* i forbindelse med juletur til kirke en af de sidste dage før juleferien.

Desuden er der nogle år behov for kørsel:

* til konfirmationsforberedelse i Vor Frue Kirke

* med elever i praktik på f.eks. CSV i Svendborg

* på udflugter

* til svømning med multihandicappede elever

CSV Sydfyn (Klub – Skole – VISAC)

Kørsel til CSV Klub

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kørsel til CSV Klub Kl. 08.00 Kl. 08.00 Kl. 08.00 Kl. 08.00 Kl. 08.00

Antal personer 11

Kørsel fra CSV Klub

Antal personer

Skolebus

direkte fra

skole til div.

adresser

Er i

Kolibrien

(Fritidsord

ning)

11

Vester

Skerninge

Bilerne fra

Kolibrien

Side 46 af 66

11

Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.00

11 11 11 11 11

Bemærkninger

I alt 11 kursister med følgende bosætningslokationer:

Altid

selvtransport

11

Delvis

selvtran

-sport

Er i

Hus

53

11

Bor i

Børnehuset

Svendborg 11 90 59 10 9 14 5

Faaborg-

Midtfyn 18 36 16 0 1 0 0

Langeland 8 13 8 0 0 2 0

Total 37 139 83 10 10 16 5


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Svendborg – 6 personer. Fra Bellevuevej, Skovløkken, Store Byhavevej, Syrenvej, Wiggers Park

og Ørbækvej.

Skårup – 1 person. Fra Nyborgvej.

Vejstrup – 1 person. Fra Egemosevej.

Ringe – 1 person. Fra Ruevejen.

Bagenkop – 1 person. Fra Vognsbjergvej.

Rudkøbing – 1 person. Fra Nordre Landevej.

Kursisten skal efter aftale køres til aflastningsfamilier og bofællesskaber (Hus 53 (Ørbækvej 53),

Aflastningsfamilier, Fåborg og Langeland).

Kørsel til CSV Skole

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kørsel til CSV Skole Kl. 09.00 Kl. 09.00 Kl. 09.00 Kl. 09.00 Kl. 09.00

Antal personer 15

Kørsel fra CSV Skole

Antal personer

15

Side 47 af 66

15 15

Kl. 14.00 Kl. 14.00 Kl. 14.00 Kl. 14.00 Kl. 14.00

15 15 15 15 15

Bemærkninger

I alt 15 kursister med følgende bosætningslokationer:

Svendborg – 4 personer. Fra Staboltvej, Ørbækvej, Skovløkken og Wiggers Park.

Ringe – 3 personer. Fra Ruevejen, Assensvej og Vesterparken.

Fåborg – 1 person. Fra Søren Lundsvej.

Millinge – 1 person. Fra Ahornvej.

Espe – 1 person. Fra Birkevænget.

Humle – 1 person. Fra Duevej.

Rudkøbing – 3 personer. Fra Nordre Ringvej, Schnohrsvej, Humblevej og Skrøbelev Hedevej.

Kursisten skal efter aftale køres til aflastningsfamilier og bofællesskaber (Hus 53,

Aflastningsfamilier, Fåborg og Langeland).

Kørsel til VISAC

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kørsel til VISAC - Kl. 09.00 - Kl. 09.00 -

Antal personer

Heraf i kørestol

Kørsel fra VISAC

Antal personer

Heraf i kørestol

-

-

-

-

-

12

4

Kl. 13.00

12

4

-

-

-

-

-

12

4

Kl. 13.00

12

4

15

-

-

-

-

-


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bemærkninger

I alt 12 kursister med følgende bosætningslokationer:

Svendborg – 8 personer. Fra Tvedvej, St. Byhavevej, Ellen Marsvinsvej, Ole Rømersvej,

Lerchesvej (2), Bratenvej og Sangdrosselvej.

Skårup – 1 person. Fra Nørremarken.

Stenstrup – 1 person. Fra Hostruplund.

Vester Skerninge – 1 person. Fra Skovmarksvej.

