DEN DAG ARBEJDSLIVET BRæNDTE SAMMEN - HK

hk.dk

DEN DAG ARBEJDSLIVET BRæNDTE SAMMEN - HK

HK BLADET for ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder | 07 | 17. april 2008

Læs Ledige HK’s stillinger kursustilbud fra side side 36 11

Den Dag

arbejDslivet

brænDte sammen

En dag blokerede kroppen

fuldstændigt, og Karin

Henriksen kunne ikke tage på

arbejde. Hun var udbrændt.

Følg hendes beretning om

turen ned i stressens afgrund.

SIDE 14-16

PLUS: InddrageLSe får PSykISk Syge tILbage På arbejdet 10 • kommUner jagter rekLamegULdet 18

• oPgør med enS regLer for aLLe 26 • grønSPættebog for femInISter 30


xxx | xxx

UDGIVeR

HK/Kommunal i samarbejde med HK/danmark

Weidekampsgade 8

0900 København C

telefon 33 30 43 43

telefax 33 30 44 49

redaktionen@kommunalbladet.dk

www.kommunalbladet.dk

jOBannOnCeR

epost@dgmedia.dk

annOnCeR

dG media as, tlf. 70 27 11 55

KOmmUnIKaTIOnSTeam

telefon 33 30 49 00

Fie Jessien Klarlund, ansv. redaktør

44fk@hk.dk

Helle Thilo, redaktionssekretær

44hth@hk.dk

mogens Jepsen, journalist

44mje@hk.dk

morten Thomsen, journalist

44mt@hk.dk

Lia Ellehuus, webredaktør

44le@hk.dk

may Pedersen, bladsekretær

44mpe@hk.dk

marie Begtrup, informationsmedarbejder

44mb@hk.dk

HK/DanmaRKS ReDaKTIOn

niels møller madsen, redaktør

44nmm@hk.dk

Kirsten marie Juel Jensen, journalist

44kjj@hk.dk

niels Fessel Juul, journalistpraktikant

44nfj@hk.dk

GRafISK TILReTTeLæGGeLSe

[di:zain] – www.di-zain.dk

pRODUKTIOn

datagraf Auning AS

TRyK

Colorprint

LæSeRTaL

183.000

KOnTROLLeReT OpLaG

66.540

(Perioden 01.07.06-30.06.07)

ISSn: 1901-2209

næste nummer udkommer 2. maj 2008.

Stillingsannoncer til dette nummer skal være

dG media i hænde senest 23. april 2008, kl. 12.

Adresseændringer skal meddeles i afdelingerne.

HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008

Forside:

Læs side 14

Foto:

Jonas Ahlstrøm

leder


Der er ikke kun en ret til at ytre sig

– offentligt ansatte har også en pligt til at

fortælle om forhold, der ikke er i orden.

I SKAL råbe op om problemer

I Århus Kommune har afdelingen for børn og unge med rådmand Louise

Gade i spidsen for nylig indskærpet over for de ansatte, at ledelsen skal

underrettes, hvis de taler med pressen.

I Gentofte har en ambulancefører indberettet kommunen til Folketingets

ombudsmand. Han mener, han blev fyret, fordi han påpegede problemer med

et radiosystem og ikke, som kommunen siger, på grund

af samarbejdsproblemer.

Det er to af de seneste historier, jeg er stødt på,

hvor offentligt ansattes ytringsfrihed på den ene eller

anden måde er blevet sat til debat.

Den slags historier dukker op med jævne mellemrum.

Men lad mig slå fast: Der er ikke kun en ret til at

ytre sig – offentligt ansatte har også en pligt til at

fortælle om forhold, der ikke er i orden.

Det gælder, når sagsbehandlere oplever, at

sagsbunkerne vokser, så de umuligt kan nå

at behandle alle sager. Det gælder i miljøspørgsmål.

Og det gælder, hvis vi bliver vidne

til nedskæringer i administrationen, der

ikke kan undgå at svække borgernes retssikkerhed.

Det er os som fagpersoner, der ved, hvornår

noget er okay, og hvornår noget er fagligt uforsvarligt.

Det har borgerne krav på at vide, og

det har politikerne brug for at vide. Når de skal

prioritere, er det vigtigt, at de kender konsekvenserne

af deres valg, så de har et ordentligt

grundlag at træffe de politiske beslutninger

ud fra.

Med andre ord er det afgørende for vores

samfund, at vi lukker munden op, når noget

er galt eller på vej i den forkerte retning.

Inden længe går budgetforhandlingerne i

gang. Her kan jeg forestille mig, at der nogle steder

bliver brug for, at I ytrer jer. I skal huske at sige fra,

hvis sparekniven får uforsvarlige konsekvenser.

Ingen må holde sig tilbage af frygt for, at ytringer

kan koste jobbet. Her skal I vide, at HK/kommunal

altid står bag jer og er klar til at tage hver en kamp,

der rokker ved de offentligt ansattes ret og pligt til at

ytre sig.

BODIL OTTO

FormAnd For HK/KommunAL

04 Hvidovre lukker for telefoner

06 Hvor bliver afbureaukratiseringen af?

07 Sygedagpengeregler rammer hårdt

08 Over halvdelen stemte elektronisk

10 Inddragelse får psykisk syge

tilbage på arbejdet

14 Den dag arbejdslivet brændte sammen

18 Kommuner jagter reklameguldet

4 Reformen blev gennemført

via politiske genistreger

6 Opgør med ens regler for alle

0 Grønspættebog for feminister

Udlandseventyr som del af uddannelsen

4 Debat

6 Stillingsannoncer

INDHOLD

RefORmen BLeV

GennemføRT

VIa pOLITISKe

GenISTReGeR

Kommunalreformen blev til

efter kyniske forhandlinger

og magtspil, mener

forfatterne til bogen

“den utænkelige reform”.

TemA: reKLAmeIndTægTer

10

6

OpGøR meD enS ReGLeR fOR aLLe

I Hedensted er det legalt at gøre sig fortjent

til at blive forskelsbehandlet. det er ikke en

personalepolitik for sarte ører, indrømmer

tillidsrepræsentanten.

18

indhold

InDDRaGeLSe

fåR pSyKISK SyGe

TILBaGe på aRBejDeT

Ved at gøre de sygemeldte

medansvarlige for eget forløb kan

de lettere finde ressourcerne til at

komme i gang igen.

4

2,2 millioner kroner har Vesthimmerlands

Kommune indtil videre tjent via salg af reklamer,

primært på kommunens biler. Samlet set ligger

der 100 millioner og venter på kommunerne,

vurderer en ekspert.

HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008


XXX | XXXX nyheder

Læs flere nyheder på www.hkkommunal.dk

TeksT mogens jepsen / 44mje@hk.dk

Først blev der lukket på onsdage i langt de

fleste kommuner, så åbnede de næsten alle

op igen. Men i Hvidovre går 20 afdelinger

mod den åbne strøm og lukker for alle telefoner

og henvendelser torsdage indtil kl. 13.

Lukketiden er indført for at give de

ansatte tid til at tage sig af sager, så de ikke

havner i en bunke – og paradoksalt nok for at

give borgerne bedre service. sidegevinsten

er nemlig ifølge kommunens chefgruppe, at

sagsbehandlingstiden bliver kortere, og at

der bliver begået færre fejl.

Tendensen ved kommunalreformens start

for godt et år siden var, at stort set alle kommuner

holdt rådhuset lukket om onsdagen.

HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008

– Men på nuværende tidspunkt er det

kun ganske få kommuner, som holder

fast i lukkedagen, lyder det fra Charlotte

Munksgaard, projektleder på borgerservice-området

i kL.

stopklods for fagligt fællesskab

Charlotte Munksgaards erfaring er, at kommunerne

skal være opmærksomme på det

signal, der ligger i at holde lukket.

– Der kan være mange gode grunde til

at gøre det. For eksempel kan det være

svært for medarbejdere at mødes i fagligt

fællesskab, når de har åbent hele dagen.

Men regeringen har fokus på lukkedage

Få kommunale nyheder i din indbakke.

Tilmeld dig nyhedsbrevet:

www.hkkommunal.dk/nyhedsbrev

Hvidovre lukker for telefoner

Mens de fleste kommuner efterhånden har droppet lukkedagen,

har Hvidovre valgt at holde torsdag formiddag fri for henvendelser.

i forbindelse med kvalitetsreformen og

peger på, at det ikke er hensigtsmæssigt.

I forhold til andre myndigheder kan

det virke frustrerende med lukkedage. For

eksempel finder politiet det meget uheldigt,

hvis de ikke kan få fat på kommunale

medarbejdere i sager om pas og kørekort.

I Hvidovre gælder lukningen blandt

andet ydelsesafdelingen, boligområdet,

borgerservicecentret, pladsanvisningen,

sundhedscentre, bygge- og planafdelingen,

skoleafdelingen og miljøafdelingen.

Indtil videre gælder lukningen om

torsdagen hele 2008, hvorefter initiativet

skal evalueres.

Sum ved kritisk sygdom fordobles

skulle man være så uheldig at få konstateret såkaldt ”kritisk

sygdom”, har Hk/kommunals bestyrelse besluttet at forbedre

gruppelivsordningen hos kP/sampension.

Tidligere har kritisk sygdom udløst 59.000 kroner og kun

indtil det 60. år. Nu er beløbet næsten fordoblet til 100.000

og kan udløses indtil det 62. år.

De nye summer gælder for overenskomstansatte medarbejdere:

kontorpersonale, billetpersonale, edb-personale,

tandklinikassistenter, laboratorie-/miljøpersonale og personale

ved landsdelsscenerne. Tjenestemænd får allerede det

høje beløb. (jeps)

DL Lancerer eLektronisk nyheDsbrev

DL – Patient | Administration | kommunikation lancerer et nyt

elektronisk nyhedsbrev under navnet DL@genda.

Nyhedsbrevet udkommer seks gange om året og handler

om, hvad der rør sig i sundhedsvæsenet, og hvad der sker i

DL. Nyhedsbrevet har hver gang et særligt tema ud over seks

faste emner: sundhedspolitik, den dybe tallerken, ledelse,

tillidsrepræsentanter, praksis og nyt fra DL.

Læs mere på DL’s hjemmeside www.hk.dk/dl

Vi går ind

for unisex

Pensionsfolk bruger mange ord, som de fl este ikke begriber

et muk af - eller direkte misforstår. Unisex, fx. For os har det

hverken noget med mode eller sengekanter at gøre. Unisex

er derimod en del af vores bestræbelser på at sikre en lige

og solidarisk behandling af alle. Eksempelvis dør mænd

tidligere end kvinder, mens kvinder får fl ere invaliderende

sygdomme end mænd. Men hos SAMPENSION gør vi ingen

forskel på mænd og kvinder af den grund. Hovedparten af

vores nye kunder møder heller ikke krav om en bureaukratisk

helbredserklæring. Alle, der er ansat på normale vilkår,

Tuborg Havnevej 14 • 2900 Hellerup • Tlf. 77 33 18 77 • www.sampension.dk

optages på lige fod. Det er ikke tilfældigt, at vi hedder

SAMPENSION. Men solidaritet skal ikke forveksles med ensartethed.

Mennesker er heldigvis ikke ens. Så når vi går ind for

unisex, går vi ikke samtidig ind for uniformering. Derfor kan

vores kunder selv vælge, hvordan deres pensionsordning skal

skrues sammen. Og de kan få indfl ydelse på, hvordan deres

pensionspenge skal investeres. Og der er fl ere andre individuelle

muligheder. Det er bare at skrive, ringe eller maile.

Og vi lover ikke at bruge alt for mange mærkelige ord,

der kan misforstås.


nyheder

XXX | XXXX

Læs flere nyheder på www.hkkommunal.dk

TeksT morTen Thomsen / 44mt@hk.dk / ILLusTrATIoN lars andersen

Hvor bliver

afbureaukratiseringen af?

169 forslag til afbureaukratisering blev samlet i en rapport

for et år siden, men medarbejderne i kommunerne føler ikke,

at der sker noget. Der bliver dog arbejdet mellem linjerne.

Forestil dig en vægt, hvor de love og regler, der bliver afskaffet,

er i den ene skål. Og de nye love og regler, der for

nyligt er blevet lavet, er i den anden.

Hvilken vej tror du så, den tipper?

Baggrunden for spørgsmålet er, at Deloitte for en række

ministerier for cirka et år siden samlede 169 forslag til at afbureaukratisere

arbejdsmarkedsdelen af kommunerne. Siden er der

ikke sket meget.

Det fortæller Fiona Bassett-Burr, næstformand for beskæftigelsesudvalget

i HK/Kommunal.

– Lige meget hvem jeg taler med – om det er medarbejdere

eller ledere i jobcentrene – så er der ingen, der tror på, at afbureakratiseringsprojektet

vil føre til mindre administration. Det er jo

temmelig væsentligt, siger hun.

Udvalget efterlyser mere frihed fra love og regler.

– Giv os et frihedsbrev, så skal vi nok få de sidste ledige i arbejde,

siger formand for udvalget Christian Grønnemark.

Flere regler

Mange af de 169 forslag handler ikke om love og regler, men derimod

om procedurer, som man i nogle jobcentre indførte, allerede

før projektet blev iværksat. De 20 forslag handler dog om love og

regler, som Folketinget skal ændre, før der sker noget. Og det er

specielt på dette område, det halter. Faktisk kender Fiona Bassett-Burr

ikke til en eneste lovændring. Og i det hele taget halter

afbureaukratiseringen.

– Når vi tager noget væk, så kommer der noget andet ind ad

bagdøren, siger hun.

I mellemtiden er der kommet andre love til, og presset på

administrationerne er dermed yderligere forstærket. Eksempelvis

med 300-timersreglen, hvor ledige skal arbejde 300 timer inden

for to år for at fortsætte med kontanthjælpen. Eller reglen om, at

forsikrede ledige skal søge fire job om ugen.

Samtidig

skal de ledige

nu bekræfte, at

de søger job,

hvilket ifølge

Fiona Bassett-Burr

fører endnu mere

bureaukrati med sig.

Desuden er reglerne for

refusion ændret, og det presser kommunerne yderligere.

sTorT bureaukraTi

Der bliver dog gjort noget mellem linjerne. Således fik en delegation

med formanden for socialpolitisk udvalg, Per Støve, i spidsen

foretræde for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg.

De 15 minutter gik med at forklare, hvorfor 300-timersreglen

skulle afskaffes – eller ændres til kun at gælde de ledige, der ikke

har større problemer, de såkaldte matchgrupper 1-3. Det skaber

nemlig stort bureaukrati og rammer uretfærdigt, mener Per Støve.

Bagefter blev Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen

(V) kaldt i samråd om reglen, og flere af oppositionspolitikerne

skød med skarpt mod ham, uden at han dog kom med større

indrømmelser.

kriTikken aFvises

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen afviser kritikken.

Han fortæller, at halvdelen af de 169 forslag er gennemført eller

er ved at blive det. Men dette er kun på det administrative område.

Når det gælder love og regler, sker der noget til oktober, lover

han. Men hvis nogle tror, at han vil vente dertil med at lave nye

love, bliver de skuffede.

– Jeg er nødt til at sige, at hvis man lider af den forestilling, at

vi kan afskaffe alle regler, så tager man fejl. Den danske beskæf-

Få kommunale nyheder i din indbakke.

Tilmeld dig nyhedsbrevet:

www.hkkommunal.dk/nyhedsbrev

tigelsesmodel kræver jo, at vi hele tiden følger op med lovgivning

efter konjunkturer og de problemstillinger, vi står med. Og det

tror jeg også, sagsbehandlerne i kommunerne mener, at vi skal,

siger beskæftigelsesministeren, der fortæller, at han heller ikke

vil ændre 300-timersreglen. •

det store

afbureaukratiseringsprojekt

Der kom 169 forslag til afbureaukratisering i jobcentrene.

Beskæftigelsesudvalget i HK/Kommunal har fordelt forslagene

på følgende områder:

• 24 forslag kan ikke gennemføres, fordi de enten vil medføre

øget administration eller rent lovmæssigt ikke kan

ændres

• 44 administrative/procesforslag vil kunne ændres umiddelbart

eller på kort sigt

• 32 administrative/procesforslag vil kunne ændres på

langt sigt

• 20 forslag vil kræve lovændringer

• 15 administrative forslag kan ændres lokalt.

Sygedagpengeregler rammer hårdt

Nu skal det være slut med, at flere tusind syge danskere

ender i et økonomisk og socialt hul, fordi de efter 52 uger

mister retten til sygedagpenge.

– Det er fuldstændig urimeligt, at mennesker, der i forvejen

kæmper med sygdom og med at komme tilbage til arbejdsmarkedet,

også skal kæmpe for at betale husleje og mad. Det

kan vi ikke være bekendt i et velfærdssamfund. Varighedsbegrænsningen

på sygedagpenge skal fjernes, eller også må

man sørge for en anden type økonomisk sikkerhedsnet til dem,

der er sygemeldte i mere end 52 uger, siger kim simonsen,

formand i Hk.

omkring 5.000 danskere – heriblandt cirka 500 Hk’ere

– mister sygedagpenge hvert år, uden at der er kommet en

afklaring på deres helbred, fordi de lider af komplicerede

sygdomme som gigt, ryglidelse, kræft eller psykiske sygdomme.

og uden afklaring på om de kan komme til at passe

et normalt job, eller de for eksempel skal på fleksjob eller

revalidering.

Læs mere på www.hk.dk/sygedagpengeHK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008


XXX | XXXX nyheder

Læs flere nyheder på www.hkkommunal.dk

TeksT morTen Thomsen / 44mt@hk.dk / lia ellehus/ 44le@hk.dk

over haLvDeLen stemte eLektronisk

For første gang i Hk/kommunals historie

har medlemmerne kunnet stemme elektronisk

om overenskomsten. og det er der

rigtig mange, der har benyttet sig af – i alt 14.173 ud af 24.853

stemmer.

og det var afstemning via hjemmesiden, der var mest populært,

selvom medlemmerne også kunne stemme via eksempelvis

sms. Helt præcist har 10.269 stemt via hjemme-siden, 2.519 via

sms, mens 1.385 har telefoneret deres stemme ind. kun cirka

10.700 har stemt via brev.

om de nye måder at stemme på har fået flere til at stemme,

vides ikke, men i hvert fald er stemmeprocenten steget fra 37

procent i 2005 til 48,4 procent i år.

– Vi har fået stemmeprocenten op, hvilket vi er rigtig glade for,

men vi havde håbet, at endnu flere ville stemme. Vi er glade for de

nye afstemningsmuligheder, men tallene viser også, at den elektroniske

afstemning ikke kan erstatte den traditionelle afstemning

per brev, siger Peter Thrige, leder af fagligt team i Hk/kommunal.

I alt 83,6 procent stemte for den nye overenskomst.

TeksT morTen Thomsen / 44mt@hk.dk

Chefforhandlinger

klar til anden halvleg

selvom mange af Hk/kommunals medlemmer

for nylig har sagt ja til deres nye overenskomst,

er der stadig andre Hk’ere, som slås videre.

således mødtes repræsentanter for chefmedlemmerne i Hk/

kommunal, DJØF og kC med arbejdsgiverne fra kL den 3.-4. april.

Men de er endnu ikke blevet enige om chefernes specifikke vilkår.

Forhandlingerne omfatter kommunaldirektører, forvaltningschefer

og øvrige chefer i chefaftalen.

– Vi nåede ikke at blive færdige. For vi fandt ikke fællesnævnerne,

der gjorde, at vi kunne blive færdige. Men det afgørende er,

at vi forhandler videre, siger formand for Hk/kommunal Bodil otto.

Parterne mødes igen til nye forhandlinger 23. april. Bodil otto

tror, at det dér lykkes at blive færdige med forhandlingerne om

chefernes specielle vilkår. De generelle vilkår er nemlig allerede

aftalt i det store kTo-forlig.

kampagne ramte plet

som omtalt i sidste nummer af kommunalbladet

iværksatte Horsens kommune i februar en stor

kampagne for at skaffe trainees, og nu har indsatsen

givet pote med 38 ansøgere.

– Det er en klar succes. og samtlige ansøgere er

kvalificerede, siger Charlotte Lyrskov, juridisk chef

og kommende Hr-chef i Horsens kommune.

Hun glæder sig over, at så mange har søgt på

trods af et presset arbejds- og uddannelsesmarked.

succesen tilskriver hun en anderledes og

nærværende markedsføring, hvor to tidligere elever

deltog i en såkaldt jobdating på Horsens Handelsskole,

hvor de fortalte de måske kommende

trainees om livet og mulighederne i kommunen.

– Vi kan se på ansøgningerne, at folk har været

meget glade for den metode. Den personlige

kontakt har uden tvivl betydet meget. så det er

bestemt ikke sidste gang, vi er så aktive, som vi

har været med denne kampagne, siger Charlotte

Lyrskov.

HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008sagsbehandling | kommunikation

TEKST mogens jepsen / 44mje@hk.dk / FoTo: claus sjødin

Inddragelse får psykisk syge tilbage på arbejdet

Gode råd tIl at GrIbe

samtalerne an på:

• Lav kontrakt om dagsorden i

samtalerne.

• Lad borgeren selv samle op efter

samtalen.

• Indfør time-out i samtalen, hvor man

kan tænke, sunde sig og tjekke, om der

er emner, som skal diskuteres.

• Stil altid åbne spørgsmål. Spørg til

mønstre, ikke årsager.

• Borgeren skal selv finde frem til svar og

løsninger.

• Inddrag læger og eksterne partnere i

den nye metode.

• Metoden virker bedst, hvis en hel

afdeling arbejder med metoden. Ellers

er det svært med for eksempel sparring.

10 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008

Som sagsbehandler kan det være svært at vænne sig til, at man i højere grad skal

lade de sygemeldte tage medansvar for forløbet. Men det virker, oplever Sine

Kingo Søndergaard (tv.) og Anne Glibstrup, sagsbehandlere i Syddjurs Kommune.

Flere og flere sygemeldes af psykiske årsager, og derfor er Syddjurs

Kommune med i projekt lUCa, der skal gøre medarbejdere på sygedagpenge-opfølgning

bedre i stand til at få psykisk syge tilbage i arbejde.

Mindst hver tredje sygemelding

har psykiske årsager i form af

depression, stress, personlige kriser og

udbrændthed.

Og i 2006 steg andelen af førtidspen-

sioner, der begrundes med psykiske lidelser,

til 44 procent.

Det er sådanne tal, der ikke bare får

bestyreren af kommunens pengekasse til

at rive sig i håret, men også får sagsbehandlere

på sygedagpengeområdet til at få

trækninger i den faglige stolthed.For en person, der er langtidssygemeldt

af psykiske årsager, skal ikke tackles på

samme måde som en person, der er på

sygedagpenge på grund af et brækket ben.

– Vi har været tilbageholdende i forhold

til sygemeldte, som har psykiske problemer.

Det var i hvert fald ikke os, der skulle

være årsag til, at deres tilstand blev forværret,

fordi vi pressede for meget på.

– Og når en person har psykiske

problemer frem for et brækket ben, er

problematikken bare mere uhåndgribelig.


kommunikation | sagsbehandling

Det er svært for dem, og det er svært for

os at vurdere, hvor langt de er fra at være

klar til et arbejde igen. Så vi har på mange

måder stået usikre og famlende over for

den gruppe.

Sådan lyder det fra Anne Glibstrup og

Sine Kingo Søndergaard, begge sagsbehandlere

på opfølgning og sygedagpenge i

Syddjurs Kommune.

Kommunen har derfor valgt at gå med

i Projekt Luca for at gøre sagsbehandlerne

bedre i stand til at håndtere de sværere

HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 11


sagsbehandling | kommunikation


samtaler og dermed få de psykisk syge

tilbage i arbejde.

gider du tage ansvaret for mig?

Et af problemerne, som Anne Glibstrup

ser det, er, at folk med psykiske problemer

ikke orker eller ikke er i stand til at tage

ansvar for beslutninger, der skal bringe

dem tilbage på arbejde.

De har nærmest sagt: ”Træf beslutningen

for mig” eller ”gider du ikke godt tage

ansvaret?”

– Og det ansvar har vi været rigtigt gode

til at tage på os, men på længere sigt fører

det ikke til den mest holdbare løsning.

Borgeren skal have medansvar for forløbet

og for selv at finde løsninger.

Vejen derhen går via kommunikation

og inddragelse. Det starter ved det første

møde.

– Det første, jeg gør, er at lave en

kontrakt med den sygemeldte. Kontrakten

handler om samtalens indhold. Hvad vi

skal snakke om, dagsorden og så videre.

De skal have et ansvar for samtalen, forklarer

Sine Kingo Søndergaard.

Pointen er videre, at den sygemeldte

skal forstå, at sagsbehandleren ikke sidder

med svarene eller løsningerne.

– Ved at bruge forskellige metoder i

samtalen er det vores opgave at skabe en

proces hos borgeren, så de selv kommer

frem til løsningerne.

marguerit giver overblik

En af metoderne er marguerit-metoden.

Blomsten tegnes, og hvert blad beskrives

12 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008

med et aspekt af problemstillingen. Det

giver ikke bare overblik, men gør også

situationen meget mere konkret og forståelig

for den sygemeldte.

– Jeg oplever, at visualiseringen gør, at

der sker rigtig meget hos borgeren. Hun begynder

selv at føje blade til, og vi taler om de

enkelte blade. Nogle spørger, om de ikke må

få tegningen med hjem at kigge på, når de

skal træffe valget, oplever Anne Glibstrup.

Sine Kingo Søndergaard bruger også

såkaldt eksternalisering meget. Her skiller

man sygdom fra personen. Borgeren er

ikke en depression, men har depression,

som påvirker hende!

– Vi skal have fokus væk fra kun at

handle om diagnose, og hvorfor den forhindrer,

at vedkommende arbejder. Vi skal

finde ud af, hvad borgeren ellers er for en

person. Den indsigt skal den sygemeldte

have tilbage for at finde resurser i sig selv

til at komme videre.

kommer selv frem til svaret

Når samtalen er slut, er det også den sygemeldte,

der skal opsummere og opremse,

hvad vi har snakket om, hvad vi har besluttet,

og ikke mindst hvilke opgaver den

sygemeldte skal klare til næste gang.

– Den del var uhyre svær for mig, for

som sagsbehandlere er vi vant til at samle

op, lyder det fra Anne Glibstrup.

Men både hun og Sine Kingo Søndergaard

har oplevet, at metoderne virker.

– For nylig havde jeg en sygemeldt borger,

der kæmpede med, at hun ikke turde

komme tilbage på arbejde. Altså ikke turde.

En af metoderne er marguerit-metoden.

Blomsten tegnes, og hvert blad beskrives

med et aspekt af problemstillingen, forklarer

Anne Glibstrup og Sine Kingo Søndergaard,

sagsbehandlere i Syddjurs Kommune.

Det snakkede vi om i samtalen blandt

andet ved at bruge marguerit-modellen og

i det hele taget være meget anerkendende,

fortæller Anne Glibstrup.

Til næste møde kom vedkommende og

sagde, at nu havde hun fundet ud af, hvorfor

hun ikke turde komme på arbejde.

Sine Kingo Søndergaard fortæller, at en

borger under en samtale gav udtryk for, at

hun ikke vidste, hvad der skulle ske. Senere

kom det pludselig til hende – nemlig, at

hun ikke behøvede at skifte arbejdsområde.

– Hun blev så glad og lettet over, at hun

selv havde fundet svaret. For folk med lavt

selvværd og psykiske problemer er det i sig

selv med til at styrke selvværdet og troen

på, at det kan lykkes for dem at blive på

arbejdsmarkedet. •

projekt luCa

LUCA er en videreførelse af et pilotprojekt,

hvor CABi (Center for Aktiv

Beskæftigelsesindsats) sammen

med Mariagerfjord Kommune uddannede

sagsbehandlere i metoder

til at gennemføre forløb med sygemeldte

af psykiske årsager.

Psykisk syge defineres som personer

med depression, stress, udbrændthed,

eller som er kriseramte.

Erfaringerne fra pilotprojektet

føres nu videre i Syddjurs, Furesø

og Middelfart i LUCA. Medarbejderne

deltager i et omfattende

undervisnings- og træningsforløb

med i alt 21 moduler.

Overordnet går metoderne ud

på at få den sygemeldte gjort medansvarlig

for sit forløb. Metoderne

handler dybest set om, at med den

rette kommunikation kan sygemeldte

med psykiske problemer faktisk flytte

sig meget.

Alt i alt undervises medarbejderne

i ti forskellige metoder.

500 kroner er nok til, at du

Vil du se mere af verden, når du går

på pension? Så er det nu, du skal

gøre noget. Opret en supplerende

pension hos PKA + . Det kræver kun

kan flyve mere,

når du bliver ældre

Start din opsparing i dag

...små penge bliver store

et mindre beløb om måneden, og

indbetalingerne kan trækkes fra i

skat. Klik ind på www.pkaplus.dk

og læs mere.

...mere pension

HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 13

www.freelars.dk


Dit Liv

Rejsen - 1. del

Den dag arbejdslivet brændte sammen

Glæden ved at arbejde forsvinder lige så langsomt for Karin Henriksen,

og det samme gør energien og gejsten. En dag, hun skal på arbejde,

blokerer sindet fuldstændigt. Dette er første del af historien om Karin

Henriksens rejse fra den dag, arbejdslivet brændte sammen.

Karin Henriksen har pakket sin taske

og skal til at gå ud af hjemmet i Give

ved Vejle. Det er tirsdag efter pinse 2006.

Men hun sætter sig ikke ind bag rattet for

at køre mod sit arbejde på Billund Bibliotek.

Denne morgen er anderledes end alle

de andre i de sidste 20 år, hvor hun har

startet bilen for at køre mod sydvest.

Denne dag kan hun ikke gå ud i bilen.

Karins sind er fuldstændig tomt. Hun

prøver at overtale sig selv og fortælle, at

14 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008

ikke sort eller hvidt,

Dit Liv

det er et godt arbejde, hun har som biblioteksassistent.

Men kroppen vil simpelthen

ikke af sted.

– Det blokerede fuldstændigt. Og det

hjalp ikke, at jeg sagde: ’Tag dig sammen’.

Jeg kunne simpelthen ikke, husker Karin.

Livet er ikke sort eller hvidt,

ej heller kun godt - eller bare skidt.

Så husk, at ha' venner, med hvem du kan dele,

de sorger og glæder, der skaber dit hele.

For i venskab og tillid bliver vi trygge

ehøver ej stå i vor egen skygge.

inde

sPændEndE stiLLing

Sådan havde hun ingen idé om, at det

skulle gå, da hun 20 år tidligere begyndte i

jobbet. Det var en meget varieret og spændende

stilling.

TEKST mortEn thomsEn / 44mt@hk.dk FOTO Jonas ahLstrØm og Privatfoto

De første 15 år var hun rigtig glad for

sin stilling. Hun havde udfordringer, fik

ideer og gennemførte dem med gejst og

entusiasme.

Men langsomt begyndte tingene at

ændre sig.

EnErgiEn forsvandt

Karins arbejde begyndte at ændre karakter.

Nogle af de ting, hun kunne lide at arbejde

med, blev skåret væk eller lavet om. Efterhånden

som kommunens budgetter blev

strammere og strammere, var der færre

penge at lave kulturelle arrangementer for.
stress | arbejdsliv

Dit Liv

Livet er ikke sort eller hvidt,

ej heller kun godt - eller bare skidt.

Dit

L

Dit Liv

Så husk, at ha' venner, med hvem du kan dele,

Dit Liv

ej he

de sorger og glæder, der skaber dit hele.

Livet

Så husk

Livet er er ikke sort eller hvidt, For i venskab og tillid bliver vi trygge

Livet er ikke sort eller hvidt, de so

Dit Liv

ej ej heller kun godt - eller bare skidt. behøver ej stå i vor egen skygge.

Så ej heller kun godt - eller bare skidt. Fo

Så husk, at at ha' venner, med hvem du du kan dele, Kun du har dog evnen til at finde

Så husk, at ha' venner, med hvem du kan dele,

Livet er ikke sort eller hvidt, de de sorger og og glæder, der skaber dit hele. din idenditet allerdybest inde.

de sorger og glæder, der skaber dit hele.

ej heller kun godt - eller bare skidt. For i i venskab venskab og og tillid bliver vi vi trygge

Dit Liv KH

behøver ej stå i vor egen skygge.

For i venskab og tillid bliver vi trygge

husk, at ha' venner, med hvem du kan dele, behøver ej stå i vor egen skygge.

Kun du har dog evnen til at finde

behøver ej stå i vor egen skygge.

er dit hele. Kun du har dog evnen til at finde

Livet er ikke sort eller hvidt,

n idenditet enditet allerdybest allerdybest inde.

Kun du har dog evnen til at finde

ej heller kun godt - eller bare skidt.

KH

din idenditet allerdybest inde.

Så husk, at ha' venner, med hvem du kan dele,

kaber dit hele. Livet er ikke sort eller hvidt

kun godt - eller bare s

Hun sad halvdelen af tiden som

kulturmedarbejder i kommunen, hvor

hun blandt andet stod for kulturelle arrangementer

og var sekretær for kulturelt

samråd.

Resten af tiden var hun på biblioteket,

hvor hun som sekretær for overbibliotekaren

beskæftigede sig med at låne

lokaler og AV-udstyr ud. Desuden havde

hun styr på den regnskabsmæssige del

af biblioteket og det kulturcenter, det lå

sammen med.


Normalt ville hun ikke hænge sig i det.

Hun plejede at sige, at ’nu skal vi videre’.

Men samtidig begyndte entusiasmen

sagte at sive ud, og det samme gjorde

gejsten. Energien var ikke den samme, og

glæden ved arbejdet forsvandt.

Tidligere havde hun altid været fremme

i skoene og fundet på mange ideer.

Og hun kunne stadig få lyse øjeblikke og

føle gejsten flyde i årene, men så snart

hun havde åbnet munden, fortrød hun og

gik i panik over, at hun så skulle udføre

det.

– Der gik ikke en time efter, at jeg var

kommet med sådan en idé, før jeg kunne

mærke inde i mig selv: ’Nej, nej, nej. Hvorfor

sagde du det? Nej, nej, nej, du orker det

ikke, du kan simpelthen ikke. Det går bare

ikke dette her’.

guLErØddErnE

Men Karin holdt sig kørende. Når arbejdet

ikke kunne give hende motivation, måtte

hun give sig selv gulerødder. Så to-tre

gange om året tog familien Henriksen

– Karin, hendes mand Carl Otto og deres

søn – ud at rejse. Og hver gang tog de til

det græske øhav.

– Det betød rigtig, rigtig meget for

mig at have de rejser, fordi det var det, jeg

kunne holde mig oppe på. For eksempel

det at sejle ud fra Piræus på en færge og

vide, at de næste otte timer skal du bare

sidde lige så stille her og kigge på de små

øer, der defilerer forbi, og der er ingenting,

du kan, og du skal ingenting. Du skal

bare sidde her og suge til

dig med øjne og ører.

hoLdE dEn kØrEndE

Tanken om, at hun

igen om nogle måneder

kunne få ro i

sjælen ved at sidde

på en græsk strand,

kunne få hende

igennem selv de

dårligste dage.

Hun begyndte at

tælle ned til ferierne,

og hun

overbeviste sig
HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 15


arbejdsliv | stress


Dit Liv

16 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008

ikke sort eller hvidt,

Dit Liv

Livet er ikke sort eller hvidt,

ej heller kun godt - eller bare skidt.

Så husk, at ha’ venner, med hvem du kan dele,

de sorger og glæder, der skaber dit hele.

For i venskab og tillid bliver vi trygge

behøver ej stå i vor egen skygge.

Kun du har dog evnen til at finde

din idenditet allerdybest inde.

Karin Henriksen

selv om, at når hun kom tilbage fra ferie,

havde hun opladet sig selv længe nok til at

klare den til næste ferie.

Alligevel blev det sværere og sværere at

klare sig igennem dagen.

– Jeg kunne godt selv mærke, at det var

helt forkert. Men stadigvæk blev jeg ved

med at sige: ’Tag dig nu sammen. Hold nu

op og kør dagen ud. Det er kun syv timer

eller otte, og så er den ovre. Så kan du

komme hjem igen’. Det var hæsligt og så

forfærdeligt.

Men til sidst kunne hun heller ikke

finde roen, når hun havde fri og var kommet

hjem til Give. Kun det græske øhav

hjalp.

Sådan var det også lige før pinsen 2006,

hvor familien tog en uge på Kreta. Men

roen blev erstattet af angst, da hun kom

hjem fra Kreta.

Chris og ChokoLadEfabrikkEn

Så denne tirsdag, hvor Karin skal møde på

arbejde efter ferien, kan hun ikke sætte sig

ud i bilen.

Hendes sind har sagt stop, og det hjæl-

per ikke at sige: ’Tag dig nu sammen’.

Derfor rejser Karin sig og griber telefonen.

I første omgang ringer hun til sit

arbejde og melder sig syg; hun siger, at

hun har fået maveproblemer.

Men det løser ingenting.

Dagen efter vender hendes angst

tilbage. Hun ser kun en udvej. Hun

ringer til sin læge og siger:

– Det er ikke ”Chris og chokoladefabrikken”,

men jeg kan

simpelthen ikke køre på arbejde.

Jeg kommer ikke derud, og jeg

kan ikke.

– Så må du komme herud, og så må vi

snakke om det, svarer lægen.

frEd, frEd, frEd…

Karin er udbrændt. Det er lægens diagnose,

og han sygemelder hende i to måneder.

Karin kører hjem fra lægen på en solskinsdag

og har ingen forpligtelser. Kravene er

væk, og angsten er også forsvundet.

Hun parkerer bilen og lægger sig ud

i baghaven på græsset. Hun lægger sine

arme og ben ud til siden, mens hun kigger

op på himlen.

– Jeg tænkte: fred, fred, fred… to måneders

fred, husker Karin og ånder dybt.

I det øjeblik tror Karin, at lykken er

gjort. Hun er væk fra arbejdet, der har kørt

hende ned, og her ude i haven kan hun

finde den fred, som hun ellers kun kunne

finde i Grækenland.

Dit Liv

Livet er ikke sort eller hvidt,

ej heller kun godt - eller bare skidt.

Så husk, at ha' venner, med hvem du kan dele,

de sorger og glæder, der skaber dit hele.

For i venskab og tillid bliver vi trygge

ehøver ej stå i vor egen skygge.

inde

Men lykken er en stakket frist. For

hendes tur ned i stressens afgrund er kun

lige begyndt.

– Jeg ville ikke ønske for min værste

fjende, at de kommer så langt ud, som jeg

kom, for det har været hæsligt. Man drømmer

simpelthen aldrig om, at man selv

skulle komme i den situation, siger hun. •

Læs 2. del af Karin Henriksens historie

i næste nummer af Kommunalbladet

Dette er første del af Karin Henriksens

historie. Anden del ”Afgrunden” og

tredje del ”Lykken er ikke en station, du

ankommer til…” kan du læse

i Kommunalbladet nr. 8 og 9, der

udkommer henholdsvis 2. maj og 16. maj.

Når bladene er udkommet, kan du finde

dem på www.kommunalbladet.dk

TEKST mogEns JEPsEn / 44mje@hk.dk / FOTO oLE friis

Siden Marianne aadal Hansen

i 2001 blev fyret som fælles-

tillidsrepræsentant i Nyborg

Kommune, har stolen efter

hende stået tom. Men nu har

Jørgen rink rakt hånden op

og er klar til at gøre HK’erne

synlige i kommunen.

Syv år skulle der gå, før HK’erne i

Nyborg Kommune kunne finde en

modig sjæl, der havde lyst til at være fællestillidsrepræsentant.

I 2001 blev den daværende fællestillidsrepræsentant,

Marianne Aadal Hansen,

fyret efter kontroverser med ledelsen om,

hvor meget tid der måtte bruges på det

faglige arbejde.

Og siden har lysten og interessen til at

påtage sig hvervet været lig nul.

Men som nytilkommen til Nyborg

for godt et år siden havde Jørgen Rink

ikke den lange historik og fyringssag i

rygsækken. Så da kollegerne manglede en

fællestillidsrepræsentant sidste efterår, og

han to gange tidligere - på andre arbejdspladser

– havde været TR, faldt valget på

Jørgen Rink.

Og sporene skræmmer ikke den 57-

Dit Liv

årige underviser og vejleder på jobcentret i

Nyborg. Der er kommet helt ny ledelse til

kommunen, og det kan mærkes.

– Jeg kan fornemme en ny tilgang til

fagligt arbejde og tillidsrepræsentanter.

Man er interesseret i os som samarbejdspartnere

og medspillere. Derfor har jeg

sagt ja, og derfor skræmmer historien mig

heller ikke.

Livet er ikke sort eller hvidt,

Dit Liv

ej heller kun godt - eller bare skidt.

Så husk, at ha' venner, med hvem du kan dele,

Livet er ikke sort eller hvidt, de sorger og glæder, der skaber dit hele.

ej heller kun godt - eller bare skidt. For i venskab og tillid bliver vi trygge

husk, at ha' venner, med hvem du kan dele, behøver ej stå i vor egen skygge.

er dit hele. Kun du har dog evnen til at finde

enditet allerdybest inde.

fokus På ny LØn

Med så lang en periode uden en fællestillidsrepræsentant

er det naturligt, at

HK’erne ikke har været de mest synlige i

kommunen.

