Fremtidssikre afløbssystemer. (PDF - 5.4MB) - Krüger A/S

kruger.dk

Fremtidssikre afløbssystemer. (PDF - 5.4MB) - Krüger A/S

Fremtidssikre

afløbssystemer


Løsninger med merværdi

Med udgangspunkt i vores kun ders behov arbejder Krüger

som rådgiver, entre prenør og leverandør af udstyr, service

og løsninger til:

» Drikkevandsbehandling

» Procesvandsbehandling

» Afløbssystemer

» Spildevandsanlæg

» Slambehandling

» Styringssystemer

» Jord- og grundvandsrensning

En del af verdens førende

miljøvirksomhed

Krüger er en del af Veolia Environnement, der har

aktiviteter inden for vand, energi, affald og transport.

Med mere end 300.000 medarbejdere, 120 selskaber og

aktiviteter i 70 lande er Veolia verdens førende

miljøvirksomhed. Derfor tilbyder Krüger et

bredt udsnit af verdens førende teknologier

og løsninger inden for vandbehandling

og spildevandsrensning.

Derudover samarbejder vi med andre

førende leverandører af udstyr og

komponenter, og kan derfor tilbyde

komplette helhedsløsninger, der

inkluderer styring, regulering

og overvågningssystemer

samt service af anlæg.

Vores mål er

bæredygtighed

Vores mål er at levere tekniske og

økonomisk innovative løsninger,

der beskytter miljøet og sikrer befolkningens

sundhed, så der i den

enkelte løsning tages højde for:

» Tekniske udfordringer

» Økonomiske udfordringer

» Miljømæssige udfordringer

» Sundhedsmæssige udfordringer


Danmarks

største

afløbsteam

Krügers team af specialister inden for afløbsteknik

er vokset markant og i dag er vi mere end 60

medarbejdere fordelt på vores kontorer i Køben havn,

Århus og Aalborg. Derudover samarbejder vi tæt med

400 andre kollegaer i Danmark, der er specialiseret i andre

områder inden for vandbehandling.

Alle vores projekter styres og udføres af specialuddannede projektledere,

der ud over et dybt fagligt engagement og erfaring også har

gode leder­ og samarbejdsevner.

På forkant med udviklingen

Krüger udvikler løbende nye tekno logier, værktøjer og styringssystemer

inden for intelligente afløbssystemer. Det gør vi i

sam arbejde med universiteter og vores egne udviklingscentre.

Krüger er derfor også udpeget til at være hele Veolia­koncernens

globale videnscenter inden for avanceret afløbsteknik.

Krüger har ekspertisen,

modellerne og teknologierne,

der hver for sig eller i kombination

kan give den rigtige løsning

på håndtering af regn­ og

spildevand. Vi tager udgangspunkt

i de lokale forhold og sikrer, at løsningen

tilpasses det konkrete behov.

Spar på energien

– reducér CO2-udledningen

Vi arbejder bevidst med at

minimere carbon footprint

i vores løsninger.

3


Hydraulisk analyse

af afløbssystemet

Krüger har stor ekspertise i at udføre hydrauliske analyser

af afløbssystemer ved hjælp af modeller. Modellerne tilpasses

det konkrete behov – hvad enten der er brug for en

detaljeret model til afdækning af opstuvningsproblemer,

eller en mere overordnet til beregning af f.eks. bassinvolumen

eller vurdering af styringsmuligheder.

Dokumenterede befæstelsesgrader

Til fastlæggelse af befæstelsesgrader i de hydrauliske

modeller har vi udviklet en metode, hvor vi anvender luftfotos,

som analyseres ved hjælp af spektralanalyse. Herved

opnås fuld dokumentation for de afløbskoefficienter, der

anvendes i modellen.

Målinger

Krüger udfører alle typer af målinger i afløbssystemet.

Hydraulisk ekspertise og stort kendskab til alle typer målemetoder

er grundlaget for planlægning af måleprogrammer,

hvor der for eksempel måles

flow og niveau i afløbssystemet

samt nedbør. Målingerne

anvendes blandt andet til

kalibrering af hydrauliske

modeller.

4

Innovative

analyseværktøjer

Nye problematikker kræver nye værktøjer,

hvorfor vi løbende udvikler nyt software, der

sikrer effektive arbejdsmetoder og dokumenterede

modeller og løsninger.

Integrerede modeller

Ved hjælp af integrerede modeller analyserer vi det

samlede system (afløbssystem, renseanlæg og recipient),

hvor blandt andet effekter af samstyring af afløbssystem

og renseanlæg undersøges.

Sammenhæng med

afløbsdatabasen

Krügers værktøj til opbygning af modeller sikrer, at

modellen er dokumenteret, og at der er sammenhæng

med afløbsdatabasen.

