Kursuskatalog efterår 2011 - SOSU Nykøbing Falster

sosunyk.dk

Kursuskatalog efterår 2011 - SOSU Nykøbing Falster

EftEruddannElsE

Pædagogisk- og psykiatriområdet

Kursuskatalog efterår 2011

KursusafdElingEn sosu nyKøbing f.


indhold

• Babytegn

PædagogiSk arBEjdE mEd Børn og ungE ......4

• Emneområder fra dagligdagen

inkluderende pædagogiske miljøer

• Tegn til tale ift. kropssprog, mimik og gestik

i dagtilbud og SFo ..............................................................4

Forældresamarbejde • Specifikke sproglige i pædagogiske og evt. motoriske dagtilbud.......4 pro-

Børns blemer motorik, sansning og bevægelse......................5

Teater • Totalkommunikation

og drama i pædagogisk arbejde ......................5

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde.............5

Tegn til tale ............................................................................6

Leg med sprog .....................................................................6

Børns kompetencedvikling 0-5 år.................................6

Børn og ungE mEd SPEciELLE BEhov..................7

arbejdet med udsatte og sårbare

børn og unge........................................................................7

interkulturel pædagogik...................................................7

opsporing af selvskadende adfærd .............................8

Børn og unge med psykisk syge/

misbrugende forældre ......................................................8

arbejdet med for tidligt fødte børn..............................8

Børn og unge med adfærds- og

kontaktforstyrrelser ............................................................9

anBragTE Børn og ungE........................................ 10

arbejdet med efterværn i forhold til

anbragte unge................................................................... 10

arbejdet med anbragte børns livshistorie.............. 10

arbejdet som aflastningsfamilie................................. 11

PErSonLig udvikLing ................................................ 12

anerkendende kommunikation

i omsorgsarbejdet............................................................ 12

Brug af Pc på arbejdspladsen...................................... 12

kommunikation i teams................................................. 13

konflikthåndtering i pædagogisk arbejde.............. 13

innovation (sosu/pæd.:

gennemførelse og formidling ..................................... 13

kollegial supervision på pæd. -

eller sosuområdet ............................................................ 14

dokumentation og evaluering

af pæd./sosuarbejdet...................................................... 14

PrakTikvEjLEdning .................................................... 15

Praktidvejledning af Pau- og sosuelever................. 15

PSykiaTri............................................................................ 16

rehabilitering som arbejdsform................................. 16

medvirken ved lægemiddelbrug

i omsorgsarbejdet............................................................ 17

Forebyggende voksentandpleje

i omsorgsarbejdet............................................................ 17

omsorgsmedhjælper - arbejde med

udviklingshæmmede...................................................... 18

Socialpædagogik og aktiverende metoder............ 19

magt og omsorg............................................................... 19

generel hygiejne i socialt

og pædagogisk arbejde................................................. 20

arbejde med sindslidende med misbrug................ 20


Velkommen til efterårets kurser!

arbejdsmarkedsuddannelserne (amu) er fyldt 50 år, og har i årenes løb

formet sig efter samfundets og arbejdsmarkedets behov. amu-kursernes

formål har altid været at højne fagligheden for de kortuddannede i samfundet,

men også folk med længere uddannelse, har i årene kunne benytte

sig af de mange faglige kurser, amu-systemet gratis har kunnet tilbyde

erhvervsmarkedet.

Efter en finanskrise, hvor både den private og offentlige sektor har mærket

sparekniven, har amu også måtte indrette sig efter samfundets økonomiske

ændringer.

For de kortuddannede er størstedelen af amu-kurserne på social- og

sundheds- og det pædagogiske område stadig gratis, og der er mulighed

for vEu-godtgørelse (80% af dagpengesatsen), men for dem der har en

mellemlang / lang uddannelse, blev der ved sidste finanslov vedtaget en

deltagerbetaling.

