Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare ... - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare ... - LandbrugsInfo

Erfaringer med udpegning af robuste

og sårbare landbrugsarealer fra

Aquarius-projektet

Session 85 - Lokal kortlægning af

kvælstofretentionen

Plantekongres 2013 – 16. januar 2013

Jacob Birk Jensen

NIRAS A/S

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Effekt?

Indsats 3

Sårbarhedskortlægning

Hvad sker der med kvælstoftabet?

Opland

50 -75 % reduktion

Indsats 1

Effekt?

Effekt?

Effekt?

Indsats 4

Øget N norm

Effekt?

Indsats 2

Vandløb

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen

Fjord


Kortlægning af sårbare og robuste

landbrugsområder

BAGGRUND

Specialeprojekt, 2008 (Jacob Skødt Jensen og Gitte Kjærsgaard

Sørensen)

• Opdeling af landbrugsarealer i sårbare og robuste områder mht.

kvælstofbelastning til recipienter.

• Loop opland som testområde

• Hypotese: Kan en ekstensivering af sårbare arealer modsvares af

en intensivering i robuste arealer?

• Målrettet udtagning 4 gange så effektivt som et vandløbsnært

område!

Afprøvning og videreudvikling i Aquarius-projektet, 2010-2012, i

samarbejde med NST Aalborg og Videncentret for Landbrug

• Kan metoden anvendes på baggrund af eksisterende og

landsdækkende data og dermed opskaleres nationalt?

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Hvilken sårbarhedskortlægning har vi i dag og

hvordan anvender vi den ?

Børgesen og Greve

2009

Rodzone-udvaskning

Børgesen og Greve

2009

Sårbarhedskort

Mark til recipient-

reduktion

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen

Børgesen og Greve

2009

Belastning af recipient


Eksisterende sårbarhedskort

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Redoxfront

Beregningskoncept

- relation mellem rodzoneudvaskning og tilførsel til recipient

100 %

50 %

50 %

0 %

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen

Reduceret

forhold i ådal


Grundvandskemisk

kortlægning

– dybde til

redoxfront

Redoxmodeller

Udpegning af

reducerede miljøer

GEUS 1x1

km grid

• Lavbundsarealer

• Jordartskort

• GOI analyser

Modelleret

redoxfront

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Aquarius – projektet

• Aquarius består af syv nationale pilotprojekter, der alle har

som målsætning, at landmænd og øvrige lodsejere skal kunne

fungere som forvaltere af godt vandmiljø, samtidig med at de

driver en effektiv og lønsom produktion

Delprojekt i Danmark:

• Kan man – på baggrund af landdækkende data – give et

fornuftigt bud på reduktionskapacitet/sårbarheden på

”markniveau” ?

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Robust

Bedste bud på et reduktionskort /

sårbarhedskort

Forskellige grader af

sårbarhed

Sårbare arealer

En betydelig del af

overskuddet ender i

vandmiljøet

Robuste arealer

Alt eller den

altovervejende del af

overskuddet reduceres

på vej mod vandmiljøet.

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Kalibrering/validering mod nitratklasser

51-75 % målt

64 % model

76-100 % målt

80 % model

76-100 % målt

94 % model

0-50 % umålt

52 % model

51-75 % målt

73 % model

76-100 % målt

98 % model

0-50 % umålt

74 % model

76-100 % målt

89 % model

0-50 % umålt

48 % model

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Validering mod målinger, Lundgårds Bæk

kg N/år

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

N-transport (dk/detail vs. obs)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1,5 1

station nr.

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen

Obs

dk-model

detail


Scenarier

Ekstensivering af 15 % arealet 10 kg N/ha/år

Scenarie 1:

• Ekstensivering af et vandløbsnært areal (15 % af det totale

areal)

• Effekt: 165 tons reduktion = 16 %

Scenarie 2:

• Ekstensivering af de mest bidragende sårbare arealer (15 % af

det totale areal)

• Effekt: 561 tons reduktion = 56 %

En målrettet indsats er 3-4 gange mere effektiv end en

tilsvarende indsats langs vandløb

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Er metoden usikker?

I forhold til de nuværende udpegninger ?

I forhold til at det bedste bud i datatunge

områder om 20 år

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Stor sikkerhed

i udpegningen

Eksempel på håndtering af usikkerhed

– placering af redoxfront

Meget konservativt bud på

det sårbare areal

Det helt sikre sårbare areal

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Sårbarhedskort, der afspejler usikkerhed

Usikkerhed

Sårbarheden vil være sikkert bestemt i

visse områder og usikkert bestemt i

andre.

Selv ved meget store usikkerheder vil

sårbarhedskortet være bedre, end de

kort vi har i dag !

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Sårbarhedskort, der afspejler usikkerhed

Anvendelse af sårbarhedskortet

En differentieret tredelt regulering?

• Placering af efterafgrøder

• Placering af vådområder/minivådområder

• Placering af randzoner

• Ændret sædskifte

• Jordfordeling

• Gødningsnorm (lavere i nogle områder

og højere i andre)

• Grundlaget for regulering via N-kvoter

• Grundlaget for et nyt og mere

detaljeret nitratklassekort.

• Etc.

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Andre hensyn i planlægningen

Kvælstofsårbarhedskort

Fosfor risikokort

Naturinteresser

Klimasikringsinteresser

Landbrugsinteresser

Grundvandsinteresser

Synergikort/mulighedskort

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Hvad sker der efter Aquarius med hensyn til

sårbarhedskortlægning?

• Det har jeg ingen idé om!

• Idéoplæg til NST vedr. yderligere afprøvning af

metoden i to områder.

• Afklaring af, hvordan vi forvalter efter et detaljeret

sårbarhedskort.

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen


Afslutning…

• Tør vi lave differentieret landbrugsregulering ?

• Har vi råd til at lade være ?

• Lad os sammen finde de rigtige løsninger, der giver gode

rammevilkår og et godt vandmiljø!

Særlig tak til …

Kirsten Broch, NST Aalborg

Jørgen Bidstrup, NST Aalborg

Martin Skjøtt Linneberg, NST Aalborg

Gitte Kjærsgaard Sørensen, Aarhus Kommune

Jacob Skødt Jensen, NIRAS A/S

Thomas Krom, NIRAS A/S

Mikkel Kloppenborg Nielsen, NIRAS A/S

Videncenter for Landbrug - Workshop 4.nov. 2011

Erfaringer med udpegning af robuste og sårbare landbrugsarealer fra Aquarius projektet – Jacob Birk Jensen

More magazines by this user
Similar magazines