Læs her - Boligkontoret Aarhus

bk.aarhus.dk

Læs her - Boligkontoret Aarhus

Afdeling 2 Højbo - Nyhedsbrev nov. 2010

Hjemmeside: Afdelingen har nu fået en hjemmeside.

Det er i regi af Boligkontoret Århus.

Hjemmesiden er under opbygning og vil derfor hele tiden udvikle

sig.

Du finder hjemmesiden således:

www.bk-aarhus.dk > Højbo > På afdeling > Afdeling 2.

Datoer for

afdelingsbestyrelsesmøder

2010-2011:

IT-ansvarlig for afdeling 2 er Steen Olesen, HA 9.

På hjemmesiden vil du finde referater af

afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder.

Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du henvende dig til

afdelingsbestyrelsen. Så vil du få udleveret en kopi af referaterne.

I øvrigt henvises til vedlagte skrivelse fra Boligkontoret:

DIN AFDELING HAR FÅET NY HJEMMESIDE!

Møderne afholdes den første onsdag i måneden kl. 16-17

Haugesundsvej 21.

(Undtaget er juni og juli.)

Afdelingsmødet 2011: Lørdag den 17. september 2011 kl. 10.

Rotter: Der er konstateret rotter i huse på Kristiansundsvej.

Der arbejdes intens med at sikre, at rotter ikke trænger ind i

husene.

Der vil i alle afdelingens huse blive monteret nye riste i udluftningsrørene

til krybekælderen. Dette arbejde er overdraget til

afdelingens murer, som vil kontakte jer, når arbejdet skal udføres.

Der bliver i afdelingens kloakledninger (uden for husene) 40 steder

opstillet giftstationer, som rottefængeren konrollerer 5 gange i løbet

af året.

På Kristiansundsvej monteres en rotteklap ud til hovedledningen i

Frederikshaldsgade.

Ligeledes på Kristiansundsvej vil der blive opstillet elektrisk

rottefælde i brøndene. Først opstilles i brønden ved vendepladsen,

og over en periode på 2-3 måneder rykkes fra brønd til brønd ned

mod hovedledningen i Frederikshaldsgade.

Udvalg for 'Husorden': Der er nu nedsat det udvalg for 'Husorden', der blev besluttet af

afdelingsmødet.

Udvalget består af:

Toivo Mustonen, HA 5, Jakob K. Jakobsen, HA 11,

Dan Lumbye, KR 5, Jørgen Lumbye, KR 21.

Afdeling 2 Højbo - Nyhedsbrev november 2010 side 1 af 2


Ekstra administrationsgebyr: Afdelingsbestyrelsen har på grundlag af afdelingsmødets

beslutning fremsendt til Tilsynet en indsigelse mod,

1) at afdelingen i budget 2011 er pålagt et tillægsbidrag til

administrationsbidraget, og

2) at dette pålagte tillægsbidrag ikke fremgår af budgettet men er

indregnet som grundbidraget.

Sagen verserer pt.

I en skrivelse til Tilsynet afgiver Boligkontoret følgende

redegørelse:

"… afdeling 2 i Højbo .. udskriver afdelingsformanden rekvisitioner

og bestiller arbejder vedrørende almindelig vedligeholdelse ….. Der

er flere lejere der i stedet vælger at kontakte administrationen frem

for afdelingsformanden. Det giver et arbejde som inspektøren eller

det tekniske sekretariat ikke ville have, hvis der var ansat en

varmemester. Inspektørerne … har vurderet tidsforbruget … I

afdeling 2 er udgiften fastsat til 27.000 kr. svarende til ca. 72 timer

pr. år."

Tilsynet har i skrivelse den 05. november 2010 givet Boligkontoret

medhold i deres opkrævning af tillægsbidraget.

Boligkontorets begrundelse er først forelagt afdelingsbestyrelsen

efter Tilsynets afgørelse, som afdelingsbestyrelsen derfor til

Tilsynet har fremsendt en begrundet anke over.

Småreparationer: På baggrund af Boligkontorets begrundelse for at opkræve

tillægsbidraget henstiller afdelingsbestyrelsen på det kraftigste til,

at der ved behov for små-reparationer (VVS, el, tømrer, murer)

hver gang rettes henvendelse til afdelingsbestyrelsen (Børge

Sørensen, HA 21).

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Da Boligkontorets begrundelse for opkrævning af det ekstra

administrationsgebyr på 27.000 kr. (750 kr. pr. bolig) derved

bortfalder, imødeser afdelingsbestyrelsen, at gebyret bortfalder i

2012.

Huslejen for 2011 er varslet indeholdende gebyret, som derfor vil

indgå i afdelingens evt. driftsoverskud og overføres til afdelingens

henlæggelser.

Afdeling 2 Højbo - Nyhedsbrev november 2010 side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines