Slide 1 - Designskolen Kolding

designskolenkolding.dk

Slide 1 - Designskolen Kolding

AT STÅ I DET ÅBNE 1

UNDRINGENS FÆNOMENOLOGI OG GLÆDE

Finn Thorbjørn Hansen, lektor, Ph.d, DPU, AU, fth@dpu.dk


Kompetenceudvikling

1. Faglig invielse

(vidensfeltet som givet)

“Den intelligente student”

Ingen risiko Høj risiko

3. Fælles færdigheder

(faste ontologier for

en ukendt verden)

“Den pragmatiske/flekslible student”

Dannelsesproces

(Bildung)

2. Faglig undren

(vidensfeltet som usikker og åben

for forandring)

“Den kreative student”

4. Menneskelig væren som sådan

(åbne ontologier for

en ukendt verden)

“Den vise student”

Kilde: Ronald Barnett (2004). Learning for an unknown future.


Forskningsbaseret udviklingsprojekt på Designskolen

Kolding (2009-2012)

• Pilotgruppe af undervisere fra Designskolen

Kolding

• Kundskabsværksted og sokratiske

undringsfællesskaber

• Aktionsforskning og udviklingsforsøg med

elever og undervisere (med-forskere)

• Udvikling af en alternativ universitetspædagogik

baseret på en fænomenologiskhermeneutisk

grund

• Hvorledes tænke og praktisere mentorskab

i et Modus-3-perspektiv?

Finn Thorbjørn Hansen

At stå i det åbne

DA N N E L S E G E N N E M

F I L O S O F I S K U N D R E N

O G N Æ RV Æ R

h a n s r e i t z e l s f o r l a g


Indholdsfortegnelse

Indledning: Tænkningens bolig er ‘stilhedens sted’

1. Del: Det filosofisk liv og den filosofiske praxis

Kapitel 1: Det filosofiske liv og etisk selvomsorg

Kapitel 2: Den filosofiske praxis

2. Del: Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær

Kapitel 3: De eksistentielle spørgsmål er blevet påtrængende

Kapitel 4: Nye former for viden og tilgange søges i pædagogisk forskning

Kapitel 5: Pædagogik som en filosofisk praxis?


Disposition for de tre gange

Undringens fænomenologi og glæde (Indledning + kap. 1)

Viden, visdom, dannelse og innovation (Kap. 3 og 4)

Kundskabsværkstedet og den filosofiske vejledningspraksis (Kap.

2, 5 og appendiks)


DROPS OF THOUGHTS...

“EKSISTENTIEL INTERFERENS”


“To ting fylder sindet med stadig

fornyet og tiltagende beundring og

ærefrygt, jo oftere og jo mere

vedholdende, jeg tænker over dem:

stjernehimlen over mig og moralloven i

mig.”

Immanuel Kant

“Det skønneste vi kan opleve er det

gådefulde, det mystiske. Det er kilden

til al sand kunst og videnskab. Den

som ikke har nogen sans for mystik,

den som ikke længere formår at standse

op og undre sig, er allerede så godt som

død: hans øjne er lukkede.”

Albert Einstein


Den fænomenologiske seen

“Du behøver ikke at forlade dit rum...

Forbliv siddende ved dit bord og lyt.

Du behøver ikke engang at lytte, blot vent.

Vent heller ikke, vær fuldstændig stille og alene.

Verden vil da frivillig byde sig frem for dig umaskeret.

Den har intet valg.

Den vil rulle i ekstase for dine fødder.”

Franz Kafka (1883-1924)

“Hvis jeg skulle fortælle dig, hvor min største følelse,

min universelle følelse,

velsignelsen af min jordiske eksistens,

har været,

ville jeg være nødt til at bekende:

Det har altid, her og der,

været i denne særlige “ind-seen”,

i de ubeskrivelige hurtige, dybe, tidløse øjeblikke,

af denne gudommelige seen ind i hjertet af tingene.”

Rainer Maria Rilke (1875-1926)


Hvad er en værdi?

“Noget er ikke værdifuldt, fordi

vi tillægger det værdi.

Tværtimod tillægger vi det

værdi, fordi vi ser det som

værdifuldt. Det understreges af,

at vi kan opdage eller erfare

noget som værdifuldt. Vi støder

på noget værdifuldt.”

Arne Grøn, professor i teologi,

Københavns Universitet, 2002.


Du kom med alt hvad der var dig

og sprængte hver en spærret vej

og hvilket forår blev det!

Det år, da alt blev stærkt og klart

og vildt og fyldt med tøbrudsfart

og alting råbte: lev det!

At livet det er livet værd

på trods af tvivl og stort besvær

på trods af det, der smerter,

og kærligheden er og blir

og hvad end hele verden si´r,

så har den vore hjerter.

Jens Rosendal,

Højskolesangbogen nr. 509


“Ethvert forsøg på at lukke hånden om tanken, der bebor

ordet, lader kun en smule sprogligt materiale tilbage mellem

vores fingre.”

Merleau-Ponty

“Tænkningens sigen bliver tavs,

når den ikke formår,

at sige det, der må forblive usagt.”

Martin Heidegger

Finn Thorbjørn Hansen, lektor, Ph.d.,

DPU, fth@dpu.dk

11


“Det højeste et menneske kan

nå er Forundringen - og når

Urfænomenerne sætter ham i

forundring, så være han

tilfreds, et højere kan det ikke

yde ham. Og videre skal han

ikke søge bagved. Her er

grænsen; men menneskene har

i reglen ikke nok i synet af

Urfænomenet. De tror, det fører

videre, og de ligner børnene,

som, når de ser et spejl, straks

vender det om, for at se, hvad

der er på den anden side.” Johan Wolfgang Goethe (1749-1832)


“Ikke vores viden, men vores forundringstilstand skal

være maksimal, hvis fænomenerne ikke skal reduceres.”

