OM, Automower, Auto Mower, 1999-01 - Husqvarna

husqvarna.com

OM, Automower, Auto Mower, 1999-01 - Husqvarna

Auto Mower

Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

forstå indholdet, inden du bruger Auto Mower.

101 89 90-06


Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna

Auto Mower. Du har valgt et produkt, som vi håber vil

opfylde og ligeledes overstige de forventninger, som du

med rette kan stille. Automatisk plæneklipning er et nyt

trin i udviklingen, som ikke mindst for forbrugeren selv

skaber nye tanker og fremgangsmåder.

Auto Mower er på mange måder et revolutionerende

produkt. Med minimalt eftersyn og vedligeholdelse kan du

have en velklippet græsplæne hele sæsonen.

Denne brugsanvisning, som du nu holder i hånden, er en

vigtig del i dit fremtidige samvær med Husqvarna Auto

Mower.

Vi ved, at brugsanvisninger normalt opfattes som

kedelige og komplicerede. Derfor har de en vis tendens til

aldrig at blive læst. I dit tilfælde bliver det svært at klare

sig uden denne brugsanvisning. Vores første opfordring

bliver derfor:

- Læs den og gem den til fremtidig brug.

Ud over hvad der normalt angives i brugsanvisninger,

forskellige advarselstekster, sikkerhedsforskrifter og

brugerinstruktioner, giver vi også en indgående

beskrivelse af, hvordan Auto Mower ”tænker” og fungerer.

Der findes bl.a. anvisninger om indretning i forhold til

forskellige havetyper og et nemt fejlsøgningsskema. Vi

håber, at dette kan hjælpe dig til at få så meget som

muligt ud af dit nye produkt.

Hvis du har spørgsmål eller idéer, som ikke besvares i

denne brugsanvisning, er du altid velkommen til at

kontakte din forhandler. Vi håber, at du får glæde af din

nye Auto Mower. Held og lykke!

Husqvarna AB Sweden

Lars Andersson

Business Manager Automatic Lawn mowers

Besøg os gerne på Internet:

www.automower.com

www.husqvarna.com


Symboler på Auto Mower

1

2

SYMBOLER/INDHOLDSFORTEGNELSE

VIGTIGT!

Før du bruger Auto Mower, skal du læse

brugsanvisningen omhyggeligt igennem

og forstå indholdet.

ADVARSEL!

Dette redskab kan være farligt, hvis det

håndteres forkert. Advarsler og

sikkerhedsforskrifter i denne brugsanvisning

skal følges omhyggeligt, så redskabet

skal kunne bruges sikkert og effektivt.

Brug aldrig Auto Mower, hvis personer og

især børn eller husdyr opholder sig i

nærheden.

Dette produkt er i overensstemmelse

med gældende CE-direktiver.

Symboler i brugsanvisningen

STOP

ADVARSEL!

Hold hænder og fødder fri af de roterende

klippeknive. Placer aldrig hænder eller

fødder i nærheden af eller under

klippeaggregatets skjold, når Auto Mower

er i gang.

STOP

Stands Auto Mower

ved at løfte

sikkerhedsskjoldet.

Kabelføringsskema.

Kontrol og/eller vedligeholdelse skal

udføres med motoren frakoblet og

strømafbryderen sat til ”STOP”.

Brug altid beskyttelseshandsker under

arbejde med klippeknive eller knivplade.

Indhold

Symboler

Symboler på Auto Mower .................................................... 1

Symboler i brugsanvisningen .............................................. 1

Sikkerhedsforskrifter

Anvendelse .......................................................................... 2

Vinteropbevaring ................................................................. 2

Flytning ................................................................................ 2

Vedligeholdelse ................................................................... 2

Auto Mowers komponenter

Hvad er hvad? ..................................................................... 3

Funktion

Tekniske data ...................................................................... 4

Generator ............................................................................ 4

Bøjelige kabler ..................................................................... 4

Auto Mower ......................................................................... 4

Installation

Planlægning af indretning .................................................... 5

Tilkobling af generator ......................................................... 6

Udlægning af afgrænsningskabel ........................................ 7

Udlægning af søgekabel ..................................................... 8

Installation trin for trin .......................................................... 9

Anvendelse

Start og stop ...................................................................... 10

Justering af klippehøjde .................................................... 10

Opladning af afladet batteri ............................................... 11

Indstillinger ........................................................................ 12

Fejl- og informationssignaler ............................................. 13

Vedligeholdelse

Udskiftning af klippeknive .................................................. 14

Udskiftning af batteri .......................................................... 14

Nulstilling af transformatorens automatsikring .................. 14

Rengøring .......................................................................... 14

Fejlsøgning

Fejlsøgningsskema ........................................................... 15

! ADVARSEL!

Der må under ingen omstændigheder

foretages indgreb i Auto Mowers oprindelige

udformning uden producentens tilladelse.

Brug altid originale reservedele. Ikkeautoriserede

ændringer og/eller komponenter

kan forårsage alvorlige skader eller risiko for

personskade.

Dansk – 1


Anvendelse

• Før du bruger Auto Mower, skal du læse brugsanvisningen

omhyggeligt igennem og forstå indholdet.

• Kontrollér, at det græsområde,

der skal klippes, er

fri for sten, kviste, værktøj,

legetøj og andre ting, som

kan skade klippeknivene og

forårsage fastkørsel.

Auto Mower må kun startes i henhold til instruktionerne. Hold

hænder og fødder fri af de roterende klippeknive. Stik aldrig

hænder eller fødder ind under plæneklipperen.

• Sørg for at ingen står foran Auto Mower, når du starter den.

• Løft aldrig Auto Mower eller bær rundt på den, når den er

startet.

• Personer og især børn, som ikke kender Auto Mowers

funktioner og arbejdsgang, må ikke opholde sig i klippeområdet

under klipning af græs.

• Lad aldrig personer, som ikke kender Auto Mowers funktioner

og arbejdsgang, håndtere den.

• Der må ikke placeres ting oven på Auto Mower eller dens

generator.

• Lad aldrig Auto Mower køre med defekt knivplade eller

karrosseri. Auto Mower må heller aldrig køre med defekte

klippeknive, skruer, møtrikker eller kabler.

Auto Mower må aldrig bruges, hvis strømafbryderen ikke

fungerer.

• Afbryd altid Auto Mower vha. strømafbryderen, når du ikke

anvender den.

Vinteropbevaring

STOP

• Om vinteren skal Auto Mower opbevares på et tørt sted og

helst i indpakningsemballagen eller støttet på alle fire hjul

med strømafbryderen frakoblet.

• Generatoren bør om vinteren tildækkes med presenning eller

plastpose, så den ikke bliver våd. Hvis sammenkoblingsenheden

tages indendørs, skal underdelen også følge med.

Transformatoren skal i dette tilfælde frakobles vægstikket, og

de seks kabler skal løsnes fra tilslutningsdåsen på underdelen.

Alle kabelender skal beskyttes mod væde ved at stikke

dem ned i Husqvarnas vandtætte isoleringsudstyr. Hvis dette

ikke gøres, kan kablerne oxydere. Hvis kablerne ikke beskyttes

på denne måde, skal der afskæres et stykke af kablerne,

hvorefter de igen skal afisoleres. En sortoxyderet leder

skaber ikke tilfredsstillende elektrisk kontakt.

