Læreplan 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

bornebakkehus.dk

Læreplan 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Læreplan

Værdier

- omsorg men også udfordring

- muligheder for at lege

og udtrykke sig kreativt

- tid og rum til fordybelse

- nærvær

- empati

- gensidig respekt

BørneBakkeHus

D. 5.juli 2010


Det pædagogiske arbejde i BørneBakkeHus

BørneBakkeHus´ læreplan bygger først og fremmest på de værdier, vi vægter højt.

Værdierne omsættes i handlinger:

Omsorg men også udfordring

At skabe tryghed.

Tryghed er grundlaget for børns trivsel og udvikling. Det er os voksne, der har ansvaret for at

skabe tryghed i børnehaven, så hverdagen bliver rar og uden bekymringer.

Det betyder at:

Vi i hverdagen tydeliggør grænser. Altså synliggør vores egne, og lærer børnene at sætte deres.

Vi voksne viser, vi er der, og at vi passer på børnene.

At skabe udfordringer

Udfordringer er en nødvendighed for at barnet kan udvikle sig til et selvstændigt, kreativt og tænkende menneske

Det betyder at:

Vi voksne skal udfordre børnene tilpas - tilpasse udfordringerne og stille krav efter barnets udvikling og modenhed. Der skal være en god balance mellem omsorg og udfordring,

men omsorg og udfordring skal gå hånd i hånd.

Muligheder for at lege og udtrykke sig kreativt

Leg er barnets måde at tilegne sig verden på. I disse år forsvinder børns lege til fordel for it-baserede produkter og aktiviteter. Derfor må vuggestuen og børnehavens voksne

lege med børnene, give dem kendskab og lyst til at lege gamle og nye lege sammen, også fordi det at lege er en socialietetskabende faktor.

Børnene skal tilbydes og opfordres til at deltage i skabende processer alene og i fællesskab med andre. Den voksne skal understøtte børnenes kreative arbejde med spørgsmål,

forslag og opmuntring og tage børnenes problemløsningsforslag alvorligt.

Tid og rum til fordybelse

Børnene skal sikres kontinuitet i leg og beskæftigelse. De voksne skal sørge for at børnene kan beskæftige sig og opholde sig i mindre grupper. Afbrydelse af børn der er

fordybet i leg og kreativt arbejde skal foregå nænsomt og i god tid. De voksne skal arbejde på, at børns indbyrdes venskaber kan få plads til at udvikle sig og trives. Alle

børn skal støttes i at udvikle redskaber til at skaffe sig venskaber.

Nærvær

At se og høre den enkelte - At lytte og forstå – At være til stede, når vi er sammen.


Det pædagogiske arbejde i BørneBakkeHus

Nærvær er grundlaget for en tæt relation. Det styrker troen på eget værd at blive lyttet til og taget

alvorlig. At der er en, der virkelig forstår mig. En der får øje på mig, som den jeg også er.

Det betyder at:

Vi voksne er opmærksomme og indfølende mennesker, der kan lide børn og som viser det.

• Vi er voksne, der lytter til børn, anerkender og respekterer dem og tager dem alvorligt.

• Vi er voksne, der viser tillid, giver omsorg og kærlighed.

• Vi kommer børnenes behov i møde og forsøger at handle på, hvad de har brug for.

Empati

Empati er evnen til, at kunne indleve sig i en andens situation og forstå, hvordan den anden har

det. Det er en medfødt evne, men vi voksne har et ansvar for, at evnen videreudvikles.

Det betyder at:

• Vi voksne hjælper med at sætte ord på børnenes følelser.

• Vi trøster, støtter og anerkender.

• Vi bestræber os i hverdagen på at være rollemodeller for børnene.

• Vi viser, at vi kan anerkende alle deres følelser.

Gensidig respekt

At respektere hinanden og vores individualiteter: normer – kultur og grænser

Samværet mellem børn og voksne bygger på forståelse for forskelligheder, hvor børnene lærer at tage hensyn til hinanden.

Det betyder at:

• Vi tager udgangspunkt i den enkelte.

• Vi voksne er synlige rollemodeller for børnene.

• Vi lytter til børnene.

• Vi skaber plads og synlighed om forskelligheder.

• Vi voksne må være bevidste om vigtigheden af helhed i barnets liv, ved at skabe sammenhæng mellem hjem og børnehave.

