beretning - HK

hk.dk

beretning - HK

Til medlemmer af HK/Stat Hovedstaden

2010

beretning

Hovedstaden

1

www.hk.dk/stat


eretning

BErEtning 2010 HK/StAt HovEdStAdEn

2

HK/Stat Hovedstadens

ordinære generalforsamling

MANDAG DEN 7. MARTS 2011

HK Hovedstaden, Artillerivej 30, rund mødesal

KL. 16.30 – dørene åbnes kl. 16.00

DagsorDen

1. godkendelse af forretningsorden

2. valg af dirigenter

3. valg af stemmeudvalg

4. Årets tillidsrepræsentant og HK-arbejdsmiljørepræsentant

5. Bestyrelsens beretning

6. indkomne forslag

a HK/Stat Hovedstaden

b HK Hovedstadens repræsentantskabsgeneralforsamling

7. valg HK/Stat Hovedstaden

a Næstformand for 2 år

b 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år

og 5 suppleanter for 1år

HK Hovedstaden

c 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år og

3 suppleanter for 1 år til HK Hovedstadens bestyrelse

d 9 repræsentantskabsmedlemmer for 2 år og 15 suppleanter for

1 år til HK Hovedstadens repræsentantskabsgeneralforsamling

8. Eventuelt

HK/Stat Hovedstaden

Ulla Moth-Lund Christensen

Formand

Peter Raben

Næstformand


Kære Alle,

Endnu et år er gået i HK/Stat Hovedstaden. Det har været et år med barske

udfordringer – udfordringer vi heldigvis ikke ser så tit. Men det har også

været et år med nye udfordringer, nye initiativer, som er med til at vise,

hvad vi kan som HK’ere. Vi har sat fokus på vores fag, uanset hvor vi har

været. Vi har besøgt over 95 arbejdspladser, registreret 22 nye klubber og

fået valgt 68 nye tillidsrepræsentanter, 91 nye stedfortrædende tillidsrepræsentanter

og 35 nye arbejdsmiljørepræsentanter.

Vi har arbejdet med at få organiseringsmodellen bragt ud til arbejdspladserne

– og vi fortsætter i 2011.

2010 har været præget af fyringer i et omfang, som til tider ingen ende

syntes at tage. Der ligger en fortsat udfordring i 2011, hvor de statslige

budgetter fortsat er stramme med afskedigelser, forflyttelser og omstruktureringer

på dagsordenen mange steder.

Men det er ikke kun ulykke det hele. Og vi vil vælge at tage de udfordringer

op, som kommer fremover.

2010 har også været anderledes i forhold til bestyrelsen og til afdelingen.

Det kan næsten ikke være andet, når der sætter sig en ny formand i

stolen. Vi har i år valgt at skrive beretningen på en lidt anden

måde – derfor sidder du nu med både afdelingens –

og bestyrelsens beretning i hånden. Begge skriftlige

dele af beretningen er jo et udtryk for, hvad vi har

brugt året på. Derfor vil den mundtlige beretning

være mere fremadrettet, hvad vil vi som bestyrelse,

hvor skal vi hen?

Vi håber, du finder beretningen interessant.

Mange hilsner

Bestyrelsen

foto mikkel østergaard

HK/Stat

Hovedstadens

generalforsamling

den 4. marts blev

Ulla Moth-Lund

Christensen valgt

som formand.

3

I foTo MIKKeL ØSTergAArd

www.hk.dk/stat


eretning

BErEtning 2010 HK/StAt HovEdStAdEn

4

Xxxxxxxxx xxx xx

xx xx xx xxxx xx x

xx xx xxx x x xxx x

xxx x xx xx xx

Træge lønforhandlinger i Forsvaret

kræves gransket

Endnu en gang viste det sig svært at få gennemført en

egentlig lokal forhandling om Ny Løn i Forsvaret. Årsagen

er, at midler og rammer styres centralt fra af Forsvarets

Personeltjeneste (FPT), og det betyder, at den

lokale handlefrihed i forhold til løn begrænses. Konsekvensen

er, at medarbejderne typisk får engangsvederlag

frem for varige eller midlertidige tillæg, ligesom

det kan være en træg proces at blive placeret i den rigtige

løngruppe, fordi det skal gøres fra centralt hold. Alt

dette strider mod intentionerne i Ny Løn, hvor det netop

Op til årets politiforlig gik Landsklubben HK Politiet

proaktivt til værks. De kontaktede partiernes retspolitiske

ordførere med ønsker om at få øremærket penge

til det administrative område. Rette hænder til rette opgaver

var budskabet, som argumenterer for, at HK’ere

er bedre end politifolk til at løse administrative opgaver.

Tilmed skal de ikke ud over den opgaverelevante

kompetenceudvikling have politifolkenes obligatoriske

uniformer og skydekurser. Kort efter viste det sig, at

forliget blev indgået mellem finanspolitikere, hvilket indikerer,

at økonomi og effektivisering har spillet en væsentlig

rolle. ‘Udvalget for en budgetanalyse af politiet

2009-2010‘ modtog i forsommeren en række bestilte

konsulentrapporter blandt andet fra McKinsey. Forliget,

som kom i november, gælder i modsætning til tidligere

forlig kun for et år og lægger op til, at det skal gå med

skal være den lokale ledelse, der forhandler med tillidsrepræsentanterne

ud fra de lokale økonomiske forhold,

og hvor Ny Løn blandt andet skal bruges til at belønne,

når medarbejderne kompetenceudvikler sig og

påtager sig nye funktioner. Med baggrund heri er der

stillet krav til OK11 om at have særligt fokus på Ny Løn

i Forsvaret. Det drejer sig om at håndtere den centrale

styring af lønmidlerne samt at skabe bedre muligheder

for løngruppeskift.

Etårigt politiforlig giver foreløbig arbejdsro

at implementere rapporternes anvisninger om effektivisering

og omstrukturering. For HK’erne var resultatet

overvejende positivt, da bevillingen for servicecentrene

bliver forlænget til udgangen af 2011. Man har også i

forliget valgt at ophæve politiets historiske styrkemål,

som foreskriver, at der fast skal være 11.100 politifolk.

Ledelsen har dermed fået den ønskede fleksibilitet, ved

at de nu kan regulere på antallet inden for alle medarbejdergrupper.

Sideløbende med implementering af

forliget er et effektiviseringssekretariat i gang med at

se på flere besparelser. Specifikt peger McKinsey på at

effektivisere Københavns Politi ved at sammenlægge

Station Lufthavn og Station Amager. Også et omorganiseringssekretariat

kigger på effektiviseringer inden

for blandt andet HR. Områder som kan få betydning for

HK’erne senere.

foto mikkel østergaard

Selvom implementeringen

af forsvarsforliget

for 2010-2014

blev besluttet i juni,

stod det først klart

sidst på året, hvordan

det skulle udmøntes

og kun på enkelte

områder.


Langtrukken udmøntning

af forsvarsforlig

medfører frustrationer

22. juni blev det besluttet i Forsvarsministeriet, hvordan Forsvarsforlig

2010-2014 skal implementeres. Notatet lægger op til effektiviseringer

i form af afskedigelser og personaleflytninger, men først i

december er udmøntningen af forliget gået i gang og kun på enkelte

områder. At processen er trukket ud så længe, har afdelingen mærket

som frygt og frustration blandt medlemmerne, som har skullet

vente i over et halvt år på at få vished stillet i udsigt. Andre effektiviseringsramte

har som regel fået besked om eventuel afskedigelse

et par uger efter udmøntningen. Selvom den lange proces har påvirket

det psykiske arbejdsmiljø blandt Forsvarets medarbejdere i negativ

retning, er der også grund til lettelse, da antallet af fyringer ved

årets slutning ikke tegnede til at blive så højt, som det i første omgang

var forventet. Det endelige antal vil dog først være kendt i løbet

af 2011.

Københavns Universitet

skærer ned på

trods af overskud

I årets første måneder blev cirka 130 medarbejdere

ved Københavns Universitet sagt op, heraf mindst 25

HK-området. Næste hug kom i december, hvor universitetets

bestyrelse vedtog et budget, der indebærer

afskedigelse af op til 200 medarbejdere. Præcis hvor

mange HK-ansatte, det drejer sig om, er endnu uvist.

