Nummer 1. Marts til juni - Vor Frelsers Kirke, Vejle

vorfrelserskirkevejle.dk

Nummer 1. Marts til juni - Vor Frelsers Kirke, Vejle

Østbyens Sogneblad

Vor Frelsers Kirke

– en levende kirke

Østbyens Kirkeblad

Vor Frelsers Kirke

– en levende kirke

23. årgang · nr. 1 · Marts - April - Maj- Juni 2013


2

Østbyens Kirkeblad

Vor Frelsers Kirke

Menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke

Emil Tang, formand, Lene Hummel, Poul Ulrich Jensen, Allan Dresling, Conny Jakobsen, næstformand, Frank

Federspiel-Trautvetter, Marianne Kristensen, Svend Nørby, kirkeværge og kontaktperson, Jette Høllsberg Vinter,

Knud Dideriksen, kasserer.

Knud Dideriksen har spurgt nogle af de nye menighedsrådsmedlemmer, hvorfor de har

sagt ja til opgaven:

Allan Dresling

I menighedsrådet kan man arbejde aktivt med

støtte af vores kirke og dens mange aktiviteter i

et kreativt samarbejde med mange andre. Et nyt

sognehus skaber spændende udfordringer og vil

komme til at give hele vores kirkeliv ved Vor Frelsers

Kirke en ny dimension.

Frank Federspiel-Trautvetter

Jeg er medlem af menighedsrådet i Vor Frelsers

Sogn, hvorfor? Fordi jeg er kristen, og fordi jeg

derved har mulighed for at være med til at skabe

nogle aktiviteter og nogle gode rammer, ikke

mindst for sognets ældre beboere igennem mit

arbejde i aktivitets- og bladudvalg.

Poul Ulrich Jensen

Jeg har tidligere været medlem af menighedsrådet

i to perioder – en meget positiv oplevelse.

Tilslutningen til den danske folkekirke er for nedadgående,

men Vor Frelsers Kirke er centrum for

en levende menighed, der slutter op om gudstjenester

og arrangementer. Det vil jeg gerne være

med til at arbejde for må fortsætte.

Jette Høllsberg Vinter

Det har altid betydet meget for mig at komme i en

kirke som denne, hvor evangeliet bliver forkyndt,

og hvor jeg kan føle mig som en del af et fællesskab,

der giver plads til forskelligheder. Jeg håber at

kunne bidrage til, at Vor Frelsers Kirke fortsat vil være

en levende kirke, hvor alle må føle sig velkomne.


Det nye menighedsråd er nu trukket i arbejdstøjet

og har på sit første møde i november md.

konstitueret sig:

• Formand – Emil Tang

• Næstformand – Conny Jakobsen

Kirkeværge – Svend Nørby

• Kasserer – Knud Dideriksen

• Formand for bygningsudvalget – Allan Dresling

I januar md. afholdt det nye menighedsråd sit

første ordinære møde, hvor kirkegårdsleder Jens

Thorsen var inviteret til at fortælle om kirkegårdene,

samarbejdet bysognene imellem vedr. kirkegårdene

og om, hvilke ydelser kirkegårdskontoret

leverer.

På næste menighedsrådsmøde den 4. marts

deltager provst Leif Arffmann for at fortælle om

provstiets relationer til menighedsrådet.

Nyt sognehus

Der er nu afsat midler til byggeriet af nyt sognehus

ved Vor Frelsers Kirke og under forudsætning

af, at finansieringsplanen godkendes, iværksættes

projektet.

Tidsplanen vil under forudsætning af godkendelse

af finansieringsplanen se ud som følger:

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra

menighedsrådet

• Januar 2013: Nedsættes byggeudvalget til behandling

af forslag til tidsplan og finansieringsplan

i provstiudvalget.

• Februar – april 2013: Byggeudvalgsmøder,

Informationsmøder.

Marts – maj 2013: Endelig udfærdigelse/godkendelse

af projektet til licitation.

• Juni 2013: Licitation på byggesagen og evt. tilretning

af projektet.

• August 2013: Det gamle menighedshus nedrives.

• September 2013 - november 2014: Byggeriet

af det nye sognehus.

• November 2014: Indvielse af det nye sognehus

1. søndag i advent 2014.