KH

– Der vil være en masse, der skal løbes

i gang, men vi må stille og roligt vende

ledelsen til, at vi også er der, at vi skal

spørges og tages med på råd i beslutningsprocessen.

Det samme gælder i forhold til de

180 andre HK’ere i kommunen. Her skal

klubarbejdet også løbes i gang.

– Men i virkeligheden handler det for

mig mest om at lytte, så jeg fornemmer,

hvad deres ønsker til en tillidsrepræsentant

er, og de finder ud af, hvem jeg er, og

hvad de har lyst til at bruge mig til.

Et punkt står det dog helt klart for

Jørgen Rink, at der skal fokus på. Og det

er ny løn, så det ikke bare er de andre faggrupper,

som løber med alle pengene.

– Projektet hedder, at mine kolleger

skal opleve, at ny løn virker og er til gavn

for HK’erne også. •

arbejdsforhold | tillidsrepræsentant

klar til at synliggøre Hk’erne i kommunen

jørgen rink

• Kom til Nyborg Kommune i 2007,

hvor han arbejder som underviser

og vejleder på jobcentret.

• Før da var han syv år i Københavns

Kommune og en kortere periode i

Frederiksværk Kommune.

HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 17


xxx TEMA | xxx| reklameindtægter

tekst mogens jepsen / 44mje@hk.dk / foto scanpix

reklameindtægter xxx | TEMA | xxx

kommuner jagter

reklameguldet

Der ligger 100 millioner kroner i annonceindtægter og venter på,

at kommunerne udnytter mulighederne for at sælge reklameplads.

Og hvis de tør åbne for reklamer på skoleområdet, kan de opnå

endnu større indtjeninger, vurderer reklameekspert.

Det er efterhånden svært at få øje på

selve idrætsudøveren for rullekraver,

trøjer og kasketter er klistret til med

reklamer.

Om få år kan det samme være tilfældet

med kommunale medarbejdere, for stadig

flere kommuner har indset, at der ligger

millioner af kroner og venter på at blive

samlet op, hvis blot de tør åbne for reklamesluserne

til de kommunale bygninger

og lignende.

Siden Folketinget for snart to år

siden gjorde det lovligt for kommuner at

bijobbe og skaffe sig indtægter ved salg

af reklameplads på eksempelvis

kommunale bygninger, uniformer,

køretøjer og materialer, er

udviklingen gået hurtigt.

– Jeg vil tro, at kommunerne

samlet set i løbet af ganske få år

kan nå op på at tjene omkring 100

millioner kroner om året ved at stille

reklameplads til rådighed.

Det vurderer Lars Boesen, kontaktdirektør

i IUM (Innovative Universal

Media), der lever af at rådgive kunder om,

hvor der er fornuft i at annoncere. Ligesom

Lars Boesen også hjælper kommuner

og andre udbydere med at afgøre, hvor det

er interessant at tilbyde reklameplads.

ReklameR til fRit skue

Hvor stor en værdi, salg af reklameplads

har for kommunerne på nuværende

tidspunkt, er svært for ham at sige. Men

et estimat kunne være 50 millioner kroner

om året. Primært fra salg af reklamer ved

busstoppesteder, hvor værdien blandt

andet ligger i, at kommunen sparer penge

ved ikke at skulle vedligeholde stoppe-

stederne. Af egentlige penge ned i kassen

drejer det sig formentlig samlet set om

20-30 millioner kroner.

I øjeblikket har markedet for de såkaldte

outdoor-reklamer en årlig værdi på cirka

650 millioner kroner for hele landet, men

mellemhandlere napper i hvert fald to

tredjedele af den værdi, så tilbage er der

reelt 100-150 millioner, som især DSB, busselskaber

og stilladsejere i dag tager sig af.

Og det er netop outdoor-markedet,

hvor reklamerne er til frit skue i det åbne

og offentlige rum, der er relevante for

kommunerne.

Som almindelig borger forstår jeg

udmærket usikkerheden og de etiske

overvejelser ...

Lars Boesen, kontaktdirektør iUM

Lars Boesen anslår, at 30-50 kommuner

så småt er i gang, men at markedet slet

ikke er færdigudviklet endnu. Indtil nu er

det busser og stoppesteder, der benyttes

mest til reklamepladser.

– Men der kan hentes mange penge fra

store udendørsannoncer på især bygninger

og stilladser.

Det handler nemlig om trafik. Jo flere

bilister, cyklister og fodgængere, der ser

en reklame, desto flere penge vil der som

udgangspunkt være i den.

modstand mod annonceR

Mange kommuner vil også sælge reklameplads

på kommunens biler, i haller og på

personalets uniformer. Tanken er fin nok,

men det er meget små penge, der i virkeligheden

er at hente der, siger Lars Boesen.

Reklameplads på uniformer kan næsten

ikke generere nogen penge – heller

ikke på personale, som bevæger sig udenfor,

mener Lars Boesen.

– For kan man sikre sig, at reklameteksten

kan ses, hvis det for eksempel regner?

Jeg vil sige, at indtægterne ikke står mål

med den modstand, som reklamer på

personale og uniformer fører med sig.

Lars Boesens oplevelse er, at netop den

type annoncer vækker stærke følelser hos

personalet og fagforeninger.

Og selv om kommunens biler

kører rundt i byen, så kaster eksponeringen

ikke voldsomt med reklamekroner

af sig. For i modsætning til for

eksempel taxaer kører kommunens

biler reelt set kun få timer i løbet af

døgnet. Og geografisk set når de ikke

omkring i samme omfang.

Han anslår, at det kun er ti procent

af indtjeningen, der kan komme fra

reklamer på biler og lignende.

etiske oveRvejelseR

Guldet ligger altså i reklamer på bygninger

og stilladser, hvor 80-90 procent af

indtægterne kan hentes hjem. Det er især

landets otte-ti største byer, som kan drage

nytte af det, fordi der passerer så mange

mennesker forbi, at mange af de store annoncører

kan opnå en gevinst ved det.

Lars Boesens oplevelse er dog, at kommunerne

– det vil sige politikerne – er berøringsangste

over for at tage det første skridt.

Hvis der for eksempel er udpeget 30

kommunale bygninger, hvor der er gode

muligheder for at sælge reklameplads,

så ender højst fem af dem med reelt at

komme i spil, er Lars Boesens erfaring.

En del bliver sorteret fra, fordi hensyn

til natur, trafiksikkerhed og kulturarv spiller

ind, for eksempel fordi bygningen er

af sådan en kulturværdi, at det vil skænde

den at hænge reklamer op.

Andre pladser bliver valgt fra af politiske

årsager. Politikerne kan være nervøse for at

tage springet, fordi de er usikre på, hvordan

borgerne reagerer på eksempelvis et kæmpe

banner, som hænger ned fra rådhuset.

– Som almindelig borger forstår jeg

udmærket usikkerheden og de etiske overvejelser,

men jeg mener, at politikere godt

kan tænke mere i for eksempel at sælge

retten til navnet på en kommunal bygning.

Her tænker Lars Boesen på, at svømme-

eller idrætshallen sagtens kan have et

sponsornavn, akkurat ligesom mange

fodboldstadions har det.

Reklameplads på skoleR

Et skridt videre, som virkelig kunne give

penge i de kommunale kasser – men som

i den grad også kan vække stærke følelser

– er at sælge reklameplads på skoler.

– I branchen taler vi meget om, hvordan

vi får fat på eleverne. Og en måde er jo

at få lov til at komme ind på skolerne med

reklamemateriale. Men der er vi ude at

skubbe til grænsen. Jeg ved det godt.

Det behøver ikke være kommercielle

produkter til madkassen eller skoletasken,

som bliver delt ud uden for skolen. Det

kunne være holdningsbearbejdelse af

eleverne.

– Hvad nu, hvis Elsparefonden vil have

unge til at huske at slukke for lyset, staten

vil køre en kampagne mod mobning,

eller Dansk Retursystem vil påvirke unge

til at benytte retursystemet for dåser frem

for at smide dem i naturen? Så er det måske

ikke så slemt alligevel? Det er i hvert

fald en overvejelse værd, lyder det fra Lars

Boesen. •

18 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008

HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 19


kommunernes

reklameeventyr

Kommunerne bør tænke følgende

punkter igennem, inden de kaster sig

ud i et reklameeventyr.

• Hvad tror kommunen, annoncørerne

vil have?

• Er der en værdi i det for kommunen?

• Hvor og hvilke steder vil kommunen

sælge reklameplads?

• Hvordan sikrer kommunen at få

penge nok for at stille plads til rådighed?

• Kommunen bør gøre sig etiske og

politiske overvejelser om, hvad der

ikke må reklameres for. Det kan

være slik, politiske partier eller alkoholiske

drikke

• Vil kommunen stille betingelser om

at have en egenannonce med jævne

mellemrum på de pågældende

pladser?

• Vil kommunen have professionel

hjælp til at sælge reklameplads,

eller kan den klare det selv?

Kilde: Innovative Universal Media


xxx TEMA | xxx|

reklameindtægter


Vesthimmerlands Kommune ser ud

til at have taget teten, hvad angår

indtjening på reklamer.

Her er salg af reklame-opstartspakker

ligefrem blevet sat i system. Simpelthen

fordi kommunen sidste år solgte masser

af reklameplads – og så tænkte: Vi kan lige

så godt forsøge at sælge hele konceptet;

grafiske skabeloner, formularer og reklameideer.

Kort sagt hele det forarbejde,

som kommunen har lavet.

Så det gør man. For 50.000 kroner per

pakke. Og interessen fra andre kommuner

er enorm.

– Indtil videre har 40 kommuner

henvendt sig, og vi er i seriøse forhandlinger

med en del. Vi har endda haft

henvendelser fra Norge, forklarer Carsten

20 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008

Christensen, der er udviklingskonsulent i

Vesthimmerlands Kommune og den kommunale

tovholder for reklameinitiativet.

på fæRgeR og bileR

Indtil videre har Vesthimmerlands Kommune

solgt for 2,2 millioner kroner

– primært ved salg af reklameplads på

kommunens 34 biler. Men muligheder og

ideer står i kø.

Sammen med Skive Kommune har

man en færgerute fra Hvalpsund. Her er

man i gang med at sælge reklamefelter på

færgen, og målet er at nå et salg på små to

millioner kroner over tre år.

På samme måde er man i gang med

at sælge reklameplads på en stor væg i

kommunens nye genoptræningscenter.

tekst mogens jepsen / 44mje@hk.dk / foto laRs holm

vesthimmerland går forrest

med salg af reklamer

Vesthimmerlands Kommune tjener ikke bare penge på salg af

reklameplads, men på hele konceptet bag, som andre kommuner

viser stor interesse for.

Her er målet 600.000 kroner. Kommunen

forventer også at kunne sælge reklamer

på genoptræningsudstyret for op mod

300.000 kroner.

Det er dog ikke kommunen eller Carsten

Christensen selv, der fungerer som

sælger. Kommunen har indgået et samarbejde

med en lokal konsulent fra firmaet

Nordisk Institutionsmedia.

Borgerne har taget nogenlunde imod

initiativet, oplever Carsten Christensen.

– Der har været nogle negative reaktioner

lige i starten, men ikke mere end det.

Nogle lokale idrætsklubber har frygtet, at

vores initiativ tog penge væk fra andre

formål, men den tvivl har vi fået ud af verden.


kommunale reklamepladser breder sig i bybilledet

Flere kommuner har taget skridtet mod indtjening på reklamer på

eksempelvis bygninger og biler. Når det drejer sig om uniformer,

bringer det dog sindene i kog.

Århus, Stevns, Odense, København,

Randers, Middelfart og Vesthimmerland

er blot nogle af de kommuner,

der er i gang med at sælge kommunale

reklamepladser.

Stevns Kommune vedtog for nylig en

reklamepolitik, som åbnede for, at i den

udstrækning de enkelte institutioner eller

rådhusafdelinger har køretøjer, må de

decentralt gerne sælge reklameplads på

bilerne. Hvilket så også betyder, at indtæg-

terne går i de decentrale kasser og ikke i

den store kommunekasse.

Middelfart Kommune har valgt en

model, hvor institutioner som børnehaver

og plejehjem må søge private sponsorer til

materiel som traktorer, legetøj, trailere og

lignende.

Randers har åbnet for reklamer på

affaldskøretøjer, vejbiler, trailere fra

biblioteker og busser fra skoler, daginstitutioner

og ældrecentre. Til gengæld må

biler i hjemmeplejen og i beredskabet ikke

bruges til reklamer. Politikken siger også,

at reklamerne skal være afdæmpede og

begrænset i omfang, ligesom der ikke må

være reklamer for arbejdsgiverorganisationer,

fagforeninger, religiøse bevægelser,

politiske partier eller bevægelser.

Reklamer for eksempelvis slik får

Randers-borgerne heller ikke at se, fordi

det strider mod kommunens sundhedspolitik.

foreløbig er det reklamer på kommunens biler, der har skabt den største indtjening på området, fortæller Carsten Christensen,

udviklingskonsulent i Vesthimmerlands kommune.

Københavns Kommune har

indgået en femårig aftale med

AFA JCDecaux om salg af reklamepladser på

kommunens ejendomme. Aftalen skønnes

at give kommunen en indtægt på 43 millioner

kroner i perioden.

– Vi er godt tilfredse med aftalen. Det

er vigtigt fremover at se på alternative former

for indtægtskilder til finansiering af

kommunens mange serviceforpligtelser,

siger Per Justesen, kontorchef i Center for

“ Det er vigtigt fremover at se på alternative for-

mer for indtægtskilder til finansiering af kom-

munens mange serviceforpligtelser.

Byudvikling, Økonomiforvaltningen, i en

pressemeddelelse.

Ud over reklameplads på 13 bygninger

og 450 biler har kommunen udbudt 150

uniformer, som kommunens ansatte bruger.

Det har dog bragt sindene i kog hos

flere faggrupper.

”Vi sælger vores arbejdskraft, men ikke

vores sjæl”, har en 3F-tillidsrepræsentant

Per JUstesen

kontorchef, køBenhavns koMMUne

udtalt. En anden mener,

det må være rimeligt, at de

ansatte for eksempel får 50 procent af

reklameindtægterne.

Det kunne skrives ind i overenskomsten.

I Århus Kommune var det først meningen,

at ansatte skulle være reklamesøjler,

men en arbejdsgruppe fraråder nu den

model. Ligesom administrationsbygninger

heller ikke må prydes med reklamer.


HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 21


xxx | xxx

TEMA | reklameindtægter tekst m0gens jepsen / 44mje@hk.dk / foto jonas ahlstRøm

Hvad mener du om reklamer

i kommunen?

per mørk, controller i assens kommune

Er det i orden, at kommuner tjener penge på den måde?

Ja, så længe reklamerne overholder lovgivning og kommunens retningslinjer,

synes jeg, det er en god idé, at kommunen kan sikre sig ekstra indtægter

til gavn for borgerne.

Hvad vil du sige, hvis et lokalt firma, Elsparefonden, anti-mobning.dk eller andre

havde reklamer for eksempel med et kæmpebanner på jeres kommunale bygning?

Kæmpebanner er ikke i orden. Størrelsen, formen og placeringen af reklamer

må ikke være for dominerende. Kommunen skal have nogle helt klare

retningslinjer, for hvad der ikke må reklameres for. For eksempel produkter

rettet direkte mod børn og unge, og politiske eller religiøse reklamer.

Hvad vil du sige til at gå i arbejdstøj/bluser, som har reklamer eller sponsornavne på

ryggen?

Det ville jeg ikke bryde mig om.

JoHn JoHansen, opkrævningen, Horsens kommune

Er det i orden, at kommuner tjener penge på den måde?

Nej, kommunerne skal være uafhængige af kommercielle interesser. Der

må aldrig kunne sættes spørgsmålstegn ved habiliteten, eller om kommunen

forfordeler dem, der betaler kommunen for reklamer.

Hvad vil du sige, hvis et lokalt firma, Elsparefonden, anti-mobning.dk eller andre

havde reklamer for eksempel med et kæmpebanner på jeres kommunale bygning?

Et rådhus skal være reklameneutralt område og ikke en skiftende farveladebutik.

Hvad vil du sige til at gå i arbejdstøj/bluser, som har reklamer eller sponsornavne på

ryggen?

Jeg siger ja tak til arbejdstøj, men nej tak til reklamefinansieret arbejdstøj.

mette overgaard, assistent

i lønservice i aabenraa kommune

Er det i orden, at kommuner tjener penge på den måde?

Både og. Det afhænger af, hvad der bliver reklameret for, og hvad indtjeningen

bruges til. Vælger kommunerne at reklamere i en god sags tjeneste for for eksempel

Røde Kors og eventuelt bruge pengene til en fælles bus for de ældre på

plejehjem, mener jeg, det er helt i orden. Men hvis kommunerne derimod vælger at

reklamere for det lokale diskotek eller lignende, så synes jeg ikke, det er i orden.

Hvad vil du sige, hvis et lokalt firma, Elsparefonden, anti-mobning.dk eller andre havde

reklamer for eksempel med et banner på jeres kommunale bygning?

Det virker voldsomt at begynde at tapetsere de kommunale bygninger med reklamebannere.

Men igen er det et spørgsmål om, hvad der reklameres for. Reklamerer

kommunen for Sønderjyske elitesport på den kommunale hal, er min holdning

positiv. Men hænger man et reklamebanner op for MacDonalds på skoler, støtter jeg

ikke længere ideen.

Hvad vil du sige til at gå i arbejdstøj/bluser, som har reklamer eller sponsornavne på ryggen?

– Her er min holdning et klart nej! Jeg mener, det bliver for personligt, hvis den

enkelte medarbejder skal fungere som reklamesøjle. Som offentligt ansat er ens

funktion at servicere kommunens borgere og ikke at reklamere for diverse firmaer

og kampagner.

Hvad siger loven?

1. juli 2006 trådte en ny lov i kraft, der giver kommuner

og regioner lov til at anvende fast ejendom og løsøre

til reklamering for andre – både udvendigt og indvendigt.

Loven gælder ikke for reklamering på tilhørende

arealer ved offentlig vej.

Reklamering kan også ske på lejet/leaset fast

ejendom og løsøre.

Reklameringen skal være i overensstemmelse med

blandt andet markedsføringsloven, og salg af reklameplads

skal ske til markedspris.

Det oprindelige lovforslag indeholdt forbud mod reklamering

på kommunalt ansattes beklædning og bygninger

med videre, som overvejende anvendes til lovpligtige

opgaver som for eksempel skoler, samt forbud

mod reklamering for faglige organisationer, religiøse

og politiske kandidater, bevægelser og partier.

Begrænsningerne havde til formål at sikre tilliden til

kommunen som en neutral myndighed, men de udgik

under folketingsbehandlingen, idet et flertal ønskede

at overlade størst muligt råderum til kommunerne.

22 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 23

xxx | xxx


kommunalreform | politisk analyse

Informationer er magt. Og kan

du forhindre modstanderne i at få

nogle, kan du gennemføre selv en utænkelig

reform.

Det er et af hovedbudskaberne i en ny

bog, ”Den Utænkelige Reform”, som gennemgår,

hvordan kommunalreformen er

blevet til.

De to forfattere er Peter Munk Christiansen,

professor på Institut for Statskundskab

på Århus Universitet, samt hans

kollega fra Syddansk Universitet Michael

Baggesen Klitgaard, lektor på Institut

for Statskundskab. De har interviewet en

række centralt placerede kilder, fået fat i

hemmelige dokumenter og kommer så

meget bag den politiske kulisse, at alle

naive holdninger til politikere forsvinder.

For i toppolitik er der ikke plads til den

slags, og det er netop grunden til, at en

ellers utænkelig reform kan blive gennemført,

mener de.

– Reformen var så stor og blev gennemført

så hurtigt – og samtidig lykkedes

det at smadre amterne. Det fascinerer mig,

at man kan skubbe sådan en reform igennem,

siger Peter Munk Christiansen.

Michael Baggesen Klitgaard supplerer:

– Reformen var virkelig utænkelig.

Den lader sig ikke gøre. Det stod imod al

teoretisk viden på dette område.

Han fortæller, at ingen anden reform i

Danmark – måske endda Europa – af den

størrelse er blevet gennemført i sådan et

tempo.

en reform på dagsordenen

Bogen tager udgangspunkt i starten af

reformen. Det vil sige 2001, hvor den

24 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008

borgerlige regering netop er trådt til. I

første omgang er der ingen planer om en

reform. Selvom både Dansk Folkeparti

og Konservative har haft et ønske om at

afskaffe amterne, kommer reformens

første rigtige entreprenør fra måske

uventet side.

Det er Dansk Industri, som – gennem

vedholdende lobbyarbejde – først får sat

en reform på dagsordenen. Blandt andet

fabrikerer DI ifølge bogen udtalelser,

som lokale borgmestre kan bruge, og

prøver derved at få ”reformen til at vokse

nedefra”.

Medierne tager hurtigt temaet op, og

specielt Berlingske Tidende er aktiv på

det område. Både gennem artikler og på

lederpladsen argumenterer avisen ifølge

bogens forfattere for en reform.

strukturkommissionen

Derfor nedsætter statsminister Anders

Fogh Rasmussen den såkaldte strukturkommission

i 2002. Det sker af flere

årsager. For det første giver det tid til, at

Venstre og Konservative kan blive enige

om, hvordan en reform skal se ud. For det

andet får Lars Løkke Rasmussen tid til at

rejse landet rundt for at samle opbakning

blandt venstreborgmestre og til at gøre KL

til en alliancepartner. Og sidst skal strukturkommissionen

legitimere en reform og

modne befolkningen.

For at det kan gøres, laver regeringen

ifølge de to forfattere en strategisk genistreg,

da den nedsætter kommissionen.

Den vælger at sammensætte en kommission

uden politikere, selvom Socialdemokraterne

protesterer. Udadtil mener rege-

TEKST morten thomsen / 44mt@hk.dk / foTo johnny wichmann

ringen, at en kommission med politikere

ikke er en god idé, fordi politikerne ikke

tør vende op og ned på hele det offentlige

system og finde den bedste løsning for

samfundet. Så kan de altid forhandle om

det senere.

Men det giver også regeringen en

anden fordel. Ved at lave et såkaldt 4-4-4

udvalg – fire uafhængige eksperter, fire

kommunale repræsentanter samt fire

embedsmænd fra ministerierne – kan

regeringen få informationer, mens oppo-

sitionen ingen får. For embedsmændene

refererer til ministrene.

ført bag lyset

Den strategi fører regeringen videre, efter

at strukturkommissionens arbejde er

færdigt i april 2004, og politikerne skal

forhandle.

Selvom der kommer uro i kommissionen

– blandt andet føler de uvildige

eksperter i kommissionen sig ført bag

lyset på en række områder – bliver kom-

politisk analyse | kommunalreform

Reformen blev gennemført via politiske genistreger

Kommunalreformen bliver kaldt utænkelig i en ny bog. Den blev

til efter kyniske forhandlinger og magtspil, mener forfatterne.

bogen

”Den utænkelige reform. Strukturreformens

tilblivelse 2002-

2005” af Peter Munk Christiansen

og Michael Baggesen Klitgaard

er netop udkommet på Syddansk

Universitetsforlag.

Læs mere på

www.universitypress.dk

Det lykkedes aldrig for bogens forfattere,

Peter Munk Christiansen (tv.) og Michael

Baggesen Klitgaard, at få svar på, hvorfor

regeringen gennemførte den måske største

reform i mands minde.

missionens arbejde brugt som udgangspunkt.

Og det er her, regeringen begår en

anden af flere genistreger, forklarer

forfatterne. De afslører simpelthen ikke,

hvilken model de ønsker at bruge før langt

hen i forløbet. Samtidig har de forhørt sig

hos de andre partier om, hvad de ønsker

af en reform. Men ved ikke at røbe deres

egne holdninger forhindrer de oppositionspartier

og interesseorganisationer i at

mobilisere modstand.

For der er ikke noget at gøre modstand

mod – før det er for sent.

den sidste historie

Resten er historie. Regeringen indgår smalt

forlig med Dansk Folkeparti. De forhandler

med Socialdemokraterne og Det Radikale

Venstre langt hen ad vejen og har et reelt

ønske om at få dem med i et forlig, men

i sidste ende mislykkedes det. Alligevel

vælger regeringen en model, som tilgodeser

Socialdemokraterne og Det Radikale

Venstre langt mere, end de behøver.

Det er blandt andet derfor, at løsningen

inden for beskæftigelsespolitikken blev

så mudret til sidst, hvor der både er en

statslig og kommunal ledelse i de fleste

jobcentre, mener bogens forfattere.

Bogen besvarer mange spørgsmål, men

efterlader et afgørende, som forfatterne

ikke har fået svar på: Hvorfor? Hvorfor

gennemførte regeringen den måske største

reform i mands minde?

– Vi ved stadig ikke præcis hvorfor. Det

havde vi et håb om, at nogle kunne fortælle

os, men vi blev lidt overraskede, da ingen

kunne, siger Michael Baggesen Klitgaard. •

HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 25


personalepolitik | nytænkning

Det forventes, at man anstrenger

sig, men det skal samtidig være sjovt

at anstrenge sig.

– Vi skal presse på og stille krav til

medarbejderne, og vi skal turde sige det

højt. Det er fedt at vinde, og det er sådan,

alle i kommunen skal tænke.

Sådan siger Jesper Thyrring Møller.

Han er kommunaldirektør i Hedensted

Kommune, men ikke selvbestaltet indpisker,

for ved siden af sidder HK’ernes

tillidsrepræsentant Pia Hermanstad og

nikker: Den er god nok!

På mange måder er kommunaldirektøren

inspireret af Ulrik Wilbek og filosofien

bag håndboldlandsholdet, hvor der sættes

krav og krævende mål, men som kommunaldirektøren

siger:

– Der er ikke én på landsholdet, der

ikke syntes, det var fedt at stå med pokalen

inde på Rådhuspladsen. Alle synes, det er

fedt at vinde. Men de er blevet presset til

sidste dråbe af Wilbek, siger Jesper Thyrring

Møller og fortsætter:

– Det skal en kommune også turde sige

og gøre. Vi skal være vindere, og vi skal

synes, det er flot, når man stiller krav til

hinanden.

Der er tale om et skud lige midt i snæversynet

og et opgør med den traditionelle

opfattelse af, at alle medarbejdere er lige

og skal behandles ens. Der er taget fat på

TEKST mogens jepsen / 44mje@hk.dk / illuSTraTion Lars andersen

Opgør med

ens regler

fOr alle

I Hedensted er det legalt at gøre sig

fortjent til at blive forskelsbehandlet.

Den nye personalepolitik er nemlig et

opgør med ens regler for alle. Og det

er ikke en personalepolitik for sarte ører,

indrømmer tillidsrepræsentanten.

26 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008

nytænkning | personalepolitik

tabuer om, hvordan en kommune skaber

en attraktiv arbejdsplads, udvikling, dedikerede

medarbejdere og arbejdsglæde, så

alle møder på arbejdet, fordi de vil gøre en

forskel.

Tabuer sTår for faLd

Det er ikke personalepolitik for sarte ører,

indrømmer Pia Hermanstad.

– Men det skal til. Hvis vi vil have den

bedste arbejdsplads, bliver vi også nødt til

at tage fat på tabuer og de ømtålige emner.

Ens regler for alle er noget af det, som

står for fald.

– Firkantede regler fjerner ansvarlighed,

selvstændighed og ikke mindst lysten

til at gøre en ekstra indsats. Det skal betale

sig at vise ekstra engagement, lyder det fra

Pia Hermanstad.

Hun tænker blandt andet på en kollega

fra hendes tidligere arbejdsplads, som

mest brugte tiden på at læse aviser.

– Jeg vil opfatte det som dybt uretfærdigt,

hvis han har de samme muligheder

som mig. Altså hvis jeg knokler løs, og

han så bare kan nyde de samme goder

som mig, vil jeg blive pissesur, siger

hun.

Ordet forskelsbehandling klinger ikke

godt, men det er nærmest der, man er i

Hedensted. I hvert fald som i de gamle

protestantiske leveregler: Man skal gøre


HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 27


personalepolitik | nytænkning nytænkning | personalepolitik


masser af frynsegoder

Den nye personalepolitik i Hedensted

handler ikke kun om krav, værdier, goodwill

og ansvar. Samtlige medarbejdere kan

lægge frynse- og personalegoder oven i

månedslønnen til en værdi af cirka 1.000

kroner. Det har hver tredje medarbejder i

kommunen valgt at slå til på. Normalt er

det kun hver femte, som lader sig friste af

delvist betalte frynsegoder.

• Bredbånd og bredbåndstelefoni

• Pc og mobiltelefoni

• Aviser

• Sundhedsforsikring

• Fitness

• Sundhedsordning - gratis massage,

kiropraktik, zoneterapi og fysioterapi

• Rabataftaler via personalezonen.dk og

logbuy.dk

• Rygestopkurser

• Førstehjælpskurser

• Feriefonden (sommerhuse)

Man kan sammenligne det med at

binde et snørebånd. Man kan godt

have en nedskrevet politik om, hvordan

det retteligt skal snøres. At man fatter med

højre hånds tommel … og så videre over et

par tætskrevne sider.

Man kan også bare droppe dem og

stole på, at de fleste faktisk godt ved, hvordan

en sko skal snøres.

Akkurat det samme med firkantede

personalepolitikker med regler og retningslinjer

for alt muligt.

– Drop dem, lyder det fra Verner C.

Petersen, der er professor ved Institut for

Ledelse på Handelshøjskolen i Århus og

sig fortjent, og man skal yde, før end man

kan nyde.

– Men det er ikke på den kolde og kyniske

måde. Vi har i det forløbne år investeret

og udviklet massivt gennem medarbejder-

og lederudviklingsforløb for at give personalepolitikken

kød og blod. Vi erkender

gerne, at det er meget, meget svært, men

med ægte dialog og inddragelse i processen

bliver det en fordel for alle, siger Jesper

Thyrring Møller og fortsætter:

– Men vi skal holde med den, der gør et

godt stykke arbejde, frem for den, hvor det

at være ansat i Hedensted er ligegyldigt.

Du skal vise, at du vil være her. Og du er

ansat her, fordi du er god.

Det betyder, at hvis man viser fleksibilitet,

engagement, yder en god service, får

klaret sine opgaver og i det hele taget får

det til at spille med kolleger og borgere,

så giver det goodwill – og dermed nogle

fordele.

Krav TiL LedeLsen

Fordelene er større ansvar, frihed og mere

fleksibilitet. Det kan for eksempel vise sig

blandt andet forsker i værdibaseret ledelse

og offentlig ledelse.

Han har kun positive ting at sige til, at

Hedensted Kommune fjerner alle firkantede

regler og overlader vurderingen til

ledere og deres sunde fornuft.

For med rigide og snævre regler følger

mindre ansvarlighed, fleksibilitet, kreativitet

og selvstændighed hos ledere og

medarbejdere. Derfor ros til Hedensted.

mange forhindringer

At føre politikken ud i praksis er til

gengæld noget helt andet. Der er mange

forhindringer. Fagforeninger eksempelvis.

– Vi skal presse på og stille krav til medarbejderne,

og vi skal turde sige det højt. Det er

fedt at vinde, og det er sådan, alle i kommunen

skal tænke, siger Jesper Thyrring Møller,

kommunaldirektør i Hedensted Kommune.

Slip ansatte og ledere løs i en værdibaseret verden

Drop de rigide og snævre regler i personalepolitikken. For i praksis

er ledere og ansatte faktisk ret enige om, hvad der er rimeligt, ansvarligt

og fornuftigt, mener professor.

– For fagforeninger er faste procedurer

en værdi, for så ved man, hvad man har at

forholde sig til, og alt derudover er utrygt.

Derfor kan fleksibilitet møde modstand,

fordi forskelsbehandling og individuelle

hensyn ikke er trygt som at have klare

regler, siger Verner C. Petersen.

På samme vis har stat, regering og selv

Socialdemokraterne en forkærlighed for

faste procedurer og værktøjer til kommunerne.

Velfærds- og kvalitetsreformen

har for eksempel medført forslag om

rettigheder til borgere og regnskaber over,

om velfærden lykkes.

– Tendensen i samfundet er kontrol

og regler. Så det er Hedensted også oppe

imod, siger han.

Dertil kommer de krav, som en svævende

ad hoc-personalepolitik stiller til

lederne. Og der ser Verner C. Petersen en

stor udfordring.

ved, at en leder nikker til, at du kan få fri

på dage, som har betydning for dig.

Med den nye personalepolitik har man

nemlig også vinket farvel til de tidligere

meget detaljerede regler for, hvornår man

kan få fri.

Altså af typen, at en onkels begravelse

kunne give en halv fridag, mens en mormors

ditto ville udløse en hel. Og sådan

var der regler for alle tænkelige og utænkelige

situationer.

Nu handler det om, at ledere skal turde

vurdere det rimelige i, at netop du for

eksempel skal have fri til at flytte for din

allerbedste ven eller følge din elskede kat

til dyrlæge.

Og som Pia Hermanstad udtrykker det:

– Man skal gøre sig fortjent til at blive

forskelsbehandlet.

Den nye tankegang stiller store krav til

kommunens ledere.

– Vores ledere skal bruge sig selv som

personer meget mere og være dygtige til at

opbygge relationer til medarbejdere.

Derfor deltager alle ledere i et udviklingsforløb,

hvor fokus er på at honorere

– Værdibaseret ledelse kræver ledere, som

ikke er vokset op med tykke regelbriller

på. og som intet kan se uden dem, siger

Verner C. Petersen, professor ved institut

for ledelse på Handelshøjskolen i Århus.

krav om dialog med medarbejdere, vise

empati og turde bringe sig selv i spil på det

personlige plan.

– Og det skal de kunne. Ellers er det

ikke muligt at være leder hos os.

indførT en LivsfasepoLiTiK

Pia Hermanstad understreger, at det ikke

bare handler om at knokle løs, sådan at

eksempelvis småbørnsforældre ikke har

en chance i konkurrencen. For kommunen

har indført en livsfasepolitik.

Det betyder, at hver alder har sine

hensyn, og dem skal kommunen tage – for

eksempel ved at give mere fleksibilitet.

– Vi viser dig fuldstændig tillid til, at

opgaven bliver løst. Til gengæld får du

frihed til at få dit liv til at hænge sammen.

Havde de gamle regler gjaldt, måtte Pia

Hermanstad for eksempel ikke lave sine

faste arbejdstider om, men det har hun

fået accept til nu.

– Jeg har en teenagesøn, som ikke er

lige samarbejdsvillig om morgenen, så

vores morgener endte tit i skænderi, og

– Værdibaseret ledelse kræver ledere,

som ikke er vokset op med tykke regelbriller

på. Og som intet kan se uden dem. De

skal turde vurdere selv og tænke selv. Så

det kræver meget af lederne.

Måske er det i virkeligheden for sent

med den type ledere, vi har nu, fordi de

ikke er vokset op med det, mener han.

– Hvis ledere er usikre på, hvordan de

skal håndtere værdibaseret ledelse, er det

værste, de kan gøre, at begynde at spørge

opad i systemet. Det giver bare procedurer

ovenfra, og så er man lige vidt.

fæLLes værdier

Dybest set er Verner C. Petersen ikke

nervøs for, at man slipper ledere og

medarbejdere løs i en værdibaseret

verden.

– I praksis har vi i Danmark en meget

ensartet forståelse af værdier. Vi er faktisk

jeg måtte møde på arbejde kl. 8 i dårligt

humør. Nu har jeg flyttet min mødetid

en halv time, så jeg har tid til, at vi får en

bedre morgen sammen. •

ret enige om, hvad der er rimeligt, ansvarligt

og fornuftigt.

Det er, fordi vi alle har en såkaldt

tavs viden om værdier, som det ikke er

nødvendigt at sætte ind i et ringbind med

politikker.

Verner C. Petersen sammenligner det

med sprogets grammatik. Vi ved, hvordan

det skal bruges. Og ud kommer forskellige

sætninger i forskellige udtryk. Men vi

forstår hinanden, fordi den tyste viden er

fælles.

– Derfor er det helt unødvendigt at formulere

værdisætninger, fordi de typisk bliver

en masse varm luft uden reelt indhold.

Sætninger, som ingen kan være uenige i.

Hans enkle råd er derfor:

– Lad være med at skrive pladderværdier

ned. Stol på, at vi alle ved, hvad man

bliver rød i hovedet af eller får en dårlig

fornemmelse i maven over. •

28 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008

HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 29


ligestilling | debatbog

Hvorfor er feminister så snerpede? Det spørgsmål plus 29 andre om køn

og ligestilling stiller forfatter Gretelise Holm i sin nye ligestillingsbog,

som hun har skrevet i anledning af 100-årsdagen for kvinders kommunale

valgret i Danmark.

grønspættebog for

feminister

• Hvorfor har du skrevet bogen ”Hvorfor er feminister så snerpede?”?

– Verdenssamfundet har vedtaget, at vi skal have ligestilling,

men det har vi ikke i Danmark. Derfor er 100-årsdagen for

kvinders kommunale valgret en god anledning til at skrive feministernes

grønspættebog. Især fordi det i øjeblikket går den gale

vej med ligestilling i Danmark. Vi er på en 39. plads i verden, hvad

angår ligeløn, og kun to andre lande i Europa har færre kvinder i

ledelse end os. Det er pinligt. Især fordi vi engang var førende.

• Hvilken forskel er der på den nye bog og den bog, som du skrev for 25 år

siden i anledningen af 75-års jubilæet for kvinders kommunale valgret?

– Dengang skrev jeg en historiebog. Det her er en opslagsbog,

som forhåbentlig kan bruges til debat. Ved at bogen består af 30

spørgsmål og påstande om ligestilling og feminister, hvor jeg så

Kvinders Kommunale valgret

Kvinders kommunale valgret blev vedtaget ved lov den 20. april

1908 og brugt første gang den 12. marts 1909.

I den anledning afholdes der den 20. april i år et stort arrangement

på og omkring Københavns Rådhus. Blandt andet er der

koncert med Anne Linnet. Dagen byder derudover på debatter

med indflydelsesrige kvinder fra dagens Danmark, særarrangementer

hos blandt andet Dansk Industri og Politiken, foredrag,

konkurrencer og andre aktiviteter på Rådhuspladsen.

Læs mere på www.kvindersvalgret.dk

30 HK Kommunalbladet I 17. aprIl 2008

TEKST gitte kvist / redaktionen@kommunalbladet.dk

giver svarerne og modargumenterne, er den lettere tilgængelig

end historiebogen.

• Hvad er en feminist for dig?

– Det er en person, som vil lave om på de forskellige vilkår,

som mænd og kvinder har. En person, som har en bevidst holdning

og ønsker at skabe retfærdighed. Den største myte om feminister

er, at de er kontroversielle og rabiate. Det er ikke tilfældet.

• I Sverige har den tidligere statsminister Göran Persson udråbt sig selv

til feminist, men det har Anders Fogh Rasmussen ikke. Hvorfor er vi i Danmark

så bange for at kalde os feminister?

– Selv de svenske Moderaterne, der svarer til de konservative

herhjemme, kalder sig feminister, men i Danmark er det blevet

gjort til noget pinligt at være feminist. Og det er jo smart af mændene,

men ligestilling er en del af demokratiet og burde derfor

være noget, man stolt bekender sig til.

• Hvor har du de 30 spørgsmål, som bogen består af, fra?

– Igennem mit lange liv har jeg skrevet ned hen ad vejen, og her

bruger jeg de mest almindelige påstande om feminister og ligestilling.

Bogen skal være en hjælp til de kvinder, der bliver konfronteret

med ligestillingsspørgsmål, ved at give dem svar på alt det ævl

og vrøvl, man hører. Jeg er 62 år, og jeg har hørt på det vrøvl i 40 år.

• Hvilket af de 30 spørgsmål i bogen tricker dig mest?

– Det tricker mig mest, at vi postulerer, at vi har ligestilling i Danmark,

og når jeg hører, at det jo handler om kvalifikationer og ikke

om køn. Så tricker det mig også, at de fleste ikke kan gennemskue, at

der samtidig finder en positiv særbehandling sted over for mænd.

• Hvad skuffer dig mest i den danske ligestillingsdebat?

– Det er meget uretfærdigt, at der hele tiden bliver hakket på

indvandrerne. ”Det er indvandrerne, der har ligestillingsproblemer”,

siger vi, og det er skuffende og nedrigt, for vi skubber bare

vores eget problem over på dem. Det skuffer mig også, at det går

økonomisk tilbage for kvinder i øjeblikket.

• Hvordan kan man selv gøre en forskel?

– Du kan være opmærksom på problematikken, og hvis du

kommer i en situation, hvor du kan hjælpe en anden kvinde, så

vær bevidst om det. Vær solidarisk og prøv at forstå hende.

• Hvad kan man gøre for ligeløn, hvis ens egen løn følger et løntrinssystem

og dermed ikke er til fri forhandling?

– Du kan måske ikke gøre noget så. Formelt har vi ligeløn i

Danmark, men reelt har vi det ikke. Selvom mænd er ansat på

samme overenskomster som kvinder, har de oftest særlige tillæg

og funktioner. Værdien af mænds arbejde er ikke den samme som

kvinders. Derfor tjener en skraldemand mere end en social- og

sundhedsassistent. Brancher for kvinder er simpelthen lavest

lønnede.


