Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i ... - Naturstyrelsen

www2.blst.dk

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i ... - Naturstyrelsen

Den 28. maj 2010 udsendte miljøministeren forslag til de to landsplandirektiver

i offentlig høring med en høringsfrist den 26. august 2010.

By- og Landskabsstyrelsen modtog i høringsperioden i alt 39 høringssvar til

“Forslag til landsplandirektiv for 1000 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i

Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm”. Høringssvarene er herefter

gennemgået og vurderet med henblik på at få fastlagt det endelige indhold af

landsplandirektivet.

By- og Landskabsstyrelsen har endvidere gennemført en screening af de to

foreslåede sommerhusområder (Stauning Strand i Ringkøbing Kommune

og Vang i Bornholms Regionskommune), der grænser op til internationale

naturbeskyttelsesområder. Resultatet af screeningen er, at udlæggene af nye

sommerhusområder ikke vil have konsekvenser for udpegningsgrundlaget for

de internationale naturbeskyttelsesområder.

Et enkelt af de nye sommerhusområder - Omø i Slagelse Kommune - er

beliggende på en af de 27 små øer, for hvilke udlæg af nye sommerhusområder

følger et særligt regelsæt. De naturmæssige og landskabelige konsekvenser

ar et udlæg på Omø er vurderet i en særskilt miljøkonsekvensrapport,

udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser. Det har på baggrund af rapporten

efter en samlet afvejning kunnet konkluderes, at udlægget på Omø er i

overensstemmelse med planlovens krav til udlæg af nye sommerhusområder

på de små øer. Rapporten er vedlagt landsplandirektivet som bilag.

Landsplandirektivet omfatter sommerhusområder med plads til maksimalt

1000 grunde.

I landsplandirektivets afsnit 2 angives en række generelle forhold og vilkår, som

den videre planlægning for de enkelte områder skal overholde i forbindelse

med kommune- og lokalplanlægningen af områderne.

I landsplandirektivets afsnit 3-5 angives de områder, der indgår i

landsplandirektivet, og der er for hvert af områderne nævnt nogle forhold og

vilkår (retlige bindinger og retningslinjer), som den videre planlægning for de

enkelte områder – udover ovennævnte generelle forhold og vilkår

- skal overholde i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen af

områderne.

På denne baggrund udstedes følgende landsplandirektiv:

Karen Ellemann / Sven Koefoed-Hansen

Miljøminister Vicedirektør

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde

i kystnærhedszonen i Region Midtjylland,

Region Sjælland og Bornholm, oktober 2010

4

More magazines by this user
Similar magazines