Charlotte Lassen (tmfcsl@gladsaxe.dk - Gladsaxe Kommune

www2.gladsaxe.dk

Charlotte Lassen (tmfcsl@gladsaxe.dk - Gladsaxe Kommune

1. Baggrund Amphi Consult har tidligere udarbejdet miljøvurdering af lokalplanforslag (LP200) for etablering af multihal og udbygning af regnvandsbassiner på Gyngemoseværkets grund. Miljøvurderingen konkluderer, at planen kan påvirke levevilkårene for arter omfattet af Habitatdirektivets artikel 12 (Bilag IV arter). Det fremgår af teksten i miljøvurderingen, at der skal inddrages betydelige forbedrende foranstaltninger på naboarealer hvis områdets økologiske funktionalitet for spidssnudet frø skal bevares. Amphi Consults vurdering baseres dels på en vurdering af indgrebets karakter indenfor lokalplanområdet og dels på, at virkningen af den aktuelle lokalplan (-iht lov om miljøvurdeing af planer og programmer-) skal ses i akkumulation med virkningen af de øvrige planer i nærområdet, som indenfor de seneste år har indskrænket omfanget af levesteder for de beskyttede arter betydeligt. Levestederne er siden 2004 indskrænket både indenfor TV-byen og på naboarealer af betydning for denne bestand. I samme periode er frøbestanden, målt på antallet af æglæggende hunner, gradvist gået tilbage. Der er i TV-byen iværksat en række foranstaltninger for at sikre vandrende og ynglende padder i byggeperioden og dermed minimere den direkte påvirkning som følge af byggeaktiviteterne. Derimod vil etablering af nye levesteder indenfor området først virke fuldt ud i løbet af en årrække. En afgørende forudsætning er, at der også er velfungerende levesteder og spredningsveje til levesteder udenfor TV-byen. Det eneste område der realistisk kan fungere som levested for frøer, er Gyngemosen med tilstødende områder. Udover lokal betydning har de to vandhuller i TV-byen også stor potentiel værdi som ynglested for frøerne i Gyngemosen, da de er lavvandede og uden fiskebestande. For at bestande af spidssnudet frø skal kunne overleve på længere sigt, er det vigtigt at der hele tiden kan udveksles individer med nabobestande. De steder hvor der er realistiske ruter for vandrende dyr, må disse ruter fastholdes og konsolideres. Bl.a. er der brug for at de nyforvandlede frøer, der går på land midt om sommeren, ledes ad egnede ruter til større fourageringsarealer, for at der kan være fødegrundlag for bestanden. Den vigtigste mulighed for dette er at konsolidere den planlagte spredningskorridor langs vestkanten af lokalplanområdet. Som opfølgning på miljøvurderingen, har der været en korrespondance imellem Gladsaxe Kommune og Amphi Consult om, hvilke tiltag der kan gennemføres dels i lokalplanområdet og dels på naboområder, for at sikre frøernes levevilkår. 2. Formål Formålet med dette notat er at vurdere, hvordan forslag til lokalplan 200 kan gennemføres, uden af påvirke den økologiske funktionalitet for dyrearter omfattet af Habitatdirektitivets beskyttelse. Kommunen ønsker beskrivelse af de konkrete tiltag, der skal gennemføres for at sikre at lokalplanen kan som minimum opretholder områdets økologiske funktionalitet for flagermusene og de spidssnudede frøer i området. www.amphi-consult.dk 2

More magazines by this user
Similar magazines