Det sker, fordi ledelsen ønsker at udjævne de besparelser,

som regeringen har udmeldt i 2012 og fremover.

KU tager hul på dem ved at spare samlet set 27 millioner

på det administrative område allerede i 2011. Det

kritiseres af tillidsrepræsentanter fra hele universitetet.

De finder fyringsbudgettet ekstra kontroversielt

ved, at KU har haft overskud i 2010 og igen budgetterer

med overskud i 2011. I HK/Stat Hovedstaden kan man

konstatere, at de indkomne opsigelsessager fra universitetet

i stigende grad er begrundet med langvarig sygdom.

Om det skyldes lavere tolerance fra ledelsen eller

højere stressniveau blandt medarbejderne er uklart.

foto tomas bertelsen

Nedskæringer og

omstruktureringer

i Beskæftigelsesministeriet

Cirka 80 personer, heraf 19 HK-ansatte, er blevet afskediget

i Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med

nedskæringer og ressortomlægninger i 2010. Det gik

hårdest ud over Arbejdsdirektoratet og Arbejdsskadestyrelsen,

som måtte afskedige det største antal medarbejdere.

Ved årets udgang blev Arbejdsdirektoratet

nedlagt, og den tilbageværende del af medarbejderne

er flyttet med deres opgaver og fordelt mellem Pensionsstyrelsen

og Arbejdsskadestyrelsen. De øvrige styrelser

slap med at skulle afskedige 1-3 HK-ansatte. Arbejdstilsynet

gik helt fri, idet de ved en tidligere afskedigelsesrunde

havde afskediget flere medarbejdere

end de skulle.

HK-medlemmer samlet til møde

på Københavns Universitet.

5

www.hk.dk/stat


eretning

BErEtning 2010 HK/StAt HovEdStAdEn

Trafikstyrelsen rummer

nu både Statens

Luftfartsvæsen og

Færdselsstyrelsen

I efteråret besluttede transportministeren at nedlægge Statens Luftfartsvæsen

med virkning fra 1. november og i stedet sammenlægge

det med Trafikstyrelsen. Tidligere på året er også Færdselsstyrelsen

blevet lagt sammen med Trafikstyrelsen. Det betyder, at arbejdspladsens

faciliteter og afdelinger i øjeblikket er spredt ud over

tre forskellige adresser. Planen er, at der skal findes en ny adresse

i løbet af første halvår 2011, som kan rumme hele Trafikstyrelsen.

Om sammenlægningerne medfører afskedigelser på HK-området er

endnu uvist.

6

Sej kamp for ny

overenskomst i DR

Risikoen for sort skærm i de danske stuer var overhængende

op til indgåelsen af DR-overenskomsten

2010. Klokken 05:30 den 30. juni enedes parterne om

de overordnede rammer for de fem omfattede fagforbund,

og kort efter blev HK’s specielle del afsluttet. På

det tidspunkt havde man siddet ved forhandlingsbordet

siden dagen før klokken 10. Var der ikke indgået en aftale

inden 1. juli, ville strejken være brudt ud. Det første

møde blev holdt i april, men gik hurtigt i hårdknude på

grund af uenighed – især om lønnen. Derfor blev forhandlingerne

overgivet til forligsinstitutionen, som først

indkaldte parterne til møde i juni. Forliget blev efterfølgende

sendt til urafstemning blandt de 206 stemmeberettigede

HK’ere, hvoraf 61 procent valgte at stemme.

Ud af dem stemte 72 procent ja til forliget. Resultatet

blev en toårig overenskomst.

Dansk Røde Kors må

ryste op med mere

end 2,3 mio. kroner

til glemt pension

Dansk Røde Kors har gennem mere end fem år undladt

at indbetale pension til flere hundrede medarbejdere

fordelt på flere faggrupper. Efter at et enkelt medlem

henvendte sig til HK/Stat Hovedstaden for at høre, om

pensionen fra Dansk Røde Kors’ asylafdeling var korrekt,

blev det afsløret, at der var et generelt problem

med manglende pensionsindbetalinger til medarbejdere

i Dansk Røde Kors’ asylcentre. Der var dermed tale

om et brud på overenskomsten. Sagen blev overgivet til

HK/Stat og via tillidsrepræsentanter blev det opsporet,

hvilke medarbejdere der var omfattet. I alt har Dansk

Røde Kors i løbet af 2010 måttet slippe 2.371.000 kroner

i efterbetaling af pension og 196.000 kroner i renter

til 222 medarbejdere. I første omgang er der efterreguleret

for fem og ni år tilbage i tiden. Aktuelt undersøger

man i HK/Stat, om der kan rejses krav for medarbejdere,

der har forladt Dansk Røde Kors for endnu længere

tid siden. I Dansk Røde Kors’ asylafdeling er der nu indført

en procedure, som skal sikre, at der ikke sker noget

lignende i fremtiden.


Vejledningsmøder for opsagte

medarbejdere er sat i system

Adskillige gange i løbet af året er statslige arbejdspladser blevet

ramt af nedskæringer, som har ført til afskedigelser. Det forsøger

HK/Stat Hovedstaden at komme i møde, ved efter aftale med tillidsrepræsentanterne

at sætte ind allerede inden afskedigelserne er sat

i værk. I flere tilfælde, fx ved afskedigelsesrunden i ØSC, har afdelingens

faglige konsulenter været til stede på dagen for udlevering af

varslingsskrivelser for at støtte og vejlede de berørte medlemmer.

På grund af de mange spørgsmål og den usikkerhed, der opstod med

de første afskedigelsesrunder, indkaldte afdelingen til møde på Artillerivej

for de berørte medlemmer. Her var også HK Hovedstadens

uddannelseskonsulent, Henning Jørgensen, og repræsentanter for

Job og Vejledning tilstede. De fremmødte fik blandt andet svar på

spørgsmål om dagpenge, jobmuligheder, kompetenceudvikling, uddannelse

og efterløn. I alt tre af den type møder er holdt i 2010, og

på grund af udsigterne til flere nedskæringer, har afdelingen nu besluttet,

at vejledningsmøder for opsagte medlemmer skal afholdes

en gang om måneden af tre timers varighed, så længe der

illustration llustra

Et mødekoncept for de kolleger, som ikke fik en fyreseddel

ved nedskæringsrunderne, er afprøvet og under

udvikling. Tanken bag det er, at så længe afskedigelserne

kun er varslet og ikke effektueret, er alle lige

hårdt ramt. Desuden kan det være belastende at være

ladt tilbage på en arbejdsplads, hvor kolleger er sparet

væk, og arbejdsmængden er den samme. To gange i efteråret

er der indkaldt til fyraftensmøde for ikke-fyrede

medarbejdere fra nedskæringsramte arbejdspladser.

Det drejede sig om Statens Seruminstitut og ØSC. Beg-

er behov for det. For nogle medarbejdergruppers vedkommende er

opsigelser fulgt af penge til kompetenceudvikling, og i de tilfælde er

Henning Jørgensen i kraft af sit overblik over kursusmulighederne

behjælpelig med at finde eller arrangere billige uddannelsesmuligheder

i fx HK- eller AMU-regi. Men udover vejledning på fællesmøderne

er det også muligt at få efterfølgende individuel rådgivning

hos uddannelseskonsulenten og få lavet en realkompetencevurdering.

Med den kan man målrette sin profil i retning af de job, man kan

tænke sig at søge. Mange har benyttet sig af den opfølgende specifikke

vejledning - både i grupper og som enkeltpersoner.

HK/Stat Hovedstaden har udviklet mødekoncepter

både for fyrede og ikke-fyrede medlemmer.

Der skal også tages hånd om de ikke-fyrede

ge gange med oplæg fra chefkonsulent Finn Kistrup,

som blandt andet er ekspert i organisations- og medarbejderudvikling.

De fremmødte gav udtryk for at have

fået en god og relevant oplevelse, men da det er en dyr

løsning med en ekstern konsulent, er et tilsvarende

mødekoncept under udvikling i forbundets kursusafdeling.

Fremover vil møder for de tilbageværende blive

et fast tilbud ved større fyringsrunder og vil i andre tilfælde

være en mulighed, der kan aftales med områdets

faglige konsulent.

