Læs om forslag til fremtidige arealdisponeringer her. - Aabenraa Havn

aabenraaport.dk

Læs om forslag til fremtidige arealdisponeringer her. - Aabenraa Havn

AABENRAA HAVN

NYE MULIGHEDER

Forslag til fremtidige

arealdisponeringer

2006


Fremtidens havn

Aabenraa Havn har besluttet at arbejde videre med forslag til udnyttelse af arealerne ved

havnen i fremtiden. Vi har tidligere fået gennemført en økonomisk opgørelse af havnens

aktiviteter samt en analyse af den nuværende anvendelse af arealerne.

Vi arbejder nu med forslag til ny disponering af arealerne bag Sønderjyllandskajen, og vi

ser på mulighederne for langsigtede arealændringer på havneområdet. Aabenraa Havn er

i dag en betydningsfuld del af den regionale infrastruktur, og havnen har i de senere år

gennemgået en positiv udvikling i tæt samarbejde med havnens brugere. Vi ønsker at sikre

en fortsat positiv udvikling på havneområdet i en konstruktiv dialog med alle involverede.

Aabenraa Havn arbejder på at

forbedre de fysiske rammer

De fysiske rammer er meget væsentlige

for at opfylde kravene til fremtidens

havn som en fleksibel og

kundeorienteret samarbejdspartner.

Vi vil her gerne synliggøre vores

intentioner om ændringer af havnens

arealer. For det første har vi nu en

række forslag, som vi vil gennemføre

på kort sigt. Ændringerne skal

imødekomme behov og problemer,

som er konstateret. For det andet har

vi idéer og muligheder, som det kan

blive aktuelt at realisere på langt sigt,

afhængigt af markedsudviklingen.

For alle ændringer gælder, at

Aabenraa Havn fortsat skal være en

tilfredsstillende forretning, og at vi

skal bevare et godt forhold til

havnens naboer, også i miljøforhold.

Vi lægger ligeledes stor vægt på et

fornuftigt samarbejde om byudvikling

med Aabenraa Kommune og en

god dialog med havnens kunder og

operatører.

Fremtidens havn

Alt tyder på et stigende behov for

hurtige omladninger mellem skib og

landtransport, ligesom det må forud-

ses, at skibsstørrelserne vil vokse.

Aabenraa Havn vil derfor især

arbejde med:

• Udvikling af arealer, der kan

benyttes sammen med kajanlæg ved

dybt vand

• Omdannelser til fleksible landarealer,

hvor der skal kunne foregå relativt

få, hurtige skift for at leve op til

skiftende markedsbehov

• Lokalisering af aktiviteter med

færrest mulige lokale miljøgener

• Muliggørelse af udvidelse af attraktive

havnearealer på langt sigt.

Arealerne bag

Sønderjyllandskajen

I løbet af 2005 er der blevet gennemført

en række mindre ændringer

på opfordring fra store brugere. Der

er nu behov for en samlet plan for

adgangsforholdene og anvendelsen


af arealerne bag Sønderjyllandskajen.

Vi kortlægger her den nuværende

anvendelse af arealerne, beskriver

forslag til omstrukturering af arealerne

og opstiller en kortfattet vurdering

af forslagets konsekvenser.

Sådan bruges arealerne i dag

Arealerne bag Sønderjyllandskajen er

det område, der i dag betjenes via

Søndre Havnevej. Kortet viser området

med en forenklet oversigt over,

hvordan de enkelte arealer bruges i

øjeblikket.

Problemer, udfordringer

og muligheder

Vi står overfor en række udfordringer,

der kan behandles på flere ambitionsniveauer.

Det skal både overvejes,

hvad man kan gøre på meget

kort sigt, og hvad der skal til for at

sikre en effektiv og økonomisk

løsning, der rækker ind i fremtiden.