På arbejdspladserne er presset på den enkelte ansattes kompetencer

forøget efter besparelserne, så vi har i dette efterår valgt at tilbyde et bredt

udbud af både faglige kurser, samt en del personligt udviklende kurser.

vores telefoner er altid åbne for at hjælpe med diverse spørgsmål om kurser

og tilmelding, eller man kan søge oplysningerne på vores hjemmeside, eller

sidst i dette katalog.

med venlig hilsen

karin andersen

kursusleder

3


4

PædagogisK arbEjdE

mEd børn og ungE

inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og sfo

• medvirke til inddragelse og deltagelse af alle

børn i dagligdagens aktiviteter

• dokumentationsmetoder og synliggørelse af

forhold der modarbejder inklusion

• reflektere over egen praksis og egen rolle i

forhold til at modvirke marginalisering

• medvirke til et inkluderende forældresamarbejde

forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud

• Forskellige former for forældresamarbejde

• den daglige dialog med forældrene

• den planlagte forældresamtale

• Egne holdningers betydning i forældresamarbejdet

Periode:

29. – 31. august + 22. – 23. september 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske

assistenter i daginstitutioner og SFo

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.714,-

Kursusnr.: 40955

Periode:

1. – 2. september + 19. – 21. september 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.407,-

Kursusnr.: 44296


ørns motorik, sansning og bevægelse

• Børns motoriske udvikling og sanse-integration

• krop og læring

• Leg og legeredskaber og fysiske rammer

• igangsætte leg og bevægelse

• opvækstbetingelser og –miljøers betydning

teater og drama i pædagogisk arbejde

• anvende og formidle kreative, dramatiske og

sceniske aktiviteter i det pædagogiske arbejde

• velegnede aktiviteter til målgruppen

• anvende forskellige genrer og metoder inden

for teater- og dramavirksomhed

• Fremstilling og brug af enkle teaterobjekter

• arbejde inden for lovens krav om etablering af

et pædagogisk miljø, som er kulturformidlende

samspil og relationer i pædagogisk arbejde

• Samarbejde og kommunikation

• anerkendende relationer

• Børns udvikling

• Læreplaner

• Pædagogiske aktiviteter

• Evaluering og dokumentation

Periode:

26. – 30. september 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.407,-

Kursusnr.: 44262

Periode:

3. – 7. oktober 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

medarbejdere i dag- og døgntilbud

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.407,-

Kursusnr.: 44798

Periode:

10. – 14. oktober 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

Pædagogmedhjælpere, dagplejere, omsorgsmedhjælpere,

værkstedsassistenter, klubmedarbejdere,

medhjælpere i døgntilbud, familieplejere

og husmedarbejdere

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.407,-

Kursusnr.: 42665

5


tegn til tale

• Babytegn

• Emneområder fra dagligdagen

• Tegn til tale ift. kropssprog, mimik og gestik

• Specifikke sproglige og evt. motoriske problemer

• Totalkommunikation

leg med sprog

• Børns sproglige udvikling

• Leg og læring

• anerkendende kommunikation

• Sprogvurdering

• Støtte børn med sprogvanskeligheder

børns kompetenceudvikling 0-5 år

• Børns udvikling 0-5 år

• Børns livssituation

• Børnekultur

• anerkendende relationer

• iagttagelse, kommunikation og samarbejde

6

Periode:

11. – 13. oktober + 26. – 27. oktober 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

medarbejdere i pædagogiske dag- og døgntilbud

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.407,-

Kursusnr.: 42663

Periode:

7. – 11. november 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, dagplejere

m.fl.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.407,-

Kursusnr.: 40625

Periode:

5. – 9. december 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.407,-

Kursusnr.: 44299


ørn og ungE

mEd sPEciEllE bEhoV

arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge

• opfange signaler om negative sociale påvirkninger

• Forebyggende og problemløsende indsats

• Forstå barnets eller den unges reaktions- og

handlemønstre

• observere barnet eller den unge og formidle

observationerne

• Tværfagligt samarbejde

interkulturel pædagogik

• iværksættelse af flerkulturelle aktiviteter

• indsigt i interkulturel pædagogik og anerkendelse

af forskellighed i udvikling af livskompetencer

• Sprogstimulerende aktiviteter ud fra en indsigt i

teorier om sproglig udvikling

• Samarbejde med forældre og pårørende, herunder

værdi- og kulturforskelle og minoritetsog

majoritetsforholdet

Periode:

12. – 16. september 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere

m.fl.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.714,-

Kursusnr.: 40736

Periode:

24. – 28. oktober 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

medarbejdere i amu-målgruppen ansat i pædagogiske

dag- og døgntilbud

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.407,-

Kursusnr. 42659

7


opsporing af selvskadende adfærd

• Forskellige former for selvskadende adfærd og

hvilke tegn og adfærd, som kan signalere selvskadende

adfærd

• de psykiske og sociale mekanismer, som kan

medvirke til selvskadende adfærd

• kommunikation med et barn, ung eller voksen

om dennes vanskeligheder og behov for hjælp

• muligheder for hjælp for børn, unge og voksne,

som udviser selvskadende adfærd

arbejdet med for tidligt fødte børn

• For tidligt fødte børns særlige behov, reaktioner

og oplevelser

• Tilrettelæggelse af arbejdet i pasningstilbuddet

• Pædagogiske metoder og redskaber

• Samspillet mellem for tidligt fødte børn og

deres forældre

• Samarbejdet med forældrene og pasningstilbuddet

• Tværfagligt samarbejde og særlige støttemuligheder

8

Periode:

27. – 28. oktober 2011

Varighed: 2 dage

Målgruppe:

Pædagogmedhjælpere og omsorgsmedhjælpere

i dag- og døgntilbud, klubmedarbejdere,

familieplejere, støtte-kontaktpersoner, social- og

sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter

og tilsvarende grupper

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.235,-

Kursusnr.: 41251

børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre

• Pædagogisk arbejde med at støtte børn og

unge med forældre, der er psykisk syge eller

misbrugende

• identificering af forskellige reaktionsmønstre

og mestringsstrategier hos barnet eller den

unge

• kommunikationsformer der kan bryde barnets

eller den unges isolation

• observationer til kolleger og ledelse

• Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra

en forståelse af eget kompetenceområde og ud

fra kendskab til lov om skærpet indberetningspligt

Periode:

2. – 4. november 2011

Varighed: 3 dage

Målgruppe:

Pædagogmedhjælpere i dagtilbud samt socialog

sundhedsassistenter og andre i amu-målgruppen,

som har kontakt med børn og unge

som pårørende til psykisk syge eller misbrugende

forældre

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.728,-

Kursusnr.: 40961

Periode:

7. – 9. november 2011

Varighed: 3 dage

Målgruppe:

dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske

assistenter m.fl.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.728,-

Kursusnr.: 40993


ørn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser

• negative sociale påvirkninger hos børn og unge

• den forebyggende og problemløsende indsats

• at kunne se udviklingsmuligheder

• at kunne forstå barnets eller den unges reaktions-

og handlemønstre

• at kunne observere barnet eller den unge

• at videregive de observerede signaler til

forældre

• det respektfulde forældresamarbejde

• det tværfaglige samarbejde om de foranstaltninger,

som iværksættes for barnet eller den

unge

Periode:

14. – 16. november 2011

Varighed: 3 dage

Målgruppe:

Pædagogmedhjælpere, dagplejere, omsorgsmedhjælpere,

værkstedsassistenter, klubmedarbejdere,

familieplejere, medhjælpere i døgntilbud

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.544,-

Kursusnr.: 40630

9


arbejdet med efterværn i forhold til anbragte unge

• Bidrage til at støtte den unge i overgangen til

voksenlivet

• inddragelse af den unge i forbindelse med

efterværnsindsatsen

• grundlæggende lovgivning i forhold til efterværnsforanstaltninger

10

anbragtE børn og ungE

arbejdet med anbragte børns livshistorie

• metoder til sammen med barnet at sammenfatte

barnets livshistorie

• metoder, der hjælper barnet til at finde sine

rødder

• respekten for barnets historie

• hvordan du støtter barnet i at inddrage opholdet

i det pædagogiske tilbud som en del af

dets livshistorie

Periode:

20. – 23. september 2011

Varighed: 4 dage

Målgruppe:

Familieplejere og medhjælpere, pædagogiske

assistenter m.fl. i døgninstitutioner, socialpædagogiske

opholdssteder eller andre døgntilbud

for børn og unge

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.728,-

Kursusnr.: 42921

Periode:

3. – 5. oktober 2011

Varighed: 3 dage

Målgruppe:

Familieplejere og medhjælpere på pædagogiske

døgntilbud for børn og unge

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.112,-

Kursusnr.: 40624


arbejdet som aflastningsfamilie

• det enkelte barns eller den enkelte unges

behov samt formålet med handleplanen

• Samarbejdet med forældrene eller andre

aktører i aflastningsperioden

• relevant lovgivning i forhold til aflastningspleje

Periode:

30. november – 2. december 2011

Varighed: 3 dage

Målgruppe:

Faglærte og ufaglærte personer, der arbejder

som aflastningsfamilier, eks. pædagogmedhjælpere

og pædagogiske assistenter

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.235,-

Kursusnr.: 42920

11


anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

• anerkendende relationer

• Forståelse for anerkendende grundprincipper

• anvende grundlæggende anerkendende

kommunikationsredskaber.

• Bidrage til og tage ansvar for respektfuld,

værdig og udviklende dialog med brugere/

børn/patienter, pårørende og kollegaer.

brug af Pc på arbejdspladsen

• anvende en pc koblet på virksomhedens

netværk

• anvende installeret styresystem,

• anvende mus og tastatur, logge på netværket,

• Lagre og hente data fra henholdsvis lokalesom

fra netværksdrev, samt anvende et installeret

antivirusprogram.

12

PErsonlig udViKling

Periode:

22. – 24. august 2011

Varighed: 3 dage

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter,

pædagogiske assistenter, og andre med lignende

jobfunktioner

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.728,-

Kursusnr.: 42834

Periode:

hold 1: 5. – 7. september 2011

hold 2: 31. oktober – 2. november 2011

Varighed: 3 dage

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter,

pædagogiske assistenter, og andre med lignende

jobfunktioner

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: kr. 528,videregående

uddannelse: kr. 1.544,-

Kursusnr.: 45565


Kommunikation i teams

• hvordan du kan arbejde med din egen og dit

teams kommunikation

• hvordan du kan arbejde med at gøre din

kommunikation til kolleger mere tydelig og klar

- dermed mindskes risikoen for misforståelser

• hvordan du kan bidrage til at forbedre forløbet

fra teamet har taget en beslutning, til den er

omsat i handling

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

• konfliktløsningsmodeller

• Fordomme og forsvarsmekanismer

• anerkendende relationer

• Børns udvikling

• refleksion over egne normer og holdninger

Periode:

13. – 15. september 2011

Varighed: 3 dage

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter,

pædagogiske assistenter, og andre med lignende

jobfunktioner

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: kr. 528,videregående

uddannelse: kr. 1.455,-

Kursusnr.: 45366

Periode:

1. – 3. november + 28. – 29. november 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere

m.fl

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.407,-

Kursusnr.: 44274

innovation (sosu/pæd.): gennemførelse og formidling

• igangsætte innovative processer

• Samarbejde med kolleger og/eller bruger/

borger/barn/patient og evt. pårørende

• ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser

af innovative tiltag

• Formidling af innovative tiltag og medvirken

til videndeling

Periode:

17. – 18. november 2011

Varighed: 2 dage

Målgruppe:

Faglærte og ufaglærte, som enten deltager i eller

leder udviklingsarbejde i organisationer eller

arbejder med ydelser under forandring inden for

social- og sundhedssektoren og den pædagogiske

sektor. det kan f.eks. være pædagogmedhjælpere,

omsorgsmedhjælpere, pædagogiske

assistenter, klubmedarbejdere, m.fl.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.235,-

Kursusnr.: 42930

13


Kollegial supervision på pæd. - eller sosuområdet

• Få viden om at give kollegial supervision

• Få viden om at modtage kollegial supervison

• Få viden om, hvordan du kan bidrage til en

dialogbaseret arbejdspladskultur

• Få viden om, hvordan du gennem refleksion og

spørgeprocesser kan medvirke til at udvikle

egne personlige og faglige kompetencer og

medvirke til at udvikle kollegers personlige og

faglige kompetencer

14

Periode:

21. – 25. november 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter,

pædagogiske assistenter, og andre med lignende

jobfunktioner.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.407,-

Kursusnr.: 40144

dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde

• dokumentationsformer

• hvordan kommer man i gang?

• Beskrivelse af egne iagttagelser

• opstilling af mål

• Beskrivelse af metoder

• retslige og etiske aspekter ved dokumentation

Periode:

23. – 25. november 2011

Varighed: 3 dage

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere og -assistenter,

pædagogiske assistenter, og andre med lignende

jobfunktioner

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.544,-

Kursusnr.:40142


PraKtiKVEjlEdning

Praktikvejledning af Pau- og sosuelever

• Få større viden om læring i social- og sundhedsuddannelserne

• arbejde med elevens uddannelsesbog

for at kunne støtte og vejlede elevens refleksionsprocesser

og kompetenceudvikling

• Få større viden om det moderne samfund og

de krav, det stiller til den enkelte medarbejder

samt viden om og evaluering af elevens faglige

og personlige kompetencemål

• arbejde med elevens sociale, kulturelle,

lærings- og udviklingsmæssige forudsætninger,

så elevens udviklingspotentiale støttes

fagligt og personligt i et anerkendende læringsmiljø

• reflektere over egen rolle og funktion som den

reflekterende praktikvejleder

Periode:

Hold 1:

5. – 9. september + 19. – 22. september +

10. oktober 2011

Hold 2:

31. oktober – 4. november + 21. – 24. november

+ 12. december 2011

Varighed: 10 dage

Målgruppe:

medarbejdere, der som en del af deres arbejde

arbejder med vejledning af elever inden for det

pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 5.179,-

Kursusnr.: 40851

15


16

PsyKiatri

rehabilitering som arbejdsform

• målrettet rehabiliteringsindsats

• rehabiliteringsplaner

• Lovgrundlaget for rehabilitering

• centrale værdier i rehabilitering

• rehabilitering som arbejdsform

• Forebyggelse af begrænsninger i borgerens

funktionsevne

Periode:

25. – 26. august 2011

Varighed: 2 dage

Målgruppe:

deltagere, som varetager jobfunktioner med

direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet

eller det pædagogiske område,

herunder voksenhandicapområdet, samt inden

for psykiatrien.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.112,-

Kursusnr.: 40125


medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet

• kendskab til almindeligt forekommende lægemidlers

virkninger og bivirkninger

• observation af afvigelser ved brugen af lægemidler

• videregivelse af relevante informationer og

observationer ift. borgerens brug af lægemidler

Periode:

Hold 1:

5. – 6. september + 19. september 2011

Hold 2:

3. – 4. oktober + 10. oktober 2011

Hold 3:

14. – 15. november + 21. november 2011

Varighed: 3 dage

Målgruppe:

uddannelsen retter sig mod personer, der har

erfaring fra arbejdet som social- og sundhedshjælpere,

omsorgsmedhjælpere, pædagogisk

assistent, personlige hjælpere eller personer

med lignende jobfunktioner.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.544,-

Kursusnr.: 44331

forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet

• vurdering af borgernes daglige behov for tandpleje

• viden om tandproblemer og tandsygdomme

• inddragelse af voksentandpleje, omsorgstandpleje

eller specialtandplejen

• de etiske dilemmaer i voksentandplejen

Periode:

7. – 8. september 2011

Varighed: 2 dage

Målgruppe:

uddannelsen henvender sig til personer, der i

deres daglige arbejde varetager pleje og omsorg

og via dette har mulighed for at identificere

behovet for forebyggende tandpleje. dvs. socialog

sundhedspersonale og pædagogisk personale,

der arbejder med borgere, der har fysiske

eller psykiske funktionsnedsættelser.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.112,-

Kursusnr.: 40123

17


omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede

• Beskrive og begrunde det pædagogiske arbejde

i forhold til den enkelte bruger og gruppen

• Formidle observationer til kolleger og øvrige

samarbejdspartnere, herunder pårørende

• reflektere over eget arbejde med henblik på

at kunne indgå i kollegial og faglig dialog om

den enkelte brugers behov for støtte, vejledning

og indflydelse på egen hverdag

• Forståelse for sammenhængen mellem arbejdsområdets

samfundsmæssige opgaver og

den historiske udvikling i menneskesyn og

opfattelse af livskvalitet

• viden om lovgrundlaget for området

• kender egne rettigheder og pligter og kan

anvende denne viden i det daglige arbejde

18

Periode:

5. - 9. september + 26. – 30. september +

1. – 4. november 2011

Varighed: 14 dage

Målgruppe:

omsorgshjælpere der arbejder med udviklingshæmmede

personer på kommunale og regionale

institutioner herunder bofællesskaber

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 6.290,-

Kursusnr: 42669


socialpædagogik og aktiverende metoder

• om socialt sårbare borgere

• om socialpædagogik og socialpædagogiske

metoder

• om aktivitet og aktiverende metoder

• om tilrettelæggelse af socialpædagogisk indsats

og samarbejde

• om at evaluere og reflektere over egen praksis

magt og omsorg

• omsorgssvigt/omsorgspligt

• hvad er socialpædagogisk tilgang?