7

www.hk.dk/stat


eretning

BErEtning 2010 HK/StAt HovEdStAdEn

8

Ny kursusby for

HK’erne i Grønland

I 2010 valgte HK’s områdeklub i Grønland at rykke deres årlige generalforsamling

og efterfølgende kursus til Ilulissat i Vestgrønland. Tidligere

er arrangementet afholdt i Nuuk. Kursets emne var konfliktløsning,

det var tilrettelagt af forbundets kursusafdeling og arrangeret af

HK/Stat Hovedstaden. Byen Ilulissat, som er Grønlands tredjestørste,

ligger nord for polarcirklen, så deltagerne fik oveni flere dages faglige

aktiviteter i juni måned oplevelsen af midnatssol samt panoramaudsigt

til fjord og isbjerge. Områdeklubben har cirka 30 medlemmer,

men antallet falder, i takt med at nye medarbejdere ansættes på grønlandsk

overenskomst. Udsendte ved politi og domstole har dog selvstændig

overenskomst, der forhandles med Finansministeriet.

Bornholm er nu ét

samlet fagligt område

I efteråret besluttede man som noget nyt i afdelingen, at en faglig

konsulent tager sig af synligheden på Bornholm. Arbejdspladserne

er stadigvæk fordelt blandt de konsulenter, der er ansvarlige for de

relevante ministerieområder. Den nye model, der blev etableret i efteråret,

og den fremtidige plan står på et månedligt dagsbesøg, hvor

konsulenten tilbringer halvdelen af tiden hos HK i Rønne og resten

som besøg på arbejdspladserne. Alle øens 20 arbejdspladser i HK/

Stat-regi, vil blive besøgt. I den forbindelse vil mindre sager blive

løst lokalt, ligesom konsulenten vil medvirke ved de lokale lønforhandlinger.

De mere omfattende sager vil fortsat blive behandlet i

Hovedstaden. Medlemmerne har været glade for initiativet, som skal

medvirke til, at HK bliver mere synlig på øen. Også tillidsrepræsentanterne

hilser det velkomment og har ytret ønske om arrangementer,

hvor emner som stress og Ny Løn tages op. Også møder om den

kommende overenskomst er på ønskelisten.

Blæst om pension

på Færøerne

HK-medarbejdere ansat på dansk overenskomst på Færøerne fik sig

en overraskelse, da Lagtinget i 2010 meldte ud, at man ville indføre

en obligatorisk, færøsk pensionsordning for alle. Man havde nemlig

ikke taget højde for, at ansatte på dansk overenskomst allerede har

en obligatorisk ordning gennem Sampension. Hvis udmeldingen ville

blive gennemført, ville det betyde, at arbejdsgiveren hver måned

skulle indbetale bidrag af op til dobbelt størrelse. Den færøske pensionsordning

var til gennemsyn hos HK/Stat Hovedstaden, HK/Stat

og OAO. Samtidig var den også omkring ressortministerierne, hvorfra

der blev svaret, at såfremt der blev indført obligatorisk pension

i færøske selskaber, ville man kræve en undtagelse i ordningen for

ansatte på dansk overenskomst. Den endelige afgørelse vil komme

senest i sommeren 2011, så udfaldet kendes derfor endnu ikke. Afdelingen

har gennem en årrække haft cirka 60 medlemmer på Færøerne,

og der er en jævn tilgang af elever.

organiser Pia Michelsen fik i november fast plads

i HK/Stat Hovedstaden og har sammen med de syv

andre organisere i HK Hovedstaden fået forlænget

ansættelsen til 31. december 2011.

Organiser-projektet

forlænges til

december 2011

I 2009 ansatte HK Hovedstaden fire organisere til et toårigt

projekt. I dag er perioden forlænget til udgangen

af 2011, antallet af organisere fordoblet, og den ene af

dem, Pia Michelsen, fik i november fast plads i HK/Stat

Hovedstaden. En af funktionerne er at introducere tillidsrepræsentanterne

for organiseringstanken, en anden

at gå ud og opsøge arbejdspladser. Aktuelt sker det

på CBS, i Landsskatteretten og på Københavns Universitet.

Organisering betyder opbygning af fagforeningen

på arbejdspladsen, og ved hjælp af værktøjer, der kortlægger

relationer, forsøger organiseren at samle medarbejderne

om fælles sager i hverdagen. Både medlemmer

og ikke-medlemmer involveres og skal tage

ansvar. På den måde kan man gøre det synligt, hvilke

fordele der er ved at være med i et fagligt fællesskab.

Målet med organiseringsprojektet er på sigt at tiltrække

flere medlemmer til HK.

illustration lustra foto

mikkel østergaard


foto mikkel østergaard

Organisering gav HK synlighed og

gennemslagskraft på CBS

Ved årets begyndelse havde HK’erne ved CBS kun én

tillidsrepræsentant. Nu har de hele fem. Dermed er alle

administrative områder dækket ind. Det er et resultat

af den organiseringsindsats, der begyndte i HK Hovedstadens

regi i efteråret 2009. De nye faglige klubber

har fra begyndelsen været aktive, og tillidsrepræsentanterne

er gået ind i et tæt samarbejde med de øvrige

faglige organisationers repræsentanter på stedet. Den

aktuelle udfordring er, at CBS mangler over 30 millioner

kroner på budgettet i de næste to år, hvilket i 2010

førte til nedlæggelse af Learning Lab og dermed afskedigelser

af tre administrative medarbejdere. Fremadrettet

vil besparelserne føre til flere strukturændringer

og cirka 75 afskedigelser på TAP-området. Midt i krisen

var dog også en sejr: For den samlede gruppe af tillidsrepræsentanter

fik ved at gøre indsigelse sikret, at retningslinjerne

om en måned til afværgemanøvrer blev

overholdt, efter beslutningen om afskedigelser var taget.

I første omgang var afsat mindre end en uge. Tillige

med at være kastet ud i praktiske erfaringer er de nye

tillidsrepræsentanter i fuld gang med at tage TR-uddannelsen.

Planen er, at i løbet af 1. kvartal 2011 vil de

være selvkørende, således at organiser Pia Michelsen

vil trække sig ud og overlade kontakten med CBS til den

ansvarlige faglige konsulent i afdelingen.

Som resultat af et organiseringsforløb har

HK’erne på CBS fået tillidsrepræsentanter på

alle fem administrative områder.

9

www.hk.dk/stat


eretning

BErEtning 2010 HK/StAt HovEdStAdEn

Årets aktiviteter for

tillidsvalgte i HK/Stat

Hovedstaden

24. marts: Fagligt seminar. Gennemgang af et samlet afskedigelsesforløb,

hvor HK’s uddannelseskonsulent fortalte om HK’s tilbud til

arbejdsgiverne om kompetencepakke for de afskedigede.

15. april: Temadag om evaluering af Ny løn. Hvad kan jeg gøre for at

optimere vores lønaftale/lønpolitik, og hvad kan jeg gøre for at aktivere

mine medlemmer?

20. maj: Regionalmøde forud for udtagelse af krav til overenskomstforhandlingen

2011 på det statslige område.

8. april og 3. juni: Kursus i samarbejde med Sampension: Indblik i

pensionsforhold, om samspillet med de offentlige ydelser, og hvordan

de gode pensionsordninger kan bruges mere værdiskabende i

TR-arbejdet.

26. maj: Fagligt seminar om ansættelser i fleksjob. HK/Stat Hovedstaden

besluttede at uddelegere forhandlingsretten for ansættelse

af personer i fleksjob til tillidsrepræsentanterne pr. 1. juli 2010.

4. juni: Regionalmøde forud for udtagelse af krav til overenskomstforhandlingen

2011 på det statslige område.

13. - 14. september: Kursus om pension i samarbejde med Sampension.

Internat på Klinten i Rødvig.

16. september: TR-Forum. Find orkanens øje. Du har sikkert ind

imellem oplevet at stå i en orkan, hvor det både raser uden for dig og

inden i.

5., 6. og 7.november: Opfølgning på TR-forum: Kommunikation og

relationer. Kursus (eksternat), som indeholder forskellige processer

og værktøjer, som vil forbedre din kommunikation, din evne til at

lede dig selv og dine relationer.

