Vælg din studieretning på BG - Birkerød Gymnasium, hf, IB og ...

birke.gym.dk

Vælg din studieretning på BG - Birkerød Gymnasium, hf, IB og ...

Birkerød Gymnasium,

HF, IB & Kostskole

Søndervangen 56 · 3460 Birkerød

Tlf. 4581 0256 · Fax 4582 0257

www.birke-gym.dk · birke-gym@edu.fa.dk

Rektor: Anders Kloppenborg

Rektor og studievejledere træffes dagligt i skolens kontortid kl. 8 -15.

(Vinterferie i uge 7)

Skolen ligger 10 minutters gang fra Birkerød station og centrum, tæt

ved Kongevejen og buslinjerne 385 og 500 S

STUDIERETNINGER 2005 PÅ BG

1. Naturvidenskabelig retning 1:

Matematik A, Fysik A, Kemi B

2. Naturvidenskabelig retning 2:

Matematik A, Kemi A, Fysik B

3. Biologisk retning:

Biologi A, Matematik B, Kemi B/Idræt B

4. Samfundsfaglig retning:

Samfundsfag A, Matematik B, Naturgeografi C

5. Sproglig retning 1:

Engelsk A, Fransk f. A, Samfundsfag B

6. Sproglig retning 2:

Engelsk A, Tysk f. A, Samfundsfag B

7. Sproglig retning 3:

Spansk A, Engelsk A

8. Musisk retning:

Musik A, Fysik B, Dramatik C/Billedkunst C

GRAFISK HIMMEL 3315 8075

Vælg din

studieretning

BG

BIRKERØDGYMNASIUM


den nye gymnasiereform

i kraft. Det er en

I2005træder

meget stor og gennemgribende

reform, som giver helt nye og spændende muligheder

for samarbejde tværs af fagene. På Birkerød

Gymnasium har vi en lang tradition for faglighed, og vi

glæder os meget til at videreføre denne tradition inden

for de nye rammer. Vi forventer med den nye reform

at kunne blive endnu bedre til at forberede jer til de

studier, I skal i gang med efter gymnasiet.

Birkerød Gymnasium tilbyder otte forskellige studieretninger

i det kommende skoleår. Fælles for

dem alle er, at studieretningsfagene er lagt fast

forhånd. Det samme er det faglige niveau, som du

skal nå i studieretningsfagene. Men derudover er der

en lang række fællesfag, som alle skal have, uanset

hvilken studieretning de vælger. Desuden er der forskellige

valgfag, som du mere eller mindre frit kan vælge

imellem, alt efter hvor mange frie valgblokke der er i

din studieretning. Fagene er inddelt i niveauer, A, B og

C, hvor A er det højeste. For at have en fuld studentereksamen

skal du mindst have 4 fag A-niveau, normalt

3 fag B-niveau og normalt 7 fag C-niveau.

Gymnasieuddannelsen starter for alle med et

grundforløb, der varer et halvt år. Her møder du

en lang række fag, som du skal have og for de

flestes vedkommende også afslutte med eksamen efter

et, to eller tre år. I grundforløbet får du også i hvert

fald to af dine studieretningsfag, så du så hurtigt som

muligt kan komme i gang med det, der interesserer

dig allermest. Efter grundforløbet begynder så selve

studieretningsforløbet, som strækker sig over to et

halvt år og afsluttes med studentereksamen. I løbet af

foråret vil du kunne klikke dig ind skolens hjemmeside

og se mere om, hvad de forskellige studieretninger

indeholder.

2

FÆLLESFAGENE

Fællesfagene er de fag, der indgår i alle studieretninger.

Nedenfor ses en liste over samtlige fællesfag i gymnasiet.

Dansk

Historie

Engelsk

Idræt

Religion*

Oldtidskundskab

Samfundsfag C

Nat. grundforløb

Kreativt fag C

2. fremmedsprog B

Fysik C*

Matematik C

Kemi C/ Biologi C/

Naturgeografi C**

Naturvidenskab B***

Alm. sprogforståelse

Alm. studieforbere.

1.g 2.g 3.g

Grundforløb 2. semester

* Religion ligger enten i 2.g eller i 3.g afhængigt af den valgte studieretning.

