26.07.2013 Views

HIF- August 2000.p65 - TIL 3100.DK

HIF- August 2000.p65 - TIL 3100.DK

HIF- August 2000.p65 - TIL 3100.DK

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Stiftet 9.April 1908<br />

Hornbæk<br />

Idrætsforening<br />

Informerer<br />

<strong>August</strong> 2000, 25. årgang Nr. 6<br />

1


<strong>HIF</strong> Hoved-bestyrelse<br />

Formand<br />

Peter Poulsen ............... 49701103<br />

Kleinsmedevej 11 3100 Hornbæk<br />

E-mail: peterp@danskmetal.dk<br />

Næstformand<br />

Henrik V. Andersen .... 49700715<br />

Harboesvej 11 3100 Hornbæk<br />

Kasserer<br />

Anne Marie Jørgensen 49702848<br />

Kleinsmedevej 6 3100 Hornbæk<br />

E-mail: mums@post11.tele.dk<br />

Sekretær<br />

Dorthe Lykkegaard ..... 49703580<br />

Holmegårdsvej 3 3100 Hornbæk<br />

E-mail:<br />

lykkegaard@mail.danbbs.dk<br />

Suppleant<br />

Lone Schmidt .............. 49700984<br />

Hattemagervej 1 3100 Hornbæk<br />

E-mail: Hatten1@get2net.dk<br />

- samt Afdelingsformændene<br />

Nye klubhus & Hornbækhallen<br />

49702791 fax: 49702503<br />

kontortid: hverdage kl.9-11<br />

Stenstrupvej 3 3100 Hornbæk<br />

Gl. klubhus ................. 49702725<br />

Halinspektør<br />

Stig Petersen ................ 49702064<br />

Mobil ............................ 40255864<br />

Drejervej 15 3100 Hornbæk<br />

Materiel-forvalter<br />

Peder V. Andersen ...... 49701395<br />

Søvænget 23 st. 3100 Hornbæk<br />

Hjemmeside: www.3100.dk<br />

Redaktør:<br />

Lone Schmidt 4970 0984<br />

Hattemagervej 1<br />

3100 Hornbæk<br />

E-mail: Hatten1@get2net.dk<br />

Sats og tryk:<br />

A-Print, Bybjergvej 15,<br />

3060 Espergærde<br />

OPLAG:<br />

3355<br />

Stof til næste nummer<br />

senest lørdag d. 2. september<br />

kl. 22.00<br />

HOVEDAFDELINGEN<br />

Sommeren går så småt på hæld, hvis man da ellers kan kalde det sommer,<br />

for vejret har været en blandet fornøjelse.<br />

Dette har dog ikke været med til at hindre de mange aktiviteter der har<br />

været i regi af <strong>HIF</strong> i sommerens løb. Stort set alle underafdelinger har<br />

gennemført succesfulde arrangementer både på og uden for idrætsanlægget,<br />

så man kan bestemt ikke sige, at afdelingerne har ligget på den<br />

lade side. Ingen nævnt, ingen glemt, men jeg vil gerne s ige tak til alle,<br />

som på en eller anden måde har været involveret i disse mange arrangementer.<br />

Havnefesten<br />

Årets havnefest blev atter en succes, med masser af glade mennesker<br />

og mange gode oplevelser. Der skal lyde en stor tak til Havnefestkomitéen<br />

samt til de mange frivillige hjælpere, som var med til at gøre<br />

deres til, at havnefesten igen i år blev så vellykket. Også en stor tak til<br />

fyrværkerimesteren for et utroligt flot festfyrværkeri. En stor tak skal<br />

der også være til alle, der på forskellig vis sponsoreret Havnefesten.<br />

Omsætningen på årets havnefest blev på omkring 290.000 kr., og det<br />

forventes at det giver et samlet overskud på ca. 140.000 kr., så igen i år<br />

bliver der et pænt overskud til de medvirkende foreninger.<br />

Alligevel må jeg på vegne af idrætsforeningen fremføre, at alle nu må<br />

overveje, om ikke vi skal starte havnefesten om lørdagen i en eller anden<br />

form, så det fortsat er en fest for Hornbækkerne og de mange turister<br />

der er i byen. Jeg kan ikke finde argumenter, der taler imod, ej<br />

heller at vi skal frygte tidligere tiders uheldige episoder, for jeg er helt<br />

sikker på, at vi nok skal finde ud af at feste også om lørdagen uden det<br />

store bøvl og ballade.<br />

Jeg er også helt sikker på, at Helsingør Politi vil bakke op om et 2 dages<br />

arrangement ud fra det familiekoncept, vi allerede i dag kender – lad<br />

os prøve det i 2001 !<br />

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til Susanne Holst, som igennem<br />

flere år har repræsenteret Hornbæk Idrætsforening i Havnefestkomitéen,<br />

for det store arbejde hun har gjort – tak for det, Susanne.<br />

Susanne har valgt at træde ud af komitéen, men har lovet fortsat at stå<br />

for Bådshagen.<br />

Tennis - 25 års jubilæum<br />

Tennis afdelingen fejrede den 5. august 2000 25 års jubilæum. Der skal<br />

lyde et stort til lykke med de første 25 år samt held og lykke i årene<br />

fremover. Også en stor tak til alle, der igennem årene har gjort en indsats<br />

i tennis afdelingen. Endnu engang til lykke med jubilæet.<br />

Idrætsskole<br />

Som omtalt i sidste nummer af klubbladet afholder Hornbæk Idrætsforening<br />

i samarbejde med DGI Frederiksborg Amt og Fritidshjemmene<br />

i Hornbæk i efterårsferien den 16. – 17. – 18. oktober 2000 idrætsskole<br />

for 120 børn i alderen 6 – 14år. Tilmelding til dette kan ske i gennem<br />

Forside billede: De to tidligere landsholdskammerater John Larsen og Jan<br />

Mølby, var begge trænere da Hornbæk mødte Kidderminster Harriers i en<br />

opvisnings-kamp på Pedella Park. (Foto: Martin Bubandt Jensen)<br />

2


DGI Frederiksborg Amt. Nærmere oplysninger kan<br />

fås ved henvendelse til Ole Raslow, Hornbæk Fritidshjem<br />

eller Peter Poulsen, <strong>HIF</strong>.<br />

Ny formand for fodboldafdelingen<br />

Jeg vil godt byde Kaj Flyger velkommen som ny<br />

formand for fodboldafdelingen og håber på et fortsat<br />

godt samarbejde med fodboldafdelingen. Kaj<br />

er jo i forvejen kendt som træner for 1.- 2. holdet, et<br />

hverv han stopper med efter denne sæson – velkommen<br />

til Kaj, og held og lykke med formandsjobbet.<br />

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takke tidligere<br />

formand Steen Poulsen for hans store arbejde<br />

og indsats i Hornbæk Idrætsforening. Held og<br />

lykke til dig og din familie med de store nye udfordringer<br />

de næste 3 år i Saudi Arabien.<br />

”PartyUartig”<br />

Den 8. juli afholdt firmaet Media Summit det meget<br />

omtalte strandparty på Hornbæk Strand.<br />

Der deltog et sted mellem 2-3000 unge mennesker,<br />

og arrangementet forløb ganske pænt uden de store<br />

problemer. Senere har det dog vist sig, at konceptet<br />

ikke kunne tiltrække det fornødne antal unge<br />

mennesker, så efter et arrangement mere et andet<br />

sted i landet drejede man nøglen om for afholdelse<br />

af flere af disse arrangementer.<br />

Den oprydning, der efterfølgende har været på<br />

Hornbæk Strand, har været under al kritik, idet der<br />

fortsat ligger en masse affald på stranden i form af<br />

knuste plasticglas og sorte plasticsugerør. Så mon<br />

ikke Skovridder Henrik Winther har en opgave<br />

med at får ryddet ordentlig op på stranden – vi er<br />

mange der håber det, også selvom sommeren snart<br />

er overstået. På forhånd tak. Og så ikke et ord mere<br />

om PartyUartig.<br />

tersommer med håb om et fortsat godt samarbejde<br />

til gavn for alle, der på en eller anden måde er tilknyttet<br />

Hornbæk Idrætsforening.<br />

Peter Poulsen<br />

Hovedformand<br />

Kære naboer til Idrætsanlægget<br />

Som det fremgår af dette blad og pressen gennem<br />

den seneste tid arrangerer vi i<br />

idrætsforeningens regi koncert med Brdr. Olsen<br />

og Valhalla søndag d. 20.august kl. 15 – 21. Koncerten<br />

foregår udendørs på idrætsanlægget, men<br />

lyden herfra vil utvivlsomt kunne høres også<br />

uden for koncertområdet, ligesom der vil være<br />

en del trafik til og fra idrætsanlægget. Vi gør<br />

selvfølgelig alt for at arrangementet skal forløbe<br />

planmæssigt, men beder jer være overbærende<br />

over for lidt mere larm end sædvanligt på denne<br />

dag. I øvrigt håber vi, så mange som muligt vil<br />

deltage i selve koncerten – oplevelsen er som<br />

regel bedst ”live”.<br />

Med venlig hilsen<br />

Forretningsudvalget<br />

Hornbæk IF<br />

Koncert<br />

Søndag den 20. august 2000 kl. 15.00 – 21.00, afholder<br />

Hornbæk Idrætsforening en stor udendørskoncert<br />

med Brdr. Olsen og Valhalla på idrætsanlægget.<br />

Ud over Grand Prix vinderne Brdr. Olsen<br />

vil Valhalla bl.a. underholde med deres store ABBA<br />

show.<br />

Kom og oplev det hele LIVE og tag hele familien<br />

med til en underholdende og oplevelsesrig søndag<br />

med god musik og hyggelig stemning. Vedrørende<br />

billetsalg, så se annoncen andetsteds i bladet.<br />

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Vognmand<br />

Benny Rasmussen, Jørgen Jensen Sten &<br />

Grus ApS, Morten Nygaard Shell Hornbæk,<br />

Wiibroe og Favør i Hornbæk for deres store og velvillige<br />

støtte og opbakning til arrangementet. Randi Michaelsen<br />

Afslutningsvis vil jeg ønske alle en fortsat god ef-<br />

3<br />

Hornbæk har fået en badebro<br />

Lokal Samvirke i Hornbæk har med økonomisk<br />

hjælp fra Folkeoplysningsudvalget i<br />

Helsingør fået en ny badebro. Broen ligger<br />

på Vestre Strand i forlængelse af trærampen<br />

ved SunSpot. Broen er opført af Nikolaj<br />

Sneum.<br />

Broen er opført til svømmeundervisning for<br />

børn og unge i Hornbæk. Det har været tale<br />

om en lang proces gennem alle de involverede<br />

myndigheder, nemlig Miljøministeriet,<br />

Kystinspektoratet, Frederiksborg Amt, Helsingør<br />

Kommune, Farvandsdirektoratet,<br />

Teknisk Forvaltning, Livredningstjenesten<br />

og flere andre. Den endelige tilladelse kom<br />

så sent, at det ikke har ikke været muligt<br />

med så kort varsel at få aftale med kvalificerede<br />

instruktører.<br />

Men et er sikkert: I sommerferieperioden i<br />

år 2001 vil Lokal Samvirke etablere undervisning<br />

for børn og unge i sommerferieperioden.<br />

Der vil blive sendt information ud<br />

herom i foråret 2001.