RO-RO terminal

Pakhuse og lejemål med

minimumsgaranti udløst

Korttids-lagerplads og havnekaj

Øvrige lejemål

Gammelhavn

Sydhavn

Nuværende brug af arealerne bag Sønderjyllandskajen

Sønderjyllandskajen

RO-RO

anlæg


Hvad der kan gøres på kort sigt

På kort sigt vil havnen

især kunne forbedre

udnyttelsen af de eksisterende

arealer. Vi vil

sikre, at de attraktive

arealer tæt på kaj med

stor vanddybde fortsat

udnyttes effektivt.

Samtidig vil vi indrette

arealerne, så de kan

udnyttes så fleksibelt som

muligt. På den måde kan

vi hurtigt imødekomme

brugerne i takt med

ændringer i deres behov.

Vi ønsker at koncentrere indsatsen

om arealet bag Sønderjyllandskajen,

de yderste arealer bag Nyhavn samt

tankskibsbroerne. Derudover vil vi

fastholde en god vedligeholdelsesstandard

for alle havnens arealer.

Ændringerne skal især være til

gavn for de aktive brugere af havnen,

som benytter skibstransport. Derfor

fører vi en konstruktiv dialog med

brugerne, og vi er allerede i gang

med at gennemføre forbedringer.

Ved Sønderjyllandskajen

Andelen af befæstede arealer uden

bebyggelse eller andre anlæg skal

øges, så det samlede baglandsareal

for bulkgods og RO-RO gods kan

blive forøget. Det kan overvejes at

flytte pakhuse, der ligger tæt på kaj.

Manøvrearealer for de enkelte godstyper

og operatører skal adskilles

bedre. Der skabes fleksible arealer

uden bebyggelse med kortfristede

lejemål for at sikre hurtige skift i

anvendelse. Det nuværende, ubenyttede

areal ved Søndre Havnevej skal

renoveres og eventuelt udlejes, og

RO-RO lejet skal udvides til større

og bredere skibe.

Ved Nyhavn

Arealerne på hjørnet af Gammelhavn

og Nyhavn søges omdannet til

arealer uden bebyggelse til brug for

bulkgods.

Tankskibsbroerne

Den yderste tankskibsbro, Tankskibsbro

1, forbedres, så den kan modtage

større skibe.


Forslag til ændret brug

af arealerne

Kortet viser et principforslag til en

ændret benyttelse af arealerne.

Forslaget omfatter på længere sigt

en eventuel ny landindvinding af

området bag Sønderjyllandskajen.

Målsætningen bag forslaget er, at

Aabenraa Havn skal kunne udnytte

sine mest attraktive landarealer tæt

på dybvandskaj fleksibelt, særligt

hvor håndteringen af godstyper med

krav om kaj med stor vanddybde har

høj prioritet. Samtidig skal man

kunne gennemføre hurtige skift i brugen

af arealer for at leve op til skiftende

markedsbehov.

De mest attraktive arealer tæt på

dybvandskaj udgøres i dag af Sønderjyllandskajen,

RO-RO anlægget og

sydvestlige del af Nyhavn, der dog

har en noget mindre vanddybde.

RO-RO terminal

Pakhuse

Befæstet, ubebygget lagerplads

Fleksibelt, ubebygget areal

Gammelhavn

Sydhavn

Forslag til fremtidig anvendelse af arealerne bag Sønderjyllandskajen

Sønderjyllandskajen

RO-RO

anlæg


Muligheder og idéer på længere sigt

Havnen ønsker at have et

beredskab af projektidéer

og muligheder, som det

kan blive aktuelt at gå

videre med, afhængig

af markedsforhold og

kommunal planlægning.

Vi viser her en række af mulighederne.

Nogle forslag kan uden videre

gennemføres af havnen i samarbejde

med de berørte operatører. De fleste

idéer kræver dog en længere forberedelse

i samarbejde med myndigheder

og naboer.

Idéerne kan selvfølgelig ændre sig

i løbet af processen. Havnen opfatter

derfor samtidig idéerne som et

oplæg, der kan drøftes med alle

involverede parter.

Ændring af vejforløb

Hvis man lukker adgangen mellem

Gasværksvej og Gammelhavn, vil det

mindske uvedkommende biltrafik på

havnearealerne, og dermed reducere

generne for den interne havnetrafik.

