Eektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland

fkbnet.dk

Eektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland

NR. 5 · Juni 2013

BRANDVÆSEN

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Eektiv

kommunikation

da meteorregn

ramte Sjælland

Side 16-21


BRANDVÆSEN Indhold

NR. 5 · Juni 2013 · 11. ÅRGANG

ISSN 1603-0362

ISSN 2245-8913 (elektronisk udgave)

UDGIVER

Foreningen af Kommunale

Beredskabschefer, FKB

www.fkbnet.dk

REDAKTION

Ansvarshavende redaktør:

Peter Finn Larsen

Larsen & Partnere

Juliesmindevej 8, 4180 Sorø

Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 40 13 47 52

E-mail: peter@0203.dk

Journalist Erik Weinreich

Larsen & Partnere

Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 20 84 02 89

E-mail: erik@0203.dk

EKSPEDITION

Larsen & Partnere

Juliesmindevej 8, 4180 Sorø

Telefon: 57 82 02 03

E-mail: fkb@fkbnet.dk

ANNONCER

Ekström Annonce Service ApS

Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd

Telefon: 44 44 77 47 – Fax: 44 44 67 47

E-mail: brand@annonce-service.dk

OPLAG, PRIS OG UDGIVELSE

Forventet trykt oplag: 2.500

Årdsabonnement 2013 i Danmark kr. 401,-

inkl. moms.

Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr.

Løssalg: Kr. 65,- inkl. moms, ekskl. porto

Ældre numre kan bestilles så længe lager

haves.

Bladet udkommer omkring den 15. i hver

måned dog undtaget januar og juli

OFFENTLIGGØRELSE

Samtidig med den trykte udgivelse vil

artiklerne være tilgængelige på

www.infomedia.dk

Seks måneder efter udgivelsen er hele

bladet tilgængelig elektronisk på

www.fkbnet.dk

BLADUDVALG

Beredskabschef Niels Mørup (formand)

Beredskabschef Sven Urban Hansen

Vicebredskabschef Ole Nedahl

Beredskabschef Jørgen Pedersen

Beredskabschef Claus Lund

Viceberedskabschef Palle K. Tourell

Viceberedskabschef Dennis Ottosen

LAYOUT

Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame

Telefon: 23 83 84 20, www.fingerprint.dk

TRYK

Rosendahls, Esbjerg

Telefon: 76 10 11 12 · fax: 76 10 11 20

Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er

ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter.

Eftertryk og citering fra bladet er tilladt

med tydelig kilde-angivelse. Regler om

ophavsret er gældende.

UDGIVELSE

Bladet udkommer ti gange om året

(intet nummer i januar og juli).

Deadline for annoncer og artikler

til BRANDVÆSEN august 2013 er

15. juli 2013.

Leder: Det mener FKB

Vigtigt med bred opbakning til national forebyggelse. ...............side 3

Navne:

Jens Larsen stopper i Odsherred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4

Preben Lisbjerg, Holstebro, død. ..............................side 4

Poul Laursen, Nyborg, har sparet sig selv væk ....................side 4

Beredskabsstyrelsen fejrer 75 år ..............................side 6

FKB:

Indkaldelse til generalforsamling ..............................side 8

Årsmøde. Altid plads til en til. ................................side 9

Årsmøde. Husk tilmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 9

Seniorer i grænselandet

Af T.K. Jensen ..........................................side 10

Seniorer. Generalforsamling ................................. side 10

Den robuste kommune:

Lessons learned from England

Af Søren Ipsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11

Resilience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11

4.000 brandfolk til Sønderborg. ..............................side 14

Superøvelse i Korsør:

Meteorregn skabte kaos og katastrofe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 16

Bavnen brænder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 17

13 indsatser plus forplejning .................................side 17

RESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 18

Stor KST havde styr på kommunikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 19

250 til øvelse. ............................................side 20

Ekstra oplevelse .......................................... side 20

Ros til SINE-arkitekturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 21

Brandvæsen i Nordfriesland:

Hver landsby har sin brandstation .............................side 22

24.000 brandværn. ........................................side 23

1,5 % er brandmænd .......................................side 24

Sammenligning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 25

Fælles vagtcentral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 25

Aldersmæssig krise forude. ..................................side 26

Responstid: 10 minutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 26

Brandvæsen i Flensburg

Førsteudrykning på mindst 10 mand ...........................side 27

Ejerens problem. ..........................................side 28

Brandkøretøjer ........................................... side 29

De fleste får brandsyn hvert 6. År . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 29

Kommentar til stafet:

Kræmmermarked med overnatning er kun salgsområde

Af Jan B. Kristiansen .....................................side 30

Forebyggelsesstafet:

Tværfagligt forebyggende arbejde i Tønder

Af Jacob Christiansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 31

Hvem sælger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 34


Juni 2013 · BRANDVÆSEN

Det mener FKB:

LEDER

Vigtigt med

bred opbakning

til national forebyggelse

Vi skal huske, at den bedste forebyggelse foregår tæt på borgerne

Det forebyggende arbejde har

traditionelt set ikke fyldt så

meget som det afhjælpende,

hverken økonomisk eller i forhold til

medarbejderressourcer, men med drøftelserne

om redningsberedskabet efter

2014 har vi nu mulighed for at bringe

dette emne til torvs.