J. Haagen Nielsen Torben Fritzbøger<br />

Forsikringsarbejde<br />

Alm. Termoruder<br />

Energi Termoruder<br />

Reparationsarbejde<br />

Fortsatsruder<br />

Alm. Glassalg<br />

49 70 05 44<br />

22 50 45 40<br />

4<br />

Ndr. Strandvej 315 A<br />

3100 Hornbæk<br />

Tlf.: 49 70 49 25<br />

Fax 49 70 49 23<br />

4975 8551 * 4098 0081


Formand<br />

Stig Rasmussen 4975 1525<br />

(megatech_ post7@tele.dk)<br />

Holmenevej 1, Saunte<br />

3100 Hornbæk<br />

(dksra@coloplast.com)<br />

Næstformand<br />

Niels Fritzbøger 4970 0773<br />

(NFR@NCCRS.dk)<br />

Rødtjørnevej 8,<br />

3100 Hornbæk<br />

Sekretær<br />

Liselotte Kartman 4970 1975<br />

(Lika@buksesnedkeren.dk)<br />

Holmevænget 2C,<br />

3100 Hornbæk<br />

Kasser<br />

Eigil Dihver 4970 0660<br />

Villingebækvej 10,<br />

3100 Hornbæk<br />

Banefordeler<br />

Poul H. D. Larsen 4975 0087<br />

(Dehn@larsen.dk)<br />

Saunte Bygade 28, Saunte<br />

3100 Hornbæk<br />

Suppleant<br />

Margit Fritzbøger 4970 0198<br />

Bødkervej 18,<br />

3100 Hornbæk<br />

Spilleudvalg<br />

Motionistformand<br />

Hans Jørgen Beck 4970 2230<br />

Ole Piis Vej 4,<br />

3100 Hornbæk<br />

(hjb@bc-solution.dk)<br />

Seniorformand<br />

Lis Garhøj 4970 2168<br />

Skovvænget 16B,<br />

3100 Hornbæk<br />

Juniorformand<br />

Christine Bogattke 4920 1581<br />

Rosenvænget 20 2th<br />

3000 Helsingør<br />

Mette Fritzbøger 4970 0773<br />

Rødtjørnevej 8<br />

3100 Hornbæk<br />

(mettefritzboeger@hotmail.com)<br />

Turneringsudvalg<br />

Anette Christoffersen 4970 0358<br />

Holmegårdsvej 5<br />

3100 Hornbæk<br />

BADMINTON<br />

Glamsbjerg badmintonlejr<br />

Deltagere: Mathilde, Heidi, Astrid & Mija<br />

Det hele startede da vi kørte fra Københavns hovedbanegård<br />

med tog mod Odense kl 10.00. På Odense banegård blev vi hentet<br />

af Glamsbjerg lederne Kenneth og Morten ”alfen” som vi kaldte<br />

ham. Så tog vi med bussen til Glamsbjerg hvor vi de næste mange<br />

dage skulle overnatte og spille en masse badminton. Efter at have<br />

placeret alle vores ting inde i hallen skulle vi skrive navneskilte,<br />

men halvvejs blev vi afbrudt af Mathildes konstant ringende<br />

mobil telefon. Pigerne lå i et værelse ved siden af hallen hvor vi<br />

sov i en stor klump og drengene sov i hallen ved siden af bænkene.<br />

Før vi begyndte på alle vores aktiviteter skulle vi deles ind i hold.<br />

Hold nummer 1 skulle blive i hallen og hold nummer 2 skulle ud<br />

og se Glamsbjerg by, efter 3 kvarter byttede vi. Da vi endelig<br />

nåede til frokosten, var vi helt færdige og så kunne vi ingen gang<br />

komme til at sidde sammen med vores hold fordi vi kom for sent.<br />

Frokosten var rigtig lækker med varm leverpostej og det hele. Da<br />

vi færdig med at spise fik vi lov til at bade i udendørs svimming<br />

pool, vandet var ca. 18 grader. Senere på eftermiddagen spillede<br />

vi single turnering, det tog sin tid inden vi blev færdige og kunne<br />

gå op og spise en god aftensmad med kartofler, sauce og kød.<br />

Programmet var nogenlunde det samme hver dag dog med lidt<br />

forskellige konkurrencer undervejs. Vi stod op hver dag kl. 7.00<br />

og var ude at løbe, i bad, fuld aktivitet hele dagen inden vi skulle<br />

i seng kl. 22.00. Sidst på ugen skulle vi så have uddelt den gule<br />

trøje ud, trøjen gik til den person som havde klaret sig bedst<br />

sammenlagt ved alle de forskellige konkurrencer og badminton<br />

turneringer. Den sidste aften inden vi skulle hjem havde lederne<br />

arrangeret en fest, men den var ikke særlig sjov så vi gik ned i<br />

hallen for at spille lidt mere badminton inden vi skulle hjem<br />

dagen efter.<br />

6<br />

Mathilde & Heidi


Glamsbjerg badmintonlejr<br />

Deltagere: Nicolaj, Nicolaj Sevel, Mikael,<br />

Peter, Casper og Christopher.<br />

Vi var 6 drenge der skulle alene med tog fra<br />

Helsingør St. helt til Odense St. I toget til<br />

Odense blev vi ramt af en fæl lugt, det var<br />

togkontrolløren der havde glemt at børste<br />

tænder efter morgenkaffen!<br />

På Odense St. blev vi hentet af lederne fra<br />

lejrene og kørt i bus til Glamsbjerg Fritidscenter.<br />

Da vi endelig ankom, fik vi hver en<br />

lille madras udleveret som vi skulle sove på<br />

(Casper havde selvfølgelig glemt sin<br />

sovepose i toget, så han skulle sove med en<br />

ildelugtende blomstret dyne). Efter vi<br />

havde fundet os til rette i hallen, skulle vi<br />

på rundtur i byen. Det var en blandet<br />

oplevelse. Træningen var god, og vi fik<br />

trænet det op, som vi havde glemt i ferien. I<br />

løbet af ugen var der arrangeret forskellige<br />

aktiviteter som, single- double og hockeyturnering.<br />

Vi blev jaget op hver morgen kl.<br />

7.00 hvor vi skulle løbe morgenløb, 3-4 km.<br />

Hver dag blev der udleveret den gule<br />

føretrøje hvorpå der stod; ”Tour de Glamsbjerg”.<br />

Christopher var den første der fik<br />

trøjen, fordi en instruktør blev vækket<br />

onsdag morgen, af Hornbækkerne der sang<br />

føs’da’sang for ham. Ellers var vi skarnsunger<br />

på hele turen. Dog gik det lidt galt,<br />

den ene nat hvor vi lå og larmede lidt for<br />

meget. En af instruktørene ville ikke finde<br />

sig I vores larm og skreg så højt at han<br />

vækkede hele hallen. Den sidste aften var<br />

der afslutningsfest for os, den var ok. Alt i<br />

alt må vi sige at det har været en god tur.<br />

Casper Porsgaard & Christopher Nordberg<br />

7<br />

Klubkontingent via<br />

betalingsservice<br />

Nu skulle alle have modtaget indbetalingskort<br />

til klubkontingent for året<br />

2000/2001 på kr. 330,00 og mange har<br />

allerede betalt.<br />

De resterende bedes betale snarest og<br />

senest ultimo august, hvorefter man<br />

kan leje baner – alle betaler for spilletid.<br />

Priserne for denne sæson er<br />

Børn kr. 120 pr. person<br />

(såfremt kontingent kr. 330 er betalt)<br />

Mandag 14 – 16, onsdag 14 – 17 og<br />

fredag 15 – 17<br />

Seniortræning kr. 600 pr. person<br />

Mandag 20 – 22 og onsdag 21 – 23<br />

Lørdagstræning 14 – 16<br />

kr. 450 pr. person eller køb af et 5turskort<br />

til kr. 200 pr. person<br />

Baneleje i hallen<br />

Kr. 600 pr. bane Mandag 16 – 17 og<br />

onsdag 21- 22<br />

Kr. 1.200 pr. bane Mandag 17 – 20 og<br />

onsdag 19 – 21<br />

Baneleje på skolen kr. 600 pr. bane<br />

Søndag 9 – 12<br />

Pensionisttræning kr. 150 pr. person<br />

Torsdag 8 – 10<br />

Find her i august/september ud af,<br />

hvornår du/I vil spille og aftal spilletiden<br />

med Poul Dehn Larsen, der giver<br />

dig et girokort.<br />

I tiderne 18 – 20 mandag og 19 – 21<br />

onsdag skal der være 4 spillere pr.<br />

banetime.<br />

Såfremt medlemmer af badmintonklubben<br />

ønsker at komme med indlæg i<br />

bladet, bedes dette ske gennem formanden.<br />

Poul Dehn Larsen/banefordeler


Tømrer - og Snedkerfirmaet<br />

FRITZEN<br />

Ole Piisvej 1 B<br />

3100 Hornbæk<br />

Tlf: 49 70 02 04<br />

Fax: 49 70 41 04<br />

Anette Nielsen<br />

49 70 02 13<br />

MANDAG LUKKET<br />

Simon Jørgensen & Søn A/S<br />

Tømrer- og snedkerfirma<br />

49 13 96 22<br />

Agernvej 7 . 3490 Kvistgård<br />

8<br />

Stil krav. Det gør vi<br />

5 % dividende<br />

HORNBÆK<br />

Sauntevej 1 . 4970 1984<br />

Mills Brothers<br />

inspireret underholdning<br />

Bookning 4970 2386<br />

Snedker/tømrer<br />

Tlf. 4970 0547<br />

www.ph-byg.dk<br />

mobil 2025 2816


Formand<br />

Henrik Paulsen<br />

4970 0825<br />

Hornbækgårdsvej 37<br />

3100 Hornbæk<br />

Kasserer<br />

Per Thordahl<br />

4926 2260<br />

Sudergade 12D-2.tv<br />

3000 Helsingør<br />

Sekretær / PR<br />

Birgit de Lausnay<br />

4970 0196<br />

Sauntevej 52<br />

Kølbåde<br />

John Gunn<br />

4970 4559<br />

Willemoesvej 3A<br />

Motorbåde<br />

Hans-Erik Nørgaard<br />

4970 1742<br />

Toftemosevej 10A<br />

Optimister<br />

Jens Pedersen<br />

Stolemagervej 12<br />

4970 0969<br />

Joller<br />

Michael Kørner<br />

4970 1082<br />

Løvvænget 18 B<br />

Klubhus / materiel<br />

Freddie Petersen<br />

4970 2268<br />

Hornbæk Bådeklub<br />

4970 2398<br />

Havnevej 30<br />

Kantine - klubhus<br />

udlejning,<br />

nøgleudlevering.&<br />

afregning<br />

Tove Prahl<br />

4971 9015<br />

Horneby Fælledvej 10<br />

3100 Hornbæk<br />

HORNBÆK BÅDEKLUB<br />

Hornbæk Havnefest 2000<br />

Solen blev kaldt frem på juli måneds flotteste søndag, og<br />

Hornbæks borgere og gæster mødte op til Havnefesten i samme<br />

antal som under hedebølgen i ´99.<br />

Havnefesten forløb flot, og stemningen var rar og positiv.<br />

Havnefestkomiteen benytter hermed lejligheden til at takke alle<br />

de mange frivillige som både før, under og efter Havnefesten<br />

gjorde deres for at få det hele til at fungere festligt, og havnen<br />

efterladt i flot stand. Vi skal samtidig benytte lejligheden til at<br />

huske alle på ETTERSLETTET den 16. september 2000.<br />

Endnu engang tak til Havnefestens sponsorer: Favør, Nybolig,<br />

Gustav Svendsen & Søn, Ahrendt-Jensen & Søn samt Finn<br />

Vindahl Andersen og Unibank som desværre ved en fejltagelse<br />

var røget ud af Havnefestprogrammet – undskyld, vi beklager.<br />

Havnefestkomiteen<br />

Lottonumre som blev udtrukket ved Havnefesten søndag den 30.<br />

juli 2000 og hvor gevinsterne ikke er blevet afhentet på scenen<br />

under lodtrækningen er følgende:<br />

Nr. 23043, Nr. 22161, Nr. 22251, Nr. 22418, Nr. 22422, Nr. 22633,<br />

Nr. 22569, Nr. 22949, Nr. 22982.<br />

De uafhentede gavekort kan afhentes hos Helms Farver indtil<br />

den 1. oktober 2000, mod aflevering af Havnefest programmets<br />

forside hvorpå vinder nummeret står trykt.<br />

Havnefestkomiteen<br />

KANON FLOT !<br />

Vi er stolte over jeres indsats ved Havnefesten 2000.<br />

Alle aktiviteterne er afviklet til alles tilfredshed.<br />

Det var virkelig en fornøjelse at se, hvordan vagtplanen blev<br />

respekteret .<br />

I „Havbrus“ kørte det på begge etager.<br />

Det er team-work på højt plan - og det giver bonus i sidst ende.<br />

Med sejler hilsen<br />

Jens og Kørner<br />

9


INVITATION <strong>TIL</strong>:<br />

”ETTERSLET”<br />

Lørdag den 16. september 2000 - kl. 18.00 i skolens kantine.<br />

Madkurv medbringes –<br />

kontakt evt. din ansvarlige leder for en fælles madordning.<br />

Pris kr. 20,-<br />

Øl, vand og spiritus til købmandspriser<br />

Tilmelding til:<br />

Helms Farver senest den 12. september 2000<br />

De bedste hilsner<br />

Havnefestkomiteen<br />

Havnefestlotteriet 2000<br />

5 hold havde tilmeldt sig til Slidske ræs ved dette års Havnefest, et af disse var de to lokale drenge Marc og<br />

Martin, som her ses på vej ned af slidsken, kort tid efter måtte de dog se dem selv og deres båd gå til bunds.<br />

(Foto: Martin Bubandt Jensen)<br />

10


Postadresse:<br />

Hornbæk IF<br />

Postbox 48<br />

3100 Hornbæk<br />

Formand:<br />

Kaj Flyger<br />

49718937<br />

36144751<br />

Kasserer:<br />

Betina Porsgaard<br />

49701178<br />

49704505<br />

Ungdomsformand:<br />

Steen Nilsson<br />

49701709<br />

49283713<br />

Seniorformand, herrer:<br />

Kim Porsgaard<br />

49701178<br />

39176585<br />

Seniorformand, damer:<br />

Bjørn Hoffmann<br />

26242946<br />

Sekretær:<br />

Peter Clausen<br />

49703383<br />

49709880 –209<br />

email:<br />

peter.clausen@mail.tele.dk<br />

peter.clausen@tipsblad.dk<br />

Medlem:<br />

Martin Bubandt<br />

26837256<br />

49702667<br />

FODBOLD<br />

Fodboldskole 2000<br />

Hornbæk I.F. var fra d. 10.– 14. juli værter for en af DBU´s populære<br />

fodboldskoler. Der var i alt tilmeldt 112 fodboldspillere,<br />

hvoraf kun 4 var piger. Disse spillere var fordelt efter alder, i 7<br />

grupper, der havde hver sin træner. Derudover var der 4 trænerassistenter,<br />

som var tilknyttet de trænere, der havde de yngste<br />

grupper.<br />

Mandag d. 10. juli kl. 9.00 mødte 112 fodboldspillere op på H.I.F.´s<br />

idrætsanlæg for at ”checke ind” på fodboldskolen.<br />

De 8 trænere, samt 4 træner-assistenter var ankommet én time<br />

før, således at vi havde mulighed dels for at hilse på dem, men<br />

også høre lidt om deres planer for ugen.<br />

Efter alle spillere var råbt op, og derefter placeret i de respektive<br />

grupper, var det tid at lave navnelege ude i grupperne. Vi havde<br />

i år spillere fra store dele af København, Nordsjælland, samt en<br />

enkelt fra Norge. Ca 1/3 af deltagerne var fra Hornbæk IF. Efter<br />

at spillerne var fordelt, tog Helle & Gitte imod bestillinger, samt<br />

betaling for frokost. Alle spillere havde fået tilsendt et velkomstbrev,<br />

hvor der også var mulighed for at bestille frokostboller til<br />

hele ugen, så der var nok at se til denne formiddag.<br />

Derefter gik resten af formiddagen med at sikre alle spillere var<br />

placeret i de rigtige grupper.<br />

I løbet af ugen havde spillerne mulighed for at øve alle de svære<br />

detaljer, man som fodboldspiller skal kunne mestre, hvis man skal<br />

være rigtig god.<br />

Der var f.eks. mulighed for at lære saksespark, flugtninger, flyvende<br />

hovedstød mm. på en faldmåtte, således at man ikke slog<br />

sig, hvis man landede forkert.<br />

Der var ligeledes en fartmåler, så der var mulighed for at måle<br />

hvor hårdt man kunne sparke.<br />

Spillerne havde også mulighed for målmandstræning, idet der<br />

var tilknyttet en målmandstræner til skolen hele uge.<br />

Der var selvfølgelig også mulighed for at udfordre en anden<br />

gruppe til en fodboldkamp på stor bane.<br />

Onsdag formiddag blev alle spillerne fotograferet, både enkeltvis<br />

og sammen med deres gruppe. I den forbindelse fik alle udleveret<br />

en t-shirt med en fodboldskole-tegning på.<br />

Onsdag eftermiddag afvikledes ”Snickers Cup”. En turnering<br />

hvor alle spiller mod alle.<br />

Fredag havde vi møde med en repræsentant fra DBU, der var i<br />

Hornbæk, for at se, hvordan det hele forløb, og han var særdeles<br />

tilfreds med det han så. ( Over 100 glade børn efterlader altid et<br />

positivt indtryk ).<br />

11<br />

fortsættes ...


A.R Friisvej 2, 3000 Hornbæk<br />

Tlf. 4970 0198<br />

ANNONCER<br />

49 70 09 84<br />

e-mail: hatten1@get2net.dk<br />

12<br />

Tlf. 49 70 06 24<br />

Hornbæk Stationsvej 11<br />

3100 Hornbæk<br />

BK -revision


Fredag eftermiddag var det så tid til at sige<br />

farvel, og udlevere diplomer, samt<br />

erindringsgaver, men inden var der lige et<br />

program, der skulle afvikles først. Programmet<br />

hed ”show & sjov”, og spillerne blev<br />

blandet i 8 forskellige grupper. Hver træner<br />

havde så en opgave, grupperne skulle udføre<br />

på max. 10 minutter.<br />

Vi syntes, at det har været en rigtig god uge,<br />

vejret var med os i år, ( på nær mandag eftermiddag<br />

!#!) hvilket selvfølgelig er med til at<br />

gøre oplevelsen ekstra god.<br />

Vi vil gerne rette en stor tak til de, som hjalp<br />

os i kantinen, og vi håber, at I måske vil stille<br />

op igen en anden gang.<br />

Derudover tak til Elle som sikrede, at der var<br />

varer på hylderne.<br />

Mange hilsner fra Jørgen og Henrik.<br />

Information fra<br />

ungdomsafdelingen.<br />

Alle hold har på ny startet træningen op og<br />

jeg ser frem til et efterår med masser af godt<br />

samvær og gode fodboldkampe. Der er til<br />

efteråret sket nogle mindre rokeringer af holdene.<br />

Nogle er rykket op i en vanskeligere<br />

række, og et enkelt hold er rykket ned. Endvidere<br />

har vi oprettet og tilmeldt endnu et<br />

hold – mikroput årgang 93 - så der nu er 11<br />

hold i ungdomsafdelingen, hvilket jeg synes<br />

er utrolig flot. Vi har i sommer fået ny lilleput-træner,<br />

idet Lars Christensen er stoppet,<br />

og Per Warburg har overtaget sammen med<br />

Rolf Thorngård. Tak for indsatsen til Lars og<br />

velkommen til Per.<br />

nederlag, men resultaterne er heller ikke det<br />

primære på sådan en tur. Jeg synes, at vi<br />

havde nogle meget gode dage sammen, hvor<br />

vi rent socialt blev rystet endnu bedre sammen.<br />

På turen blev der taget en masse billeder,<br />

som kan ses i klubhuset, hvor også<br />

resultatlisten ligger.<br />

Jeg vil godt sige tak til alle deltagere for en<br />

utrolig god tur – også tak til de forældre der<br />

tog turen til det nordjyske og støttede holdene<br />

og endelig tak til Danbolig og Dyhl<br />

Electric, som sponsorede ekstra stilletrøjer.<br />

Svenskerbesøg.<br />

Til Fodboldens Venners kræmmermarked<br />

havde vi besøg er to svenske klubber,<br />

Rydebäcks IF og Skanør Falsterbo. Vi fik spillet<br />

en masse gode ”landskampe”, og jeg tror<br />

nok, vi løb af med de fleste sejre. Begge klubber<br />

var meget glade for at være herovre og<br />

er indstillet på et fortsat samarbejde. Vi har<br />

fået lovning på at blive inviteret til Sverige<br />

til næste år, så det ser vi meget frem til.<br />

Steen Nilsson<br />

Kaj Flyger ny formand<br />

Vi har længe vidst, at formand Steen Poulsen<br />

ville forlade os 1. juli for at tiltræde sit<br />

nye 3-årige job i Saudi Arabien. Ny formand<br />

er blevet Kaj Flyger, der jo er kendt af de fleste<br />

fra sin rolle som førsteholdstræner. Kaj<br />

har længe sagt, at han gerne ville blive i klubben<br />

i en lederfunktion, når trænerjobbet<br />

skulle afsluttes. Vi tog ham på ordet og har<br />

dermed fået en meget tilfredsstillende løsning<br />

på det problem. Det betyder samtidigt,<br />

at Kaj slutter trænergerningen efter dette efterår,<br />

og når disse linier læses, kender vi sikkert<br />

navnet på den nye træner, der altså skal<br />

tiltræde ved årsskiftet. Andetholdstræner<br />

John Sørensen stopper også efter denne sæson.<br />

John blev tidligere på året valgt ind i<br />

Fodboldens Venners bestyrelse, så også i<br />

fremtiden vil John heldigvis være et stort<br />

aktiv for fodbolden i Hornbæk.<br />

Nørhalne Cup.<br />

Drengeholdet, lilleput pige- og drengeholdet<br />

og miniputterne årgang 90 deltog i<br />

Kristihimmelfarts ferien i en stor international<br />

turnering, som blev afholdt i Nørhalne<br />

ca. 15 km. nord for Aalborg. Ca. 50 drenge<br />

og piger og 10 ledere var afsted. Der deltog<br />

175 hold fra 10 lande, og der blev i alt spillet Efterårets klare mål<br />

175 kampe. Vi spillede mod både svenske, Efter den nærmest katastrofale start på denne<br />

norske, engelske, hollandske tyske og dan- sæson, med nederlag i de seks første kampe,<br />

ske hold. Drengeholdet vandt den indle- er efterårets klare mål for førsteholdets ikke<br />

dende pulje, men var så oppe imod nogle så overraskende at bevare pladsen i serie 2.<br />

meget skrappe modstandere og her gik det Forberedelserne op til sæsonen var ellers for-<br />

knapt så godt. Øvrige hold fik både sejre og løbet tilfredsstillende, og resultaterne i<br />