Fysik C ligger enten i 1.g eller i 2.g afhængigt af den valgte studieretning.

** I alle studieretninger indgår to ud af de tre fag naturgeografi C, kemi C og biologi C.

Naturgeografi er placeret i 2.g, mens biologi og kemi er placeret enten i 1.g eller i 2.g.

*** Naturvidenskab B: Alle skal have mindst et af fagene biologi, fysik, naturgeografi og kemi

mindst B-niveau. Faget ligger enten i 2.g eller i 3.g afhængigt af den valgte studieretning.

3


VALG

Inden du starter BG, skal du vælge:

ET ANDET FREMMEDSPROG

Her udbyder vi:

– Fransk som fortsættersprog

– Tysk som fortsættersprog

– Fransk, spansk eller tysk som begyndersprog

Bemærk: Hvis du vælger et begyndersprog som 2. fremmedsprog,

skal sproget vælges A-niveau.

ET KUNSTNERISK FAG

Her udbyder vi:

– Billedkunst

– Dramatik

– Musik

4

VALGFAGENE

I alle studieretningerne er der nogle frie valgblokke. Her kan du frit

lægge den eller de sidste brikker plads, så din studentereksamen

får den drejning, du synes passer til dig. Vælg mellem valgfagene

C-niveau og snus til noget nyt, opgrader et fag til B-niveau

og lær mere – eller vælg evt. et ekstra fag A-niveau, hvis du synes,

du har overskud til det.

Vi udbyder følgende valgfag:

A-niveau B-niveau C-niveau

Biologi Billedkunst Astronomi

Engelsk Biologi Billedkunst

Fransk F Dramatik Biologi

Fysik Fysik Datalogi

Kemi Idræt Dramatik

Matematik Kemi Erhvervsøkonomi

Musik Matematik Filosofi

Samfundsfag Musik Kemi

Tysk F Naturgeografi Latin

Samfundsfag Musik

Naturgeografi

Psykologi

5


”TVÆRFAGENE”

Med den nye gymnasielov er der skabt tre nye fag, som alle hviler

samarbejdet mellem flere traditionelle skolefag. To af disse

”tværfag” møder du kun i grundforløbet. Det drejer sig om ”naturvidenskabeligt

grundforløb” og ”almen sprogforståelse”, mens faget

”almen studieforberedelse” følger dig hele vejen gennem gymnasieforløbet.

Du vil møde disse ”tværfag” som skemalagt undervisning,

enten i løbet af ugen i en af skemablokkene eller i projektforløb,

hvor al anden undervisning er aflyst.

NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB

Det naturvidenskabelige grundforløb er en introduktion til de naturvidenskabelige

fags fællestræk og forskelligheder. Der arbejdes

tværs af fagene fysik, kemi, biologi og naturgeografi, og formålet er

at give en indsigt i den naturvidenskabelige tankegang og arbejdsmetode.

Undervisningen er tilrettelagt tematisk, og en væsentlig

del af tiden vil blive brugt eksperimentelt arbejde. Igennem forløbet

opnås en viden om naturvidenskabens rolle både i historisk,

samfundsmæssigt og etisk perspektiv.

ALMEN SPROGFORSTÅELSE

Formålet med faget almen sprogforståelse, som er placeret i

grundforløbet alle studieretninger, er at give alle elever en bred

forståelse af sprogenes historie, hvordan de er opbygget, og hvordan

sprog fungerer som kommunikationsredskab i bredeste forstand.

Desuden undervises du i alle elementære analysemetoder,

så du bliver i stand til at videreudvikle dine færdigheder ikke kun inden

for fremmedsprog, men også i dansk. Derigennem oparbejder

du en større forståelse for de sammenhænge, sproget fungerer i.

Dette fag er tilrettelagt som et samarbejde mellem dansk og de

fremmedsprog, der indgår i studieretningen.

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag tværs af

gymnasiets tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora

og samfundsvidenskab. Her arbejdes der med betydningsfulde natur-

og kulturfænomener og centrale forestillinger fra fortid og nu-

6

tid under anvendelse af teorier og metoder fra alle områderne.