2 – Dansk

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Flytning

!

STOP

ADVARSEL!

Auto Mower må aldrig flyttes med

sikkerhedsskjoldet nedfældet. Knivpladen

kan herved rotere og forårsage

personskade.

Følg denne fremgangsmåde for at flytte fra eller inden for

klippeområdet:

1. Løft sikkerhedsskjoldet.

2. Vent indtil klippepladen er holdt helt op med at rotere. Den

lange bip-lyd, når sikkerhedsskjoldet løftes, indikerer at

knivpladen er bremset.

3. Indtast første ciffer af din personlige kode for at forhindre, at

tyverialarmen aktiveres.

4. Strømafbryderen skal frakobles, hvis Auto Mower skal

flyttes uden for klippeområdet.

5. Bær Auto Mower i håndtaget.

Nedpak Auto Mower i indpakningsemballagen under længere

transport.

Vedligeholdelse

STOP

• Kontrollér Auto Mower hver uge og udskift eventuelt beskadigede

komponenter. Du skal især kontrollere, at klippeknive

og knivplade ikke er beskadiget. Udskift efter behov alle

klippeknive samtidigt, så de roterende komponenter er i

balance, se afsnittet ”Vedligeholdelse”.

• Rengør efter behov generatorens kontaktplader og Auto

Mowers gløderør med fint slibemiddel. Hvis der er dannet sort

oxydering på Auto Mowers gløderør, kan det være tegn på

manglende elektrisk kontakt mellem gløderør og generatorens

kontaktplader. Se afsnittene ”Installation af generator” og

”Installation trin for trin”. Kontrollér altid om der skulle være

behov for rengøring, når Auto Mower skal tages i brug efter

vinteropbevaring.

• Kontakt nærmeste forhandler under udskiftning af beskadigede

eller nedslidte komponenter.

• Brugte batterier skal afleveres til nærmeste forhandler eller

genbrugsstation.

!

ADVARSEL!

Under alt arbejde i plæneklipperens underdel

som f.eks. rengøring, indstilling af

klippehøjde eller udskiftning af klippeknive,

skal strømafbryderen være frakoblet. Hvis

maskinen placeres med bunden i vejret, skal

strømafbryderen altid være frakoblet.

Hvis plæneklipperens lydsystem er frakoblet

høres ingen bip-lyd, som kan advare, før

knivpladen sættes i gang (5 bip i løbet af 5

sekunder).


2

3

17

1

Hvad er hvad?

1

2

3

4

5

6

4

12

1. Håndtag og støtte for sikkerhedsskjold

2. Boks med computer, batteri og hjulmotorer

3. Knivplade

4. Beskyttelsesplade

5. Sensor

6. Ramme

7. Sikkerhedsskjold

8. Drivhjul

9. Forreste hjul

10. Karrosseri

11. Gløderør

12. Summer

AUTO MOWERS KOMPONENTER

1

2

3

4

5

6

5

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 #

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 #

STOP

ON

6

STOP

13 14 15

18

ON

8

7

19

16

9

A

C

20

13. Lysdioder

14. Tastatur

15. Strømafbryder

16. Generator, bestående af:

A. Sammenkoblingsenhed

B. Underdel med C. Styreskinne

17. Bøjeligt kabel

18. Transformator med netledning

19. Lavspændingskabel

20. Kramper

21. Brugsanvisning

10

B

11

21

Dansk – 3


Tekniske data

Batteri NiMH specialbatteri, 12 V

Klippesystem Knivplade med tre roterende knive

Klippehøjde Trinløs indstilling, 30-95 mm

Vægt 7,1 kg

Længde 72 cm

Bredde 60 cm

Højde 26 cm

Klippebredde 22 cm

Arbejdskapacitet 1200 m2 ± 20%

Generator 15 V/2,5 A

Transformator 230/15 V, dobbeltsisoleret

Generator

Generatoren har to funktioner. Den oplader Auto Mowers batteri

efter behov og sender styresignaler gennem søgekabel og

afgrænsningskabel. Generatoren tilsluttes en stikkontakt i væg

via medfølgende kabel og transformator.

Bøjelige kabler

De bøjelige kabler lægges som to forskellige kabler - et

afgrænsningskabel og et søgekabel. Afgrænsningskablet

afgrænser Auto Mowers klippeområde, og søgekablet fører

Auto Mower til generatoren. Signalerne sendes gennem begge

kabler, og modtages af Auto Mowers sensor.

4 – Dansk

FUNKTION

Auto Mower

Arbejdsgang

Auto Mower klipper din græsplæne automatisk. Eftersom

batteriet skal oplades, kører Auto Mower selv hen til generatoren

for at blive opladet. Når batteriet er fuldt opladet, starter

Auto Mower med at klippe græsplænen igen.

Auto Mower styres af en indbygget computer, som består af

kredsløbskort med mikroprocessor. Computeren er Auto

Mowers ”hjerne” og håndterer Auto Mowers funktioner, kommandoer

og bevægelsesmønster ved hjælp af de data, som

bl.a. tastatur, sensor og batteriets opladning tillader.

Bevægelsesmønster

Auto Mower begynder altid at

køre omkring efter det såkaldte

”random-princip”, dvs. vilkårligt

bevægelsesmønster. Hver

gang den støder på en forhindring

eller registrerer signalet

fra det udlagte afgrænsningskabel,

vælger computeren en

ny retning, som er således

udformet, at Auto Mower aldrig

regelmæssigt gentager samme

bevægelsesmønster.

Hvis Auto Mower kommer ind i

et område, hvor græsset er

højere end tidligere, begynder

den at klippe systematisk. Den

klipper da i et ”firkantsmønster”

for at klippe det område, som

har højere græs i forhold til

omgivelserne. Derefter vender

den tilbage til det vilkårlige

bevægelsesmønster.

Når Auto Mowers forparti støder mod en forhindring, bakker den

fri og vælger derefter ny køreretning.

Når Auto Mower har behov for at få opladet batteriet, følger den

søgekablet, som fører til generatoren. Hvis batteriet ikke har

behov for at blive opladet, ignorerer Auto Mower søgekablet.

Arbejdskapacitet

Auto Mower klipper ca. 100 m2 i timen og anbefales til græsplæner

på op til ca. 1200 m2 .

Hvor stor en græsplæne Auto Mower kan klare at klippe

afhænger delvis af, hvordan haven er udformet. Hvis klippeområdet

består af en åben græsplæne, klarer Auto Mower

generelt at klippe et større græsområde, end hvis klippeområdet

består af flere mindre græsområder, eller der er mange

træer, rabatter eller lignende.


Planlægning af indretning

For at opnå et godt klipperesultat er det vigtigt, at være omhyggelig

i forbindelse med tilkobling af generator og udlægning af

afgrænsningskablet. Læs derfor hele dette kapitel igennem,

inden du starter indretningen. Kontakt gerne nærmeste forhandler

for at få hjælp til indretningen.

