download pdf: 1,5 mb - Nordisk Konservatorforbund Danmark

nkf.dk.dk

download pdf: 1,5 mb - Nordisk Konservatorforbund Danmark

BULLETIN

Nr. 78 Marts 2008


2

Bulletin

Bulletin udkommer 2 gange om året.

Næste deadline 1. september 2008.

Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt.

Henvendelser om medlemsskab skal

ske til medlemmer af bestyrelsen eller

optag@nkf-dk.dk

Ansvarshavende redaktør:

Susan Ritterband

Gungevej 13

2650 Hvidovre

bulletin@nkf-dk.dk

Korrekturlæser:

Karen Elise Henningsen

Annoncer:

Katja Storkholm Plinius

katjakonservator@hotmail.com

Indlæg til Bulletin sendes uformateret

på diskette, CD, eller via e-mail til den

ansvarshavende redaktør.

Hjemmesider:

www.nkf-dk.dk

Fællesnordisk hjemmeside:

www.nordiskkonservatorforbund.org

ECCO Reports kan læses på nkf-dk’s

hjemmeside: www.nkf-dk.dk/bulletin

IT-ansvarlig og webredaktør:

Jens Aagaard

postmaster@nkf-dk.dk

Oplag: 400

Skrifttype: Century Schoolbook

Tryk: L.P. Nielsen Offset Bogtryk

ISSN nr. 0109-1859

Husk at fortælle, at du har set annoncen

i Bulletin, når du handler hos vores

annoncører!

NKF-dk’s bestyrelse

Michael Højlund Rasmussen

Formand

Konserveringscentret i Vejle

Maribovej 10

7100 Vejle

Tlf: 76 62 11 55

formand@nkf-dk.dk

Karen Borchersen

Næstformand

Konservatorskolen

Esplanaden 34

1263 København K

Tlf. 3374 4705

naestformand@nkf-dk.dk

Vivi Lønborg Andersen

Kasserer

Arbejdermuseet

Nørrebrogade 66 D

2200 København N

Tlf. 3524 5495

kasserer@nkf-dk.dk

Susan Ritterband

Ansvarshavende redaktør af Bulletin

Gungevej 13

2650 Hvidovre

Tlf. 3649 7049

bulletin@nkf-dk.dk

Maj Ringgaard

Arrangementsansvarlig

Bevaringsafdelingen, Arkæologi

Brede

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 3347 3493

arrangement@nkf-dk.dk

Suppleanter: Camilla Bastholm suppleant1@nkf-dk.dk

Winnie Odder suppleant2@nkf-dk.dk

Katja Storkholm Plinius suppleant3@nkf-dk.dk

Repræsentant i ECCO:

Helle Strehle ecco@nkf-dk.dk

Redaktør af „Meddelelser om Konservering“:

Maj Stief Aistrup maj.stief@get2net.dk

Revisorer: Filiz Kuvvetli og Lin Spaabæk


Indholdsfortegnelse

Leder 3

Generalforsamling, indkaldelse 4

Regnskab og budget 5

Call for papers 6

NKF-dk arrangement, referat 7

NKF-dk’ s medlemsskaber 9

NKF-dk’ s emnegrupper 10

Møder om konserveringscentrenes fremtid 10

Klima, transport og udstillingsgruppen, referat 12

E.C.C.O. siden sidst 13

Statens Værksteder for Kunst og Kunsthåndværk 14

Lederuddannelse for konservatorer 16

Kompetencegivende lederuddannelse 17

Abstracts fra PhD 18

Tilmeld dig

NKF-dk’s

malingliste

og bliv løbende

informeret

Fremgangsmåden er

beskrevet på hjemmesiden

www.nkf-dk.dk

Vedr. mailinglisten:

En del af de mailadresser, der er i mailing-listen,

virker ikke. Der returneres derfor en del mails med

besked om, at de ikke kan leveres.

Hvis du ikke har modtaget mails fra mailinglisten i

lang tid, kan det være fordi den mailadresse, vi har,

er forkert.

Kontakt postmaster@nkf-dk.dk hvis din mailadresse

skal ændres. Fremover slettes medlemmer fra listen,

når der er modtaget 5 mails retur i træk.

Leder

Micahel Højlund Rasmussen

Fremmed arbejdskraft

Det danske arbejdsmarked skriger på

arbejdskraft i denne tid. Også blandt

konservatorer er der brug for ekstra hænder.

Efter flere år med arbejdsløshed eller

perioder med kortvarige projektbaserede

ansættelser ser vi nu det ene stillingsopslag

efter det andet med tilbud om fast

ansættelse rundt om på landets værksteder

og institutioner.

I nogle tilfælde er behovet for konservatorer

så specielt, at man må søge bredt i

udlandet for at sikre sig kvalificerede ansøgere.

Så længe vi henter kolleger op fra

Tyskland eller fra Norden er problemet

til at overskue – sproglige og kulturelle

problemer kommer man hurtigt efter.

Det gælder for en stor del, også for de

kolleger, der kommer fra det øvrige EU.

Arbejdskraftens frie bevægelighed er et

grundelement i EU og sikrer, at der ikke

er nogen administrative barrierer.

Problemet opstår, hvis man ønsker at

ansætte en kollega fra et såkaldt tredjeland

– altså et land uden for EU. Så er

barriererne pludselig mangfoldige. Uanset

om den pågældende person er kvalificeret

og opfylder et åbenlyst behov, så

møder man en ekstremt bureaukratisk

kontrolmani fra den danske stats side.

Alle ansøgninger og oplysninger skal

fremsendes i adskillige eksemplarer,

de skal håndafleveres og krydscheckes

på alle ledder og kanter og alt sammen

munder ud i sagsbehandlingstid på 2-3

måneder. Hele processen er præget af en

uhørt grad af mistænksomhed.

Der findes legale smutveje i form af

forskerstillinger, der nyder fortrin – eller

den nyligt vedtagne greencard-ordning.

Men det ændrer ikke ved det klare billede

af, at staten her opbyder en voldsom

grad af obstruktion mod en reel løsning

af problemet med manglen på arbejdskraft.

Man kan undre sig over årsagen til det

urimelige bureaukrati. Men vi skal åbenbart

alle lide under mere eller mindre

paranoide forestillinger om, at der måske

kunne tænkes at snige sig en enkelt

bekvemmelighedsflygtning ind i vores

lille land. Spørgsmålet er om, vi evner at

holde fast på de, det trods alt er lykkedes

at få hertil.

3


4

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling samt arrangement

lørdag d. 24. maj 2008

Danmarks Radios arkiv i DR-byen i Ørestaden

Vi mødes kl. 11 i DR’s hovedindgang, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C,(metro

direkte til DR-byen). Mød præcist da vi skal gå samlet!