Faget strækker sig over alle tre gymnasieår, og indgår allerede i

grundforløbet med et stort antal timer. Her vil du meget tidligt

mærke, hvordan dit studieretningsvalg sætter sit præg , hvad du

kommer til at beskæftige dig med i de projektarbejdsperioder, der

er planlagt allerede i løbet af det første halve år.

I modsætning til de to andre tværgående fag forløber almen studieforberedelse

over alle tre år. Faget afsluttes i 3.g med en synopsis,

hvor elementer fra flere fag indgår. Oplægget forsvarer du ved

en mundtlig eksamen.

Læs mere om gymnasiereformen www.birke-gym.dk

Vi glæder os til at se dig efter sommerferien!

Anders Kloppenborg

Rektor

7


STUDIERETNINGER PÅ BG

I præsentationerne de følgende sider kan du se, hvilke fag der

indgår i de otte studieretninger, og hvor mange og hvilke valgblokke

der er til rådighed. Antallet af valgblokke afhænger af, hvilke fag

der indgår hvilke niveauer i studieretningen. For nogle valgfag

gælder, at der er bindinger valget. Et fag kan f.eks. kun vælges

et højere niveau, hvis man har haft det niveauet før.

For at få et fuldstændigt billede af fagrækken skal du huske alle

fællesfagene.

NATURVIDENSKABELIG RETNING 1

MATEMATIK A, FYSIK A, KEMI B

8

A Matematik A Fysik A

B Matematik A Fysik A Kemi B

C Frit valg C/B/A* Naturgeografi C Kemi B

* Hvis der er valgt begyndersprog som 2. fremmedsprog, skal ”frit valg” – blokken bruges til

at opgradere begyndersproget til A-niveau.

NATURVIDENSKABELIG RETNING 2

MATEMATIK A, KEMI A, FYSIK B

A Matematik A Kemi A

B Matematik A Kemi A Fysik B

C Frit valg C/B/A* Kemi A Naturgeografi C

* Hvis der er valgt begyndersprog som 2. fremmedsprog, skal ”frit valg” – blokken bruges til

at opgradere begyndersproget til A-niveau.

Disse to naturvidenskabelige studieretninger har fokus matematik,

fysik og kemi.

Fysik er et middel til at forstå verden omkring os, f.eks. globale

miljøproblemer, kroppens og sansernes virkemåde, teknikken i dagligdagen

eller stoffets opbygning fra atomkerner til galakser.

Kemi har en central rolle inden for mange udviklingsområder,

f.eks. bioteknologi, lægemiddeludvikling og materialeudvikling.

I begge fag kobles teorien til det praktiske gennem det eksperimentelle

arbejde, som spiller en vigtig rolle, ligesom virksomhedsbesøg

og besøg videregående uddannelser indgår.

En studieretning med matematik, fysik og kemi åbner mulighed

for spændende tværfaglige emner, f.eks. fagenes anvendelser inden

for hospitalsverdenen eller nanoteknologi.

Matematikkens formelsprog og matematiske modeller er uundværlige

både i fysik og kemi. Der lægges vægt både den matematiske

forståelse og konkrete anvendelser af matematikken.

Begge studieretninger giver en fin forberedelse til langt de fleste

videregående uddannelser, herunder alle uddannelser med et naturvidenskabeligt/teknisk

indhold.

9


BIOLOGISK RETNING

BIOLOGI A, MATEMATIK B, KEMI B ELLER IDRÆT B

10

A Biologi A Frit valg A-niveau*

B Biologi A Kemi B/Idræt B Matematik B

C Biologi A Kemi C Frit valg C/B/A

* Hvis der er valgt begyndersprog som 2. fremmedsprog, skal ”frit valg A-niveau” – blokken

bruges til at opgradere begyndersproget til A-niveau.

Biologi er læren om alt levende og om samspillet mellem det levende

og det omgivende miljø. Faget spænder over mange emner,

som er aktuelle og vedkommende for alle, ikke mindst inden for

sundhed og miljø i bredeste forstand. I samarbejde med idræt eller

kemi sætter studieretningen fokus moderne bioteknologi og

de nyeste forskningsresultater inden for idrætsfysiologien.