13


træningskampene var ganske gode. Det<br />

gamle cliché om vigtigheden af en god start<br />

viste sig dog endnu engang at være sandt,<br />

og først i sæsonens syvende forsøg fik Hornbæk<br />

sit første point, via 4-4 i lokalopgøret<br />

mod Espergærde.<br />

Med ni ud af 12 mulige point i de sidste fire<br />

runder blev foråret dog reddet nærmest på<br />

målstregen, og nu har vi i alle tilfælde en reel<br />

mulighed for at klare frisag. Som sædvanlig<br />

rykker fire mandskaber direkte ud af rækken,<br />

og Hornbæk besætter midtvejs fjerdesidste-pladsen,<br />

fire point efter femte-sidst,<br />

Hillerød GI, der faktisk er Hornbæks første<br />

modstander i efteråret lørdag 12. august. Så<br />

vigtigheden af en god start er til at få øje på!<br />

Efter en lidt forvirret juli måned med både<br />

ferier og skader, er situationen nu mere overskuelig.<br />

Med undtagelse af et par spillere er<br />

alle nu tilbage på træningsbanen, og det er<br />

vigtigt, at alle bidrager i fortsættelsen, for<br />

truppen er ikke så bred som man kunne ønske<br />

sig, og vi får brug for alle resourcer.<br />

Thomas Helsborg indleder snart et journalist-studie<br />

i Odense, så ham må vi desværre<br />

nok se bort fra inden længe, men til gengæld<br />

er Kim Jørgensen i gang igen for alvor.<br />

Førsteholdet benyttede i foråret 21 forskellige<br />

spillere på det bedste hold, og de er alle<br />

stadig i klubben. Spændende bliver det så,<br />

hvem der trænger sig på til det bedste hold.<br />

Andetholdet er også trængt i bunden af deres<br />

række, så det bliver et spændende efterår,<br />

hvor der bliver brug for alle resourcer.<br />

”Humlebierne” til afslutningsfesten<br />

Reservér allerede nu lørdag 21. oktober, hvis<br />

du ikke vil gå glip af årets fodboldafslutningsfest.<br />

Musikken leveres i år af<br />

HUMLEBIERNE.<br />

Vellykket besøg fra Kidderminster<br />

Onsdag 26. juli havde vi besøg af det engelske<br />

3. divisionshold Kidderminster Harriers.<br />

Som forventet var det rent sportsligt en lidt<br />

for stor mundfuld, og gæsterne vandt da også<br />

helt fortjent med 4-0. Det var dog lidt ærgerligt,<br />

at vi ikke udnyttede et par store chancer<br />

i kampens start, for så var der måske kommet<br />

lidt mere spænding i kampen. Manager<br />

Jan Mølby samt spillere og ledere fra Kidder-<br />

14<br />

minster var meget tilfredse med besøget og<br />

håber på at kunne vende tilbage en anden<br />

god gang.<br />

Der skal lyde en stor tak til FAVØR I HORN-<br />

BÆK, der var kampsponsor og sørgede for<br />

den efterfølgende buffét. Endvidere en ligeså<br />

stor tak til alle, der hjalp til både før, under<br />

og efter kampen. Det er en fornøjelse, når vi<br />

sammen løser sådan en opgave.<br />

Hornbæk – Kidderminster (kampen i tal)<br />

0-4 (0-2) Tilskuere ca. 350 (inkl. ca. 100 børn)<br />

Mål: 0-1 Andy Corbett, 0-2 Barry Horne, 0-3<br />

Andy Corbett, 0-4 Tony Bird.<br />

Kampen bød på en noget overraskende indskiftning<br />

af manageren selv, og kun klassespil<br />

af målmand Søren Mortensen hindrede<br />

Jan Mølby i at score, i øvrigt til stor glæde<br />

for Kidderminsters spillere.<br />

Følg også med på hjemmesiden<br />

Ind imellem dette blad kommer på gaden kan<br />

du også følge fodbolden på vores hjemmeside<br />

www.3100.dk, hvor du bl.a. kan finde<br />

aktuelle resultater, stillinger og målscorere fra<br />

alle afdelingens hold. Endvidere opdateres<br />

siden løbende med diverse nyheder.<br />

HUSK<br />

Brdr. Olsen<br />

Koncert kl. 15.00<br />

20. august<br />

på<br />

Hornbæk<br />

Idrætsanlæg


Lørdag 12. august<br />

10.00 Lilleput – Nivå Kokkedal<br />

11.15 Drenge – Vapnagård<br />

16.00 1. senior – Hillerød GI<br />

Mandag 14. august<br />

19.00 Veteran – Humlebæk<br />

Tirsdag 15. august<br />

18.30 Mikroput 93 (3) – Hellebæk (7M)<br />

19.00 2. senior – Annisse<br />

Onsdag 16. august<br />

18.00 Mikroput 92 – Lillerød (7M)<br />

Fredag 18. august<br />

18.30 Miniput 90 – Fredensborg (7M)<br />

18.30 Miniput 91 – Espergærde (7M)<br />

Lørdag 19. august<br />

16.00 3. senior – Kvistgaard<br />

Mandag 21. august<br />

18.45 Old Boys – Hellebæk<br />

Tirsdag 22. august<br />

18.30 Mikroput 93 (2) – Humlebæk (7M)<br />

Onsdag 23. august<br />

18.30 1. senior – Frederiksværk<br />

18.30 Damesenior – Nivå Kokkedal (7M)<br />

18.30 Lilleput – Frederikssund (7M)<br />

Torsdag 24. august<br />

18.30 Lilleputpige – Brederød (7M)<br />

Lørdag 26. august<br />

10.00 Lilleput – Hillerød GI<br />

11.15 Drenge – Nivå Kokkedal<br />

14.00 2. senior – Vejby Tisvilde<br />

Mandag 28. august<br />

17.30 Miniput 91 – Snekkersten (7M)<br />

18.30 Veteran – Snekkersten<br />

18.30 Miniput 90 – Humlebæk (7M)<br />

Tirsdag 29. august<br />

18.30 Mikroput 93 (2) – Lyngby (7M)<br />

Torsdag 31. august<br />

17.30 Mikroput 92 – Hørsholm (7M)<br />

17.30 Mikroput 93 (3) – Nivå Kokkedal<br />

(7M)<br />

Kommende hjemmekampe<br />

15<br />

18.30 Miniput 91 – Gilleleje (7M)<br />

18.30 Lilleputpige – Slangerup (7M)<br />

Lørdag 2. september<br />

10.00 Lilleput – Vedbæk<br />

16.00 3. senior – Tikøb<br />

Mandag 4. september<br />

18.15 Old Boys – Snekkersten<br />

Tirsdag 5. september<br />

18.30 Mikroput 93 (2) – Snekkersten (7M)<br />

Onsdag 6. september<br />

18.15 3. senior – Snekkersten<br />

18.30 Damesenior – Fredensborg (7M)<br />

18.30 Lilleput – Dalby K. (7M)<br />

Fredag 8. september<br />

18.30 Miniput 90 – Gilleleje (7M)<br />

Lørdag 9. september<br />

11.15 Drenge – Hillerød GI<br />

14.00 2. senior – Skævinge<br />

16.00 1. senior – Slagslunde Ganløse<br />

Mandag 11. september<br />

18.15 Old Boys – Gurre<br />

Tirsdag 12. september<br />

18.30 Mikroput 93 (2) – Birkerød (7M)<br />

Onsdag 13. september<br />

18.30 Damesenior – Gadevang (7M)<br />

18.30 Lilleput – Blistrup (7M)<br />

Torsdag 14. september<br />

18.30 Lilleputpige – Ølsted (7M)<br />

Lørdag 16. september<br />

16.00 3. senior – FKF 96<br />

Turneringsplan for juniorholdet var ikke<br />

modtaget ved red. slutning


Hornbæks stærke drengehold var i en uge af juli såkaldte medier ved et af DBU´s ungdomstrænerkurser i Vejle.<br />

Drengene og træner Kim Porsgaard er her foreviget i en ledig stund. Holdleder Peter Christophersen er gemt bag<br />

kameraet.<br />

Danbolig Hornbæk og Dyhl Electric havde sponsoreret T-shirts til alle spillere og trænere da disse tog til<br />

fodboldstævnet Nørrehalnecup. (Foto: Martin Bubandt Jensen)<br />

16


Formand<br />

Stig Petersen<br />

4970 2064<br />

Drejervej 15<br />

3100 Hornbæk<br />

Mobil: 4025 5864<br />

Arb: 4970 2791<br />

Kasserer<br />

Gitte Pedersen<br />

4970 1590<br />

Hornebyvej 40<br />

Arb: 4576 6810<br />

Sekretær<br />

Steen Nilsson<br />

4970 1709<br />

Løvvænget 29 B<br />

Mobil: 2234 2529<br />

Arb: 2928 3713<br />

Best. Medlem<br />

John Sørensen<br />

49701883<br />

Toftemosevej 7a<br />

Steen Jørgensen<br />

4970 4645<br />

Hornebyvej 38 B<br />

Mobil: 2140 0018<br />

Poul Wolter<br />

4970 3280<br />

Toftemosevej 38 B<br />

Marianne Rasmussen<br />

4970 0143<br />

Hornebyvej 64<br />

Arb: 4970 2538<br />

John Larsen<br />

4970 3591<br />

Plantagevej 17 B<br />

Arb: 4970 4505<br />

FODBOLDENs VENNER<br />

Kræmmermarked 2000.<br />

Weekenden den 17. og 18. juni holdt Fodboldens Venner endnu engang<br />

kræmmermarked. Mere end 120 kræmmere stillede op, herunder<br />

et stort antal lokale. Som sædvanligt var der meget at vælge<br />

imellem, og der blev handlet livligt. Underholdningen var i år udvidet<br />

til flere scener. Den store scene, som ”Gedden” velvilligt havde<br />

stillet op. I tilknytning til den store scene, havde vi stillet en mindre<br />

scene op, så vi undgik for mange pauser imellem de forskellige underholdere.<br />

Endelig var der opstilet et mindre telt med scene, hvor<br />

Brødrene Møller underholdt med stor succes både lørdag og søndag.<br />

Specielt om lørdagen, hvor det bedste vejr indfandt sig, skabte<br />

de en god stemning ved kræmmerpladsen. Vi håber på at gentage<br />

succesen til næste år hvis ”brødrene” har tid og kræfter.<br />

Udover fornyelsen omkring underholdningen, blev der spillet en<br />

veteranfodboldkamp og fodboldafdelingen havde inviteret to svenske<br />

fodboldklubber, Rydebächs IF og Skanör Falsterbo IF til en<br />

træningslejer begge dage. Under markedet, blev det afviklet en masse<br />

”landskampe”, som både vore spillere og de svenske gæster havde<br />

stor glæde af. De kommer meget gerne igen til næste år. Til vognmand<br />

Benny Rasmussen, entreprenør Lars Leo og Finn Viindahl<br />

VVS, som alle sponsorerede pølser og sodavand til vore fodboldspillere,<br />

skal der lyde en stor tak.<br />

Omsætning i år lå på nogenlunde samme niveau som sidste år og vi<br />

forventer et overskud på ca. kr. 75.000, som primært går til fodbolden<br />

i Hornbæk.<br />

Bestyrelsen takker alle frivillige hjælpere, underholdere og andre,<br />

som gjorde det muligt at gennemføre arrangementet endnu engang.<br />

Endvidere tak til vore sponsorer :<br />

Godik Toiletservice Favør Wiibroe Arla Foods Hollandske<br />

Mølle Antikbageren Java Kaffe Gustav Svendsen og Sønner<br />

Uponor Benny Skovlund Hamlet Aps.<br />

På bestyrelsens vegne<br />

Steen Nilsson<br />

17<br />

Kenneth og hans<br />

fodboldkammerater<br />

kunne spille landskamp<br />

mod Sverige,<br />

spise Franske hotdog<br />

og se masser af<br />

god underholdning<br />

fra scenen, da der<br />

varkræmmermarked<br />

i Hornbæk.<br />

(Foto: Martin<br />

Bubandt Jensen)


Vi gør en forskel!<br />

John Ulrich<br />

Ndr. Strandvej 355<br />

3100 Hornbæk<br />

Tlf. 4970 1312<br />

e-mail: 150@home.dk<br />

www.home.dk<br />

JAN BORG<br />

VVS INSTALLATØR<br />

• Service<br />

• Fjernvarme<br />

• Naturgas<br />

• Badeværelser<br />

Kontor tlf. 4970 0892<br />

Mobil tlf. 2013 0892<br />

Støberens Vænge 19 A<br />

3100 Hornbæk<br />

18<br />

blikkenslager & VVS installatør<br />

.fjernvarme<br />

.gas<br />

.servicearbejde<br />

.blandingsbatterier<br />

.vand<br />

.sanitet<br />

.badeværelser<br />

.energibesparende<br />

.kobberarbejde<br />

.skifertag<br />

.blikkenslagerarbejde<br />

.certificeret efter iso 9002<br />

Ndr. Strandvej 334 - 3100 Hornbæk<br />

Tlf.: 49 70 00 58<br />

ALT I EL<br />

- RADIO - TV


Næstformand<br />

Ellen Jørgensen<br />

4970 1476<br />

Skovvej 2<br />

3100 Hornbæk<br />

Kasserer<br />

Michael Kørner<br />

4970 1082<br />

Løvvænget 18 B<br />

3100 Hornbæk<br />

Sekretær<br />

Thomas Jørgensen<br />

4970 0157<br />

Holmegårdsvej 21<br />

3100 Hornbæk<br />

Best. Medlem<br />

Lone Bruun<br />

4970 2446<br />

Holmegårdsvej 18<br />

3100 Hornbæk<br />

Best. Medlem<br />

Henning Andersen<br />

4970 2474<br />

Hornebyvej 59<br />

3100 Hornbæk<br />

Aktivitetskalender.<br />

Søndag den 13. <strong>August</strong> 2000. ”Hvid” Skovtur på Kronborg.<br />

Program fremsendes pr. post.<br />

22. september 2000. Kanalrundfart og besøg på Holmen.<br />

Møde- og slutsted: Havnekontoret Gl. Strand. Man sørger selv for transport<br />

til og fra. Turbåden afgår kl. 19.00 præcis og forventes i land samme<br />

sted ca. 21.00. Prisen for turen er 100,- kr. pr. næse ( ifølge næstformanden).<br />

