Dansk - United International Enterprises

uie.dk

Dansk - United International Enterprises

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2012

Gengivelse på dansk

Selskabsmeddelelse nr. 13

29. august 2012


HALVÅRS

RAPPORT

2012

Hovedpunkter

2/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

United International Enterprises Limited (“UIE”) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber

i den agroindustrielle sektor. Vi udøver langsigtet og aktivt ejerskab gennem bestyrelsesengagement samt

via tæt dialog med ledelsen om operationelle og strategiske forhold.

Koncernnettoresultatet for andet kvartal 2012 udgjorde USD 13,5 mio. svarende til et

fald på 30% sammenlignet med andet kvartal 2011.

UIEs koncernnettoresultat udgjorde USD 28,1 mio. i første halvår 2012, et fald på 21%

sammenlignet med første halvår 2011.

Den 20. juli 2012 solgte UIE ca. to tredjedele af dets kapitalandel i AarhusKarlshamn AB

(“AAK”), og ejer nu direkte 5,4% af AAK. I forbindelse med transaktionen investerede

UIE SEK 230 mio. (USD 33 mio.) i det børsnoterede svenske selskab Melker Schörling

AB (“MSAB”), og har dermed en ejerandel på 1,1%. Salget af AAK aktierne realiserer en

ekstraordinær gevinst på ca. USD 60,5 mio. i tredje kvartal 2012.

Bestyrelsen foreslår, at UIEs ejerskabsstruktur simplificeres i løbet af andet halvår 2012

ved, at den gensidige aktiebesiddelse mellem UIE og United International Holdings

Limited (“UIH”) elimineres, hvilket vil afslutte den omstruktureringsproces som blev

påbegyndt i 2002.

På baggrund af den førnævnte ekstraordinære gevinst, er det Bestyrelsens vurdering, at

nettoresultatet for 2012 vil være væsentligt højere end i 2011.

Koncernnettoresultatet i første halvår 2012 beløb sig til MYR 150 mio. (USD 49 mio.)

svarende til et fald på 23% sammenlignet med første halvår 2011.

Resultatet før skat faldt med 11% i United Plantations (“UP”) hovedaktivitet, plantagedivisionen.

Faldet skyldes primært lavere produktion, højere produktionsomkostninger

og lavere salgspriser på rå palmeolie og palmekerner.

Resultatet blev desuden negativt påvirket af et urealiseret valutakurstab på lån til

indonesiske datterselskaber, samt raffinaderiets faldende indtjening som skyldes

skærpet konkurrence fra indonesiske raffinaderier (der nyder godt af betydelige

eksportskattefordele).

Koncernnettoresultatet for første halvår 2012 udgjorde SEK 270 mio. (USD 40 mio.)

svarende til en stigning på 2% sammenlignet med første halvår 2011.

Driftsresultatet (EBIT) i første halvår 2012 udgjorde SEK 431 mio. (USD 63 mio.),

en stigning på 7% sammenlignet med første halvår 2011. Stigningen i EBIT skyldes

en betydelig vækst i forretningsområdet Food Ingredients. Forretningsområderne

Chocolate & Confectionery Fats og Technical Products & Feed oplevede derimod et fald

i EBIT.

I løbet af andet kvartal 2012 har AAK foretaget to akkvisitioner: Oasis Foods Company

i USA (årlig omsætning på SEK 925 mio.) og Crown-Foods A/S i Danmark (årlig

omsætning på SEK 60 mio.). Begge selskaber opererer inden for Food Ingredients/ Food

Service sektorerne.


Hoved- og nøgletal for Koncernen

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

HALVÅRS

RAPPORT

2012

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

(USD ‘000) 2012 2011 2012 2011 2011

Indtægter

(inklusiv andel i nettoresultater

fra associerede selskaber) 14.263 20.184 29.312 36.567 71.795

Resultat før skat 13.559 19.471 28.079 35.379 62.502

Nettoresultat 13.548 19.429 28.053 35.303 62.314

Likvide midler (netto) 9.994 8.798 9.994 8.798 13.012

Investeringer i associerede selskaber 444.521 441.498 444.521 441.498 440.960

Aktiver i alt 462.600 471.088 462.600 471.088 455.311

Egenkapital i alt 455.305 465.947 455.305 465.947 454.609

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

2012 2011 2012 2011 2011

Resultat pr. aktie (USD) 3,31 4,51 6,79 8,17 14,46

Resultat pr. aktie (DKK) 18,92 23,88 38,82 43,25 77,37

Indre værdi pr. aktie (USD) 111,83 108,20 111,83 108,20 107,74

Indre værdi pr. aktie (DKK) 660,27 558,39 660,27 558,39 619,03

Aktiekurs, ultimo (USD) 137,77 129,37 137,77 129,37 124,84

Aktiekurs, ultimo (DKK)* 813,43 667,64 813,43 667,64 717,30

*Gennemsnitskurs på balancedagen.

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

2012 2011 2012 2011 2011

Forrentning af egenkapital (på årsbasis) (%) N/A N/A 12,33 15,76 14,08

Soliditetsgrad (%) 98,42 98,91 98,42 98,91 99,85

Se venligst definitioner af nøgletal på side 28.

Nettoresultat

USD mio.

40

30

20

10

0

2008 2009 2010 2011 2012

2. kvt. 1. kvt.

Resultat pr. aktie

USD

12

9

6

3

0

2008 2009 2010 2011 2012

1.‐2. kvt.

UIE Halvårsrapport 2012 • 3/33


HALVÅRS

RAPPORT

2012

4/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

Ledelsens beretning

Resultatopgørelse

Koncernnettoresultatet i første halvår 2012 var på USD 28,1 mio. svarende til et fald på 21% i forhold til USD

35,3 mio. opnået i første halvår 2011. Faldet skyldes primært et lavere bidrag fra UP.

Indtægter i første halvår 2012 beløb sig til USD 29,3 mio., hvoraf USD 28,5 mio. udgjorde UIEs andel i de

associerede selskabers nettoresultater. Bidraget fra de associerede selskaber faldt med USD 7,8 mio. eller 22%

sammenlignet med første halvår 2011.

De associerede selskabers bidrag i første halvår 2012 er som følger:

UP

UPs nettoresultat faldt med 23% som følge af en lavere produktion af både rå palmeolie og palmekerner,

kombineret med højere produktionsomkostninger, lavere salgspriser på de to produkter, et urealiseret

valutakurstab på lån til indonesiske datterselskaber, samt raffinaderidivisionens faldende indtjening. Som

følge heraf, faldt bidraget til UIE med USD 7,5 mio. eller 25% i første halvår 2012, sammenlignet med første

halvår 2011. Bidraget fra UP blev ligeledes negativt påvirktet af en svækket MYR i perioden.

AAK

Mens AAKs nettoresultat steg med 2% i første halvår 2012 i forhold til samme periode 2011, faldt bidraget til

UIE med 5% fra USD 6,5 mio. i første halvår 2011, til USD 6,2 mio. i første halvår 2012, som følge af en svækket

SEK.

Bidrag fra associerede selskaber:

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

(USD ‘000) 2012 2011 2012 2011 2011

UP 11.411 16.783 22.322 29.779 56.392

BNSH (AAK) 2.728 3.307 6.152 6.528 15.064

I alt 14.139 20.090 28.474 36.307 71.456

Der var ingen bidrag fra Durisol i første halvår 2012, som også var tilfældet i første halvår 2011. I 2008 foretog

Selskabet en afskrivning af hele investeringen i Durisol og fremadrettet vil der ikke længere blive rapporteret

om Durisol i UIEs regnskaber.

Udviklingen i de associerede selskaber er yderligere uddybet i afsnittene ”United Plantations Berhad”

og ”AarhusKarlshamn AB” på side 11-20.


Kvartalsvis bidrag fra UP

USD mio.

30

20

10

0

2008 2009 2010 2011 2012

2. kvt. 1. kvt.

Øvrige indtægter og omkostninger

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

Kvartalsvis bidrag fra BNSH (AAK)

USD mio.

HALVÅRS

RAPPORT

2012

Som følge af et kortfristet lån der blev optaget til finansiering af Selskabets tilbagekøb af egne aktier, var der

i første halvår 2012 en mindre nettorenteudgift. I første halvår 2011 var der en renteindtægt på USD 0,1 mio.

Som følge af en styrket USD, var nettovalutakursgevinsten i første halvår 2012 på USD 0,6 mio. sammenlignet

med et beskedent tab på USD 0,1 mio. i første halvår 2011.

En mindre del af UIEs likvide reserver er investeret i en aktieportefølje, der genererede en nettogevinst på USD

0,2 mio. i første halvår 2012, sammenlignet med en nettogevinst på USD 0,1 mio. i samme periode 2011.

De generelle og administrative omkostninger på USD 1,2 mio. i første halvår 2012 var på niveau med

omkostningerne i første halvår 2011.

30

20

10

0

2008 2009 2010 2011 2012

2. kvt. 1. kvt.