Vi starter med at besøge Danmarks Radios arkiv. Her vil funktionsleder i DR, Per Gad-Hansen

sekunderet af B.Sc. Pernille Højmark Jensen vise rundt i dele af arkivet, hvor vi ser på arkivforhold

for film og båndmaterialer. Desuden vil de fortælle om DR’s strategier i bevaringen af deres

produktion gennem tiderne, om digitaliseringen af den elektroniske kulturarv og om DR’s seneste

tiltag i tilgængeliggørelsen af arkiverne.

Læse mere om DR’s arkiver på http://www.dr.dk/OmDR/DRs_Arkiver/20060830140803.htm.

Frokost er buffeten i DR-byens medarbejderrestaurant. Pris kr. 75.

Tilmelding til naestformand@nkf-dk.dk senest den 19. maj.

Generalforsamlingen starter kl. 13:30

De, der kun vil møde til generalforsamlingen, skal melde det i forvejen til bestyrelsen. De vil blive

afhentet i DR's hovedindgang umiddelbart før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Formandens beretning for det forløbne år.

2. Regnskabsaflæggelse og budget.

3. Optagelse af ordinære medlemmer.

4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus én

suppleant (jfr. § 4).

6. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant.

7. Orientering om fælles nordiske publikationer og

hjemmeside.

8. Orientering om E.C.C.O.

9. Eventuelt.


Regnskab og budget for 2007

NKF-DK 2007

Indtægter:

Regnskab 2007 Budget 2007

Kontingent 2007 109.850,00 120.000,00

Annoncesalg 5.000,00 5.000,00

Labelssalg -

300,00

Rejsetilskud 15.008,50 8.000,00

Tilbagebetaling af MOK-lån 10.060,00 5.500,00 Nu er det slut

Renter 983,28 100,00 Renter fra begge konti

Salg af postprint 354,00

-

Fest deltagergebyr 8.575,00 20.000,00 Indbetalt i 2006 1750 kr.

Indtægter i alt: 149.830,78 158.900,00

Udgifter:

Bulletin tryk (21.068,75) (25.000,00)

Bulletin porto (8.285,25) (10.000,00)

Meddelser tryk (17.410,00) (35.000,00)

ECCO kontingent - (10.300,00)

Bestyrelsesmøder incl rejser (7.325,60) (10.000,00)

Medlemsarrangementer 27,15 (2.000,00)

Generalforsamling (2.012,95) (2.000,00)

Forbundsråd fællesudgifter (3.576,90) (7.000,00)

Arbejdsgrupper (500,00) (3.500,00)

Rejser (18.044,49) (10.000,00)

Kongres 36.314,93 Overført fra giro til specialkonto

Kontorartikler (3.415,00) (5.000,00)

Porto (541,00) (3.000,00)

Hjemmeside (3.045,00) (3.000,00)

Gebyr (924,87) (1.000,00) fra begge konti

Repræsentation (380,00) (500,00)

Fest (15.205,55) (15.000,00) 4880,55 kr fra formuen

Kursuspenge til finland (14.046,00) (15.000,00)

Udgifter i alt: (115.754,21) (157.300,00)

Årets resultat 34.076,57

Aktiver:

Giro special 59.973,02

Giro 151.997,09

Tilgodehavende -

Debitorer ultimo 07 (skyldnere ved årets afslutning) 3.500,00

215.470,11

Egenkapital

primo 2007 på giro 162.509,47

primo 2007 på specialkonto 15.384,07

årets resultat 34.076,57

Tilgodehavender (debitorer ultimo) 3.500,00

Ultimo 2007 disponibel kapital 215.470,11

1.600,00

Reserve til kongressen i 09

162.509,47

15.384,07

1.600,00

179.493,54

5


Nordisk Konservatorforbund -

Danske Afdeling inviterer til

indsendelse af abstracts til

kongresindlæg,

der ønskes præsenteret på

forbundets XIIX kongres i København,

24.-27. maj 2009.

Hele 2007 var der i Danmark

stor fokus på Industrikultur

og herunder særligt

industriens bygninger samt

produktionsapparatet og

energiforsyningen. Vi vil med

denne kongres specielt rette

søgelyset mod industriens

materialer, produkter og produktionsudstyr.

Kongressens

tidsramme er ikke begrænset

til hvad man traditionelt

betegner som Industrialiseringen,

men kan dække massefremstillede

genstande af alle

typer og fra alle tider.

Kongressens tema vil omhandle

de specielle problemstillinger

der opstår omkring

konservering af industrielle

kulturarvsgenstande. For

eksempel vil genstandes størrelse,

funktion, materialesammensætning

og mængde ofte

være udfordringer for en traditionel

konserveringsstrategi.

Hovedtemaet er konservering

og herunder er en lang række

emner velkomne, såsom konserveringsmetoder,teknologihistorie,

analyseteknikker,

konserveringsetik samt casestories.

Kongressens program vil

blive tilrettelagt med udgangspunkt

i de indsendte

abstracts. Et fagligt udvalg vil

gennemgå alle abstracts, og

6

NKF-dk’s kongres 2009

Alle Tiders Industri

Bevaring af industrisamfundets kulturarv

Call for papers

de indlæg der udvælges skal

fremlægges mundtligt under

kongressen, ligesom en egentlig

artikel skal bidrage til

kongresberetningen.

Ved indsendelse af abstracts

gælder følgende retningslinjer:

Teksten skal indsendes som

et MS Word eller RTF dokument,

som skal indeholde

bidragets titel, forfatteres

navn og adresse (understreg

den ledende forfatter/kontaktperson),

og et artikelresumé

på højst 1000 ord

inkl. referencer (hvis

nogen). En figur eller

tabel kan inkluderes

hvis det ønskes.

Kongressen vil blive

afholdt på engelsk,

hvilket også skal være

sproget for de indsendte

abstracts.

Abstracts skal indsendes

med e-post senest

1. september 2008 til

abstract09@nkf-dk.dk

Forfattere vil modtage

besked om hvorvidt

deres indlæg er optaget

før 1. december 2008.

Optagne indlæg skal

derefter bearbejdes til

en egentlig, længere

artikel. Artiklerne kan i

en vis grad blive redigeret

af det faglige udvalg

før udgivelsen (peer

review). Yderligere detaljer

angående udarbejdelse

af artikelmanu

skripter vil blive annonceret

direkte til de udvalgte forfattere.

En webside dedikeret til

kongressen vil være operativ

inden april 2008. Websiden

vil indeholde al information

omkring kongressen, herunder

detaljer vedrørende artikelbidrag.

Det direkte link til

kongres-websiden vil snarest

blive annonceret på www.nkfdk.dk.

Indramningsartikler

f.eks:

Wire, wirelåse, tape, stifter.

Nye og brugte rammesamlere,

listeklippere, passe partout –

maskiner mm.