Bestyrelsen ringer rundt for tilmelding.<br />

28. oktober 2000. Efterårsmatch på Havreholm.<br />

Vi mødes i Hornbæk Golf Klub kl. 8.00 og derefter går det slag i slag<br />

som vi plejer. Prisen for turen er 200,- kr. pr. næse, incl. mad.<br />

Bestyrelsen ringer rundt for tilmelding.<br />

22. november 2000. Juleafslutningsklubaften.<br />

Vi mødes i Hornbæk Hallens gl. klubhus kl. 19.00.<br />

Program herom senere.<br />

27. januar 2001. Årsfest.<br />

Vi mødes i Hornbæk Hallens gl. klubhus.<br />

Program herom senere.<br />

Sekretæren.<br />

Indtryk fra ”Store Legedag ”.<br />

Jeg har gennem de senere år med stor interesse læst diverse indlæg i<br />

<strong>HIF</strong> – bladet omhandlende 4 F’s sjove og hyggelige aktiviteter, jeg har<br />

også flere gange overvejet en indmelding i foreningen.<br />

Kriteriet for en sådan var jo OK, selvom mit formandskab i vor lokale<br />

”fjerforening” var relativ kort, vist ca. 9. måneder. Min undskyldning<br />

for den manglende indmelding var al min arbejdsmæssige rejseri kloden<br />

rundt.<br />

Men i midten af juni mødte jeg så ved et fødselsdagsparty i byen, foreningens<br />

næstformand, som efter en relativ kort snak lynhurtigt inviterede<br />

mig med til det kommende 4 F – træf. En 4 – P turnering skulle<br />

afholdes ved Hornbæk - Hallen den 21. juni – mødetid kl. 19.00. Jeg<br />

tror nok Ellen forklarede lidt om hvad det gik ud på. Men jeg var måske<br />

nok lidt i tvivl, så min påklædning var nok ikke helt sportsmæssig<br />

korrekt, som hos de fleste andre fremmødte.<br />

Vejret på dagen var næsten perfekt. Sol med nogen blæst, men bedre<br />

end det tordenvejr Voldborg havde truet med. Aftenens deltagere kom<br />

nærmest sivende, sådan lidt efter lidt. Ved 19.30 tiden mente næstformanden,<br />

at nu var nok alle de tilmeldte mødt op – 24 stk med eller<br />

uden påhæng. De fleste kendte man sådan mere eller mindre.<br />

Efter en kort instruktion af aftenens arrangement, en skønsang fra<br />

19


højskole sangbogen, samt provianteret med<br />

læskedrikke, nødvendigt for at klare aftenens<br />

hårde strabadser, kunne vi så kaste os ud i<br />

den store konkurrence.<br />

De 4 P’er stod for hhv. Petanque (kugleleg i<br />

anlæggets sandkasse), Pilespil( dart), Pindespil<br />

( i værtshus miljøet kaldet Kluns, og<br />

Pottning ( finere golfspil).<br />

Vi var forlods delt op i 4 hold á 6 deltagere.<br />

Hvert hold skulle så internt finde en vinder<br />

inden for de enkelte idrætsgrene. Vinderen<br />

fra de 4 hold mødtes så i en finale runde, for<br />

derefter at finde aftenens sande mester udi<br />

de nævnte discipliner.<br />

Undertegnede kom på hold 3 med Alice –<br />

Tina – Kirsten S. – Ralf – Honk. Honk som<br />

qua sit kendskab til næstformanden, besad<br />

en del ”inside” viden var debutanten meget<br />

behjælpelig gennem hele aftenen, hvilket jeg<br />

naturligvis er ham taknemmelig for.<br />

Vi - hold 3 -, startede med at kaste stålkugler<br />

i sandkassen. Konkurrencen udformede sig<br />

som en slags udskilning, hvor den dårligste<br />

efter hver runde gik ud af spillet. Hver spiller<br />

fik 2 kast pr. runde. Den hvis kugle lå<br />

længst fra målet ( en lille rød plastickugle, af<br />

kendere kaldet ”grisen”) måtte udgå. Sidste<br />

mand tilbage, og altså vinder for hold 3 blev<br />

Honk.<br />

Næste konkurrence stod på Pindespil (<br />

kluns). Med seks deltagere blev dette en langvarig<br />

affære, og vel også lidt af en gyser. Ingen<br />

ville give sig, men forsøgte mere eller<br />

mindre at vildlede modstanderne. Så spillet<br />

trak ud, men sluttelig kunne Alice blive kåret<br />

som vinder for hold 3.<br />

Efter denne mentale test stod den på Pilespil<br />

( dart). Vi stod vel ca. 3 meter fra skiven, og<br />

skulle med 6 pilekast til hver, først og fremmest<br />

forsøge at ramme skiven, og helst opnå<br />

flest mulige point. Det er slet ikke så let<br />

endda. Men Ralf viste sig her at være i besiddelse<br />

af det bedste øjemål eller havde den<br />

roligste hånd, og nåede herved hold 3’ højeste<br />

score.<br />

Sidste konkurrence var Pottespil, hvor vi<br />

skulle forsøge af få flest mulige á 6 kugler i<br />

hul. Da denne her green næppe er plejet som<br />

20<br />

proffernes græstæppe ude i Hornbæk Gold<br />

Klub, var det slet ikke så let, det her pottespil.<br />

Ligesom man troede at retning og fart var<br />

den rigtige, rammer den drilske kugle en af<br />

de mange ujævnheder på vejen til hullet og<br />

ruller forbi. Men heldet var åbenbart med<br />

debutanten denne aften, så det lykkedes af<br />

mystiske årsager at få 2 kugler i hul og dermed<br />

vinde.<br />

Efter disse lange indledende konkurrencer,<br />

kunne vi herefter gå i gang med at finde de 4<br />

sande mestre i de respektive discipliner. Efter<br />

nogle hårde dyster kunne flg. Vindere<br />

kåres: Petanque / Bent Bæk – Pilespil / Per<br />

Holst – Pindespil / Peter Storminger og til<br />

Sidst Puttning / Jørgen Grumstrup.<br />

I forbindelse med finalerunderne noteredes<br />

bemærkelsesværdige præstationer af hhv.<br />

Jørgen G. og Peter S.. Førstnævntes puttning<br />

var virkelig eminent, med 3 fuldtræffere af 6<br />

mulige. Set fra sidelinien noterede man sig<br />

aktørens dybe koncentration, og det der med<br />

den rigtige placering af fødderne, var tilsyneladende<br />

også vigtig. Peter S. prøvede en<br />

helt ny teknik inden for pilespil, hvor alle 6<br />

pile blev affyret i et hug. Men han skal nok<br />

træne lidt mere udi denne rationelle teknik<br />

før resultaterne kommer.<br />

Aftenen sluttede oppe i klubhuset, hvor der<br />

var dækket op med en flot buffet arrangeret<br />

af Elle Svendsen. Appetitten var naturligvis<br />

stor hos alle deltagere, efter de mange anstrengelser<br />

ude i marken. De stolte vindere<br />

lod sig hylde, og blev behørigt belønnet med<br />

hver en flaske rødvin. Derefter gik snakken<br />

lystigt resten af aftenen.<br />

Tak til alle for en rigtig hyggelig aften<br />

- Kaj Franck


Klubhus :<br />

Per Bjørnsvej 20<br />

3100 Hornbæk<br />

Bestyrelse:<br />

Formand<br />

Christian Skands<br />

4970 1227<br />

Karetmagervej 19<br />

3100 Hornbæk<br />

(Adm. & koordination )<br />

Kasserer<br />

Flemming Nielsen<br />

4825 3505<br />

Frederiksværksgade 99a st.<br />

3400 Hillerød<br />

( Økonomi )<br />

Best. medl.<br />

Erik Ibsen<br />

4970 2299<br />

Ll. Ewaldsvej 3<br />

3100 Hornbæk<br />

( Klubhus )<br />

Best. medl.<br />

Henning Blom Nielsen<br />

4970 1501<br />

Kobbersmedevej 13<br />

3100 Hornbæk<br />

( Arrangementer )<br />

Best. medl.<br />

Jacob Thorman<br />

4921 2824<br />

Mads Holmsvej 38c 2 th.<br />

3000 Helsingør<br />

( Klubmesterskab )<br />

Best. medl.<br />

Thomas Ratzlaff<br />

4925 1320<br />

Torvegade 5D 1.-5<br />

3000 Helsingør<br />

( Udsætninger )<br />

Best. medl.<br />

Bjørn Andersen<br />

4970 1395<br />

Søvænget 23<br />

3100 Hornbæk<br />

( Klubture )<br />

Internet www.3100.dk/<br />

gedden<br />

E-mail: gedden@dk2net.dk<br />

GEDDEN<br />

Point i juniorklubmesterskabet 2000<br />

1. Maj<br />

25 point Mikkel Sørensen for Ål på 1,05 kg.<br />

Kystkonkurrencen<br />

Ingen fangst<br />

Ål & Sandart Open<br />

16,33 point Rasmus Kristensen, Søren Kock, Emil<br />

Hansen. for hver en ål på 0,2 kg.<br />

1,2 og 3 plads divideret med 3.<br />

Samlet stilling<br />

1. Mikkel Sørensen 25 point<br />

2. Rasmus Kristensen 16,33 point<br />

2. Søren Kock 16,33 point<br />

2. Emil Hansen 16,33 point<br />

Rasmus, Søren og Emil har hver fået point for en 1,2 og en 3<br />

plads divideret med 3 (25+15+10/3=16,33)<br />

Point i klubmesterskabet 2000<br />

1. Maj<br />

25 point Mikkel Sørensen for Ål på 1,05 kg.<br />

15 point Henning Blom Nielsen for Ål på 0,85 kg.<br />

10 point Thomas Ratzlaff for Ål på 0,4 kg. 0,4 kg.<br />

og 0,25 kg.<br />

8 point Klaus Peter Nielsen for Aborre på 0,55 kg.<br />

6 point Jesper Nielsen for Ål på 0,6 kg.<br />

Kystkonkurrencen<br />

25 point Henning Blom Nielsen for havørred på 0,75 kg.<br />

15 point Thomas Ratzlaff for havørred på 0,60 kg.<br />

Ål & Sandart Open<br />

25 point Jacob Thorman for sandart på 3,25 kg., 2 ål på<br />

0,45 kg. 2 stk på 0,25 kg. og 4 stk. på 0,2 kg.<br />

15 point Thomas ratzlaff for 1 ål på 0,4 kg. og 3 stk. på<br />

0,25kg.<br />

10 point Henning Blom for ål på 0,3 kg.<br />

6 point Rasmus Kristensen for ål på 0,2 kg.<br />

6 point Søren Kock for ål på 0,2 kg.<br />

6 point Emil Hansen. for ål på 0,2 kg.<br />

Rasmus, Søren og Emil har hver fået point for en 4,5og en 6<br />

plads divideret med 3 (8+6+4/3=6)<br />

Samlet stilling<br />

1. Henning Blom Nielsen 50 point<br />

2. Thomas Ratzlaff 40 point<br />

3. Jacob Thorman<br />

21<br />

25 point


Altid friskbagt brød<br />

Hverdage 6-22<br />

Lørdag/søndag 7-22<br />

Ndr. Strandvej 359 49700022<br />

-Åbent alle ugens dage.<br />

Købmand Dan Egerup<br />

Ndr. Strandvej 349, 3100 Hornbæk<br />

Telefon 4970 2508<br />

22<br />

Fra ide ´ til fÊrdig tryk<br />

A-Print ApS<br />

Bybjergvej 15<br />

3060 EspergÊrde<br />

Tlf.: 4913 1480<br />

Fax 4913 6502<br />

email: a-print@a-print.dk


3. Mikkel Sørensen 25 point<br />

4. Klaus Peter Nielsen 8 point<br />

5. Jesper Nielsen 6 point<br />

5. Rasmus Kristensen 6 point<br />

5. Søren Kock 6 point<br />

5. Emil Hansen 6 point<br />

Mede konkurrencen havde ikke fundet<br />

sted da der var deadline på dette blad, så<br />

den den foreløbige stilling kan havde<br />

ændret sig.<br />

Næste konkurrence er P&T konkurrencen<br />

Søndag den 24. september.<br />

Mere om den i næste nr. eller på<br />

www.3100.dk/Gedden. Du kan evt. ringe<br />

til Christian på 49701227 eller 23395541.<br />

Klubhuset åbner<br />

Mandag den 4. september kl. 19.00<br />

Aktivitets kalenderen kan hentes i klubhuset<br />

denne dag eller ses på www.3100.dk/<br />

Gedden omkring den 4. sept. Den vil også<br />

være at finde i næste nr. af <strong>HIF</strong>-Information.<br />

Nåede du ikke at melde dig til Juniorturen<br />

den 25-26-27 <strong>August</strong>, så ring til<br />

Bjørn på 49701395 der er stadig flere<br />

pladser.<br />

Foredrag med Jens Bursell<br />

Hornbæk lystfisker forening er stolte af at<br />

kunne afholde et foredrag med en af vores<br />

allerdygtigste all-round fiskere i landet.<br />

Jens er bl.a andet kendt for flere bøger og har<br />

skrevet for så kendte magasiner som Fisk &<br />

Fri, Fiskeavisen, Sportsfiskeren og Carp Hunters.<br />

Desuden har han skrevet utallige artikler til<br />

udenlandske magasiner.<br />

Jens har gennem de seneste år afholdt foredrag<br />

og undertegnede, som har overværet et<br />

par stykker kan give sine varmeste anbefalinger.<br />

Der er mulighed for at få ladet sine eventyrbatterier<br />

helt op, når Jens i hæsblæsende<br />

tempo fortæller om sine utallige ekstreme<br />

oplevelser i hele verden.<br />

Jens vil i foredraget vise dias fra sine ture og<br />

fortælle i takt dermed.<br />

23<br />

Der vil blive fortalt om fiskeri efter alt fra<br />

kæmpe nilaborrer i Afrika over maller i Spanien<br />

til stører i Kasakstahn foruden tonsvis<br />

af karper fra 5 kontinenter samt et utal af<br />

andre spændende fisk.<br />

Foredraget afholdes i <strong>HIF</strong> klubhuset på<br />

Stenstrupvej onsdag den 13. september kl.<br />

19.00 og vil være åbent for alle.<br />

Prisen vil være 30 kr. pr snude, og der kan<br />

købes drikkevarer til rimelige penge.<br />

Har du spørgsmål til arrangementet eller vil<br />

du være sikker på at få plads kan du forhåndstilmelde<br />

dig til undertegnede på tlf:<br />

23392308 eller 49251320.<br />

m.v.h.<br />

Thomas Ratzlaff<br />

Ål & sandart open 2ooo<br />

Endnu engang var Hornbæk sø rammen om<br />

det traditionelt hyggelige nattearrangement,<br />

hvor vi fisker efter ål og sandart.<br />

Vejret var med os, som det altid er til dette<br />

arrangement, så det kan ikke være grunden<br />

til at ikke flere mødte op.<br />

Kun 9 fiskere tilmeldte sig, og det må være<br />

det laveste deltagerantal nogensinde.<br />

Da mørket lagde sig, begyndte ålene at bide.<br />

De fleste var ikke meget større end strikkepinde,<br />

men Klaus Berg fangede dog en pæn<br />

fisk på 500 g.<br />

Lidt efter var der aktivitet hos Jacob, som landede<br />

en flot sandart på 3,25 kg.<br />

Jacob fortsatte med at hive ål i land, mens<br />

alle os andre havde et temmelig dårligt fiskeri.<br />

Selv fangede jeg kun 4 småål, hvilket var betydelig<br />

under forventet resultat men igen<br />

væsentlig bedre end sidste år.<br />

Klokken 06.00 var der indvejning og præmieoverrækkelse,<br />

og det var de to førnævnte, der<br />

vandt de flotte 10 fods spinnestænger, som<br />

var præmien denne gang.<br />

Den samlede fangst kan du se andetsteds i<br />

bladet.<br />

Thomas R.


