Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmøde 2009 - Emu

emu.dk

Beslutningsreferat fra repræsentantskabsmøde 2009 - Emu

Skolebiblioteket 4 Nr. 10 december 2009

Ordinært repræsentantskabsmøde d. 24. og 25. oktober 2009 på ”Gl. Avernæs”

Beslutningsreferat

med billeder

”Gl. Avernæs” er et smukt sted.

v/ Bent Rasmussen, redaktør

af ”SKOLEBIBLIOTEKET”

A. Valg af dirigent m.v.

1. Landsstyrelsens (LS) forslag til forretningsorden

blev godkendt.

2. Bent Rasmussen blev valgt til

dirigent.

3. Stemmetællere: Repræsentanter fra

Lokalkreds Fyn og Frederiksborg

B. Formanden aflægger

beretning

Formandens samlede beretning byggede

på den skriftlige redegørelse 2008

(”SKOLEBIBLIOTEKET” Nr. 7-2008) og

den skriftlige beretning 2009 (”SKOLE-

BIBLIOTEKET” Nr. 7-2009) samt den

mundtlige del, der blev forelagt under

dette punkt.

C.C. Rasmussen citerede indledningsvis

i sin mundtlige beretning fra

Johannes Andersens bog ”De barnagtige

– Rundt i den moderne uoverskuelighed”

og sagde bl.a.:

”… I forhold til udviklingen i foreningens

medlemstal, så er der en

stigende tendens til, at man fagligt kun

vil ”netværke”. En forening er naturligvis

også et fagligt netværk,

Danmarks Skolebibliotekarer

er det i høj grad. Men

det er ikke kun et netværk,

det er også et forpligtende

fællesskab. Forpligtelsens

omfang afgøres naturligvis

af den enkelte selv.

Man kan forpligte sig

ved at være medlem

og yde et økonomisk

bidrag, eller man kan

forpligte sig yderligere

ved at arbejde i lokalkredse

og landsstyrelse

og der have direkte

indflydelse på

udviklingen af det

faglige fællesskab.

Det er der heldigvis

stadig mange, der

har lyst til. Og tak

for det!”

Derefter

redegjorde C.C.

Rasmussen for

en række vigtige

områder, nemlig…


Børnebogsprisudvalget: Fra venstre: Susan Lassen, Birthe Christensen, Karen Odegaard og

Kirsten Fisker.

• OK08

• Danmarks IT-vejlederforening

• Skolebibliotekaruddannelsen

• Den fortsatte udvikling af læringscentret.

• Foreningens økonomiske grundlag

Til slut i den mundtlige beretning sagde

formanden: ”Jeg vil slutte med at

sig tak til lokalkredsene for jeres rigtig

gode, uegennyttige og frivillige arbejde

de sidste to år. Tak for samarbejdet

med landsstyrelsen og for jeres støtte,

når det var nødvendigt. Helt personligt

en tak til jer fra mig. Jeg bliver altid

godt modtaget, når jeg kommer rundt

til jer. Tusind tak for det!

Tusind tak til mine landsstyrelseskolleger!

Det er en ublandet fornøjelse

at arbejde sammen med jer!

Tusind tak til direktøren for Bibliodan,

Hans Radsted og hans trofaste

personale. I rydder mange sten af

vejen for foreningen.

Tusind tak til Danmarks Lærerforening

for godt samarbejde – ikke

mindst til vores kontaktperson i

hovedstyrelsen, tusind tak til dig, Vivi

(Hansen. red.)

Tusind tak til Kommunernes

Skolebiblioteksforening for samarbejdet.

Vi har fundet en fin

balance i samarbejdet.

Tusind tak til vores samarbejdspartnere

i de øvrige biblioteksorganisationer

og institutioner.

Og hermed overgiver jeg den

skriftlige redegørelse for 2008,

den skriftlige beretning for 2009

og denne mundtlige beretning

til repræsentantskabet.”

Debat om foreningens

virksomhed

I debatten, der blev både god,

konstruktiv og skarp, havde

en lang række repræsentanter

ordet. Et udførligt referat vil

kunne læses i medlemskonferencen

på Skolekom.

Alle delberetninger og

beretningen som helhed

blev enstemmigt vedtaget!