UIE Halvårsrapport 2012 • 5/33


HALVÅRS

RAPPORT

2012

Balancen

6/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

Pr. 30. juni 2012 udgjorde de likvide midler USD 10,0 mio., sammenlignet med USD 13,0 mio. ved udgangen

af 2011. Faldet skyldes hovedsageligt tilbagekøb af egne aktier i første halvår 2012.

Langfristede aktiver steg fra USD 441,0 mio. ved udgangen af 2011 til USD 444,6 mio. ved udgangen af juni

2012, hvilket hovedsageligt kan tilskrives værdistigningen på investeringerne i det associerede selskab UP.

Udviklingen i UIEs investeringer i de associerede selskaber er vist i Balancen for UIE Koncernen pr. 30. juni

2012 på side 24.

Egenkapitalen steg fra USD 454,6 mio. pr. 31. december 2011 til USD 455,3 mio. pr. 30. juni 2012. Ændringen i

egenkapitalen bestod af nettoresultatet på USD 28,1 mio. der blev delvist opvejet af tilbagekøbet af egne aktier

til et beløb på USD 21,5 mio., udbytteudbetaling på USD 4,1 mio. og andre reserver på negative USD 1,8 mio.

(primært negativ kursregulering af UIEs ejerandele i UP og AAK der blev konverteret til USD).

Udvikling i UIEs egenkapital, aktiver, soliditetsgrad og forrentning af egenkapital

USD mio.

500

400

300

200

100

0

Pengestrømme

2008 2009 2010 2011 1.‐2. kkvt.

2012

Egenkapital Aktiver Soliditetsgrad (højre akse) Forrentning af egenkapital (højre akse)

100% %

Pengestrømmen fra driftsaktiviteter (inkl. ændringen i arbejdskapitalen) beløb sig til negative USD 1,1 mio. i

første halvår 2012.

Pengestrømmen fra investeringer var på USD 2,2 mio., som primært kan tilskrives modtaget udbytte fra

henholdsvis UP og AAK, hvilket delvist blev opvejet af tilbagekøb af egne aktier.

UIE modtog i første halvår 2012 UPs slutudbytte for regnskabsåret 2011, mens Selskabet i første halvår 2011

modtog UPs slutudbytte for regnskabsåret 2010, samt UPs acontoudbytte for regnskabsåret 2011.

80%

60%

40%

20%

0%


Investeringer

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

UIE foretog ingen opkøb bortset fra tilbagekøb af egne aktier i første halvår 2012.

Aktietilbagekøbsprogram

HALVÅRS

RAPPORT

2012

Som meddelt i tredje kvartal 2011, initierede UIE et aktietilbagekøbsprogram med henblik på at tilbagekøbe

op til 5% af Selskabets aktiekapital inden udgangen af 2013 (så længe aktien fortsat handles med en betydelig

holding discount).

I første halvår 2012 tilbagekøbte UIE 148.031 egne aktier til en værdi af USD 21,5 mio., hvilket afsluttede

tilbagekøbsprogrammet.

Pr. 30. juni 2012 ejede UIE 1.071.742 egne aktier (550.755 af disse aktier var ejet direkte af UIE og de resterende

520.987 aktier ejedes indirekte via UIH).

Begivenheder efter balancetidspunktet

Som offentliggjort den 20. juli 2012, har UIE solgt to tredjedele af dets kapitalandel i AKK, som består af

4.658.973 aktier til MSAB for SEK 1.010 mio. og er ikke længere aktionær i det fællesejede holdingselskab BNS

Holding AB. Dermed ejer UIE nu direkte 2.193.406 aktier i AAK (hvilket svarer til en ejerandel på 5,4%).

Handelen vil realisere en ekstraordinær gevinst på ca. USD 60,5 mio. i tredje kvartal 2012.

AAK blev dannet på baggrund af fusionen mellem Aarhus United A/S og Karlshamns AB i september 2005.

Fusionen har været en succes, eftersom det er lykkes at gennemføre adskillige strategiske initiativer, herunder

er der opnået en række synergier. Resultatet før skat har været støt stigende og selskabet har fortsat potentielle

vækstmuligheder. På trods af de fremtidige vækstmuligheder i AAK, er UIEs beslutning om at udvande

dets ejerandel i AAK taget på baggrund af Selskabets filosofi om primært at fokusere på investeringer, hvor

Selskabet er tæt involveret i operationelle forhold.

Siden etableringen af AAK, har UIE og Melker Schörling (MSABs hovedaktionær og bestyrelsesformand) haft

et tæt samarbejde. Dette samarbejde vil fortsætte, eftersom UIE i forbindelse med transaktionen investerede

SEK 230 mio. i MSAB via tegning af 1.352.941 nye aktier, svarende til 1,1% af aktiekapitalen. Herudover har

bestyrelsen i MSAB tilkendegivet, at den ønsker at foreslå Carl Bek-Nielsen som bestyrelsesmedlem i MSAB.

UIE betragter investeringen i MSAB som en langsigtet investering og har derfor accepteret en “lock-up”

bestemmelse, som indebærer at MSAB aktierne ikke kan sælges inden for de næste tre år.

UIE Halvårsrapport 2012 • 7/33


HALVÅRS

RAPPORT

2012

8/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

MSAB er et holdingselskab, der fokuserer på langsigtet industriel udvikling. MSAB er et Large Cap selskab

på NASDAQ OMX Stockholm, og har pt. en markedsværdi på SEK 20 mia. (USD 2,9 mia.). MSABs

portefølje består primært af investeringer i syv børsnoterede selskaber og det er MSABs hensigt at foretage

nye investeringer i såvel noterede, som ikke-noterede selskaber med store udviklingsmuligheder. Melker

Schörling er hovedaktionær i selskabet med en ejerandel på 86% og er formand for bestyrelsen. (For yderligere

information, se venligst www.melkerschorlingab.se.)

Bestyrelsen i UIE er overbevist om, at de langsigtede fordele ved samarbejdet med MSAB vil være betydelige,

trods det, at investeringen i MSAB ikke er fuldstændigt sammenfaldende med UIEs primære fokusområde,

som er den agroindustrielle sektor.

Koncernstruktur Koncernstruktur

den 30/6 d. 30/6 2012 2012 den d. 20/7 2012

United International

Holdings

45,3%

BNS

Holding AB

AarhusKarlshamn AB

22,4%

41,5%

40,4%

United International

Enterprises Limited

UIE

46,1%

United Plantations

Berhad

United International

Holdings

AarhusKarlshamn AB

Foreslået simplificering af UIEs ejerskabsstruktur

United International

Enterprises Limited

Melker

Schörling AB

United Plantations

Berhad

På nuværende tidspunkt, ejer UIE 45,3% af UIH, som ejer 22,4% af UIE. Det forventes, at den gensidige

aktiebesiddelse vil blive elimineret i løbet af andet halvår 2012. Derved vil simplificeringen af

ejerskabsstrukturen, som blev påbegyndt ved fusionen mellem UIE og International Plantations and Finance

Limited i juni 2002, blive fuldendt.

Elimineringen af den gensidige aktiebesiddelse gennemføres ved, at alle UIHs aktier i UIE distribueres

proportionelt til dets aktionærer. UIE vil herved modtage 520.987 aktier i UIE og de resterende UIE aktier

overføres til The Dato’ Bek-Nielsen Settlement. Efterfølgende vil UIH blive likvideret.

Efter den forventede eliminering af den gensidige aktiebesiddelse, vil UIE direkte eje 1.071.742 egne aktier.

I henhold til generalforsamlingens bemyndigelse den 8. juni 2012, foreslår Bestyrelsen at annullere 843.317

af UIEs egne aktier, hvorved UIEs aktiekapital vil blive reduceret til USD 43.000.000, bestående af 4.300.000

aktier á USD 10,00 pr. styk.

5,4%

45,3%

22,4%

UIE

1,1%

46,1%


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

HALVÅRS

RAPPORT

2012

I forbindelse med denne simplificeringsproces forventes det ydermere, at The Dato’ Bek-Nielsen Settlement

vil overføre dets aktiebeholdning i UIE til Brothers Holding Limited. Dette selskab ejes af Carl Bek-Nielsen og

Martin Bek-Nielsen, hvilket også er tilfældet med The Dato’ Bek-Nielsen Settlement. Efter omstruktureringen

og elimineringen af den gensidige aktiebesiddelse vil Carl Bek-Nielsen og Martin Bek-Nielsens stemmeret i

UIE svare til deres effektive ejerandel.

De forventede ændringer i ejerskabsstrukturen er illustreret neden for:

Ejerskabsstruktur

Før Efter

Andre

44,8%

United International

Holdings

45,3% 22,4%

United International

Enterprises Limited

The Dato’

Bek-Nielsen Settlement

54,7%

20,1%

2,0%

100,0%

* Ingen stemmeret

** Inklusive aktier eget direkte af Carl Bek-Nielsen & Martin Bek-Nielsen

Carl Bek-Nielsen &

Martin Bek-Nielsen

Andre

53,7%

United International

Enterprises Limited

Brothers

Holding Limited**

10,7% egne aktier* 5,3% egne aktier*

41,0%

UIE Halvårsrapport 2012 • 9/33


HALVÅRS

RAPPORT

2012

10/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

Fremtidsudsigter for 2012

UIEs fremtidsudsigter er primært afhængige af udviklingen i det associerede selskab UP og i mindre grad,

AAK, og ingen af disse offentliggør en formel forventning til resultatet.