Der skal på næste menighedsrådsmøde træffes

beslutning om konfirmandundervisning i byggeperioden

samt en beslutning om, hvor de nuværende

arrangementer, som nu afholdes i menighedshuset,

afholdes i byggeperioden.

3


4

Østbyens Kirkeblad

Vor Frelsers Kirke

Diakonipræst i Vejle

Efter vedtagelse i Provstiudvalget og efterfølgende

tilslutning på budgetsamrådet i august

2012 er der på budgettet 2013 afsat midler til finansiering

af en fuldtids præstestilling vedr. diakoni

i Vejle provsti.

Provsten har efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe

bestående af repræsentanter fra de fire

bysogne og distriktsforeningen for Menighedsråd,

som i løbet af foråret har til opgave at undersøge,

hvorledes en struktur for stillingen skal se

ud, fremkomme med forslag til stillings og funktionsbeskrivelse

samt overvejelser om, hvilken tilknytning

stillingen skal have til sognene og andre

kirkelige/sociale organisationer.

Diakoni-praktikanter

Sognemedhjælper Britta Søes har lavet en aftale

med Grejsdalens Efterskole om et samarbejde

vedr. praktikanter fra efterskolens 10+ om at deltage

i forskellige diakonale opgaver i Vor Frelsers

Sogn, som julehjælp, besøgstjeneste, skumrimgsmeditation,

torsdagscafé m.m.

Visionsdag for menighedsrådet

Det nye menighedsråd og personalet ved Vor

Frelsers Kirke afholder visionsdag den 22. april,

hvor temaet er: Hvad vil vi med Vor Frelsers Kirke

,i sognet og hvilke opgaver har Vor Frelsers Kirke

i sognet?

Emil Tang

Menighedsrådsformand.

Kirkebil

Der kan bestilles kirkebil til alle gudstjenester. Pris 20 kr.

Ring til kordegnen på tlf. 75 82 09 62 fredag mellem kl.

10.00-13.00.

Til alle koncerter og møder kan der også benyttes

kirkebil ved henvendelse til kordegnen dagen før, eller

senest samme dag inden kl. 12.

Sommerhygge – Steensens Vej 5

Søndag den 7. juli kl.14.00.

Alle er velkomne til sommerhygge på Steensens Vej

5. Vi synge, hører historie, får kaffe og lagkage. Vi slutter

med andagt.

Velkommen : Kirsten og Bjørn.


Tør du?

Af Inge Forum Blicher

Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så

skal alt det andet gives jer i tilgift. Matt 6,33

Sådan lover Gud os!!

Har du prøvet at føle dig ensom? Bibelen lærer

os, at vi er skabt til at leve i fællesskab med Gud,

så det er ikke underligt, hvis følelsen af ensomhed

også har ramt dig.

Fællesskabet med Gud blev brudt i syndefaldet.

Synden kom ind i verden, og vi kunne ikke længere

være sammen med Gud. I det gamle testamente

kan vi læse, at Gud gav en lov for at vise

os, hvad der er hans vilje med vores liv. Hvis vi

følger denne lov til punkt og prikke, samt lovens

intention om AT ELSKE GUD OG VORES NÆSTE

MED ALT HVAD VI ER OG HAR, så kan vi opnå fællesskab

med Gud.

Jeg er ked af at sige det. Men intet menneske kan

elske Gud og næsten fuldkomment. Synden i os

umuliggør det. Og dog - Gud blev menneske.

Han elskede os så højt, at han selv døde for at

genoprette fællesskabet. Han har gjort det muligt

for os mennesker, så vi igen kan være sammen

med ham.

Tør du tro dette? Tør du søge Guds rige og retfærdighed?

Jeg har oplevet, hvilken befrielse det har været.

Jeg er ikke længere under loven, men loven er

blevet en hjælp i mit liv. Loven er blevet en rettesnor,

ikke en pegefinger. Jeg har oplevet, at blive

sat fri.

Jeg er aldrig alene. Ikke der med sagt, at følelsen

af ensomhed aldrig er en del af mit liv. Men jeg

ved, at siden Jesus blev min frelser, har jeg aldrig

været ensom.

Folkekirkens nye logo.