Nye landarealer til

RO-RO terminal

Terminalområdet kan f.eks. udvides i

tre etaper med i alt ca. 20.000 m2 .

Den sydligste etape vil samtidig

kræve en uddybning. Udvidelsen vil

bidrage til at fremtidssikre RO-RO

færgetrafikken som en forretning

og forbedre adskillelsen af trafikken

med forskellige typer gods på havnearealerne.

Opfyldning af Sydhavn

En eventuel opfyldning af Sydhavn

vil give et nyt landareal på omkring

14.000 m2 , der kan anvendes til

f.eks. bulkgods. Arealet vil kunne

bidrage til en omorganisering og

effektivisering af brugen af arealerne

bag Sønderjyllandskajen.

Udddybning af den nordlige

og østlige del af Nyhavn

Den nuværende vanddybde i den

midterste del af Nyhavn er 6,75

meter. Hvis der på langt sigt er

behov for transporter med større

skibe til denne del af Nyhavn, vil en

uddybning til ca. 7,5 meter kunne

blive aktuel.

Uddybning ved tankskibsbro

Udviklingen i tankskibenes størrelse

kan eventuelt gøre det nødvendigt at

uddybe fra de nuværende 7 meter til

8,5 meter ved Tankskibsbro 2.

Salg af arealer, der ikke bruges

til havnerelaterede formål

Man kan på sigt overveje at sælge

de arealer, der ikke bruges til havneformål

og overføre dem til andre

byformål. Det skal indgå i overvejelserne,

om Aabenraa Havn selv kan

bruge arealerne, eller om der er

behov for arealerne til byudvikling.

Salget kan eventuelt ske i tre etaper.

På kortet ses det samlede areal, som

vil kunne sælges. Det udgør i alt ca.

130.000 m 2 .

Ny kaj og bagland

sydøst for Nyhavn

På langt sigt kan man forestille sig,

at der åbnes for etablering af nye

kajarealer. Der vil kunne etableres

omkring 75.000 m2 landareal til

uspecificeret gods sydøst for Nyhavn.

En så massiv udvidelse vil kræve en

omfattende dialog og planlægningsproces

med myndighederne. Samtidig

bør man på forhånd skabe sikkerhed

for omsætningen ud fra forhandlinger

med potentielle brugere.


Sådan kommer vi videre

Kortet givet et overblik over mulighederne

for ændringer af havnearealerne

på kort og langt sigt.

Nogle muligheder har en karakter og

størrelse, så havnen selv kan beslutte

at gå i gang og realisere forslagene

inden for en overskuelig periode.

Større ændringer skal drøftes med

Aabenraa Kommune, ligesom de

nødvendige tilladelser skal indhentes.

Det gælder ved f.eks. indvinding af

nye arealer og salg af arealer til andet

formål. Havnen vil derfor tage initiativ

til at drøfte de langsigtede muligheder

med kommunen.

Der er ikke foretaget en nærmere

vurdering af størrelsen af investeringer

og forretningsmæssige indtjeningsmuligheder

i forslagene. Næste trin

bliver derfor at skabe bedre overblik

over de økonomiske konsekvenser

ved at realisere forslagene.

I den forbindelse vil Aabenraa

Havn drøfte den fremtidige udvikling

med havnens operatører, samarbejdspartnere

og kommunen, så havnen

får mulighed for at udbygge sin

position i den regionale infrastruktur

i god forståelse med omverdenen.

Ændringer af arealer

og infrastrukturanlæg

Nye landarealer

Uddybning af havnen

Salgsområder

Gasværksvej

Gammelhavn

Sydhavn

RO-RO terminal

Nyhavn

Tankskibsbro

2

Tankskibsbro

1

Sønderjyllandskajen

Muligheder for ændringer på kortere og længere sigt

RO-RO anlæg


Mellemvej 25 . Postboks 126 . 6200 Aabenraa . Telefon 7462 2514

Telefax 7462 3143 . www.aabenraaport.dk . port@aabenraaport.dk

More magazines by this user
Similar magazines