Fremtidsudsigterne for den globale økonomi, især i Europa, er stadig uklare, og det er vanskeligt at forudsige,

hvordan det vil påvirke priserne på og efterspørgslen efter vegetabilske olier. Derudover er der en generel

usikkerhed på de underliggende markeder for UP og AAK, da udbuddet af vegetabilske olier i verden er

afhængig af forskellige faktorer, herunder vejrforhold og påvirkning fra statslig regulering.

Priserne på palmeolie er faldet over de seneste måneder og kan muligvis falde yderligere i de resterende

måneder af 2012, som følge af den fortsatte usikkerhed omkring den globale økonomi samt den forventede

stigning i den totale palmeolieproduktion i Indonesien og Malaysia fra andet halvår 2012.

UP forventer at genplante et større område i Malaysia i 2012, der vil presse produktionen, men dette forventes

at blive mere end kompenseret af stigende produktion i Indonesien, hvor et større område vil modne i løbet

af året. Dog vil rentabiliteten fra produktionen i Indonesien være negativt påvirket af eksportskatten på

palmeolie, som i øjeblikket er på ca. USD 200 pr. ton i forhold til de globale markedspriser.

Samlet set forventer UP et nettoresultat for 2012 som, omend det bliver lavere end for 2011, stadig er gunstigt.

Fokusområderne i AAKs “Acceleration Programme” er vækst på udvalgte nøgleområder (organisk og via

opkøb) samt øget effektivitet, hvilket forventes at få en positiv indflydelse på marginerne, specielt inden for

Food Ingredients-divisionen.

Eftersom UIEs kapitalandel i AAK blev reduceret fra 16,8% til 5,4% den 20. juli 2012, vil bidraget fra AAK falde

i andet halvår 2012. På trods af dette, og som følge af den ekstraordinære gevinst, som blev realiseret ved salget

af ca. to tredjedele af UIEs aktieandel i AAK, er det Bestyrelsens vurdering, at UIEs nettoresultat for 2012 vil

være væsentligt højere end i 2011.


United Plantations Berhad

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

HALVÅRS

RAPPORT

2012

UPs primære forretningsområde er bæredygtig dyrkning og forædling af palmeolie og kokosnødder i

Malaysia og Indonesien. UP er et af de mest veldrevne, miljøvenlige og innovative plantageselskaber i

verden. Samtidig er UP kendt for dets effektive landbrugspraksis og høje kvalitetsstandard.

Hoved- og nøgletal for UP

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

(MYR mio.) 2012 2011 2012 2011 2011

Omsætning 232 391 571 669 1.409

Resultat før skat 104 140 202 253 492

Nettoresultat 77 110 150 196 374

Likvide midler (netto) 618 585 618 585 582

Aktiver i alt 2.216 2.171 2.216 2.171 2.200

Egenkapital i alt 2.022 1.882 2.022 1.882 1.997

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

2012 2011 2012 2011 2011

Resultat pr. aktie (MYR) 0,37 0,53 0,72 0,94 1,80

Resultat pr. aktie (DKK) 0,68 0,92 1,33 1,64 3,14

Indre værdi pr. aktie (MYR) 9,71 9,04 9,71 9,04 9,59

Indre værdi pr. aktie (DKK) 18,06 15,46 18,06 15,46 17,37

Aktiekurs, ultimo (MYR)* 25,90 19,98 25,90 19,98 19,00

Aktiekurs, ultimo (DKK)* 46,52 33,00 46,52 33,00 34,00

*Aktiekurs i MYR er fra Bursa Malaysia og aktiekurs i DKK er fra NASDAQ OMX Copenhagen.

*Gennemsnitskurs på balancedagen.

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

2012 2011 2012 2011 2011

Forrentning af egenkapital (på årsbasis) (%) N/A N/A 14,91 21,42 19,85

Soliditetsgrad (%) 91,25 86,70 91,25 86,70 90,77

Se venligst definitioner af nøgletal på side 28.

UIE Halvårsrapport 2012 • 11/33


HALVÅRS

RAPPORT

2012

Nettoresultat

MYR mio.

200

160

120

80

40

0

12/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

2008 2009 2010 2011 2012

2. kvt. 1. kvt.

I første halvår 2012 opnåede UP et nettoresultat på MYR 150 mio. (USD 49 mio.) hvilket er 23% lavere end

nettoresultatet på MYR 196 mio. (USD 65 mio.) som selskabet opnåede i samme halvår 2011.

Plantagedriften

Resultat pr. aktie

UP’s hovedaktivitet, plantagedrift opnåede i første halvår 2012 et resultat før skat på MYR 206 mio., hvilket

afspejler et fald på 11% sammenlignet med MYR 232 mio. i første halvår 2011. Faldet kan hovedsageligt

tilskrives lavere salgspriser på rå palmeolie og palmekerner, som faldt med henholdsvis 1% og 29% i første

halvår 2012, sammenlignet med samme periode 2011.

De gennemsnitlige salgspriser for rå palmeolie og palmekerner er som følger:

1.-2. kvt. 1.-2. kvt.

2012 2011

Lande Produkter (MYR/MT) (MYR/MT)

Malaysia rå palmeolie 3.177 3.166

Indonesien rå palmeolie 2.474 2.569

Gennemsnit rå palmeolie 3.060 3.099

Malaysia palmekerner 1.744 2.412

Indonesien palmekerner 1.197 1.730

Gennemsnit palmekerner 1.667 2.362

Forskellen i salgspriserne på rå palmeolie og palmekerner i Malaysia og Indonesien, skyldes toldstrukturen

ved salg på det lokale marked i de to lande. I Indonesien får producenterne den globale markedspris,

fratrukket tolden, uanset hvorvidt producenterne sælger produkterne til lokale raffinaderier eller eksporterer

dem. I Malaysia betaler producenterne told ved eksport af rå palmeolie og palmekerner. Ved salg til lokale

raffinaderier, betaler malaysiske producenter dog ikke told og modtager den fulde globale markedspris.

Ydermere faldt produktionen af rå palmeolie og palmekerner med henholdsvis 3% og 4%. Produktionsomkostningerne

steg (primært som følge af stigende lønninger) for rå palmeoile og palmekerner med

henholdsvis 16% og 48% (den forholdsvis højere stigning i produktionsomkostningerne for palmekerner kan

tilskrives ændringer i grundlaget for omkostningsfordelingen i Indonesien i første halvår 2012).

MYR

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

2008 2009 2010 2011 2012

1.‐2. kvt.


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

HALVÅRS

RAPPORT

2012

Derimod faldt afgiften (Government windfall gain tax) på rå palmeolie i Malaysia med 37% som følge af lavere

produktion samt lavere markedspriser i første halvår 2012 sammenlignet med første halvår 2011 (UP betaler

en windfall gain tax på 15%, når markedsprisen på rå palmeolie kommer over MYR 2.500 pr. ton). I samme

periode steg renteindtægterne med 39% i forhold til samme halvår 2011 som følge af en større kassebeholdning

og højere rentesatser.

Rå palmeolieproduktion

'000 ton

25

20

15

10

5

Jan Mar Maj Jul Sep Nov

Raffinaderiets drift

Raffinaderiet Unitata opnåede et resultat før skat på MYR 5 mio., hvilket afspejler et fald på 59%, som følge

af lavere marginer i alle divisioner, forårsaget af den skærpede konkurrence fra indonesiske producenter der

nyder godt af betydelige toldfordele på eksport.

I september 2011 vedtog Indonesiens regering en ændring i strukturen for eksportstolden for palmeolie, således

at tolden på raffinerede palmeolieprodukter blev lavere, end den for eksport af råprodukter. Derved opnåede

den indonesiske raffinaderisektor en konkurrencemæssig fordel, i forhold til den malaysiske. Det forventes, at

den malaysiske regering vil implementere en ny told på rå palmeolie og palmekerner for at støtte den hjemlige

raffinaderisektor. Såfremt dette introduceres, vil det påvirke palmeolieproducenterne i Malaysia negativt, da

de derved vil sælge deres produkter til den globale markedspris, fratrukket tolden.

Andet

2010 2011 2012

Palmekerneproduktion

'000 ton

6

4

2

0

Jan Mar Maj Jul Sep Nov

2010 2011 2012

Kokosnødproduktion

Mio. nødder

10

UP havde i første halvår 2012 et urealiseret valutakurstab på MYR 10 mio. på interne koncernlån til indonesiske

datterselskaber sammenlignet med en valutakursgevinst på MYR 7 mio. i samme periode 2011.