Matematikfaget bidrager med modeller og matematiske analyseværktøjer,

som er en forudsætning for al naturvidenskabelig forskning.

Mulighederne er utallige:

Det eksperimentelle arbejde står selvfølgelig helt centralt. Det kommer

til at foregå både skolen, som laboratoriebesøg i private

virksomheder og i universitetsregi. En studieretning med biologi

A-niveau kræver selvfølgelig også, at man ”kommer en tur i felten”.

Du skal være opmærksom , at der denne studieretning er et

frit A-niveau. Dermed kan du f.eks. vælge at opgradere matematik

eller kemi. En anden mulighed er at vælge et af dine fremmedsprog

A-niveau.

SAMFUNDSFAGLIG RETNING

SAMFUNDSFAG A, MATEMATIK B, NATURGEOGRAFI C

A Samfundsfag A Frit valg A-niveau*

B Samfundsfag A Matematik B Naturvidenskab B**

C Frit valg C/B/A Kemi C Naturgeografi C

* Hvis der er valgt begyndersprog som 2. fremmedsprog, skal ”frit valg A-niveau” – blokken

bruges til at opgradere begyndersproget til A-niveau.

** Naturvidenskab B: Vælg mellem fysik, kemi eller naturgeografi B-niveau.

På den samfundsfaglige studieretning kommer du til at beskæftige

dig indgående med danske og internationale samfundsforhold. Studieretningens

fag giver tilsammen et billede af en lang række samfundsmæssige,

naturvidenskabelige og kulturelle udviklingslinier.

studieretningen vil de enkelte fags kerneområder blive gennemgået,

og derudover vil de forskellige fag indgå i flerfagligt samarbejde.

Her kan man f.eks. arbejde med nogle af de modeller, politikere

og eksperter bruger til at beskrive og forudsige samfundsmæssige

og naturmæssige forhold.

Der vil i denne forbindelse blive lagt vægt at belyse modellernes

rækkevidde, deres begrænsninger, de bagvedliggende forudsætninger

og modellernes betydning for vores forståelse af omverdenen.

Man kan forestille sig flerfagligt samarbejde, der bl.a. om-

11


handler politiske, økonomiske, miljømæssige, teknologiske og kulturelle

aspekter.

Typisk vil du i denne studieretning komme til at beskæftige dig

med forskellige aktuelle problemstillinger, der belyses via forskellige

faglige synsvinkler. Så du skal vælge denne studieretning, hvis du er

interesseret i at forstå det samfund, vi lever i.

Vær opmærksom , at der denne studieretning er et frit Aniveau,

hvor du selv kan vælge at tone din eksamen i f.eks. matematisk

eller sproglig retning ved at opgradere matematik eller et

fremmedsprog.

12

SPROGLIG RETNING 1

ENGELSK A, TYSK A, SAMFUNDSFAG B

A Engelsk A Tysk A

B Samfundsfag B Frit valg B/A Naturvidenskab B*

C Frit valg C/B/A Naturgeografi C Biologi C

SPROGLIG RETNING 2

ENGELSK A, FRANSK A, SAMFUNDSFAG B

A Engelsk A Fransk A

B Samfundsfag B Frit valg B/A Naturvidenskab B*

C Frit valg C/B/A Naturgeografi C Biologi C

Disse studieretninger forudsætter, at tysk eller fransk er valgt som 2. fremmedsprog

fortsætterniveau.

* Naturvidenskab B: Vælg mellem fysik, naturgeografi eller biologi B-niveau.

Når du vælger en af disse studieretninger, kommer du til at beherske

to internationale sprog højt niveau, både i tale og i skrift.

Der sættes fokus den mundtlige præsentation, så du bliver i

stand til at begå dig fremmedsproget i alle sammenhænge, og

den grammatiske korrekthed, så du også skriftligt kan kommunikere

problemfrit.