Hesselager – 1 person. Fra Landevejen.

Der tilkommer desuden yderligere 1 person fra Svendborg efter behov og dermed potentielt 13

kursister totalt.

Bilag 6c - Volumeninformation vedr. lukket skolebuskørsel i Svendborg Kommune

Skole/aktivitet Sted Antal dage pr. år

Ca. antal børn

pt.

Issøskolen

Rantzausminde

Afd. Kirkeby og afd. Stenstrup 200 89

Skole Rantzausminde

Afd. Gudbjerg, afd. Gudme og afd.

200 20

Stokkebækskolen Hesselager 200 0

Tved Skole Tved 200 9

Vestermarkskolen Afd. Vester Skerninge og afd. Ollerup

Afd. Nyborgvej og 10. klasse på Vestre

200 92

Nymarkskolen Skole 200 24

Skårup Skole Skårup 200 69

Thurø Skole Thurø 200 0

Tåsingeskolen

Afd. Sundhøj (inkl. Centerafd.) og afd.

Lundby 200 73

Vestre Skole Vestre bydel

Afd. i Svendborg centrum og afd. i østre

200 2

Ørkildskolen bydel 200 69

Centerklasser/SFO Odense

Den Nye

200 3

Heldagsskole Rantzausminde og Gl. Nyby 200 36

Egebjerg Friskole Stenstrup 200 1

Haahrs Skole Svendborg Centrum 200 0

Ida Holst Skole Svendborg Centrum 200 0

Ollerup Friskole V. Skerninge 200 0

Oure Friskole

Vester Skerninge

Oure 200 3

Friskole V. Skerninge 200 18

Øster Åby Friskole Skårup 200 0

Naturskolen Skårupøre ca. 160 ikke oplyst

Færdselsskolen Porthusvej ca. 100 ikke oplyst

Side 48 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Sejladsprojekt Thurø ca. 100 ikke oplyst

Svømmehaller Centrumpladsen, Oure, Ollerup 200 ikke oplyst

Idrætshaller for

enkelte skoler SG-Hallen, Gudmehallerne m.fl. ca. 200 ikke oplyst

Ad hoc Løbende arrangementer og aktiviteter ikke oplyst ikke oplyst

Den daglige skolebuskørsel til skolerne er for kørselsberettigede elever, som ikke kan benytte

åben buskørsel under FynBus. Antallet af børn/kørsler opgøres årligt i forbindelse med skoleårets

planlægning.

Bilag 6d – Volumeninformation vedr. kørsel til beskyttede værksteder i Svendborg

Kommune

Morgenkørsel til Grønnemoseværkstederne:

Fra Hesselager

Hesselager Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kl.: Adresse

8.15 Søndergade Gudme 1 1 1

8.15 Søndergade Gudme 1 1 1 1

8.15 Søndergade Gudme 1 1 1 1

8.15 Søndergade Gudme 1 1 1 1

8.15 Søndergade Gudme 1 1 1

8.15 Søndergade Gudme 1 1 1 1

8.15 Søndergade Gudme 1 1 1 1

8.15 Søndergade Gudme 1 1 1 1

8.15 Søndergade Gudme 1 1 1

8.15 Storkehavevej Gudme 1 1 1 1 1

8.25 Storkehavevej Gudme 1 1 1 1

8.25 Storkehavevej Gudme 1 1 1 1

8.25 Storkehavevej Gudme 1 1 1 1

8.25 Storkehavevej Gudme 1 1 1 1

8.25 Storkehavevej Gudme 1 1 1 1

8.25 Storkehavevej Gudme 1 1 1 1

8.25 Storkehavevej Gudme 1 1 1 1

8.40 DK tank Skårup 1 1 1 1

Antal pr. dag 16 8 13 17 16

Heraf kørestol

Side 49 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Heraf rolator

Fra Fåborg

Fåborg Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kl.: Adresse

Fåborg banegård

Kører oftest

selv - står ved

banegården

hvis med

6.55 Fåborg banegård 1

1 i ulige

uger

7.00 Kalekovænget 1 1 1 1 1

7.00 Kalekovænget 1 1 1 1 1

7.05 Busstop v/Netto Fåborg 1 1 1 1

7.25 Busstop V.skr.kro 1 1 1 1

7.25 Busstop V.skr.kro 1 1 1 1

7.25 Busstop V, skr, kro i lige uger 1 1 1

7.30 Svendborgvej Ollerup 1 1 1 1

7.30 Svendborgvej Ollerup 1 1 1

7.30 Svendborgvej Ollerup 1 1 1

7.35 Ollerup Friskole 1 1 1

7.45 Hostrupvej Stenstrup 1 1 1

7.45 Hostrupvej Stenstrup 1 1

7.45 Hostrupvej Stenstrup 1 1

Antal pr. dag 8 (9) 10 (11) 11 11 6

Heraf kørestol

Heraf rolator 1 1 1 1

Fra Tåsinge

Tåsinge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kl.: Adresse

7.35 Strammelsegade 1 1 1 1

7.40 Hellegårdsvej 1 1 1 1 1

7.45 Femte maj plads 1 1

7.55

Antal pr. dag 3 3 2 2 1

Heraf kørestol 1 1 1 1 1

Heraf rolator

Side 50 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Fra Østre Bydel,

Svendborg

Østrebydel Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Fruerstuevej 1

8.25 Bergmannsvejv/ thurøhus 1 1 1 1

8.30 Gl. Skårupvej 1 1 1 1

8.40 Solsikkevej 1 1 1 1

8.45 Byparken Svbg 1 1 1 1 1

8.50 St.byhavevej 1 1 1 1 1

9.00

Antal pr. dag 5 5 2 6 5

Heraf kørestol 1 1 1 1 1

Heraf rolator

Fra Fåborg

(Kørestole)

Kørestole Fåborg Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kl.: Adresse

7.35 Fåborg 1 1 1 1

7.38 Fåborg 1 1 1 1

7.45 Fåborg 1 1 1 1 1

7.50 Fåborg 1 1 1

7.50 Fåborg 1 1 1

8.15

Antal pr. dag 4 5 3 3 4

Heraf kørestol 4 5 3 3 4

Heraf rolator

Fra Svendborg

(bosteder)

Svendborg bosteder Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kl.: Adresse

8.40 Bryghusvej 1

8.40 Bryghusvej 1 1 1 1

8.40 Bryghusvej 1

8.40 Bryghusvej 1 1 1

8.40 Bryghusvej 1 1 1 1

Side 51 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

8.45 Ryttervej 1 1 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1

8.45 Ryttervej 1 1 1

9.00 Antal pr. dag 17 14 12 14 17

Heraf kørestol 1 2 1 2 2

Heraf rolator 1 1 1 1 1

Fra

Eskebjerg/Kværndrup

Eskebjerg/Kværndrup Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kl.: Adresse

8.10 Nørrevænget Gislev 1

8.20 Egeparken Kværndrup 1 1 1 1

8.20 Egeparken Kværndrup 1 1 1 1

8.20 Egeparken Kværndrup 1 1 1

8.35 Eskebjergvej Hundstrup 1 1 1 1

8.35 Eskebjergvej Hundstrup 1 1 1 1

8.35 Eskebjergvej 1 1 1 1 1

8.35 Eskebjergvej 1 1 1

9.00

Antal pr. dag 6 5 6 4 5

Heraf kørestol 1

Heraf rolator 1 1 0

Fra Skårup

Skårup Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Side 52 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