Segmentinformation for første halvår 2012:

(MYR mio.) Plantager Raffinaderi

Andre

segmenter Eliminering I alt

Segmentomsætning

Eksternt salg 234 336 1 - 571

Internt salg 112 - - -112 -

346 336 1 -112 571

Segmentresultater

Resultat før skat 206 5 -9 - 202

Udover udviklingen i produktionsvolumenerne, er rentabiliteten i UP meget afhængig af prisniveauet på rå

palmeolie, som kan variere betydeligt. I løbet af 2011 blev rå palmeolie handlet til priser på omkring MYR

2.800 til MYR 4.000 pr. ton, hvorimod priserne i første måneder af 2012 steg fra MYR 3.100 til knap MYR 3.600

pr. ton før de faldt tilbage til den nuværende pris på ca. MYR 3.000 pr. ton.

Det er UPs politik at sælge en andel af den fremtidige produktion på terminsmarkedet, hvilket på kort sigt vil

reducere effekten af volatile spotpriser.

8

6

4

Jan Mar Maj Jul Sep Nov

2010 2011 2012

UIE Halvårsrapport 2012 • 13/33


HALVÅRS

RAPPORT

2012

14/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

Rå palmeolie og palmekerneproduktion (egen produktion)

'000 ton

160

140

120

100

80

60

40

20

0

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1

Palmekerner Rå palmeolie

Balance og pengestrømme

Pr. 30. juni 2012 udgjorde UPs kortfristede aktiver MYR 883 mio. (31. december 2011: MYR 881 mio.), hvoraf

bankindeståender udgjorde MYR 618 mio. (31. december 2011: MYR 583 mio.).

Langfristede aktiver var på MYR 1.333 mio. (31. december 2011: MYR 1.320 mio.), hvoraf de biologiske og

materielle anlægsaktiver var på MYR 1.291 mio. eller 97% (31. december 2011: MYR 1.280 mio.).

Egenkapitalen steg fra MYR 1.997 mio. pr. 31. december 2011 til MYR 2.022 mio. ved udgangen af juni 2012.

Stigningen kan tilskrives nettoresultatet på MYR 150 mio. minus udbytteudbetaling på MYR 125 mio.

Pengestrømme fra driftsaktiviteter var på MYR 197 mio. (30. juni 2011: MYR 200 mio.). Pengestrømme fra

investeringer var på minus MYR 36 mio. (30. juni 2011: minus MYR 57 mio.), og relaterer sig hovedsageligt

til udviklingen af driften i Indonesien og rutinemæssigt vedligehold i Malaysia. Negative pengestrømme fra

finansieringsaktiviteter omfattede udbytteudbetaling på MYR 125 mio.

Nettopengestrømmen i første halvår 2012 var på MYR 35 mio., og nettobankindestående udgjorde MYR 618

mio. pr. 30. juni 2012 (30. juni 2011: MYR 583 mio.).

Investeringer

2009 2010 2011 2012

I forbindelse med UPs indonesiske interesser i Central Kalimantan, er ca. 9.900 hektarer nu tilplantet, og

udviklingen forløber planmæssigt.

Anden fase af udviklingen vil tidligst blive påbegyndt når de relevante myndigheder har udsendt et nyt

geografisk fordelingskort for Central Kalimantan.

Begivenheder efter balancedagen

Som offentliggjort den 1. august 2012, har UP sammen med Oleon NV indgået aftale om et 50/50 ventureselskab

i form af selskabet UniOleon Sdn. Bhd. (“UniOleon”).

UniOleon skal udvikle et anlæg til fremstilling af emulgatorer til næringsmiddelindustrien. Anlægget vil blive

udviklet i to faser i Pulau Indah (Malaysia) til en forventet pris på USD 32 mio. Ventureselskabets parter er

hver især forpligtet til at tegne sig for USD 5 mio. (MYR 15 mio.) i aktiekapital og det forventes, at de resterende

udgifter vil blive finansieret gennem banklån.


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

HALVÅRS

RAPPORT

2012

Det moderne anlæg forventes at starte produktionen af fødevareemulgatorer i begyndelsen af 2014. Produkterne

vil blive anvendt inden for fødevaresektoren af blandt andet bagerier, mejerier og konfektionsindustrien.

Selskabet vil desuden opføre et applikationslaboratorium, med henblik på at styrke udviklingen af

fødevareemulgatorer. Det nye anlæg vil operere ud fra de højeste kvalitetsstandarder og kan levere bæredygtige

råmaterialer, der er 100 % segregerede og garanteret sporbare.

Det er planlagt, at investeringen opdeles i to faser, hvor anden fase forventes færdiggjort i slutningen af 2015.

Investeringen forventes ikke at have nogen nævneværdig indflydelse på UPs indtjening eller nettoaktiviteter

for regnskabsåret 2012.

Udsigter og forventninger til fremtiden

I UPs Halvårsrapport 2012 står der følgende vedrørende udsigter og forventninger til fremtiden:

“Da befolkningstallet og velstanden i specielt Asien er stigende forventes det, at der fortsat vil være en positiv

udvikling i efterspørgslen efter vegetabilske olier. Dog forventes palmeolieproduktionen at stige igen fra 2.

kvartal 2012, når planterne er ude af deres sæsonmæssige dvale. Samtidigt forventes det, at vejrforholdene i

Sydøstasien forbedres. Vi anser det derfor som sandsynligt, at priserne falder i anden halvdel af 2012. Dette vil

dog afhænge af, hvor alvorligt tørken i den amerikanske midtvest udvikler sig. Eftervirkningerne af denne, i

form af ringere sojabønnehøst, vil kunne bremse og vende priserne på råvarer. Det er dog endnu for tidligt at

forudse hvad konsekvenserne må blive.

Da gældskrisen i Europa fortsætter, og der stadig hersker usikkerhed omkring en forbedring af den globale

finansielle situation, specielt i Europa og USA, er der fortsat en mulig risiko for at den globale økonomi bliver

ramt af endnu en nedgang, og dermed lægger en dæmper på priserne for vegetabilske olier.

Den indonesiske eksportskat, der blev ændret i september 2011 til fordel for den indonesiske raffinaderisektor,

har påvirket den malaysiske reaffinaderisektor i form af skærpet konkurrence fra de indonesiske raffinaderier.

Hvis ikke den malaysiske regering griber ind og støtter den hjemlige raffinaderisektor, vil den højst sandsynligt

fortsat være under et betydeligt pres i 2012.

Den enorme regnmængde som faldt i sidste kvartal 2011 og første kvartal 2012 har påvirket frugtplantningen

negativt i april, maj og juni 2012, hvilket har resulteret i en betydeligt lavere produktion på flertallet af UPs

plantager i Malaysia. Det klimatisk betingede fænomen, hvor massive regnmængder har forårsaget ringere

bestøvning af frugterne, forventes først at være overstået i juli 2012, hvorefter plantingen af frugter igen vil

være normaliseret. Dette har forårsaget et uundgåeligt fald i produktionen af rå palmeolie.

Koncernen har planer om at genplante store områder i Malaysia i 2012 i overensstemmelse med Koncernens

genplantningspolitik. Nogle af Koncernens områder i Indonesien modnede i 2011, og flere områder vil modne

i løbet af 2012. Produktionen i Indonesien vil derfor kompensere for høsttabet på de genplantede områder i

Malaysia og Koncernens samlede produktion i 2012 forventes derfor at blive en anelse højere end i 2011.

Som følge af ovennævnte, er det Bestyrelsens opfattelse, at Koncernens resultat for regnskabsåret 2012 vil

være lavere end for 2011, men dog stadig tilfredsstillende.”

Se UPs resultatopgørelse og balance på side 30-31. UPs Halvårsrapport 2012 kan downloades i sin fulde

længde på www.unitedplantations.com.

UIE Halvårsrapport 2012 • 15/33


HALVÅRS

RAPPORT

2012

16/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

AarhusKarlshamn AB

AAK er en af verdens førende producenter af højt forædlede specialfedtstoffer baseret på vegetabilske

olier. AAK raffinerer en række forskellige vegetabilske olier til specialiserede produkter, som bruges inden

for adskillige forretningsområder, deriblandt: chokolade & konfekture, bagerier, fødevarer, babymad,

tekniske produkter, foder og kosmetik.

Hoved- og nøgletal for AAK

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

(SEK mio.) 2012 2011 2012 2011 2011

Omsætning 4.221 3.968 8.453 7.823 16.801

Driftsresultat (EBIT) inklusiv

IAS 39 justeringer og engangsposter 211 199 431 403 914

Driftsresultat (EBIT) eksklusiv

IAS 39 justeringer og engangsposter 211 196 431 400 911

Nettoresultat 129 126 270 265 604

Nettorentebærende gæld 3.211 3.436 3.211 3.436 3.141

Aktiver i alt 9.989 9.832 9.989 9.832 9.974

Egenkapital i alt 3.653 3.234 3.653 3.234 3.565

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

2012 2011 2012 2011 2011

Resultat pr. aktie (SEK) 3,14 3,04 6,57 6,42 14,72

Resultat pr. aktie (DKK) 2,63 2,54 5,50 5,36 12,18

Indre værdi pr. aktie (SEK) 88,81 78,59 88,81 78,59 86,72

Indre værdi pr. aktie (DKK) 75,25 63,89 75,25 63,89 72,34

Aktiekurs, ultimo (SEK)* 236,50 183,50 236,50 183,50 199,50

Aktiekurs, ultimo (DKK) 200,39 149,19 200,39 149,19 166,42

*Gennemsnitskurs på balancedagen.