Ole Hansen Lellinge

Broenge 14

2635 Ishøj

Tlf. 43711640

Fax 43711647

Mail: info@oleh-lellinge.dk

Web: www.oleh-lellinge.dk


Regnskab og budget

Winnie Odder

Mandag d. 3. december 2007

var vi en eksklusiv gruppe

kolleger der blev lukket indenfor

i de Hellige Haller, hvor

det nyeste svar på det evige

spørgsmål: Hvem ejer Historien?

er ved at blive udmejslet

mellem glas og stål, på hyller

og skråplaner, højt og lavt,

solistisk og i flok.

Nu er historiens tidevand

atter vendt og den tidligere

minimalistisk-konceptuelle

fremstillingsmåde er nu

very Not: Hvad som er Hot

er Archeology Deconstruct:

og det betyder bl.a. Flint til

Folket. Nu kan det være nok

med Oehlensschläger’s ”De

higer og söger i gamle böger”:

Frem me’ed: vi vil se det hele!

NKF-dk arrangement, referat

Den Nye Oldtid

8.000 genstande indeholdt

den forrige udstilling – og op

kommer 12.000 stk.; så travlt

bliver det under alle omstændigheder;

al god planlægning

og finurlige styresystemer til

trods.

Lad os lige kaste et blik på

Oldtidens Fortid mens vi

endnu har dele heraf i erindring.

Det hele startede jo som

bekendt med en universital

studiesamling: Her var

alt fremme, klassificeret og

kronologiseret efter materiale:

hvad senere tider har

kaldt ”de endeløse rækker af

stenøkser” Dette har kunnet

beskues i Thomsens Museum

på flere forskellige lokaliteter

i København.

Ved Clemmensens store ud

bygning i 30-erne

fik Oldtiden sig også en

mindre ansigtsløftning; men

var stadig kendetegnet ved

de meget lange rækker af

rimeligt ensartede genstande:

”Nørdemuseet” i nutidig

slang.

Omkring 1968 sker der en hel

del ting i samfundet som bekendt

og det klinger også ind

over det nationale museum.

I Brede begynder de store tematiske

sommerudstillinger,

som benytter sig af et helt nyt

og for den tid meget dristigt

udstillingssprog. Hurtigt

bliver ”Den Hellige Mose” et

fast begreb for noget enhver

udstilling med respekt for

sig selv bare MÅTTE have:

nemlig et dramatiseret historisk

udtryk. Inde i Oldtiden

ved Frederiks Holms Kanal

7


starter den helt store revolution:

Ned med de endeløse

rækker af fortidslevn i glas- og

ædeltræsmontrerne – op med

spånplader og plastikmaling:

Diorama er sagen og Tingens

funktion. Den kontekstualiserede

formidling flytter på museum

og de fleste genstande

flytter på magasin. Denne totale

omkalfatring af Oldtiden

skrider så fremover segment

for segment betinget af tidernes

prioritering og resourcetilgang.

Helt rundt finder den

aldrig helt vejen; men slutter

i en slags ingenmandsland

sådan ca. i Vikingetiden.

Så sker næste store revolution

i 80-erne: den digitalt-mediale.

Hele museet bygges om,

indgangen flyttes, og Oldtiden

skal pludselig ”vendes” – ikke

ud og ind, men mere i retning

fra midten og til begge sider

næsten samtidigt. Her ryger

så en del af spånpladerne ud

og ind kommer tidens glas og

stål, Hjortespringbåden bliver

atter sødygtig m.m. Disse nye

koste når dog ikke ud i alle

hjørner denne gang heller.

Hvad er der med dén vikingetid,

som hele tiden ikke helt er

med på lasset?

NU skal vi dog snart se hele

Oldtiden opstillet efter dagens

principper: alle rum skal efter

sigende blive inddraget og

færdige samtidigt. Og denne

gang er det organiserende

8

princip helliget geografi (som

jeg tolker det). Det bliver

nemlig FUNDET som står i

centrum -arkæologens våde

drøm: ”Se hvad jeg har fundet”-

vil blive udfoldet for vore

undrende øjne rum efter rum

efter rum efter rum. Vi skal få

mulighed for at ”lege arkæolog”,

følge med ud i mudderet

efter gravkoen og finde ting:

Alting. Dette vises i det store,

brede midterspor i hele rundgangen.

Langs siderne vil der

så være dels den pædagogiske

forklaring/sammenhængen

(tror jeg – dette var kun synligt

som model på beskuelsestidspunktet),

på den anden

langvæg skal montrer fyldes

med endnu flere ting fra ca.

samme sted og tid. Lokaliteten

bliver vigtig.

Måske kan dette redde

kundskaben eller blot erindringen

om det ellers stærkt

hensygnende danske land?

Efter at det ikke længere er

smart med udenadslære og

terperi i skolen så tilbyder

Nationalmuseet nu en stund

fremover nye muligheder for

at de opvoksende generationer

kan skabe sine egne magiske

remser:

Fyrkat, Vorbasse, Neble og

Himlingøje. Skrydstrup, Tissø,

Viksø og Gundestrup. Holmegårds

Mose, Kyndbygravpladsen,

Klokkendehøj og Kyndeløse

Mark. Ravning Enge,

Kitnæs Strand, Jyderup Skov

og Villingebæk.

”Venner, ser på Danmarks

kort; ser, så I det aldrig glemmer,

til hver plet har fået

stemmer, thi det fædreland er

vort!” – de som tror historie

er upolitisk kan godt tro om

igen!

Mere arkæologisk kyndige end

jeg kan sikkert mejsle gode

remser ud af dette righoldige

sprogmateriale. Mens vi venter

på det store øjeblik kan vi

fordrive tiden med at surfe på

Nationalmuseets fortræffelige

hjemmeside: www.natmus.dk

Her er der utroligt meget at se

og begrunde. Og mere vil der

komme. Museets fotografer er

ved at tilrettelægge Oldtiden

for nærsynede: visse udvalgte

objekter fotograferes i surround

i uuuuutrolig høj opløsning,

så på nettet kan vi snart

zoome os ind på detaljer vi

ellers kun ser som udøvende

konservatorer under mikroskop.

Hvordan det hele virker kan I

allerede finde ud af ved at slå

op på www.kongedragter.dk.

Tusind tak for en flot rundvisning

Louise og Peter – og

masser med held og lykke

med resten.

Alle evt. forståelsesfejl i denne

fremstilling tager jeg helt på

min egen kappe. Kom selv og

mød Den Nye Oldtid efter 16.

maj. 08. Det bliver garanteret

spændende.

Foto: Karsten Felsted


Medlemskab

Nordisk Konservatorforbund Danmark har 5 medlemskategorier

Ordinært medlemskab

Ordinære medlemmer har

stemmeret og kan indvælges i

bestyrelsen.

For at blive ordinært medlem

skal man som minimum have

en 3-årig konserveringsfaglig

uddannelse suppleret med

et års erhvervsarbejde på et

anerkendt værksted.

Ansøgningerne behandles

hvert år på den ordinære generalforsamling

og skal være

bestyrelsen i hænde senest 3

måneder før generalforsamlingen.