Gennem litteratur, film og medier vil vi belyse forskellige aspekter

af landenes kultur og dagligdag, og denne baggrund vil vi forsøge

at indkredse den nationale selvforståelse og f.eks. sætte forskellige

velfærdsmodeller i perspektiv. Derudover vil vi selvfølgelig

beskæftige os indgående med den kulturhistoriske tradition, som

udgår fra disse lande, og som i høj grad har været med til at sætte

dagsordenen for det moderne menneske.

Rent konkret kommer vi til at arbejde med mange genrer, både

litterære og nonfiktive, og forskellige medier, herunder massemedier

og billeder, vil indgå mange måder i arbejdet med ”tekster”.

Du vil stifte bekendtskab både med Shakespeare og Eminem,

Goethe og Rammstein eller Victor Hugo og Luc Bresson. →

13


Sprog binder et samfund sammen, og det er oplagt, at vi i denne

studieretning beskæftiger os med det internationale samfund og

specielt med Europa og Englands og Tysklands/Frankrigs politiske,

historiske og økonomiske placering heri. EU vil selvfølgelig være et

centralt område.

Studietur/udvekslingsrejse til et tysk-/fransk- eller engelsksproget

land vil være en oplagt mulighed denne studieretning.

SPROGLIG RETNING 3

ENGELSK A, SPANSK A

14

A Spansk A Engelsk A

B Spansk A Frit valg B/A Naturvidenskab B*

C Spansk A Naturgeografi C Biologi C

Bemærk, at spansk indgår som 3. fremmedsprog. Tysk eller fransk B-niveau indgår som

fællesfag. Hvis tysk eller fransk indgår som begyndersprog, skal sproget vælges

A-niveau.

* Naturvidenskab B: Vælg mellem fysik, naturgeografi eller biologi B-niveau.

Engelsk og spansk er verdenssprog og tales både i Europa og Amerika.

Du vil med denne studieretning komme til at beherske begge

sprog højt niveau såvel mundtligt som skriftligt, og der vil blive

arbejdet målrettet med forskellige kommunikative strategier i begge

fremmedsprog.

Studieretningen vil sætte fokus emner og problemstillinger

begge kontinenter. Mulighederne er mangfoldige: Koloniseringen af

både Nord- og Sydamerika, latinoproblematikken i USA, Cuba, den

spanske borgerkrig, regionale problematikker (Baskerlandet, Catalonien,

Nordirland) og ikke mindst moderne angelsaksisk og

spansksproget litteratur (Hemingway og Orwell vil være oplagte forfatterskaber)

og film. Studietur/udvekslingsrejse til Spanien eller

Storbritannien vil kunne indgå i denne studieretning.

Du skal være opmærksom , at du i denne studieretning har

endnu et fremmedsprog, enten fransk eller tysk, afhængigt af hvad

du har haft i folkeskolen.

MUSISK RETNING

MUSIK A, FYSIK B, DRAMATIK C ELLER BILLEDKUNST C

A Musik A Frit valg A*

B Musik A Fysik B Frit valg B/A

C Dramatik/ Billedkunst C Biologi C Naturgeografi C

* Hvis der er valgt begyndersprog som 2. fremmedsprog, skal ”frit valg A”-blokken bruges til

at opgradere begyndersproget til A-niveau.

Denne studieretning sætter fokus musik, sanser, kultur og naturvidenskab

og giver dig ikke mindst i kraft af det tværfaglige samarbejde

kompetencer, der er større end summen af de tre fags bidrag.

Musikundervisningen spiller selvfølgelig en helt central rolle

og fokuserer dels den mere musikteoretiske tilgang og dels

den praktiske musikudøvelse, hvor ikke mindst sammenspillet er

meget vigtigt. Samtidig vil du få indblik i en helt ny viden om høreog

synssansen og dermed få adgang til ny fysisk forståelse for

grundvilkårene og mulighederne for de sanselige kunstformer og

deres særlige udtryk. Du kommer til at deltage i musikalske/dramatiske

performanceforløb, hvor også indsigt i moderne lys- og lydteknik

får høj prioritet.

Du skal have mindst ét andet fag A-niveau, og denne studieretning

åbner flere muligheder for at opfylde dine ønsker. Med faget

fysik opfylder du allerede kravet om valg af et naturvidenskabeligt

fag B-niveau.

15

More magazines by this user
Similar magazines