9.10 Vestereng Skårup 1 1 1 1 1

9.10 Vestereng Skårup 1 1

9.10 Vestereng Skårup 1 1 1

9.10 Vestereng Skårup 1 1 1 1

9.25 Antal pr. dag 3 3 3 3 2

Hjemkørsel fra Grønnemoseværkstederne

Til Hesselager

Hesselager Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

HJEMKØRSEL 1535 1535 1430 1535 1400

Adresse

DK tank Skårup 1 1 1 1

Søndergade 69

Gudme 1 1 1

Søndergade 69

Gudme 1 1 1 1

Søndergade 69

Gudme 1 1 1 1

Søndergade 69

Gudme 1 1 1 1

Søndergade 69

Gudme 1 1 1

Søndergade 69

Gudme 1 1 1 1

Søndergade 69

Gudme 1 1 1 1

Søndergade 69

Gudme 1 1 1 1

Søndergade 69

Gudme 1 1 1

Storkehavevej 4

Gudme 1 1 1 1 1

Storkehavevej 4

Gudme 1 1 1 1

Storkehavevej 4

Gudme 1 1 1 1

Storkehavevej 4

Gudme 1 1 1 1

Storkehavevej 4 1 1 1 1

Side 53 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Gudme

Storkehavevej 4

Gudme 1 1 1 1

Storkehavevej 4

Gudme 1 1 1 1

Storkehavevej 4

Gudme 1 1 1 1

Antal pr. dag 17 7 13 17 16

Heraf kørestol

Heraf rolator

Til Fåborg

Fåborg

Eftermiddag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mødetid 1530 1530 1425 1530 1350

HJEMKØRSEL 1535 1535 1430 1535 1400

Adresse

Hostrupvej

Stenstrup 1 1 1

Hostrupvej

Stenstrup 1 1

Hostrupvej

Stenstrup 1 1

Side 54 af 66

Hentes ved

Anemonen

Svendborgvej 33

Ollerup 1 1 1 1

Svendborgvej 33

Ollerup 1 1 1

Svendborgvej 33

Ollerup 1 1 1

Svendborgvej 33

Ollerup 1 1 1

Busstop

V.skr.kro 1 1 1 1

Busstop

V.skr.kro 1 1 1 1

Busstop V, skr,

kro 1

Kalekovænget 6 1 1 1 1

Kalekovænget 6 1 1 1 1

Fåborg banegård

Kører oftest

selv - står ved

banegården

hvis med

Fåborg banegård 1

1 i ulige

uger


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Busstop v/Netto

Fåborg 1 1 1 1

Antal pr. dag 8 7 11 10 6

Heraf kørestol

Heraf rolator 1 1 1

Til Fåborg

(kørestole)

Kørestole

Fåborg Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mødetid 1420 1420 1425 1420 1350

HJEMKØRSEL 1430 1430 1430 1430 1400

Adresse

Skovsbovej 103 1

Hellegårdsvej 7 (+1) (+1) 1 (+1) 1

Nørrevænget 1

Gislev 1

Egeparken 50 1 1 1 1

Egeparken 62

Kværndrup 1 1 1 1

Egeparken 2 1 1 1

Eskebjergvej 1 1 1 1

Eskebjergvej

Hundstrup 1

Eskebjergvej 1 1 1 1 1

Eskebjergvej 1 1 1

Gaais Have 3

Fåb. 1 1 1 1 1

Stubmøllevej 3

Fåb. 1 1 1 1

Plougs løkke 12 1 1 1 1

Pugesøvej Fåb. 1 1 1

Pugesøvej Fåb. 1 1 1

Antal pr. dag 10 10 9 8 10

Heraf kørestol 1 3 2 2 1

Heraf rolator 1 1

Til Svendborg

Side 55 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

(bosteder)

Svendborg

bosteder Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mødetid 1530 1530 1425 1530 1350

HJEMKØRSEL 1535 1535 1430 1535 1400

Adresse

Ryttervej 51 1 1

Ryttervej 51 1 1

Ryttervej 51 1 1 1

Ryttervej 51 1 1 1

Ryttervej 51 1 1 1

Ryttervej 51 1 1 1

Ryttervej 51 1 1 1

Ryttervej 51 1 1 1 1 1

Ryttervej 51 1 1 1 1 1

Ryttervej 51 1 1 1 1 1

Ryttervej 51

Ryttervej 51

Ryttervej 51

Ryttervej 51 1 1 1

Ryttervej 51 1 1 1

Ryttervej 51 1 1 1

Femte maj plads

13.1.th 1

Bryghusvej 58 1 1 1 1

Bryghusvej 2 1 1 1

Bryghusvej 2 lejl.