Når Auto Mower placeres i klippeområdet, bør græsset ikke

være mere end et par centimeter højere end den indstillede

klippehøjde. Der kan derfor være behov for at klippe græsplænen

med en almindelig plæneklipper, inden Auto Mower

anvendes første gang. Herefter forhindrer Auto Mower græsset

i at vokse sig langt.

Afgrænsningskablet skal

udlægges således, at det

indrammer Auto Mowers

klippeområde. Kablet kan også

anvendes til at afgrænse

mindre områder inden for det

store klippeområde.

Søgekablet skal udlægges

inden for klippeområdet. Når

tidspunktet er kommet for

opladning af batteriet, begynder

Auto Mower at søge efter

søgekablet.

Afgrænsningskablet kan maksimalt være 500 meter langt og

søgekablet maksimalt 100 meter langt. Afstanden mellem Auto

Mower og nærmeste del af afgrænsningskablet må ikke

overstige 35 meter nogen steder.

35 m 35 m

Når Auto Mowers klippeområde grænser op mod f.eks. springvand,

bilindkørsel og gangstier, bør afgrænsningskablet

suppleres med en række stolper, en ramme eller et stakit med

en højde på mindst 15 cm. Dette er en sikkerhedsforanstaltning,

som forhindrer Auto Mower i at havne uden for klippeområdet,

hvis afgrænsningskablet skulle være udlagt forkert.

Generatorens placering

Når du har bestemt dig for, hvor generatoren skal stå, er det

vigtigt at tænke på, hvordan strømforsyningen skal etableres.

Generatoren tilkobles transformatoren via det medfølgende 20

meter lange lavspændingskabel. Transformatoren skal placeres

på en plads, der er beskyttet af vejrliget og om muligt indendørs

og skal tilsluttes et elektrisk stik i væg med 230 V. Hvis transformatoren

placeres udendørs, skal den placeres vandret og

mindst 0,5 meter over jorden. Transformatoren må aldrig

udsættes for vand. Anvend kun Husqvarnas originale

lavspændingskabel og transformator.

Generatoren placeres bedst i yderkanten af klippeområdet.

Hvor den skal placeres er afhængigt af, hvordan haven er

udformet. Hvis klippeområdet består af flere mindre græsplæner,

som er skilt fra hinanden med stier imellem, er det

bedst at placere generatoren så centralt som muligt. Søgekablet

skal udlægges, så det strækker sig i lige linie den sidste

meter til generatoren. Områder under og foran generatoren skal

være plane og jævne. Se billederne som eksempel.

INSTALLATION

Området foran generatoren skal

være så åbent som muligt.

Generatoren må ikke placeres

længst inde i en ”lomme”. Vi

anbefaler, at generatoren

placeres langs afgrænsningskablet,

hvor det er mest lige,

frem for inde i et hjørne, selv

om begge placeringer godt kan

fungere lige godt.

Ved udlægning af kabler i områder med varmt klima, er det en

fordel, hvis generatoren placeres skyggefuldt.

Dansk – 5


Separate klippeområder

I visse tilfælde kan det være en god idé at skabe flere klippeområder:

• Når græsplænen ikke hænger sammen.

• Når det ene klippeområde er betydeligt mindre end det andet

og kun hænger sammen via en lang smal sti.

Generatoren og søgekablet skal placeres i hovedområdet, dvs.

det største klippeområde. Herefter udlægges afgrænsningskablet

ud fra anvisningerne om indretning i yderkanten af Auto

Mowers klippeområde, se afsnittet ”Udlægning af afgrænsningskabel”.

Biområdet eller biområderne skabes ved at

udlægge afgrænsningskablet som ”omvendte øer”, dvs. ”øen”

lægges uden for klippeområdet i stedet for inden for klippeområdet.

Se billedet.

Auto Mower skal herefter flyttes manuelt mellem de forskellige

klippeområder, eftersom den automatiske opladning af batteriet

kun fungerer inden for hovedområdet. Se afsnittet ”Indstillinger”

(Klipning af biområde) for at gøre det lettere at flytte Auto

Mower manuelt.

På et fuldt opladet batteri, klipper Auto Mower ca. 2-3 timer eller

200-300 m 2 afhængigt at batteriets alder og græssets længde.

6 – Dansk

Biområde

Hovedområde

Tilkobling af generator

Generatoren består af to dele:

underdel (med styreskinne og

tilslutningsdåse) og

sammenkoblingsenhed. Begge

dele fastgøres hver for sig i

jorden med medfølgende

kramper.

I styreskinnen på underdelen

skal de indgående kabelender

fra afgrænsningskablet placeres.

Det er vigtigt, at kablerne

lægges i de kabelskinner, der

findes på underdelen.

Sammenkoblingsenheden

placeres herefter oven på

underdelen.

Inden sammenkoblingsenheden sættes helt fast med kramper i

jorden, kan der være behov for at justere den sideværts, så

Auto Mower sammenkobles centreret og dens gløderør får god

kontakt med generatorens kontaktplader.

INSTALLATION

Det er også vigtigt, at generatoren placeres, så den står lodret i

højden. Generatoren skal placeres på et plant underlag.

Pladsen foran generatoren, hvor Auto Mower skal stå skal også

være plan uden ujævnheder. På denne måde kan Auto Mowers

gløderør få god elektrisk tilslutningsforbindelse med generatorens

kontaktplader.

På underdelen findes en

tilslutningsdåse.

Lavspændingskabel, søgekabel

og afgrænsningskabel skal

tilsluttes tilslutningsdåsen. Se

afsnittet ”Installation trin for

trin”. Det er vigtigt, at

afgrænsningskabel og søgekabel

lægges i kabelskinnerne.

På generatoren findes en fjederbelastet strømafbryder til

funktionstest. En konstant bip-lyd, når strømafbryderen tilkobles,

betyder, at generatoren har strømforsyning, og at søgekabel

og afgrænsningskabel er tilsluttet. En periodisk bip-lyd

betyder, at generatoren har strømforsyning, men at søgekabel

og/eller afgrænsningskabel ikke er tilsluttet.

For at opnå bedst mulig funktionalitet findes to frizoner på 40

cm uden for generatorens korte sider. Afgrænsningskablet skal

derfor udgå fra generatoren i linie med dens yderkant. Under

generatoren skal afgrænsningskablet trækkes skævt ud til

generatorens hjørne. Lavspændingskablet kan med fordel

trækkes gennem hullet i sammenkoblingsenheden.

40x40

cm

40x40

cm


Udlægning af afgrænsningskabel

Afgrænsningskablet skal placeres i yderkanten af Auto Mowers

klippeområde.

Når Auto Mower kommer frem til afgrænsningskablet, registrerer

den, at den passerer kablet. Auto Mower kører herefter

yderligere et stykke hen over afgrænsningskablet, inden den

vender.

Afgrænsningskabel

~15

cm

~15

cm

Hvor langt ind i klippeområdet afgrænsningskablet skal placeres

afhænger af, hvad der præcist findes uden for klippeområdet.

Hvis der findes høje forhindringer lige uden for klippeområdet,

f.eks. en væg, mur eller sarte planter, afgrænsningskablet

placeres 40 cm fra sådanne forhindringer. På denne måde

kommer karrosseriet ikke til at ødelægge forhindringerne.