Bøtterupvej 2C<br />

3100 Hornbæk<br />

Tlf. 4975 9570<br />

Fax 4975 9571<br />

Bestyrelse og<br />

udvalgsformænd:<br />

Formand<br />

K.A.Søgaard<br />

4913 1899<br />

(Økonomiudvalg)<br />

Næstformand -<br />

hon.sekretær<br />

Niels E. Clausen<br />

4970 1111<br />

(Sponsorudvalg)<br />

2161 8679<br />

Kasserer<br />

Alice Nielsen<br />

4970 8268<br />

Best. medlem<br />

Flemming Vindahl<br />

Andersen<br />

(Beg./ungd.udvalg)<br />

4970 2648<br />

Best. medlem<br />

Klaus Hansen<br />

4971 9127<br />

(Match -og hcp.udvalg)<br />

Best. medlem<br />

Kirsten Søgaard<br />

4913 1899<br />

(Klubhusudvalget)<br />

Best. medlem<br />

Jørgen Jensen<br />

4970 3058<br />

(Baneudvalg)<br />

4064 6688<br />

Best. medlem<br />

Peter Rasmussen<br />

4970 0988<br />

(PR-udvalg)<br />

Best. medlem<br />

Henning Andersen<br />

4970 2474<br />

(Klubblad+presse)<br />

e-mail: klogha@post.tele.dk<br />

Shoppen<br />

4975 9572<br />

HORNBÆK GOLFKLUB<br />

Endelig 18 huller<br />

Den 15. juli holdt Hornbæk Golfklub reception for indvielsen af sin 18 hullers<br />

bane. Klubhuset og terrassen var dagen igennem fyldt med glade mennesker,<br />

som overværede: taler af tre formænd (K.A.Søgaard fra Golfklubben,<br />

Morten Vinter Dansk Golf Union og Peter Poulsen, Hornbæk Idrætsforening)<br />

en politiker (viceborgmester Jens Ole Andersen) og bane-arkitekten<br />

(Rolf Henning-Jensen), puttekonkurrence på den nyåbnede putting-green,<br />

rundvisning på de nye 9 huller og indimellem blev der også tid til at nyde<br />

buffeten, som vores dygtige piger i køkkenet havde knoklet med i flere dage.<br />

Hornbæk Golfklub vil gerne takke alle de mennesker, der mødte op og var<br />

med til at gøre dagen festlig for os, og mange tak for alle de meget flotte<br />

gaver.<br />

Her følger formanden K.A.Søgaards festtale:<br />

Kære golf-venner - gæster - medlemmer - og medarbejdere.<br />

Rigtig hjertelig velkommen til vores åbningsfest. Vi er glade for, at I er mødt<br />

op i dag, for at vi sammen kan fejre færdiggørelsen af vor 18 hullers golfbane<br />

- samt den officielle indvielse af vort nye klubhus.<br />

Efter flere års hårdt og målrettet arbejde, takket være en stor frivillig indsats<br />

af mange mennesker kan vi i dag sammen glæde os over at anstrengelserne<br />

har båret frugt, vi har sammen formået at etabler en perle af en 18<br />

hullers golfbane med tilhørende faciliteter her midt i det smukke Nordsjælland.<br />

Een opgave af monumentale dimensioner er løst, til glæde og gavn for<br />

mange mennesker langt ud i fremtiden .<br />

Tillad mig at skrue tiden to år tilbage, til den 4. juli 1998. Da samledes vi<br />

her, for at fejre færdiggørelsen af de første 9 huller, det var første etape af<br />

projekt Hornbæk Golfklub.<br />

At vi i 1998 var nået så langt, at vi kunne præsentere de første 9 huller<br />

spilleklare og var i besiddelse af arealer til de næste 9 huller skal vi takke<br />

klubbens daværende bestyrelse for.<br />

Klubbens daværende bestyrelse med Piet Beke som lokomotiv har udført<br />

et fantastisk stykke arbejde. En anden person hvis hjerte brænder for Hornbæk<br />

golfklub, nemlig Jørgen Jensen, som almindeligvis går stille rundt og<br />

ikke gør meget væsen af sig skal tilskrives en stor del af æren for projektets<br />

gennemførelse. I etableringsfasen udviste Jørgen stor økonomisk snilde og<br />

fleksibilitet til fordel for klubben. Ligeledes udførte Jørgen Haagen et stort<br />

stykke arbejde for klubben i denne fase, også en stor tak til Lisbeth og Steen<br />

der har været med hele vejen og derigennem, hver dag lægger et stort stykke<br />

arbejde i klubben, og sidst men ikke mindst, hatten af for Unibank med<br />

Birte Kildgaard i spidsen, som viste os tillid og trådte til da andre sprang i<br />

målet.<br />

Efter åbningen af de første 9 huller havde vi således et solidt fundament til<br />

at gå videre med fase 2, nemlig at etablere de sidste 9 huller samt at udbygge<br />

og forbedre klubfaciliteterne med klubhus og sekretariat.<br />

I kraft af en flot medlemstilgang og en stram styring af økonomien kunne<br />

klubbens bestyrelse allerede i starten af 1999 gå i gang .<br />

Medio maj 1999 var finansieringen, der muliggjorde færdiggørelsen af anden<br />

etape, på plads og på et medlemsmøde i juni 1999 blev projektet forelagt<br />

og godkendt.<br />

Umiddelbart efter at alle aftaler var forhandlet på plads gik arkitekt og entreprenør<br />

i gang og inden vinteren 1999 var de sidste 9 huller etableret og<br />

24


tilsået takket være en målrettet indsats af banearkitekt<br />

og entreprenør.<br />

Banen et tegnet af arkitekt Rolf Henning-Jensen “<br />

Dansk Golf Design” og anlagt af ham i samarbejde<br />

med entreprenørfirmaet M. J. Eriksson. Banen er<br />

anlagt skånsomt i pagt med naturen i et kuperet<br />

terræn med søer - åse - åer og skovarealer og er<br />

rig på flora og fauna. Tak til Rolf, og M.J.E. for en<br />

fantastisk smuk og samtidig udfordrende bane.<br />

Udbygning og forbedring af klubfaciliteterne var<br />

med de efterhånden mange medlemmer og gæstespillere<br />

en nødvendighed. Pr. 1 januar 2000 erhvervede<br />

golfklubben huset som vi står i i dag ,og i<br />

løbet af vinteren er der etableret et dejligt klublokale<br />

som vi nu har taget i brug.<br />

Det er således lykkedes for en række borgere i Helsingør<br />

Kommune på ulønnet, frivillig basis, at<br />

skabe et dejligt rekreativt område til glæde for<br />

mange af kommunens indbyggere, klubmedlemmer<br />

og gæstespillere. Der er skabt en velfungerende<br />

arbejdsplade som inden udgangen af år 2000<br />

vil beskæftige omkring 12 medarbejdere. Klubbens<br />

ungdomsafdeling vokser støt og fungerer godt.<br />

Klubben er velfungerende med et blomstrende<br />

klubliv med mange aktiviteter både sportslig og<br />

socialt. Derudover er Hornbæk golfklub et godt<br />

mål for golf-turister, vi har samarbejdsaftaler med<br />

flere hoteller og klubben er således et godt aktiv<br />

for turismen i Helsingør kommune.<br />

Under hele etableringsforløbet har klubben haft et<br />

godt samarbejde med Helsingør kommune og Frederiksborg<br />

amt diverse styrelser og myndigheder,<br />

vi har hen ad vejen i fællesskab løst opgaverne,<br />

vi siger tak for samarbejdet og håber det vil fortsætte<br />

i samme positive ånd.<br />

Når vi ind imellem måske har følt os lidt tæt<br />

mandsopdækket af enkelte organisationer/styrelser<br />

kunne det måske være en ide at sætte problemstillingerne<br />

op på en anderledes og ny måde:<br />

Det siges at, det at etablere og drive et golfhul koster<br />

det samme som at etablere og opretholde en<br />

hospitalsseng. Kunne man lave en beregning på<br />

hvor mange hospitalssenge Hornbæk Golfklub har<br />

sparet ved at sørge for at unge såvel som ældre får<br />

god motion - en fin naturoplevelser og gennem<br />

samværet i klubben med andre ligesindede får en<br />

øget livskvalitet.<br />

Endnu en gang tak til Unibank og Birte Kildgaard<br />

, fordi I troede på Projektet og gik ind i samarbejdet<br />

med Hornbæk Golfklub. Vi håber på at vi fortsat<br />

kan gøre gode forretninger sammen.<br />

25<br />

Tak til alle vore sponsorer, fordi I støtter op omkring<br />

Hornbæk Golfklub. I er en væsentlig del af<br />

vort økonomiske fundament.<br />

Dansk Golfunion skal også have tak for råd og dåd<br />

undervejs, I er altid venlige og hjælpsomme når vi<br />

kontakter jer. Tak for hjælpen til Steen Jacobsen for<br />

teknisk assistance. Tak til Jørgen Grumstrup og<br />

Peter Rasmussen for en stor indsats i forbindelse<br />

med ombygningen af klubhuset, Jeg ved at I har<br />

brugt mange arbejdstimer. Tak for det flotte resultat,<br />

vi er glade for det nye smukke og funktionelle<br />

klubhus.<br />

Tak til alle vore medarbejdere, der har arbejdet<br />

hårdt for at alt skulle være klar til i dag.<br />

Green-keeper teamet har puklet fra den lyse morgen<br />

til sent på aftenen.<br />

Sekretariatet har summet af aktivitet og Merete har<br />

stegt og braset så det er en lyst.<br />

Tak til den store flok af frivillige der har givet et<br />

nap med i stort og småt, ingen nævnt ingen glemt,<br />

men hvis I ser nogle med let krumbøjet ryg i dag<br />

er det nok efterveer fra de mange stensamlinger vi<br />

har haft på de nye huller.<br />

Min personlige tak til bestyrelsen for en stor indsats,<br />

alle har gjort sit allerbedste for at vi kunne<br />

blive klar. Det har været et godt Team -Work.<br />

Vi glade for, og også lidt stolte af, at vi på så forholdsvis<br />

kort tid er nået til, hvor vi er i dag.<br />

En Golfbane er en levende ting der vokser og forandrer<br />

sig hen over tid. Den bliver aldrig færdig,<br />

men bliver som regel smukkere med årene. Vi vil<br />

fastholde momentum. Vi vil produktudvikle Hornbæk<br />

Golfklub. Vi vil til stadighed forbedre banen -<br />

driving range - og klubfaciliterne, men i et tempo<br />

der er økonomisk ansvarlig.<br />

Med disse ord synes jeg vi skal vi ønske hinanden<br />

tillykke med de første 18 huller, den nye flotte putting-green,<br />

som vi lige straks skal klippe snoren<br />

til, og det nye klubhus, med et trefoldigt leve for<br />

Hornbæk Golfklub. Må held og lykke følge os i<br />

det nye årtusinde.<br />

Banen.<br />

Vi har nu taget de nye ni huller i brug, og det er<br />

gået rigtigt godt. Banearkitekten, baneentreprenøren<br />

og ikke mindst vores green-keeperteam<br />

får megen ros, og ikke ufortjent. Der er stadig<br />

nogle begrænsninger i brugen af banen: der<br />

skal bruges fairwaymåtter på en lille del af hul 8,<br />

og der skal lægges op på fairway overalt. Disse<br />

lokalregler fjernes så snart banen kan tåle det. Se<br />

opslagene på de forskellige opslagstavler om, hvordan<br />

reglerne skal anvendes.