Bemærk at ansøgeren selv er

ansvarlig for at dokumentere

uddannelse og erhvervserfaring,

og at man først kan indsende

ansøgningen når man

mener sig kvalificeret.

Kontingentet er pt.: 400 kr.

Associerede medlemmer

Alle, der ønsker det, kan blive

associeret medlem af foreningen,

men har ikke stemmeret.

Kontingentet er pt. 350 kr.

Studentermedlemskab er

et associeret medlemskab med

reduceret kontingent.

Studerende med tidligere

ordinært medlemskab vender

automatisk tilbage til dette

efter studenterstatus ophør.

Ansøgning om studentermedlemskab

samt dettes varighed

behandles og besluttes af

bestyrelsen.

En nicheproduktion af blindramme holdere.

Kontingentet er halvt ordinært:

200 kr.

Activa metal Obovej 34, 2730 Herlev

E-mail: activa@activametal.dk www.activametal.dk

Pensionister er medlemmer

der p.g.a. alder er udenfor

aktiv tjeneste (bestyrelsen har

sat grænsen til 65 år).

Ansøgning om overførsel til

pensionistkontingent stiles til

bestyrelsen. Kontingentet er

det halve af ordinært medlemskab.

Æresmedlemmer er kontingentfrie

og har status som

ordinære medlemmer.

Institutioner kan være medlem

og har status som associerede

medlemmer.

Kontingentet er 550 kr.

V/Tina S. Bøtcher

Blindramme holder:

En holder designet til at holde blindrammen med lærred fast til svæverammen.

1

2

3

9


Arkæologi

Jannie Amsgaard Ebsen

Bevaringsfunktionen

Odense Bys Museer

Claus Bergs Gade 3

5000 Odense C

Tlf.: 6551 4683

JAE@odense.dk

Ramme

Berit Møller

Bommen 4

2680 Solrød Strand

Tlf.: 5614 1244

beritogbent@hotmail.com

Foto

Karen Brynjolf Pedersen

Bevaringsafdelingen

Nationalmuseet, Brede

2800 Lyngby

Tlf.: 33 47 35 51

karen.brynjolf.pedersen@

natmus.dk

Moderne materialer og

Samtidskunst

Louise Cone

Louise.cone@smk.dk

10

NKF-dk’s emnegrupper

Møbler

Poul Rasmussen

Bevaringsfunktionen

Odense Bys Museer

Claus Bergsgade 3

500 Odense C

Tlf.:6614 8814* 4601

Klima, udstilling og

transport

Maj Stief Aistrup

Hellerupgårdsvej 3 st.

2900 Hellerup

Tlf.:3962 0945

maj.stief@get2net.dk

Tekstiler

Maj Ringgaard

Bevaringsafdelingen

Nationalmuseet

Brede, 2800 Lyngby

maj.ringgaard@natmus.dk

Skulptur

Eva Bøje Nielsen

Evaboejenielsen@gmail.com

Papir

Pia Irene Berntsen

Bevaringsfunktionen

Odense Bys Museer

Overgade 48

5000 Odense

piha@odense.dk

Magasin

Lone Petersen

Kulturhistoriske Museum

Stemannsgade 2

8900 Randers

Tlf.:8642 8655

lp@khm.dk

Vi har desværre ikke

mulighed for at kompensere

økonomisk for folks deltagelse

i arbejdet, men der er

mulighed for at få refunderet

op til 500 kr. pr. år til

møderne mod at gruppen

afleverer mindst 1 referat til

Bulletin om året.

To vigtige møder om konserveringscentrenes fremtid

Michael Højlund Rasmussen

Siden kommunalreformens

ikrafttræden sidste år har

der været arbejdet på at finde

løsninger på de problemer der

opstod i kølvandet på amternes

nedlæggelse og bortfaldet

af de amtslige driftstilskud.

Ifølge museumsloven, skal de

konserveringscentre, der har

været finansieret eller drevet

af amterne om muligt overgå

til kommunal drift efter en 4-

årig overgangsperiode, hvor

driften sikres gennem staten.

Hvis de efter overgangsperioden

ender under kommunal

drift, skal amternes tilskud

fordeles via de kommunale

bloktilskud. Konserveringscentrene

er dog ikke de

eneste institutioner, der er

havnet i den situation. Adskillige

museer har gennem

årene modtaget betydelige

amtslige driftstilskud, og i

deres tilfælde har lovgivningen

kun åbnet mulighed for

fordeling via bloktilskuddene,

hvilket i begge tilfælde betyder,

at disse tilskud bliver

fordelt til alle kommuner og

derved bliver udvandede, før

de når frem til de pågældende

institutioner. Desuden kan

man ikke være sikker på at

kommunerne overhovedet


vil prioritere anvendelsen af

disse tilskud, sådan som de

var tiltænkt.

I bevaringsnetværket har det

været diskuteret, hvordan

man kunne påvirke situationen

i den bedst mulige retning.

På samme måde har

Organisationen Danske Museer

(ODM) diskuteret spørgsmålet

om driftstilskuddene

til museerne. Det var derfor

naturligt at tage spørgsmålet

op med ODM, og NKF-dk tog

derfor initiativ til et møde

mellem ODM, NKF-dk og

Kommunernes Landsforening

(KL) for om muligt at afklare

kommunernes holdning til

spørgsmålet om de tidligere

amtslige tilskud. Mødet fandt

sted 3. oktober 2007 på Konserveringscentret

i Vejle.

Deltagerne var Henrik

Larsen (fmd. for KL’s kulturudvalg),

Mogens Karbo

(fuldmægtig i KL), Lene

Floris (fmd. for ODM),

Lise Knudsen (ODM) og

undertegnede.

Mødet var orienterende

og tjente i første omgang

til at præsentere vores

problemstilling og os selv

for hinanden (se referat

på ODM’s hjemmeside

www.dkmuseer.dk ).

KL havde stor forståelse

for at hele museums- og

konserveringsområdet er

meget følsomt over for en

evt. udvanding af tilskuddene,

og at man måtte se

på en samlet løsning med

øremærkede tilskud, hvis

ikke institutionerne skal

miste et betydeligt driftsgrundlag.

For konserveringscentrenesvedkommende

er det selve

driftsgrundlaget, der er

på spil - for museernes

vedkommende er der tale

om et driftstilskud, som

dog samlet set overstiger

driftsbevillingerne til

konserveringscentrene.

Man besluttede at mødes på

et senere tidspunkt igen.

Da det indtil nu har været

usikkert hvordan staten forholder

sig til sagen, tog ODM

emnet op på et møde med

kulturministeren d. 24. januar

2008. Her var også repræsentanter

for embedsværket

(herunder KUAS) tilstede, og

konserveringens interesser

blev varetaget af Lise Knudsen

(ODM). Også på dette

møde var der forståelse for

problemet. Man diskuterede

forskellige andre modeller for

en mere direkte fordeling af

de amtslige tilskud, og ministeren

var åben for at se

Annonce B 26/03/03 12:06 Side 1

Tegningsskabe

til plancher, plakater

og kalker

SCAN-FLEX har i flere år beskæftiget sig med magasinindretning

til museer og arkiver. Vi spænder lige fra småvarereoler til de store

komplette indretninger.

