Forår 2013 - Bistrup Kirke

bistrupkirke.dk

Forår 2013 - Bistrup Kirke

Bistrup Kirke Forår 2013 1


Menighedsrådet Hvad laver Menighedsrådet? ”Det tager sig vel af kirken,” tænker de fleste. ”Det praktiske og måske noget af det, der vedrører præsternes opgaver,” vil andre måske tilføje. Det er ikke forkert, men noget mere omfattende, end man umiddelbart forestiller sig. Ikke mindst for os, som sidder med for første gang. Menighedsrådet her består af 11 medlemmer og vore to præster. Det skal først og fremmest virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse og menighedens trivsel. Det sker uden indblanding fra minister og biskop, som ikke kan bestemme over menighedsrådet i trosspørgsmål. Kirken er ikke alene en bygning eller en institution, som vi bruger lejlighedsvis og ved årets højtider samt ved barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Personkredsen er heller ikke begrænset til præsterne og de ansatte, eller til sognets medlemmer af folkekirken. Kirken er mere end det i kraft af dens tilbud og hjælp i livets store og alvorlige spørgsmål, dens forkyndelse og ritualer. Den er det faste holdepunkt i vores religion og kristne kultur, og uden den ville vort menneskesyn, samfundsindretning og lovgivning formentlig være ikke så lidt anderledes. Det er vi bevidste om, og vi ser det som vores opgave at sikre de bedst mulige vilkår for vores kirke og dens aktiviteter. Vi har et veludviklet menighedsliv i Bistrup, og vi ønsker at fastholde og udvikle det og give forkyndelsen gode rammer i fortsættelse af kirkens hidtidige og stolte traditioner. Det er således nødvendigt at finde den rigtige balance mellem eksperimenter og traditioner, både når det gælder forkyndelse og undervisning, f.eks. af konfirmander og minikonfirmander, samt kirkens øvrige aktiviteter. 2 Rådets opgaver er koncentreret om administration og forvaltning, hvor ministeren har det overordnede ansvar med et omfattende bureaukrati til følge. Grundtvig undlod i den grundlovsgivende rigsforsamling at stemme for loven af 1849 af frygt for, at staten på dette område ville bestemme til skade for det folkelige engagement. Han har tænkt på forkyndelsen og på salmerne, men han ville vende sig i sin grav, hvis han så vor tids forskrifter og de ressourcer, som anvendes til administration. Bureaukratiet er unægtelig en belastning for de valgte, som påtager sig opgaven af interesse for kirkens aktiviteter, og som ikke nødvendigvis har særlig indsigt i administration. Men menighedsrådet har nu engang det direkte ansvar for anvendelsen af de midler, som sognets medlemmer af folkekirken betaler i kirkeskat, dog efter aflevering af en part til dækning af udgifter på landsplan. Vi administrerer kirken og præsteboligerne, hvorimod kirkegårdene i Rudersdal er kommunale. Rådet er desuden arbejdsgiver for de ansatte i kirken, selv om præsterne i sagens natur har den daglige kontakt med personalet i forbindelse med de kirkelige handlinger. Desuden medvirker rådet ved ansættelse af præster, ved valg til provstiudvalg, samt ved valg af biskop. Menighedsrådet fordeler selv opgaverne mellem de enkelte medlemmer. Kontaktpersonen repræsenterer menighedsrådet i forhold til de ansatte og skal blandt andet søge at skabe et godt samarbejde og gode vilkår for medarbejderne, en opgave som er øget væsentligt de senere år som følge af offentlige bestemmelser gældende alle arbejdspladser. Kirke- og præstegårdsudvalgene tager sig af hhv. kirken og præsteboligerne med bistand fra en bygningskyndig, kirkeværgen har det daglige tilsyn med kirken og


dens vedligeholdelse, mens kassereren administrerer kirkens kasse og bogholderi. Hertil kommer bl.a. sogne-, sikkerheds-, koncert- og kirkebladsudvalg. Bistrup Kirke har med sin særlige historie tradition for mange aktiviteter. Den blev bygget af frivillige, og en stor flok af frivillige medvirker fortsat på forskellig måde. Det gælder f.eks. kordegne, kirkekoner, klokkere samt børnepasning og andre funktioner under gudstjenesterne. Hertil kommer den ugentlige ”kirkecafé”, koncerter og ”kirkens musikalske liv”, litteraturaftener, foredrag og udflugter, hvor nogle aktiviteter gennemføres i menighedsrådets regi, mens andre sker i tilknytning hertil. Ud over forskellige former for omsorg i sognet samles hver søndag ind til velgørende formål, besluttet af menighedsrådet. En stor kreds af frivillige er involveret i den årlige ”sommerfest” i præstegårdshaven grundlovsdag, mens andre arbejder frivilligt i genbrugsbutikken ”Bøjlestangen” på Vasevej. Overskuddet gør det muligt at støtte lokale institutioner og foreninger, socialt arbejde i Danmark, SOS-børnebyerne samt projekter for gadebørn i Indien og Tanzania. Menighedsrådet mødes normalt sidste onsdag i måneden. Møderne er offentlige, og referaterne kan ses på hjemmesiden. Desuden redegør rådet en gang årligt for dets virksomhed i det forløbne år og planlagte aktiviteter i det kommende år med gennemgang af regnskab og budget. Vi vil i menighedsrådet gerne gøre vores til at skabe engagement og sammenhold omkring sognets kirke. Vi er åbne for nye forslag og initiativer, og vi håber på ny og fortsat aktiv interesse for og deltagelse i kirkens aktiviteter og arrangementer. Leif E. Nielsen, formand for menighedsrådet Sorg og savn 3 SAMTALER OM SORG OG SAVN Det er svært at miste, og nogle har brug for at tale med andre om det. Det er der mulighed for nogle gange i løbet af de kommende måneder. Der er tale om et sammenhængende forløb, og samtlige præster i Rudersdal står bag initiativet. Samtalerne foregår i Holte Kirke, og de er for alle, der har mistet en af deres nærmeste. Gruppen ledes af sognepræsterne Charlotte Nørballe, Bistrup, og Christian Fink Tolstrup, Holte. Enhver er velkommen, uanset hvor man bor. Er der tilstrækkelig tilslutning, bliver der senere oprettet grupper ved andre kirker og med andre præster. Man kan tale om det, man selv har erfaret og tænker, og man bestemmer selv, hvor lidt eller meget, man vil sige. Deltagerne forpligter sig til ikke at fortælle noget af det, der siges, videre. Møderne slutter med en kort andagt i kirken. Der tændes lys, der læses en tekst, der bedes en bøn, og man synger en salme. Der serveres kaffe og te og boller, og det er gratis at deltage. Der vil være plads til seks deltagere i gruppen, der mødes følgende mandage kl. 14 - 15.30 i lokaler ved Holte Kirke, Skovlodden 17, Holte. 21. januar - 4. februar - 18. februar - 4. marts


Arrangementer Fælles udflugt med Den Hellige Families Kirke til Det ukendte Amager. Lørdag d. 8. juni kl. 9 til ca. 17. Tilmelding til kirkekontoret senest d. 30. maj. Pris: 100 kr. pr. person. Litteraturaftener: Onsdag d. 20. februar kl. 19.30: Hans Hertel taler om sin bog om Poul Henningsen. Onsdag d. 20. marts kl. 19.30: Cand.phil. og litteraturanmelder Liselotte Wiemer: KNAUSGÅRD - banebryder eller banemand? Med det gigantiske 6-binds værk »Min Kamp« skabte Karl Ove Knausgård en helt ny norm for, hvordan man kan skrive selvbiografi og litteratur. Værket er allerede udråbt til det vigtigste nordiske værk i dette århundrede. Men dermed satte han også sig selv og hele begrebet ’fiktion’ på spil, for hvor tæt kan man gå på virkeligheden uden at slå den i stykker, og hvad er sandheden? 4 Liselotte Wiemer tager os med på en eksistentiel og litterær rejse, ikke bare i Knausgårds univers, men i hele den bølge af nyere litteratur, der leger med vores begreb om sandt og falsk, liv og fiktion, selvbiografi og personlighed. Fra Suzanne Brøgger over Thorkild Hansen til Christian Jungersen. Foredraget er tilrettelagt for alle bog-interesserede i alle aldre - så du behøver ikke have læst værkerne først! Særgudstjeneter: Torsdag d. 21. februar kl. 19: Stemningsfuld middelaldergudstjeneste med sange af Hildegard von Bingen v. Ensemble Symphonia. - Liturg Charlotte Nørballe. Lørdag den 4. maj kl. 19: 4. maj med forårets og frihedens sange og salmer. Gudstjeneste ved Søren Storvad. Birkerødkoret, levende lys, grønne grene og faner. Derefter foredrag i Gernersalen af Ove Steen Rasmussen (tidl. journalist ved Kristeligt Dagblad).


Koncerter: Søndag den 10. marts kl. 16: Retro Rock. Usædvanlig sammensætning af instrumenter og repertoire. Jochen Brusch, violin Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel. Kom og oplev numre af Procul Harum, Queen, Gary Moore og Pink Floyd i helt unikke versioner. Søndag den 17. marts kl. 16: Stor gospelkoncert afslutter weekendens workshop med deltagere fra blandede kor. Det er ”The real thing”, som kan opleves her. Gospelmusik af højeste klasse. Musikalsk ledelse: Terrance Kelly, Benjamin Heveroh og Paul Kim fra San Francisco, USA 5 Koncerter Tirsdag den 26. marts kl. 17: Fyraftenspåskekoncert med kirkens kor og organist. Påskens sange og salmer Tirsdag den 14. maj kl. 17: Fyraftenspinsekoncert med kirkens kor og organist. Pinsens salmer og sange. Torsdag den 13. juni kl. 19: Sommerkoncert med Frederiksborg Kammerkor under ledelse af Paul Kim. En buket af danske sommersange og highlights fra forårets koncertprogram. Kirkecafé. Februar: 5. Svend-Erik Engh: Historiefortæller 12. Aase Mollerup: Gensyn med Indien 19. Kristina Lindby Vedøe om Yoga 26. Fællessang Marts: 5. Peter Oluf Andersen om førstehjælp 12. Ingrid Petersen fortæller om Madagascar 19. Fællessang


2013 Bistrup Sogns Februar Marts April F 1. L 2. S 3. Sexagesima (SCS) M 4. T 5. Kirkekafé O 6. T 7. F 8. L 9. S 10. Fastelavn (CN) Også for børn M 11. T 12. Kirkekafé O 13. Kl. 17: Stress-af andagt (CN) T 14. F 15. L 16. S 17. 1. s. i fasten (CN) M 18. T 19. Kirkekafé O 20. Litteraturaften: Hans Hertel om PH-biografi T 21. Kl. 19: Middelaldergudstjeneste (CN) F 22. L 23. S 24. 2. s. i fasten (SCS) M 25. T 26. Kirkekafé O 27. T 28. F 1. L 2. S 3. 3. s. i fasten (SCS) Også for børn M 4. T. 5. Kirkekafé O 6. T 7. F 8. L 9. S 10. Midfaste (CN). Kl. 16: Koncert (Retro Rock) M 11. T 12. Kirkekafé O 13. Påskespilsgudstjeneste (NB. kl. 1730 + spis.) T 14. F 15. L 16. S 17. Mariæ Bebudelsesdag (SCS) Kl. 16 Gospel M 18. T 19. Kirkekafé O 20. Kl. 17: Stress-af andagt (CN) Litteraturaften T 21. F 22. L 23. S 24. Palmesøndag (CN) M 25. T 26. Kl. 17: Fyraftenspåskekoncert O 27. T 28. Kl. 17: Skærtorsdag (SCS) + spisning. tilm. F 29. Langfredag (SCS) L 30. S 31. Påsakedag (CN) 6 M 1. 2. påskedag (CN) T 2. O 3. T 4. F 5. L 6. S 7. 1. s. e. påske (SCS) M 8. T 9. O 10. Kl. 17: Stress-af and T 11. F 12. L 13. S 14. 2. s. e. påske (CN) M 15. T 16. O 17. T 18. F 19. L 20. S 21. 3. s.e. påske (SCS) M 22. T 23. O 24. T 25. F 26. Store Bededag (CN L 27. Kl. 10 & 12: Konfirm S 28. 4. s. e. påske - Kon M 29. T 30.


Kirkekalender 2013 Også for børn agt (CN) ) ation (CN + SCS) firmation (CN + SCS) Maj Juni O 1. T 2. F 3. L 4. Kl. 19: 4. maj gudstjeneste (SCS) S 5. 5. s. e. påske (SCS) Også for børn M 6. T 7. O 8. T 9. Kristi Himmelfartsdag (SCS) F 10. L 11. S 12. 6. s. e. påske (CN) M 13. T 14. Kl. 17: Fyraftenspinsekoncert O 15. Kl. 17: Stress-af andagt (CN) T 16. F 17. L 18. S 19. Pinsedag (CN) M 20. 2. pinsedag kl. 11: Friluftsgudstjeneste her T 21. O 22. T 23. F 24. L 25. S 26. Trinitatis (SCS) M 27. T 28. O 29. T 30. F 31. 7 L 1. S 2. 1. s. e. trinitatis (SCS) M 3. T 4. O 5. Sommerfest i præstens have T 6. F 7. L 8. S 9. 2. s. e. trinitatis (CN) M 10. T 11. O 12. T 13. Kl. 19: Koncert m. Frederiksborg Kammerkor F 14. L 15. S 16. 3. s. e. trinitatis (SCS) M 17. T 18. O 19. T 20. F 21. L 22. S 23. 4. s. e. trinitatis (SCS) M 24. T 25. O 26. T 27. F 28. L 29. S 30. 5. s. e. trinitatis (SCS) Gudstjeneste hver søndag kl. 10. CN = Charlotte Nørballe SCS = Søren Christian Storvad Kirkecafé: hver tirsdag kl. 10-12. Alle aftenarrangementer kl. 19.30. For yderligere detaljer til kalenderen, se kirkens hjemmeside www.bistrupkirke.dk.