Hvad håber du at kunne tilføje i bogen til 125 års jubilæet?

– Jeg tror, at mændene vil være kommet mere med på familiefronten,

men de vil stadig tjene mest. Ligestillingsudviklingen går

langsomt, og det sker ikke af sig selv. Derfor er det nødvendigt

hele tiden at gøre opmærksom på problematikken og ikke vende

ryggen til, for det vil give bagslag.

om forfatteren

Gretelise Holm er født i 1946 og har skrevet over 30 bøger.

Mest kendt er hun nok for sine krimier om journalisten Karin

Sommer. I 1980 modtog hun Poul Henningsen-prisen og i

1990 Ingrid Jespersens Store Legat for sit kvindepolitiske

arbejde.

KvindehistorisKe årstal:

1883: Dansk Kvindesamfund kræver ligeløn

debatbog | ligestilling

1888: Dansk Kvindesamfund indsamler 20.000 underskrifter

på et krav om kommunal valgret

1908: Kvinder får kommunal valgret

1915: Kvinder får almindelig politisk valgret

1921: Rigsdagen vedtager en lov, der ophæver mænds

monopol på visse offentlige embeder

1922: Gifte kvinder får del i forældremyndigheden over

egne børn. Faderen er dog stadig eneste værge

1943: Kvinder kan ikke længere afskediges fra offentlige

stillinger på grund af giftemål

1957: Kvinder får ret til at være værge for deres børn på

lige fod med mænd

1970: Flere kvindeorganisationer går sammen og danner

Initiativgruppen for Ligeløn

1976: Lov om ligeløn for mænd og kvinder, der udfører

arbejde af samme værdi

1978: Lov om ligebehandling af mænd og kvinder på

arbejdsmarkedet

1989: Ændring af lov om ligebehandling, så offentlige

myndigheder får pligt til at arbejde for ligestilling

2003: Mænds gennemsnitlige pensionsformue er 30

procent større end kvinders

2005: Offentligt ansatte kvinder tjener gennemsnitligt

otte procent mindre end offentligt ansatte mænd.

Kilde: Uddrag fra ”Hvorfor er feminister så snerpede?”

HK Kommunalbladet I 17. aprIl 2008 31


elev | praktikophold

Da Ditte Lukowski-Nielsen skulle

finde ud af, i hvilken kommune hun

gerne ville ansættes som kontorelev, gik hun

efter et sted, hvor hun havde mulighed for at

komme udenlands. Valget faldt på Næstved

Kommune, og udlandseventyret blev diskuteret

allerede til ansættelsessamtalen.

I efteråret 2007 tog Ditte Lukowski-

Nielsen så til Reykjavik Kommune, hvor

hun i tre måneder skulle arbejde som

kontorelev. Her stiftede hun bekendtskab

TEKST TAUS BØYTLER / 44tab@hk.dk

Udlandseventyr som del af Uddannelsen

TjeklisTe før afgang

Center for Information og Rådgivning om

Internationale Uddannelses- og Samarbejdsmuligheder

(Cirius) anbefaler, at du

har styr på følgende:

• Visum, arbejds- og opholdstilladelse

• Sygesikring og social sikring

• Andre forsikringer

• Skatteforhold

• Bolig

• Sprogtest

• At du får papir på det, du lærer.

Tjek Cirius’ hjemmeside for yderligere

oplysninger: www.ciriusonline.dk

Desuden har Skatteministeriet udarbejdet

en 18 sider lang tjekliste med ting, du

skal være opmærksom på, før du rejser.

Du kan finde tjeklisten på www.skm.dk/

publikationer/udgivelser/1929/

32

HK kommunalbladeT I 17. apRIL 2008

Tre måneder forud for besøget i Reykjavik vovede Ditte Lukowski-Nielsen (th.) sig ud på hesteryg

sammen med sin uddannelsesansvarlige og en sekretær fra teknik- og miljøafdelingen i

Næstved Kommune.

Uden at kunne tale islandsk tog kontorelev Ditte Lukowski-Nielsen

tre måneder til Reykjavik Kommune. Det gjorde hende til en mere

udadvendt person.

med kommunens organisation, personalepolitik

og lønsystem. Især det sidste vil

hun kunne bruge fremover.

– Kommunerne i Danmark bruger forskellige

lønsystemer, og det kan sagtens

tænkes, at man nogle steder bruger det

samme system som i Reykjavik. Derfor er

det selvfølgelig godt, at jeg nu kan bruge

det, siger Ditte Lukowski-Nielsen.

Arbejdsgangen på lønkontoret mindede

meget om den, hun kendte fra Næst-

ved. I løbet af en almindelig arbejdsdag,

der typisk varede fra 9 til 17, skulle hun

indberette løntillæg, opdatere skattekort

og arkivere forskellige typer dokumenter.

Derudover skulle hun oversætte kommunens

personalepolitik fra engelsk til

dansk, fordi Reykjavik Kommune er meget

nordisk orienteret.

SpRogLigE BEgRænSningER

Ditte Lukowski-Nielsen var under hele

opholdet selv med til at bestemme, hvilke

opgaver hun ville arbejde med. Det skabte

dog nogle begrænsninger, at hun ikke

talte islandsk.

– Det var lidt et problem, at jeg ikke

kunne tage mig af gængse kontoropgaver

som at tale med borgere, der ringede

ind, eller sager, der pludselig dukkede

op, hvor det krævede, at der skulle læses

nogle dokumenter på islandsk. Næsten

alle medarbejderne talte enten engelsk

eller dansk, så jeg fik løbende sparring,

men der er ingen tvivl om, at jeg havde

fået et større fagligt udbytte, hvis jeg var

taget til et engelsktalende land, siger hun.

Ud over det faglige udbytte fik hun

også personligt meget ud af opholdet.

– Jeg er blevet mere udadvendt som

person. Jeg er blevet hurtigere til at stille

spørgsmål, fordi det havde jeg ofte brug

for, og jeg er blevet bedre til at sige ”nu

prøver jeg noget nyt” uden først at skulle

tænke det hele igennem.

gRUndig foRBEREdELSE

Udstationeringen indgik som en naturlig

del af hendes uddannelsesplan, og Næst-

diTTes dagbog

Ditte Lukowski-Nielsen lavede en hjemmeside, hvor

hun skrev dagbog, fortalte om forbesøget i kommunen

og oploadede billeder. Du kan se hjemmesiden her:

www.123hjemmeside.dk/island2007

ved Kommune betalte hendes løn under

opholdet.

Det var Ditte Lukowski-Nielsen selv,

der via en bekendt skabte den første

kontakt til Island. Og tre måneder forud

for opholdet besøgte hun Reykjavik

Kommune sammen med sin uddannelsesansvarlige

og en sekretær fra teknik- og

miljøafdelingen i Næstved Kommune.

Ud over at besøge hendes kommende

arbejdsgiver fandt de en lejlighed, hvor

hun kunne bo sammen med en dansk

fysioterapeut.

– Det var rart, at jeg på forhånd havde

mødt nogle af mine kolleger, inden jeg

skulle derop for alvor, og det var en stor

PrakTikoPhold i udlandeT

OmKOF (Områdeudvalget for Kontoruddannelser

til den Offentlige Forvaltning) har udarbejdet et sæt

inspirationsmateriale om praktikophold i udlandet,

hvor ti uddannelsessteder fortæller om deres erfaringer.

Inspirationsmaterialet bliver indledt med en

opsummerende fortælling om de vigtigste pointer

og erfaringer. Du kan finde materialet under

”Praktikophold i udlandet” på

www.uddannelsesnaevnet.dk/Default.aspx?ID=117

tryghed at vide, hvor jeg skulle bo, siger

Ditte Lukowski-Nielsen, der naturligvis

havde gjort sig nogle overvejelser om,

hvad det ville betyde at være så længe væk

hjemmefra.

– Jeg havde det dårligt med at skulle

undvære min kæreste så længe. På den

praktikophold | elev

anden side var jeg fast besluttet på, at jeg

ville af sted. Jeg var sikker på, at det ville

blive en stor oplevelse, siger hun.

Så det var ikke uden sommerfugle i

maven, da hun endelig satte sig i flyet

med kurs mod Reykjavik. Turen føltes

lang, men i lufthavnen blev hun hentet

af nogle medarbejdere fra Reykjavik

Kommunes lønkontor, hvor hun skulle

arbejde den første måned, og det hjalp på

humøret.

– Det var en kæmpe udfordring at tage

alene til et fremmed land, hvor jeg ikke

kendte sproget, men jeg blev taget virkelig

godt imod og fik en stor oplevelse ud af

opholdet. •

Rådhuset i Reykjavik, Ditte Lukowski-Nielsens

arbejdsplads i tre måneder.

HK kommunalbladeT I 17. apRIL 2008 33


xxx | xxx

Skriv til

HK Kommunalbladet

Weidekampsgade 8

0900 København C

Eller send en mail til

redaktionen@kommunalbladet.dk

Du kan også deltage i debatten på www.hkkommunal.dk

Samfundsmæssigt ansvarligt resultat

I februar gav jeg i Nordjyske udtryk for, at

det vil være en ”Overraskelse hvis vi ikke får

en konflikt”.

Med 84 procent ja-stemmer sagde medlemmerne af HK/Kom-

munal den 31. marts god for den nye overenskomst. Det er en

klar tilkendegivelse af, at vores forhandlere har præsteret et godt

resultat. Et resultat, som jeg i februar ikke anså for sandsynligt,

at HK/Kommunal ville komme igennem med. Derfor mente jeg, at

det kun kunne ende med konflikt. Jeg tog heldigvis fejl.

Hvorfor er resultatet så godt for HK/Kommunal, når Dansk Folkeparti

før valget lagde op til en lønstigning på op til 25 procent

over tre år? Vi har ikke anset DF’s overbudspolitik for realistisk,

da en lønstigning på det niveau for alle offentligt ansatte vil have

ødelæggende konsekvenser for samfundsøkonomien med stigende

inflation, stor arbejdsløshed, tvangsauktioner, konkurser

med videre. Kort sagt de gode tider ville være ovre, og kommunerne

ville være nødt til at fyre ansatte for at overholde overenskomsten.

SPOT PÅ DIG

Hjælp os så vi kan blive bedre til at give

dig en endnu mere nyttig og målrettet service.

HK/Kommunal vil gerne have oplysninger

om dig og dit fag, så vi kan informere om kurser,

konferencer og andre aktiviteter direkte til dig.

Du skal bare bruge tre minutter på at give os

nogle få oplysninger om dig selv og dit job.

Du gør det ved at gå ind på

www.hkkommunal.dk/medlemmeticentrum

34 HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008

HK kommunalbladet I 17. aprIl 2008 35

0118 Spot-på-dig 116x89.indd 1 30/08/07 15:36:23

Redaktionen forbeholder sig ret til at

forkorte indlæg. Deadline til næste nummer

er den 21. april 2008.

Vi har fået et resultat, som ligger over 13 procent over de

næste tre år, hvor over ti procent er direkte lønstigninger for

alle og med en stigning i de første par år, som ligger over det

gennemsnitlige niveau for det private arbejdsmarked. Der er

vedtaget seniorordninger, som betyder en senere tilbagetrækning

og mange andre fornuftige ting. Det er et samfundsmæssigt

ansvarligt resultat.

Vi har som fagforening udvist stor ansvarlighed, så nu er

det kommunerne og regionens tur til at udvise ”rettidig omhu”.

Kommunerne og regionen har nødtvunget i flere år sparet på

antal ansatte HK’ere. Efter det ansvarlige overenskomstforlig er

der råd til at forbedre arbejdsmiljøet ved at ansætte flere HK’ere.

Med den arbejdsmængde, der ligger på den enkeltes skuldre

i dag, vurderer jeg, at der er brug for ti procent flere HK’ere i

Nordjylland, i alt 700.

Herudover skal kommunerne og regionen i gang med det

længe nødvendige glidende generationsskifte. Om fem til syv år

forlader en tredjedel af HK-medlemmerne arbejdsmarkedet, i alt

knap 2.500 i Nordjylland. Derfor skal der ansættes en elev pr. 20

ansatte, i alt 350 HK-elever om året (inklusive lægesekretærer). I

dag bliver der ansat under 75 elever om året i Nordjylland.

Så Dansk Folkeparti: I stedet for at love urealistiske lønstigninger

på op til 25 procent ser jeg frem til, at man sender penge

ud til kommunerne og regionen, således at arbejdspresset bliver

kraftigt reduceret, og der bliver gennemført et ansvarligt generationsskifte

ved at ansætte flere af ”De nødvendige hænder”.

Der er råd til det. Gælden på de offentlig budgetter er betalt.

Der er endda en formue på 43 milliarder kroner, som kun bliver

større måned for måned.

man bliver ikke hørt

brian anderSen

formand HK/Kommunal nordjylland

Jeg vil bare tilslutte mig Lillian Hansens

indlæg “Overassistenter – sat ud på et

sidespor” i Kommunalbladet nr. 6. Det er

da utroligt, at man skal skrive i bladet for at blive hørt.

Nu har jeg gennem flere år både ved OK 05 og OK 08 gjort

opmærksom på dette forud for forhandlingerne på de TR-møder,

hvor man kommer med samlet forslag fra alle kommuner til

forhandlingerne. Det burde da være det mest rigtige sted, men

der bliver man ikke hørt?

Helle Solveig HanSen

overaSSiStent, KøbenHavnS Kommune

Nyd foråret

med HK-rabat

Hotel Christiansminde i Svendborg tilbyder indtil midten

af juni golf-ferieophold med mulighed for at besøge Svendborg,

Faaborg eller Langelands golfklubber. Tlf. 62 21 90 00.

Klinten i Rødvig på Stevns tilbyder i uge 27 og 28 syv

dages familiesommerferie ved Fakse Bugt og Stevns Klint.

Tlf. 56 50 68 00.

FolkeFerie.dk byder på dejlige ferieoplevelser i både ind-

og udland, enten i egen feriebolig i et af landets feriecentre

eller på charterrejser til udlandet, begge dele til fordelagtige

HK-priser. Tlf. 70 30 02 08.

Comwell byder på tre dages miniferie på et af Comwells

otte hoteller. Det er tid nok til et mærkbart pusterum og kort

nok til at blive gentaget i årets løb. Tlf. 70 27 42 74.

DanCenter Danland giver med et stort og varieret udvalg

i både ind- og udland mange muligheder for ferier og

forlængede weekender med HK-rabat. Tlf. 33 63 02 00 eller

70 13 16 16.

mitHK er et on-line tilbud til HK’s medlemmer

De detaljerede ferietilbud kan læses på mitHK.

Er du ikke allerede tilmeldt som bruger, gør du

det nemt ved at klikke ind på hjemmesiden

www.mithk.dk

xxx | xxx

Brug de mange tilbud på weekender og ferier med rabat til HK’s medlemmer.

Danferie begynder nu sæsonen for afslapning og naturoplevelser

ved nogle af Danmarks dejligste kyster. Har man ikke allerede

sikret sig et feriehus til HK-pris, kan det stadig nås. Tlf. 98 63 60 20.

Danske Kroer & Hoteller giver med 91 kroer og hoteller landet

over mulighed for at genopdage Danmarks forskellige egne og

mangeartede natur til favorable HK-priser. Tlf. 75 64 87 00.

DTF travel byder på otte dages sommerophold på hotel i Tyrol

eller seks dage på hotel i Holland, begge steder til gode HK-priser.

Tlf. 70 23 14 10.

Ribe Byferie tilbyder med firestjernede boliger, smukt beliggende

få minutters gang fra Ribes centrum, blandt meget andet mulig-

hed for at opleve den nye nationalpark Vadehavet. Tlf. 79 88 79 88.

når det passer dig • www.mithk.dk • Medlemsservice når det passer dig • www.mithk.dk • Medlemsservice når det pass


ANNONCER

DG Media

Tlf. 70 27 11 55

Fax 70 27 11 56

epost@dgmedia.dk

Nummer Deadline Udkommer

Blad nr. 8 23. april 2. maj

Blad nr. 9 7. maj 16. maj

Blad nr. 10 21. maj 30. maj

Blad nr. 11 4. juni 13. juni

Blad nr. 12 18. juni 27. juni

Blad nr. 13 30. juli 8. august

HK kommunalbladet

giver os de rigtige

ansøgere med de

rette kvalifikationer.”

Rekrutteringsmedarbejder · Ballerup Kommune · HR-afdelingen

HK Kommunalbladet er ideelt, fordi det giver direkte

kontakt til de rette ansøgere. Vi kan se, at en meget

stor del af de relevante ansøgere har set jobbet i

HK Kommunalbladet“.

HR-medarbejder · Assens Kommune · Løn og personale

“Vi kombinerer print og online annoncering og bruger

HK Kommunalbladet, fordi det både giver adgang

til dem, der søger job, og dem der allerede er i job”.

Personalekonsulent · Hvidovre Kommune · Socialforvaltningen

M a l r e t t e t k o n t a k t

www.dgmedia.dk · Telefon 70 27 11 55

Sygedagpengeafdelingen

søger 2 sagsbehandlere

Sygedagpengeafdelingen søger 2 sagsbehandlere med tiltrædelse

d. 1. juni og d. 1. juli. Sidstnævnte er et barselsvikariat med

en varighed på 8 - 10 måneder.

Sagsbehandleren har primært ansvar for et opfølgningsforløb

m.h.p. den sygemeldtes snarlige tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Endvidere behandlinger af ansøgning om revalidering, fleksjob

og førtidspension.

Vi søger en kollega, der:

• er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, eller har anden

relevant uddannelsesbaggrund

• har kendskab/erfaring med arbejdsmarkedsområdet

• har gode kommunikationsevner, såvel skriftligt som mundtligt

• er engageret i at yde en aktiv og målrettet indsats

• er god til at samarbejde

Der henvises til Skive Kommunes hjemmeside www.skive.dk,

hvor der kan søges yderligere oplysninger, eller henvendelse til

sektionsleder Poul Nyrup, tlf. 9915 6350.

Ansøgning skal være modtaget senest d. 23. april 2008 og sendes

til Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, att. Poul Nyrup.

Frit valg blandt 183.000

kvalificerede medarbejdere

HK Kommunalbladet læses ifølge IndexDK/

Gallup af 183.000, hvoraf en meget stor andel

er beskæftiget og uddannet indenfor det kommunale.

Jobannoncer i HK Kommunalbladet

kombineres automatisk og gratis med en webannonce,

hvilket giver de optimale muligheder

for at få kontakt til den rette kandidat.

Kontakt DG Media for at høre mere om mulighederne

for at finde den rette kandidat via HK

Kommunalbladet.

Personalekonsulent

søges til Regionshuset i Sorø

Er du dygtig til at rådgive og forhandle – på egen hånd og i

samarbejde med vore dygtige kolleger i Jura og Forhandling?

Kan du håndtere personalejuridiske spørgsmål og har du styr

på den relevante jura, samt anvendelse og formidling heraf? Så

søg stillingen som personalekonsulent ved Region Sjælland i

Jura og Forhandling.

Vi kan tilbyde dig et ansvarsfuldt job med stor

selvstændighed og gode kollegaer, masser af udfordringer

og muligheder for faglig udvikling.

Læs hele stillingsopslaget på www.regionsjaelland.dk

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

Erfaren sagsbehandler

samt jurist (genopslag)

Teknisk Sekretariat søger:

Jurist, 37 t/u og tidsbegrænset

til ét år fra ansættelsen,

som skal være konsulent for

medarbejdere/ledere indenfor

det tekniske område og i et

vist omfang sagsbehandler på

enkeltsager.

Erfaren sagsbehandler, 37

t/u. Sekretariatet varetager

tilsynsopgaven på taxiområdet

og skal tillige varetage

tilsyn af dele af drift/anlæg af

støttet byggeri, så der søges

en sagsbehandler med stor

erfaring på begge områder,

alternativt ét af områderne.

Ansøgning

Vil du vide mere, så kontakt

Alice Ross, tlf. 8872 5575,

aros@sonderborg.dk,

eller Henning Weile,

tlf. 8872 5596,

hmwe@sonderborg.dk

Ansøgningsfrist: 9. maj 2008.

Samtaler forventes afholdt i

ugerne 20 og 21.

Læs begge stillingsopslag

på www.sonderborg.dk
36HK kommunalbladet 61218_HKKommunal_A5_OK_NY.indd 1 27/09/07 11:03:59

HK kommunalbladet 37

a


Flere gode

udfordringer

www.ltk.dk

LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE

Lundtofte skole søger ny

kontorleder

Her er chancen for et spændende og udfordrende job som en

del af Lundtofte skoles ledelsesteam.