Uvedkommende vand

Indsivning, fejlkoblinger og andre former for uvedkommende

vand i afløbssystemet kan identificeres ved hjælp

af sporstof og/eller analyse af måledata. Krüger har

udviklet et modelværktøj, som på grundlag af måledata

kan identificere, hvorfra det uvedkommende vand stammer.

Dette kan gennemføres som en analyse baseret på

historiske data, eller der kan foretages en on­line analyse,

hvorved tilstanden i afløbssystemet løbende overvåges.


Renovering af nedslidte kloakker

Renovering af afløbssystemer kræver nøje forberedelse, da kloakrenovering

skal sikre både kloak systemets levetid og dets funktion, og renoveringen

skal prioriteres korrekt og overholde forsyningens budget.

Derudover skal omgivelserne generes mindst muligt gennem hele processen.

I Krüger arbejder vi systematisk for at håndtere mange informationer

på en gang og renoveringsplanerne er altid udarbejdet, så de

kan overføres til GIS. Prioritering af renoveringstiltag sker på grundlag

af en risikoanalyse og sikrer mest mulig renovering for pengene.

Rekreativ

anvendelse

af regnvand

Rekreativ anvendelse af regnvand indtænkes

i dag ved planlægning af blandt andet nye byområder.

Dette kræver at vandet er rent. Krüger

designer og leverer alle typer renseteknologier,

ligesom vi tilbyder design af vådbassiner

til rensning af regnvand.

Er der krav om badevandskvalitet, leverer vi

også teknologier til desinfektion.

Terræn- og

oversvømmelsesanalyse

Når det regner kraftigt, og afløbssystemet ikke længere kan

følge med, er det væsentligt at have overblik over, hvor oversvømmelser

kan forventes. Resultatet af Krügers metode til

analyse af oversvømmelser, giver mulighed for at gennemføre

tiltag til reduktion af oversvømmelser og for at opstille

et beredskab.

5


Århus Vand investerer nu og i de

kommende år 330 mio. kroner på nye

bassiner, pumpeanlæg og udbygning

af renseanlæg. Hovedformålet med

dette er at øge den rekreative værdi af

Brabrand sø, Århus Å og Århus Havn.

Krüger har som rådgiver deltaget i

den overordnede koordinering

af projektet, hvis elementer omfatter

etablering af bassiner og efterklarings

tanke, hygiejnisering af

spilde vand og samstyring mellem

renseanlæg, afløbssystem og recipient.

Krüger deltager i udviklingen

af et overordnet styringsmodul, som

på baggrund af styring af spjæld og

pumper, samt nedbørsregistreringer

og nedbørsforudsigelser fra Århus

Vands egen radar, skal optimere

udnyttelsen af bassinerne, således at

aflastningerne fra afløbssystemet vil

blive reduceret yderligere.

6

Rent badevand i København

Et bassinanlæg under Skt. Annæ

Plads er sammen med ombygning og

lukning af andre udløb til Københavns

Havn med til at opfylde kommunens

målsætning om rent badevand i

havnen. Bassinet har et nettovolumen

på 8.000 m⁳ og opsamler regnvand og

spildevand, når det regner. Bassinets

placering stiller høje krav vedrørende

støj og lugt, hvilket er imødekommet

ved hjælp af optimalt design samt

anvendelse af effektive rense­ og renholdelsesteknologier,

som tromlesi,

bøjeklap og vakuum skyllesystem.

Usserød Å

I samarbejde med kommuner rundt

om Usserød Å overvåges miljøtilstanden

i åen samt vandstand og

vandføring meget intensivt. Krüger

overvåger systemet og bearbejder

måleresultater, så disse kan danne

grundlag for valg af rigtige løsninger

til at opnå ønsket vandkvalitet og til

forebyggelse af oversvømmelser.

Hvidovre Forsyning vil i perioden

2010­2020 foretage store udbygninger

af afløbssystemet langs Damhusåen.

Udbygningen vil reducere antallet af

overløb til Damhusåen og dermed

forbedre vandmiljøet i Damhusåen og

badevandskvaliteten i Kalveboderne.

Derudover skal udbygningen sikre, at

stuvningsniveauet i afløbs systemet

sænkes. Krüger har gennemført modelberegninger

og udarbejdet skitseprojekt

for udbygningen, som blandt

andet består af 6 km bassinledning

og 2 bassiner på henholdsvis 8.000

og 20.000 m⁳.

PAS-riste i Næstved

Næstved For syning har i Rønnebæk

området indbygget en PAS­rist (Pump

Action Screen) på indløbet til et åbent

sparebassin. Risten sidder på overløb

til bassinet og renser effektivt overløbsvandet

for partikler inden det

løber ind i bassinet. Sparebassinet

ligger i et parcelhusområde, og siden

PAS­risten blev indbygget, har beboerne

ikke klaget over lugtgener. Siden

installationen har der heller ikke været

problemer med tilstopning – den

er stort set vedligeholdelsesfri. Krüger

har leveret en række af disse PAS­riste

til forskellige lignende formål.