• hvad siger loven? udgangspunkt i Serviceloven

• Selvbestemmelse, handleevne, samtykke, omsorgspligt,

værgemål og magtanvendelse

• udarbejdelse af socialpædagogisk analyse og

socialpædagogisk plan på 1-2 konkrete borgere

• indberetningsskemaer og det formelle arbejde

omkring indberetningen

Periode:

27. – 28. september + 12. – 14. oktober 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

Social og sundhedsassistenter med erfaring eller

andre faggrupper, der er i relation med socialt

sårbare mennesker. Pædagogmedhjælpere og

pædagogiske assistenter med erfaring inden for

det socialpædagogiske felt.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.714,-

Kursusnr.: 40600

Periode:

10. - 11. oktober + 31. oktober – 1. november 2011

Varighed: 4 dage

Målgruppe:

deltagere med erfaring fra arbejdet som socialog

sundhedshjælper og –assistent, omsorgsmedhjælper,

værkstedsassistent, medhjælper på

døgninstitutioner, eller personlige hjælper.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.975,-

Kursusnr.: 44627

19


generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

• målet med desinfektion

• resistens

• Smitteveje

arbejde med sindslidende med misbrug

• observation og analyse af den sindslidendes

behov og ud fra dette varetage kontakten samt

pleje af borgeren

• diagnoser, årsager, reaktioner og behandlings

former og ud fra dette kendskab varetage plejeog

omsorgsopgaver

• viden om psykotisk – og misbrugsadfærd,

kommunikere hensigtsmæssigt med den

sindslidende

• Støte og motivation ud fra et bruger-inddragelsesperspektiv

ift. at benytte behandlingstilbud

og hjælpesystemer

• viden om dobbeltdiagnoser

• viden om forskellen mellem en støttende og

en terapeutisk samtale samt kende egen rolle

og kompetence

• Samarbejdspartnere samt at kunne indgå i det

tværfaglige samarbejde på tværs af sektorer

20

Periode:

10. – 11. november 2011

Varighed: 2 dage

Målgruppe:

uddannelsen henvender sig til medarbejdere,

som deltager i leveringen af offentlige som

private serviceydelser inden for såvel socialog

sundhedssektoren som det pædagogiske

område.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 1.112,-

Kursusnr.: 45784

Periode:

5. – 9. december 2011

Varighed: 5 dage

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter,

pædagogmedhjælpere m.fl.

Deltagerpris:

ingen eller kort uddannelse: gratis

videregående uddannelse: kr. 2.714,-

Kursusnr.: 40599


Vi kan tilbyde mere

22

Mest om pædagogisk arbejde

45315 anbragte børns udvikling

40157 arbejde med plejebørn i puberteten

45747 arbejdet i pædagogiske døgntilbud

og opholdssteder

40954 arbejdet med børn med fysiske

handicap

42918 arbejdet som dagplejer

45316 arbejdet som familieplejer

44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis

42660 Børns leg

44300 Børns udtryksformer

40881 Flerkulturelle kompetencer i familieplejearbejdet

40138 implementering af handleplaner

ifølge serviceloven

42929 innovation (sosu/pæd): idéudvikling m.m.

44383 medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

44799 multimedier i pædagogisk arbejde

44431 Planlægning af pædagogiske aktiviteter

45746 Plejebarnets relation til plejefamiliens

børn

45314 Plejefamiliens samarbejde med

barnets forældre

44887 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger

42666 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

40627 Samarb. med pårørende til unge/

voksne i døgntilbud

45369 videndeling og læring for medarbejdere

45368 værdibaserede arbejdspladser

Mest om Socialpsykiatri og fysisk/psykisk

handicap

42922 akut nødhjælp til ældre og handicappede

42688 Borgere med alkoholproblemer

44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis

40939 Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien

45061 Forebyggelse og sundhedsfremme

40938 grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien

45783 håndhygiejne i socialt og pædagogisk

arbejde

42931 inkontinens: opsporing og medvirken

til pleje

40956 neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede

44342 opsporing og forebyggelse af diabetes

40607 Personlig hjælper og ledsager

40964 Pædagogisk arbejde på de sikrede

døgninstitutioner

40627 Samarb. med pårørende til unge/

voksne i døgntilbud

40937 Seksualitet og handicappede

40963 udviklingshæmmede med autisme

42667 værkstedsassistent, pædagogik og

planlægning


Praktiske informationer

Hvor finder jeg målbeskrivelse af kurset?

På www.efteruddannelse.dk finder du alle amukurser

og beskrivelse af målene for kurserne.

Hvem kan deltage?

Personer med fast bopæl eller beskæftigelse i danmark

har adgang til arbejdsmarkedsuddannelser

Er du ledig eller kontanthjælpsmodtager, skal du

kontakte jobcentret eller skolen for at høre om

deltagervilkår.

Hvordan kan jeg tilmelde mig?

du skal tilmelde dig elektronisk på www.efteruddannelse.dk.

vejledning finder du på skolens

hjemmeside.

Er du ledig, skal du udfylde en tilmeldingsblanket,

som du finder på skolens hjemmeside.

Hvad er sidste frist for tilmelding?

Fristen er 4 uger før kursusstart, men du kan

komme på kurset lige indtil kursusstart, hvis vi har

ledige pladser – ring og spørg!

Hvornår får jeg besked om, at jeg er tilmeldt

kurset?

du modtager et velkomstbrev ca. 4 uger før

kursusstart.

Økonomi – hvad koster det?

amu-kurser er som udgangspunkt gratis, hvis du

er i arbejde.

Indkvartering

du har mulighed for indkvartering, hvis du har

mere end 60 km. fra bopæl til kursussted.

Mødetid

For de fleste kurser er mødetid kl. 8.15-15.40

Kan jeg søge tilskud til tabt arbejdsfortjeneste?

nye regler fra den 1. juli 2011:

virksomhederne skal selv søge om vEu-godtgørelse

for medarbejdere, som modtager løn under uddannelsen.

virksomhederne skal selv søge digitalt

via efteruddannelse.dk

vEu-godtgørelsen er 80% af højeste dagpengesats.

du kan læse mere om vEu- og befordringsgodtgørelse

på www.veug.dk

Hvor mange deltagere er der på et hold?

Som udgangspunkt er der højst 25 deltagere og

minimum 20 deltagere pr. hold.

Hvis jeg alligevel ikke kan deltage på kurset?

du skal melde fra så hurtigt som muligt. melder du

fra senere end 1 uge før kursusstart eller udebliver

fra kurset, sender vi en regning til din arbejdsplads.

Læs om afmeldegebyr på skolens hjemmeside.

Kontakt os!

har du spørgsmål til det faglige indhold eller

ønsker til kurser, er du velkommen til at kontakte

en af vores kursuskonsulenter.

har du spørgsmål til tilmelding, afholdelsessted,

vEu-skema m.m. kan du kontakte skolens kursussekretariat.

Social- og sundhedsområdet:

konsulent Lise gerd Larsen

direkte tlf. 5484 4315

mobil: 2176 6250

mail: lla@sosunyk.dk

kursussekretær kirsten Lauritsen

direkte tlf. 5484 4305

mail: kl@sosunyk.dk

Det pædagogiske område:

konsulent kirsten Bertelsen

direkte tlf: 5484 4330

mobil: 5164 8154

mail: kibe@sosunyk.dk

kursussekretær dorte hudlebusch

direkte tlf. 5484 4313

mail: dhu@sosunyk.dk

kursusleder karin andersen

direkte tlf. 5484 4342

mobil: 217208953

mail: kaan@sosunyk.dk

Vi forbeholder os ret til ændringer.

23


SoSu nykøbing F.

vestensborg allé 78

4800 nykøbing F.

Tlf.: 54 85 38 00

mail: sosunyk@sosunyk.dk

hjemmeside: www.sosunyk.dk

vEu center øst og øerne er et rådgivningssamarbejde

mellem erhvervsskoler.

På Lolland Falster er det

cELF, www.celf.dk

vuc Storstrøm, www.vucstor.dk

SoSu nyk., www.sosunyk.dk

Øst og Øerne

LF-Trykteam Tlf. 54 60 13 87

More magazines by this user
Similar magazines