160 1 1 1 1

Bryghusvej 2 lejl.

167A 1

Strammelsegade

46 Tås 1

Antal pr. dag 12 13 9 11 10

Heraf kørestol

Heraf rolator 2 2 2 2 2

Til Svendborg

Øst (Vest +

Tåsinge)

Svbg Øst Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Side 56 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Hjemkørsel 1420 1420 - 1420 -

Byparken 10

Svbg 1 - -

Ryttervej 51 1 1 - 1 -

Ryttervej 51 1 1 - 1 -

Skovsbovej 103 1 - 1 -

Skovsbovej 103 1 1 - 1 -

Ryttervej 51 1 -

Hellegårdsvej 7 1 1 - 1 -

Strammelsegade

46, Tåsinge 1 1 - 1 -

Antal pr. dag 7 6 0 6 0

Til Svendborg

Vest (Øst +

Skårup)

HJEMKØRSEL 1535 1535 1430 1535 1400

Ryttervej 51 1 1

Ryttervej 51 1

Ryttervej 51 1

Ryttervej 51 1 1

Ryttervej 51 1 1 1

Ryttervej 51 1 1

Ryttervej 51 1 1 1 1

Femte maj plads

13.1.th 1

St.byhavevej 60 1 1 1 1 1

Byparken 10

Svbg 1 1 1 1

Fruerstuevej 60 1

Gl. Skårupvej 1 1 1 1

Bergmannsvej 1

Solsikkevej 87 1 1 1 1

Vestereng

Skårup 1 1 1 1 1

Vestereng

Skårup 1 1

Vestereng

Skårup 1 1 1

Antal pr. dag 9 6 9 8 12

Side 57 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Heraf kørestol 2 2 1 2 2

Til Vester

Skerninge

Pensionist

gruppen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Adresse

Busstop V, skr,

kro i lige uger 1 1

Til Svendborg +

Skårup

Hjemkørsel 1230 1230 1230 1230 1230

Bryghusvej58 1 1

Bergmannsvejv/

thurøhus 1 1 1

Vestereng

Skårup 1 1 1

Antal pr. dag 2 3 0 3

Heraf kørestol 2 2

Heraf rolator 1 1 0 1

Bilag 7a – Fortegnelse over anvendt kørselsmateriel vedr. kørsel til aktivitetscentre

Vogntype mv. Indregistreret

til ___

passagerer

Årgang Indregistreringsnummer Euronorm

Side 58 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 7b – Fortegnelse over anvendt kørselsmateriel vedr. kørsel til specialinstitutioner

Vogntype mv. Indregistreret

til ___

passagerer

Årgang Indregistreringsnummer Euronorm

Bilag 7c – Fortegnelse over anvendt kørselsmateriel vedr. lukket skolebuskørsel

Vogntype mv. Indregistreret

til ___

passagerer

Årgang Indregistreringsnummer Euronorm

Side 59 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 7d – Fortegnelse over anvendt kørselsmateriel vedr. kørsel til beskyttede værksteder

Vogntype mv. Indregistreret

til ___

passagerer

Årgang Indregistreringsnummer Euronorm

Bilag 8a - Adresseinformation vedr. kørsel til/fra aktivitetscentre i Svendborg Kommune

Aktivitetscenter Bryghuset Bryghusvej 2, 5700 Svendborg

Aktivitetscenter Stenstrup Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup

Aktivitetscenter Aldersro Aldersro 4, 5700 Svendborg

Aktivitetscenter Tåsinge Syrenvej 24, 5700 Svendborg

Aktivitetscenter Damgården Kærvej 8, 5881 Skårup

Aktivitetscenter Thurøhus Bergmannsvej 17, 5700 Svendborg

Aktivitetscenter Munkevænget Sanddalsparken 17 A, 5700 Svendborg

Aktivitetscenter Caroline Amalielund Caroline Amalie Vej 13, 5700 Svendborg

Aktivitetscenter Sygekassens Hjem Christinedalsvej 20, 5700 Svendborg

Side 60 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 8b - Adresseinformation vedr. kørsel til/fra specialinstitutioner i Svendborg Kommune