Kolding Spildevand har i samarbejde

med Krüger formuleret ”Vision

2020”, som indeholder mål og midler

til efter levelse af nye servicekrav,

stigende miljøkrav, klimaforandringer

mv. Krüger har i denne sammenhæng

analyseret afløbssystemet og identifi

ceret konkrete muligheder for at

optimere udnyttelsen af bassiner og

pumpestationer. Herudover undersøges

mulighederne for samstyring af

afløbssystemet og renseanlægget.

Terræn- og oversvømmelsesanalyse i Odense

På baggrund af terrænmodeller og oversvømmelsesanalyser

har Odense Vandselskab fået kortlagt hvordan oversvømmelserne

vil udvikle sig ved forskellige niveauer af

regn. Det har ført til en række konkrete tiltag i kommunen,

og man har nu ved Odense Idrætspark etableret et kanalsystem,

der minimerer risikoen for skader på bygninger

ved voldsom regn, idet kanalsystemet leder vandet ned på

atletikstadionet. Det var en investering, der var overskuelig

holdt op imod risikoen for tilbagevendende skader på gulve

og bygninger. Man har også besluttet at fjerne syv boliger

i et område, hvor oversvømmelser ikke kan undgås uden

uforholdsmæssigt store investeringer.

Søllerød Pipeline

Planlægning og projektering var

nøgleordene, da Krüger gennem 2½ år

var med til at forny spildevandsstrukturen

i Søllerød. Gamle og utidssvarende

renseanlæg blev nedlagt og nye

spildevandsledninger og bassiner er i

stedet anlagt. Løsningen blev udarbejdet

som et partneringprojekt, hvor

Krüger stod for projekteringen og

leverance af maskinudstyr.

Referencer

Den grønne bydel, Ørestaden, i

København er bygget op om natur og

vand. For at sikre god vandkvalitet i

de søer, kanaler og vandbassiner, der

binder bydelen sammen, renses vandet

i et kompakt standardrenseanlæg,

Actiflo®. I Actiflo®­anlægget reduceres

vandets indhold af suspenderet

stof og fosfor med op til 95% på bare

nogle få minutter.

Strategiplan for Lyngby-Taarbæk Forsyning

Krüger har deltaget i udarbejdelse af Strategiplan for

udbygning af afløbssystemet i Lyngby­Taarbæk Kommune.

I strategiplanen er opstillet målsætninger for funktion

under regn, udledning af regn­ og spildevand til vandområder,

arbejdsmiljø og nærmiljø samt håndtering af oversvømmelser

forårsaget af regn. Den nødvendige indsats

for opfyldelse af de opstillede målsætninger er beskrevet,

ligesom investeringsbehovet er beregnet. De identificerede

aktiviteter er herefter koordineret med hensyn til prioritering,

tidsplan og økonomi for at opnå størst effekt af hver

investeret krone.

7


8

Overblik over

spildevandssystemet

På oversigtskort i STAR2 vises den aktuelle situation i

spildevands systemet, f.eks. fyldning af bassiner. Det er

ligeledes muligt at simulere effekten af en regnhændelse

og få dette vist på skærmen.


Styresystemet

STAR2

– samme

platform til

mange formål

Krügers styringssystemer til afløb

og renseanlæg udvikles og leveres

som moduler i det velafprøvede

STAR2­system, som allerede

er installeret mere end 30 steder

i Danmark siden 1992.

Intelligente styringer

Styring af afløbssystemet og/eller integreret styring med rense anlægget

giver mulighed for at udnytte eksisterende anlæg mere effektivt. Styringen

kan foretages på forskellige niveauer, afhængig af formålet og den forventede

gevinst. Styring kan ligeledes udnyttes ved nye anlæg, hvor effekten kan

indregnes allerede i dimensioneringen, hvorved den nødvendige anlægsinvestering

minimeres.

Før en styrestrategi implementeres, afprøves den altid ved hjælp af modeller

for afløbssystem og/eller renseanlæg. Modelberegning erne viser, hvilke styringstrategier,

der giver størst effekt i forhold til den nødvendige investering.

I nogle systemer viser det sig, at simple regelbaserede styringer kan have stor

effekt, hvor potentialet i andre systemer bedst udnyttes ved hjælp af en mere

avanceret realtidsstyring.

Regnstyring på renseanlægget

Regnstyring giver renseanlægget en øget

hydraulisk kapacitet og reducerer

risikoen for slamflugt. Krügers

ATS regnstyring har på mange

renseanlæg vist sig at øge kapaciteten

med mere end 50%.