5


6

Østbyens Kirkeblad

Musik i Vor Frelsers Kirke

MUSIK I KIRKEN

Påskekoncert ”7 døgn i

Jerusalem” af Martin Alfsen

Palmesøndag den 24. marts kl. 15.00

For fjerde og sidste gang fremfører vi den populære

rytmiske påskepassion i vores kirke. Også denne

gang står mange gode kræfter sammen om det

store projekt, der omfatter Vor Frelsers Kirkes Ungdomskor,

The United Saviour Singers, Grindsted Pigekor,

samt 4 musikere og 9 solister. Omkring 100

medvirker. Musikerne og de 4 hovedsolister, Anette

Mouritsen, Benjamin Hougaard, Lucas Tuan Minh

Hoang og Mark Søndergaard Jensen, er alle professionelle.

Dirigent Erik Linow.

I løbet af 25 satser – og godt en times tid - gennemspilles

hele påskeberetningen om Jesus lidelse, død

og opstandelse. Musikken er iørefaldende, store korsatser

for dobbeltkor veksler med solopassager, rolige

satser veksler med livlige satser. Det hele kulminerer

i en triumferende opstandelsesfuga nærmest

i Bach stil.

Billetter af 100 kr. (børn u. 12 år 60 kr.) købes forlods

på kordegnekontoret i åbningstiden (anbefales) eller

ved indgangen. Dørene åbnes en time før koncerten.

Københavns Drengekor

Fredag den 24. maj kl. 19.30

Det bliver et glædeligt gensyn med det berømte

Københavns Drengekor/Det Kongelige Kantori,

der er hjemhørende i Københavns Domkirke og

står under prinsgemalen, HKH Prins Henriks protektion.

For 3 år siden gæstede de os med stor

succes. I den forbindelse blev der udtrykt et stort

ønske om et gensyn. Lige som sidste gang skal

alle drengene indkvarteres privat 2 og 2 hos menighedens

medlemmer. Så sig gerne til, hvis du

er interesseret i at have to sanglærker indkvarteret

for en nat. Alle de voksne mænd indkvarteres

på vandrerhjem.

Dirigent er korets leder gennem mange år, Ebbe

Munk, der har rejst i hele verden med koret, indspillet

plader og lavet talrige højt værdsatte koncerter.

Entre kr. 100 ved døren.


Musikgudstjeneste med

”Misa Criolla”

Søndag den 2. juni kl. 10.30

Spændstig og lifligt klingende sydamerikansk

musik vil fylde kirken denne sommer søndag.

’Misa Criolla’ af argentinske Ariel Ramirez (1921

– 2010) er det mest berømte værk af folkloristisk

tilsnit i hele verden. Diverse cd’er er lavet med

det i tidens løb, og forskellige typer sangere har

sunget de solistiske partier lige fra sydamerikanske

gospelmamaer til Jose Carreras, den ene af

de såkaldte 3 tenorer. Der er faktisk tale om en

genopførelse i vores kirke, idet ungdomskoret for

17 år siden lavede den med stor succes. Det skyldes

ikke mindst den veloplagte og iørefaldende

Oplysning!

musik. De 5 flotte satser

vil blive fordelt over

hele gudstjenesten, og

menigheden vil også

få lejlighed til - udover salmer fra salmebogen - at

synge med på dejlige sange fra sydamerikansk/

spansk tradition. Folkemusikinstrumenter vil ledsage

korsangen og solisterne.

Vor Frelsers Kirkes Ungdomskor udvidet med

medlemmer fra TUSS-koret.

Dirigent, Erik Linow.

Det er på sin plads at rette en stor tak til Den Hindborgske

Fond for en generøs gave til kirken. I en del år har vi fra medarbejdernes

side efterlyst nogle bedre lysforhold omkring

trappen foran i kirken. Nu kan vi forhåbentlig i mange år

glæde os over en fin og diskret ny installation! På hver af de

to forreste søjler er der opsat en lang lodret skinne med hver

4 justerbare spotlys, der både kan drejes i forskellige retninger,

køres op og ned, gradueres i lysstyrken – og som giver

et varmt og blødt lys. Solister ved koncerter, kor, præster, talere,

klaverspillere, ja, agerende af enhver art, alle, der benytter

sig af rummet omkring trappen, kan fremover få gavn og

glæde af dette lys fra oven! Den gode kontakt til fonden skyldes

menighedsrådets formand, og den praktiske gennemførelse

skyldes kontaktpersonen. Endnu engang tak for oplysningen!

Organist Erik Linow

7


8

Marts

Gudstjenester i Vor Frelsers Kirke

Dato: Kl: Præst:

Søndag den 3.