Retræte Afskedsdigt fra retræten den 28. oktober på Refugium Smidstrup Strand: Vi har været på retræte Med Charlotte og Inger Merete. Vi har mærket hinanden - lyset og glæden Et velsignelsesboost til hjertefreden. Stilhed som ven til fordybelsens verden Evigt nødvendigt for vores færden. Søster Marie har vist os sin sjæl Den skønneste mad, som bekom os så vel. Havet og skoven har holdt os i hånden, Sammen følte vi Gud og ånden. Det smukkeste døgn er forbi for en tid Jeg siger tak for nu, men vid – At det jeg fik med af glæde til Livet, Det kommer jeg aldrig at tage for givet. Vi ses derhjemme i kirken på vejen Vi ved, at vi alle var med ”i legen” At vi gik hele vejen sammen Tusind tak til jer alle … amen. Inger-Manon 8 Dagsretræte for Birkerød-Bistrup sogne 23. marts kl. 10-16.30 i Birkerød Kirke og sognegård: Påskerefleksioner over ”I dine hænder betror jeg min ånd” Luk. 23,46. Tilmelding til sognepræsterne Inger Merete Hansen på tlf. 45814060, IMH@km.dk eller Charlotte Nørballe tlf. 45821670, CKN@km.dk Pris 150 kr. Begrænset deltagerantal. Sommerfesten Indtægter fra Sommerfesten og Bøjlestangen. For mange mennesker er meget af det, der foregår i kirken ikke lige let at forstå. Anderledes forholder det sig med sommerfesten. Den har nu været afholdt i 55 år og er på en måde en anakronisme - en slags ’60-er fest: ”Vi er alle sammen langhårede indvendigt!” Hermed menes, at det er dejligt, at der er så mange, der kommer år efter år med børn og børnebørn, selv efter de er flyttet fra sognet. Genkendelsens glæde ved at se de samme boder, forlystelser og ikke mindst de samme mennesker er stor for både de 150 frivillige og gæsterne.


Sommerfestens resultater Ved det årlige uddelingsmøde blev der i november uddelt 155.000 kr. til en række gode formål både i Bistrup Sogn og udenfor. Pengene udbetales i første kvartal og tilfalder følgende: Socialt arbejde i Danmark: KFUKs sociale arbejde - KFUMs sociale arbejde - Kirkens Korshær. Socialt arbejde i udlandet: Børn i Indien v. sognepræst Reuben Mark - Mission Øst - Arbejde i bl.a. Armenien og Nepal - ”Børn i Afrika” - støtte til fattige/ forældreløse børn - Projekt: CPI (Children-in-Prison Initiative) - Mad til børn i Zambia. 9 Uniformerede korps: FDF Birkerød - DDS 1. Birkerød gruppe - DDS 2. Birkerød gruppe Lokale institutioner: Børnehaven Fredsholm - Firkløveren/Nordstjernen - Möllegården - Pilegården - Bistrupskolen Andet lokalt: Limenas Soldaterhjemmet i Høvelte og Juleuddeling i sognet. Hvis du har lyst til at være en del af fællesskabet og give en hånd med, er der altid brug for nye kræfter. Du kan bare henvende dig til præsterne.