Lundtofte skole er en dejlig skole med 550 søde børn og 75

aktive medarbejdere. Skolen ligger i nogle skønne omgivelser,

centralt beliggende med gode trafikale forbindelser.

Vi søger en kontorleder som


KMD’s administrations- og økonomistyringsprogrammer er

en fordel og Microsoft Office-programmer en forudsætning


hektisk hverdag

nesker.

holdende


om dig hele tiden.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling som aflønnes med udgangspunkt

i grundløntrin 40 plus 2 løntrin i funktionsløn, samt mulighed

for forhandling af personlige tillæg for uddannelse og

erfaring via bestemmelserne i Ny Løn.

Tiltrædelse så hurtigt som muligt.

Kom og besøg os

Vi har en forventning om, at du besøger skolen, inden du søger

stillingen. Ring til skoleleder Ole Jakobsen eller Viceskoleleder

Gitte Friis på telefon 45 87 87 16 og aftal tid.

Ansøgningsfrist

er mandag den 5. maj 2008 kl. 12.00. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler

tirsdag den 13. maj 2008.

Send din ansøgning enten pr. post til:

Lundtofte skole

Nøjsomhedsvej 1

2800 Kgs. Lyngby

eller mail på: lundtofte@ltk.dk

...her finder du flere jobtilbud. Når du søger job hos os, får du

faglige udfordringer med mulighed for at udnytte din uddannelse og dine

evner. Vi tilbyder efteruddannelse samt en aktiv ligestillingspolitik.

Solrød Kommune | Kultur og Fritid

Administrativ medarbejder

Jobbet

Solrød Kommune søger en administrativ medarbejder til

Kultur og Fritid. Har du lyst til et job med mange

alsidige opgaver og en travl hverdag, så er dette måske

noget for dig. den ugentlige arbejdstid er på 37 timer.

der kan i begrænset omfang blive tale om deltagelse i

aftenmøder.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. juli 2008.

Kultur og Fritids arbejdsområde er Folkeoplysningsloven,

samt øvrige opgaver indenfor kultur og fritid. Kultur og

fritid er sekretariat for Folkeoplysningsudvalget.

Jobmiljø

Kultur og Fritid er normeret til to fuldtidsmedarbejdere.

der er et godt kollegialt fællesskab med bibliotekets

øvrige personalegruppe.

Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job med

mulighed for at få et bredt kendskab til hele kultur- og

fritidsområdet samt en god kontakt til kommunens

mange foreninger og aftenskoler. i kommunen er der

p.t. 67 foreninger og 11 aftenskoler.

Kvalifikationer

det vil være en fordel, at du er kommunom og har

kendskab til Folkeoplysningsloven.

Herudover er det vores forventning, at du

• har erfaring fra tidligere job med administrative

opgaver

• har god formuleringsevne

• har kendskab til økonomi

• har kendskab til officepakken, samt lyst til at sætte

dig ind i nye it-programmer

• kan arbejde selvstændigt og struktureret

• er serviceminded

• er udadvendt, har et godt humør og et positivt

menneskesyn.

løn

i henhold til gældende overenskomst hvor lønnen vil

blive fastsat efter reglerne om Ny løn.

Vil du vide mere?

Er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Alice

Kristensen på telefon 5618 2804.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 2. maj 2008 kl. 12.00.

Samtaler afholdes den 20. maj 2008.

Send ansøgningen til Solrød Bibliotek,

Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand eller

på e-mail til bibliotek@solrod.dk

Se mere på solrod.dk

Er du en haj til

boligstøtte?

En af vores kolleger har søgt nye udfordringer, og

derfor søger vi en ny medarbejder til Sikringsteamets

Boligstøttegruppe. Sikringsteamet er en afdeling, der

består af 20 medarbejdere og er en del af Servicecenteret

i Egedal Kommune.

Hvis du brænder for at yde den bedste borgerservice og

samtidig har kompetence indenfor boligstøtteområdet,

har vi en fast stilling klar til dig på 37 timer ugentlig

med tiltrædelse efter nærmere aftale.

Har du lyst til

• borgerkontakt; personligt, telefonisk og elektronisk

• at arbejde med boligstøtteområdet både administrativt

og borgerservicemæssigt

• at indgå i et team, som tager vare på hinanden og som

har en travl hverdag, men samtidig husker, at have det

sjovt sammen

Hvem er du?

• Du har et fagligt kendskab til boligstøtteområdet

• Du har en kommunal eller anden relevant uddannelse,

gerne kommunom

• Du har en serviceorienteret indstilling og erfaring med

borgerkontakt

• Du har et godt humør og arbejder selvstændigt, men

kan samtidig indgå i teamarbejdet

• Du er god til at skabe overblik og du kan bevare det i

pressede situationer

Vi tilbyder

• et spændende og alsidigt job

• gode og nærværende kolleger

• uformel omgangstone

• stor selvstændig kompetence

• fleksibel arbejdstid

• stor variation i de daglige opgaver

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Aflønning fastsættes efter reglerne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Teamleder Jakob Boye-Møller, telefon 72 59 68 83.

Ansøgningsfristen udløber mandag 5. maj 2008 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20.

Ansøgning og cv bedes venligst fremsendt via e-mail

eller almindelig post til Jakob Boye-Møller.

Egedal kommune

Servicecenteret

Rådhustorvet 2

3660 Stenløse

E-mail:

jakob.boye-moller@egekom.dk egedalkommune.dk

www.ballerup.dk/job

Assistent/overassistent

med flair for IT til

Ballerup Bibliotekerne

Ballerup Bibliotekerne søger en udadvendt og fleksibel

assistent pr. 1. maj 2008 til voksenafdelingen på hovedbiblioteket

i Ballerup. Den ledige stilling er på 32 timer

om ugen.

Ballerup Bibliotekerne søger en udadvendt og fleksibel

assistent pr. 1. maj 2008 til voksenafdelingen på hovedbiblioteket

i Ballerup. Den ledige stilling er på 32 timer

om ugen.

Du vil blive del af et velfungerende team, der sætter pris

på gode idéer, og hvor vi giver hinanden rum til at være

med i udviklingsprojekter. Du vil indgå i afdelingens drift

ved selvstændig varetagelse af forskellige opgaver, som

kræver flair for IT. Du vil desuden få vagter i bibliotekets

udlånsekspedition.

Hør mere: teamlederne i voksenafdelingen Thomas

Sture Rasmussen, tlf. 44 77 35 09 og Anne Marie

Reinholdt, tlf. 4477 3510

Ansøgningsfrist: 24. april 2008

Jobnummer: 08-245

Administrativ medarbejder

til Miljø & Teknik

Miljø & Teknik i Ballerup Kommune søger en administrativ

medarbejder til 37 timer om ugen.

Vi kan tilbyde dig et godt arbejdsmiljø i tæt kontakt med

de tekniske kolleger. Vi varetager den daglige postmodtagelse,

skanning, journalisering, sagsstyring og arkivering

samt forskellige selvstændige sagsbehandlings -

områder. Stillingen indebærer, at du selvstændigt skal

kunne varetage lettere sagsbehandling, og derfor er det

et krav, at du er god til at formulere dig og rutineret i

kommunikation såvel mundtligt som skriftligt.

Hør mere: Hanne Knudsen, tlf. 4477 2362.

Ansøgningsfrist: 30. april 2008

Jobnummer: 08-240

Ballerup Årets

Idrætskommune

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

38HK kommunalbladet HK kommunalbladet 39


Helsingør Kommune vil være i front på beskæftigelsesområdet.

Det skal du være et vigtigt bidrag til.

Vi er ambitiøse i vores mål men er ikke bange for ambitionerne.

Vi vil sikre en sammentænkt indsats mellem forsikrede og

kontanthjælpsmodtagere, mellem sygemelding og arbejdsliv,

mellem bureaukrati og erhvervsliv og mellem jobcenteret og

samarbejdspartnere.

Vi ønsker levende medarbejdere der trives, og vi ønsker at

stå stærkt i den kommende udfordring med at rekruttere

de rigtige medarbejdere.

Vi ønsker at værdier efterleves, at kulturen respekteres, og

at vi tør udvikle vores organisation i regi af LEAN.

Som ny chef for jobcenteret bliver du ansvarlig for

Ledelsen af 91 medarbejdere herunder 4 chefer

Sikring af daglig drift, rettidighed, udvikling og kvalitet

Politisk dialog med Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Det Lokale Beskæftigelses Råd

Indførelse af LEAN i hele jobcenteret

Vi kan tilbyde dig

Et jobcenter der har udviklet sig meget over en kort

periode

En lederstilling i et meget ambitiøst Jobcentre

En vision der rækker langt – selv om der er et stykke vej

endnu

En moderne arbejdsplads med fokus på udvikling og

resultater

En dedikeret og velkvalificeret medarbejdergruppe

Vi forventer

En dedikeret chef, der ønsker at skabe synlige resultater

At du har gennemslagskraft, men også forstår at lade

andre komme til

At du ser personalet som vores vigtigste ressource og

borgerne som indbyggere, der har krav på god service

At du er forandringsparat og motiverende

At du har ledelseserfaring fra en politisk ledet organisation

– gerne indenfor arbejdsmarkedsområdet

At din lederstil er synlig, involverende og kommunikerende

At du trives med at have travlt, men også prioriterer

privatlivet

At vi får respekt for dig

At du har humor

Helsingør Kommune

www.helsingorkommune.dk

Den bedste chef og det bedste jobcenter

- skal samles i Pilotjobcenter Helsingør

Løn- og ansættelsesvilkår

Aflønning i henhold til gældende overenskomst med mulighed

for forhandling af tillæg.

Yderligere information

Du kan kontakte Forvaltningsdirektør Anders Mørk Hansen

på telefon 49 28 29 11 for yderligere information om

stillingen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er torsdag 15. maj 2008, med morgenposten.

Vi forestiller os, at du tiltræder den 1. juli 2008, eller

snarest derefter.

Samtaler vil blive afholdt tirsdag den 20.maj 2008. Ved en evt.

anden samtalerunde vil det blive fredag den 23. maj 2008.

Ansøgning mærket BEF 14/08 vedlagt relevant dokumentation

sendes til:

Helsingør Kommune

Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen

Forvaltningssekretariatet

Birkedalsvej 27

3000 Helsingør

att: Vivi Sønderup eller på E-mail: vso25@helsingor.dk

Frederikssund

Jobcenter Frederikssund

søger en socialrådgiver/formidler

Spændende og udfordrende

stilling til et barselsvikariat. som job- og

virksomhedskonsulent ved

Jobcenter smukke natur. Frederikssund

Kom til Frederikssund og oplev vores gode arbejdsmiljø og

Jobcenter Brænder du Frederikssund for at arbejde søger med match en dynamisk 4-5 og og bringe resultatorien- dem

teret tættere job- på og arbejdsmarkedet, virksomhedskonsulent. så har vi jobbet til dig. Du skal

Din indgå opgave i et team vil bestå med 8 af erfarne en håndholdt kollegaer. rekrutteringsindsats

med fokus på det rummelige arbejdsmarked.

Vi har brug for en medarbejder der

Jobcentrets 10 virksomhedskonsulenter har ansvar for hver

sit område, • ser men muligheder fungerer i samtidig folk og ser som arbejde et team, til de der ledige samarbejder

om som alle målet facetter af virksomhedskontakt og service

omkring det rummelige arbejdsmarked. Her søger vi snarest

• kender redskaber og metoder på

en ny, engageret kollega, der skal beskæftige sig med kontanthjælp

arbejdsmarkedsområdet

(match 1-5), integration og unge.

• har kendskab til Aktivloven og Beskæftigelsesloven

Din dagligdag:

• lægger vægt på samarbejde og fællesskab.

gere

• i matchgruppe er handlekraftig 1-3 og kan træffe beslutninger


Vi den tilbyder arbejdsrettede del med gruppen kontanthjælp match

4-5

• Jobcenter Frederikssund ligger midt i centrum og

den arbejdsrettede kun få minutters del med gang borgere fra S-toget. under integrationsloven

• Engagerede, omsorgsfulde og humoristiske kollegaer

• Gode faglige

og opgavemæssige rammer

-

• Stor indflydelse på eget arbejde

ketter vedr. praktikker og løntilskud

opfølgning • En af uhøjtidelig borgere i og virksomhedspraktikker, lydhør ledelse løntilskud mv.

• WorkBase som sagsbehandlingssystem

Vi forventer af dig:


Interesseret

Kontakt Teamleder Jens Leerbeck, socialrådgiver - Maja

Koefoed eller socialformidler Dorthe Bangshof, Jobcenter

Frederikssund, telefon 47 35 15 00.

struktureret


Løn og ansættelsesforhold


Stillingen aflønnes efter principperne om Ny Løn.

Erfaring Frederikssund fra lignende Kommune job vil har være besluttet en fordel. at tage udgangspunkt

Interesseret?

i grundløn 40 for 10 års anciennitet og grundløn 35 under 10

års anciennitet.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

Stillingen

jobcenterchef

ønskes besat

Kirsten

hurtigst

Enevold,

muligt.

job- og virksomheds-

Vikariatet gælder foreløbig til 1. april 2009.

Frederikssund, telefon 47 35 15 00.

Ansøgningsfrist 28. april 2008 kl. 12.00.Ansøgning stiles til


Jobcenter Frederikssund

Att: Jens Leerbeck

Ansøgning Lundevej 9 Astiles

til:

Jobcenter 3600 Frederikssund Frederikssund


Eller email: job@jobcenter.frederikssund.dk


3600 Frederikssund

Ansættelsessamtaler

forventes afholdt den 29. og 30. april

(att. 2008. Kirsten Enevold)

61690

øst


40HK kommunalbladet HK kommunalbladet 41


Søger en kontor/regnskabsmedarbejder til Familieafdelingen

Da en af Familieafdelingens skattede medarbejdere

går på efterløn ultimo juni søger vi en ny kollega fra

1. juni 2008, som er kontoruddannet eller kommunalt

uddannet med særlig interesse i budget og regnskabsfunktioner.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vores nye kollega vil have følgende arbejdsområde:


kommunens lønkontor af ferie, kørepenge mv.

Pensionsgruppen

sagsbehandler

Juridisk Udbetalingsenhed søger en sagsbehandler/administrativ

til behandling af ansøgninger og udbetaling af ydelser

efter Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social pension

– fast stilling 37 timer om ugen. Vi kan tilbyde godt kollegialt

samarbejde, masser af humor, selvstændig beslutningskompetence

og gode muligheder for faglig udvikling og sparring.

Opgaver

råd og vejledning ved udbetaling af pensionsydelse

direkte borgerkontakt

beslutte, iværksætte, følge op på og stoppe ydelser

iværksætte og beregne pensionsydelse.

Du skal have erfaring med borgerkontakt, have relevant uddannelse:

socialrådgiver / socialformidler / kommunom.

deling,

der lægger vægt på høj faglighed, tværfaglig

indsats, nysgerrighed og vedholdende udforskning af

de udfordringer vi møder i vores arbejde, for til stadighed

at blive bedre til at løse vores opgaver.

Det fulde stillingsopslag kan ses på

www.frederikssund.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved hen-


Hansen tlf. 4735 1000.

Ansøgningsfristen er den 23. april 2008.

www.hillerod.dk

Du skal have kendskab til KMD Sociale Pensioner og erfaring

med it. Desuden skal du være god til at skabe overblik og

have flair for administrative opgaver.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til Ny Løn.

du kan kontakte Jan Olsen, tlf. 7232 3351, jao@hillerod.dk

eller Anne-Marie Rao, tlf. 7232 3330, arao@hillerod.dk.

ansøgning med oplysning om uddannelse m.m. sendes til

Hillerød Kommune, Voksen og Handicap, Att. Bente Brandt,

Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød – eller til: bb@hillerod.dk

– senest den 2. Maj 2008 kl. 12. Mærke: ”sagsbehandler til

pension”.

Løn- og Forhandling

i Frederikssund Kommune søger udviklings- og

serviceorienterede lønkonsulenter

Frederikssund Kommune har knap 45.000 indbyggere. Der er

ansat ca. 4.500 medarbejdere, som Lønkontoret hver måned

udarbejder løn for.

Har du kompetencer og viden indenfor lønområdet, og vil du

være med til at yde en god service overfor medarbejdere og

ledere, så har vi brug for dig på holdet.

Frederikssund Kommune søger i overensstemmelse med vores

værdier to dygtige, engagerede og samarbejdsstærke medarbejdere.

Stillingerne er på 37 timer ugentligt.

Arbejdsopgaver

De primære arbejdsopgaver er løn- og personalesagsbehandling.

Du vil få ansvaret for lønudbetalingen på et eller flere overenskomstområder,

samt for vejledning af lederne i løntekniske

spørgsmål på det pågældende overenskomstområde. Der vil

også være afstemnings- og afregningsopgaver.

Løn- og Forhandling arbejder med en række udviklingsprojekter,

og der er god mulighed for at deltage i dette arbejde og

være med til at præge din arbejdsplads.

På systemsiden arbejder vi med KMDs lønsystem.

Vi ser gerne, at du:


faciliteter, herunder KMD-OPUS og tidsadministration


du har erfaring fra


Vi kan til gengæld tilbyde:


hed

for at være med til at udvikle disse


handling


Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst. Lønnen vil blive fastsat

efter forhandling med relevant faglig organisation ud fra principperne

for Ny Løn.

Nærmere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fg. Lønchef

Britta Schultz Beeck 4735 1125 eller Chefkonsulent Jesper

Handberg 4735 0558.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 5. maj 2008. Vi foretrækker, at ansøgninger

sendes elektronisk til sbjer@frederikssund.dk.

42HK kommunalbladet HK kommunalbladet 43


Økonomi&Finans-afdelingen søger en administrativ medarbejder,

der vil få en central placering i kommunens økonomistyring

og debitorfunktioner.

Økonomi&Finans-afdelingen er en del af den centrale

økonomifunktion i Helsingør Kommune. Vi samordner bl.a.

den økonomiske sagsbehandling til økonomiudvalg og byråd.

Derudover har afdelingen ansvaret for kommunens udarbejdelse

af budget, årsregnskab, budgetrevision m.v. samt vedligeholdelse

af de administrative funktioner i debitorsystemet.

Afdelingen har den overordnede styring af kommunens

anvendelse af økonomisystemer. Den administrative medarbejder

vil få et selvstændigt styringsmæssigt ansvar for en

række af de tværgående opgaver, der styres af afdelingen

indenfor dette felt. Styringen sker internt i afdelingen og

overfor decentrale samarbejdspartnere i forvaltninger m.v.

Du vil bl.a. skulle beskæftige dig med følgende:

vidensperson og konsulent indenfor økonomi-, debitor- og

betalingssystemer overfor kommunens forvaltninger og

enheder

kontaktperson overfor KMD på disse systemer

vedligeholdelse og afstemning af budgetforslag m.v. i

økonomisystemet

overordnet styring af og tilsyn med indtægts- og betalingsstrømme

i kommunen

administrative opgaver, såsom afstemninger, rapportering,

datafangst m.v.

deltagelse i løsning af afdelingens opgaver indenfor debitorstyring

ad-hoc-opgaver indenfor økonomistyring, sagsbehandling m.v.

Du vil modtage intern og ekstern oplæring i bl.a. systemadministration,

økonomistyring, debitorstyring m.v.

Samarbejdet sker i en uformel omgangstone, og vi lægger

vægt på sparring og dialog i opgaveløsningen.

Du vil få en varieret og krævende dagligdag i et spændende

miljø med gode muligheder for faglig og personlig udvikling

for den engagerede og dygtige medarbejder.

De forventede opgaver i stillingen omfatter både udviklings-

drifts- og rutineopgaver.

Hvad vil vi

Vi lægger vægt på at være klædt på til fremtidens

udfordringer. Vi prioriterer højt at udvikle og forbedre de

kommunale styringsmodeller og redskaber, som kan styrke

politikerne i deres beslutningsproces. Til dette hører også,

at kommunen skal anvende moderne og fornuftige

IT-løsninger indenfor økonomi-, debitor-, likviditets, budgetterings-

og opfølgningssystemer.

Helsingør Kommune

www.helsingorkommune.dk

Administrativ medarbejder til Centralforvaltningen

– Økonomi&Finans-afdelingen

Hvem er du

du har kendskab til kommunaløkonomiske forhold, økonomi-

og debitorstyring

du er fagligt ambitiøs, engageret og initiativrig

du er resultatorienteret og kan holde fokus

du kan lide at have travlt, og kan håndtere en hverdag

med mange sideløbende og forskelligartede opgaver

du kan virke som konsulent, rådgiver og sparringspartner

relevant erfaring fra en lignende funktion vil være en fordel,

men er ikke en forudsætning.

Løn og ansættelsesvilkår

Du tilbydes en attraktiv løn, som vil modsvare kravene i

stillingen. Lønnen forhandles i henhold til gældende overenskomst

mellem din faglige organisation og Kommunernes

Landsforening.

