Efterårsproblemer i soholdet?

bors.mark.dk

Efterårsproblemer i soholdet?


ingen forskel på kuldstørrelsen (kilde: VSP’s

løbemanual).

Alt arbejde i løbeafdelingen skal være systematisk,

anvend den tid og de ressourcer,

der er behov for.

Soen insemineres med 20-24 timers mellemrum.

Efter inseminering sættes soen

ned på 3 Fes, indtil hun scannes drægtig,

hvorefter hun sættes yderlig ned til 2,25-2,5

Fes. 4 uger før faring sættes soen igen op til

3,5-4 Fes.

Fodring

En udfordring, som hører sensommeren til,

er håndteringen af nyhøstet korn.

Nyt korn opfører sig anderledes igennem

møllen, end gammelt korn gør. Derfor er

det vigtigt, at der med jævne mellemrum,

gerne 1 gang om ugen, laves en sigteprøve

med Bygholmssigten. Lav en sigteprøve af

hvededelen i foderet og få rettet møllen til, så

fordelingen i Bygholmssigten igen er optimal

i forhold til den dyregruppe foderet er til. Når

formalingen af hvededelen passer, formales de

øvrige råvarer på samme indstilling.

18

dansk avl s ny t · september 2010

Partikelstørrelse Slagtesvin Søer

Fint formalet Groft formalet

< 1 mm 70-80 35

1-2 mm 20-30 40

2-3 mm 0 20

> 3 mm 0 5

Udgangspunktet til slagtesvin og smågrise

er fi nt formalet, mens der til søerne og poltene

tilstræbes at ramme groft formalet korn.

Dette skal selvfølgelig rettes til individuelt

efter besætningens mavesundhed.

Næringsstofi ndholdet i det nye korn er også

anderledes end den gamle høst. Derfor er det

vigtigt at få analyseret repræsentative prøver

af den nye høst. Tag gerne en håndfuld korn

fra hver vogn, som opsamles i en spand. Kornet

blandes i spanden, hvorefter der udtages

den endelig prøve, som indsendes til analyse.

Indtil analysesvarene kommer, famles der

lidt i blinde med hensyn til blanderecepterne.

Landmanden ved ikke præcist, om foderet

indeholder det, som recepterne viser. Derfor

er det utrolig vigtigt, at landmanden bruger

sine øjne og sunde fornuft inde i stalden. Se på

grisene, og se hvordan de reagerer på foderet,

ret recepterne til efter hvad du ser.

De foreløbige analyser af dette års vinterbyghøst

tyder på, at protein- og fosforniveauet

er tilbage på 2007-niveau efter 2 høstår

med lave niveauer.

En tommelfi ngerregel har altid været at

putte ekstra E-vitamin i foderet de første

måneder efter høst - 2 kg E-25.000 pr.

1.000 Fes var en billig forsikring. Prisen på

E-vitamin er desværre blevet femdoblet i de

sidste år, så man kan bestemt ikke kalde det

en billig forsikring længere - tværtimod. Derfor

handler det igen om at bruge sin sunde

fornuft. Kig dine blandinger igennem og se

hvad indholdet af E-vitamin er. I de fl este

dieblandinger og smågriseblandninger under

20 kg ligger niveauet af E-vitamin så højt,

More magazines by this user
Similar magazines