Organistens initiativer Babysalmesang I dag ved man, at musik har stor betydning for det spæde barn - ja, også for det ufødte barn. Musik stimulerer barnets udvikling. Salmer og salmemelodier er specielt gode p.g.a. de nuancerede klange og de oftest storslåede poetiske dybder i salmerne. Det lille barns sanser skal stimuleres, hvilket de bl.a. bliver ved at opleve orglet i kirkerummet - høre og opleve rytmeinstrumenter - og høre fællessangen. Vi vil synge, danse og vugge stemningen ind i barnet. Et lille barn kan ikke forstå en salmes ord, men det kan sanse stemningen og atmosfæren - og tekst og melodi kan lagre sig i barnets bevidsthed - og blive til livslang glæde. Babysalmesang er også en god lejlighed til at få lært nogle salmer, der kan bruges til godnatsang derhjemme. Det er ikke nødvendigt, at man selv er god til at synge for at deltage. Forløbet er på 8 gange, og der er planlagt to i år. Forår: 1. gang onsdag den 6. februar kl. 10.30 - 11.30 Efterår: 1. gang onsdag den 4. sept. kl. 10.30 - 11.30. Max 12 pr. hold. Tilmelding på hjemmesiden eller til kirkekontoret. Babysalmesang er primært for børn i alderen 2 mdr. til 2 år. Større børn, der kan affinde sig med, at det foregår på de spædes præmisser, er også velkomne. Sangen ledes af organist Elsebeth Dilling-Hansen. 10 Børnekor Nu kan vi tilbyde, at du kan deltage i et børnekor. Koret øver første gang den 10. januar, og undervisningen foregår torsdage fra kl. 14.30 - 16.30. Koret ledes af organist Elsebeth Dilling-Hansen. Der er ingen optagelsesprøve; det vigtigste er, at du har lyst til at synge. Vi mødes for at synge sange og salmer - lære stemmetræning - synge både rytmisk og klassisk - medvirke ved særlige gudstjenester - optræde ved koncerter - på længere sigt opføre musicals - hygge os - have samvær under lærerige og hyggelige former og opleve glæden ved at synge. Tilbuddet gælder alle sang- og musikinteresserede drenge og piger fra 2. - 6. klasse i Bistrup og omegn. Det er gratis at deltage. Der serveres en forfriskning i pausen. Tilmelding på hjemmesiden eller til kirkekontoret.


Assisi-tur Musikalsk rejse til Assisi 2. - 6. september med organist Elsebeth Dilling-Hansen og pastor emeritus Frede Jørgensen som rejseledere. Klosterliv, byvandringer, katolske messer med nonne- og munkesang, historien om Frans, samvær og fællesskab omkring sang hver aften. Unitas rejser står bag turen, og broder Theodor, som oprindelig er dansk, vil guide deltagerne på helt usædvanlig vis i Frans’ fodspor. Torsdag den 14. marts kl. 19.30 holdes en foredragsaften/appetitvækker i Sognehuset ved Måløv Kirke. Alle er velkomne, uanset om man vil deltage i turen eller ej. Aftenen arrangeres af Måløv Sogns menighedspleje, og begge rejseledere vil være til stede. Folder om turen kan fås ved henvendelse til Elsebeth Dilling-Hansen. 11 Børn i kirken Kirken er også for børn Er du barn i Bistrup og har lyst til at komme i kirke, er der allerede en del arrangementer for børn. ☺ Brunchgudstjenesten i januar ☺ Fastelavnsgudstjenesten d. 10. februar ☺ Sommerfesten Grundlovsdag i juni I de måneder, hvor der ikke er et børnearrangement, vil vi fremover arrangere noget for børn under gudstjenesten. 3 søndage i foråret og 3 søndage i efteråret vil der under gudstjenesten blive arrangeret noget for børn, f.eks en fortælling fra Bibelen, lidt sang eller noget kreativt. Det vil som regel være den første søndag i måneden: 3. marts, 7. april og 5. maj. Vi håber på at se dig.


Præster ved Bistrup Kirke: Kirkeinfo Sognepræst Charlotte Nørballe (kbf) Bregnerødvej 23, 3460 Birkerød Telefon 4582 1670 eller 2784 4853 Mail: ckn@km.dk Træffetid: Man., tirs. og tors. kl. 11-12 Onsdag kl. 17-18. Sognepræst Søren Christian Storvad Birkebakken 11, 3460 Birkerød Telefon 4581 0888 eller 2784 4852 Mail: scst@km.dk Træffetid: Tirs., ons. og fre. kl. 12-13 Torsdag kl. 17-18. Ansvarshavende redaktør. Organist Elsebeth Dilling-Hansen Tlf. 2162 9645 - organist@bistrupkirke.dk Kordegn Claus Bøye Baun Tlf. 2784 4850 - clb@km.dk Kirketjener Eva Thiedeke Tlf. 2784 4854 - kirketjener@bistrupkirke.dk Bistrup kirkekontor: Birkebakken 1, 3460 Birkerød Telefon 4581 2334 Mail: bistrup.sognrudersdal@km.dk Kontoret er åbent man.-fre. kl. 9-13. Dåb, bryllup og begravelse: Henvendelse til kontoret eller præsterne. Kirkens hjemmesideadresse: www.bistrupkirke.dk Forsidebillede: Anne Eistrup PoBe sats & repro. 74 45 06 70

More magazines by this user
Similar magazines