• Vi viser børnene vi også har forventninger til dem

At børn og voksne bliver set og hørt som dem vi er.

At blive set og hørt som den man er, giver grundlag for et trygt og tillidsfuldt samvær og åbner veje for også at turde vise andre sider af sig selv.

Det har stor betydning for barnets fornemmelse af sig selv, dets selvværd. Når det har denne fornemmelse af at blive set og hørt, får det også en oplevelse af at have betyd-


Det pædagogiske arbejde i BørneBakkeHus

ning.

At være hovedperson i eget liv.

Det betyder at:

• Vi voksne “opdager / ser”, hvem det enkelte barn er.

• Vi voksne lytter, også til det der ikke bliver sagt med ord.

• Vi voksne sætter ord på det vi ser, med udgangspunkt i et barneperspektiv.

At være bevidste om, hvordan vi taler med hinanden.

Den måde vi kommunikerer med hinanden på, har afgørende betydning for, om man føler sig talt ligeværdigt med eller talt ned til.

Det betyder at:

• Vi voksne må være meget bevidste om egen måde at tale med børnene og hinanden på, idet vi er de nære rollemodeller for børnene.

• Vi voksne skal være gode til at sætte ord på de mange følelser, børn rummer.

• Jo bedre vi er i stand til at hjælpe børnene til at udtrykke sig selv, og samtidig udtrykker vores egne reaktioner og hensigter, des dybere bliver kontakten med dem.

Ansvar

At lære børnene medansvar for børnehaven

Børnene skal lære ansvar for børnehaven og for hinanden. Dette er med til at give børnene en erkendelse af egen betydning for fællesskabet.

Vi voksne har det overordnede ansvar, og skal i den daglige pædagogiske praksis, og tætte kontakt til børnene, fremstå som modeller de kan lære af.

Det betyder at:

• Vi i hverdagen vil passe godt på vores ting og derigennem lære børnene at behandle tingene med respekt.

• Vi voksne indbyrdes skal kunne diskutere hinandens pædagogiske praksis i forhold til den påvirkning og udvikling, den har for børnene.

• Vi voksne er synlige, som ”tør” sætte rammer.

At give børnene selv- og medbestemmelse.

Medbestemmelse er en grundsten i vores pædagogik, da det er med til at udvikle børns personlighed og hvor de oplever deres mening har betydning.

Det betyder at:

• Vi holder samling en gang imellem, hvor børnene lærer at begå sig i fællesskabet og handle på de regler, der eksisterer når flere er sammen

• Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og planlægger aktiviteter ud fra disse, samt ud fra børnenes udviklingsmæssige behov.

• Børnene oftest har mulighed for at vælge, hvilke aktiviteter de vil være med i.


Det pædagogiske arbejde i BørneBakkeHus

At støtte etablering, opretholdelse og udvikling af relationer og venskaber.

For udviklingen af fællesskabet er vi voksne ansvarlige. I børnehaven er det vigtigt, at alle børn oplever at være en del af et fællesskab. Den tryghed et fællesskab kan give,

er af stor betydning for børnenes udvikling af selvværd. Enkeltvis kan vi ikke alt, men sammen kan vi meget. Det er i det rum venskaber opstår, måske for livet.

Det betyder at:

• Vi i vores pædagogiske arbejde skal støtte, anerkende og respektere venskaber.

• Børnene selv kan bestemme, hvem de vil lege med.

• Vi voksne har et ansvar for, at de børn som har svært ved at etablere et venskab og indgå i fællesskabet, specielt bliver støttet i disse situationer.

Vuggestuen ( 0 til 3 årige)

Kendetegnende for arbejdet med vores vuggestuebørn er:

Børnene skal vænne sig til at være væk hjemme fra og har brug for omsorg, nærhed og kropskontakt. Vi bruger gerne lang tid på at skifte en ble,

så der er tid til at snakke og nusse. Vi bruger tilknytningsteori. Begrebet tilknytning er fundamentalt for alle mennesker - oplevelsen af at høre

til. For små børn 0 – 3 år er det af stor betydning for barnets personligheds udvikling, at det omgives af stabile omsorgspersoner – mor og far –

og at de i institutionen oplever voksne, som har primær opmærksomhed på det lille barn. Herved vil barnet erfare, at nogle voksne er specielt

betydningsfulde for barnet. Dette tilgodeser vi ved, at personalet i vuggestuen møder forskudt på institutionens åbningstid. Vi synger, leger sanglege,

læser og leger med børnene. Vi støtter dem i den sociale leg / venskaber. Vi styrker deres motoriske udvikling/ kropsbevidsthed. Vi styrker

deres sanser via vand, sand, maling og gennem naturoplevelser. Vi lærer børnene at være selvhjulpne ved at tage tøj af og på, være med til at

rydde op, tage af bordet og kravle op på stol og i barnevogn. Vi lærer dem også om vigtigheden ved at vaske hænder.

Vi er dagligt opmærksomme på det enkelte barns trivsel og behov, at børnene skal videre, derfor er der et samarbejde mellem børnehavegruppen

og vuggestuen. F.eks. kan de ældste vuggestuebørn lære af børnehavebørnene. Vuggestuebørnene er en integreret del af institutionen og møder

børn i andre aldre, som de kan spejle sig i og lære af. De større børn støttes i at udvise hensyn og omsorg for de mindste børn.

Så vidt muligt følger vi det enkelte vuggestuebarns rytme: Når de er trætte lægges de ud for at sove, og når de er sultne får de mad. Vi vækker

ikke børnene, når de sover, da det er vigtigt, at de er friske og i godt humør i institutionen. Trætte og sultne børn stresses unødigt og lærer ikke

på samme måde som udhvilede og mætte børn.


Det pædagogiske arbejde i BørneBakkeHus

De mange intelligenser

i spil

Tromme en

rytme på træstammerne

sammen m.

Rikke

Lede efter biller,artsbestemme

efter dyrebog

Lege gemmelegbagved

nogle

bøgetræer

Stille op i række

og vente på at

måtte gå fra legepladsen

til

busssen

På tur med

vores store

grønne bus til

basen i Sollerup

Skov

Se på forskellige

blade, tælle,

organisere

efter størrelse

Fortælle mor &

far hvordan jeg

synes at brændenældesuppe

smager

Spænde sikkerhedsseler,

løbe

ned til basen fra

bussen, klatre


Det pædagogiske arbejde i BørneBakkeHus

Læreplanen

Læreplanen er for os en måde at beskrive en flig det arbejde, der reelt foregår i BørneBakkeHus´ tre afdelinger. Vi arbejder med læreplanen ud fra de mange intelligenser/

kompetencer, som også indeholder de temaer, der skal beskrives i en læreplan.

Temaerne er:

Barnets alsidige personlige udvikling

Sociale kompetencer

Sprog

Krop og bevægelse

Naturen og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier

Disse temaer er indeholdt i vores arbejde med intelligenserne/kompetencerne. Vi har valgt at beskrive nogle mål indenfor hver kompetence, hvorfor vi valgt netop dette

punkt, og hvordan vi vil arbejde med og beskrive dette mål. For overskueligheden skyld har vi opstillet læreplanen i et skema. For hvert mål giver vi med tiden flere

”praksis-eksempler” fra vuggestuen & børnehavens daglighed, og prøver dermed at beskrive, hvordan vi konkretiserer, ser og understøtter de enkelte kompetencer og det

mål, vi har sat os. De seks temaer i læreplanen har vi omsat til disse kompetencer:

Personlig, Social, Sproglig, Naturistisk, Musisk, Matematisk/logisk, Rumlig/visuel & Kropslig

Kompetencerne står selvfølgelig ikke isoleret, men skal ses i sammenhæng med hinanden.

Derudover beskriver læreplanen vores arbejde med børn der har brug for en særlig indsats.


Det er værdifuldt….

At barnet ved ”Hvem

er jeg”

At barnet har en positiv

selv-billede

At barnet lærer egne

følelser

At barnet tør stå ved

sine meninger

At barnet føler sig

værdsat/værdifuldt

Personlige kompetencer

Derfor vil vi…..

Udvikle og styrke

barnets

Selvværd

Selvtillid

Selvforståelse

Selvstændighed

Hvordan gør vi

det?

De voksne skal:

Respektere børnenes ideer

og behov

se, høre & anerkende det

enkelte barn

tro på børnene

vise hinanden respekt

skabe sammenhæng mellem

tale og handling

vise accept af følelser

udvise empati

tale med barnet

”situationsbestemt”

give medbestemmelse

give valgmuligheder

se barnets intention bag

dets handling

Aktiviteter

Rundkreds

nedskrive børns egne

historier, sange, digte

osv.