VI SKAL FINDE

FOREBYGGELSENS DNA

Vi skal styrke forebyggelsen og forståelsen

for at forebygge. Arbejdet med en

national forebyggelsesstrategi begynder

snart, og det er afgørende, at alle med

indsigt på området inddrages og sam-

arbejder konstruktivt. Målet er en

effektiv strategi, som vi alle efterfølgende

skal arbejde med og udmønte helt

ud i yderste led i kommunerne – sammen

med borgere, institutioner, boligselskaber,

virksomheder osv.

FKB forventer derfor, at alle de centrale

myndigheder på området, Beredskabsstyrelsen,

Sikkerhedsstyrelsen og

Energistyrelsen, bidrager til arbejdet

og i en koordineret dialog med FKB og

andre interessenter får beskrevet det

forebyggende områdes særlige kendetegn,

karakter og udfordringer. Det skal

ske forud for formuleringen af selve

strategien, således at den kommende

nationale forebyggelsesstrategi udfærdiges

på baggrund af et højt videns-

og erfaringsgrundlag, herunder også

med inddragelse af erfaringer fra andre

(nordiske) lande.

FORSTÅELSE GIVER MEDEJERSKAB

Alene på den måde vil vi kunne sikre, at

strategien bliver af høj faglig værdi og

kvalitet. Hvis dette opnås, vil strategien

Et øget fokus på og

øgede ressourcer til

det forebyggende

arbejdet efter vores

bedste vurdering

vil betyde et fald

i de samlede samfundsøkonomiske

omkostninger

umiddelbart blive accepteret og opfattet

som anvendelig og operationel.

Med andre ord, hvis vi med al vores

faglige indsigt kan konstatere, at strategien

giver mening, er det jo evident,

at den efterfølgende implementering

lettes, og at accept i alle led nemmere

tilvejebringes.

Herudover er det jo også kendt, at ind-

dragelse skaber medejerskab, så hvorfor

ikke benytte dette simple kunstgreb og

lade os komme i gang med arbejdet?

DET BETALER SIG

Men en ting er proces, ejerskab og implementering

– en anden er, hvorfor det

overhovedet er vigtigt med en national

forebyggelsesstrategi? Hvad er det, vi

skal opnå ved sådan en ny strategi?

Hvad er det overordnede formål?

Uden at vi her skal foregribe arbejdet

med at tilvejebringe et informeret

grundlag for udarbejdelsen af strategien,

kan vi godt afsløre, at et øget fokus

på og øgede ressourcer til det forebyggende

arbejdet efter vores bedste

vurdering vil betyde et fald i de samlede

samfundsøkonomiske omkostninger.

Eksempelvis vil en øget forebyggende

indsats over for institutioner betyde

færre brande, ulykker, tilskadekomster

mv., således at institutioner i videre

udstrækning vil kunne varetage deres

kerneopgaver. Færre hændelser vil give

færre dage, hvor driften umulig- eller

vanskeliggøres. Eksemplerne er mange,

og kan formulereres for alle områder, hvor

der iværksættes forbyggende indsatser.

FOREBYGGELSE

I ALLE FORVALTNINGER

Det er ikke kun på beredskabsområdet,

at vi med en øget forebyggende indsats

vil kunne nedbringe antallet af hændelser.

Der er et stort potentiale for udvikling

af forebyggelsesarbejdet i de

forskellige dele af de kommunale forvaltninger.

Det kan være risikostyring,

arbejdsmiljø, sundhed, trafiksikkerhed,

klima, oversvømmelser osv., og ansvaret

for forebyggelsesarbejdet på disse områder

er jo netop forankret lokalt

i kommunen.

Alle kommunale brandvæsener bør

erkende, at vi er en integreret del af

den kommunale administration, og at

vi indgår i det kommunale arbejde med

forebyggelse på alle områder.

Det er vigtigt, at vi (både chefer og

ledere) formår at navigere og positionere

os i denne organisation, således at

vores viden om forebyggelse nyttiggøres

bredt i den kommunale struktur.

Og formålet med det hele? Ja, det er

jo simpelt: Vi skal gøre det forebyggende

arbejde så godt, at vi får færre utilsigtede

hændelser (uanset område), og

dermed nedbringer de samfundsøkonomiske

omkostninger ved de utilsigtede

hændelser.

3

More magazines by this user
Similar magazines