Luk.11,14-28

10.30 Dorthe Rask Jensen

Torsdag den 7. 17.00 Spaghettigudstjeneste

Bjørn Ellerbek

Søndag den 10. 10.30 Bjørn Ellerbek

Joh.6,1-15

Inds. Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 17.

Luk.1,26-38

10.30 Margrethe Winther

Søndag den 24. 10.30 Bjørn Ellerbek

Matt.21,1-9

Kontinuerlig altergang

med lovsang

Kirkekaffe i Missionshuset

Skærtorsdag den

28.

10.30 Dorthe Rask Jensen

Matt.26,17-30 17.00 Bjørn Ellerbek

Påskemåltid

Langfredag den 29.

Matt.27,31-56/

Mark.15,20-39

10.30 Bjørn Ellerbek

Påskedag den 31.

Mark.16,1-8

10.30 Margrethe Winther

Spaghettigudstjeneste med

”La sanja”

Torsdag den 7. marts kl. 17.00

Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste med

børnesange og dukketeater ved sognemedhjælper

Britta Søes og sognepræst Bjørn Ellerbek. Efter

gudstjenesten er der gratis ”La sanja” i Menighedshuset

ved siden af kirken.

April

Dato: Kl: Præst:

2. påskedag den 1.

Luk.24.13-35

Søndag den 7.

Joh. 20.19-31

Søndag den 14.

Joh.10,11-16

Søndag den 21.

Joh.16,16-22

St. Bededag

Fredag den 26.

Matt.3,1-10

Søndag den 28.

Joh.16.5-15

Påskemåltid

10.30 Bjørn Ellerbek

KFUM og KFUK inds.

10.30 Dorthe Rask Jensen

Konfirmation

19.00 Rytmisk gudstjeneste

Bjørn Ellerbek

9.00 Bjørn Ellerbek og Jacob

Simonsen

Konfirmation

11.00 Bjørn Ellerbek

Konfirmation

10.30 Dorthe Rask Jensen

Inds. Missionen blandt

Hjemløse

10.30 Margrethe Winther

Konfirmation

10.30 Bjørn Ellerbek

Kontinuerlig altergang

med lovsang

Inds. Dansk Bibel-Institut

Skærtorsdag den 28. marts kl. 17.00

Jesus indstiftede nadveren ved et jødisk påskemåltid.

Vi vil prøve at genopleve begivenheden

gennem læsninger, salmer, fortælling og et symbolsk

påskemåltid, hvor vi smager på måltidet.

Derefter er der normal altergang.

Ansvarlige Kernehusfællesskabet.


Maj

Dato: Kl: Præst:

Søndag den 5.

Joh.16,23-28

10.30 Dorthe Rask Jensen

Kr. himmelfart 10.30 Bjørn Ellerbek

Torsdag den 9.

Mark.16,14-20

Inds. Folkekirkens Mission

Søndag den 12. 10.30 Frede Østergård

Joh.15.26-16.4

Inds. Sømandsmissionen

Pinsedag den 19. 10.30 Bjørn Ellerbek

Joh.14,22-31

Kontinuerlig altergang

med lovsang

Inds. Folkekirkens Nødhjælp

2. pinsedag den 20. 11.00 Friluftsgudstjeneste i

Skyttehushaven ved

bykirkerne

Søndag den 26.

Joh.3,1-15

10.30 Dorthe Rask Jensen

Opstandelse

Ved gudstjenesten 2. påskedag

mandag den 1.

april vil børn sætte påskeliljer

i det sorte kors for at

markere, at Jesus sejrede

over døden i påsken.

Bjørn Ellerbek

Rytmisk Gudstjeneste

Søndag den 7. april kl. 19.00

Gudstjeneste med rytmiske instrumenter trommer,

basguitar, guitar og el-klaver.

Der er forsangere og en afslappet liturgi.

Lene Rønne samler band og Bjørn Ellerbek er præst.

Fælleskirkelig bøn

Hver onsdag i lige uger er der fælleskirkelig bøn i

Sognehusets kælder fra kl. 16-17.

Den første mandag i hver måned er der møde på skift

i byens kirker fra kl. 19– 21.

Alle er velkomne: Bjørn Ellerbek og Esther Jeppesen.

Juni

Dato: Kl: Præst:

Søndag den 2.

Luk.16,19-31

Søndag den 9.