10

I 2010 har nytænkning været

nøgleord for tillidsrepræsentanternes

uddannelse

Bedre TR-dækning

på professionshøjskolerne

I november endte HK’erne på Professionshøjskolen Metropol

– trods en forlænget proces, som ikke opfyldte

alle deres ønsker – alligevel med at få stiftet yderligere

tre klubber og valgt tilsvarende antal tillidsrepræsentanter.

Uddannelsessammenlægninger og flytninger

på højskolens omr£åde havde i begyndelsen af året

medført, at højskolen opsagde samtlige TR-aftaler ved

udgangen af maj, fordi man ønskede, at tillidsrepræsentanterne

skulle tilhøre de samme afdelinger som

deres medlemmer. Alle klubber blev derfor opløst, og

tillidsrepræsentanterne skulle vælges på ny. For tre tillidsrepræsentanters

vedkommende forblev strukturen

uændret, de øvrige dækker ændrede områder, og dertil

kommer de helt nye klubber. På Professionshøjskolen

UCC har man ikke haft strukturændringer i 2010, men i

kraft af, at en tillidsrepræsentant trak sig fra at dække

tre spredte områder til kun at dække et, blev der dannet

to nye klubber og valgt yderligere to tillidsrepræsentanter,

således at alle afdelinger nu er dækket ind.

illustration llustra


Organisering indgår i nyt koncept

for TR-nyvalgsmøder

Ikke alene er der i årets løb afholdt flere og længere møder for nye

tillidsrepræsentanter, konceptet for møderne er også blevet nytænkt.

Otte gange mod seks-syv de tidligere år har afdelingen indkaldt

op til 25 nyvalgte tillidsrepræsentanter for at introducere dem

til opgaverne. Efter formandens indledning om HK’s opbygning, bliver

deltagerne undervist af to faglige konsulenter i klubarbejde, arbejdspladssamarbejde

og mange andre TR-relaterede emner. Hvor

møderne tidligere ville slutte ved frokost, er de nu heldags, og der er

tilføjet et nyt element: organisering. Organiser Pia Michelsen fortæller

om organiseringstanken og introducerer et kortlægningsværktøj,

Nu foregår

TR-grunduddannelsen

i afdelingsregi

Til forskel fra tidligere år er det fra og med 2010 afdelingen selv, der

står for at arrangere og afvikle tillidsrepræsentanternes grunduddannelse.

Før blev de arrangeret af forbundets kursusafdeling, og

som regel afholdtes de som internatkurser på kursusejendommene

Klinten på Stevns og Christiansminde på Fyn. Mange nye tillidsvalgte

har givet udtryk for fordelene ved ikke at skulle rejse udenbys i flere

dage, og samtidig kan kurserne holdes for en lavere pris, når deltagerne

ikke skal overnatte. Som ekstragevinst på tilhørsforholdsfronten

er, at de nye tillidsrepræsentanter får hilst på medarbejderne og

oplevet afdelingens lokaler, når de er i huset. Den nye kursusform er

en stor succes, idet alle kurser har været fyldt op, og tilmed har der

været venteliste. Seks kurser blev afholdt i 2010, og der er planlagt

samme antal i 2011.

som kan bruges til at få overblik over arbejdspladsens uformelle relationer.

Overblikket hjælper tillidsrepræsentanten til at identificere

de toneangivende kolleger, og hvem der relaterer til hvem. Det kan

være en gevinst i forhold til at få skabt fælles opbakning til såvel udfordringer

i hverdagen som til fagforeningen. Udover input på selve

mødedagen får deltagerne efterfølgende tilsendt materialer. Mange

har tilkendegivet, at de er glade for det nye mødekoncept. Med til det

hører også, at nye tillidsrepræsentanter og stedfortrædere får tilbudt

en udviklingssamtale med den faglige konsulent, der har deres

område.

11

www.hk.dk/stat


eretning

BErEtning 2010 HK/StAt HovEdStAdEn

foto tomas bertelsen

12

TR-kurser om pension og egenomsorg

25 af afdelingens tillidsrepræsentanter var i efteråret

på to dages kursus på Klinten. Den ene dag blev tilbragt

sammen med Sampension, som satte deltagerne

ind i selskabets nyeste regler og tiltag med henblik på

at kunne videreformidle og anbefale ordningens goder

til medlemmerne. Dagen efter holdt psykolog og souschef

i Psykiatrifonden, Majken Blom Søefeldt, oplæg

om, hvordan man som tillidsrepræsentant passer godt

på sig selv og undgår at tage arbejdet med sig hjem.

I efteråret så et nyt koncept dagens lys: Gruppeudviklingssamtaler

(GRUS) for tillidsrepræsentanter, der

har haft opgaven i længere tid. I HK/Stat Hovedstaden

er der flere end 400 personer med tillidshverv. Derfor

vil det være en uoverkommelig opgave at holde udviklingssamtaler

med alle individuelt, som det er tilfældet

med de nyvalgte. Det vil være de faglige konsulenter,

der indkalder til samtalerne, og grupperne vil blive

sammensat efter område. Er der et netværk i forve-

Christina Velling Munk

kom intetanende hjem

fra bryllupsrejse og blev

udnævnt til årets Tr.

Deltagerne var meget glade for arrangementet og har

ytret ønske om at få oplægget gentaget. Afdelingen har

derfor planer om at afholde et fyraftensmøde i 2011

for alle medlemmer med Majken Blom Søefeldt. Endelig

blev to hold a cirka 25 tillidsrepræsentanter i maj og

juni inviteret på endagskursus hos Sampension. Denne

kursusform er ny, idet kurset tidligere er afholdt sammen

med Kommunal af to dages varighed og med Sampension

på dagsordenen den ene af dagene.

GRUS – en mulighed for erfarne tillidsfolk

jen, vil GRUS’en foregå i dette, og hvis ikke, vil tillidsfolk

med lignende udfordringer blive indkaldt sammen.

GRUS-deltagerne definerer selv, hvad de har behov for

ud fra deres hverdag, og hvor afdelingen eventuelt kan

sætte ind med råd og tiltag. De første samtaler vil finde

sted i foråret 2011. Såfremt tillidsrepræsentanten

yderligere ønsker en TRUS (tillidsrepræsentantudviklingssamtale

individuelt), så aftales det med den faglige

konsulent på området.

Udnævnelsen som årets

TR kom helt uventet

Da Christina Velling Munk fra Retten i Glostrup mødte op til bestyrelsesmøde

i sin HK-klub en martsmorgen, vidste hun ikke, at kolleger og repræsentanter

fra HK/Stat Hovedstaden stod klar til at modtage hende med gaver

og lykønskninger. Op til havde hun nemlig været på bryllupsrejse og

var derfor uvidende om, at hun var indstillet og kåret til årets TR på HK/

Stat Hovedstadens generalforsamling ugen inden.

I begrundelsen lød det blandt andet, at ‘hun

trods sin alder har vist, at hun er den helt

rette tillidsrepræsentant. Ikke mindst

på baggrund af det store arbejde hun

har gjort i forbindelse med Ny Løn, men

også i dagligdagen, hvor hun er meget

synlig og åben over for medlemmerne‘.

Christina Velling Munk var på det tidspunkt

27 år gammel og havde kun været tillidsrepræsentant

for de 75 kolleger i to år. Prisen var 8000 kroner

til klubben samt blomster og en pakke til hende.


Portalen for

Tillidsvalgte samler

faglige værktøjer

Med den nye portal, i daglig tale kaldet TV-portalen, kan

tillidsvalgte i HK nemt og hurtigt trække opdaterede

medlemslister, rette i disse eller finde de faglige værktøjer,

de måtte have brug for i hvervet. Også kursusemner

fra forbundets kursusafdeling kan de søge efter og

måske finde netop det, klubben ønsker at tage op på et

medlemsmøde. Portalen er et tiltag fra forbundet og tilgængeligt

via www.tillidsvalgte.dk. Log-in er det samme

som til www.mithk.dk. Formålet med portalen er at

samle alt TR-relevant materiale på et sted, og at de tillidsvalgte

selv kan bruge den aktivt. Endnu er den ikke

i fuld drift, da mailsystemet ikke er taget i brug. Når det

inden længe sker, vil brugerne selv kunne lave mailinglister,

og det lukkede mailforum gør, at det er sikkert at

modtage og sende personrelateret stof og andet, som

er omfattet af tavshedspligt.