”Barnet’s bog”

Familiebilleder

”Trin for trin”

stamtræer

fødselsdage

tegne tegninger af sig

selv

spejle / spejløvelser

Effektmål / tegn

Vuggestue:

Alle børn tør være

på legepladsen

uden sin primærpædagog

Børnehave:

Allan siger normalt

ikke så meget i børnehaven

og da slet ikke

hvis alle børn ser på

ham. Så ”rundkreds” er

ikke noget har er glad

for. Efter sommerferien

da de store børn første

gang samles i rundkredsen

har Allan noget

vigtigt at fortælle:

Han har været på fisketur

med sin far og set

en hval lige ved siden

af båden. Eftflg. er børnene

inde ved computeren

sammen med en

vioksne for at finde ud

af, hvad det var for en

hval, Allan så.

Evaluering & dokumentation

Intelligensprofiler

Interview

Iagttagelser

Beskrivelser/tolkning

(eks. hvad kan denne

iagttagelse fortælle os

om barnets intention

med en handling/ handlemønster)

video

foto

forældrebog

Anvende test

TRAS, chips osv.

Handleplan pædagog/

forældre

Bruge mål & nøgletal i

forbindelse med undersøgelser


Det er værdifuldt….

at børnene lærer at

vise omsorg for andre

at børnene blive en

aktiv del af fællesskabet

Sociale kompetencer

Derfor vil vi…..

Udvikle og styrke...

Børnenes ansvarsfølelse

overfor hinanden

Børnenes evne til

samarbejde og udforskning

i sociale

sammenhænge og

fællesskaber.

Barnet som en del af

fællesskabet

Hvordan gør vi

det? De voksne skal:

Lytte, rose sociale initiativer

se det enkelte barn

støtte stærke/svage sider

samle eksvis de 5-årige,

Rundkreds

konfliktløsning med empatisk

beskrivelse

støtte legerelationer

individuelle hensyn i svære

situationer

opdele børnene i mindre

grupper

Skabe gode muligheder for

børnenes leg

Opfordre børn til at lytte til

hinanden

Lade børnene samarbejde

om opgaver de er interesserede

i

Hjælpe børnene til at tage

hensyn til hinanden

Skabe legesituationer som

børnene deltager aktivt i

Hjælpe børnene i konflikt

situationer

Aktiviteter

teater

fortællinger, historier

rundkreds

fælleslege

rolle/regellege

”trin for trin”

Øve god spise og madkultur

Øve sig i at udsætte egne

behov

Effektmål / tegn

Vuggestue:

Alle børn er med i

rundkredsen

Børnehave:

Alle børn har en

ven i børnehaven

eller vuggestuen

Børnemiljøtermometer

undersøgelse

udført for de 3 årige

Evaluering & dokumentation

Intelligensprofiler

Interview

Iagttagelser

Beskrivelser/tolkning

(eks. hvad kan denne

iagttagelse fortælle os

om barnets intention

med en handling/ handlemønster)

video

foto

forældrebog

Anvende test

TRAS, chips osv.

Handleplan pædagog/

forældre

Bruge mål & nøgletal i

forbindelse med undersøgelser


Det er værdifuldt….

at børnene kan bruge

sproget

(til at løse konflikter)

at børnene udvikler et

som sætter dem i

stand til at beskrive

deres følelser

for barnet at kunne

indgå positivt i sociale

sammenhæng

at kunne forstå andre

at kunne forhindre og

løse konflikter

at kunne forhandle

At kunne fortælle om

sine oplevelser.

Sproglige kompetencer

Derfor vil vi…..

Udvikle og styrke...

Børnenes evne til

udtrykke sig mundtligt.

Børnenes lyst til selv

at fortælle historier.

Give børnene lov til

at udtrykke sig med

hele kroppen f.eks.

danse m.m.

et miljø, hvor børnene

snakker sammen

Hvordan gør vi

det? De voksne skal:

Være nærværende, lyttende

voksne

skabe disciplin – vente

på tur

tale med børnene

sætte ord på ting vi ser

spørge og begrunde

anvende et situationsbestemt

sprog

udvise konsekvens

sikre gennemskuelighed

vejlede og tilrettevise

lære fra os(lege)

Støtte børnene i at være

nysgerrige overfor

sprog, rim og remser,

vrøvlehistorier, tal,

bogstaver m. m.