Vi tilbyder Dem en reel og kompetent vejledning, lige fra de tomme

rum til det færdige magasin – kontakt os for yderligere information.

STÅLREOLER ApS

nærmere på sagen (se referat

på ODM’s hjemmeside www.

dkmuseer.dk ).

Vi kan nu konstatere at dette

vigtige spørgsmål er blevet taget

op i god tid før den 4-årige

overgangsperiode. Vi har

sammen med ODM formuleret

problemerne og præsenteret

dem for de relevante parter

og dermed taget ansvar for

udviklingen. Det er vigtigt i

en situation hvor man kan

risikere, at de besluttende

parter enten ikke er ordentligt

oplyst eller at beslutningerne

bliver taget uden at vi bliver

rådspurgt. Det er der knap så

stor fare for nu!

Storfagsreoler

i et eller flere plan til

opbevaring af store genstande

Mobil-Reoler

til malerier og

arkivalier mm.

Højvangsvej 11 4340 Tølløse

Tlf: 59186363 Fax: 59186614

E-post: scan-flex@mail.tele.dk Hjemmeside: www.scan-flex.dk

11


Maj Stief

Møde den 10. oktober 2007

klokken 10 – 12 hos Recall,

Greve Main 20.

Tilstede var: Christina Krüger

Henningsen (Det Kgl. Biblioteks

Bevaringsafdeling), Karin

Bonde Johansen og Jacob

Trock (begge fra Filmarkivet),

Jan Brøndsted og Maj Stief

(begge fra Nationalmuseet).

Konsulent Anni Berg modtog

os og fortalte over en kop kaffe

om firmaets idé og fremtidsplaner.

Hun orienterede os om

de mange lande det verdensomspændende

firma har filialer

i og fortalte om de tekniske

løsninger. For eksempel at

der på den danske virksomhed

arbejdes med stregkoder,

men at man på den spanske

afdeling var gået helt over til

RFID (Radio-frequency identification).

Konceptet er at kunden, der

kan være stor eller lille, fra

statsinstitutioner med kilometervis

af dokumenter til

12

Referat fra NKF-dk’s emnegrupper

Klima, Tranport og Udstillingsgruppen

privatpersoner med én flyttekasse

kan få opbevaret sine

dokumenter/tapes/backupbånd/bøger

eller andre data på

Recall og så få fundet materialet

frem, når man skal bruge

det. Rigsarkivet er én blandt

de mange offentlige kunder.

Den aftale kunden træffer

med virksomheden afgør hvor

hurtigt man kan få sine data

igen – og hvordan. Man kan

få selve dokumentet eller en

scannet kopi osv.

Recall sælger også andre

løsninger for dokumenthåndtering.

Kunden kan få renset

dokumenterne for clips mv og

scannet alle data eller bestille

kassation og destruktion af

hele eller dele af dokumentmassen.

Efter kaffen og introduktionen

fik vi alle en gul selvlysende

sikkerhedsvest på og således

iklædt fik vi forevist virksomheden

– og så for eksempel

hvordan personalet fra truck

i 6 meters højde plukkede

Møde i NKF’s klima- og transportgruppe

fredag den 23. maj 2008 kl. 9.00 – 12.00

Statens Museum for Kunst, Bevaringsafdelingen

Tilmelding senest 16. maj til Anja Scocozza

Dagsorden:

dokumenter ud af arkivkasser

og scannede deres stregkoder

ind i håndholdte stregkodelæsere,

før de plukkede videre.

Når personen havde plukket

færdigt, overførtes stregkodelæserens

data til systemet,

der kunne videreføre

disse oplysninger til lastbilens

stregkodelæser, så der hele

tiden er tjek på hvor i kæden

dokumentet er.

I en hal et kort stykke fra hoveddomicilet

foregik de mere

mandskabskrævende opgaver,

så som rensning af dokumenter

og scanning.

Der er overvåget klima og

sprinklere i begge haller, og

det så ud til at der er tjek også

på sikkerhedsforanstaltningerne.

På firmaets hjemmeside kan

man selvfølgelig læse mere om

dem og også se deres nyhedsbreve.

http://www.recall.com/Recall/

DK/DA/Home/.

09.00 – 10.00 Morgenmad og nyt fra medlemmerne, også aftale om nyt

møde

10.00 – 12.00 Omvisning på Bevaringsafdelingen og i udstillingen: Re

staurering af et mesterværk, Åbent værksted

Afslutning

Udstillingen har sin egen hjemmeside:

http://www.smk.dk/jordaens


Helle Strehle

Krokodilletårer og genlyd - eller E.C.C.O. siden sidst

I oktober-07-nummeret af

BULLETIN fik I en grundig

beskrivelse af både de varme

emner og de mere vedholdende

problemstillinger for os

konservatorer i Europa. Her

skal I få en opdatering. Jeg

tillader mig at henvise til den

nævnte artikel, hvis et eller

andet akronym eller dilemma

i mellemtiden er løbet jer af

minde.

Spørgsmålet om visse organisationers

fortsatte medlemsskab

af ECCO.

Sjældent har man fulgt så

intenst med i søsterorganisationernes

generalforsamlinger

og stor var glæden, da det

forlød, at de tyske medlemmer

af VDR med overvældende

flertal havde udskiftet deres

tidligere ECCO-fjendske

bestyrelse og i stedet valgt en

frisk bestyrelse, der ønskede

samarbejde og koordinering

med os andre. Den gamle

bestyrelse har sinket arbejdet

i ECCO, så nu håber alle på

konstruktiv fremdrift igen.

Samtidig har VDR´s positive

beslutning fjernet risikoen for,

at tyskerne og briterne sammen

ville danne en konkurrerende

organisation.

Få uger senere indløb det

ligeledes glade budskab, at

også generalforsamlingen

i IADA havde indvalgt bestyrelsesmedlemmer,

der

er eksplicit positive overfor

det europæiske samarbejde.

IADA har tidligere været

temmelig usynlige i ECCO.

Det lover også godt, at vi har

fået en dansker, nemlig Birgit

Vinther Hansen fra Det Kgl.

Bibliotek, i IADA-bestyrelsen.

Icon´s ”board of trustees”,

d.v.s. deres bestyrelse, har

stemt for udtræden af ECCO.