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

2012 2011 2012 2011 2011

Forrentning af egenkapital (på årsbasis) (%) N/A N/A 14,93 16,49 17,94

Soliditetsgrad (%) 36,57 32,89 36,57 32,89 35,74

Se venligst definitioner af nøgletal på side 28.


Nettoresultat

SEK mio.

300

200

100

0

AAK Koncernen

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

HALVÅRS

RAPPORT

2012

I første halvår 2012 opnåede AAK et rekordhøjt driftsresultat på SEK 431 mio. (USD 63 mio.), hvilket er 7%

højere end driftsresultatet på SEK 403 mio. (USD 64 mio.) i samme periode 2011.

Driftsresultatet steg for Food Ingredients-divisionen, men faldt for Chocolate & Confectionery Fats og

Technical Products & Feed-divisionerne.

Salgsvolumen steg med 9% i første halvår 2012, hvilket hovedsageligt kan tilskrives opkøb inden for Food

Ingredients-divisionen, og driftsresultatet pr. kilo forblev uændret på SEK 0,59.

De finansielle omkostninger (netto) udgjorde SEK 55 mio. i første halvår 2012 sammenlignet med SEK 45 mio.

i samme periode 2011. Stigningen kan tilskrives højere lånemarginer.

I første halvår 2012 udgjorde AAKs nettoresultat SEK 270 mio. (USD 40 mio.), hvilket er 2% højere end SEK

265 mio. (USD 42 mio.) opnået i samme periode 2011.

Driftsresultat pr. division (EBIT), før engangsposter

SEK mio.

350

300

250

200

150

100

50

0

2008 2009 2010 2011 2012

1. kvt. 2. kvt.

Resultat pr. aktie

Technical Products & Feed Food Ingredients Chocolate & Confectionery Fats

K1‐K2‐2009* K1‐K2‐2010* K1‐K2‐2011 K1‐K2‐2012

* Ekskl. IAS 39 justering

SEK

9

6

3

0

2008 2009 2010 2011 2012

1.‐2. kvt.

UIE Halvårsrapport 2012 • 17/33


HALVÅRS

RAPPORT

2012

Food Ingredients

18/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

Forretningsområdet Food Ingredients opnåede et rekordhøjt driftsresultat på SEK 293 mio. i første halvår

2012, sammenlignet med SEK 224 mio. i samme periode 2011, hvilket svarer til en stigning på 31%. Volumen

steg med 16% i forhold til første halvår 2011, hovedsageligt forårsaget af de nye opkøb (i særdeleshed AAK

Louiseville), og sekundært som følge af en organisk vækst på 2% inden for sammenlignelige enheder.

Udviklingen af nye produkter, samt opkøb har i de senere år været væsentlige elementer i specialiseringsstrategien

og har medført en øget andel af specialprodukter. Denne strategi, der videreføres i AAKs

“Acceleration Programme”, indeholder betydelige vækstmuligheder inden for specialprodukter, så som Infant

Nutrition (babymad), Bakery & Bakery Services og Dairy.

Marginerne fortsatte med at stige som følge af specialiseringsstrategien, og driftsresultatet pr. kilo steg fra

SEK 0,58 i første halvår 2011 til SEK 0,66 i første halvår 2012, hvilket svarer til en stigning på 14%. Bakery

industriprodukter og Infant Nutrition udviklede sig særligt godt.

Integrationen af AAK Louisville forløber efter planen og er begyndt at bidrage til AAKs resultat (2. kvartal

2012, har AAK Louiseville bidraget med ca. en tredjedel af den samlede stigning i driftsresultatet).

I slutningen af maj 2012 opkøbte AAK, i overensstemmelse med AAKs “Acceleration Programme”

virksomhederne Oasis Food Company og Crown-Foods A/S. Opkøbene forventes kun at have en begrænset

indflydelse på driftsresultatet i 2012. På sigt forventes begge virksomheder at bidrage positivt, omend

Oasis Foods Company, på baggrund af virksomhedens produktportefølje, vil have en udvandende effekt på

driftsresultatet pr. kilo.

Chocolate & Confectionery Fats

I første halvår 2012 var driftsresultatet for forretningsområdet Chocolate & Confectionery Fats på SEK 146

mio., hvilket er en anelse lavere end resultatet på SEK 151 mio. i samme periode 2011.

Volumenerne steg med 1% i første halvår 2012 og beløb sig til 153.000 tons. Driftsresultatet pr. kilo faldt fra

SEK 0,99 i første halvår 2011, til SEK 0,95 i første halvår 2012, et fald på 4%. Faldet skyldes primært ændringer

i kunde- og produktsammensætningen. Ændringen i produktsammensætningen skyldes til dels ambitionerne

om at blive leverandør af hele løsninger, hvilket inkluderer salg af produkter med lavere marginer. Presset på

CBE marginerne fortsætter, som følge af den lave pris på kakaosmør, der i øjeblikket ligger 30-40% under

gennemsnitsprisen for de seneste tre år, og forretningsområdet forventes at være under fortsat pres på kort- til

mellemlang sigt. Dog er tredje og fjerde kvartal historisk set de stærkeste i løbet af året, og dette forventes også

at være tilfældet for 2012.

Technical Products & Feed

Forretningsområdet Technical Products & Feed opnåede et driftsresultat på SEK 46 mio. i første halvår 2012,

hvilket er 31% lavere end driftsresultatet på SEK 67 mio. for samme periode 2011. Faldet kan tilskrives et

fortsat pres på marginerne for fedtsyrer og ”crushing”.

Den samlede volumen faldt med 4% i første halvår 2012.

Driftsresultatet pr. kilo faldt fra SEK 0,49 i første halvår 2011 til SEK 0,35 i første halvår 2012, som følge

ovennævnte pres på marginerne, samt at det årlige vedligeholdelsesstop medførte, at nogle volumer blev købt

fra tredjepart til betydeligt lavere marginer, for at kunne opfylde indgåede salgsaftaler.

De næste kvartaler vil fortsat være udfordrende, men det forventes at markedssituationen gradvist forbedres.


UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

HALVÅRS

RAPPORT

2012

Segmentering af driftsresultatet (EBIT) i AAK:

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

(SEK mio.) 2012 2011 2012 2011 2011

Food Ingredients 156 120 293 224 518

Chocolate & Confectionery Fats 65 70 146 151 378

Technical Products & Feed 20 28 45 67 103

Koncernadministration -30 -22 -53 -42 -88

I alt 211 196 431 400 911

Forsikringserstatning - 48 - 48 48

Engangsposter (rationaliseringsprogram) - -45 - -45 -45

I alt 211 199 431 403 914

Balance og pengestrøm

Den nettorentebærende gæld steg med SEK 70 mio. i første halvår 2012 og udgjorde SEK 3.211 mio. pr. 30. juni

2012. De finansielle omkostninger (netto) var på SEK 55 mio. i første halvår 2012, sammenlignet med SEK 45

mio. i samme halvår 2011. Stigningen skyldes hovedsageligt højere lånemarginer.

Egenkapitalen steg fra SEK 3.565 mio. pr. 31. december 2011 til SEK 3.653 mio. pr. 30. juni 2012. Egenkapitalen

blev i første halvår 2012 positivt påvirket af nettoresultatet på SEK 270 mio., en kursregulering på SEK 5 mio.

ved omregning af udenlandske interesser, samt SEK 7 mio. på aktieoptioner. Udbetaling af udbytte påvirkede

egenkapitalen negativt.

Pengestrømme fra driftsaktiviteter før ændringer i arbejdskapitalen var på SEK 400 mio. i første halvår

2012 hvilket var SEK 35 mio. lavere end samme periode 2011, hovedsageligt som følge af højere skatter.

Efter ændringer i arbejdskapitalen beløb pengestrømme sig til rekordhøje SEK 735 mio. i første halvår 2012

sammenlignet med minus SEK 399 mio. i samme halvår 2011.

Pengestrømme fra investeringer var på minus SEK 623 mio. i første halvår 2012, hvilket er SEK 460 mio. mere

end i første halvår 2011. Stigningen skyldes primært de to akkvisitioner.

Investeringer

AAK købte den 25. maj 2012 Oasis Food Company (“Oasis”), New Jersey, USA og den 31. maj 2012, Crown-

Foods (“Crown-Foods”) A/S, Mørkøv, Danmark.

Oasis leverer et omfattende assortiment af kvalitetsprodukter, så som spiseolier, margarine, spreads,

madlavingsolier, eddike, mayonnaise og saucer. Oasis har 160 medarbejdere og havde i 2011 en omsætning på

ca. SEK 925 mio. Købet udgør en enestående platform for AAKs ambitioner på det nordamerikanske marked.

Oasis’ brede udvalg af etablerede food service produkter og mærkevarer, udvider AAKs produktsortiment

betydeligt på et af verdens største food service markeder.