HK-dagen den 8. september bød også på medlemsmøder

om trivsel på Vestegnens arbejdspladser.

Pensionsmøder i

flere varianter

Pensionen er et emne, som har været på dagsordenen

jævnligt gennem hele året. For de nye medlemmer blev

der holdt to møder, hvor overenskomst og pensionsordning

blev gennemgået. Derudover tog de faglige konsulenter

og Sampension ud til medlemmer på i alt 26

arbejdspladser under overskriften Pension og Ligeløn.

Ideen var at sætte fokus på ligeløn mellem mænd og

kvinder og manglende ligeløns afsmitning på pensionsopsparingen.

I stil med tidligere år har der også været

afholdt seniormøder, syv i alt, for medlemmer tæt på

efterløns- og pensionsalder. Endelig arrangerede afdelingen

cirka 300 individuelle pensionssamtaler, hvor

medlemmer mødes med en repræsentant fra Sampension

og får gennemgået ordningen. Sidstnævnte er

planlagt igen for 2011. Derudover er nye pensionsmødetemaer

under udvikling.

Øget fokus og struktur på

medlemsfastholdelse

HK-dag med telefonisk tjek af tilfredshed

»Hej! Jeg ringer fra HK/Stat Hovedstaden i anledning

af, at vi i forbindelse med HK-dagen har besluttet, at

vi prøver at kontakte vores medlemmer uden tillidsrepræsentant

for at høre, om du er klar over, hvad vi tilbyder

vores medlemmer …«

Overraskelsen i telefonlinjens anden ende var i

mange tilfælde stor hos de 300 medlemmer, afdelingen

ringede til på HK-dagen den 8. september. Målet var

foto mikkel østergaard

Hvis et medlem beslutter sig for at forlade HK, kan vedkommende

være sikker på at få et telefonopkald eller en mail fra HK/Stat Hovedstaden,

kort efter udmeldelsen er sendt. Afdelingen vil nemlig

gerne vide, hvad årsagen er, og hvad der skal til for at få vedkommende

til at blive. Indsatsen er kraftigt optimeret og sat i system i

2010 ved, at afdelingens bestyrelse hver måned får forelagt et lagkagediagram,

der viser antal udmeldelser, årsager, og hvor mange det er

lykkedes at fastholde som medlemmer. Især fradragsreglerne i regeringens

genopretningsplan udfordrer indsatsen for fastholdelse.

at foretage et tjek på tilfredsheden og få medlemmer i

tale, som på grund af manglende tillidsrepræsentant på

arbejdspladsen sjældent har kontakt med fagforeningen.

Mange fik faglige tips i samtalen, og de, der havde

akutte problemer, fik opfølgning. Derudover tog en del

af afdelingens medarbejdere på arbejdspladsbesøg for

at tale med medarbejdere og ledere på Vestegnen om

temaet Trivsel.

13

www.hk.dk/stat


eretning

BErEtning 2010 HK/StAt HovEdStAdEn

Vejledning til ny arbejdsmiljølovgivning

illustration llustra foto

tomas bertelsen

14

kommer i 2011

Den 1. oktober trådte de nye regler for, hvordan arbejdsmiljøarbejdet

skal organiseres, i kraft. Bekendtgørelsen

er blevet til efter trepartsforhandlinger mellem

arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Men hvordan

sidstnævnte fortolker bekendtgørelsen, er endnu

ikke meldt ud. Derfor vil der først blive afholdt informationsmøder

for afdelingens tillidsvalgte om de nye regler

i 2011. I forbundsregi er der oprettet en hjemmesi-

Nyudlærte HK’ere bliver

orienteret om regler og

rettigheder ved nyt mødekoncept

i afdelingen.

de, Arbejdsmiljøportalen, som samler alt materiale om

arbejdsmiljø. På lokal front har man i 2010 opdateret

arbejdsmiljørepræsentantdatabasen, således at man

er ajour med, hvilke personer der er HK-arbejdsmiljørepræsentanter.

De henvendelser, afdelingen modtager

om arbejdsmiljø, er stigende på det psykiske område.

Der er samtidig en stigende tendens til, at medlemmerne

ikke ønsker deres problem bragt til videre behandling.

Elevsager stiger i antal

Gennem året har antallet af spørgsmål til afdelingen omkring elevers

ansættelsesforhold været stigende. Henvendelserne kommer

ikke kun gennem telefonen, men også i forbindelse med møder og

andre sammenhænge. Derfor findes der ingen retvisende statistik på

området.

Spørgsmålene kan dreje sig om arbejdsgivere, der ikke giver eleverne

den uddannelse, de er berettigede til ifølge bekendtgørelsen.

Eller det kan være om elever, som på forskellig vis ikke opfylder arbejdsgiverens

krav. De kan også handle om, at praktikstederne har

afgivet bestemte funktioner som løn og regnskab, således at eleven

skal tage dele af uddannelsen et andet sted.

Fordi det specielle ved elevforhold er, at man ikke ensidigt kan

ophæve kontrakten efter prøveperiodens ophør, er det en god ide at

få uklarhederne belyst tidligt i ansættelsesforløbet, således at elev

og arbejdsgiver er enige om, hvordan elevtiden skal forløbe. I de tilfælde,

hvor ansættelsesforholdet opsiges inden for prøvetiden, opfordrer

afdelingen til, at pladsen bliver fyldt ud med nye elever.

Nyudlærte orienteres

om rettigheder

I det tidlige efterår tog afdelingen initiativ til et nyt mødekoncept:

’Udlært og hvad så?’ Ideen er, at de nyudlærte HK’ere bliver forberedte

på, hvad der venter dem efter elevtiden. Har de ikke udsigt til

arbejde med det samme, informeres de om, hvad Job og Vejledning

kan hjælpe med. De nyansatte får tips til den individuelle lønforhandling,

hvor det er vigtigt at få gjort opmærksom på alle ens kompetencer,

inklusiv dem der ikke knytter sig direkte til uddannelsen, det kan

eksempelvis være sprogkundskaber. Også andre ting kan komme

som en overraskelse for nyansatte. For eksempel skal der nu optjenes

til ferie, hvor der i elevtiden automatisk var ret til ferie med løn.

Det er planen, at mødekonceptet for de nyudlærte vil blive videreført

og udvidet i 2011.


Nytænkende elever

vinder rejselegater

Sædvanen tro uddelte tidligere formand, Poul Drews,

årets fagprøvepris til de tre mest bemærkelsesværdige

opgaver ved translokation for elever på Offentlig Administration

på Niels Brock den 22. juni. Prisen var et rejselegat

på 5000 kroner til hver. Spørgsmålet, om eksisterende

arbejdsgange kan gøres bedre og mere effektive,

syntes at være drivkraften i de tre vinderfagprøver,

og kendetegnende for de tre elever er, at de udfordrer

kollegernes arbejdsrutiner og anviser konkret nytænkning.

Med opgaven ‘E-fakturering på Det Humanistiske

Fakultet‘ foreslår Pia Tchikai fra Københavns Universitet

en enklere arbejdsproces, så universitet kan leve op

til sin strategi om at effektivisere de administrative arbejdsgange.

For Heidi Pedersen, som har skrevet ‘Telefontid

i Fogedretten‘, førte hyppigt ringende telefoner

i arbejdstiden til et løsningsforslag, som både sparer

tid og giver bedre borgerservice i Retten i Næstved. Fra

samme arbejdsplads kom den tredje prisvinder, Heidi

Lykke Hansen, som står bag opgaven ‘Skriv så det kan

forstås‘. Her kommer hun med forslag til, hvordan medarbejderne

ved retten i højere grad kan skrive læsevenligt

og tidssvarende.

de tre glade vindere af HK’s fagprøvepris,

som er rejselegater på 5000 kroner.