40 cm

Hvis græsplænen afsluttes af et dige eller en mindre forhøjning,

f.eks. kantsten (ca. 5 cm høj), skal afgrænsningskablet placeres

30 cm inde i klippeområdet. På denne måde er der garanti for,

at det forreste hjul ikke kommer til at køre ned i diget eller op

over kantstenen.

30 cm

INSTALLATION

Ved gangstier, der ligger på samme niveau som græsplænen,

er det muligt at få Auto Mower til at køre et lille stykke ud på

gangstien, så der ikke lades noget græs uklippet. Placer

afgrænsningskablet ca. 10 cm fra gangstiens kant.

10 cm

Lange passager (over 2 meter lange) bør være mindst 2 meter

brede, dvs. 140 cm mellem kablerne for at give Auto Mower

mulighed for at ændre retning, så den kan komme igennem et

sådant område. Se billedet. Korte passager (under 1 meter

lange) bør være mindst 1,2 meter bredde.

≥ 2 m

Auto Mower kan klippe skråninger

med en hældning på op til

15˚ (27 cm højdeforskel pr.

meter). Skråninger med større

hældning skal afgrænses vha.

afgrænsningskablet.

45 15

Afgrænsningskablet skal udlægges og fæstnes mod jorden med

kramper, så klippeknivene ikke kan overskære kablet. Lad Auto

Mower være i drift i en uge, så du selv kan afgøre, om det er

nødvendigt at ændre kabelføringen. Efter nogle uger har

græsset ”indvævet” kablet, så det ikke kan ses. Afgrænsningskablet

kan også nedgraves 2-5 cm (maksimalt 20 cm) under

jordoverfladen.

Metaldele kan forstyrre signalet i afgrænsningskablet.

Afgrænsningskablet bør derfor ikke placeres i nærheden af

jernstakit, kloakdæksler af metal, el- eller telekabler osv. I de

fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at placere afgrænsningskablet

30 cm fra sådanne metaldele men i nogle tilfælde i forbindelse

med f.eks. elektriske hegn, kan afstanden være større. Hvis

Auto Mower ofte standser et bestemt sted i klippeområdet og

signalerer, at der savnes signal fra afgrænsningskablet (lysdiode

6 lyser konstant), kan det sædvanligvis skyldes sådanne

elektriske forstyrrelser.

Hvis kabler skal forlænges, skal det gøres, så sammenkoblinger

af kabler er vandtætte. Bedste resultat opnås ved at sammenføje

kablerne med Husqvarnas forlængersæt, Art. nr. 535 04 43-

01, som ikke kræver lodning. En kabelforlængelse kan også

loddes og derefter isoleres med krympeslange. Sammenflettede

kabelender eller brug af en enkelt forbindelsesklemme (”muffe”)

isoleret med el-tape er ikke godt nok til sammenkobling af

forlængerkabel. Jordfugt gør, at lederne oxyderer, og efter et

stykke tid fører det til afbrud i det elektriske kredsløb.

15

Dansk – 7


Afgrænsning af områder inden for klippeområdet

Det er også muligt at afgrænse områder inden for klippeområdet,

f.eks. rabatter, springvand osv. Træk afgrænsningskablet

til et sådant område og læg det omkring området og

træk det derefter tilbage i samme spor, som afgrænsningskablet

blev trukket. Det er meget vigtigt, at afgrænsningskablet

trækkes i den rigtige retning omkring området, og at det ikke

krydser sig selv, se billedet. Samme fremgangsmåde gælder

også, når afgrænsningskablet trækkes videre til et område, som

ligger uden for det første afgrænsede område. Kablerne bør

ligge helt tæt mod hinanden. Hvis kablerne sættes fast i jorden

med kramper, skal de samlet holdes fast under samme krampe.

Træer, buske og lignende, som kan tåle, at karrosseriet kører

mod dem, behøver ikke at afgrænses med afgrænsningskablet.

Auto Mower skifter retning, når den kommer til en forhindring.

Forhindringer bør dog være højere end karrosseriets forreste

kant, dvs. ca. 10 cm. Ligeledes bør forhindringer, som ikke er

afgrænset af f.eks. sten eller større træer med ophøjet rodfæste

afgrænses eller fjernes. Ellers kan Auto Mower glide op over

sådanne forhindringer til skade for klippeknivene.

8 – Dansk

minimeres

Udlægning af søgekabel

Når tidspunktet er kommet for opladning af batteriet, søger Auto

Mower efter søgekablet. Når Auto Mower passerer hen over

søgekablet, følger den søgekablet med uret til generatorens

sammenkoblingsside. Når søgningen sætter i gang, er batteriet

stadig opladet tilstrækkeligt, så Auto Mower kan søge i 1-2

timer. I løbet af denne tid skal Auto Mower altså passere

søgekablet. Når Auto Mowers batteri er tilstrækkeligt opladet,

ignoreres søgekablet.

Søgekablet skal trækkes fra generatoren og med uret omkring

klippeområdet og derefter tilbage til generatoren. Hvis klippeområdet

består af flere områder, som er adskilt fra hinanden

med stier mellem, skal søgekablet trækkes således, at Auto

Mower ”besøger” hvert område. Se f.eks. afsnittet ”Planlægning

af indretning”.

Søgekablet må aldrig gå uden for afgrænsningskablet eller

krydse sig selv.

INSTALLATION

Passager og kabelafstand

Læg søgekablet så lige som muligt. Bøjelige kabler bør lægges

med skarpe hjørner, når der skal skiftes retning. Se afsnittet

”Udlægning af afgrænsningskabel” for supplerende oplysninger

om forstyrrelser i omgivelser.

Søgekablet bør trækkes således, at kabeludlægningen ligger

mindst 70 cm fra hinanden og fra afgrænsningskablet, se

billedet. Undtagelsesvis og under kortere strækninger kan

kablerne ligge nærmere hinanden for f.eks. at kunne komme

gennem smallere passager eller langs med den sidste meter til

generatoren. Det er også helt i orden at trække søgekablet hen

over to afgrænsningskabler, som er trukket ud til en ”ø”.

Fra generatoren skal det udgående kabel ligge i en vinkel på

ca. 45˚ i forhold til det indgående kabel, se billedet. Søgekablets

indgående kabel skal ligge helt lige den sidste meter til generatoren,

se billedet. Søgekablet bør placeres i en lang smal

korridorlignende form. Undgå at lægge kablerne mere end 2

meter fra hinanden.

≥ 100 cm

70 - 200 cm

∼ 45˚ ≥ 70 cm

≥ 70 cm

Eftersom Auto Mower følger søgekablet, skal søgekablet

lægges, så Auto Mower går fri af forhindringer. Søgekablet skal

derfor lægges mindst 40 cm fra alle forhindringer.

≥ 40 cm


Installation trin for trin

Kablerne skal være tilsluttet generatorens tilslutningsdåse i

overensstemmelse med dette kabelføringsskema, når punkt

3-12 i denne anvisning for udlægning af kabler er udført.

Brug dette skema som reference,

når du skal udlægge

kabler.