Crown-Foods producerer saucer og dressinger og er førende på dets lokale marked. Virksomheden har 20

medarbejdere og havde i 2011 en omsætning på SEK 60 mio. Crown-Foods styrker AAKs mulighed for at

levere et bredt sortiment af food service produkter på det skandinaviske marked.

UIE Halvårsrapport 2012 • 19/33


HALVÅRS

RAPPORT

2012

20/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

Udsigter og forventninger til fremtiden

I AAKs halvårsrapport for 2012 står der følgende vedrørende udsigter og forventninger til fremtiden:

“Det er vanskeligt at forudse, hvordan gældsproblemerne i Europa vil påvirke AAKs branche. Men AAKs

mulighed for at servicere kunderne med sundere produkter, reducerede udgifter, samt de positive virkninger fra

AAKs ”Acceleration Programme”, medfører at AAK fortsat er optimistiske omkring fremtiden, hovedsageligt

grundet en stærk Food Ingredients-forretning”.

Se AAKs resultatopgørelse og balance på side 32-33. AAKs halvårsrapport 2012 kan downloades i sin fulde

længde på www.aak.com.

Andre investeringer

UIH

UIE har en ejerandel på 45,3% i UIH, hvis eneste aktiv er en ejerandel på 22,4% i UIE. Der er ingen rentebærende

gæld i UIH, og der er minimale administrative forpligtelser. Eftersom UIEs investering i UIH reelt set er en

ejerandel i egne aktier, indgår investeringen under egne aktier i egenkapitalen.

Risici

Når der tages udgangspunkt i de største bidragsydere til UIEs indtægter, er de væsentligste risici følgende:

Råvarepriser

Den største indflydelse fra råvarepriser på UIEs overskud er palmeolieprisen, primært som følge af dens

betydning for resultatet i UP. Priserne på UPs produkter bliver ikke bestemt af UP, men af udbud og

efterspørgsel på vegetabilske olier på det globale marked, og de korrelerer desuden i nogen grad med prisen på

mineralolie. En ændring på USD 10 pr. ton i prisen på rå palmeolie vil påvirke UIEs andel i UPs resultat med

ca. USD 0,9 mio. Det bør bemærkes, at det er UPs politik at afdække en del af den fremtidige produktion på

futuremarkedet, og som følge deraf, vil prisudsving i spotkurserne på kort sigt ikke påvirke resultatet. Generelt

bestræber AAK sig på at kurssikre så meget som muligt af sit salg og råvareindkøb.

Vejrforhold

Mens vejrforholdene generelt ikke har haft den store indvirkning på overskuddet i UPs landbrugsaktiviteter i

Malaysia og Indonesien, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de seneste år

påvirket produktionen, dog kun i et mindre omfang.

Sæsonbetonet og konjunkturafhængigt mønster for landbrugsaktiviteter

Produktionen af afgrøder er sæsonpræget. Statistisk stiger UPs produktion af rå palmeolie og palmekerner

gradvist fra marts og topper omkring juli til september for derefter at falde fra oktober til februar. Unormale

globale vejrforhold, som f.eks. El Niño eller La Niña, kan dog påvirke dette mønster. Desuden har oliepalmer et

cyklisk mønster, hvilket betyder at de produktionsmæssigt i perioder går i dvale. Disse hvileperioder varierer

både i længde og hyppighed.


Konkurrence

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

HALVÅRS

RAPPORT

2012

AAK er udsat for hård konkurrence, hvilket er kendetegnende for den pågældende industri, samt for

prisudsving i råvarepriserne, som påvirker andelen af arbejdskapital, der er bundet i Selskabet.

Valutakurser

UIEs regnskab føres i USD. Hovedinvesteringerne, UP og AAK, fører dog deres regnskaber i henholdsvis

MYR og SEK. Valutarisici i forbindelse med omregning af egenkapital og resultat i UIEs associerede selskaber

til USD afdækkes ikke. Hvad angår UP, har omregningen mellem MYR og USD en dobbelteffekt. F.eks. vil

en stærk USD i hvilken råvarepriser generelt er angivet forårsage at omsætningen stiger i værdi, mens den

omregnede værdi af UPs resultat vil falde, som følge af den svagere MYR. Hvad angår UIEs investering i AAK,

er en stor del af selskabets køb af råvarer samt salgskontrakter i udenlandsk valuta. AAK kurssikrer så meget

som muligt af sit salg og sine råvarekontrakter, og som følge heraf er bruttoindtægten på alle salgskontrakter

kurssikret i den valuta der anvendes i det land, hvor hvert AAK-selskab har forretninger.

Renten

En stigning på 1 procentpoint i renten vil ikke have nogen mærkbar indflydelse på UIE.

Anvendt regnskabspraksis

UIEs halvårsregnskab er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber”,

samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Den anvendte

regnskabspraksis er uændret i forhold til den, som blev beskrevet i årsrapporten 2011. Der henvises til note 2,

side 64-72 i årsrapporten 2011 for nærmere detaljer herom.

Det skal bemærkes, at UIE skal anvende regnskabsstandarden IAS 41. Denne regnskabsstandard angår

især biologiske aktiver, som regnskabsmæssigt skal behandles på en måde, der afspejler ændringer i deres

dagsværdi, som f.eks. UPs plantager i Malaysia. UP aflægger regnskab i henhold til MFRS i Malaysia. Eftersom

denne standard ikke er implementeret i de malaysiske regnskabsstandarder, er det fortsat ikke muligt at

efterkomme dette direktiv.

Det malaysiske “Accounting Standards Board” har udstedt MFRS 141 for at bringe malaysiske

regnskabsstandarder i overensstemmelse med IAS 41. Denne nye regnskabsstandard er gældende for

regnskabsår som begynder på eller efter 1. januar 2014.

Finanskalender for 2012

28. november 2012 3. kvartalsrapport 2012

UIE Halvårsrapport 2012 • 21/33


HALVÅRS

RAPPORT

2012

22/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

Ledelses- og bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen og Ledelsen har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. januar til 30. juni 2012.

Halvårsregnskabet, som ikke er blevet revideret eller gennemgået af Selskabets revisor, er aflagt i

overensstemmelse med IAS 34: Delårsregnskaber og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for

børsnoterede selskaber.

Vi vurderer, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og den finansielle

stilling pr. 30. juni 2012, samt af Koncernens resultat og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni 2012.

Det er endvidere vores opfattelse, at Ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen

i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat, finansielle stilling som helhed, og en

beskrivelse af de væsentlige ricisi og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står overfor.

Malaysia, 29 August 2012

Bestyrelsen

Dato’ Carl Bek-Nielsen Martin Bek-Nielsen John A. Goodwin John Madsen

Bestyrelsesformand Næstformand

Bent Mahler Brian Bech Nielsen Kjeld Ranum

Direktionen

Ulrik Juul Østergaard

Adm. Direktør


Resultatopgørelse for UIE Koncernen for 1. halvår 2012

(Tallene er ikke revideret)

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

HALVÅRS

RAPPORT

2012

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

(USD ‘000) 2012 2011 2012 2011 2011

Indtægter

Andel af resultat i associerede selskaber 14.139 20.090 28.474 36.307 71.456

Renteindtægter 24 60 28 111 278

Nettogevinst på investeringer 3 - 210 105 -

Andre indtægter 28 34 37 44 61

Nettovalutakursgevinst 69 - 563 - -

Indtægter i alt 14.263 20.184 29.312 36.567 71.795

Omkostninger

Hensættelse - - - - -5.781

Generelle og administrative omkostninger -640 -563 -1.155 -1.056 -2.724

Renteudgifter -64 - -78 - -11

Nettotab på investeringer - -34 - - -153

Nettovalutakurstab - -116 - -132 -624

Omkostninger i alt -704 -713 -1.233 -1.188 -9.293

Resultat før skat 13.559 19.471 28.079 35.379 62.502

Skat -11 -42 -26 -76 -188

Nettoresultat 13.548 19.429 28.053 35.303 62.314

Resultat pr. aktie (USD) 3,31 4,51 6,79 8,17 14,46

Sammenfattet totalindkomst for UIE Koncernen for 1. halvår 2012

(Tallene er ikke revideret)

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

(USD ‘000) 2012 2011 2012 2011 2011

Nettoresultat 13.548 19.429 28.053 35.303 62.314

Finansielle aktiver disponible

for salg efter skat, nul - - - - -162

Dagsværdien på ændringer i kurssikring af

likvide midler efter skat - - - - -341

Kursregulering ved omregning af

udenlandske interesser, efter skat -17.257 30 -1.835 13.555 -13.199

Totalindkomst efter skat i alt -3.709 19.459 26.218 48.858 48.612

UIE Halvårsrapport 2012 • 23/33


HALVÅRS

RAPPORT

2012

24/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

Balance for UIE Koncernen pr. 30. juni 2012

(Tallene er ikke revideret)

30. juni 30. juni 31. december

(USD ‘000) 2012 2011 2011

Aktiver

Kortfristede aktiver:

Bankindestående 16.081 6.910 13.012

Kortfristede aftaleindskud 726 1.888 -

Tilgodehavender og andre aktiver 52 110 51

Investeringer 1.189 1.350 1.240

Modtaget udbytte fra associerede selskaber - 13.109 -

Tilgodehavende skatterefusion - 6.183 -

Kortfristede aktiver i alt 18.048 29.550 14.303

Langfristede aktiver:

Investeringer i associerede selskaber* 444.521 441.498 440.960

Materielle anlægsaktiver 31 40 48

Langfristede aktiver i alt 444.552 441.538 441.008

Aktiver i alt 462.600 471.088 455.311

Passiver og egenkapital

Kortfristede forpligtelser:

Kassekredit 6.813 - -

Skat 8 - 78

Kreditorer og skyldige omkostninger 474 5.141 624

Kortfristede forpligtelser i alt 7.295 5.141 702

Egenkapital 455.305 465.947 454.609

Passiver og egenkapital i alt 462.600 471.088 455.311

* Investering i associerede selskaber

BNSH

(USD ’000) UP (AAK) Durisol Total

Bogført værdi pr. 1. januar 2012 320.111 120.849 - 440.960

Andel i nettoresultatet 22.322 6.152 - 28.474

Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta -231 -1.278 - -1.509

Udbetalt udbytte -18.575 -4.829 - -23.404

Bogført værdi pr. 30. juni 2012 323.627 120.894 - 444.521


Egenkapitalopgørelse for UIE Koncernen pr. 30. juni 2012

(Tallene er ikke revideret)

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

HALVÅRS

RAPPORT

2012

Aktie Overkurs v/ Egne Overført Andre

(USD ‘000) Kapital emission aktier overskud reserver I alt

Egenkapital pr. 1. januar 2011 51.433 13.248 -20.462 335.062 51.051 430.332

Totalindkomst - - - 35.303 13.555 48.858

Tilbagekøb af egne aktier - - -5.922 - - -5.922

Udbytte - - - -7.321 - -7.321

Egenkapital pr. 30. juni 2011 51.433 13.248 -26.384 363.044 64.606 465.947

Aktie Overkurs v/ Egne Overført Andre

(USD ‘000) Kapital emission aktier overskud reserver I alt

Egenkapital pr. 1. juli 2011 51.433 13.248 -26.384 363.044 64.606 465.947

Totalindkomst - - - 27.011 -27.257 -246

Tilbagekøb af egne aktier - - -11.092 - - -11.092

Egenkapital pr. 31. december 2011 51.433 13.248 -37.476 390.055 37.349 454.609

Aktie Overkurs v/ Egne Overført Andre

(USD ‘000) Kapital emission aktier overskud reserver I alt

Egenkapital pr. 1. januar 2012 51.433 13.248 -37.476 390.055 37.349 454.609

Totalindkomst - - - 28.053 -1.835 26.218

Tilbagekøb af egne aktier - - -21.450 - - -21.450

Udbytte - - - -4.072 - -4.072

Egenkapital pr. 30. juni 2012 51.433 13.248 -58.926 414.036 35.514 455.305

UIE Halvårsrapport 2012 • 25/33


HALVÅRS

RAPPORT

2012

26/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

Pengestrømsopgørelse for UIE Koncernen pr. 30. juni 2012

(Tallene er ikke revideret)

1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

(USD ‘000) 2012 2011 2011

Pengestrømme fra driftsmæssige aktiviteter

Resultat før skat 28.079 35.379 62.502

Reguleringer:

Andel i nettoresultatet i associerede selskaber -28.474 -36.307 -71.456

Renteindtægter -28 -111 -278

Renteudgifter 78 - 11

Hensættelse - - 5.781

Afskrivninger 15 20 38

Valutakurstab/-gevinst -329 178 -74

Nettotab/-gevinst på investeringer -210 -105 153

Pengestrømme anvendt til driftsmæssige aktiviteter

før ændringer i arbejdskapital -869 -946 -3.323

Ændring i tilgodehavender og andre aktiver -1 20 79

Ændring i kreditorer og skyldige omkostninger -150 4.576 59

Skat (netto) -92 -10 -6

Nettopengestrømme anvendt til driftsmæssige aktiviteter -1.112 3.640 -3.191

Pengestrømme til finansiering

Udbetalt udbytte -4.072 -7.321 -7.321

Renteomkostninger -78 - -11

Nettopengestrømme anvendt til finansiering -4.150 -7.321 -7.332

Pengestrømme til/fra finansiering

Renteindtægter 28 111 278

Udbytte modtaget fra associeret selskab 23.405 13.271 35.445

Køb af investeringer -744 -690 -1.609

Provenu fra salg af investeringer 1.005 1.207 1.963

Køb af egne aktier -21.450 -5.922 -17.014

Tilgang af anlægsaktiver - -3 -33

Nettopengestrømme fra investeringer 2.244 7.974 19.030

Ændring i likvide midler -3.018 4.293 8.507

Likvide midler, primo 13.012 4.505 4.505

Likvide midler, ultimo 9.994 8.798 13.012

Likvide midler omfatter bankindestående, aftaleindskud og kassekredit i banker.


Selskabsoplysninger

Indregistreringssted Bahamaøerne

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

Bestyrelse Dato’ Carl Bek-Nielsen, bestyrelsesformand

Martin Bek-Nielsen, næstformand

John A. Goodwin*

John Madsen

Bent Mahler

Brian Bech Nielsen

Kjeld Ranum*

Administrerende direktør Ulrik Juul Østergaard

Company Secretary Alison Treco*

Hovedkontor 2nd Floor, One Montague Place

East Bay Street

Nassau, Bahamaøerne

Repræsentationskontor International Plantation

i København Services Limited

Plantations House

H.C. Andersens Boulevard 49, 3.

1553 København V, Danmark

Telefon: +45 33933330

Revisor Ernst & Young

Kuala Lumpur, Malaysia

Advokater McKinney, Bancroft & Hughes

Nassau, Bahamas

Bech-Bruun

København, Danmark

Bankforbindelser Hongkong & Shanghai Banking Corp.

Handelsbanken A/S

Danske Bank A/S

Kontaktpersoner Ulrik Juul Østergaard

Kenneth Nilsson

Telefon: +45 33933330

E-mail: uie@plantations.biz

Links www.uie.dk

www.unitedplantations.com

www.aak.com

www.melkerschorlingab.se

www.durisol.net

*Medlem af Revisionskomitéen.

HALVÅRS

RAPPORT

2012

UIE Halvårsrapport 2012 • 27/33


HALVÅRS

RAPPORT

2012

Forkortelser

28/33 • UIE Halvårsrapport 2012

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

Selskabsnavn: Forkortelse:

United International Enterprises Limited UIE eller Selskabet

United Plantations Berhad UP

AarhusKarlshamn AB AAK

Durisol UK Durisol

Melker Schörling AB MSAB

United International Holdings Limited UIH

UniOleon Sdn. Bhd. UniOleon

Crown-Foods A/S Crown-Foods

Oasis Foods Company Oasis

Valuta: Forkortelse:

Amerikanske dollar USD

Malysiske ringgit MYR

Svenske kroner SEK

Britiske pund GBP

Definitioner

Resultat pr. aktie Nettoresultat for perioden, som kan tilskrives selskabets aktionærer

Vægtede gennemsnitlige antal aktier, eksklusiv egne aktier

Indre værdi pr. aktie Egenkapital, ultimo, eksklusiv minoritetsinteresser

Antal aktier, ultimo, eksklusiv egne aktier

Forrentning af egenkapital Årets nettoresultat*, som kan tilskrives selskabets aktionærer

Gennemsnitlig egenkapital, eksklusiv minoritetsinteresser

Soliditetsgrad Egenkapital, ultimo

Samlede aktiver, ultimo

*I løbet af året annualiseres periodens resultat.

Sammenligningstal

Sammenligningstal i USD er beregnet ud fra den valutakurs der var gældende på det tidspunkt hvor tallene

oprindeligt blev rapporteret. (Alle tal omregnes ud fra en gennemsnitskurs for perioden/året, undtagen tal på

balancen, som omregnes ud fra valutakursen ved periodens/årets afslutning).


Siden er bevidst efterladt blank

UNITED

INTERNATIONAL

ENTERPRISES LIMITED

HALVÅRS

RAPPORT

2012

UIE Halvårsrapport 2012 • 29/33


Sammenfattet resultatopgørelse for UP Koncernen pr. 30. juni 2012

(Tallene er ikke revideret)

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

(MYR ’000) 2012 2011 2012 2011 2011

Omsætning 232.052 390.626 570.724 669.012 1.398.386

Driftsomkostninger -144.495 -265.877 -396.682 -441.879 -934.979

Andre driftsindtægter 11.398 11.582 17.801 18.115 10.579

Finansielle omkostninger 18 -7 -12 -14 -27

Renteindtægter 5.212 4.072 10.574 7.597 17.582

Resultat før skat 104.185 140.396 202.405 252.831 491.541

Skat -27.029 -30.810 -52.185 -57.148 -117.955

Resultat efter skat 77.156 109.586 150.220 195.683 373.586

Nettoresultat 77.156 109.586 150.220 195.683 373.586

Nettoresultatet der kan udloddes til:

Moderselskabets aktionærer 77.067 109.586 149.715 195.683 373.951

Minoritetsinteresser 89 - 505 - -365

Resultat pr. aktie

30/33 • UIE Halvårsrapport 2012

77.156 109.586 150.220 195.683 373.586

(i) Aktuel – baseret på et gennemsnit

af 208.134.266 (2010: 208.134.266)

stamaktier (cent) 37,03 52,65 71,93 94,02 179,67

Den sammenfattede resultatopgørelse for Koncernen skal sammenholdes

med det reviderede regnskab for 2011.