Lokale arbejdspladser

gav inspiration til

Fagfestival

Hvad dækker HK-faget over, hvordan sætter vi fokus på det, og er

det overhovedet en god ide at fejre faget? Det var spørgsmålene,

som HK/Stat Hovedstadens medarbejdere tog ud på en række arbejdspladser

og stillede til HK’erne som optakt til Fagfestival i HK/

Stat-regi. At ideen var god, blev hurtigt slået fast. Men at definere,

hvad en HK’er er, var til gengæld ikke helt nemt, idet arbejdspladsmøderne

viste, at faget spænder umådeligt vidt. På festivaldagen,

den 29. september, mødte 300 HK/Stat-medlemmer op til arrangementet

på Scandic Hotel. Undervejs sørgede afdelingens medarbejdere

for, som bordformænd, at dialogen blev holdt i gang. Også de

lokale tillidsrepræsentanter var involveret i festivalens optakt og afvikling.

Dagens forløb var bygget op som på en markedsplads, hvor

man kunne deltage i workshops og lytte til oplæg baseret blandt andet

på medlemmernes indspark om trivsel, netværk, projektarbejde,

teamudvikling, ledelse og realkompetencevurdering. Og naturligvis

blev der under fejringen af faget også sat ord på det: HK’erne er fundamentet,

dem der binder tingene sammen, er på forkant, står fast –

og er dem der ved, hvor folk er, og hvad de laver.

foto mikkel østergaard

15

www.hk.dk/stat


eretning

BErEtning 2010 HK/StAt HovEdStAdEn

Udviklingsmøder

med plads til

drømme

Hvis man over lang tid har koncentreret sig om at opbygge

specialviden, kan det begrænse ens muligheder,

såfremt der sker omlægninger på arbejdspladsen. Med

udgangspunkt i den reelle risiko for at blive ramt af

nedskæringer er det derfor vigtigt at være bevidst om,

at man højst har den seks måneder lange opsigelsesperiode

til at gøre sig klar til – og finde – et andet job.

Det var budskabet, da HK/Stat Hovedstaden hen over

året afholdt opsøgende medlemsmøder på en række

arbejdspladser, heriblandt Finanstilsynet, Plantedirektoratet,

Fødevareministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

og Søfartsstyrelsen. Oplæggene handlede om

konkrete kompetenceudviklingsmuligheder med henblik

på at sikre omstillingsparathed og minimere risikoen

for at være blandt dem, der spares væk. Men der var

også plads til at drømme: Hvad kan jeg tænke mig i mit

fremtidige arbejdsliv? Og hvad nu, hvis det var et helt

andet sted? Herudover tjente møderne til at sætte fokus

HK’ernes berettigelse, at få italesat faget og dermed

knytte forbindelse mellem mængden af kompetencer

og muligheden for at opnå mere i løn. Mange deltagere

gav udtryk for, at møderne var en øjenåbner for dem.

16

enneagrammet er et værktøj,

som kan bruges til at

typebestemme sig selv og

de mennesker, man omgås

privat og på arbejdspladsen.

FRONTKÆMPEREN

EVENTYREREN

SKEPTIKEREN

7

6

8

IAGTTAGEREN

5

FREDSELSKEREN

9

Succesfulde

introduktionsmøder

om Enneagrammet

4

Enneagrammet er et værktøj til bedre at forstå sig selv, de andre og

relationerne herimellem. Og den mulighed vækker tilsyneladende

stor interesse hos afdelingens medlemmer. Modellen blev præsenteret

på fyraftensmøder ad tre omgange; to i København og en på

Bornholm. Hver gang tiltrak arrangementet flere end det maksimale

antal deltagere. Det er derfor besluttet, at der vil blive afholdt endnu

et fyraftensmøde om Enneagrammet i 2011. På møderne gav indehaverne

af konsulentfirmaet Forvandling, Søren Stagis og Lisbeth

Holm, en introduktion til Enneagrammets ni typer og forklarer, hvordan

man hver især håndterer såvel arbejds- som privatlivet, ud fra

hvilket typenummer man er på den cirkelformede model. Ifølge konsulenterne

adskiller Enneagrammet sig fra andre udviklingsværktøjer

ved, at det udover at forklare også forpligter og motiverer en til at

komme ud af de automatiske mønstre. Dermed skulle man få langt

flere handlemuligheder. Dertil kommer, at metoden kan bruges i rekrutteringsøjemed

og i teamsamarbejde.

1

3

2

ROMANTIKEREN

PERFEKTIONISTEN

HJÆLPEREN

UDRETTEREN

illustration llustra


Karrierekvinder

deltager i

mangfoldighedsnetværk

Afdelingens netværk for karrierekvinder med anden etnisk baggrund

end dansk, ‘Vejen til karriere og udvikling‘, er som noget nyt blevet

en del af et mangfoldighedsnetværk under FIU-Ligestilling. FIU står

for Fagbevægelsens Interne Uddannelse. Samtidig fortsætter netværket,

som blev etableret i foråret 2009, i afdelingsregi, hvor deltagerne

mødes og udveksler inspiration, viden og erfaring i forhold til

karriere og udvikling. Netværket har arrangeret et fyraftensmøde for

alle HK/Stat Hovedstadens medlemmer den 22. marts 2011 kl.17.

Oplægsholderen er Soulaima Gourani, forfatter til bogen ‘Tag magten

over din karriere‘. Hun vil give nye, forfriskende input og konkrete

værktøjer til medlemmerne, så de bliver i stand til at styre deres

liv og karriere, uanset hvilke typer udfordringer de står med.

Nyt netværk for

tillidsrepræsentanter

i Nordsjælland

I april besluttede tillidsrepræsentanterne i Nordsjælland

i samarbejde med HK/Stat Hovedstaden at danne

et netværk med base i Hillerød. Da netværksdeltagerne

typisk både bor og arbejder langt fra København, er der

tidsmæssigt en fordel ved at kunne mødes i lokalområdet.

Samtidig giver netværket mulighed for, at deltagerne

kan sparre og udveksle erfaringer med hinanden

på tværs af arbejdsområder. Netværket mødes kvartalsvis,

og medlemmerne finder selv de emner, de ønsker at

tage op. Afdelingens faglige konsulenter kan deltage på

møderne og kommer eventuelt med oplæg. I årets løb

har lønforhandlinger, lønaftaler, medlemshvervning og

organisering været blandt emnerne på dagsordenen.

Uzama Younas fra Arbejdsmarkedsstyrelsen

er initiativtager til netværket

‘Vejen til karriere og udvikling‘.

Stor opbakning til

DL-F Hovedstadens

initiativer

foto mikkel østergaard

Kendetegnende for årets gang i laboranternes tværgående brancheklub

DL-F Hovedstaden er, at medlemmerne har vist en stor interesse

for at deltage i klubbens varierede udbud af fyraftensarrangementer

og undervisningsaktiviteter. På programmet har været virksomhedsbesøg

på Københavns Universitet, udflugter til Botanisk

Have og Orchidegartneriet i Fredensborg samt ikke mindst en studietur

til Prag. Medlemmerne har også vist overvældende interesse

for et dagkursusforløb i teknisk engelsk, som gik i gang i foråret. Det

betød, at antallet af hold og aftalerne med kursusudbyderen blev udvidet.

Erfaringerne fra opstarten viste, at der var behov for at tilpasse

kursernes struktur og niveauer mere detaljeret. Det vil der være

taget højde for i de kurser i teknisk engelsk, som klubben har programsat

i 2011.

17

www.hk.dk/stat


eretning

BErEtning 2010 HK/StAt HovEdStAdEn

Varieret programudbud

og samlet

medlemsstigning i

seniorklubberne

Generelt har Hovedstadens seniorklubber i 2010 tilbudt

medlemmerne et stort og varieret program, som blandt

andet har omfattet museumsbesøg, naturoplevelser,

rejsebeskrivelser, foredrag, debat, politiske arrangementer,

banko og julefrokost. Mange arrangementer

bliver til på baggrund af medlemsønsker, og i bestyrelserne

forsøger man at tilgodese alle. Selvom HK/Stat

Hovedstaden har sin egen klub for medlemmer, der har

været ansat på statens område og nu er på efterløn eller

pension, kan man sagtens vælge at være med i en af

områdets andre klubber. Det kan fx være relevant, hvis

man bor langt fra København. Der findes foruden afdelingens

egen klub seniorklubber i Frederiksværk/Frederikssund,

Helsingør, Hillerød og på Bornholm. Disse

fire er tværfagligt sammensat. I alt har seniorklubberne

i HK Hovedstadens område fået 40 flere medlemmer

end sidste år. I 2010 tæller klubberne tilsammen 7.023

medlemmer, heraf er 3.229 med i HK/Stat Hovedstadens

Pensionist- og Efterlønsklub.