Moderigtigt<br />

børnetøj<br />

0-16 år<br />

Åbent:<br />

Tirs/fred<br />

12-17.30<br />

Lør/søn<br />

10 -14<br />

Pilevej (bag ved Shell)<br />

4970 4439<br />

Hornbæk afd.:<br />

Ndr. Strandvej 339 A 3100 Hornbæk<br />

Tlf. 49 76 00 00 Fax 49 76 00 01<br />

Dronningemølle afd.:<br />

Dronningemølle Strandvej 665 3120 Dronningemølle<br />

Tlf. 49 71 00 00 Fax 49 71 00 01<br />

Smidstrup Strandvej 45 3250 Gilleleje<br />

Tlf. 48 35 00 00 Fax 48 35 00 01<br />

www.brixwestergaard.dk<br />

26<br />

Medbring annoncen<br />

÷ 50 % på 50 l. pottemuld<br />

1 ps. pr. annonce<br />

*Træfældning<br />

*Flishugning<br />

*Hegnsopsætning<br />

(Folde, dyre- & raftehegn)<br />

*Nyplantning<br />

*Brænde<br />

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager<br />

Hornbækvej 708 – ”Abellund”<br />

3100 Hornbæk<br />

Tlf:4975 8355<br />

Mobil:2044 7133<br />

Email: Lumberjacks@get2net.dk


Beslutningen om at spille ni huller i en bestemt<br />

rækkefølge, hvor man flettede ind på hul 12, var<br />

baneudvalget meget spændt på at se ført ud i livet.<br />

Efter kun 3 ugers forløb er man blevet klar over,<br />

at det er noget skidt med en fletteregel på en 18<br />

hullers bane, og derfor skal man, når man kun vil<br />

gå ni huller (typisk i kanin-, senior- og pigematcher),<br />

gå dem i rækkefølge fra hul 1 til 9 fra d.<br />

7. august.<br />

Turen hjem vil gå igennem hul 10, lidt op af hul 13<br />

og til højre ind gennem skoven af grusstien, over<br />

broen til hul 4, igennem ‘ingenmandsland’ langs<br />

hul 3, over hul 3’s fairway ved den offentlige sti,<br />

og igennem roughen i venstre side af hul 3 til stien<br />

bag hul 2 og 18. Ruten vil blive markeret skilte og<br />

som en kortklippet sti, så den er nem at følge. Og<br />

den skal følges, for ikke at genere andre spillere<br />

mere end nødvendigt.<br />

Matchresultater.<br />

St. Hansmatch sponseret af Colgate-Palmolive:<br />

D. 25. juni blev der spillet St. Hansmatch i Hornbæk<br />

Golfklub, og det var samtidig vores deltagelse<br />

i Klubbernes Match, hvor vi med vores samlede<br />

antal stablefordpoint konkurrerer med landets<br />

øvrige klubber. Vi fik i alt 1643 point denne dag,<br />

og det er et gennemsnit på 32,2. Resultatet af St.<br />

Hansmatchen, den sidste på 9 hullers banen, blev:<br />

Række 1-3:<br />

1. Michael Kramer 41 p., 2. Piet Beke 37 p., 3. Niels<br />

Neergaard 37 p.<br />

Række 4-5:<br />

1. Poul Schrøder 43 p., 2. Claus Plath 40 p., 3. Birthe<br />

Nederby 38 p.<br />

Række 6:<br />

1. John Andersen 37 p., 2. Kirsten Christensen 34<br />

p., 3. Sven Hansen 32 p.<br />

Indvielsesmatch d. 16. juli 2000, sponseret af<br />

ejed.mægler Brix Westergaard:<br />

Så oprandt den store dag, hvor vi alle skulle prøve<br />

at spille 18 forskellige huler i Bøtterup for første<br />

gang. Alle var opstemte og glædede sig meget, og<br />

selvfølgelig gik det galt, forstået på den måde, at<br />

det næsten blev mørkt inden alle havde spillet færdigt,<br />

det var ikke så godt, men det lærte vi meget<br />

af den dag. Resultaterne blev:<br />

Række 1-3 netto slagspil:<br />

1. Kenneth Vindahl 69. 2. Jørgen Grumstrup 72. 3.<br />

Rolf Edling 74. 4. Erik W. Olesen 74. 5. Kim Bo Jensen<br />

75. 6. Leo Skive 75. 7. Paul Christer Jensen 76.<br />

Række 4-5, Stableford:<br />

1. Jan Hofman 45 p., 2. Jens Mortensen 38 p., 3.<br />

Mikkel Julsrud 37 p., 4 Søren Hütten Pedersen 36<br />

p., 5. Kenny Nielsen (Fredensborg Golfklub) 35 p.,<br />

27<br />

6. Claus Plath 35 p., 7. Lena Bøge 35 p.<br />

Række 6, Stableford:<br />

1. Niels Werner 58 p., 2. Kristian Vagtborg 43 p., 3.<br />

Mogens Arndt 40 p., 4. Thomas Sørensen 39 p., 5.<br />

Ole Petersen 38 p., 6. Gitte Almsing 37 p., 7. Hanne<br />

Engelsholm 35 p.<br />

Hornbæk Open d. 30. juli 2000. Sponsor, Grafiske<br />

Løsninger:<br />

Hornbæk Golfklubs åbne mesterskaber blev afviklet<br />

i dejligt golfvejr og færdigspillet indenfor den<br />

fastsatte tidsramme, hvilket viser at både matchudvalget,<br />

men også spillerne har lært meget af<br />

indvielsesesmatchen. Der blev sat nye banerekorder<br />

denne dag. Rolf Henning-Jensen og Thorbjørn<br />

Raun (Københavns Golfklub) gik banen i 77<br />

slag og Birgit Aaholm (Simons Golfklub) i 82 slag.<br />

Rolf, som jo som bekendt også har designet banen,<br />

gik de nye ni huller i én under par: hul 5, 6,<br />

8,9, 10, og 11 i par, hul 7 en over og hul 12 og 14 en<br />

under. Så kære medlemmer det kan altså lade sig<br />

gøre, eller kender Rolf banen for godt fra tegnebordet?<br />

Resultaterne fra Hornbæk Open blev:<br />

Række 1-3:<br />

1. Mads Lindborg Petersen 44 p., 2. Dennis Jeppesen<br />

42 p., 3. Kim Holten (Gilleleje) 39 p., 4. Jørgen<br />

Grumstrup 38 p., 5. Jørgen Mortensen (Helsingør)<br />

38 p., 6. Rolf Henning-Jensen 38 p., 7. Birgit Aaholm<br />

(Simons) 38 p., 8. Mogens Bomholt Hansen 37 p.<br />

Række 4-5:<br />

1. Jens Gøtrik 41 p., 2. Mette Visnek Andersen 40<br />

p., 3. Poul Skjødt (Hørsholm) 40 p., 4. Carita Lund<br />

(Gilleleje) 39 p., 5. Benny Nielsen 37 p., 6. Morten<br />

Søgaard 37 p., 7. Henrik Christensen (Gilleleje) 37<br />

p., 8. Frank Mail 36 p.<br />

Række 6:<br />

1. Preben Kristensen 44 p., 2. Lene Schrøder 41 p.,<br />

3. Hanne Honoré (Kokkedal) 38 p., 4. Bjørn Groth-<br />

Andersen (Dragør) 33 p., 5. Palle Corfixsen 32 p.,<br />

6. Mette Kragh-Müller (Dragør) 31 p.<br />

Når der spilles match i Hornbæk Golfklub så er<br />

der tre regler man især skal huske:<br />

Scorekort skal afhentes senest 15 min. før starttiden.<br />

Mødetid på teestedet er 5 min. før starttid.<br />

Mobiltelefoner er forbudt på banen under matcher.<br />

Alle regler for deltagelse i matcher findes i vort<br />

matchprogram. Hvis du ikke har et matchprogram,<br />

kan det afhentes i sekretariatet.<br />

Vores hold i D rækken i Faxe-cup turneringen<br />

vandt deres kreds, men i kvartfinalen mod Holbæk<br />

tabte holdet 7 ud af 11 matcher og dermed<br />

hele matchen 4-7. Selv med dette nederlag i kvart-


finalen, var det virkelig godt gået af holdet, tillykke<br />

med de flotte resultater.<br />

Klubhuset.<br />

Husk at Du kan bruge restauranten i klubhuset,<br />

også selvom Du ikke har været ude at spille golf.<br />

Merete har altid lækre og billige frokostretter på<br />

menuen, f.eks. Pariserbøf til kr. 55,-, Stjerneskud<br />

til kr. 55,-, sildeanretninger til kr. 35,- eller måske<br />

de populære frikadeller med div. tilbehør kr. 35,-.<br />

Sandwichs og smørrebrød findes også altid, men<br />

har du specielle ønsker, så tal med Merete om det.<br />

Kontingenter.<br />

Kontingent for 2001 skal være indbetalt senest d.<br />

31 december 2000.<br />

I den forbindelse skal Du være opmærksom på<br />

følgende:<br />

Såfremt Du ønsker at skifte fra aktiv til passiv<br />

medlem eller omvendt, skal dette, jævnfør klubbens<br />

vedtægter, meddeles klubben skriftligt senest<br />

3 måneder før sidste rettidige kontingentindbetaling.<br />

Du skal således informere klubben skriftligt senest<br />

d. 30. september 2000, hvis Du vil ændre medlemsstatus.<br />

Ligeledes skal klubben skriftligt informeres senest<br />

d. 30. september 2000, såfremt Du ønsker at ændre<br />

kontingentindbetalingen fra helårlig til halvårlig,<br />

eller omvendt. Det koster kr. 200,- ekstra at<br />

betale kontingent halvårligt, dette beløb dækker<br />

forrentning og administration.<br />

Kun voksne aktive medlemmer kan betale halvårlig<br />

kontingent.<br />

Banekontrol.<br />

Banekontrollen er ved at komme i faste rammer,<br />

dens primære opgaver bliver:<br />

at sikre at gæster og medlemmer opfylder betingelserne<br />

for at færdes på banen og driving range.<br />

at påtale unødig langsomt spil<br />

at påtale enhver overtrædelse af klubbens ordensregler<br />

og etikette<br />

at sørge for at spillere slår sig sammen i 3 –eller 4bolde<br />

i travle perioder.<br />

Derfor, når Du er ude at spille golf, sørg for at bagmærket<br />

er synligt, at Din evt. gæsts greenfee-billet<br />

er synlig, at du har pitchfork med, at du har<br />

softspikes, osv. , det gør det meget nemmere for<br />

kontrollen, men også for dig selv. Men banekontrollen<br />

vil også have drikkevarer med på deres<br />

runder, og vil altid stå til rådighed med gode<br />

råd og vejledninger, så tag godt imod, når I mødes<br />

28<br />

på banen. I øvrigt vil Per Svendsen gerne stadig<br />

have flere hjælpere, hvis du er interesseret i at give<br />

en hånd som kontrollant, så ring til Per på 4970<br />

2386.<br />

Stensamling.<br />

Vores medlem Benny Nielsen har foræret klubben<br />

et antal poser til indsamling af sten på de nye ni<br />

huller.<br />

De tomme poser vil hænge på hul 5, og de fyldte<br />

poser skal sættes efter hul 12. Vej stenene og skriv<br />

vægten på scorekortet, så er Du med i konkurrencen<br />

om månedens stensamler, og der er også præmier<br />

at vinde til de 3, der har samlet flest sten på<br />

en runde.<br />

.


Formand<br />

Dorte Johansen<br />

Klokkestøbervej 1<br />

3100 Hornbæk<br />

4970 1086<br />

Kasserer<br />

Inge Block<br />

Spicavej 21<br />

3100 Hornbæk<br />

4970 2923<br />

Sekretær<br />

Sussie Outzen<br />

4970 1967<br />

Best. Medlem<br />

Karin Hvid<br />

4970 2415<br />

Best. Medlem<br />

Nora Jensen<br />

4970 2841<br />

Best. Medlem<br />

Kirsten Grønlund<br />

4970 3902<br />

Best. Medlem<br />

<strong>HIF</strong> gang og løb<br />

Hanne Gordon Jensen<br />

Klokkestøbervej 10<br />

3100 Hornbæk<br />

4970 0161<br />

GYMNASTIK<br />

Ja nu er det snart tid at finde skoene frem.<br />

Gymnastik sæsonen starter Mandag den 11 september 2000.<br />

Igen i år vil du finde nye hold. Læs programmet- og den tilhørende<br />

tekst igennem. Og find så det hold, der bedst passer til dig.<br />

Den første time er en prøvetime. Så kom og vær med!<br />

Tilmelding sker på de enkelte hold.<br />

Lidt om de enkelte hold.<br />

Hold nr. 1 Clogging<br />

Kom og dans med! En anderledes måde at holde sig i form på!<br />

Clogging er en amerikansk folkedans – oprindelig fra de sydlige<br />

Appalachia Bjerge i USA, men med stærke rødder i stepdans fra<br />

Storbritanien – den blev bragt til området af de hvide nybyggere<br />

i forrige århundrede – hvor man dansede til countrymusik, i dag<br />

danser man også til rock- og popmusik.<br />

Alle med lidt rytme i kroppen kan lære at ”clogge”.<br />

”Clogging is fun”.<br />

PS. Der kræves sko, som sidder godt fast på foden, gerne med<br />

snørebånd eller en rem over vristen.<br />

Hold nr. 2 Mor/Far/Barn<br />

Holdet får i år ny instruktør, idet Jane Handberg tager over, efter<br />

Kirsten Grønlund.<br />

Gymnastik for børn, der kan gå. Der undervises i sanglege, lege<br />

med redskaber og motoriske lege. Forældre/bedsteforældre er<br />

med som støtte og hjælp til udfordringerne. Hele timen foregår i<br />

børnenes tempo.<br />

Hold nr. 3 Børn 3 – 5 år<br />

Gymnastik med fart på, stadigvæk i børnenes tempo og i forhold<br />

til udviklingen, børnene får brugt musklerne og forbedret deres<br />

motorik. Vi bruger redskaber, laver sanglege og almindelige<br />

gymnastik øvelser.<br />

Hold nr. 4 Børn 5 år – ørnehaveklassen<br />

Gymnastik for de ”store” børn. Alle får sved på panden. Alle<br />

muskelgrupperne bliver rørt. Vi laver Aerobic, bruger redskaber<br />

og laver serier til børnenes yndlingsmusik.<br />

Hold nr. 5 Herrer<br />

Herrer holdet får i år en ny instruktør Teddy Simonsen. Programmet<br />

er opbygget så alle kan være med uanset deres alder.<br />

Der arbejdes ikke individuelt, men der gives forklaring til alle<br />

øvelserne, da det er vigtigt at øvelserne udføres rigtigt. Og jeg<br />

lover, alle muskelgrupper vil blive arbejdet igennem.<br />

29


Program for sæson 2000-2001<br />

Start uge 37<br />

Nr. Hold Dag Tid Sted Instruktør 1<br />

Clogging Mandag 18.30-19.30 Fællesrum B Lise<br />

2 Mor/far/barn Tirsdag 15.30-16.30 Store sal Jane<br />

3 Børn 3-5 år Tirsdag 16.40-17.40 Store sal Jane<br />

4 Børn 5-børnehaveklasse Tirsdag 17.50-18.50 Store sal Jane<br />

5 Herrer Tirsdag 19.00-20.30 Gamle sal Teddy<br />

6 Motion M/K Onsdag 10.00-11.00 Hallen Lise<br />

7 Motion Onsdag 18.30-19.30 Gamle sal Maria<br />

8 Krop og holdning Onsdag 18.30-20.00 Multisalen Anette<br />

9 Aerobic Onsdag 20.00-21.30 Multisalen Neel<br />

10 Piger 1-2 klasse Torsdag 15.30-16.45 Store sal Kirsten<br />

11 Store piger fra 3 klasse Torsdag 16.00-17.30 Store sal Kirsten<br />

12 Spring begyndere Torsdag 17.30-18.30 Store sal Michael/<br />

Laila/Birgitte<br />

13 Spring øvede Torsdag 18.30-20.00 Store sal Marianne/<br />

Michael/Laila<br />

14 Motion M/K Torsdag 18.30-19.30 Gamle sal Lise<br />

15 GymFunk & styrke<br />

ungdom og voksne Torsdag 20.20-21.20 Gamle sal Marianne/<br />

Birgitte<br />

16 Steep Torsdag 21.00-22.00 Multisalen Neel<br />

På skolen: Fællesrum B, Store sal, Gamle sal<br />

I Hallen: Hornbæk Hallen, Multisalen<br />

Kontigent for sæson 2000-2001<br />

voksne børn<br />

1 lektion 570 kr. 395 kr.<br />

1½ lektion 670 kr. 470 kr.<br />

1 lektion (pensionist) 320 kr.<br />

Forældre/barn 570 kr. ekstra barn 170 kr.<br />

Der er rabat ved deltagelse på flere hold, samt søskende rabat 25%<br />

30


Hold nr. 6 Motion M/K<br />

Vi har altid plads til en til på “morgenholdet”<br />

I Hornbækhallen.<br />

Din krop trænger til udstrækning, motion<br />

og afspænding, hvis den skal blive smidigere<br />

og stærkere, derfor kombinerer vi<br />

motionsgymnastik med udstrækning- og<br />

afspændingsøvelser. Alle vores 599 muskler<br />

bliver gennemarbejdet – selv grinemusklerne.<br />

Kom i form, få bedre kondition<br />

og større velvære!<br />

Ingen opvisningstvang.<br />

Hold nr. 7 Motion<br />

Motion er et gammelt kendt hold.<br />

Der undervises i alsidig motionsgymnastik<br />

med gennemgang af alle muskelgrupper.<br />

Hold nr. 8 Krop og holdning M/K-hold<br />

Kom og vær med til krop og holdning, og<br />

gerne større kropsbevidsthed, mere<br />

bevægelighed i leddene og masser af energi<br />

og velvære.<br />

Under opvarmningen bliver hele kroppen<br />

gennemarbejdet. Der er bl.a. masser af<br />

gode og sikre øvelser for ryg, nakke og<br />

skuldre. Vi arbejder med baller, lår og<br />

bækkenbund. Ingen hop og løb.<br />

Der strækkes ud og til sidst åndedrætsøvelser<br />

og afspænding.<br />

Medbring et håndklæde, et sæt håndvægte<br />

på 1 kg hvis du har!<br />

Hold nr. 9 Aerobic<br />

Et gammelt kendt hold. Her er tempoet højt<br />

og du får sved på panden. Kom og vær<br />

med til alle friske M/K-er. Min 15 år<br />

Hold nr. 10 Piger 1 – 2 klasse<br />

-Et hold, hvor vi laver rytmisk gymnastik<br />

krydret med leg og drama og et stænk af<br />

aerobic og andre sjove ting.<br />

-Et hold, hvor vi både er stille, indlevende<br />

og koncentrerede, men også vilde, kaotiske<br />

og støjende!<br />

-Et hold, hvor der bliver stillet (rimelige)<br />

krav<br />

-Et hold, hvor vi får sved på panden til den<br />

musik, pigerne kan li´.<br />

OBS.: Jeg har valgt at arbejde med ”piger 1-<br />

2 klasse” og ”piger fra 3 klasse” så holdene<br />

får tre kvarter fællestrænning og h.h.v. en<br />

31<br />

halv time/tre kvarter, hvor de træner på<br />

eget niveau, da det er min erfaring, at alle<br />

får mest ud af undervisningen på denne<br />

måde.<br />

Hold nr. 11 Piger fra 3 klasse<br />

En videreudvikling af holdet ”piger 1-2<br />

klasse”. Det er ikke en forudsætning, at<br />

man har gået til gymnastik før, men<br />

kravene til pigerne skærpes I forhold til<br />

”piger 1-2 klasse”. Jeg vil i øvrigt på dette<br />

hold satse meget på sammenhold og<br />

engagement. – på fornemmelsen/oplevelsen<br />

af at være ”et hold” og vil forsøge at<br />

give pigerne oplevelser sammen udenfor<br />

vores egen gymnastiksal.<br />

Hold nr. 12 Spring begyndere<br />

På begynderholdet skal du være min. 5 år.<br />

Der bliver undervist I koldbøtter, vejrmøller,<br />

håndstand samt enkelte små spring.<br />

Hold nr. 13 Spring øvede<br />

På dette hold skal du kunne slå vejrmøller,<br />

stå på hænder, slå salto I trampolin og<br />

overslag over plinten med modtagning,<br />

hvis du kan dette, kan du starte på spring<br />

øvede. Alder min. 7 år.<br />

Hold nr. 14 Motion M/K<br />

Hold dig I form – din krop fortjener det!<br />

Det giver velvære og godt humør at hold<br />

sig i form. Motions- og rytme-gymnastik<br />

kombineret med udstræknings- og<br />

afspændingsøvelser – alt til glad og<br />

inspirende musik.<br />

Ingen opvisningstvang.<br />

Hold nr. 15 GymFunk og styrke for<br />

ungdom og voksne<br />

Et af vores nye hold. Holdet bliver en<br />

blanding af rytmisk gymnastik og styrketræning,<br />

evt. Også sjipning. For dig der<br />

gerne vil bevare, eller genvinde din form,<br />

figur og styrke.<br />

Hold nr.16 Steep<br />

Et nyt hold, som vi troede skulle starte I<br />

foråret. Har du stadig lyst og mod, har vi<br />

stepbænke. Kom og vær med til en time<br />

med sved på panden!