For dem er det et kardinalpunkt,

at alle deres medlemmer,

herunder folk, der alene

har interesse for konservering,

skal have indflydelse

(stemmeret) i ECCO. Argumentet

lyder, her citeret fra

deres hjemmeside: ”Our membership

embraces the entire

conservation community as

well as members of the public

who are keen to learn more or

show their support for conservation

work”. Man må begræde

tabet af briterne og undre

sig over, at de ikke kan finde

ud af at indgå i en professionsorganisation

som ECCO,

samtidig med at de henvender

sig til en bredere interesseret

skare. Om udmeldelsen alene

er op til bestyrelsen, eller om

sagen skal afgøres af Icon´s

generalforsamling vides i skri-

13


vende stund ikke. En tredjedel

af Icon´s bestyrelse er på valg

hvert år.

Definitionen af konservering

jævnfør European

Qualifications Network.

Der er blevet arbejdet i to

parallelle, eller alternative,

sammenhænge på at formulere

definitionerne til brug for

det europæiske initiativ EQF.

ECCO´s bestyrelse arbejder i

overensstemmelse med beslutningen

fra generalforsamlingen

på dette som en del af

arbejdet indenfor ECPL (støttet

af EU´s LEONARDO DA

VINCI-program). Icon havde

sat sig i spidsen for en ansøgning

om midler til det samme

indenfor et andet europæisk

program, THESEUS. Kort før

jul indløb beskeden, at Iconansøgningen

ikke var imø-

Louise Cone på vegne af Områdeudvalg

for Konservering

på Statens Værksteder for

Kunst og Håndværk.

Siden Statens Værksteder for

Kunst og Håndværk (herefter

refereret til som SVKH –på

Gammel Dok, Christianshavn)

slog dørene op i 1986, har

pakhuset tiltrukket billedkunstnere,

designere, vævere,

keramikere, fotografer, konservatorer

og andre, som har

de professionelle forudsætninger

for at kunne udnytte stedets

mange faciliteter. Brugen

af ateliererne søges som et

legat, hvor lokalet og de øvrige

faciliteter såsom træværkstedet

og metalværkstedet stilles

14

dekommet. Så var det, man

græd tørre tårer.

Af hensyn til professionens

gennemslagskraft på europæisk

plan må man håbe, at alle

i ECCO formår at overkomme

den skrammede tillid til Icon.

Genlyd.

Vi har fra NKF-dk´s side ved

gentagne lejligheder efterlyst

handlekraft og information.

Vore kilder til viden om, hvad

der foregår, har været en travl

personlig korrespondance med

velinformerede enkeltpersoner.

Der er ingen tvivl om, at

folkene i ECCO´s bestyrelse

lægger megen tid og engagement

i arbejdet. Desværre

har bestyrelsen ikke følt, at

den kunne informere åbent

om forhandlingerne. Dette

skyldes angiveligt, at besty-

relsen i kraft af det britiske

medlem rummer modsætninger

internt, og at mange ikke

har villet udfordre tyskerne

og briterne. For på konstruktiv

facon at fremprovokere

en bestyrelsesudmelding har

først det belgiske forbund, og

siden vi, rundsendt udtalelser,

der støtter den samarbejdende

linje og bakker op om ECCO´s

Guidelines. I første omgang

modtog vi megen tak fra enkeltpersoner

i bestyrelsen, og

nu efter den seneste udvikling

i sagerne har vi fået fyldestgørende

svar fra den samlede

bestyrelse. Man har tilbudt

Icon en form for koordinerende

samarbejde og arbejder

selv målrettet videre med

EQF-definitionerne indenfor

ECPL.

Det er igen blevet lovende for

NKF-dk at arbejde i ECCO.

Debat om brugen af Konserveringsværksted

på Statens Værksteder for Kunst og Håndværk

gratis til rådighed.

Konserveringsværkstedet på

SVKH har, siden 1986, været

rammen for mange vigtige og

spændende konserveringsprojekter.

Men ....

I takt med at SVKH har sagt

farvel til dens leder for over

20 år, Ulf Horak, og at stedet

har fået en ny direktør, Frederik

Hardvendel, er der ved at

ske en del forandringer og fornyelse

med stedet – og brugen

af Konserveringsværkstedet

bliver også diskuteret.

Værkstedsråd og udvalg

SVKH ledes af et Værkstedsråd

(svarende til en bestyrelse),

der har det overordnede

ansvar for institutionen.

Vurdering og godkendelse af

ansøgere sker i fire udvalg.

Der er et udvalg for billedkunst,

et for kunsthåndværk,

et for design og et for konservering.

Formændene m/k

fra hvert udvalg sidder med i

Værkstedsrådet, der desuden

har et medlem udpeget af Kulturministeriet.

Problematik

Konserveringsværkstedet har,

i forhold til de andre atelierer

i huset, meget få ansøgere.

Det opfatter man fra Værkstedsrådets

side, som om der

ikke er brug for et konserveringsværksted

til store formater

længere.

Samtidige er der i konserve-


ingsbranchen en del rygter

om at stedet er konkurrenceforvridende,

da brugeren

ikke betaler husleje/drift og

dermed kan byde ind på en

opgave med en lavere timepris

end dem som kører et privat

konserveringsværksted.

Disse punkter er blevet diskuterede

i Områdeudvalget som

i øjeblikket består af: Enhedsleder

Mads Chr.Christensen,

Nationalmuseet, udpeget af

Kulturarvstyrelsen. Konservator

Berit Møller, De Danske

Kongers Kronologiske Samlinger,

udpeget af Akademirådet.

Konservator Louise Cone,

Statens Museum for Kunst,

udpeget af Konservatorskolen

(formand for Områdeudvalg

og næstformand af Værkstedsrådet).

Vi har besluttet at spørge jer

derude hvilken holdning I

har til stedet og hvor meget

brug, I synes, der er for et

stort værksted, hvor man kan

arbejde uafhængigt af økonomiske

interesser. Hvad det

vil betyde for jer, hvis stedet

pludselig ikke længere findes.

I denne forbindelse vil vi lige

påpege at Statens Værksteder

også har et antal lejligheder,

som man kan søge om

at benytte i forbindelse med

et ophold på værkstedet. Så

derfor vil også konservatorer i

andre dele af Danmark kunne

bruge stedet. Faktisk åbnes

der hermed muligheder for at

fx. et konserveringsværksted/

konservator fra Jylland kan

byde på en Københavneropgave.

Stedet giver også muligheder

for et tværfagligt samarbejde

mellem forskellige fagfolk,

idet der er mange forskellige

værksteder i huset, træ,

metal, grafik, foto, formeri for

blot at nævne nogle.

Mange forskningsopgaver indenfor

konservering ville man

også kunne forestille sig huset

i lokalerne.

Der er installeret udsugnings-

og befugtningsanlæg. Der er

store varme- og lavtryksborde

til konservering af tekstil,

papir og maleri i stort format.

Men kun fantasien sætter

grænser for brugen af lokalerne.

Da værkstedets eksistens

i disse dage er truet, er det

meget vigtigt, at vi hører fra

jer og at I fortæller os jeres

mening om brugen af værkstedet,

så vi kan føre arbejdet

videre i områdeudvalg og

værkstedsråd! Sprøgsmålet

lyder: Hvad er fremtiden for

Konserveringsværkstedet på

Gammel Dok?