Tåsingeskolen, Centerafdelingen, inklusiv Eskærvej 69, 5700 Svendborg

ADHD & Tale og Sprog

Byhaveskolen, Centeret Byhaven Ørbækvej 47, 5700 Svendborg

CSV Sydfyn, Svendborg, Inklusiv CSV Klub, Jernbanegade 10, 5700 Svendborg

CSV Skole og VISAC

Bilag 8c - Adresseinformation vedr. lukket skolebuskørsel i Svendborg Kommune

Issøskolen – Afd. Stenstrup og Kirkeby Afd. Stenstrup, Skolevej 2-4, 5771 Stenstrup

Afd. Kirkeby, Assensvej 18, 5771 Stenstrup

Rantzausminde Skole Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg

Stokkebækskolen – Afd. Gudbjerg, Gudme Afd. Gudbjerg, Byvej 11, 5892 Gudbjerg.

og Hesselager

Afd. Gudme, Storkehavevej 9, 5884 Gudme.

Tved Skole

Afd. Hesselager, Skolevej 50, 5874 Hesselager.

Skolevej 2, 5700 Svendborg

Vestermarkskolen, Afd. Vester Skerninge og Afd. Vester Skerninge, Fåborgvej 60, 5762

Ollerup

Vester Skerninge.

Afd. Ollerup, Skolebakken 6, 5762 Vester

Skerninge.

Nymarkskolen – Afd. Nyborgvej og 10. Afd. Nyborgvej, Marslevvej 1, 5700 Svendborg.

Klasse Vestre Skole

Afd. 10. Klasse Vestre Skole, Gyldenbjergsvej

31, 5700 Svendborg.

Skårup Skole Østergade 53, 5881 Skårup.

Thurø Skole Bergmannsvej 25, 5700 Svendborg.

Tåsingeskolen – Afd. Sundhøj og Lundby Afd. Sundhøj, Eskærvej 69, 5700 Svendborg.

Afd. Lundby, Lundbyvej 43, 5700 Svendborg.

Vestre Skole Gyldenbjergsvej 31, 5700 Svendborg.

Ørkildskolen – Afd. Centrum og Østre bydel Afd. Centrum, Skolegade 2, 5700 Svendborg.

Centerklasser/SFO - Odense Odense

Den Nye Heldagsskole – Afd.

Rantzausminde og Gl. Nyby

Side 61 af 66

Afd. Østre bydel, Østre Skolevej 4, 5700

Svendborg.

Afd. Rantzausminde, Juulgårdsvej 64, 5700

Svendborg.

Afd. Gl. Nyby, Gl. Nybyvej 44, 5700 Svendborg.

Egebjerg Friskole Egebjergvej 4, 5771 Stenstrup

Haahrs Skole Grubbemøllevej 30, 5700 Svendborg


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Ida Holst Skole Kyseborgstræde 5, 5700 Svendborg

Ollerup Friskole Egensevej 1, 5762 Vester Skerninge

Oure Friskole Tanghavevej 6, 5883 Oure

Vester Skerninge Friskole Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge

Øster Åby Friskole Nyborgvej 501, 5881 Skårup

Naturskolen Skårupøre Strandvej 47, 5881 Skårup

Færdselsskolen Porthusvej 149, 5700 Svendborg

Sejladsprojekt Thurø, 5700 Svendborg

Svømmehaller (Svendborg Centrum, Oure

og Ollerup)

Side 62 af 66

Svendborg Centrum, Centrumpladsen, 5700

Svendborg.

Oure, Idrætsvej 1, 5883 Oure.

Ollerup, Svendborgvej 3, 5762 Vester

Skerninge.

Idrætshaller (SG-Hallen og Gudmehallerne) SG-Hallen, Johannes Jørgensensvej 10, 5700

Svendborg.