Formand<br />

Helle Pedersen<br />

4970 1786<br />

Maltavænget 10<br />

3100 Hornbæk<br />

Næstformand/<br />

klubbladsrepræsentant<br />

Niels Lynge<br />

Tlf. 2145 1980/3369 6300<br />

Esbønderupvej 67<br />

3230 Græsted<br />

Kasserer<br />

Anni Rünitz<br />

4970 1254<br />

Maltavænget 6<br />

Best. medlem<br />

Tommy Knudsen<br />

4970 2868<br />

Toftemosevej 2 C<br />

Best. medlem<br />

Agni Rademacher<br />

4970 1048<br />

Jupitervej 59<br />

Best. suppleant<br />

John Hansen<br />

4970 9009<br />

Bovænget 6<br />

3140 Ålsgårde<br />

HORNBÆK SCENEN<br />

Hornbæk Revyen 2000<br />

Tak til publikum, medvirkende, hjælpere og ikke mindst de<br />

mange sponsorer for den store opbakning til Hornbæk Revyen<br />

2000.<br />

Vi vender frygteligt tilbage i år 2001, så glæd jer.<br />

Selvfølgelig vil vi finde på nogle andre spændende arrangementer<br />

i resten af 2000 og i foråret 2001, men mere om det senere.<br />

Mange hilsener fra<br />

Hornbækscenen<br />

På bestyrelsens vegne<br />

Niels Lynge<br />

Kan I huske dansenummeret ?<br />

Kenneth : „Kan I så synge ordentligt“<br />

32


Blind date med Urna Sufflør Kisser :<br />

„Hvornår mon de kan deres tekster?“<br />

„Ham Lars er nu en flot fyr „<br />

Niels Weigelin instruerer<br />

Mormor kom på på besøg<br />

33<br />

En lille pause<br />

Willy, Lars og Lotte


Formand<br />

Peter Svendsen Tlf. 49703929<br />

el. Mobil. 20111939<br />

Villingebækvej 4G<br />

3100 Hornbæk.<br />

peter.svendsen@almbrand.dk<br />

Næstformand<br />

Lise Bertram Tlf. 49700703<br />

Solvej 23<br />

3100 Hornbæk<br />

j.bertram@get2net.dk<br />

Sekretær<br />

Marianne Vinther Tlf. 49700616<br />

Ndr. Strandvej 341C<br />

3100 Hornbæk<br />

vintherjmvh@hotmail.com<br />

Kasserer<br />

Bjarne Kring Tlf. 49701513<br />

Rødtjørnevej 11<br />

3100 Hornbæk<br />

bk@bkrevision.frr.dk<br />

Bestyrelses medlem (ungdom)<br />

Tine Brodersen Tlf. 49704808<br />

Skovvej 13<br />

3100 Hornbæk<br />

tine.brodersen@vip.cybercity.dk<br />

Bestyrelses medlem<br />

Lene Tullberg Tlf. 49213683<br />

Brostræde 2<br />

3000 Helsingør<br />

138@home.dk<br />

Bestyrelses suppleant<br />

Palle Mandrup Tlf. 49700931<br />

Sauntevej 54<br />

3100 Hornbæk<br />

pmandrup.110@edc.dk<br />

Ungdomsudvalg<br />

Karina Nikolajsen Tlf: 23802106<br />

Månevej 6B<br />

3100 Hornbæk<br />

karina.nikolajsen@wanadoo.dk<br />

Dorrit Danker<br />

Tycho jessens vej 14B<br />

3100 Hornbæk<br />

Tlf: 49703374<br />

Knirke Holm Tlf: 24248767<br />

Stjernevej 12<br />

3100 Hornbæk<br />

Tine Brodersen Tlf: 49 70 48 08<br />

Skovvej 13<br />

3100 Hornbæk<br />

tine.brodersen@vip.cybercity.dk<br />

HÅNDBOLD<br />

Bornholm besat<br />

Her følger historien om hvordan vi indtog solskinsøen. Jeg vil<br />

ikke nævne et ord om ”bussemanden” der ikke nåede færgen i<br />

Ystad, så vi måtte sidde og vente i 4 timer. Ikke et ord om at<br />

McDonalds klapper af at deres omsætning slog rekord d. 8-7-00.<br />

Ikke et ord om herre juniors ghettoblastere, der ikke slukkede kl.<br />

22.00, så vi holdt hele campingpladsen vågen. Ikke et ord om,<br />

da det regnede og Dorthe, Karina og Knirke måtte på vaskeri i 4<br />

timer for at tørre alle spillernes tøj. Ikke et ord om at vi ledere<br />

ikke fik mad fordi alle børnene spiste det hele. Ikke et ord om<br />

Jesper, Louise og Malou der faldt ned fra vippen. Ikke et ord om<br />

at Sidsel og Louise skulle på skadestuen (heldigvis ikke alvorligt).<br />

Ikke et ord om at Mette Joe sad i en bil og ikke kunne starte<br />

den. Ikke et ord om at Trine, Janne og Faber sov middagslur<br />

hver dag. Ikke et ord om at trine H og Stine P dansede for hele<br />

diskoteket. Ikke et ord om at Tine B’s bil havde fået ”hat” på.<br />

Ikke et ord om at Mikkel, Sebastian og Ruberg kom senere hjem<br />

end aftalt. Ikke et ord om at de 2 x Wolter havde et skænderi om<br />

en strømpe. Ikke et ord om hvor mange gange, der blev byttet<br />

telte / luftmadrasser. Ikke et ord om alle de ”kærestepar” der<br />

blev dannet. Ikke et ord om kærestesorger og ikke et ord om at<br />

Daniel der blev for at hjælpe med at pakke sammen, flink fyr,<br />

men glemte er derhjemme ventede familien ham kl. 15.00, da<br />

han skulle rejse til Rumænien, ups.<br />

Næ jeg vil nøjes med at nævne resultaterne:<br />

Lilleputter blev nr. 6<br />

Puslinge piger blev nr. 14<br />

Puslinge drenge blev nr. 5<br />

Pigerne blev nr. 16<br />

Drengene blev nr. 6<br />

Dame junior blev nr. 8<br />

Herre junior blev nr. 3<br />

Dame ungsenior blev nr. 4<br />

Ja et stort tillykke til Herre junior med deres bronze medalje,<br />

kanon flot. Der skal også klappes af de andre hold for det var<br />

nogen kanon modstandere de mødte.<br />

Der skal lyde en stor tak til Jens Munk, som stod for alt vedrørende<br />

bookning af bus - og færgebilletter til trods for, at han<br />

desværre ikke kunne deltage på turen<br />

Også stor tak til alle lederne, der valgte at bruge en uges<br />

sommerferie sammen med andres herlige børn og selvfølgelig<br />

også tak til alle spillerne for en rigtig god tur.<br />

På ungdomsudvalgets vegne<br />

Knirke<br />

34


Hej damesenior<br />

Så skal vi til det igen … håndboldtræning!!<br />

Vi træner tirsdage fra kl 19.00 OMKLÆDT<br />

til udendørs træning, hvorefter vi går i<br />

hallen og træner videre til kl ca. 21.00.<br />

Torsdage træner vi fra kl. 20.00 OMKLÆDT<br />

til udendørs træning.<br />

Hvis dette har din interesse så mød op,<br />

men hvis du er ukendt med omgivelserne,<br />

menneskerne, eller bare vide mere så ring<br />

til os på tlf. 49703059<br />

På gensyn<br />

Mette og Jens<br />

35<br />

Tombola på Kræmmermarked<br />

Det var med bange anelser jeg begav mig<br />

ud i byens forretninger for at ”tigge” om<br />

præmier til vores tombola, men dette havde<br />

jeg dog ikke behøvet at frygte, der er over<br />

60 forretninger i Hornbæk og vi nåede<br />

desværre kun at spørge de 45 og herfra<br />

sagde kun 3 nej tak til at støtte håndbolden.<br />

Så der skal lyde en stor tak til jer for<br />

gaverne, som bevirkede vi igen i år fik en<br />

flot tombola med mange fine gaver.<br />

Vi fik udsolgt og kan nu glæde os over et<br />

pænt overskud på tombola og is salg,<br />

og vender sikkert tilbage til næste år og<br />

håber på jeres støtte.<br />

Lise Bertram<br />

Håndboldafdelingen.<br />

Igen i år havde Herre Junior den lidt kedelige pligt at<br />

passe toiletterne, men med sædvanlig mangel på<br />

respekt for ” pis og papir ” løste de deres opgave uden<br />

de store problemer. På billede ses lokumsvagten i fuld<br />

uniform, på vej mod de fyldte tønder.


DANSK SIKKERHEDS SERVICE<br />

Nordsjællands største Vagt og Alarm firma<br />

Vagtsikring - Tyverisikring<br />

tlf. 49 70 20 54 Fax. 49 70 29 15<br />

Email: vagt@dss.nu www.dss.nu<br />

Kokken & Kamelen<br />

Catering<br />

Skal De holde fest?<br />

Ring efter vores selskabsfolder<br />

49 75 95 05<br />

36


Strandhåndbold<br />

Efter nogle dejlige dage på stranden og i<br />

hallen i forbindelse med vores strandhåndbold<br />

arrangement, vil vi gerne sige tak<br />

til vores altid gode hjælpere, uden jeres<br />

hjælp kunne vi simpelthen ikke afholde<br />

sådan et flot stævne.<br />

Der skal også lyde en stor tak til alle på<br />

havnen og omegn for deres overbærenhed,<br />

vi larmer måske lidt for meget til tider, bla.<br />

skal vi nok huske ikke at spille musik i<br />

kirketid til næste år. Vi håber dog på at de<br />

handlende på havnen har haft en lille<br />

ekstra omsætning i denne weekend.<br />

37<br />

Til sidst skal der lyde en tak til jer i hallen,<br />

også her kunne der til tider være lidt<br />

problemer, men i samarbejde fik vi en rigtig<br />

god fest op at stå.<br />

Tak til alle for jeres uvurderlige hjælp, vi<br />

håber i er friske på en tørn mere til næste<br />

år.<br />

Med venlig hilsen<br />

Peter Svendsen.<br />

Solen stod højt på himmelen<br />

og musikken bragede ud da<br />

der blev afholdt beach-håndbold<br />

på Hornbæk strand, her<br />

er det Karina Nikolajsen<br />

fanget i dyb koncentration<br />

for Hornbæks damehold der<br />

endte på en 4. plads (Foto:<br />

Martin Bubandt Jensen)


38<br />

Åbent:<br />

Hverdage 7-20<br />

Lør/søndage 8-20<br />

V/Svend Mortensen Hornebyvej 52 Tlf. 49702163 & 49702984<br />

49 70 03 54<br />

Mandag-torsdag. søndag 8-18 Fredag-lørdag 8-19<br />

Køkkengaarden<br />

Mandag 13-17.30 . Tirsdag-fredag 11-17.30<br />

Lørdag 10-13<br />

Græsted Stationsvej 55 . Græsted<br />

Tlf 4839 1890 . Fax 4839 1892<br />

www.angelfire.com/nt/koekken


75 1,1*67,'(5 81*'20<br />

7,'(5 7,56'$* 7256'$* )5('$* / 5'$*<br />

386 3,*(5<br />

386 3,*(5 /,//(3877(5<br />

386 3,*(5 /,//(3877(5 ./ ¤<br />

'5(1*( /,//(3877(5 0,1,(5<br />

'5(1*( /,//(3877(5<br />

'5(1*( 386 '5(1*(<br />

386 '5(1*( 386 '5(1*(<br />

386 '5(1*( 386 '5(1*( 386 3,*(5<br />

386 '5(1*( 3,*(5 386 3,*(5<br />

3,*(5 3,*(5 386 3,*(5<br />

3,*(5 3,*(5 386 3,*(5<br />

3,*(5 '$0( -81,25 027,216'$0(5<br />

+(55( -81,25 '$0( -81,25 027,216'$0(5<br />

+(55( -81,25 '$0( -81,25 027,216'$0(5<br />

+(55( -81,25 '$0( -81,25 027,216'$0(5<br />

+(55( -81,25 +(55( -81,25<br />

'$0( -81,25 +(55( -81,25<br />

'$0( -81,25 +(55( -81,25<br />

'$0( -81,25 +(55( -81,25<br />

6(1,25 6(1,25<br />

DETTE ER LAVET MED FORBEHOLD<br />

FOR ÆNDRINGER. Hvis I har nogen<br />

spørgsmål, så er I velkommen til at kontakte<br />

os i ungdomsudvalget.<br />

Nedenstående er en oversigt over, hvilke<br />

årgange der er tilknyttet de forskellige<br />

hold.<br />

92 og senere Minier<br />

90 – 91Lilleputter<br />

88 – 89Puslinge<br />

86 – 87Piger/Drenge<br />

84 – 85Junior<br />

82 – 83Ynglinge<br />

39<br />

Hej<br />

Du / I inviteres hermed til den store<br />

familie / legedag. Den vil finde sted<br />

lørdag d. 26.08.00 fra kl. 14.00 hvor vi<br />

mødes nedenfor den udendørs trappe<br />

til det nye klubhus.<br />

Det er tanken at vi skal hygge os på<br />

tværs af normale hold og aldersskel så<br />

tag din familie med, både små og store.<br />

Når klokken er ca. 18.00 vil vi tænde<br />

grillen, så derfor bedes du / i venligst<br />

udfylde neden-stående tilmeldingsblanket<br />

og aflevere den til din træner.<br />

Dette bedes du gøre senest torsdag d.<br />

17.08.00<br />

Der vil være to menuer på denne dag : 1<br />

voksen som består af en grillbøf med<br />

salat og flute. Den koster 70 kr. samt en<br />

børnemenu som er grillpølser med salat<br />

og flute. Den koster 25 kr.<br />

Det vil være muligt at købe øl, vin og<br />

vand til rimelige priser i klubhuset.<br />

Tilmelding hos undertegnede senest<br />

22.08.00 eller på de omdelte tilmeldingsblanketter<br />

Med venlig hilsen<br />

Jens Munk<br />

Tlf. 49703059


Vi har altid<br />

mange<br />

bolde<br />

i luften!<br />

Ndr. Strandvej 341 B<br />

3100 Hornbæk<br />

Telefon 49 70 45 05<br />

Fax 49 70 32 06<br />

E-mail: info@hornbaeck.danbolig.dk<br />

DanBolig - Hornbæk<br />

MATAS støtter idrætten i Hornbæk<br />

40


Bestyrelse<br />

Formand<br />

Brian ” Joe” Johnston<br />

4970 3676<br />

Ndr. Strandvej 343, I.<br />

e-mail:<br />

johnston.danmark@post.tele.dk<br />

Næstformand<br />

Lars Christensen<br />

4970 1212<br />

Løvvænget 39B<br />

e-mail: lirc@mail.tele.dk<br />

Kasserer<br />

Mia Grønlund<br />

4970 1082<br />

Løvvænget 18B<br />

e-mail: micco@get2net.dk<br />

Sekretær<br />

Henning Jørgensen<br />

Kleinsmedevej 6<br />

4970 2848<br />

e-mail: mums@post11.tele.dk<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Bodil Frederiksen<br />