Aktiviteter

pædagogisk rundkreds

rim og remser

sproglege

sproguge

1)eventyr

2)emnebestemte bøger

3)fremmede kulturer

eksemplariske fortællinger

eventyr

teater/ drama

Dukketeater

lege med dukker

regellege

Rolleleg

Tegn til tale

Effektmål / tegn

Vuggestue:

Alle børn viser interesse

for bøger og

har et alderssvarende

sprog

Børnehave:

Alle 5 årige børn

deltager aktivt i tilblivelsen

af en fælleshistorie

som de

fortæller de 4 årige

Evaluering & dokumentation

Intelligensprofiler

Interview

Iagttagelser

Beskrivelser/tolkning

(eks. hvad kan denne

iagttagelse fortælle os

om barnets intention

med en handling/

handlemønster)

video

foto

forældrebog

Anvende test

TRAS, chips osv.

Handleplan pædagog/

forældre

Bruge mål & nøgletal i

forbindelse med undersøgelser


Det er værdifuldt….

at børnene har

viden om og respekt

for naturens dyr og

planter

at børnene opholder

sig mere i naturen

at børnene forstår naturens

sammenhænge

At børnene kan vise

miljø-hensyn

At børnene føler glæde

ved udeliv

At børnene tilegner

sig viden om og får

erfaring med elementerne,

jord, vand, luft

og ild

Naturistiske kompetencer

Derfor vil vi…..

Udvikle og styrke...

Børnenes sanser,

koncentrationsevne,

nysgerrighed

Opmærksomhed for

de små ting, dyr og

planter

Hvordan gør vi

det? De voksne skal:

Engagere sig i ”De

grønne spirer”

Køre børn og voksne

til basen i Sollerup

Skov og andre steder i

naturen

Sætte forbindelse mellem

oplevelser, følelser

og natur

Sørge for at børnene

får tid og ro til førstehåndsindtryk

lade børnene eksperimentere

Tale om naturens cyklus

Arbejde i temaer

Undersøge/fordybe sig

Aktiviteter

Affaldssortering

Holde vandrende pinde

og andre smådyr

gøre brug af fagbøger

så/plante

gå ture – finde ting

opsætte plancher

spille naturspil

collage af naturmaterialer

Vind og vejr

Fange og slippe fri

Effektmål / tegn

Vuggestue:

Alle to årige kan

kende forskel og

benævne husdyrene

hund, kat, hest, ko,

får, ged, undulat ;-)

Børnehave:

Alle 3 årige børn

deltager i et projekt

om vejret, vand og

luft

Evaluering & dokumentation

Intelligensprofiler

Interview

Iagttagelser

Beskrivelser/tolkning

(eks. hvad kan denne

iagttagelse fortælle os

om barnets intention

med en handling/

handlemønster)

video

foto

forældrebog

Anvende test

TRAS, chips osv.

Handleplan pædagog/

forældre

Bruge mål & nøgletal i

forbindelse med undersøgelser


Det er værdifuldt….

At børnene lærer forskellige

musikformer

at kende

At føle/opleve glæden

ved musik

At kunne skabe og

skabe sig

At blive en del af et

fællesskab

Musiske kompetencer

Derfor vil vi…..

Udvikle og styrke...

Børnenes fornemmelser

for toner, lyde

og rytmer

Børnenes lyst til at

eksperimentere med

form, farver og materialer

Hvordan gør vi

det? De voksne skal:

skabe forskellige stemninger

(lys/lyd)

bevæge sig til musik

drama

vænne sig til at bruge

stemme og instrumenter,

så man tør stå musikalsk

frem

bruge musiklokalet på

skolen

Selv være kreative og

søge nye tekniker

Aktiviteter

Sætte rolig musik på

CD-afspilleren i bussen

hjem fra skoven

at bruge forskellige instrumenter

”vild med dans”

synge sange

digte ”sanghistorier”

bygge primitive instrumenter

forårskoncert

tone”øvelser”

Traditionsbundne aktiviteter

Tegne, male, modellering

med ler o.a.