18

HK-klubben ved Statens It

fik hjælp til selvhjælp

Medarbejderne i Statens It har indtil sommeren 2010 haft en omtumlet

tilværelse. Ad flere omgange er de flyttet sammen fra forskellige

ministerieområder, og der var, indtil Statens It blev en styrelse

i 2009, tvivl om dets fremtid. Desuden har de været igennem en

flytning til nye, permanente lokaler på Gammel Kongevej. HK-klubbens

bestyrelse består derfor af medlemmer, som kommer fra forskellige

kulturer og havde behov for at få opbygget en fælles. Det var

anledningen til, at man ønskede at komme på bestyrelseskursus i

HK-regi. Kurset blev afviklet på Højstrupgaard den 29. og 30. oktober,

hvor man med hjælp fra en underviser fra forbundets kursusafdeling

blandt andet fik lavet kompetenceprofiler på hver deltager og

fik lært hinanden bedre at kende. Klubben er nu selvkørende og i god

drift. I foråret 2010 blev det desuden på grund af flertal HK og ikke

PROSA, der fik overenskomstdækningen på it-området inden for Statens

It.

illustration llustra foto

lars bertelsen

Grafikerne hilses

velkommen som ny

medlemsgruppe

Den 1. maj fik de statsansatte grafikere i HK Hovedstaden

flyttet deres tilhørsforhold fra It, Medie & Industri

(IMI) til HK/Stat Hovedstaden. Det drejer sig om grafikere,

der er ansat på Københavns Universitet og Det

Kongelige Bibliotek. Efter flytningen afholdt den faglige

konsulent sammen med tillidsrepræsentanten et velkomstmøde

med præsentation og afklaring af de nye

medlemmers forventninger. I løbet af foråret 2011 vil

alle igen få en invitation, som formentlig vil blive fulgt

op af tilbagevendende kvartalsmøder. Overenskomster

eller andre faglige emner kan komme på dagsordenen

efter ønske. Grafikerne er de eneste af de tværgående

brancheklubber, der er overflyttet til Stat. De øvrige har

tilhørsforhold i Service.


Seniorklubberne er kommet

vidt omkring med årets aktiviteter

og arrangementer.

Ny landsdækkende

GVU for statsansatte

kontorfolk

Den 16. april 2010 gennemførte de første deltagere fra

staten den Grundlæggende Voksenuddannelse (GVU).

De udgjorde halvdelen af holdet på ti, der dimitterede

fra CPH-WEST med ‘Kontorspecialet med administration‘

og fik dermed papir på deres kompetencer. Deltagerne

på GVU er ansatte uden formel uddannelse, men

som har erhvervserfaring. I samarbejde med Finansministeriet,

flere af landets erhvervsskoler og HK/Stat har

HK/Stat Hovedstaden nu besluttet at videreføre uddannelsen

efter samme koncept. Men fremover vil den alene

være for statsansatte og blive udbudt i hele landet.

Deltagere fra hovedstadsområdet kan tage uddannelsen

på CPH-WEST i Høje Taastrup, og der vil være studiestart

to gange om året. Mange har vist interesse, da

det er udbredt i staten, at mange medarbejdere mangler

dokumentation for deres faglige kunnen.

16. april afsluttede Lene

Nørholtz og Annette Allentoft

gVU’en på CPH WeST som de

første statsansatte HK’ere.

It-medarbejdere

skal tilbydes formel

uddannelse

Op mod 40 procent af it-folkene i staten er uden officiel

uddannelse. Typisk fordi deres faglighed er opstået

som en interesse, eller fordi de har afbrudt uddannelser

til fordel for interessante job. Inspireret af GVU’en

for kontoransatte gik man i HK/Stat Hovedstaden i gang

med at se på, hvordan problemet kunne løses. Det førte

til et samarbejde med SCKK og siden Københavns

Erhvervsakademi. Det vil munde ud i en uddannelse,

der ligner kontorområdets, men er målrettet it-folkene.

Første skridt, som blev taget i december, er at finde

frem til, hvilke profiler de kommende kursister har.

Derefter vil man vurdere, hvilke uddannelsesmæssige

tiltag der er brug for til dem. På nuværende tidspunkt

sigter man efter, at forløbet i første omgang skal ende

med en datanomtitel, men også andre muligheder er

på tale. Inden studiestarten vil deltagerne kunne gennemgå

en realkompetencevurdering, som kortlægger

på hvilke områder, de kan opnå merit. Planerne er endnu

ikke færdigudviklede, og afdelingen går videre med

dem i 2011. Det er på nuværende tidspunkt intentionen,

at der skal være studiestart på den nye it-uddannelse

efter sommerferien.

foto mikkel østergaard

19

www.hk.dk/stat


eretning

BErEtning 2010 HK/StAt HovEdStAdEn

Beretning fra

HK/Stat Hovedstadens Bestyrelse

for 2010 til 2011

20

Job og vejledning

Det forgangne år har været præget af store omvæltninger

på de statslige arbejdspladser, hvilket har givet

genlyd i bestyrelsen – og vi sluttede desværre år 2010

med en række fyringer på stort set alle vores arbejdspladser.

Bestyrelsen inviterede derfor Job og Vejledning

til et møde – det er disse gode mennesker, som hjælper

vores kolleger, hvis de kommer til at stå med en afskedigelse

i hånden. Vi vil gerne have, at deres arbejde

og viden kommer alle tillidsrepræsentanterne til gode,

så vi planlægger i løbet af 2011 at afholde et fagligt seminar,

hvor Job og Vejledning kommer og beretter om,

hvad de kan og gør.

Overenskomst

Det har ligeledes været i den forgangne periode, at vi

skulle forholde os til de overenskomstønsker, I alle har

haft. At Finansministeriet i deres retorik har været klar

på, at der ingen penge var til noget, gjorde heldigvis

ikke, at I ikke er fremkommet med gode og konstruktive

forslag til forbedringer af vores overenskomst. Kravene

er sendt over til Personalestyrelsen, og i skrivende

stund forhandles der således om vores nye overenskomst.

Det er en spændende og udfordrende tid, vi er

i gang med. Vi har i bestyrelsen ligeledes modtaget et

Job og Vejledning kan

hjælpe med hele jobsøgningsprocessen.

godt og konstruktivt indlæg fra netværket under centraladministrationen

omkring en forenkling af lønsystemet

for kontor. Disse gode tanker er videregivet til HK/

Stat Danmark. Forsvarets problemer med Ny Løn på

grund af den meget stramt centrale styring, hvor der

ikke kan aftales gruppelønsskift, og hvor der er loft på

både engangsvederlag og tillæg, er også sat på dagsordenen

ved overenskomstforhandlingerne og indgår i

arbejdsgruppens arbejde.

illustration lustra foto

mikkeløstergaard


Ledere på HK’s

overenskomst

Vi har i bestyrelsen haft en diskussion af ledere på HK’s

overenskomst. Kan vi gøre noget, og hvad skal vi gøre?

Vi har en konkurrent i Ledernes Hovedorganisation, netop

fordi vi ikke har noget særligt for denne gruppe af vores

medlemmer. Bestyrelsen har derfor taget initiativ til

at undersøge, hvordan behovet er, og hvor vi kan understøtte

det. Det gælder på alle tre af vores overenskomster,

laborant, it og kontor. Vi er udfordret af, at vi ikke

kan se hvor mange ledere, vi har i HK/Stat Hovedstaden.

Men der arbejdes på at finde en løsning.

CASA – rapporten

HK/Stat Hovedstadens

bestyrelse skrev til

forbundsformand Kim

Simonsen, fordi de var

utilfredse med kontingentstigningen.