Gudmehallerne, Stærkærvej 1, 5884 Gudme.

Bilag 8d – Adresseinformation vedr. kørsel til beskyttede værksteder i Svendborg

Kommune

Grønnemoseværkstederne Grønnemosevej 7, 5700 Svendborg


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 9 – Personale- og materieloversigt vedr. virksomhedsoverdragelse og overtagelse af

kørselsmateriel

Entreprenør I

Teknisk oversigt over samlet materiel (busser)

Reg. Nr. Mærke Model (navn

og

motorstørrelse

)

Personalepakke I

Årgang Kilometer

-stand

Samlet oversigt over samtlige medarbejdere (inklusiv alle chauffører, evt. egne mekanikere

og administrativt personale)

Side 63 af 66

Antal

passag

erer

XD90764 mercedes Sprinter/2143 2008 167.000 14 4

XD90765 mercedes Sprinter/2143 2008 136.000 14 4

XK88336 fiat Ducato/3000 2009 144.000 16 4

AW91498 mercedes Sprinter/2143 2010 71.000 14 5

AW91499 mercedes Sprinter/2143 2010 69.000 14 5

BW93046 mercedes Sprinter/2143 2011 17.000 19 5

BW93167 mercedes Sprinter/2143 2011 30.000 14 5

BW93168 mercedes Sprinter/2143 2011 30.000 14 5

ST97667 fiat Ducato/2800 2003 409.000 11 3

ST97748 fiat Ducato/2800 2003 335.000 11 3

SV89247 fiat Ducat/2800 2003 416.000 9 3

Beskæftigelse

(stilling)

Ugentlig

ansættelse-

stid (timer)

Anciennitet

(i år)

Overenskomst

Pensions

procent

Euronorm

(miljø)

chauffør 35 4 TA 8 19.700

chauffør 35 10 TA 8 19.780

chauffør 30 1 TA 8 16.824

chauffør 35 4 TA 8 19.700

chauffør 37,50 14 TA 8 21.184

chauffør 35 8 TA 8 19.780

chauffør 30 5 TA 8 19.780

chauffør 25 3 TA 8 14.068

chauffør 35 1 TA 8 19.628

chauffør 20 1 TA 8 11.256

Administr. 50 5 HK 8 34.000

Månedsløn -

Inklusiv tillæg


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Medarbejdere i alt Pakke I 11

Alle medarbejdere er månedslønnede

Timeantal er angivet i ca. timer

Af de 10 ansatte chauffører er de 8 faglærte og 2 er ufaglærte

Supplerende oplysninger om personalet hos entreprenør I, der omfattes af

virksomhedsoverdragelsesloven

• Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel udover hvad angivet i overenskomsten (og

funktionærloven).

• Der er ikke indgået lokalaftaler udover overenskomsten.

• Ingen medarbejdere modtager særlig godtgørelse udover den i overenskomsten aftalte løn.

• Der har ikke været fagretslige sager med fagorganisationernes inddragelse i den

nuværende kontraktperiode med Svendborg Kommune.

• Der har ikke været sager hos Arbejdstilsynet om arbejdsmiljø eller lignende, herunder

påbud i den nuværende kontraktperiode med Svendborg Kommune.

• Der har ikke været skadestilfælde hos medarbejdere i forbindelse med jobbets udførelse i

nuværende kontraktperiode med Svendborg Kommune.

• Nuværende entreprenør I er medlem af følgende arbejdsgiverforening: DE.