Jeres tilbagemelding skal sendes

hurtigst muligt og senest

ultimo marts 2008 til enten:

Berit Møller på beritmoller@

gmail.com eller bm@dkks.dk

Louise Cone på louise.cone@

smk.dk eller Mads Chr. Christensen

på mads.christian.

christensen@natmus.dk

Du kan læse mere om SVKH

på: www.svkh.dk.

15


Lederuddannelse – hvorfor?

Der er tale om et enestående tilbud, hvor konservatorer nu får chancen til at opnå ledelseskompetencer

gennem et uddannelsesforløb, der er målrettet direkte for konserveringsområdet. Man

får ydermere mulighed for selv at påvirke indholdet i dele af uddannelsen.

Deltagere med praksiserfaring fra museer og tilknyttede institutioner

Uddannelsen retter sig mod alle, der enten beklæder en ledende stilling allerede eller er på vej til

at få ledelsesansvar .

På uddannelsen optages kun studerende med praksiserfaring fra museums- og konserveringsområdet.

Derfor får du en helt enestående mulighed for at diskutere og få belyst de ledelsesmæssige

og organisatoriske udfordringer, der knytter sig til disse særlige områder.

Uddannelsens formål

Uddannelsen understøtter dig i udviklingen af en række af de grundlæggende kvaliteter og kompetencer,

der kræves for at være en god leder. Gennem de enkelte moduler lærer du ved hjælp

af udvalgte teorier at kunne analysere og finde nye handlemuligheder i.f.t. de problemstillinger,

der er centrale for dine opgaver og roller. Det er formålet med uddannelsen, at den understøtter

udviklingen af såvel et ledelsesfagligt som et personligt forankret lederskab.

16

Ny kompetencegivende lederuddannelse

for konservatorer

Tilmelding, start, pris og formalia

Der er tilmeldingsfrist d. 18. april og uddannelsen begynder primo august 2008.

Uddannelsen koster 42.000 kr. inkl diverse artikelsamlinger, men ekskl. bøger, rejser, ophold og

forplejning.

Udannelsen i Museumsledelse giver formelt ret til titlen Diplom i Leisure Management.

For tilmelding og yderligere oplysninger se www.dkmuseer.dk under uddannelse

eller kontakt

ODM/Danske Museers Efteruddannelse på sfm@dkmuseer.dk

Bemærk, at det er NU I har chancen – den kommer muligvis ikke igen lige med det samme, da

forløbet strækker sig over to år og kun slås op igen, såfremt der er interesse for det!

Bemærk endvidere, at der med regeringens kvalitetsreform er stillet krav om at alle ledere i det

offentlige fremover skal have en kompetencegivende diplomuddannelse i ledelse – så grib muligheden

NU.

Organisationen Danske Museer (ODM) udbyder nu en ny efteruddannelse i samarbejde med

Center for Videregående Uddannelse CEUS.

Denne henvender sig særligt til medarbejdere og ledere på museer, konserverings- og bevaringscentre

og magasiner.

Uddannelsen retter sig mod alle, der beklæder en ledende stilling indenfor konservering, samt de

som ønsker at udvikle sine personlige kompetencer på det ledelsesmæssige område.

Uddannelsen er en formelt kompetencegivende uddannelse på diplomniveau.

Indhold

Uddannelsen varer to år.

Der er fremmødeundervisning 3 – 4 gange pr. semester (torsdag-fredag) i Vartov, København.

Arbejde og opgaveløsning ske desuden i grupper via

e-læringsplatform samt en række seminarer med danske

og internationale fagpersoner.

Følgende moduler indgår:


Introduktion til uddannelsen, museumsbegrebet, oplevelsesøkonomien og samfundsvidenskabelig

metode.

Organisation og ledelse – strategi, struktur, kultur og ledelse m.v.

Erhvervsøkonomi og økonomistyring – budget, regnskab, investering og moms.

Afsætningsøkonomi – markedsføring, markedsanalyse, segmentering og målgrupper.

Museumslovgivning, ICOMs etiske regelsæt, tilskudsmuligheder og forpligtelser, KUAS og kommunal/regional

kulturforvaltning, samlingsvaretagelse og bevaringsteori.

Det personlige lederskab – om lederrollen og dens fundament, herunder filosofi og ledelse.

Museumsoplevelsen – udvikling, design og realisering af oplevelser i museets regi.

Morten Ryhl-Svendsen

Abstract fra PhD

Air Quality in Museum Storage Buildings. The effect of ventilation, filtration and passive sorption

on indoor air pollution in archives and storage rooms

An intervention study was

carried out in archives and

storage rooms at three Danish

cultural heritage institutions,

examining the effect of three

different air quality control

strategies on the indoor air

pollution level. The rationale

was that such storage rooms

are often insufficiently controlled

with regard to indoor air

pollution, despite the fact that

they usually contain the major

part of a museum’s collection.

Instead the main focus has

traditionally been on climate

control, and the buildings in

this project therefore initially

had a low ventilation exchange

rate, and some were passively

climatized. The effectiveness

of mechanical ventilation,

filtration and passive sorption

toward pollution control was

studied when applied to such

low ventilated and unoccupied

buildings. For one site mechanical

ventilation and recirculation/filtration

was initiated by

the use of an existing built-in

system, where at other sites a

mobile stand-alone recirculation/filtration

unit and a new

ventilation system were introduced.

Passive sorption was

initiated by hanging sheets

of sorptive materials on walls

and interior surfaces.

The control strategies

were evaluated with regard to

their ability to lower the concentration

of indoor generated

pollutants, and the indoor-tooutdoor

concentration ratio of

outdoor pollutants.

The overall environmental impact

during each intervention

was evaluated by material damage

dosimeters. One was based

on lead coupons, quantified

by measuring corrosion

mass after exposure. Another

was based on the degradation

of natural rubber, which

deteriorates when exposed to

ozone. This was quantified by

microscopic analysis (surface

cracks) and by attenuated

total reflectance spectroscopy

(ATR-FTIR) surface analysis

for carbonyls and ozonides.

Both dosimeters were able to

respond fast to inappropriate

storage environments, thus

providing early warning with

regard to risk of material

damage to museum objects.

The development of these

dosimeters initiated in their

own right two smaller studies,

however, both dosimeters

were developed as tools for

the larger intervention study.

For the intervention

study it was found that passive

sorption produced more

pronounced benefits in smaller

rooms, compared to a large

room. Mechanical ventilation

and filtration with activated

charcoal provided a high

degree of protection for ozone,

but less for nitrogen dioxide.

One site had very poor filter

efficiency, which must

be attributed to the design

of the ventilation system.