Luk.14,16-24

Søndag den 16.

Luk.15,1-10

Søndag den 23.

Luk.6,36-42

Søndag den 30.

Luk.5,1-11

Juli

10.30 Bjørn Ellerbek

Musikgudstjeneste

10.30 Dorthe Rask Jensen

10.30 Bjørn Ellerbek

Kontinuerlig altergang

med lovsang

Inds. Kristeligt Forbund

for Studerende

10.30 Dorthe Rask Jensen

10.30 Bjørn Ellerbek

Dato: Kl: Præst:

Søndag den 7.

Matt.5,20-26

10.30 Bjørn Ellerbek

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag den 20. maj kl.11.00

Gudstjenesten finder sted på scenen i Skyttehushaven.

Det er et fælles kirkeligt engagement for

bykirkerne i Vejle. Der vil være korsang og forskellige

kreative aktiviteter.

Efter gudstjenesten er man velkommen til at

nyde sin medbragte madkurv.

9


10

Sogneeftermiddag

Østbyens Kirkeblad

Vor Frelsers Sogn

Torsdag den 14. marts kl. 14-16

Turen går til Dansk Vestindien

De tre øer i Caribien: St. Thomas, St. Jan og St. Croix,

som vi i 1917 solgte til USA, var gennem mere end

200 år en dansk tropekoloni med en dramatisk historie.

I dag hedder øerne United States’ Virgin Islands

og er et yndet turistmål, også for danskere,

for fortiden er stadig særdeles levende.

Poul Ulrich Jensen tager os med på en rejse til

Dansk Vestindien.

Sogneeftermiddag – udflugt

til Galleri Bibelland

Torsdag den 11. april kl. 14 – ca. 16.15

Denne eftermiddag tager vi på udflugt til Galleri

Bibelland nær Brejning, hvor der vil være rundvisning

i Galleriet ved Gert Grube. Vi drikker kaffe

m.m. i Galleriet.

Galleri Bibellands faste udstilling består af Gert

Grubes samling af bibelske skulpturer. Samlingen

omfatter mere end 40 værker, som fortæller en

række af de bibelske fortællinger og tematiserer

forskellige sider af kristendommen. Alle skulpturer

er lavet af ler. Gert Grube har siden 1973 arbejdet

med skulpturer, der illustrerer de bibelske skikkelser

eller store livstemaer som lidelse, smerte og

kærlighed.

Sogneudflugt

Onsdag den 15. maj kl. 9 – ca. 17

Sogneudflugten

bliver en

spændende og

indholdsrig tur

til Glud Museum

og omegn

(se også www.gludmuseum.dk). Middagen

indtages på Bjerre kro. Der vil være busrundvisning

i området og rundvisning på Glud Museum.

Dagen afsluttes med kaffebord på Glud Museum.

Vi forventer at være tilbage i Vejle kl. ca. 17.

Vi mødes i Menighedshuset ved Vor Frelsers Kirke

kl. 9 til fællesskab, en kop kaffe og lidt brød. Kl. 10

er der afgang med bussen. Turen arrangeres sammen

med Sct. Nickolai og Sct. Johannes sogne.

Prisen er 250 kr. pr. person (til dækning af mad, kaffebord

og entré), som betales på kordegnekontoret

ved tilmelding (sidste frist 15. april). Der er et

begrænset antal pladser.

Bussen kører fra Vor Frelsers Kirke kl. 14, og er tilbage

igen ca. 16.15.

Det koster 25 kr. for entré og kaffe (betales ved indgangen).

Som vanligt kan der bestilles kirkebil for

20 kr. til og fra kirken.

Tilmelding til kordegnekontoret senest fredag d. 5. april.


Konfirmationer

Søndag den 7. april kl. 10.30 bliver Kirstine Seligmann

7. A konfirmeret ved Dorthe Rask Jensen

Søndag den 14. april kl. 9.00 bliver Kirstine Seligmann

7. C konfirmeret ved Jacob Simonsen

og Vejle Friskole og Lukasskolen konfirmeret ved

Bjørn Ellerbek.

Søndag den 14. april kl. 11.00 bliver Kirstine

Seligmann 7. B konfirmeret ved Bjørn Ellerbek

St. Bededag den 26. april kl. 10.30 bliver Midtbyskolen

konfirmeret ved Margrethe Winther.

Hvorfor vil jeg konfirmeres?

