Projektbeskrivelse, konklusion og perspektivering. - hjertingklubben.dk

hjertingklubben.dk

Projektbeskrivelse, konklusion og perspektivering. - hjertingklubben.dk

Drengeklubben. Her udfordrer drengene hinanden på mange områder, for på denne måde

at afkode sig selv og hinanden mest muligt. I de forskellige situationer, jeg har sat

drengene i, så jeg tydeligt hvordan drengene spejlede sig i hinanden, for hermed at finde

grænser for, hvad der er rigtigt og forkert. Disse sociale afkodninger er altså med til at

udvikle drengenes identiteter. Men Erikssons identitetsteori omhandler også, at identiteten

skabes og fastsættes på baggrund af omgivelsernes påvirkninger, som næsten med

sikkerhed får permanent betydning for individets jeg. Dette er en socialkonstruktivistisk

tankegang, som hverken Gergen eller jeg selv er tilhænger af.

Gergen tror i stedet på, at vi har flere identiteter, som vi i forskellige situationer, udvikler i

samarbejde med vores sociale sfære og derfor ikke udelukkende på baggrund af vores

omgivelser. Gergen mener, at menneskets eksistens er relationelt og at vores væremåder

og vores ”selv” er social betinget. Vores udvikling foregår altså i det sociale samspil med

andre mennesker, og det er derfor essentielt, at indgå og forstå kulturer, som er socialt og

sprogligt betinget. Gergen beskriver endvidere at, i og med man skaber (udvikler) sig selv

igennem samværet med andre, er narrativitet en signifikant nødvendighed for opnåelse af

en god selvforståelse. Det menes altså her, at identiteten konstrueres og rekonstrueres

qua de fortællinger, vi fortæller om os selv.

I det pædagogiske klubarbejde, vil vi møde børn/unge, som er fanget i en negativ

identitetskrise. I interaktionen med disse unge, finder jeg derfor Gergens synspunkt

relevant, da man her arbejder med, at skabe et positivt billede, af sig selv og andre. Det vil

sige, at man modsat Erikssons tankegang tror på, at man gennem de relationelle forhold

kan udvikle / (re)konstruere identiteter. I arbejdet med drengene er det altså vigtigt, at

snakke sociale forhold; hvordan verden kan opfattes forskelligt og hvordan det er okay at

opfatte tingene forskelligt. Det er her vigtigt, at være opmærksom på, at

verdensforståelsen er deres egne sandheder, som skal anerkendes og respekteres trods

uenighederne. Gergens tankegang herom kaldes socialkonstruktionisme.

I forbindelse med Drengeklubben har jeg ført logbog over mine iagttagelser og oplevelser

med drengene og har tidligere bl.a. noteret følgende: ” Jeg er klar over, at det bliver en

lang proces, men jeg tror virkelig på, at det med tiden kan lade sige gøre at få ham til at se

hvad der er rigtigt og forkert og lære at håndtere dette hensigtsmæssigt. (…) han kommer

tit til mig, når han kommer i klub og vil gerne fortælle om sin dag. Den handler ofte om

3

More magazines by this user
Similar magazines