Sammenfattet totalindkomst for UP Koncernen pr. 30. juni 2012

(Tallene er ikke revideret)

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

(MYR ’000) 2012 2011 2012 2011 2011

Resultat for perioden 77.156 109.586 150.220 195.683 373.586

Anden totalindkomst/-tab

for perioden efter skat 1.948 -745 28 -282 -1.272

Totalindkomst for perioden 79.104 108.841 150.248 195.401 372.314

Totalindkomst tilskrevet:

Moderselskabets aktionærer 79.012 108.841 149.780 195.906 372.612

Minoritetsinteresser 92 - 468 -505 -298

79.104 108.841 150.248 195.401 372.314

Den sammenfattede totalindkomst for Koncernen skal sammenholdes

med det reviderede regnskab for 2011.


Sammenfattet balance for UP Koncernen pr. 30. juni 2012

(Tallene er ikke revideret)

30. juni 30. juni 31. december

(MYR ’000) 2012 2011 2011

Aktiver

Anlægsaktiver

Biologiske aktiver 384.207 372.135 377.947

Materielle anlægsaktiver 906.594 890.709 902.084

Forudbetalte leasingydelser 35.123 32.485 31.763

Associeret selskab 50 50 50

Finansielle aktiver disponible for salg 6.446 7.521 6.446

Derivater 1.079 3.677 1.315

Anlægsaktiver i alt 1.333.499 1.306.577 1.319.605

Omsætningsaktiver

Varebeholdning 164.718 160.786 181.145

Varetilgodehavender og andre debitorer 98.773 107.782 115.330

Skatterefusion 107 203 132

Tilgodehavende fra associeret selskab 6 3 6

Finansielle aktiver disponible for salg - 5.000 -

Likvide midler 617.672 586.266 582.796

Derivater 1.665 4.150 1.255

Omsætningsaktiver i alt 882.941 864.190 880.664

Aktiver i alt 2.216.440 2.170.767 2.200.269

Egenkapital og passiver

Egenkapital der kan tilskrives moderselskabets aktionærer

Aktiekapital 208.134 208.134 208.134

Overkurs ved emission 181.920 181.920 181.920

Andre henlæggelser 21.570 23.067 21.505

Overført overskud 1.609.661 1.468.999 1.584.827

2.021.285 1.882.120 1.996.386

Minoritetsinteresse 675 - 207

Egenkapital i alt 2.021.960 1.882.120 1.996.593

Langfristede forpligtelser

Hensættelser til pensionsydelser 11.100 7.805 11.889

Hensættelser til udskudt skat 79.237 70.871 77.043

Langfristede forpligtelser i alt 90.337 78.676 88.932

Kortfristede forpligtelser

Leverandørgæld og andre kreditorer 64.924 71.650 76.427

Kassekredit og kortfristede lån 8 1.000 391

Hensættelser til pensionsydelser 1.263 1.700 2.273

Hensættelse til skat 37.109 85.855 35.251

Derivater 839 49.766 402

Kortfristede forpligtelser i alt 104.143 209.971 114.744

Forpligtelser i alt 194.480 288.647 203.676

Passiver i alt 2.216.440 2.170.767 2.200.269

Indre værdi pr. aktie (MYR) 9,71 9,04 9,59

Den sammenfattede balance for Koncernen skal sammenholdes

med det reviderede regnskab for 2011.

UIE Halvårsrapport 2012 • 31/33


Sammenfattet resultatopgørelse for AAK Koncernen pr. 30. juni 2012

(Tallene er ikke revideret)

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

(SEK mio.) 2012 2011 2012 2011 2011

Nettoomsætning 4.207 3.907 8.429 7.750 16.695

Andre driftsindtægter 14 61 24 73 106

Driftsindtægter i alt 4.221 3.968 8.453 7.823 16.801

Råmaterialer, forbrugsstoffer og

varer til videresalg -3.352 -3.110 -6.726 -6.179 -13.350

Andre eksterne omkostninger -274 -256 -557 -495 -1.077

Lønomkostninger -291 -307 -561 -563 -1.099

Afskrivninger og nedskrivninger -88 -96 -173 -180 -350

Andre driftsomkostninger -5 - -5 -3 -11

Driftsomkostninger i alt -4.010 -3.769 -8.022 -7.420 -15.887

Driftsresultat (EBIT) 211 199 431 403 914

Renteindtægter 3 2 5 3 6

Renteudgifter -26 -21 -53 -39 -94

Andre finansielle poster -8 -11 -7 -9 -10

Total finansielle netto -31 -30 -55 -45 -98

Resultat før skat 180 169 376 358 816

Skat -51 -43 -106 -93 -212

Nettoresultat 129 126 270 265 604

Nettoresultat der skal udloddes til:

Minoritetsinteresser 1 1 2 2 2

Moderselskabets aktionærer 128 125 268 263 602

Sammenfattet totalindkomst for AAK Koncernen pr. 30. juni 2012

(Tallene er ikke revideret)

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

(SEK mio.) 2012 2011 2012 2011 2011

Nettoresultat for perioden 129 126 270 265 604

Kursregulering ved omregning af

udenlandsk valuta 30 26 2 -40 -35

Dagsværdien på ændringer i

kurssikring af likvide midler -13 - 4 - -19

Skat i forbindelse med dagsværdien på

ændringer i kurssikring af likvide midler 3 - -1 - 5

Totalindkomst for perioden 149 152 275 225 555

Nettoresultat der kan udloddes til:

Minoritetsinteresser 1 1 3 1 -1

Moderselskabets aktionærer 148 151 272 224 556

149 152 275 225 555

32/33 • UIE Halvårsrapport 2012


Aktieoplysninger

2. kvt. 2. kvt. 1.-2. kvt. 1.-2. kvt. Året

(SEK mio.) 2012 2011 2012 2011 2011

Antal aktier, tusinde 40.898 40.898 40.898 40.898 40.898

Resultat pr. aktie, SEK* 3,14 3,04 6,57 6,42 14,72

Resultat pr.aktie inkl. udvanding SEK** 3,12 - 6,54 - -

Resultat pr. aktie inkl.

fuld udvanding*** 3,04 - 6,37 - -

Indre værdi pr. aktie, SEK 88,81 78,59 88,81 78,59 86,72

Aktiekurs på balancedagen 236,50 183,50 236,50 183,50 199,50

* På nuværende tidspunkt, bliver resultat pr. aktie beregnet ud fra vægtede gennemsnitlige antal af

cirkulerende aktier.

** På nuværende tidspunkt, bliver resultat pr. aktie beregnet ud fra vægtede gennemsnitlige antal af

cirkulerende aktier inkl. udvanding af udestående tegningsoptioner (i overensstemmelse med IAS 33).

*** Resultat pr. aktie efter fuld udvanding bliver beregnet ved at dividere nettoresultatet for perioden med det

vægtede gennemsnitlige antal af cirkulerende aktier inkl. en konvertering af alle udestående aktieoptioner

til ordinære aktier.

Sammenfattet balance for AAK Koncernen pr. 30. juni 2012

(Tallene er ikke revideret)

30. juni 30. juni 31. december

(SEK mio.) 2012 2011 2011

Aktiver

Goodwill 1.070 584 733

Andre immaterielle anlægsaktiver 83 95 94

Materielle anlægsaktiver 2.869 2.698 2.801

Finansielle aktiver 195 165 144

Kortfristede aktiver i alt 4.217 3.542 3.772

Varebeholdning 2.752 3.027 2.884

Kortfristede fordringer 2.743 2.703 2.987

Likvide beholdninger 277 560 331

Langfristede aktiver i alt 5.772 6.290 6.202

Aktiver i alt 9.989 9.832 9.974

Egenkapital of forpligtelser

Egenkapital 3.632 3.214 3.547

Minoritetsinteresser 21 20 18

Egenkapital i alt inklusiv minoritetsinteresser 3.653 3.234 3.565

Langfristede forpligtelser 3.824 4.272 3.799

Kortfristede forpligtelser 1.462 1.167 1.331

Andre kortfristede forpligtelser 1.050 1.159 1.279

Kortfristede forpligtelser i alt 2.512 2.326 2.610

Egenkapital og forpligtelser i alt 9.989 9.832 9.974

Der er ingen ændringer i eventualforpligtelser.

UIE Halvårsrapport 2012 • 33/33

More magazines by this user
Similar magazines