Jeg vil gerne konfirmeres,

fordi jeg tror på Gud. Jeg vil

bekræfte min tro på Gud.

Da jeg blev døbt, blev jeg

en del af troen på Gud, og

nu vil jeg gerne bekræfte,

at jeg stadig tror på Gud.

Jeg kan rigtig godt lide at

til undervisning, fordi

man lærer en masse om

Gud, og det er godt at vide noget, om det man

siger ja til, jeg synes, at det er sjovt og finde ud af

hvad andre tænker om Gud, fordi nogle gange

kan det hjælpe en til at se nogle nye ting, som

man selv ikke kunne se før. Jeg glæder mig også

meget til at holde festen, hvor hele min familie

og venner bliver samlet. Det er også fedt, at der

er konfirmandkursus, og det glæder jeg mig også

rigtig meget til, jeg håber, at jeg kommer til at

lære en masse nye mennesker at kende, og det

bliver fedt at møde nogen, der skal på den

samme efterskole som mig. Så alt i alt glæder jeg

mig til den 14. april, når jeg skal konfirmeres.

Kristian Mortensen

Skumringsmeditation

Mandage fra kl. 16.30 - 17

Skumringsmeditation er en mulighed for at

trække sig tilbage og en hjælp til personlig fordybelse,

bøn og meditation. Meditationen er bygget

op om sange fra Taizé, ord til eftertanke, stilhed

og bøn.

Sidste gang inden sommeren er mandag d. 13. maj.

Morgensang/andagt med

efterfølgende kaffe

Tirsdage kl. 10 – ca. 11 i maj og juni

Vi mødes i kirken til en kort morgenandagt (ca. 20

min.), som vil bestå af følgende elementer

• Fællessalmer, ledsaget af flygel

• Læsning/fortælling fra Bibelen, måske med en

kort kommentar knyttet

• Tid til eftertanke

• Bøn (herunder Fadervor)

• Velsignelsen

Bagefter er alle, der har lyst, velkomne til at gå med

over i Menighedshuset, hvor der vil være hyggeligt

samvær, en kop kaffe/the og småkager.

Arr. Præster og Sognemedhjælper.

11


12

Østbyens Kirkeblad

Vor Frelsers Sogn

Besøgstjenesten

Har du lyst til at få besøg ugentligt

eller hver 14. dag?

Eller har du lyst til at blive besøgsven?

Besøgsven og vært kan være sammen om

mange ting – fx socialt samvær, samtale, ture ud

af hjemmet, fælles oplevelser såsom koncert eller

udstillinger, spille kort, højtlæsning m.v.

Besøgstjenestens formål er at sprede glæde og

opmuntring for både besøgsvært og besøgsven .

Kontakt sognemedhjælper Britta Søes for at høre

nærmere på: tlf. 29 26 13 40/briso@km.dk

Kirkekaffe

Vil du være frivillig?

Sogneindsamling - Folkekirkens Nødhjælp 2013

Hvad brænder du for? Hvordan har du lyst til

og mulighed for at bidrage til fællesskabet?

Sidder du med nye idéer og tiltag, som du

gerne vil være med til at igangsætte?

Der er allerede en stor gruppe frivillige ved

Vor Frelsers Kirke – det er vi meget taknemmelige

for. Vi vil gerne inddrage endnu flere i

at være frivillige.

Se mere på kirkens hjemmeside www.vor

frelserskirkevejle.dk om ”frivillighed” og

hvilke muligheder der er. Henvend dig gerne

til sognemedhjælper Britta Søes for mere

info.

HUSK indsamlingen, søndag den 10. marts 2013. Vi starter umiddelbart efter gudstjenesten

og mødes i Sognehuset, Worsaaesgade 2, hvor der vil være kaffe og rundstykker.

Har DU lyst at være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig

som indsamler hos:

Johannes Albinus, tlf. 7572 7446

Svend Nørby, tlf. 7572 7575

Per Frisgård på tlf. 7583 4385 eller e-mail: per@frisgaard.com


Alpha-Kursus

Intro-kursus til kristendom/

Et grundkursus i kristen tro

11 tirsdag aftner kl. 18-20.45

med opstart den 2. april samt en kursuslørdag

den 4. maj.

Sted: Kurset afholdes for det meste i Sognehuset

Worsaaesgade 2, ved Vor Frelsers Kirke.

