Referat fra Generalforsamling d. 21. marts 2007 - Herlev-Marielund

herlev.marielund.dk

Referat fra Generalforsamling d. 21. marts 2007 - Herlev-Marielund

Til Medlemmerne Omdelt februar 2008

Referat fra Generalforsamling d. 21. marts 2007

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægternes § 7.5

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Forslag fra medlemmerne

6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen indstiller uændret kontingent i 2007)

7. Valg af bestyrelsen

a) Valg af formand og sekretær (formanden modtager ikke genvalg)

b) Valg af 1 suppleant

c) Valg af 1 revisor

8. Eventuelt

Referat

1. Dirigent: Lis Frost

a) Præsentationsrunde: 19 huse repræsenteret.

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden Lars Jacobsen

a) LJ bød velkommen og gennemgik årets forløb.

b) Lokalplansoplæg blev gennemgået, vi søgte om ingen gennemkørsel til Marielundsvej.

c) BetalingsService til kontingent blev omtalt, ligger stille.

Spørgsmål

• Er der rykket for vor egen lokalplan?, LJ: Kommunen (teknisk forvaltning) siger at den

bliver behandlet i 2007 sammen med udstykningen på skolens areal.

• Skolevej? LJ: Brev til kommunen om skolevej samt stopforbud ved skolen.

3. Regnskab v/ kasserer Vibeke Lund Nielsen

a) Nesa, refunderet EL til kr. 2000,00, det er ikke det samme til næste år.

Spørgsmål

• Indbetalinger manglede da BM var kasserer, VLN svar er ok.

• Fastelavn arrangement manglede? Tilbud til bestyrelsen om hjælp blev givet.

• Manglende adresse til kasserer på indbetalingskort, svar VLN troede at man havde

girokort.

Formand 2007: Svend Melsen (SM) Engskolevej 36, 2730 Herlev Telefon 4484 8247 e-mail: svmelsen@post.tele.dk

Næstformand: Torben Nielsen (TN) Engskolevej 20, 2730 Herlev

Kasserer: Vibeke Lund Nielsen (VLN) Kærlundevej 39, 2730 Herlev Telefon 4822 4141

Sekretær: Jan Deleuran (JD) Kærlundevej 41, 2730 Herlev

Bestyrelsesmedl.: Mogens West (MW) Kærlundevej 55, 2730 Herlev

Suppleant: Kenneth Sørensen (KS) Kærlundevej 59, 2730 Herlev

Hjemmeside: www.herlev-marielund.dk

Gen2007-Ref-JD-r.doc side 1 af 2


4. Forslag/ oplæg fra bestyrelsen: Etablering af mere lys på stier og stikstier

a) Der er mørkt på de asfalterede stier og stikveje. Nesa’s svar kom for sent til

indkaldelsen. Etablering ca. kr. 248.000,-. Drift ca. kr. 8.400,-.

b) Stor diskussion, bestyrelsen gentog at det kun er et forslag og fik bemyndigelse til at

undersøge det nærmere bla. priser.

Spørgsmål

• Har det ikke været nedstemt før?

• Hvor kommer pengene fra? Svar: Bla. Vejfonden. Svar: Kan overføres fra vejfonden.

• Svar: Vejfonden gælder både vej og belysning.

• Vejledende afstemning skal foretages under eventuelt.

5. Ingen forslag fra medlemmerne

6. Kontingentet foreslås til det samme

a) Vores indestående konto er renten hævet til 3,5 % og der er overført kr. 50.000,00 til

kloakfonden.

7. Valg til bestyrelsen

a) Formand valgt for én periode: Svend Melsen.

b) Sekretær: Jan D. forsætter.

c) 1 suppleant: Kenneth S forsætter.

d) 1 revisor: Lis F. forsætter.

8. Eventuelt.

a) Vejledende afstemning angående lys på stierne: 13 for og 6 imod, så bestyrelsen

forsætter sine undersøgelse angående belysningen.

Indlæg

• Dårligt at belysning ikke var på indkaldelsen, LJ: det er kun et oplæg.

• Til Svend, trailer står inde på fællesarealet.

• Trailer osv. må kun holde på vejen 24 timer.

• Kærlundevej, håndværkerbiler fylder, svar det er offentlig vej.

• Må man have P-plads og opkørsel til forhaverne på Kærlundevej? Svar: Ejer kan selv

prøve at søge.

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 20:00.

På Bestyrelsens vegne

Referant: Jan P. Deleuran - den 26. juni 2007, redigeret færdigt februar 2008.

Hjemmeside: www.herlev-marielund.dk

Gen2007-Ref-JD-r.doc side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines