Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Årsberetning 2012 - Beredskabsforbundet

NOTER TIL REGNSKAB 2012

1 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER

Andre driftsindtægter, der overvejende består af fonds- og sponsorindtægter,

er i 2012 faldet med kr. 236.000. Beredskabsforbundet

er ophørt med at søge fondsindtægter som følge af den finansielle

krises indflydelse på fondes tildeling af tilskud. I 2012 indeholder

indtægten sidste rateudbetaling af en 3-årig aftale.

2 ANDRE ORDINÆRE DRIFTSUDGIFTER

Andre ordinære driftsudgifter består af følgende poster:

Befordring, overnatning og repræsentation,

herunder landsrådsmøde 1.685.500

Trykning, BEREDSKAB, årsrapport, annoncer, plakater mv. 982.300

IT-indkøb og drift, løn- og regnskabssystem

samt telefon 765.600

Øvrige varekøb, administrationsomkostninger DELKON og

forebyggelsesuddannelse, kopimaskiner, kontorhold, inventar

og kursusmaterialer 609.000

Porto og forsendelse 353.900

Uniformer 252.600

Forsikring 188.500

Konsulentbistand og advokat 157.800

Brændstof og energi 41.900

Arbejdsmarkedsbidrag 77.800

Diverse reparationer 13.600

Forbrugsudgifter i alt 5 .128 .500

3 PERSONALEUDGIFTER

I 2012 er udgiften steget med kr. 1,5 mio. kr. Der er reserveret kr.

900.000 til strukturændringer i Beredskabsforbundet 2013. Endvidere

er der anvendt 70.000 til indtastning i nyt medlemssystem. I 2011

var der fradrag i løn pga. ferie på 120.000. I 2012 har BFUC P/S

overtaget løn- og regnskabsopgaven, hvorfor Beredskabsforbundet

ikke længere oppebærer indtægt på kr. 110.000 (modregning).

Beredskabsforbundet har i 2012 købt tjenesteydelser for 65.000 ved

BFUC P/S. Beredskabsforbundets kontorbetjent blev opgraderet med

17 timer pr. uge, svarende til en merudgift på kr. 110.000.

4 AKTIER I BEREDSKABSFORBUNDET UDDANNELSESCENTER P/S

Beredskabsforbundet Uddannelsescenter er etableret ved apportindskud

fra Beredskabsforbundet i form af kapitaliseret goodwill.

5 TILGODEHAVENDE

Tilgodehavende på kr. 322.629,56 skyldes overvejende periodisering

af modtagne faktura i 2012, hvor udgiften afholdes i 2013.

6 BEREDSKABSFORBUNDET FØRSTEHJÆLP ApS

Posten angiver Beredskabsforbundets anpart i Beredskabsforbundet

Førstehjælp ApS.

7 LIKVIDE MIDLER

Beredskabsforbundets kassekredit i Danske Bank har et maksimum

på kr. 300.000.

8 TILGODEHAVENDE FRA DET OFFENTLIGE

Beredskabsforbundet har kr. 583.688,25 til gode i moms.

9 EGENKAPITAL

Egenkapital pr. 1. januar 2012 760.621,50

Overskud 2012 167.189,53

Aktier i Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S 1.000.000,00

Egenkapital pr . 31 . december 2012 1 . 927 .811,03

10 GÆLD VEDR . KØB VARER/TJENESTEYDELSER

Beredskabsforbundets skyldige beløb til kreditorer udgør

kr. 380.344,43.

11 ANDEN KORTFRISTET GÆLD

Beredskabsforbundets skyldige beløb til lønkreditorer udgør kr.

224.179,09.

12 IGANGVÆRENDE ARBEJDER

2012 2011

DELKON 60.000,00 396.483,89

Forebyggelsesuddannelse 141.634,60 305.714,39

Igangværende arbejder i alt 201 .634,60 702 .198 .28

13 RESERVERET BEVILLING

2012 2011

Rammeaftale 50.000,00

Medlemskartotek 300.000,00

Ny IT-udbyder

Strukturændringer i

350.000,00

Beredskabsforbundet 2013 900.000,00

Reserveret bevilling i alt 900 .000,00 700 .000,00

Beredskabsforbundet har den 10.12. 2009 stiftet

Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS og den 1. 1. 2011

Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S.

Formålet er at opdele Beredskabsforbundets kommercielle og nonkommercielle

virksomhed. Beredskabsforbundet Uddannelses center

P/S er etableret som et partnerselskab, hvortil følgende aktiviteter er

overført fra Beredskabsforbundet:

• Kommerciel kursusvirksomhed

• Effektsalg

• Forlagsaktivitet

• Salg af sikkerhedsartikler via netbutik

• Sponsor- og fondsvirksomhed

Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS er etableret som et anpartsselskab

med den ene funktion at være komplementar

for BFUC. Komplementarselskabet har ikke nogen ejerandel af

partnerselskabet.

Side 35

More magazines by this user
Similar magazines