Indhold: Alpha-kursus er det mest udbredte internationale

grundkursus i den kristne tro. Hver

kursusaften består af 3 hoveddele. a) Socialt samvær

hvor vi spiser sammen. b) Oplæg over et centralt

kristent emne. c) Samtale over emnet.

Program: Se folder i Kirkens våbenhus eller

hjemmesiden www.vorfrelserskirkevejle.dk

Tilmelding senest den 20. marts til kordegnekontoret

7582 0962, eller på briso@km.dk

Torsdagscafé

Torsdage kl. 14 - 16

Vi mødes til hyggeligt samvær i Menighedshuset

ved siden af kirken. Vi drikker kaffe sammen,

synger og der er indslag af forskellig slags

(fx oplæsning, quiz, tanker om liv og tro m.v.).

Kaffe/te koster 5 kr. Medbring selv brød.

Der kan bestilles kirkebil til 20 kr. hos kordegnen

Sidste gang inden sommerferien torsdag d.

23. maj.

Alle er velkomne!

Formand Hans Kelstrup tlf. 7582 0362

Se mere på www.kirkedage.dk

Kirkevandring

Søndag den 5. maj kl. 11.00 i Løget Kirke.

Højmesse med efterfølgende kirkefrokost og

vandretur i Løget By.

Tidligere inspektør for AAB, Poul Erik Jensen vil

efter gudstjenesten og kirkefrokosten lede en

gåtur i Løget By. Turen slutter med kaffe i det nye

kvarterhus.

Arr. Bykirkerne i Vejle. Alle er velkomne.

Vejle By Night

Fredag den 31. maj

Kirken er åben fra kl. 20-22.30

• Tid til stilhed og eftertanke

• Tænd et lys, læs et skriftsted m.m.

• Stille musik

• Kunstudstilling

• Rundvisning i kirken

• Få lidt godt til ganen og maven

• En tur i tårnet med udsigt over Vejle

• Mulighed for samtale/forbøn

• Andagt kl. 22

13


14

Østbyens Kirkeblad

Vor Frelsers Sogn

Kernehuset er et folkekirkeligt fællesskab for

hele familien, i forlængelse af gudstjenesterne

i Vor Frelsers Kirke.

Ud over de fælles arrangementer, der står her

i programmet, mødes vi i hinandens hjem i

smågrupper, de såkaldte ”cellegrupper”, hvor

vi har god mulighed for at lære hinanden at

kende og for at lære Gud bedre at kende

igennem bibellæsning, samtale og bøn.

Der er også mulighed for at deltage i arrangementer

særligt henvendt til kvinder,

mænd eller familier.

Har du lyst til at komme med i en gruppe –

eller vil du i det hele taget gerne vide mere

om Kernehuset så kontakt Torben Ramlov på

44940886 eller Susanne Morthorst på

23320055. Du kan også læse mere på www.

kernehusetvejle.dk

Kernehusets program

Mandag d. 18. marts og tirsdag d. 19. marts

kl. 19.30 i Menighedshuset

Mie og Leif Johanson underviser

Torsdag d. 28. marts kl. 17.00

Påskemåltid i kirken

Tirsdag d. 30. april kl. 17.00 i Sognehuset

Fyraftensmøde

Tirsdag d. 28. maj kl. 19.30 i Menighedshuset

Celletræf

Søndag d. 23. juni kl. 17.00

Sankt Hans aften hos Else og Jakob Obel,

Fårupvej 29, 7300 Jelling

Sommer-Café 2013

Velkommen til Sommer-Café i Sognehuset,

Worsaaesgade 2

Torsdage den 4 - 11 - 18 og 25. juli kl. 14-16.

Bemærk torsdage!

Hvad brænder du for?

Hvad er det bedste du ved?

Kaffe/the koster 5 kr. Medbring selv brød.

Frugt og saftevand nydes i haven

Velkommen til alle

Poul Jensen, Erik Linow og Lillian Jakobsen

Bibelstudiekreds

I Sognehusets kælder onsdagene:

den 6. marts, 3. april og 1. maj kl. 19 – 21.

Kredsen er åben for alle interesserede.

Henvendelse kan ske til

Knud Hebsgaard

Tlf. 75 83 53 56


Amtets Begravelsesforretning

v/ Susanne & Hans Boesen

Vardevej 31 · Fredericiavej 89 ·7100 ·710 ·7100 Vejle

75 82 24 55

Alle aftaler kan træffes i Deres hjem.

