Se præsentation

dkvind.dk

Se præsentation

Mini- og

husstandsmøller i

Danmark

Kommunernes planlægning, regler og godkendelser

Sekretariatschef Kåre Albrechtsen

Vindmøllesekretariatet

September 2011

1


De grundlæggende regelsæt:

• Byggelovgivningen

• Miljøbeskyttelsesloven

•Planloven

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 2

2


Byggelovgivningen

Bygningsreglementets kapitel 1.5 - ”Anmeldelse”

Vindmøller kan udføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen

(Stk. 1, nr. 4)

Har kommunalbestyrelsen ikke reageret inden 2 uger fra den dag,

anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes (Stk. 2)

Ved vindmøller skal anmeldelsen vedlægges de nødvendige

tilladelser efter anden lovgivning (Stk. 7)

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 3

3


Byggelovgivningen

Bygningsreglementets kapitel 1.10 - Forholdet til anden

lovgivning

Ved anmeldelser, skal kommunalbestyrelsen undersøge, om

byggearbejdet er i strid med anden lovgivning bl.a.:

• Lov om planlægning

• Lov om naturbeskyttelse

• Lov om Bygningsfredning

• Lov om Miljøbeskyttelse

(OBS: listen er ikke udtømmende)

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 4

4


Byggelovgivningen

Bygningsreglementets kapitel 4.2 – Dimensionering af

konstruktioner

Dimensionering af konstruktioner skal ske på grundlag af følgende

Eurocodes med tilhørende danske annekser: …

men…

For vindmøller anses kravene i dette kapitel for opfyldt, når

vindmøllen opføres i overensstemmelse med den godkendelse, der ER

meddelt i henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse om teknisk

godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af

vindmøller

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 5

5


Byggelovgivningen

Typegodkendelsesordningen

Vindmøller der opstilles på land til elproduktion, skal typegodkendes.

Vindmøller skal typegodkendes af en certificerende virksomhed.

Vindmøller med et bestrøget areal på 5 m 2 kan godkendes efter særlige

(lempeligere) regler.

”Mikro-møller” (bestrøget areal mindre end 1 m 2 ) er helt undtaget for

kravet om typegodkendelse.

Mølleproducenten/leverandøren har ansvaret for at møllen er

typegodkendt.

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 6

6


Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller

Den der ejer en vindmølle, er ansvarlig for at møllen opføres, drives og

vedligeholdes så støjkravene kan overholdes.

Støjkravene er fastsat af Miljøstyrelsen og er, - i modsætning til andre

danske støjgrænser, bindende.

Der er fastsat støjgrænser ved boliger i det åbne og skrappere grænser i

støjfølsomme områder som f.eks. boligområder.

Ny bekendtgørelse med krav for lavfrekvent støj på vej, men afventer

forelæggelse for en kommende miljøminister.

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 7

7


Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller

Den der ønsker at opstille en ny vindmølle, eller ændre på en

eksisterende -, skal anmelde dette til kommunen.

Anmeldelsen skal indeholde en nærmere angivet dokumentation for at

møllen forventes at kunne overholde støjkravene.

Kommunen har 4 uger til at gøre indsigelse mod anmeldelsen. Og

kommunen kan ikke give byggetilladelse før støjanmeldelsen er

godkendt af kommunen.

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 8

8


Planloven

Kommune- og lokalplaner

En kommune kan i deres kommuneplan og i lokalplaner fastsætte

bestemmelser, der har betydning for mulighederne for at opsætte husstands- og

minivindmøller. Det gælder både i byzone og i landzone.

- der skal dog altid ske en konkret vurdering.

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 9

9


Planloven

Lokalplaner

I byerne er byggeri normalt reguleret af lokalplanlægning. En

lokalplan kan (bl.a.) indeholde bestemmelser om:

•Bebyggelsers beliggenhed på grundene

•Bebyggelsers omfang og udformning

•Bevarelse af karakteristiske landskabstræk

•Bevaring af eksisterende bebyggelse

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 10

10


Planloven

Dispensationer fra lokalplanbestemmelser

Hvis der i en lokalplan er bestemmelser, der hindrer opsætning af en

mini- eller husstandsvindmølle, er det kommunen, der skal tage

stilling til, om den ønsker at fastholde lokalplanen, eller er indstillet på

at meddele dispensation i den konkrete sag.

Meddelelse af dispensation forudsætter at kommunen før afgørelse

træffes, orienterer naboer m.fl., ligesom kommunens afgørelse i givet

fald kan påklages til Naturklagenævnet.

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 11

11


Planloven

Kommuneplanen

En kommuneplan indeholder bl.a. retningslinjer for:

- beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål

- beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder

kolonihaveområder og andre rekreative områder

- sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder

beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige

kulturhistoriske bevaringsværdier

- sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af

områder med landskabelig værdi, herunder større, sammenhængende

landskaber

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 12

12


Planloven

Kommuneplanen og Vindmøllecirkulæret

Vindmøller kan kun opstilles i overensstemmelse med reglerne i

”Vindmøllecirkulæret”.

Vindmøller mindre end 25 m høje kan i det åbne land opstilles uden

forudgående planlægning, hvis de opstilles i umiddelbar tilknytning til

eksisterende bygningsanlæg.

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 13

13


Planloven

Landzonetilladelse

En husstandsvindmølle kan i det åbne land opstilles på baggrund af en

landzonetilladelse.

Kommunen skal altid træffe afgørelse i landzonesager på baggrund af

et konkrete skøn i de enkelte sager, baseret på de konkrete forhold i de

enkelte sager.

Kommunen kan således ikke lovligt begrunde et afslag med henvisning

til generelle retningslinjer eller politikker i

kommunen/kommuneplanen.

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 14

14


Opsummering

Vindmøllesekretariatet arbejder på en ”informationsfolder”, der bl.a.

er tænkt som en hjælp til kommunerne i deres behandling af sager om

opstilling af små vindmøller.

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 15

15


Sagsforløb - Småmøller i landzonen

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 16

16


Sagsforløb - Småmøller i byzonen

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 17

17


Vindmøllesekretariatet

Lyseng Allé 1

8270 Højbjerg

Tlf: 72 54 30 00

E-post: vind@mim.dk

NATURSTYRELSEN - VINDMØLLESEKRETARIATET SIDE 18

18

More magazines by this user
Similar magazines