Styring baseret på vejrradar

Ved hjælp af vejrradarer måles den stedlige fordelte nedbør over et område.

Sammen med en overordnet model af afløbssystemet, bruges denne

viden til at lave en forudsigelse af tilstrømningen i spildevandssystemets

nøglepunkter. Herved opnås mulighed for i god tid at forberede afløbssystem

og renseanlæg på den kommende belastning.

9


Projektering

af afløbstekniske anlæg

Krüger har stor erfaring med projektering, udbud og tilsyn af

afløbstekniske anlæg:

» Ledningsanlæg (opgravning, no-dig, tunnelering)

» Bassiner og overløbsbygværker

» Vådbassiner

» Pumpestationer

» Trykledninger, sø- og havledninger

» Anlæg til behandling af overløbsvand og separat regnvand

Designprocessen foregår altid i tæt samarbejde med kunden,

hvilket giver sikkerhed for, at løsningen lever op til specifikke

ønsker og krav. Ved projektering har vi især fokus på:

» Funktionalitet

» Arbejdsmiljø

» Adgangsforhold

» Levetid

» Anlægs- og driftsøkonomi

» Nærmiljø

» Energioptimering

Med samarbejdspartnere i hele verden har vi adgang til værdifuld

viden om nye teknologier, som kan optimere arbejdsmiljøet

og mini mere belastningen af recipienterne, og denne viden

indarbejdes i projekteringen.

10

Teknologier til

afløbssystemet

» Riste, sier og filtre i

overløbsbygværker

» Skylle systemer til

renholdelse af

bassiner og

ledninger

» Bevægelige

overløbskanter

til sikring mod

opstuv ning og

tilbagestuvning

fra recipienter.

» Kemisk og biologisk

fældning

» UV-disinfektion

af overløbsvand

» Måleteknologier


Teknologier

beskytter vandområderne

og optimerer

arbejdsforholdene

Vandplanerne stiller krav om, at stofbelastningen af

vores vandområder skal reduceres. Dette kan blandt andet

opnås ved at reducere mængden af regnvand, der ledes

til afløbssystemet eller ved etablering af bassiner. En anden

mulighed er at installere teknologier til rensning af overløbsvand

eller separat regnvand før udledning til recipienten. Krügers palette af

teknologier strækker sig fra simpel ristning til mere avanceret kemisk og

biologisk rensning.

Strategi og struktur

Prioritering af investeringer i spildevandssystemet kræver overblik og

kendskab til de forskellige investeringsbehov. Krüger udarbejder strategi­

og strukturplaner, som afdækker investeringsbehovet inden for

forskellige områder, og hvor de enkelte investeringer samordnes og

prioriteres i forhold til hinanden. Risikoanalyser indgår som en naturlig

del af strategiplanen. I risikoanalysen identificeres de kritiske punkter i

afløbssystemet, hvorefter sandsynlighed for skader og konsekvenser af

disse vurderes og værdisættes.

Arbejdsmiljø

Gode drifts­ og arbejdsmiljøforhold er i dag et ufravigeligt krav

ved design af nye anlæg, og derfor lægger vi stor vægt på også

at kunne levere teknologier, der minimerer drifts personalets

kontakt med spildevandet.

Service

Krüger udfører også service på tekniske anlæg,

således at vores kunder ikke behøver at afsætte

mandskab til opgaven. 11


Skærpede krav

til afløbssystemet

I disse år er der stor opmærksomhed på afløbssystemernes

kapacitet og de mange krav og

forventninger, der skal håndteres.

» Vandrammedirektivet stiller krav om

god økologisk tilstand i vandområder

» Funktionspraksis definerer tilladelige

oversvømmelser fra afløbssystemet

» Vandsektorloven stiller krav om effektivitet

» Borgerne forventer højt service niveau og rent badevand

» Afløbssystemet skal løbende fornys og vedligeholdes

» Arbejdsmiljøet er i fokus

Oven i dette er det nødvendigt at forholde sig til klimaændringer, der

medfører øget nedbør og vandstandsstigninger. Så alt i alt er det nødvendigt

med nytænkning i håndteringen af regn­ og spildevand.

Krüger A/S

Gladsaxevej 363

DK-2860 Søborg

Tel +45 39 69 02 22

kruger@kruger.dk

www.kruger.dk

Integrerede

spildevandsløsninger

Hos Krüger tager vi udgangspunkt i det

samlede spildevandssystem – afløbssystem

og renseanlæg – fordi det giver det bedste

grundlag for at levere løsninger, der minimerer

risikoen for oversvømmelse, beskytter

vore recipienter bedst muligt,

og som giver sikkerhed for

optimale investeringer.

More magazines by this user
Similar magazines