OBS! Berør ikke begge kontaktplader i generatoren med

metaldele, når transformatorens netledning er tilsluttet

et elektrisk stik i væg. Kontaktpladerne kan kortslutte

og udløse transformatorens automatiske sikring.

Eftersom der kun er 15 V svagstrømsspænding, er der

ikke fare for personskade.

1. Vælg placering af generatoren i overensstemmelse med

afsnittet ”Planlægning af indretning”.

2. Placer generatorens underdel og fastgør den med kramper

i siderne.

3. Afisoler lavspændingskablets begge ledere og tilslut dem til

henholdsvis plads 3 og 4 i generatorens tilslutningsdåse.

Det spiller ingen rolle, hvilken leder der tilsluttes henholdsvis

plads 3 og 4.

4. Sæt sammenkoblingsenheden over underdelen og fastspænd

den midlertidigt med kramper i jorden.

5. Træk lavspændingskablet til transformatoren.

Lavspændingskablet må ikke nedgraves. Stik

lavspændingskablets kontaktenhed i transformatoren.

Tilslut transformatorens netledning til et stik med 230 V i

væg.

6. Eftersom generatoren nu har strømforsyning, kan du med

fordel oplade Auto Mowers batteri i løbet af den tid

afgrænsningskabel og søgekabel udlægges, se afsnittet

”Opladning af afladet batteri”. Første opladning tager nogle

timer.

Hvis Auto Mower forlader generatoren, inden afgrænsningskablet

er udlagt, vil den standse foran generatoren og

afgive alarm om, at ”intet signal fra kabel”. Denne alarm

ophæves automatisk, når afgrænsningskablet tilsluttes. Du

kan også afbryde Auto Mowers alarm ved at løfte

sikkerhedsskjoldet og indtaste første ciffer i koden.

INSTALLATION

7. Afgrænsningskablet udlægges i overensstemmelse med

beskrivelsen, se afsnittet ”Udlægning af afgrænsningskabel”.

Vent med at tilslutte kabelenderne.

8. Søgekablet udlægges i overensstemmelse med beskrivelsen,

se afsnittet ”Udlægning af søgekabel”. Vent med at

tilslutte kabelenderne.

9. Hvis Auto Mower står tilsluttet generatoren - løft

sikkerhedsskjoldet, indtast første ciffer i koden og fjern Auto

Mower fra generatoren.

10. Fjern sammenkoblingsenheden fra generatoren.

11. Læg afgrænsningskablet i styreskinnerne i generatorens

underdel. Afisoler kabelenderne og tilslut dem på plads 2

og 5 i generatorens tilslutningsdåse. Se kabelføringsskemaet

ovenfor.

12. Den ende af søgekablet, som fører Auto Mower til generatoren

skal placeres i styreskinnens spor på generatorens

underdel. Fastgør kablerne med kramper før og efter

styreskinnen. Afisoler søgekablets kabelende og tilslut det

til plads 1 i generatorens tilslutningsdåse. Den anden ende

af kablet tilsluttes plads 6 i generatorens tilslutningsdåse.

13. Stil sammenkoblingsenheden over underdelen og fastgør

den med kramper i hullerne langs yderkanten. Sæt Auto

Mower i generatoren og nedfæld sikkerhedsskjoldet.

14. Når Auto Mower forlader generatoren, begynder den at

køre omkring, hvis afgrænsningskablet ellers er udlagt

korrekt. Hvis Auto Mower standser med det samme, når

den forlader generatoren og signalerer med 3 bip-lyde pr.

sekund, og lysdiode 4 blinker eller lysdiode 6 lyser konstant,

er afgrænsningskablet tilsluttet forkert. Gå derfor

tilbage til punkt 8 for at kontrollere, om det hele stemmer.

15. Kontrollér nu at Auto Mower sammenkobles godt med

generatoren. Indtast koden 31 #, sæt Auto Mower

* vinkelret mod søgekablet fra venstre side og nedfæld

sikkerhedsskjoldet.

Hvis Auto Mower følger søgekablet i den rigtige retning

mod generatoren, så er installationen korrekt. Hvis Auto

Mower derimod kører i forkert retning i forhold til søgekablet

(mod uret, mod generatorens side), så er søgekablet

tilsluttet forkert. Gå derfor tilbage til punkt 10 og gentag

installationen.

16. Der kan være behov for at finjustere generatoren sideværts.

Fastspænd den ordentlig med kramper og lad Auto

Mower køre ind i generatoren et par gange med kommandoen

31 #. Kontrollér omhyggeligt, at gløderøret har

* central kontakt med kontaktpladerne. Hvis det ikke er

tilfældet, skal sammenkoblingsenheden justeres sideværts.

Gentag derefter kommandoproceduren for at kontrollere

igen.

17. Sørg for at området foran generatoren er helt plan, så

begge Auto Mowers gløderør får god kontakt med

generatorens kontaktplader. Justér generatoren i højden

efter behov.

Dansk – 9


Start og stop

! ADVARSEL!

Hold hænder og fødder fri af de roterende

klippeknive. Placer aldrig hænder eller fødder

i nærheden af eller under klippeaggregatets

skjold, når motoren er i gang.

!

ADVARSEL!

Inden du starter Auto Mower, skal du læse alle

sikkerhedsforskrifter i denne brugsanvisning

omhyggeligt igennem.

Start af Auto Mower

Når Auto Mower er ny eller har været oplagret gennem længere

tid, skal batteriet oplades før start, se afsnittet ”Opladning af

afladet batteri”. I andre tilfælde kan Auto Mower startes når som

helst inden for klippeområdet ud fra følgende fremgangsmåde:

• Løft sikkerhedsskjoldet og tilslut strømmen med strømafbryderen.

Der skal kunne høres en lang bip-lyd.

• Indtast din personlige kode, kode #. Ved levering er koden

*

* 0000 # (se afsnittet ”Indstillinger” for valg af personlig

kode).

• Nedfæld sikkerhedsskjoldet. Enten starter Auto Mower med

at klippe, eller også søger den efter generatoren. Hvis Auto

Mower kører hen til generatoren med opladet batteri, vil den

forlade generatoren igen i løbet af nogle minutter. Hvis

batteriet skal oplades, bliver Auto Mower stående ved

generatoren et længere stykke tid, inden den igen forlader

generatoren.

Stop af Auto Mower

Auto Mower standses ved at løfte sikkerhedsskjoldet. Indtast

første ciffer i koden for at déaktivere tyverialarmen. Ellers går

tyverialarmen i gang efter ca. 6 sekunder. Den lange bip-lyd

betyder, at knivpladen er standset.

Auto Mower genstartes ved at nedfælde sikkerhedsskjoldet

igen.

• Husk altid at frakoble strømafbryderen, når du skal foretage

vedligeholdelse eller rengøring af Auto Mower, eller hvis du

ønsker at flytte den uden for klippeområdet. Når strømafbryderen

igen skal tilsluttes, skal den personlige kode

indtastes, * kode #.

10 – Dansk

STOP

ANVENDELSE

Justering af klippehøjde

STOP

Klippehøjden kan justeres trinløst mellem 30 og 95 mm.