Entreprenør II

Personalepakke I

Samlet oversigt over samtlige medarbejdere (inklusiv alle chauffører, evt. egne mekanikere

og administrativt personale)

Beskæftigels

e (stilling)

Ugentlig

ansættelsesti

d (timer)

Anciennite

t (i år)

Side 64 af 66

Overenskom

st

Pensions

procent

14 dages løn -

Inklusiv tillæg

Chauffør 37 + 5 år 3F - TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 5 år 3F – TA 8 % 10.452,50

Chauffør 37 + 3 år 3F – TA 8 % 10.411,80

Chauffør 37 + 3 år 3F – TA 8 % 10.411,80

Chauffør 37 + 3 år 3F – TA 8 % 10.411,80

Chauffør 37 + 3 år 3F – TA 8 % 10.411,80

Chauffør 37 + 3 år 3F – TA 8 % 10.411,80

Chauffør 37 + 3 år 3F – TA 8 % 10.411,80

Chauffør 37 + 3 år 3F – TA 8 % 10.411,80

Chauffør 37 + 3 år 3F – TA 8 % 10.411,80

Chauffør 37 + 3 år 3F – TA 8 % 10.411,80

Chauffør 37 + 3 år 3F – TA 8 % 10.411,80

Chauffør 37 + 3 år 3F – TA 8 % 10.411,80

Chauffør 37 + 3 år 3F – TA 8 % 10.411,80

Chauffør 37 + 9 mdr. 3F – TA 8 % 10.670,80

Chauffør 37 + 9 mdr. 3F – TA 8 % 10.374,80

Chauffør 37 + 9 mdr. 3F – TA 8 % 10.374,80

Chauffør 37 + 9 mdr. 3F – TA 8 % 10.374,80

Chauffør 37 + 9 mdr. 3F – TA 8 % 10.374,80

Chauffør 37 0 3F – TA 8 % 9.867,90

Af de 39 ansatte chauffører er de 1 faglærte og 38 er ufaglærte

Medarbejdere i alt Pakke I 39

Alle medarbejdere er 14-dages lønnede

Supplerende oplysninger om personalet, der omfattes af virksomhedsoverdragelsesloven

• Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel udover hvad angivet i overenskomsten (og

funktionærloven).

• Der er indgået lokalaftale om ugentlig arbejdstid på 40 timer udover hvad indeholdt i

overenskomsten.

• Ingen medarbejdere modtager særlig godtgørelse udover den i overenskomsten aftalte løn.

• Der har ikke været fagretslige sager med fagorganisationernes inddragelse i den

nuværende kontraktperiode med Svendborg Kommune.

• Der har ikke været sager hos Arbejdstilsynet om arbejdsmiljø eller lignende, herunder

påbud i den nuværende kontraktperiode med Svendborg Kommune.

• Der har ikke været skadestilfælde hos medarbejdere i forbindelse med jobbets udførelse i

nuværende kontraktperiode med Svendborg Kommune.

• Nuværende entreprenør I er medlem af følgende arbejdsgiverforening: TA.

Side 65 af 66


Svendborg Kommune, EU-udbud på levering af kørsel af ældre til aktivitetscentre, kørsel til

specialinstitutioner, lukket skolebuskørsel samt kørsel til beskyttede værksteder [02.2012]

Bilag 10 – Foreløbig værdiansættelse af kørselsmateriel angivet i bilag 9

Reg. Nr. Mærke Model (navn og

motorstørrelse)

Årgang Kilometerstand

Side 66 af 66

Antal

passagerer

Euronorm

(miljø)

Foreløbig

værdiansættelse

(DKK)

XD90764 mercedes Sprinter/2143 2008 167.000 14 4 220.000

XD90765 mercedes Sprinter/2143 2008 136.000 14 4 220.000

XK88336 fiat Ducato/3000 2009 144.000 16 4 120.000

AW91498 mercedes Sprinter/2143 2010 71.000 14 5 280.000

AW91499 mercedes Sprinter/2143 2010 69.000 14 5 280.000

BW93046 mercedes Sprinter/2143 2011 17.000 19 5 320.000

BW93167 mercedes Sprinter/2143 2011 30.000 14 5 300.000

BW93168 mercedes Sprinter/2143 2011 30.000 14 5 300.000

ST97667 fiat Ducato/2800 2003 409.000 11 3 30.000

ST97748 fiat Ducato/2800 2003 335.000 11 3 30.000

SV89247 fiat Ducat/2800 2003 416.000 9 3 40.000

More magazines by this user
Similar magazines