Døgnvagt alle ugens 7 dage.

Boesens Begravelsesforretning Archibalds

Vejles ældste - grundlagt 1880 Begravelsesforretning

Nørrebrogade 9, 7100 Vejle Fredericiagade 3, 7100 Vejle

75 82 07 25 Svarer altid 75 72 12 13 Svarer altid

Vort medlemskab af brancheforeningen,

Danske Bedemænd er Deres garanti for,

at vi yder en professionel og seriøs

bistand i forbindelse med dødsfald. Ella Sinding Simon Simonsen Annette Clausen Anders Pedersen

www.schweitzer.dk

15


Vor Frelsers Kirke

Kordegnekontor:

Worsaaesgade 2, 7100 Vejle

Tlf. 7582 0962, fax 7582 8072

mhe@km.dk

Mandag, tirsdag, onsdag

kl. 9 - 13

Torsdag 10 - 13, tillige kl. 16 - 18

Fredag 10 - 13 • Lørdag lukket

Kordegn:

Merete Henriksen

mhe@km.dk

Sognepræst:

Bjørn Ellerbek

Steensens Vej 5, 7100 Vejle

Tlf. 7582 1224

be@km.dk

Træffes kl. 11 - 12 samt torsdag

kl. 17 - 18 eller efter aftale, dog

ikke mandag.

Sognepræst:

Dorthe Rask Jensen

Ørstedsgade 36, 7100 Vejle

Tlf. 7582 8383

drj@km.dk

Træffes kl. 11 - 12 samt torsdag

kl. 17 - 18 eller efter aftale, dog

ikke onsdag.

Sognepræst:

Margrethe Winther

Tlf. 2578 1090

maw@km.dk

Sognetilknyttet præst

Generalsekretær &

Sømandspræst

Frede Ruby Østergård

Havnepladsen 1

7100 Vejle

Tlf : 3393 2543 - 2972 5994

fro@somandsmissionen.dk

Nyttige oplysninger

Organist:

Erik Linow

Helsebakken 17, 7100 Vejle

Tlf. 7583 5405

elinow@tunet.dk

Hjemmeside: www.linow.dk

Organist:

Hanne Tolbøll Nielsen

Frydsvej 10, 8700 Horsens

Tlf. 7561 4181

hn@doks.dk

Orlov

Organistvikar:

Torben Steen Jensen

Tlf. 5170 6575

torbensteenjensen@gmail.com

Kirketjener:

Torben Graae

Tlf. 2274 0190

tgtjm@hotmail.com

Sognemedhjælper/

kordegnevikar:

Britta Søes

Worsaagade 2, 7100 Vejle

Tlf. 2926 1340

briso@km.dk

Træffes bedst hverdage mellem

12.30-14.30, dog ikke torsdag.

Vor Frelsers Sogns

hjemmeside:

www.vorfrelserskirkevejle.dk

Stof til næste nummer, der udkommer den 1. juli 2013,

bedes sendt til kordegnekontoret senest den 15. maj 2013.

Ansvarshavende: Formand Emil Tang

www.schweitzer.dk

Sognehuset

-tilbyder udlejning af lokaler:

Lokalerne er hhv. 65/35 m 2 med

skydedør, tilhørende stort køkken

og garderobe. De er velegnede

til festligheder ved dåb,

bryllup, konfirmation og lign.

samt begravelse og diverse møder.

Brochure, priser og

reservation:

Kontakt kordegnen på

tlf. 7582 0962.

Husværter:

Inge og Henrik Forum Blicher

Worsaaesgade 2, 1, 7100 Vejle

Menighedsrådet

Menighedsrådsformand:

Emil Tang

Brynet 6, 7100 Vejle

Tlf. 7476 2801 – 2074 1401

et@diakon.dk

Næstformand:

Conny Jakobsen

Vardevej 28,2, 7100 Vejle

Tlf. 2214 0467

lilleknold@live.dk

Kirkeværge/kontaktpeson:

Svend Nørby

Parallevej 15, 7100 Vejle

Tlf. 7572 7575

es.norby@mail.dk

Kirkeværgemedhjælper:

Hans Jørgen Mortensen

Tlf. 2026 6983

hjm@vejle-kirkegaarde.dk

More magazines by this user
Similar magazines