• Afbryd Auto Mower ved at løfte sikkerhedsskjoldet, indtast

første ciffer i koden og husk at frakoble strømafbryderen.

• Vend Auto Mower på hovedet og læg den på et blødt underlag.

• Løsn låseskruerne så klippeenheden frigøres. Flyt hele

klippeenheden op eller ned til den ønskede klippehøjde

(30-95 mm). Fastspænd derefter låseskruerne en efter en.


Opladning af afladet batteri

ANVENDELSE

Disse instruktioner gælder, når Auto Mower er ny eller efter længere tids oplagring.

Hvis Auto Mower har været anvendt for nylig, er det ikke nødvendigt at starte den i generatoren, se afsnittet ”Start og stop”.

Placer Auto Mower i generatoren og

lad den stå i ca. 60 minutter

Gløderør skal have kontakt med kontaktpladerne

i generatoren. Strømafbryderen på

Auto Mower skal være i position ”STOP” for at

foretage blød opladning af batteriet.

Tilslut strømafbryder

Bip-lyd

Batteriet er tilstrækkeligt opladet til at drive

elektronikken.

Indtast koden ( kode #) * Der høres en kort bip-lyd, og lysdiode 1 lyser

for hvert tastetryk.

Kode godkendt

Der høres en kort bip-lyd, og lysdiode 1 lyser på

tastaturet. Nedfæld sikkerhedsskjoldet.

Auto Mower oplades yderligere

Auto Mower signalerer 2 bip-lyde/10 sekunder

(lysdiode 1 blinker) og starter, så snart batteriet

er fuldt opladet. Læg mærke til at Auto Mower

leveres med afladet batteri. Opladning af afladet

batteri kan tage 4-5 timer.

Ingen bip-lyd

Batteriets opladningsniveau er for lavt.

Forkert indtastning

Der høres en lang bip-lyd, og lysdiode 6

blinker.

Forkert kode

Der høres en lang bip-lyd, og lysdiode 6

blinker. Tastaturet er nu spærret. Vent 2

minutter inden du foretager et nyt forsøg.

Kontakt nærmeste forhandler, hvis du ikke

kan huske din kode.

Dansk – 11


Indstillinger

Tastaturet bruges til at déaktivere tyverialarm og indtaste

sikkerhedskode samt ændre værdier for en del af Auto Mowers

indstillinger.

Hvis du er begyndt at indtaste på tastaturet og ønsker at

afbryde indtastningen, kan du gøre det ved at trykke på * .

1

2

12 – Dansk

3

4

5

6

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 #

STOP

ANVENDELSE

ON

Nulstilling af indstillinger

Ved at trykke på 21 # nulstilles alle indstillinger til de værdier,

* Auto Mower havde ved levering. Den personlige kode ændres

dog ikke.

Valg af personlig kode

Din Auto Mower kræver, at koden indtastes, før Auto Mower

sættes i drift. Ved levering er koden 0000 #. Det er muligt selv

* at vælge en personlig kode, hvilket også anbefales. Vælg en

kode på fire cifre og indtast derefter følgende på tastaturet:

* aktuel kode # ny kode # ny kode #

Eksempel: 0000 # 1234 # 1234 # skifter fra kode 0000 til kode

* 1234. Hvis Auto Mower godkender indtastningen, lyser den

grønne lysdiode, når indtastningen er afsluttet.

OBS! Det er vigtigt, at den personlige kode noteres og opbevares

et sikkert sted. Hvis du glemmer din personlige kode, kan

du kontakte nærmeste forhandler.

Regelmæssig indtastning af kode

Den personlige kode skal indtastes med jævne mellemrum, så

Auto Mower ikke kan tages i brug af uvedkommende personer

efter f.eks. tyveri. Auto Mower signalerer, at der savnes en

kode, når det er tid til indtastning af kode. Husk, at du ikke

behøver at skifte din personlige kode, du skal blot indtaste den.

Koden skal også indtastes, hvis tyverialarmen går i gang, eller

hvis strømmen til Auto Mower afbrydes.

Koden skal indtastes en gang om ugen med standardindstillinger,

men du kan selv regulere tidsintervallet fra 1 til 26

uger ved at indtaste:

* 6 # antal uger # *

kode #

Eksempel: * 6 # 5 # * kode # betyder, at du skal indtaste

koden hver femte uge

Indstilling af lyd

De bip-lyde, som Auto Mower udsender er inddelt i tre grupper:

Driftslyd Auto Mower meddeler, at den klipper eller oplader.

Fejllyd Auto Mower meddeler, at der er fejl.

Tyverialarm Sætter i gang, hvis Auto Mower ikke afbrydes

korrekt.

Volumen til drifts- og fejllyd kan indstilles individuelt mellem 0

og 4, hvor 0 = helt uden lyd og 4 = højeste volumen.

Driftslyd 2 # volumen # (forudindstillet volumen = 1)

* Fejllyd 3 # volumen # (forudindstillet volumen = 1)

* Eksempel: 2 # 0 # afbryder driftslyden helt.

*

Tyverialarm

Som standard lyder tyverialarmen i 1 minut. Det er muligt selv

at vælge, hvor lang tid tyverialarmen skal lyde inden for tidsintervallet

0-1000 minutter. Tyverialarmen sættes i gang med

kommandoen:

* 7 # antal minutter # *

kode #

Eksempel: 7 # 10 # kode # giver 10 minutters tyverialarm.

* *

* 7 # 0 # kode # afbryder helt tyverialarmen.

*

Start- og stoptid for klipning

VIGTIG INFORMATION

Din Auto Mower kan teknisk set være i drift døgnet rundt,

hvilket den er indstillet til ved levering. Det anbefales dog

ikke at anvende den på denne måde. Hvis den er i drift

mere end nødvendigt, kan græsset komme til at se

”nedtrampet” ud. Desuden udsættes Auto Mower for

unødig slitage, og batteriets holdbarhed forkortes.

Auto Mower er forsynet med et internt ur, som kan anvendes til

at bestemme, hvornår om dagen Auto Mower skal klippe, og

hvornår den skal holde pause. Det gøres ved først at indtaste et

aktuelt klokkeslæt og derefter angive start- og stoptidspunkt for

klipning. Ved det angivne klokkeslæt for start vil Auto Mower

starte klipningen og fortsætte med at klippe til det angivne

klokkeslæt, der er indtastet som stoptidspunkt. Herefter begynder

Auto Mower at søge efter generatoren for at få opladet

batteriet og venter derefter til næste dag med at klippe.

Uret med timer og minutter indstilles med følgende kommando:

* 50 # hhmm #

Start- og stoptidspunkt for klipning angives kun i hel time med

kommandoerne:

Starttidspunkt 51 # hh # * Stoptidspunkt 52 # hh # *

Eksempel: Auto Mower skal klippe mellem klokken 9.00 og 13.00.

Klokken er i dette eksempel 7.45, når indstillingen foretages.

* 50 # 0745 #

* 51 # 09 #

* 52 # 13 #

For at ophæve begrænsningen af driftstiden, indstilles start- og

stoptidspunkt til samme time.