Effektmål / tegn

Vuggestue:

Alle børn lytter og

bevæger til musik

½ time om ugen

Børnehave:

En gruppe 6 årige

børn bygger små

trommer af paprør

og skind

Evaluering & dokumentation

Intelligensprofiler

Interview

Iagttagelser

Beskrivelser/tolkning

(eks. hvad kan denne

iagttagelse fortælle os

om barnets intention

med en handling/

handlemønster)

video

foto

forældrebog

Anvende test

TRAS, chips osv.

Handleplan pædagog/

forældre

Bruge mål & nøgletal i

forbindelse med undersøgelser


Det er værdifuldt….

at skabe sammenhæng

i børnenes verden

At forstå logikken i

naturen

At se sig selv ift. andre

At kunne systematisere

og holde orden

At kende klokken

At få en forståelse af

tid

Matematisk-logiske kompetencer

Derfor vil vi…..

Udvikle og styrke

Gøre børnene fortrolige

med tal

Give børnene erfaringer

og forståelse

af vægt/længde /

størrelse

og mængder

Hvordan gør vi

det? De voksne skal:

lade børnene eksperimentere

stille spørgsmål om

hvordan ting fungerer

være præcis

se emnet

plakater/bøger med tal

give tid til at børnene

selv tæller op

Eksperimentere selv

Vise ure

give viden

Aktiviteter

Tælle/bruge længdemål

Mængder / køkken

Klodsekasse

Regnemaskine

computere

bank/købmand – emne

spille spil – terninger

fysikforsøg m. pære og

batterier

Anvende mat./logisk

idekatalog

Effektmål / tegn

Vuggestue:

Alle to-årige har på

skift hjulpet til med at

veje mel af til boller til

morgenmaden. I dagene

derefter kan vi se

børn i sandkassen som

hælder sand i skåle.

Mette henter to brædder

og sætter en skål i

hver ende og opfordrer

børnene til at hælde

sand i først den ene så

den anden for at få

dem til at balancere.

Børnene henter små

sten og ”vejer” dem.

Børnehave:

Alle 5 årige har

prøvet at måle noget

med en tommestok

eller lineal

Evaluering & dokumentation

Intelligensprofiler

Interview

Iagttagelser

Beskrivelser/tolkning

(eks. hvad kan denne

iagttagelse fortælle os

om barnets intention

med en handling/

handlemønster)

video

foto

forældrebog

Anvende test

TRAS, chips osv.

Handleplan pædagog/

forældre

Bruge mål & nøgletal i

forbindelse med undersøgelser


Det er værdifuldt….

At børnene tilegner

sig rum og retningssans

At børnene kan omsætte

og bearbejde

synsindtryk ”kreativt”

At børnene kender

fysisk forskel på foran,

bagved, ved siden

af, over og under

At børnene kan finde

rundt i huset og i nærmiljøet

At kunne se forskelle

Rumlige og visuelle kompetencer

Derfor vil vi…..

give muligheder for

at børnene kan udtrykke

sig i billeder

og skulptur

Give mulighed for at

udtrykke følelser

gennem skabende

processer

For at barnet trygt

skal kunne udforske

omverdenen

”give barnets ideer

vinger”

give barnet successer

Styrke barnets fantasi

Styrke hånd/øje kookoordination

/ finmotorikken

Hvordan gør vi

det? De voksne skal:

Træne børnene i ”at

se” - øve opmærksomhed

Præsentere børnene for

forskellige materialer

og teknikker

Anerkende barnet skabende

handlinger

Stille udvidende

spørgsmål til det barnet

foretager sig

Give valgmuligheder

Sikre en positiv udgang

på projektet

Give ro til fordybelse

give mulighed for flere

materialer på en gang

Aktiviteter

Arrangere skattejagt

Og tingfinderlege

Skulpturer af naturmaterialer

Relieffer af naturmaterialer

blade, grene osv.

Vatbilleder

Filte

Male med naturfarver

Male i naturen

Snitte med kniv

Arbejde med overskudsmaterialer

Effektmål / tegn

Vuggestue:

De toårige børn viser

interesse for at

udforske legepladsen

Børnehave:

Leret var ved at blive

hårdt, men vi fik æltet

det med lidt vand. Børnene

havde dagen forinden

været i skoven

og set en død hasselmus.