Forelæggelse af landsundersøgelsen

2009

Carl Erik Christensen, LS

og Bjarne Thostrup, LS,


5


Skolebiblioteket 6 Nr. 10 december 2009

Vinderne af Malene Reynolds Laugesen-forsider: Fra venstre: Frank Gudmann, Lene Norup

Nielsen, Helle Jakobsen og Ingrid Balle.

forelagde undersøgelsen og resolutionen,

der blev enstemmigt vedtaget. Se

artikel andetsteds i bladet.

C. Kassereren forelægger

det reviderede regnskab

Kassereren gennemgik grundigt regnskaberne

for 2007 og 2008, der begge

udviste underskud på henholdsvis

74.170 kr. og 300.544 kr.

Regnskabet blev enstemmigt

vedtaget.

D. Behandling af indkomne

forsalg

LS havde foreslået vedtægtsændringer

som en konsekvens af LS´s forslag om

reduktion af LS fra 10 medlemmer til

8 medlemmer. C.C. Rasmussen motiverede

forslaget. Der følgeændres i

vedtægterne.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt

vedtaget.

NB: De nye, ændrede vedtægter

kan læses på hjemmesiden.

E. Fremlæggelse af budgetforslag

og fastlæggelse af

kontingent

Efter en lang og konstruktiv debat

blev budgetforslaget og kontingentforhøjelsen

godkendt.

Budgettet – og kontingentforhøjelsen

på 50 kr. (pr.

01.10.10) – blev vedtaget med

46 stemmer for, 8 undlod at

stemme.

F. Valg

1. Valg af formand

C.C. Rasmussen, Lokalkreds

Sønderjylland, genvalgt.

2. Valg af 3 medlemmer

for 2 år

Valgt blev Bjarne Thostrup,

Lokalkreds Frederiksberg

(genvalg), Kaja Pedersen,

Lokalkreds Storstrøm (genvalg)

og Stig Bergmann,

Lokalkreds Storkøbenhavn

(genvalg).

3. Valg af 4 medlemmer

for 1 år

Valgt blev Lone Rode,

Lokalkreds Sydjylland

(genvalg), Karen Odegaard,

Lokalkreds Sydvestjylland

(genvalg),


Skolebiblioteket 8 Nr. 10 december 2009

Helle Thygesen, Lokalkreds Østjylland

(genvalg)og Anna Bach, Lokalkreds

København (nyvalg).

4. Valg af …

a. 1. suppleant og 2. suppleant

Valgt blev: Lene Pagh, Lokalkreds

Sønderjylland (1. suppleant) og Birgitte

Reindel, Lokalkreds Frederiksborg (2.

suppleant).

b. en revisor.

Ernst Beckmann, Lokalkreds Nordjylland,

genvalgt.

c. en revisorsuppleant

Karen Fransen, Lokalkreds Østjylland.

d. en repræsentant til Nordisk Skolebibliotekarforening.

Valgt blev Karen Odegaard, Lokalkreds

Sydvestjylland.

e. en suppleant for repræsentanten

til Nordisk Skolebibliotekarforening.

Valgt blev Helle Thygesen, Lokalkreds

Østjylland.

f. 3 repræsentanter til Børnebogsprisudvalget

Valgt blev: Kirsten Fisker, Lokalkreds

Landsstyrelsen 2009-2011 med suppleanter.

Sydjylland (genvalg), Birthe Christensen,

Lokalkreds Østjylland (genvalg) og

Susan Lassen, Lokalkreds København

(nyvalg). Desuden består udvalget

en et LS-medlem og centerleder Nina

Christensen, Center for Børnelitteratur

(speciel sagkyndig).

G. Eventuelt

Under dette punkt gjorde C.C. Rasmussen

opmærksom på, at der er flere

pladser på konferencen ”Skolebiblioteket

& dansk” på ”Gl. Avernæs” fra

d. 27.-29. januar 2010.

Endvidere takkede C.C. Rasmussen

varmt Carl Erik Christensen,

Lokalkreds Sønderjylland,

der havde valgt at udtræde af

Landsstyrelsen efter 8 års godt &

gedigent arbejde. Fredag aften

havde Landsstyrelsen taget

afsked med Jørgen Kristensen,

Lokalkreds København, der

på grund af familiefest ikke

kunne deltage i repræsentantskabsmødet.

Også han

fik en varm formandstak for

godt arbejde igennem 8 år i

Landsstyrelsen.

n

More magazines by this user
Similar magazines