Hvor mange timer der kræves for at klippe en græsplæne beror

på en mængde faktorer som f.eks. størrelse, udformning af

klippeområde, og hvor hurtigt græsset vokser. Som en første

indstilling kan en egnet driftstid beregnes som 1 time pr. 100 m2 klippeområde, dvs., at 700 m2 giver 7 timer. Når Auto Mower

herefter har været i drift gennem nogle uger, kan driftstiden

enten sænkes eller forøges efter behov.

Det er bedst at undgå at bruge Auto Mower om natten, eftersom

græsset på dette tidspunkt er fugtigt og kan samle sig under

karrosseriet.

Søgning efter nedgravet bøjeligt kabel

Auto Mower har en funktion, så det er nemt at søge efter et

nedgravet bøjeligt kabel. Ved at indtaste 5 # 1 #, indstilles

* Auto Mower til at søge efter et nedgravet bøjeligt kabel.

Før Auto Mower, med løftet sikkerhedsskjold, hen til det område

hvor det bøjelige kabel er nedgravet. Auto Mower udsender

signal, når den passerer det bøjelige kabel. Det bøjelige kabel

findes da direkte under sensoren i Auto Mowers forreste ende.

Kommandoen fungerer kun, når generatoren er tilsluttet.

Nulstil Auto Mower til normalt niveau ved at indtaste 5 # 0 #, * eller nedfæld sikkerhedsskjoldet.

Klipning af biområde

Sæt Auto Mower i driftspositionen ”Klippe biområde” ved at

indtaste kommandoen 33 #, når Auto Mower står i generato-

* ren. Herefter vil Auto Mower bakke fri af generatoren og stå

umiddelbart foran generatoren, når batteriet er fuldt opladet.

Flyt derefter Auto Mower til biområdet. Når klipningen går i

gang, kører Auto Mower lige indtil hele batteriet er afladet

(hvilket tager ca. 2-3 timer), og herefter signaleres meddelelsen

”Generator findes ikke”. Auto Mower skal herefter manuelt

sættes tilbage i generatoren. Driftspositionen ”Klippe biområde”

ophæves automatisk.

Du kan også afbryde driftspositionen ”Klippe biområde” med

kommandoen 34 #, inden batteriet er afladet. Flyt derefter

* Auto Mower tilbage til klippeområdet, hvor generatoren er

placeret, herefter søger Auto Mower selv efter generatoren.


Fejl- og informationssignaler

ANVENDELSE

Ved hjælp af denne tabel er det muligt at tyde Auto Mowers signaler. Når sikkerhedsskjoldet løftes, og tyverialarmen ikke høres

mere, lyser lysdioderne på tastaturet i 12 sekunder. For at se meddelelsen igen kan du indtaste * 20 #.

Lysdiode

Lysdiode 1 blinker

1

2

Lysdiode 2 blinker

1

2

Lysdiode 3 lyser

1

2

3

4

5

6

Lysdiode 3 blinker

1

2

Lysdiode 4 lyser

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

Lyd

2 bip hvert

10. sekund

2 bip hvert

10. sekund

3 bip/

sekund

3 bip/

sekund

3 bip/

sekund

Årsag

Opladning i gang. Når

opladningen er afsluttet,

sættes Auto Mower i drift

igen.

Auto Mower har klippet

inden for det indstillede

tidspunkt. Den sætter i gang

med at klippe igen fra det

indstillede starttidspunkt.

Kode savnes eller er

udløbet. Indtast koden igen.

Auto Mower er kørt fast.

Knivpladen er blokeret.

Afbryd strømafbryderen og

sørg for at knivpladen kan

rotere frit.

Lysdiode

Lysdiode 4 blinker

Lysdiode 5 lyser

Lysdiode 5 blinker

Lysdiode 6 lyser

Lysdiode 6 blinker

Lyd

3 bip/

sekund

3 bip/

sekund

3 bip/

sekund

3 bip/

sekund

Lang biplyd

Den lange bip-lyd, der høres efter sikkerhedsskjoldet er løftet betyder, at knivpladen er bremset.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

5

6

Årsag

Auto Mower befinder sig

uden for klippeområdet, eller

også er nogen af kablerne

tilsluttet forkert.

Hjulmotorerne er blokeret

eller kører ujævnt. Kontrollér

om noget blokerer drivhjulet.

Auto Mower kan ikke finde

generatoren.

Auto Mower registrerer ikke

signalet fra kablet.

Forkert indtastning på

tastaturet.

Dansk – 13


Udskiftning af klippeknive

STOP

Knivpladen sidder fastskruet på klippemotorens aksel og har tre

klippeknive, som udslynges vha. centrifugalkraft. Disse knive er

monteret i knivholdere (røde), så de nemt kan monteres eller

demonteres i knivpladen.

Knivholdernes konstruktion gør det muligt for klippeknivene at

sidde godt fast, hvis de kommer i karambolage med mindre

emner som f.eks. kviste på græsplænen.

Kontrollér, at klippeknivene ikke er beskadigede, hvilket kan

give vibrationer, som kan skade Auto Mower. Udskift efter

behov alle tre klippeknive samtidigt for at gøre knivpladen så

velafbalanceret som muligt.

1. Adskil forsigtigt de to knivplader med en skruetrækker eller

mejsel for at få fat i de røde knivholdere.

2. Udtag knivholderne.

3. Monter de nye knivholdere i knivpladen.

Udskiftning af batteri

Batteriets holdbarhed er afhængig af, hvor mange timer pr. dag

Auto Mower er i drift. Ved fem timers klipning pr. dag kan

batterierne normalt holde to til tre år. Længere driftstid pr. dag

medfører kortere holdbarhed.

Hvis Auto Mower ikke har haft problemer med at finde generatoren

gennem længere tid og derefter bliver stående og

signalerer ”Generator findes ikke” (3 bip-lyde pr. sekund,

lysdiode 5 blinker), så kan det være tegn på, at batteriet skal

udskiftes. Kontakt nærmeste forhandler for at få kontrolleret

batteriet.

Nulstilling af transformatorens

automatsikring

Netspændingen skal være frakoblet i 10 sekunder og derefter

tilkobles for at nulstille den udløste automatsikring.

14 – Dansk

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring

OBS!

Brug aldrig højtryksspuling og heller ikke rindende

vand til rengøring af Auto Mower, eftersom der kan

trænge væske ind i den elektroniske enhed og dermed

ødelægge følsomme komponenter.

Karrosseri

STOP

Brug en blød svamp eller bomuldsklud og almindeligt postevand

til rengøring af karrosseriet. Under kraftig tilsmudsning kan der

også bruges en sæbeopløsning eller almindeligt opvaskemiddel.

OBS!

Brug aldrig opløsningsmidler som acetone, benzin eller

lignende præparater til rengøring af karrosseriet.

Knivplade

STOP

Hold øje med knivplade og klippeknive en gang om ugen. Fjern

eventuelle græsansamlinger med en lille børste og rengør

klippeknivene efter behov.

Gløderør og kontaktplader

STOP

Eventuel korrosion på Auto Mowers gløderør og generatorens

kontaktplader fjernes efter behov som f.eks. efter vinteropbevaring,

eller hvis der er problemer med opladningen.