Increased ventilation rates

were expected to dilute internally

generated pollutants

but ambiguous results imply

that the indoor emission rate

of organic acids also varied so

the outcome was difficult to

predict. Recirculation/filtration

was generally the most

efficient intervention, which

may partly be due to the fact

that the recirculation rates

were higher than the ventilation

rate that was used, due to

climate control issues. A cautious

conclusion is that a combination

of a low air exchange

rate and internal recirculation

with filtration will be most

beneficial to the indoor air

quality, for the type of lowactivity

storage buildings

investigated in this study.

17


SKIN PROCESSING TECHNOLOGY IN EURASIAN REINDEER CULTURES

A comparative study in material science of Sámi and Evenk methods – perspectives on deterioration

and preservation of museum artefacts

The objective is to characterise

and identify skin processing

technology in Eurasian

reindeer cultures and to study

the impact these methods

and tanning substances have

on the preservation and the

preservation potential of the

artefacts. This includes a

presentation of the use of skin

materials and tanning substances

and the physical manipulation

of skin materials.

Skin processing in Eurasian

reindeer cultures represents

an important craft essentially

related to the women’s sphere.

The principal skin materials,

from which clothing and

footwear are manufactured,

are similar across the Arctic

and Sub Arctic region, but

the processing technology,

the tanning substances and

the tools used display significant

variations. In order to

illustrate these variations,

tradition bearers who were

familiar with the technology

of skin processing and who

were willing to share their

knowledge were contacted,

mainly through local museum

institutions in Russia and in

Norway. Skin processing technology

is examined through

interviews, observation, and

learning-by-doing among

Sámi women in Karasjok,

Suotnju, Kautokeino and

Masi in Finnmark and among

Evenk women in Chapo Ologo,

Sredniy Kalar, Olenek, Kharyyalach,

and the northern

Lake Nichatka settlement in

Siberia.

The field of conservation relates

to material science and

18

Torunn KlokkernesA-

Abstract fra PhD

Abstract fra PhD

technology as a fundamental

aspect for the understanding

of material properties and deterioration.

The prerequisite

for treatment of any artefact

in a museum collection is

identification of the materials

it is made up of and the

technology used in its manufacture.

One of the objectives

of this study is to establish

links between the technological

aspects of skin processing

and the visual and analytical

characterisation and identification

of skin materials and

substances used in clothing

and footwear in indigenous

cultures. To establish this

link an interdisciplinary approach,

which entails both

humanistic and scientific

research, is required. The

process of bringing together

different fields of research in

this manner is a precondition

for the interpretation of skin

processing technology and its

relation to dynamic cultural

systems. The dynamics involved

in traditional technologies

results in the constant

modification of materials,

substances and tools to meet

the requirements of a given

situation.

The analytical methods

employed in this study are

chosen for their applicability

to available artefact samples

as well as by the objective

of this study. The results

are obtained through visual

and microscopic methods,

through chromatographic

methods such as HPLC (High

Performance Liquid Chromatography)

and GC-MS (Gas

Chromatography – Mass Spectrometry)

of substances added

to the skin, and through

thermal methods such as

MHT (Micro Hot Table) which

primarily assess the hydrothermal

stability of collagen,

the main component in skin.

These methods are applied to

artefacts and reference samples,

from the Sámi and Evenk

culture, which were examined

in museum institutions in

Russia, Finland, United Kingdom

and Norway.

The management and handling

of artefacts which originate

from indigenous cultures is

important, not only for preservation

purposes, but also with

regards to the artefact’s role

as sources of traditional knowledge.

The concept of preservation

in a museum setting is

widened to include, not only

the physical preservation of

the material artefact, but also

indigenous cultures’ rights

to partake in decisions relating

to how artefacts should

be handled and maintained.

The analyses of skin material

artefacts from Eurasian

indigenous cultures cover a

rich and varied set of materials,

substances, and methods,

meaning that preventive and

interventive preservation methods

chosen for these artefact

types must ensure that the

artefact’s inherent information

is preserved.


Beskytter det glas,

du bruger til

indramning,

godt nok mod

UV-stråling?

Hvornår har du sidst spurgt din glasleverandør,

hvor meget UV-stråling der

slipper igennem til dine billeder?

I 2005 lukkede en af verdens førende glasfabrikanter, DenGlas,

for produktionen. DenGlas var gennem forskellige danske grossister

hovedleverandør til det danske marked af ikke-reflekterende

museumsglas med 98% UV-filtrering – specialglas, som beskytter

kunstværker mod solens skadelige virkning på gallerier, i museer

og private hjem.

Da DenGlas nu ikke mere eksisterer, er der kun én glasfabrikant

tilbage, som leverer ikke-reflekterende glas med anbefalet UV-faktor

til det danske marked. Den fabrikant hedder Tru Vue ® .

Fælleskonserveringen på

Kronborg anbefaler, at

man benytter glas, der

filtrerer minimum 98%

af den skadelige UVbestråling

fra, hvis man

vil beskytte det indrammede

kunstværk eller

foto mod blegning.

Hvis du inden for det sidste år har købt ikke-reflekterende glas

til beskyttelse af dine kunstværker, og det ikke er af mærket Tru

Vue ® , er det derfor ikke sikkert, at glasset filtrerer de anbefalede

98% af UV-strålingen fra.

Spørg din glasleverandør om dokumentation for, at det ikke-reflekterende

glas, du køber, beskytter fotos, kunstværker og andre

indrammede værdier godt nok.

J&M Handel er grossist i Danmark

for Tru Vue ® -glas.

For mere information eller

bestilling af glas kontakt J&M Handel

på telefon 70 15 36 20 eller send en

e-mail til info@jmhandel.dk

Tru Vue ® er det eneste glasprodukt på

det danske marked, der garanterer

98% filtrering af UV-stråling på

ikke-reflekterende museumsglas!

Tru Vue ® garanterer, at minimum 98% af UV-strålerne bliver

filtreret fra, før de når selve billedet. Men faktisk har en konkurrent

til Tru Vue ® målt endnu bedre filtrering på Tru Vue Museum Glass ®

end den officielt garanterede.

SCHOTT ® , en anden af verdens førende glasproducenter, har i en

nyligt offentliggjort undersøgelse målt følgende UV transmission

factor på et af deres egne produkter og to konkurrende produkter

bl.a. Tru Vue ® :

Produkt og producent UV Transmission Factor

MIROGARD ® plus (SCHOTT) approx. 16%

ARTCONTROL ® (FLABEG) 12,9%

Museum Glass ® (TRU VUE) 0,2%

Undersøgelsen viser, at det stykke glas fra Tru Vue ® , som SCHOTT ®

testede, faktisk beskyttede væsentlig bedre mod UV-stråling;

nemlig hele 99,8%. Da der kan forekomme små udsving i glassets

UV-beskyttelsesevne er 98% beskyttelse dog det, som Tru Vue ®

officielt garanterer.

Data for Tru Vue Museum Glass ®

Light transmission 96

Light reflection


Generalforsamling lørdag d. 24. maj kl.11.00

Danmarks Radios arkiv i DR-byen i Ørestaden

More magazines by this user
Similar magazines