Jørgen Dehs, i Løgstrups mange ansigter (2005)

Finn Thorbjørn Hansen, lektor, Ph.d., DPU,

fth@dpu.dk

13


Martin A. Hansen:

Løgneren (1960, s. 21)

“Nå ja, nu sidder jeg og venter

på børnene. De kommer først

om et par små timer. Så bliver

her en lugt af våde vanter,

fedtsværte og spegepølse. Se

dem nu for dig, Natanael. De er

tretten i den store klasse, som

kommer nu. Seksten i den lille

klasse, der var her i går. Tretten

små mænd og små kvinder.

Trettten besynderlige

skabninger. Ja, her sidder altså

den fjortende...”


Martin A. Hansen:

Løgneren (1960, s. 21)

“Mener du ikke vi er besynderlige,

Natanael? Jeg mener ikke

bare sjæleligt. Men i det hele

som skabninger på jorderig. Har

du aldrig til bunds undret dig,

Natanael, undret dig over de

sære muslingeskaller af brusk et

menneske har på siden af

hovedet, ørerne? Eller se på din

hånd, Natanael. Bevæg

fingrene. Se rigtig på den. Den

er da besynderlig... ”


Martin A. Hansen:

Løgneren (1960, s. 21)

“Jeg vil ikke noget dybsindigt og

filosofisk med det, Natanael. Men

en gæst på jorden må lære at

forundre sig. Hvad skal jeg sige,

når jeg går blandt blomsterne i

enge. Mine ord vil ikke meget

sige. Ja, har vi flygtige sjæle bliver

sted andet end i de øjeblikke, da

ma undres over det der er til? Nå,

tænk nu ikke for meget over det,

Natanael. Jeg holder bare af at

sidde om morgenen, før børnene

kommer, og undres over et eller

andet. Det er måske en slags

teknik. Jeg kalder det min

forundringstime. Og den kan være

meget nyttig. Da sidder man

lettere og får små nyttige, små

påfund, der er gode for en lærer.”


Viden (epistemologi)

Fortrolighedskundskab 1

1. Forbavselse 2. Nysgerrighed

Sansning Forståelse

3. Forundring 4. Undren

Væren (ontologi)

Fortrolighedskundskab 2

Kilde: Finn T. Hansen: At stå i det åbne. Hans Reitzel, København, 2008.


”Mens i dug jeg groede fod for fod,

groede sangen sammen med min rod;

den som ydmyg lægger øret til,

hører lærken triller i mit spil.

Det kan kolde hjerner ej forstå:

jeg er lærkesangen på et strå,

livets rytme døbt i sommerdræ,

mer end gumlekost for øg og fæ.”

Jeppe Aakjær

Finn Thorbjørn Hansen, lektor, Ph.d.,

DPU, fth@dpu.dk


“Undren fremkaldes i kraft af

noget, man er fortrolig med, men

som almindeligvis er usynligt,

noget, som mennesket må beundre.

Den undren, med hvilken

tænkningen begynder, er hverken

forvirring eller overraskelse; den er

beundrende undren. Genstanden

for denne undren bliver bekræftet

og bejaet gennem beundringen.

Talen antager således form af en

lovprisning, ikke af en særlig

beundringsværdig ting eller

helheden af ting i verden, men af

den harmoniske orden, der ligger

bagved - en harmonisk orden, der

ikke selv er synlig, men som

genspejler sig i den synlige verden.

(Arendt, Life of the Mind)


Hannah Arendt og de tre

værensformer

• Labor

• Work

• Action

The Human Condition, 1958

Finn Thorbjørn Hansen, lektor, Ph.d.,

DPU, fth@dpu.dk

• Nødvendighed, reproducering,

konsumering (das Man)

• Nytte, produktion, bemestring

(homo fabers)

• Frihed, “at begynde”, tale og

handling er ét, at stå i det åbne


Forskellen på hvad og hvordan vi er -

og at vi er og hvem vi er

“Følelser ledsager kærlighedens metafysiske og

metapsykiske faktum, men de udgør det ikke. (...)

Følelser “har” man; kærlighed sker. Følelser bor i

mennesket; men mennesket bor i kærligheden.”

Martin Buber, Jeg og Du,1997[1923], s. 31, 32


“Livsglæde er en grundlæggende

intensiveret realitetsopmærksomhed, som

udspringer af en lidenskabelig åbenhed

over for verden og en kærlighed til den.”

Hannah Arendt, 1968


Skyggeverdenen

Fange

1. vending

Figur 1. Platons hulelignelse

Videnskab

Bålet

2. vending

3. vending

Indsigt


11. Praktisk visdom

(phronesis)

10. Indsigt

(nous)

9. De tavse

pejlinger

(det

æstetiske/

lyriske)

8. Stilhed

(kontemplation)

7. Dialektik 2

(tænkning)

12. Nye vaner (hexis)

Figur 3. Den sokratiske dannelsesproces

Den sokratiske

dannelsesproces

6. Den store undren

(thaumazein)

1. Den levede erfaring

2. Vaneforestillinger

og -følelser

(eikasis Das Man)

5. Dialektik 1

(diskursiv

refleksion)

3. Personlig

selvstændig

mening

(doxa)

4. Den lille

undren

(aporia)

Copyright: Finn T. Hansen (2008). At stå i det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær. Hans Reitzels forlag.

More magazines by this user
Similar magazines