Rengør gløderør og kontaktplader med fint slibemiddel.

OBS!

Transformatorens netledning bør ikke være tilsluttet

elektrisk stik i væg under rengøring af generatorens

kontaktplader. Hvis transformatoren er tilsluttet, og

kontaktpladerne berøres med metaldele, kan disse

kortslutte og udløse transformatorens automatiske

sikring. Eftersom der kun er 15 V svagstrømsspænding,

er der ikke fare for personskade. Netspændingen skal

være frakoblet i 10 sekunder og derefter tilkobles for at

nulstille den udløste automatsikring.


Fejlsøgningsskema

FEJLSØGNING

Se i første omgang afsnittet ”Fejl- og informationssignaler” for at kunne tyde Auto Mowers forskellige signaler. Al fejlsøgning skal

foretages efter opladning af batteri til Auto Mower for at udelukke, at fejlen skyldes et utilstrækkeligt opladet batteri. Læs hele

brugsanvisningen igennem for at sikre, at fejlen er let at løse fra tastaturet eller ved at afbryde strømafbryderen.

Problem

Auto Mower registrerer

ikke signalet fra

afgrænsningskablet

3 bip/sekund

Lysdiode 6 lyser konstant

Auto Mower kan ikke finde

generatoren

3 bip/sekund

Lysdiode 5 blinker

Årsag

Brud på afgrænsningskablet.

Automatsikring i transformator er udløst.

Hvis det sker på særlige steder, kan det

skyldes forstyrrelser fra metalemner (stakit,

armeringsjern) eller nedgravede kabler i

nærheden.

Hvis det sker i nærheden af en ”ø”, kan det

skyldes, at afgrænsningskablet er trukket i

forkert retning omkring ”øen” og derved

afbryder signalet.

For stort klippeområde. Auto Mower er

mere end 35 meter fra afgrænsningskablet.

Forkert justeret sammenkoblingsenhed,

gløderør får dårlig kontakt med kontaktpladerne.

Auto Mower kan ikke finde søgekablet.

Brud på søgekabel.

Batteriet er ikke opladet tilstrækkeligt.

Løsning

Kontrollér afgrænsningskablet vha. strømafbryderen

på generatoren.

• En vedvarende bip-lyd betyder, at søgekabel

og afgrænsningskabel er tilsluttet.

• Periodiske bip-lyde betyder kabelbrud eller

forkert udlægning af søgekabel eller

afgrænsningskabel. Reparer kabelbruddet

og kontrollér at søgekabel og afgrænsningskabel

er tilsluttet i overensstemmelse

med instruktionerne for udlægning af kabler.

Nulstil automatsikring, se ”Vedligeholdelse”.

Prøv at flytte afgrænsningskablet.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt i

overensstemmelse med instruktionerne for

udlægning af kabler.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt i

overensstemmelse med instruktionerne for

udlægning af kabler.

• Fjern eventuel oxydering fra Auto Mowers

gløderør og generatorens kontaktplader

med fint slibemiddel.

• Justér sammenkoblingsenheden sideværts

og i højden.

Udlægningen af søgekablet skal ændres, så

Auto Mower kan ”besøge” alle dele i klippeområdet.

Kontrollér søgekablet vha. strømafbryderen

på generatoren.

• En vedvarende bip-lyd betyder, at søgekabel

og afgrænsningskabel er tilsluttet.

• Periodiske bip-lyde betyder kabelbrud eller

forkert udlægning af søgekabel eller

afgrænsningskabel. Reparer kabelbruddet

og kontrollér at søgekabel og afgrænsningskabel

er tilsluttet i overensstemmelse

med instruktionerne for udlægning af kabler.

Oplad batteriet til Auto Mower i generatoren.

Hvis problemet gentager sig så kontrollér, om

det kan skyldes nogen af de øvrige årsager. I

andre tilfælde kontakt nærmeste forhandler

for kontrol og udskiftning af batteri.

Dansk – 15


Problem

Auto Mower forlader

klippeområdet

Ujævnt klipperesultat

Auto Mower er i drift på

forkert tidspunkt

Auto Mower vibrerer

Auto Mower kører

omkring, men knivpladen

roterer ikke

16 – Dansk

Årsag

FEJLSØGNING

Hvis det sker på særlige steder, kan det

skyldes forstyrrelser fra metalemner

(stakit, armeringsjern) eller nedgravede

kabler i nærheden.

Klippeområdet har for stor hældning.

Afgrænsningskablet er udlagt i forkert

retning omkring en ”ø”.

Afgrænsningskablet er placeret for tæt

ved klippeområdets kant.

Auto Mower er i drift for få timer om

dagen.

For stort klippeområde.

Sløve klippeknive.

Langt græs.

Græsansamling på knivplade eller

omkring motoraksel.

Auto Mowers ur er indstillet forkert.

Start- og stoptidspunkt for klipning er

forkert.

Ubalanceret knivplade eller beskadigede

klippeknive.

Auto Mower søger efter generatoren.

´*2•Æ6R¨

Løsning

Prøv at flytte afgrænsningskablet.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt

i overensstemmelse med instruktionerne

for udlægning af kabler, der kan maksimalt

være en hældning på 15˚.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt

i overensstemmelse med instruktionerne

for udlægning af kabler.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt

i overensstemmelse med instruktionerne

for udlægning af kabler.

Forlæng driftstiden, se ”Indstillinger”.

Prøv at begrænse klippeområdet eller

forlæng driftstiden, se ”Indstillinger”.

Udskift samtlige klippeknive, så de roterende

dele er velafbalancerede.

Forøg klippehøjden. Der kan være behov

for at foretage sæsonens første klipning

med en almindelig plæneklipper, inden du

sætter Auto Mower i drift.

Fjern græsset med en lille børste eller

skruetrækker.

Indstil uret, se ”Indstillinger”.

Skift indstillingen af start- og stoptidspunkter

for klipning, se ”Indstillinger”.

Rengør knivpladen udvendigt med en lille

børste. Hvis der skal foretages rengøring

mellem de sammennittede knivplader, skal

klippeknivene démonteres og rengøres med

et stykke ståltråd. Udskift klippeknivene.

Ingen løsning. Knivpladen roterer ikke, når

Auto Mower søger efter generatoren.


EU-erklæring om overensstemmelse (gælder kun Europa)

(Direktiv 89/392/EØF, Annex II, A)

Husqvarna AB, S-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46 36 146500, erklærer hermed og påtager sig det fulde ansvar for,

at automatisk plæneklipper Husqvarna Auto Mower fra 1998 årgangsserienummer og fremad (året er angivet i klartekst

på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer), modsvarer forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV:

- i henhold til den 14. juni 1989 ”angående maskiner” 89/392/EØF, samt nu gældende tillæg.

- i henhold til den 3. maj 1989 ”angående elektromagnetisk kompatibilitet” 89/336/EØF, samt nu gældende tillæg.

Følgende standarder er gældende: EN292-2.

Huskvarna 27. Januar 1998

Bo Andréasson, Udviklingschef

Dansk – 17


´*2•Æ6R¨

1999W05

More magazines by this user
Similar magazines