Bestyrelsen besluttede i begyndelsen af maj 2010 at afsætte penge

til en udredning omkring Finansloven og genopretningspakken. Formålet

var at få et samlet overblik over de omkostninger – stillingsmæssigt

– der har været på vores område de sidste fem år. Men disse

oplysninger skal også bruges til noget, så derfor har vi opfordret

til, at der afvikles et TR-forum med deltagelse af næstformand Anne

Amnitzbøll og landsklubformand Heidi Juhl Pedersen fra Landsklubben

Politiet, da de er kommet med rigtig mange forslag til, hvad

HK’ere kan overtage af administrative opgaver, som betjentene laver

nu. Ligesom de kan give ideer til lobbyarbejde rent politisk i forhold

til området. Der må også være muligheder på mange andre områder,

og derfor kunne andre arbejdspladser blive inspireret af at høre,

hvad man har af ideer på Politiets område.

Et af de steder, hvor CASA-rapporten viste, at der skulle fyres

personale, var inden for Forsvaret, som følge af de seneste forsvarsforlig.

Der skulle og skal fortsat spares store beløb på lønkontoen, og

HK’erne, ser ud til at være den hårdest ramte gruppe. Her kan Politiets

politiske arbejde være et rigtig godt indspark.

Xxxxxxxxx xxx xx xx xx xx xxxx

xx x xx xx xxx x x xxx x xxx x

xx xx xx

Kontingentstigning

Bestyrelsen besluttede, efter at HK’s Hovedbestyrelse

havde vedtaget en forhøjelse af kontingentet, at skrive

til Kim Simonsen for at redegøre for vores utilfredshed.

Det virker urimeligt at sætte kontingentet op i en

tid, hvor de skattemæssige tiltag mest består i at sænke

muligheden for fradrag og andet. Vi modtog svar

fra Forbundsformanden, som redegjorde for, at det var

første gang i lang tid, at kontingentet var hævet. Såvel

brev som svar er lagt på hjemmesiden.

Finansloven

De store besparelser har også vist os, at det er nødvendigt,

at vi kan læse Finansloven og derigennem opnå en

større forståelse for de rammer, der politisk lægges op

til. Tillidsrepræsentanterne skal kunne sætte ind på de

lokale SU’er, i god tid, og derigennem være med til at

præge den dagsorden, som finanspolitikken er med til

at sætte. Næste års finanslov er på plads, men på den

lange bane vil det være en fordel, at vi kan komme med

de rigtige indspark, de rigtige steder. Afdelingen vil derfor

arrangere et møde, hvor tillidsrepræsentanterne

bliver klædt på til at læse finansloven.

21

www.hk.dk/stat


eretning

BErEtning 2010 HK/StAt HovEdStAdEn

22

Medlemmernes arbejdspladser spænder vidt, for eksempel har

det Kongelige Teater HK’ere ansat i mange forskellige jobfunktioner.

Arbejdspladsbesøg

Bestyrelsens holdning er, at HK skal være synlig. Dette

sker bl.a. ved vores arbejdspladsbesøg.

Afdelingen har været ude til møder på mange arbejdspladser

i forbindelse med generalforsamlinger

eller medlemsmøder med forskellige emner:

❚ Få mere ud af din MUS-samtale

❚ Hvad siger overenskomsten om...

❚ Arbejdstidsregler

❚ Fremtidens HK’ere

❚ Videre med kompetenceudvikling

❚ Ligeløn og pension

❚ Der arbejdes i øjeblikket med at lave et katalog med

emner, så tillidsrepræsentanterne kan se, hvad afdelingen

kan byde på.

Formanden har selv deltaget i flere af disse møder og

deltager gerne i endnu flere.

foto tomas bertelsen

TR-Forum

Bestyrelsen har afholdt tr-forum 2

gange i det forløbne år. Et omkring Ny

Løn og et omkring ‘orkanens øje‘.

Der har været konstruktiv kritik af de

afholdte tr-fora, hvor tillidsrepræsentanterne

ikke mente, at det gav noget

særligt stort udbytte. TR-forum er af

generalforsamlingen blevet besluttet

for nogle år tilbage, for at tillidsrepræsentanterne

politisk kunne være med

til at sætte dagsordenen.

Det betyder, at det ikke er faglige

værktøjsmøder, men en dialog mellem

bestyrelse og tillidsrepræsentanter. Vi

har taget kritikken til efterretning, og

vil fremover i indbydelsen tydeliggøre,

om det er indbydelse til en politisk

debat eller et møde, hvor tillidsrepræsentanterne

kan forvente at få noget

fagligt ‘med hjem‘.

HK/Stat Hovedstaden

i pressen

En måde at være synlig på er at komme i medierne. Det

kan være en udfordring, idet vi kæmper om gunsten og

den gode historie. To gange er det lykkedes i den forgangne

periode, og vi kæmper videre. Til gengæld har

en del tillidsrepræsentanter stillet op både til interviews

i nyheder og dagblade. Tak for indsatsen, det er

med til at sætte fokus på HK.


diverse

Job og vejledning – Hovedstaden

1. januar – 31. december 2010

Job og vejledningsindsatsen i tørre tal

Vi har fået to nye edb-programmer som vi bokser lidt med.

Nyt booking system, der gør, at medlemmerne elektronisk kan booke sig på et bestemt

møde.

Til alle møder her i huset skal medlemmerne medtage diverse dokumentation.

denne dokumentation skal nu sendes elektronisk til os, inden medlemmet skal til

møde hos os. Vi er ikke blevet helt gode venner med programmerne endnu

– men vi kæmper en brav kamp for at få det til at fungere.

Nedenstående tal er antal medlemmer, når ikke andet er nævnt.

Personlige henvendelser

1. kvartal

2. ”

3. ”

4. ”

Jobformidlingen

4.204

4.062

3.617

3.021

14.904

242 jobordre modtaget

561 medlemmer henvist

78 medlemmer ansat

Jobbene er fordelt på afd.:

Service: 152 job

Medie: 20 ”

Handel: 49 ”

Stat: 11 ”

Kommunal: 11 ”

Kontakt med 342 virksomheder

Vi har afholdt Jobsøgningskursus for

HK ungdom og handelsskoleelever

Indkaldelt kommende efterløns- modtagere

til efterlønsmøder i januar 2011

indkaldt til Cv-og

rådighedssamtaler

1. kvartal

2. ”

3. ”

4. ”

4.958

6.442

6.129

6.224

23.837

diverse

Besøg på værksted:

Deltaget på jobsøgningskursus

Rundbordssamtaler

Afholdte sygesamtaler

Individuelle rådighedssamtaler

Efterlønsmøder på

virksomheder

Møder på arbejdspladsen

med faglige afdelinger

1002

399

Orientering om regler på stats og kommunals

tillidsmandskurser 2 møder

Efterlønsmøde på Bornholm 125

85

994

559

58

111

23

www.hk.dk/stat


eretning

BErEtning 2010 HK/StAt HovEdStAdEn

› foto

24

når jeg ser et rødt flag smælde . . .

Når jeg ser et rødt flag smælde

på en blank og vårfrisk dag,

kan jeg høre det sælsomt fortælle

om min verden, mit folk og min sag.

Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,

mens det kogler af kraft i mit mod,

thi det flag, der nu smældende når himlen,

er jo rødt som mit brusende blod.

Jeg har set min fader ranke

ryggen op i flagets brus.

Jeg har lyttet og hørt hjærtet banke

i dets stolte, befriende sus.

Jeg har elsket dets farve fra lille,

da min mor tog mig op på sit skød

og fortalte mig manende og stille

om en fane så knitrende rød.

Jeg har anet slægters striden

imod fremtids fjærne mål.

Jeg har set trælletoget i tiden

blive mænd bag ved kampfanens bål.

Jeg har set den i blafrende storme, -

jeg har elsket dens flammer i strid,

og bag den så jeg arbejdshænder forme

verden om til en lysere tid.

Det er sliddets slægters fane

over fronten vid og bred.

Den skal ungdommen ildne og mane,

den skal knuse hvert grænsernes led.

Den var forrest i fredelig færden,

den var forrest i stormklokkens klemt;

den er fanen, der favner hele verden –

i dens folder er fremtiden gemt.

oskar Hansen Johs. Madsen

nils lund pedersen

More magazines by this user
Similar magazines