Yderligere oplysninger

om stillingen kan fås hos afdelingschef Jens Abildgaard-

Jensen på telefon 49 28 23 03, jaj13@helsingor.dk

Ansøgningsfrist

Torsdag den 24. april 2008.

Ansøgninger fremsendes elektronisk i Word- og/eller pdfformat

til afdelingschef Jens Abildgaard-Jensen på

jaj13@helsingor.dk.

Vi forventer ansættelse pr. 01. juni 2008.

Ansættelsessamtaler afholdes den 28.-29. april 2008.

Køge Kommune søger en sagsbehandler til rådgivning og vejledning

af særligt udsatte borgere

Socialafdelingens Gruppe for støtte- og behandlingstilbud søger

en engageret og dygtig socialrådgiver eller socialformidler til at

rådgive og vejlede borgere med psykiske, sociale og/eller misbrugsproblemer.

Målgruppen er alle borgere mellem 18 og 65 år,

der ikke modtager førtidspension. Som vores nye kollega er det

vigtigt, at du har en særlig interesse i at arbejde med borgere

med netop disse problemstillinger.

I et tæt samarbejde med Jobcenter Køge afklares borgerens

støttebehov via samtaler. Vi har fokus på at finde frem til de

ressourcer, behov og begrænsninger, borgeren måtte have.

Gennem din faglige viden, dit engagement i socialt arbejde og

dine personlige kompetencer, skal du hjælpe den enkelte til at

håndtere sin situation.

Du skal rådgive og vejlede samt indstille til visitation af borgerne

til stof- og alkoholbehandling, socialpædagogisk hjemmevejledning,

aktivitets og samværstilbud, bo- og behandlingstilbud,

kvindekrisecenter og forsorgshjem. Derudover skal du tage stilling

til påbegyndelse af sager om førtidspension efter endt afklaring i

jobcentret.

Vi forventer, at du

• er socialrådgiver/socialformidler – eller er lige ved at være

færdig med uddannelsen

• ser borgerens ressourcer frem for begrænsninger

• tænker utraditionelt

• kan arbejde med modstand

• kan arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og struktureret

• er i stand til at skabe en god og værdig kontakt til borgerne

• har interesse i og tager del i udviklingen af nye metoder i

opgaveløsningen

• har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner

www.koege.dk

Vi tilbyder:

• udfordrende og spændende arbejdsopgaver

• mulighed for at være med til at videreudvikle Socialafdelingen,

hvor vi også skaber rum til dine idéer

• en stor kontaktflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere

• introduktionsforløb både generelt til forvaltningen og konkret

tilrettelagt efter dine behov

• løbende kompetenceudvikling gennem kurser og faglig sparring

• muligheder for både faglig og personlig udvikling

Yderligere oplysninger

om stillingen kan du få hos gruppeleder Bettina Reinhold Jacobsen

på telefon 56 67 24 92. Du kan også besøge vores hjemmeside på

www.koege.dk, hvor du blandt andet kan finde Køge Kommunes

personalepolitik.

Der er tale om en fast stilling, der er ledig til besættelse snarest

eller senest pr. 1. juli 2008. Arbejdstiden er på 37 timer ugentligt,

og vi har flekstid.

Løn og ansættelsesvilkår

efter gældende overenskomst. Lønnen vil blive forhandlet med din

faglige organisation i henhold til aftale om Ny Løn.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen med bilag og evt. referencer skal vi have senest

onsdag, den 14. maj 2008 kl.10.00. Der afholdes samtaler

mandag, den 19. maj 2008.

Ansøgningen, der mærkes ” opslag nr. 06/08” sendes til

Køge Kommune, Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen,

Sekretariatet, Torvet 1, 4600 Køge,

eller på mail saf@sepo.koege.dk.

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd

og kvinder uanset etnisk baggrund.

44HK kommunalbladet HK kommunalbladet 45


Helsingør kommune, Voksen Psykiatri - Handicap

Fast stilling 32 timer

”Det tager kun 5 min. at læse dette, men vi vil så

gerne fange din interesse…”

Da vores gode kollega har valgt, at søge en anden stilling i

Helsingør Kommune, søger Voksen Psykiatri 1 socialrådgiver/socialformidler

pr. 1. juli 2008 eller gerne tidligere.

Drømmer du om et rigtigt socialrådgiver/formidler arbejde,

kunne det være dig vi søger, hvis du har lyst til at arbejde

med voksne der har en psykisk lidelse, en dobbeltdiagnose

eller særlige sociale problematikker.

Du behøver ikke, at have erfaringer med målgruppen. Det

vigtigste er, at du har lyst til at arbejde med målgruppen,

har et positivt livssyn og ønsker at tilegne dig faglig viden

om området.

Hovedopgaverne er;

Afklare funktionsniveau og behov, vurdere, visitere, koordinere

samt følge op på foranstaltninger og sociale tilbud

i henhold til Lov om social service.

Udfærdige handleplaner samt deltage i div. samarbejdsmøder

herunder handleplansmøder.

Råd og vejledning til målgruppen.

Vi søger en kollega der;

Er uddannet socialrådgiver/socialformidler, som har lyst

til at arbejde med voksne der har behov for et tilbud

efter Serviceloven.

Er minded for teamarbejde og er samarbejdsorienteret i

forhold til borgerne, kollegaerne samt de forskellige samarbejdspartnere.

Har en respektfuld tilgang til borgerne og er god til at

skabe kontakt og tillid.

Er et åbent og rummeligt menneske som har lyst til at

bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø.

Er smilende og har et positivt livssyn

Kan lide god humor.

Vi kan tilbyde et arbejde i en velfungerende afdeling med

fagligt dygtige og hjælpsomme kollegaer og mange spændende

udfordringer inden for det sociale område.

I Psykiatri teamet arbejdes der udelukkende med afklaring

og opfølgning af den sociale indsats. Forsørgelsen varetages

af økonomiske sagsbehandlere.

Vi kan endvidere tilbyde dig flekstid, høj grad af fleksibilitet

vedrørende tilrettelæggelse af eget arbejde, gode kantineforhold

og motionscenter.

Helsingør Kommune

www.helsingorkommune.dk

Socialrådgiver/Socialformidler

Helsingør kommune, Voksen Psykiatri - Handicap

Fast stilling 32 timer

Flere oplysninger kan indhentes hos funktionsleder

Marianne Mandal tlf.nr. 49 28 31 53, eller socialrådgiver

Marianne Duch tlf.nr. 49 28 31 24.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen lønnes efter gældende overenskomst og forhåndsaftale.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 7. maj 2008, senest med morgenposten.

Ansøgningen mærket SOC 09/08 og vedlagt relevant

dokumentation sendes til

Social- og Sundhedsforvaltningen

Familie og Handicap afd.

att.: Yvonne Falck

Birkedalsvej 27

3000 Helsingør

eller via mail: yfa43@helsingor.dk,

Administrativ sagsbehandler

- erfaring med social- og

beskæftigelsesområdet

I Deloitte går det stærkt for øjeblikket inden for vores offentlige sektorområde. Kunder i

skat, regioner og kommuner står over for store spændende udfordringer i den kommende tid.

Deloittes klare ambition er at være

det foretrukne revisions- og rådgivningsfirma

inden for den offentlige

sektor - et mål som vi er godt på vej

til at indfri. Derfor har vi brug for dig,

der har mod på nye udfordringer og

attraktive karriereperspektiver.

Dit nye job:

Du bliver en del af vores forretningsområde

med fokus på revision og

rådgivning af offentlige kunder. Vi

arbejder typisk i teams på 2-4 personer

og vi forventer, at du forholdsvis

hurtigt kunne indgå på lige fod med

de øvrige medarbejdere i teamet.

I Deloitte har vi med en bred vifte af

ydelser en multidisciplinær indgang

til opgaveløsningen hos vores kunder.

Det gør os til en unik samarbejdspartner

for den offentlige sektor.

Du vil primært skulle arbejde med

revision, men vil også have mulighed

for at deltage i forskellige analyse- og

rådgivningsopgaver.

Weidekampsgade 6

2300 København S Tlf. +45 36 10 20 30

www.deloitte.dk

Din profil

Vi forestiller os, at du kommer fra et

job som administrativ sagsbehandler

eller har en anden relevant baggrund

inden for de sociale- og beskæftigelsesrettede

områder.

Vi lægger desuden vægt på, at du er:tale


deadlines - også under tidspres


sparringspartner for kunder og

kolleger

ken

og har evne og interesse for

at arbejde med andre it-værktøjer

Vi stiller ikke krav om kendskab til revision,

da den nødvendige oplæring

vil finde sted.

Vi kan tilbyde dig

I Deloitte bliver du en del af en organisation,

der kombinerer seriøsitet

og professionalisme med et åbent og


team, kommer du til at indgå i et

aktivt, inspirerende og afvekslende

miljø.

Hos os får du indflydelse på dine arbejdsopgaver

og løbende kompetent

faglig sparring. Du får gode muligheder

for udfordringer og personlig

udvikling både til daglig på jobbet

og via intern såvel som ekstern

videreuddannelse. Yderligere vil du

have adgang til de nyeste metoder,

viden og værktøjer inden for vores

ydelsesområder.

Er du interesseret?

Er du interesseret, så send din ansøgning,

CV og andre relevante papirer

ved at benytte vores online ansøgningsfunktion

på www.deloitte.dk

under Karriere.

Vil du vide mere om jobbet er du

velkommen til at kontakte:


Tlf. +45 36 10 23 26.

Medlem af

Deloitte Touche Tohmatsu

46HK kommunalbladet HK kommunalbladet 47


ESDH/IT- koordinator til administration

Høje-Taastrup Kommune er en ambitiøs og udviklingsorienteret

kommune, hvor IT indgår som en

integreret del af den fortsatte udvikling af digital

borgerservice, sammenhængende og effektive

arbejdsgange til kompetente medarbejdere samt

udnyttelse af nye teknologiske muligheder.

IT centret søger en ESDH/IT-koordinator til administration

og sikring af den fortsatte udvikling af

kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem

(ESDH).

Opgaver og ansvar:

Din overordnede opgave og ansvar bliver primært

administration og koordination af kommunens

nuværende ESDH løsning, samt medvirke til implementering

af en ny ESDH løsning til udrulning

i 2009. Herunder skal du:

• Sikre, i samarbejde med fagcentrene, ESDH

superbrugerne og ledelsen, at ESDH systemet

udnyttes optimalt, at det rette kompetenceniveau

er til stede i organisationen i forhold til udnyttelse

af ESDH systemerne. Men også at den organisatoriske

brug af ESDH systemerne følger trufne

beslutninger om forretningsgange.

• Undervise i brugen og anvendelsen af ESDH

løsningen samt forestå IT introduktionskurser for

nyansatte medarbejdere.

• Være systemadministrator for ESDH systemet

(oprettelse og nedlæggelse af brugere m.m.)

samt vedligeholde og udarbejde ESDH vejledningsmateriale.

• Sikkerhedsadministrator til KMD fagsystemer

samt IT koordinator på mindre IT projekter.

Du vil skulle arbejde i et nyt etableret IT-center

med 4 medarbejdere (den primære IT drift og support

er outsourcet til KMD) som glæder sig til at

modtage en ny kollega. Du får stor frihed til selv at

planlægge det daglige arbejde i et spændende og

afvekslende job, med meget tværfagligt samarbejde

i en uhøjtidelig omgangstone med gode udviklingsmuligheder.

Bygaden 2

2630 Taastrup

Tlf.: 43 59 10 00 - Fax: 43 59 10 02

kommune@htk.dk - www.htk.dk

Kvali kationer:

Du har gerne erfaring fra en større organisation

med IT- og organisationsprojekter. Du er god til at

formidle i skrift og tale, air for IT og er god til at

skabe og holde overblik.

Du vil typisk have en mellemlang eller længerevarende

uddannelse inden for økonomi eller

humaniora, men andet kan også være relevant.

Du vil referere til IT- centerchefen og have en

ugentlig arbejdstid på 37 timer, herunder mulighed

for hjemme IT-opkoblingsløsning fra bærbar pc,

for at skabe den rette eksibilitet mellem job og

familie.

Personlige kompetencer:

• Glad, åben og udadvendt

• Systematisk og kan arbejde selvstændigt og

engageret

• Naturlig autoritet koblet med empati, respekt og

tillid.

Ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til

gældende overenskomst og efter principperne i Ny

Løn.

Tiltrædelse:

Tiltrædelse 1. juni 2008 eller efter nærmere aftale.

Information:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Centerchef for IT, Jean Rygaard på tlf.: 43 59 11 77

eller mail: Jeanry@htk.dk

Du kan læse mere om at arbejde i Høje-Taastrup

Kommune på vores hjemmeside www.htk.dk under

”job”

Ansøgningsfrist:

Senest onsdag den 23. april 2008 kl. 12.00. Vi afholder

ansættelsessamtaler den 25. april 2008.

Ansøgningen sendes til:

jeanry@htk.dk

Har du lyst til at holde styr på ca.

120 medarbejderes

Løn- og personaleforhold

Vi søger en medarbejder, der

• har praktisk erfaring med personaleopgaver

• har praktisk erfaring med lønadministration

• har erfaring med KMD OPUS

• har lyst til at påtage sig ansvar

• kan arbejde selvstændigt og i samarbejde med

andre på en serviceorienteret måde

• kan motivere og inspirere

• er fleksibel

• har sans for humor som en naturlig del af

omgangstonen

• har gode formuleringsevner, både skriftligt og

mundtligt

• har erfaring med word og excel

• vil tage del i forefaldende opgaver i teamet

Vi forventer, at du

• har en kontormæssig baggrund, suppleret med

relevante efter- og videreuddannelser

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen finder sted i henhold til overenskomst

mellem KL og HK. Stillingen er på 37 timer om

ugen. Der er flekstidsordning.

Tiltrædelse 1. juni 2008 eller efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger

om stillingen kan fås ved henvendelse til seniorkonsulent

Karl Christensen på tlf. 46 34 75 00.

Se mere om KARA/NOVEREN på

www.karanoveren.dk

Send en ansøgning vedlagt relevant dokumentation

for uddannelse og tidligere beskæftigelse til

KARA/NOVEREN, Håndværkervej 70, 4000

Roskilde eller på hr@karanoveren.dk senest den

24. april 2008.

KARA/NOVEREN er et fælleskommunalt affaldsselskab

med en ambitiøs vision og 5 stærke værdier:

Vi tager ansvar • Vi deler viden • Vi er rummelige

• Vi former fremtiden • Vi vælger den positive vej

Natur og Udvikling

Borgerrådgiver

– 30 timer, Borgerservice

Borgerservicecenteret søger en borgerrådgiver til teampension.

Arbejdsområderne er sagsbehandling i forbindelse

med folke- og førtidspensioner, kropsbårne hjælpemidler og

pas. Vi søger en medarbejder med erfaring inden for pensionsområdet.

Kontakt: Afdelingsleder Hanne B. Christensen, tlf.

4778 4207.

Ansøgningsfrist: Mandag den 21. april 2008, kl. 12.00.

Ansøgningen sendes til

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk

Telefon 4778 4000

48HK kommunalbladet HK kommunalbladet 49


eller via mail

job@halsnaes.dk

Læs mere på

www.halsnaes.dk


Regnskabsassistent

søges snarest!

Da vores dygtige regnskabsmedarbejder har valgt at

holde op for at nyde sit otium, søger vi snarest en

rutineret regnskabsassistent, der vil kunne videreføre

det vigtige arbejde inden for:

• Diverse betalinger – bogholderi

• Lønsumsstyring og budgetopfølgning

• Økonomisk styring af diverse projekter

• Diverse indberetninger – eks. kørsel.

Vi kan tilbyde dig et fuldtidsjob; men er ligeledes

indstillet på at imødekomme ønsker om deltid – dog

minimum 30 timer pr. uge.

Du vil komme til at arbejde med følgende fagspeci-

kke programmer: Prisme og SD-løn. Herudover

vil du komme til at arbejde med diverse generelle

it-programmer, hvorfor kendskab til Of cepakken er

ønskelig.

Du skal have følgende kompetencer:

• Kan arbejde selvstændigt

• Er systematisk og vedholdende

• Har gode formuleringsevner såvel mundtligt som

skriftligt

• Har humoristisk sans og er udadvendt

• Kan bevare overblik over forskellige regnskabsområder.

Vi lægger vægt på, at du:

• Kan arbejde struktureret og planlægge opgaver, så

tidsfrister overholdes

• Har gode formuleringsevner såvel mundtligt som

skriftligt.

Du bliver ansat i Pædagogisk Udviklings Center.

Vi foretrækker ansøgere med erfaring inden for

området.

Vi kan tilbyde et afvekslende job blandt fagligt dygtige

og positive kollegaer, et job med gode muligheder

for personlig og faglig udvikling samt et godt

arbejdsmiljø med en afslappet atmosfære – også

i stressede situationer. Vi tilbyder endvidere gratis

sundhedsordning til alle ansatte, som bl.a. omfatter

fysioterapi og fri adgang til motionscenter.

Løn efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger: Du er velkommen til at

kontakte Arne Fjellerad: 4359 1926 eller 2320 8043.

Ansøgningsfrist: 24. april 2008 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler

forventes gennemført 28.-30. april.

Ansøgningen sendes til: Pædagogisk Udviklings-

Center, att: Pædagogisk Udviklingsleder

Arne Fjellerad, Bygaden 2, 2630 Taastrup

Bygaden 2

2630 Taastrup

Tlf.: 43 59 10 00 - Fax: 43 59 10 02

kommune@htk.dk - www.htk.dk
Vores sekretær/administrative medarbejder gennem

13 år har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor ny

nøgleperson til den daglige drift.

Stillingen indebærer ud over almene sekretæropgaver

som arkivering, telefonpasning og postfordeling også:


Rådgivning og vejledning af såvel ledelse som ansatte i

spørgsmål vedr. løn og personale.

Udfærdigelse af papirer vedr. ansættelser, fratrædelser,

barsel med videre, samt ændring af arbejdstid og sted.


Vi anvender PDC-VagtPlan og Kommunedata. Sekretærens

opgave er at kode, rette og indsende husenes

ugentlige rapporter i samarbejde med ledelsen.

Kendskab til PDC-VagtPlan er en fordel, men ikke et krav.


Ansvarlig for udarbejdelse af budget for såvel løn som

drift i samarbejde med forstander, samt ansvar for

driftens hovedkasse og revision af borgernes regnskaber.

Kellersvej 10 er et spændende og udfordrende botilbud

for 60 udviklingshæmmede borgere. Gladsaxe Kommune

har udlagt hovedparten af de administrative opgaver til

organisationen. Du bliver fysisk placeret i et kontorfællesskab

med sekretærer fra botilbuddet Kellersvej 8 og 9.

Der er unik mulighed for at skabe en stilling med

udgangspunkt i dine kompetencer.

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst

samt mulighed for Ny Løn i henhold til kvalifikationer.

Vil du vide mere, så kontakt forstander Jakob Volther på

39 57 37 40 eller 40 27 87 37. Se også www.kellersvej.dk

Vi glæder os til at se din ansøgning. Send den med

relevant dokumentation til kellersvej-

10@gladsaxe.dk eller til Kellersvej

10, Kellersvej 10A tv. 2860 Søborg

senest den 25. april. Vi holder

ansættelsessamtaler 29. april.
LønkonsuLenter tiL HerLev, odense og AALborg

Dit nye job

vi arbejder teambaseret med fokus på den enkelte kunde

og sætter en ære i at levere en god service. Hovedopgaven

er lønsagsbehandling, men også personalesagsbehandling,

afstemning og afregning af konti er vigtige opgaver. ofte er

der specifikke opgaver fra kunde til kunde, som et resultat

af vores mål om , til enhver tid at levere kvalitetssikrede

løsninger ud fra individuelt aftalte vilkår. På systemsiden

arbejder vi med kMd’s løn- og personalesystemer, bl.a.

kMd opus og Perspektiv.

geografisk kan du vælge frit mellem vores tre afdelinger i

Herlev, odense og Aalborg, og flere lokaliteter er på vej.

og har du lyst, kan du også få mulighed for at arbejde

ude på kundens kontor for senere at vende tilbage til dit

basisteam hos kMd.