Aase foreslog

dem, at de modellerede

en hasselmus. Figurerne

udviklede sig til andre

dyr og alle børn i

gruppen fik deres lerfigur

tørret, brændt i

skolens ovn og tog

stolte figurerne med

hjem.

Evaluering & dokumentation

Intelligensprofiler

Interview

Iagttagelser

Beskrivelser/tolkning

(eks. hvad kan denne

iagttagelse fortælle os

om barnets intention

med en handling/

handlemønster)

video

foto

forældrebog

Anvende test

TRAS, chips osv.

Handleplan pædagog/

forældre

Bruge mål & nøgletal i

forbindelse med undersøgelser


Det er værdifuldt….

At børnene bliver

kropsbevidste

får kammerater gennem

motorisk leg

at børnene får fysiske

udfordringer

at børnene får lyst til

at bevæge sig og dyrke

idræt

At børn er sunde

Kropslige kompetencer

Derfor vil vi…..

Sikre barnets motorik

styrker balance,

koordinering, konstitution

og kondition

Lægge programmer

for fysisk aktivitet

Udvikle legepladsen

så den er udfordrende

– med niveauforskelle

afsætter tid til aktiviteter

i hal og gymnastiksal

Hvordan gør vi

det? De voksne skal:

Turde tage skraldet ved

børns grænseoverskridelser

Turde lave grænseoverskridendeaktiviteter

lege med på legepladsen,

og spille bold og

være fysisk aktive

Aktiviteter

Perioder i skoven

Gymnastiksals- aktivitet

– rullemåtter, redskaber

Idrætsdag

Massage

Fangelege

boldspil/-lege

cykling

løbe, springe

klatring

gå ture

danse

Effektmål / tegn

Vuggestue:

Alle børn har deltaget

i rytmik i foråret

2011.

Børnehave:

Alle 5 årige har

hængt med hovedet

nedad på en gren

Evaluering & dokumentation

Intelligensprofiler

Interview

Iagttagelser

Beskrivelser/tolkning

(eks. hvad kan denne

iagttagelse fortælle os

om barnets intention

med en handling/

handlemønster)

video

foto

forældrebog

Anvende test

TRAS, chips osv.

Handleplan pædagog/

forældre

Bruge mål & nøgletal i

forbindelse med undersøgelser


Det er værdifuldt....

At børnene kan udvise

respekt og accept

af anderledes børn

At kunne rumme alle

børn i lokalsamfundet

At alle børn får en

optimal udvikling

Børn med behov for en særlig indsats

Derfor vil vi…..

Vi vil sætte fokus på

hvad fællesskabet

kan tilbyde det enkelte

barn

udvikle børnenes

empati bl.a. ift. børn

der har det svært

Styrke barnets kompetencer

gennem

arbejdet med intelligenserne

integrere inklusionstanken

i vores daglige

pædagogik omfattende

alle børn

Give de ”svage”

børn roller de kan

magte

Give børn med specielle

behov en rolle

i helheden

Hvordan gør vi

det? De voksne skal:

Have viden om handleguiden

i FMK

Koordinere handleplaner

med skole

Varetage arbejde med

talegruppe i børnehaven

Være aktive i et tæt

samarbejde med barnets

forældre

Kende barnets stærke

og svage sider

Aktiviteter

Længerevarende projekter

Musik og rytmer

Male, klippe, tegne, lege,

dramatisere

Motorisk træning

(optagelse i skovgruppe?)

Alle 4-6 årige børn i

skoven

Sproglige aktiviteter

Effektmål / tegn

Der er udarbejdet

handleplan for alle

børn med behov for

en særlig indsats

Vuggestue:

Børnene oplever

voksenkontakt og

fysisk nærdvær flere

gange om dagen

Børnehave:

Alle børn med behov

for en særlig

indsats har fået flere

positive oplevelser

med fællesskabet

indenfor den

sidste uge, og disse

er beskrevet som

praksisfortælling

Evaluering & dokumentation

Intelligensprofiler

Interview

Iagttagelser

Beskrivelser/tolkning

(eks. hvad kan denne

iagttagelse fortælle os

om barnets intention

med en handling/

handlemønster)

video

foto

forældrebog

Anvende tests, Kuno

Beller , TRAS, chips

osv.

Handleplan pædagog/

forældre

Lokalmøde

Afdække, screene