Din bagage

det er en fordel, du har erfaring med sagsbehandling på

lønområdet, og at du kan lide de udfordringer, der følger

med love og overenskomster. du har måske erfaring fra det

offentlige, og hvis du i forvejen kender kMd’s produkter, er

det en fordel, men ikke et krav.

kMd er den største danske it-virksomhed. vi leverer systemer, drift og support.

samtidig er vi førende inden for outsourcing og en bred vifte af konsulentydelser.

s;-)

Vil du være med til at udvikle løn- og personaleområdet i Danmarks største lønvirksomhed? Markedet

for løn- og personaleadministration er i vækst. Flere og flere offentlige og private kunder overdrager

deres administration til KMD, fordi vi er specialister på området. Derfor har vi brug for din hjælp og

søger dygtige lønkonsulenter med mod på nye udfordringer til vores LønService-afdelinger i hele landet.

du deltager med initiativ og åbenhed i at udvikle nye arbejdsmetoder

i samspil med såvel kollegaer som ledelse. du er

en holdspiller og mestrer at have flere bolde i luften uden at

miste overblikket. du kan prioritere selvstændigt og er vant til

arbejde efter deadlines. du engagerer dig aktivt og positivt,

og gerne med en humoristisk indgangsvinkel, i samarbejdet.

Vi tilbyder

et levende arbejdsmiljø med kollegaer med stor faglig kompetence.

kulturen er menneskelig og uformel og understøtter

personlig udvikling i et arbejdsmiljø, hvor både det faglige og

det sociale prioriteres højt.

Din ansøgning

vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte:

Herlev: Frank rasmussen 4460 6008. odense: Jette nielsen

4460 6019. Aalborg: Mariann Pedersen 4460 2786.

vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist

Hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger

send din ansøgning via kmd.dk

50HK kommunalbladet HK kommunalbladet 51


Økonomimedarbejder

ved

Nakskov Gymnasium og HF

Nakskov Gymnasium og HF søger pr. 1. maj

2008 eller snarest derefter en medarbejder, der

primært skal varetage skolens bogholderi- og

regnskabsfunktioner.

Vi foretrækker en ansøger med kendskab til og

erfaring med regnskabssystemer. Vi anvender

regnskabssystemet Navision og er underlagt

Statens krav mht. regnskab og revision.

Vi er en arbejdsplads med mange udfordringer,

hvor du skal kunne bevare roen i pressede

situationer og være indstillet på at medvirke til

løsning af varierende opgaver, såsom indberetning

til centrale myndigheder mht. f.eks. Statens

Uddannelsesstøtte og vor lønadministration,

ligesom du må forvente at skulle kommunikere

med skolens omkring 330 elever og 42 lærere.

Nakskov Gymnasium og HF er placeret i et

spændende og moderne kontormiljø på Nakskov

Uddannelsescenter, og vi tilbyder en stilling med

et betydeligt udviklingspotentiale.

Lønnen fastsættes i henhold til gældende

overenskomster med Finansministeriet og dine

kvalifikationer.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved

henvendelse til rektor John Povlsen, der kan

træffes på tlf. 54 91 43 01 eller email

JP@Nakskov-gym.dk

Ansøgningen sendes til Nakskov Gymnasium

og HF, Søvej 6, 4900 Nakskov, således vi har den

senest mandag den 28. april 2008.

Sagsbehandler

Kontorassistent All round søges til Familiecenter Dyreby

På Familiecenter Dyreby arbejder vi med behandling af belastede familier –

herunder voksne der har haft alkohol og stof problematikker. Der arbejdes ud fra en

psykodynamisk forståelsesramme.

Vi søger en fleksibel medarbejder, der samtidig kan stå fast overfor både klienter og

det øvrige personale.

Arbejdsopgaver:

• Statistik

• Bogføring

• Klientkontakt

• Udarbejdelse af kontrakter

• Journalisering

• Arkivering

• Telefon/omstilling

• Indkøb

Derudover indgår kontorassistenten på samme vilkår, som resten af personalet i

personalemøder, vagter o. lign.

Vi kan tilbyde:

• Et arbejde med velfungerende kollegaer.

• Et udfordrende arbejdsmiljø.

• Efteruddannelses muligheder.

• Personalesupervision.

• Individuel supervision.

Ansøgningsfrist den 24. april 2008. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28.

april 2008.

Skriftlig ansøgning sendes til:

Vordingborg Kommune

Fagsekretariat Social i Stege

Pensionsafdelingen

Da to af vores kolleger har besluttet at

gå på pension, søges to sagsbehandlere til

pensionsafdelingen til besættelse henholdsvis

1. juli og 1. august 2008.

Ønsker du at vide mere om stillingerne kan

du kontakte faglig koordinator Kirsten Krebs

på telefon 5536 2962 eller afdelingsleder

Christian Dideriksen på telefon 5536 2950,

eller læs på www.Vordingborg.dk

Vesterbyvej 5

6854 Henne

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Rita Knudsen på

tlf. 75 25 50 85

Vi gør tilskuere til deltagere

– vil du være med?

Agens Danmark overtager pr. 1. april serviceringen af halvdelen

af de borgere i Køge Kommune, der modtager kontanthjælp,

sygedagpenge, ledighedsydelse ol.

Til at løse denne opgave søger vi et antal medarbejdere, der

insisterer på at få indflydelse på sin egen arbejdsdag og de

opgaver der er på en nyoprettet arbejdsplads, Danmarks bedste

arbejdsplads.

Vi forventer at du er fx socialrådgiver, socialformidler,

coach, jobkonsulent eller lignende, og at du

• er parat til at indgå i et utraditionelt miljø med stor

tværfaglighed og kreativitet

• har lyst til at udvikle og få indflydelse på din

arbejdsplads

• har lyst til at coache, supervisere, vejlede

• har lyst til projektledelse, herunder at medvirke til

oprettelse og gennemførsel af projekter

• har kendskab til relevant lovgivning på det sociale

område

Vi tilbyder

• tæt samarbejde mellem job/virksomhedskonsulenter

og sagsbehandlere

• alsidige arbejdsopgaver med høj grad af frihed og ansvar

i opgaveløsningen

• en flad struktur uden tunge beslutningsgange

• en arbejdsplads i udvikling der værdsætter personalet

• løbende socialfaglig og personlig supervision.

• overenskomstmæssig løn, samt bonusordning

Vi har tilknyttet læger, psykologer, fysioterapeuter samt

ergoterapeuter, som med hver deres kvalifikationer vil bidrage til

et godt resultat. Derudover er vi kreative og fleksible og vil - så

vidt det er muligt - etablere træningsforløb, praktik, undervisning

m.m. som netop passer til den enkelte.

Agens Danmarks udgangspunkt er, at alle mennesker har viljen,

kvaliteterne og evnerne til et arbejde og at alle mennesker ønsker

at spille en meningsfuld rolle i samfundet.

Tiltrædelse så hurtigt som muligt

Har du brug for yderligere oplysninger, kontakt

Beskæftigelseschef Mariann Vilmar tlf. 3060 0818

Ansøgning sendes til peter.kordt@agensdanmark.dk

Agens, Strandvejen 99, 4600 Køge

www.agensdanmark.dk

Agens Danmark er en del af Agens Group. Agens er i dag en af de største

leverandører af arbejdsmarkedsydelser i Holland. Agens er involveret i

beskæftigelsesprojekter i flere andre lande.i en række forskellige lande

www.ballerup.dk/job

Administrativ sagsbehandler til Økonomiteam

Er du interesseret i at være med til at udvikle kontanthjælpsområdet,

og samtidig dygtiggøre og udfordre dig selv?

Så er Økonomiteamet et rigtig godt tilbud til dig.

Økonomiteamet i Job & Familie på Ballerup Kommune søger en administrativ

sagsbehandler. Jobbet er på 37 timer ugentlig. Vi tilbyder et

job fyldt med spændende udfordringer, gode kollegaer og selvstændighed.

Vi forventer, at du kan arbejde systematisk, og har overblik.

Hør mere: Teamleder Suzan Senol, tlf. 4477 2935.

Ansøgningsfrist: 24. april 2008

Jobnummer: 08-224

Har du lyst til at præge den faglige udvikling

i Social Vejledning?

Så er det måske dig, der skal have stillingen i vores

Vejledningsteam.

Vejledningsteamet i Ballerup Kommune søger en socialrådgiver/

socialformidler 37 timer ugentligt til Vejledningsteamet fra 1. juli

2008. Vejledningsteamet er en del af Social Vejledning. Vores

arbejdsområde favner bredt på servicelovens voksenområde lige fra

almindelig råd og vejledning om bolig, økonomi, skilsmisse mv. til

døgnanbringelser af voksne med fysisk, psykisk eller sociale problemer.

Vi tilbyder en ambitiøs arbejdsplads, systematisk oplæring samt

hjælpsomme og engagerede kolleger.

Hør mere: sektionsleder Janne Jørgensen eller teamleder Mie Andre -

sen, tlf. 4477 2990 eller 4477 2959.

Ansøgningsfrist: 7. maj 2008

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 20 og 21

Jobnummer: 08-225

Udviklingsorienteret økonomisk konsulent

Ballerup Kommunes centrale økonomiafsnit, Budget og

Regnskab, søger en udviklingsorienteret konsulent med

erfaring inden for kommunal økonomi.

Vi er en dynamisk og udviklingsorienteret organisation, som har

fokus på at tilpasse vores metoder og processer til fremtidens udfordringer.

I den kommende tid står vi over for flere udfordringer, bl.a.

fortsat udvikling af vores økonomiske styring, nye regnskabsprincipper

og overgang til nye styringsformer. Du vil få en central rolle i

forbindelse med disse projekter.

Dit primære arbejdsfelt vil være at koordinere kommunens budgetlægning,

budgetopfølgning og økonomiske styring i øvrigt. Dine ar -

bejds opgaver vil desuden bl.a. omfatte:

• Nøgleperson i forbindelse med den økonomiske styring

• Tværgående udviklingsprojekter og analyser

• Videreudvikling af økonomiske styringsredskaber

• Økonomisk sagsbehandling, sagsoplæg til det politiske niveau

Men i princippet er det din faglige kunnen og personlighed, der

bestemmer bredden i dine arbejdsopgaver, som du i høj grad selv vil

kunne præge i den ønskede retning.

Hør mere: Afdelingschef Jørgen Klixbüll, tlf. 4477 2201 eller Afsnits -

leder Robert Jensen, tlf. 4477 2202.

Ansøgningsfrist: 28. april 2008

Jobnummer: 08-213

Ballerup Årets

Idrætskommune

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

52HK kommunalbladet HK kommunalbladet 53


Medarbejder

til Borgerservice

Har du lyst til at blive en del af vores borgerservice i Social Service

og Handicap, så har vi en 37 timers ledig stilling.

Sammen med seks kollegaer laver du lettere ekspedition af borgere

indenfor områderne: boligstøtte, familieydelser, sygesikring

og pension. Borgerservicegruppen har den fulde sagsbehandling

af boligsikring, familieydelser og sygesikring.

Vores borgerservice bliver bemandet med 3 medarbejdere ad

gangen i rotationsordning.

Vi forventer, at du har ...

● erfaring med et eller flere af områderne

● gå på mod, når det går rigtig stærkt

● kendskab til IT på brugerniveau og til KMD-systemer

● lyst til en Borgerservice i udvikling

Vi kan tilbyde …

● en spændende stilling med selvstændigt ansvar

● god kollegial opbakning

● en afdeling med et godt socialt fællesskab

● faglig sparring

Brøndby Kommune er en arbejdsplads med fokus på personlig og

faglig udvikling.

Vi kan tilbyde flekstid, mulighed for tilmelding i motionscenter,

rygestopkurser og mange relevante fagkurser.

Løn

Lønnen vil blive fastsat efter HK-overenskomsten med hensyn til

dine kvalifikationer og erfaringer.

Yderligere oplysninger

Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2008 eller snarest herefter.

Yderligere oplysninger om stillingen få hos sektorchef Hans Sigvardt

tlf. 4328 2580 eller afdelingsleder Tine Larting tlf. 4328

2578.

Brøndby Kommune har en politik om, at medarbejdere skal vise

straffeattest ved nyansættelse.

Ansøgning

Du skal sende din ansøgning sammen med dit CV og eksamensbeviser

til

BRØNDBY KOMMUNE

Park Allé 160, 2605 Brøndby

eller til e-mail: socialserviceh@brondby.dk

- så vi har den senest den 28. april 2008.

Ansættelsessamtaler vil finde sted løbende efterhånden som

ansøgningerne indgår.

Borgerservicegruppen er en del af sektoren "Social Service og Handicap"

som består af en afdeling på rådhuset, der varetager sagsbehandling

af pension, boligstøtte, familieydelser, samt specialrådgivning

mv. og vi er en del af kommunens centrale Borgerservice. Hertil kommer

eksterne enheder som bofællesskaber, socialpsykiatri, hjemmevejledning,

misbrugsbehandling, Job- og aktivitetscenter (JAC) Sydvest

og beskyttet beskæftigelse ved Vestegnens Erhvervscenter.

Økonomikonsulent

til Social- og Sundhedsforvaltningen

- med godt humør

Du bliver en del af Social- og Sundhedsforvaltningens centrale

stabsfunktion, der består af dig og fire andre kollegaer. Vi har en

travl og omskiftelig hverdag, hvor fokus er at sikre den bedst

mulige betjening af den administrative og politiske ledelse. Opgaverne

løses i et team, som skal koordinere budgetlægning, budgetopfølgning,

prognoser, regnskabsaflæggelse og IT-sikkerhed

på forvaltningens samlede område. Arbejdet udføres i tæt samarbejde

med forvaltningens sektorer. Stillingen er på 37 timer om

ugen, men kan besættes med færre timer efter aftale.

Stillingens primære opgaver er

● Økonomikonsulent i forhold til kommunens

sundhedsområde og forvaltningens administration

● Lønkonsulent for hele forvaltningen

● IT-sikkerhed

● Deltagelse ved implementering af nye IT-fagsystemer på

forvaltningens område

Vi ønsker en kollega, der …

● er positiv, engageret og serviceminded

● har en fleksibel indstilling og kan arbejde selvstændig men

også en god teamplayer

● har en solid, økonomifaglig baggrund og gerne med erfaring

fra det kommunale område

● er ansvarsbevidst og har sans og respekt for, at detaljerne

skal være i orden

● med et godt humør og energi kan bidrage til et

velfungerende samarbejde i teamet

● så vidt mulig har kendskab til KMD-systemer samt word og

excel

Vi tilbyder …

● en spændende og alsidig arbejdsplads i en dynamisk

organisation, hvor du skal arbejde sammen med dygtige og

engagerede kollegaer

● gode muligheder for såvel personlig som faglig udvikling

● flekstid

● adgang til motionscenter for et mindre beløb

● løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter

principperne i Ny Løn.

Yderligere oplysninger

● Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen

til at kontakte Margarita Christensen på tlf. 4328 2623.

● I Brøndby Kommune har vi en generel politik om,

at nyansatte skal forevise straffeattest.

Ansøgningsfrist

● Ansøgning vedlagt relevante bilag skal være os i hænde

senest den 5. maj 2008.

● Vi forventer, at holde ansættelsessamtaler i uge 20.

Ansøgning sendes til

BRØNDBY KOMMUNE

Social- og Sundhedsforvaltningen

Park Alle 160, 2605 Brøndby

- eller mail til social@brondby.dk

Vil du vide mere om Brøndby, er du velkommen til besøge

vores hjemmeside www.brondby.dk

illustration llustra

I en tid med mangel på arbejdskraft kunne man

forvente, at såvel beskæftigelsesministeren som

arbejdsgiverne var en anelse mere opfindsomme end

blot at svinge pisken over de ledige.

Rigid minister-kontrol

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen er en stædig

mand. En ting er at være vedholdende i sin indsats for at nå sine

mål. Noget ganske andet er at være dumstædig. Desværre er vores

beskæftigelsesminister dumstædig.

Han vil rigtig gerne gøre en indsats for at få endnu flere ledige i

arbejde. Det er i sig selv rigtig godt. Men han vil først og fremmest

blive husket for at tvinge de ledige til at søge minimum fire ledige

stillinger om ugen. Det er ganske enkelt dumt. Rigtig dumt.

Det er, dumt fordi det er udtryk for kontrol, mistillid og mistænksomhed.

Det er en adfærdskontrol, som ikke lader de gamle

øst-europæiske regimer noget tilbage at ønske.

Hvorfor nu det?

Jo, fordi ministeren truer de ledige på deres levebrød, hvis de

ikke sender mindst fire jobansøgninger om ugen. Jeg kender ærlig

talt ikke nogen ledige, som ikke gerne vil i arbejde – og som ikke

søger alle de ledige job, de kan finde. De søger naturligvis alle de

job, som de mener, de kan bestride, og som ligger inden for en rimelig

afstand fra deres bopæl. Og gør de ikke det, ja, så har a-kassen

jo pligt til at hjælpe dem på rette vej. For a-kassen er jo tvunget

til at vurdere, om vores ledige kolleger stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Og hvis ikke, er kassen nødt til at standse udbetalingen

af dagpenge.

Så hvorfor er kravet om fire ugentlige jobansøgninger så tåbeligt?

Lad mig give et eksempel:

Jeg har hørt om en kvinde, der havde fået sig et nyt arbejde. Alligevel

skulle hun den næste måneds tid afsende mindst 16 ansøgninger

til arbejdsgivere for at få den sidste

portion dagpenge, inden hun startede i sit nye

job.

Det er da udtryk for en rigid tankegang, hvor

kontrollen er gennemført for kontrollens egen

skyld.

Andre ledige – eksempelvis nyuddannede –

skal også søge mindst fire ledige job om ugen.

Det kan hurtigt tvinge dem til at skulle søge job,

som de ikke er uddannet til. Og andre kan blive

tvunget til at søge fuldstændig vilkårligt bare for

at opfylde et latterligt krav om fire ansøgninger.

Jeg er alvorlig bange for, at der i praksis kommer

betydeligt mere arbejde end job ud af bestræbelserne.

De ledige kan blive tvunget til at søge stillinger,

som de hverken har kompetence til eller interesse

i. De ansatte på jobcentrene bruger tid på at kontrollere,

at de ledige nu lever op til ministerens for-

af Kim simonsen,

forbundsformand HK/Danmark

ventninger. Og arbejdsgivere dænges til med ansøgninger, som de

måske for en stor dels vedkommende ikke kan bruge til noget.

HK’s hjemmeside har vi omtalt et lille computerprogram,

som vores ledige medlemmer kan downloade. Det klarer automatisk

jobsøgningen. Det er bindende – og ledige medlemmer skal

naturligvis gå til de samtaler, de måtte blive indbudt til. Men med

dette program, kan vores medlemmer klare de tåbelige kontrolkrav

i en håndevending. Og dermed bruge tiden til at søge de job,

de virkelig gerne vil have.

I en tid med mangel på arbejdskraft kunne man forvente, at

såvel beskæftigelsesministeren som arbejdsgiverne var en anelse

mere opfindsomme end blot at svinge pisken over de ledige.

Og har de brug for inspiration, er de velkomne til at henvende sig

til os, så skal vi nok hjælpe med forslag så som efter- og videreuddannelse,

flyttehjælp, støtte til fleks- og skånejob – og mange andre

initiativer, som vil være en hjælp til både de ledige

og arbejdsgiverne.

læs om Check-jobnet andetsteds i bladet…

54HK kommunalbladet HK kommunalbladet 55

sådan!


HK KOMMUNALBLADET

wEIDEKAMPSGADE 8

0900 KØBENHAVN C.

SORTERET MAGASINPOST

Tryghed på arbejdspladsen

Merlinia Assistance

- Tryghed i fællesskab

En række jobs indebærer en

risiko for, at et møde mellem

to mennesker kan udvikle sig

ubehageligt.

Merlinia Assistance skaber tryghed

på arbejdspladsen ved at tage

hånd om situa oner, hvor ansa e

føler sig truet.

Med blot ét tryk på PC-tastaturet

eller en tråsløs knap gøres

kollegerne opmærksomme på

en truende situa on via beked

på deres skærme eller SMS, så

de kan gribe ind og nedtrappe

situa onen, inden den udvikler sig.

Kontakt os på telefon 4692 9470 eller

send en e-mail l info@merlinia.dk for at

a ale en demonstra on eller få lsendt en

evalueringslicens.

Det siger kunderne:

SORTERET MAGASINPOST

ID.NR.: 41009

Se Assistance på

Risikostyringskonferencen

den 24. april på Hotel

Nyborg Strand

”Assistance er både diskret og eff ek vt,

samt så simpelt at bruge, at nye folk

kan oplæres i det på få sekunder.”

Odder Kommune, 75 Assistance licenser

”Medarbejderne har reageret vældig

posi vt på Assistance. Det er virkelig

betryggende for dem, at de kan se, der

er reageret på deres nødkald.”

Fredensborg Kommune, 200 Assistance

licenser

Læs mere om Odder og Fredensborg

kommuners erfaring med Merlinia

Assistance på www.merlinia.dk

Merlinia Assistance gør forløbig livet

mere trygt i 10 kommuner landet over.

Engager 2-4 • 2605 Brøndby • Tlf. 4692 9470

www.merlinia.dk • info@merlinia.dk

More magazines by this user
Similar magazines