4970 1451<br />

Drachmannsvej 13<br />

Klubblad<br />

Svend Hermansen<br />

Rødtjørnevej 19<br />

4970 1445<br />

e-mail: hermansen@djfreelance.dk<br />

PETANQUE<br />

Doublemesterskab lørdag 19. august<br />

Det er ved at være på høje tid at komme ud af røret, hvis man vil<br />

være klubmester i double i petanque 2000. Senest onsdag 16.<br />

august skal bestyrelsen have besked om tilmelding. Og lørdag<br />

den 19. går vi i gang kl. 9.00 med indskrivning, kaffe og kager.<br />

Der spilles fra kl. 9.30 og til vi bliver færdige. Og det bliver nok<br />

sent.<br />

Doublemesterskabet plejer at være petanqueafdelingens gode<br />

dag. Mange møder op og Bodil Frederiksens formidable franske<br />

platte er bare et must til frokost. Vi har hele det gamle klubhus<br />

dagen lang, så skulle det regne kan vi sidde indendørs.<br />

Gitte Pedersen og Peter Hansen, der vandt i fjor, forsvarer ikke<br />

titlen, for de er blevet enige om en petanquemæssig skilsmisse.<br />

Hvem der så skal kåres som nye mestre er et åbent spørgsmål.<br />

Harry Duus blev ”The midnight Cowboy”<br />

Klokken var nøjagtig 2.02 lørdag 5. august, da Harry Duus<br />

sammen med sine lodtrukne holdkammerater Villy Breiting og<br />

Inge Fisker vandt den årlige – og efterhånden velbesøgte -<br />

midnatsturnering, der i år havde status af rødvinsturnering og<br />

dermed tæller med i ”all-over”.<br />

28 forhåbningsfulde deltagere – rekorddeltagelse i år - var mødt<br />

frem kl. 21 dagen før, og der blev spillet seriøst på tid. Efter tre<br />

kampe var der gang i grillen under Lasse Christensens kyndige<br />

vejledning. Bodil Frederiksen havde tryllet i køkkenet forinden<br />

og produceret – eller måske nærmere bearbejdet - revelsben, som<br />

kun hun kan gøre det. Opskriften burde være hemmelig, men<br />

hun deler den stadig med andre.<br />

Det blev en dejlig sommernat med sjovt petanque. Bortset fra,<br />

at Harry Duus vandt sin tredje turnering ud af syv mulige. Og<br />

nu er han i den grad i spidsen for vores ”all-over-turnering”, at<br />

det næsten bliver betænkeligt!<br />

Duus, Breiting og Fisker slog i finalen Irene Serup og Joe Johnston,<br />

mens der var trejdepræmier til Bodil Frederiksen, Vibeke<br />

Nielsen og Alice Ibsen: Og den halv-officille ”all-over-stilling”<br />

ser derefter således ud:<br />

Harry Duus 16<br />

Hans Holten 12<br />

Karl Wiedemann 12<br />

Kirsten Madsen 11<br />

Erik Ibsen 10<br />

Runa Brokær 10<br />

Søren Duus 10<br />

Grethe Wiedemann 10<br />

Svend Hermansen 9<br />

Mia Grønlund 8<br />

Erik Jessen 8<br />

Jørgen Timmann 8<br />

Resten kan ses på www.3100.dk<br />

41


Formand<br />

Peter Anderskou<br />

49 70 0579<br />

Kasserer<br />

June Kring<br />

4970 0025<br />

Sekretær<br />

Randi Michaelsen<br />

4970 4545<br />

Best. Medlem<br />

Bøje Larsen<br />

4970 4540<br />

Best. Medlem<br />

Finn Larsen<br />

4970 2988<br />

Klubadresse<br />

Hornebyvej 4<br />

3100 Hornbæk<br />

E-mail:<br />

kiosk@post11.tele.dk<br />

Internet:<br />

www.infosport.dk<br />

Brugernavn.: 10487<br />

HORNBÆK SKIKLUB<br />

Klubtur 2001<br />

Så er klubturen år 2001 lagt fast!! Vi vil meget gerne have flere<br />

familier med, og vi har derfor søgt efter en meget familievenlig<br />

destination: Turen går til Wagrain i Østrig!<br />

Uge 10 - afrejse fredag den 2/3 og hjemkomst søndag den 11/3<br />

2001 Og Højmark Rejser A/S vil stå for afviklingen. I første<br />

omgang har vi reserveret plads til ca. 36 personer, og værelserne<br />

bliver tildelt i det omfang bestillinger løber ind. Det vil sige, at de<br />

første der tegner sig får større valgmulighed end de sidste.<br />

Skulle det vise sig, at vi ikke kan sælge alle pladser til klubbens<br />

medlemmer, vil vi forbeholde os ret til at sælge ledige værelser/<br />

pladser til andre.<br />

Vi har i Wagrain fundet en perle af et Hotel: Alpengasthof<br />

Kirchboden. Hotellet ligger lige overfor den ene af byens<br />

hovedlifter, og gratis skibus bringer os til/fra bymidte og den<br />

anden hovedlift. Der serveres stort ta’ selv morgenmadsbuffet i<br />

restauranten og aftensmaden består af 3 retter med valgmulighed.<br />

Alle værelser har bad/douche og toilet, kabel-TV, telefon og<br />

balkon. Endvidere findes kaminstue, dampbad og sauna.<br />

Vi har (foreløbig) 5 dobbeltværelser (med mulighed for 1 opredning),<br />

3 3-sengsværelser og 3 4-sengsværelser til vores disposition.<br />

Hotellet har dansk værtspar, Per og Gitte.<br />

Skiområdet<br />

Brugerkode.: skib85 fortsættes...<br />

Wagrain udgør centrum i Sportwelt Amadé som i 3 dale byder<br />

på 350 km skiløb og skiløberne betjenes af 136 lifte på eet liftkort.<br />

Pisterne er fortrinsvis blå og røde, men der er masser af udfordringer<br />

for dygtige skiløbere også.<br />

Priser<br />

Grundpris: Sovebus direkte fra Hornbæk, 7 overnatninger på<br />

værelse med bad/douche og toilet, ½-pension, afbest.forsikring<br />

og 8 dages liftkort kr. 4.950,-<br />

Tillæg:<br />

Enkeltværelse: 1.800.- kr.<br />

Fly i stedet for bus: 1.100.- kr.<br />

Ski med fly: 250,- kr.<br />

Fradrag:<br />

Alder op til 1 år: gratis<br />

Alder 2 til 5 år: -800,- kr.<br />

Alder 6 - 12 år: -500,- kr.<br />

Egen kørsel: -500,- kr.<br />

kun 7 dages liftkort: -110,- kr.<br />

42


Leje af skiudstyr:<br />

8 dage, standard: 495,- kr.<br />

8 dage, carving: 615,- kr.<br />

Skiskole<br />

3 dage á 4 timer: 788,- kr.<br />

Tilmelding<br />

Tilmelding kan ske ved at indbetale<br />

depositum på kr. 750,- per person på<br />

klubbens rejsekonto i Unibank -<br />

konto-Nr.: 2260 7552 906 777.<br />

Husk at opgive børns antal og alder på<br />

afrejse-tidspunktet samt jeres medlemsnummer.<br />

Gymnastik<br />

Det er mig en stor glæde at kunne fortælle<br />

jer, at det nu endelig er lykkedes at få<br />

tilkendt den store sal til skigymnastik<br />

mandag aften!! Det er selvfølgelig så<br />

ærgerligt, at Lise ikke ønsker at stå for<br />

mandagsholdet, men Marianne har tilbudt<br />

os også at tage det hold - og det har vi med<br />

glæde taget imod. Marianne meddeler, at<br />

hun vil forsøge at køre mandags-holdet i<br />

Lise’s ånd (Marianne er mange gange set<br />

som „elev“ hos Lise de foregående sæsoner)<br />

men selvfølgelig med eget program,<br />

musik m.v.<br />

Vi starter første gang mandag den 25.<br />

september i den store sal på skolen kl.<br />

18.30 til 20.00. Om onsdagen starter vi kl.<br />

19.00 samme sted og slutter kl. 20.30.<br />

Husk at medlemskontingent skal være<br />

betalt forud for deltagelse. Nye medlemmer,<br />

som ønsker en prøvetime kan naturligvis<br />

gøre dette, men de<br />

„gamle“ medlemmer véd<br />

hvad det drejer sig om.<br />

Husk, at der ikke er<br />

gymnastik i skoleferier -<br />

første gang allerede i<br />

efterårsferien uge 42.<br />

43<br />

Vi har allerede booket værelser på Alpenhotel<br />

Kirchboden men vor reservationsaftale<br />

udløber allerede i starten af september,<br />

så man skal nok skynde sig at bestille<br />

for at være sikker på gode værelser<br />

Yderligere oplysninger<br />

Ring til undertegnede om alle informationer<br />

vedr. denne tur. Jeg har yderligere<br />

materiale samt en lille folder om turen, som<br />

du/I kan få og give videre til venner og<br />

familie<br />

Med skihilsen fra<br />

Peter<br />

Medlemskontingent<br />

Bestyrelsen udsender i slutningen af<br />

<strong>August</strong> girokort til alle registrerede<br />

medlemmer med opfordring til hurtig<br />

indbetaling. Er du interesseret i at være<br />

med fra sæson-start, så henvend dig til én<br />

fra bestyrelsen hurtigst muligt, så vi kan<br />

sende dig materiale med det samme. Husk<br />

at medlemskontingent samtidig giver<br />

adgang til skigymnastikken mandag og<br />

onsdag. Derudover er man som medlem af<br />

Hornbæk Skiklub samtidig medlem af<br />

Dansk Skiforbund og kan deltage i aktiviteter<br />

arrangeret herfra.<br />

()7(5/


Klubhuset<br />

49702104<br />

Formand<br />

Inge Clemmensen<br />

4970 2043<br />

Ndr. Strandvej 365a<br />

hot@infosport.get2net.dk<br />

Kasserer<br />

Dorrit Danker<br />

4970 3374<br />

Tycho Jessensvej 14B<br />

dorrit.danker@mobilixnet.dk<br />

Best. medlemmer<br />

Klubbladets repræsentant<br />

Camilla Bruun Andersen<br />

4925 3086<br />

Sprydet 61<br />

lokal_cam@hotmail.com<br />

Jan Sirich<br />

4970 4502<br />

Hornbækgårdsvej 15<br />

Sirich@post.tele.dk<br />

Claes Thielke<br />

49703503<br />

Ole Piisvej 6<br />

Claes.thielke@mail.tele.dk<br />

Ungdomsformand<br />

Dorrit Danker<br />

Old Girls/boys<br />

Rita Hagen<br />

Motionister<br />

Gert Rørbæk<br />

1 - 2 holdet<br />

Jan Sirich<br />

Internet<br />

hhtp://hjem.get2net.dk/<br />

hot<br />

E-mail-adresse<br />

hot@infosport.get2net.dk<br />

TENNIS<br />

KLUBTURNERING 2000<br />

Så er det ved at være tid til årets klubturnering, og vi prøver at<br />

gentage successen fra sidste år.<br />

Klubturneringen afholdes over to week-ends; 26 og 27 august<br />

samt 2 og 3 september (primært semifinaler og finaler). De første<br />

kampe igangsættes fra kl. 09:00 og dagens sidste kl. 19:00.<br />

Seneste tilmeldingsfrist er torsdag d. 17/8 kl. 21:00.<br />

For yderligere information: Se opslag og tilmeldingslister i<br />

klubhuset.<br />

Jan Sirich<br />

Herrefrokost.<br />

Ja. Så er herrefrokostturneringen overstået for i at. Jeg tror det gik<br />

godt på trods af spil mellem regnbygerne. Vi trak ind i klubhuset<br />

og spiste, mens regnen tordnede ned.<br />

Carsten Dencker var proff. Dirigent – uden at spille – så alt forløb<br />

med hans ”glimt” i øjet.<br />

Elin gjorde et stort arbejde. Hun kredsede om os hele dagen –<br />

med frugt og ost på franskbrød. Da hu skulle hente de friturestegte<br />

fiskefiletter på havnen, var strømmen gået dernede, så hun<br />

måtte hurtigt tage filetterne med hjem og stege dem der. Det<br />

passede lige, at hun kom retur, da vi havde spist de hvide og<br />

røde sild. – Og hvor var de filetter lækre, det var der flere der<br />

sagde.<br />

Uffe kom med en opsvulmet hånd og underarm. Han var blevet<br />

stukket af en bi dagen før. Anne havde sendt ham af sted til<br />

herrefrokostturneringen – for som hun sagde: Når du kan holde<br />

på en ketcher, så kan du også spille.<br />

Uffe blev dog lidt betænkelig – iden vi gik i gang – så på opfordring<br />

tog han ind til skadestuen, som vistnok gav ham noget<br />

penicillin og et skud i r…….. eller sådan noget.<br />

Ham kom da tilbage og spiste med – indtil han pludselig forsvandt………<br />

og ingen har set ham siden (er der ikke nogle<br />

eventyr,der slutter sådan?).<br />

Nå – men jeg tror det gik godt alt sammen – fremmødet var som<br />

bekendt større end sidst4e år – så nu må vi se, om der kan blive<br />

ligeså mange til næste år.<br />

Claes.<br />

44


ARBEJDSDAG<br />

En lørdag i juli havde bestyrelsen ”inviteret”<br />

til arbejdsdag i klubhus og anlæg, idet<br />

man ønskede at alt skulle være toptrimmet<br />

til familieturnering og klubbens 25 års<br />

jubilæum den 5. august. I god tid var der<br />

ophængt tilmeldingsliste til arbejdsdagen,<br />

men det kneb gevaldigt med tilmeldingerne<br />

og på selve dagen mødte tre arbejdsivrige<br />

personer op: Ivan, Dorrit og Rita.<br />

Ikke noget stort tal i en klub med næsten<br />

300 medlemmer. Læren af dette kan jo<br />

drages på forskellig vis. Min opfattelse er,<br />

at så stor en klub med nu 25 år på bagen,<br />

ikke har den ”nybygger ånd” som i de<br />

gamle dage på Havreholmbanen, så i stedet<br />

for at give spillere på banen dårlig samvittighed<br />

og måske mindre venlige tilråb (som<br />

ved tidligere lejlighed), mener jeg, at<br />

vedligeholdelse af anlæg og klubhus er en<br />

driftsudgift som betales via kontingenterne.<br />

Det kunne eventuelt organiseres i forbindelse<br />

med banemandens øvrige opgaver.<br />

Jeg synes, vi har en pragtfuld klub, en<br />

meget dygtig bestyrelse og nogle herlige<br />

medlemmer der stiller op til mange ting, så<br />

lad os bare fortsætte med arbejdsdagen når<br />

vi åbner og lukker, men at forvente at<br />

medlemmerne giver en arbejdsdag til<br />

løbende vedligeholdelse og rengøring,<br />

giver kun dårlige vibrationer.<br />

Nina<br />

DAMEFROKOSTTURNERINGEN<br />

løb af stabelen lørdag den 2. juli med det<br />

største antal deltagerne vi har haft. 28<br />

forventningsfulde damer mødte op i<br />

pragtfuldt vejr, forventningerne gik både<br />

på turneringen og på frokosten, som<br />

klubben var vært ved i år.<br />

Dorrit, som var arrangør og turneringsleder,<br />

havde valgt en ny turneringsform,<br />

hvor vi spillede med skiftende makkere<br />

efter lodtrækning. Det var særdeles godt<br />

organiseret, vi fik alle spillet mange kampe.<br />

Da pointene blev talt op, var der to topscorere,<br />

det var Rita og Kirsten som måtte<br />

trække lod om 1. og 2. præmien. Her gik<br />

Rita af med sejren, men begge præmier,<br />

som Claes havde indkøbt, var af udsøgt<br />

kvalitet.<br />

Frokosten var et kapitel for sig. Dorrit<br />

havde opfordret nogle af klubbens medlemmer<br />

til at være gæstekokke og det<br />

45<br />

gjorde de med glæde og stor ekspertice.<br />

Anne leverede en meget velsmagende<br />

torskeret, asparges med ferskrøget laks,<br />

spegeskinke med melon. Jeanne medbragte<br />

marineret gedeost med honning og<br />

Hornbækmesteren i kagebagning DODO<br />

kom med sin vinderkage. Nina lavede salat<br />

og Inge kom med skønne frugtfade, som<br />

hun nu har gjort det igennem en lang<br />

årrække.<br />

Vi havde en vidunderlig dag i tennisklubben.<br />

Nina<br />

)UHHODQFH )RWRJUDI<br />

0DUWLQ %XEDQGW -HQVHQ


Retningslinier for aflevering af stof til <strong>HIF</strong>-information<br />

Desværre sker der fejl, hvilket medfører, at nogle indlæg fra afdelingerne til <strong>HIF</strong>information<br />

ikke bliver bragt. Hvilket vi meget gerne vil undgå.<br />

Jeg kan ikke love, at det ikke sker igen, men for at mindske risikoen og for at gøre<br />

processen nemmere for alle, bedes disse retningslinier følges.<br />

Kun tekst på diskette eller tekst der bliver e-mailet vil blive<br />

bragt i <strong>HIF</strong>- information<br />

Teksten skal skrives som en lang linie helst i MS-word, og der må kun være<br />

linieskift ved nyt afsnit. Altså ingen tabuleringer el. lignende, idet teksten skal<br />

ombrydes i spalter. Indklip fra wordperfect og andre figurformater, risikerer ikke<br />

at komme med. Billeder skal afleveres enten som alm. fotografier, eller som filer i<br />

så høj opløsning som muligt.<br />

Ved aflevering af indlæg på diskette<br />

• Skal der vedlægges print af både tekster og billeder.<br />

• Frankeret kuvert med returadresse vedlægges<br />

(såfremt disketten og fotos ønskes retur)<br />

Ved fremsendelse af indlæg pr. e-mail<br />

Det ville være dejligt, hvis kun én fra hver afdeling koordinerer og fremsender hele<br />

materialet på én gang. Dette er dog ikke et must, men det sker, at flere fra hver<br />

afdeling, sender næsten det samme indlæg, eller kalder filerne det samme (ex.<br />

hif.doc !)<br />

Når I sender så skal i skrive under<br />

EMNE: Til <strong>HIF</strong>-information<br />

MEDDELELSE: Hermed følger (afdelingen) indlæg til <strong>HIF</strong>-information juni<br />

måned, Antal filer/dokumenter med navns nævnelse er<br />

vedhæftet.<br />

Under meddelelse må der ikke skrives indlæg til <strong>HIF</strong>-information. Indlæg til<br />

<strong>HIF</strong>, skal altid være vedhæftede som filer/dokumenter.<br />

• Alle indlæg skal vedhæftes som fil/dokumenter<br />

• Vedhæftede filer/dokumenter skal være navngivne<br />

• Hele kolofonen (bestyrelse) skal kun fremsendes, når der er rettelser.<br />

• Foto navngives så de kan genkendes sammen med fremsendte filer/<br />

dokumenter<br />

Fremsendes der meget materiale, hvor I godt ved, at muligheden for at få det hele<br />

med nok er tvivlsomt, så lav en prioritetsliste.<br />

husk! LÆS grundig korrektur, jo bedre materiale vi modtager, des bedre bliver<br />

bladet ...<br />

Jeg vil efter modtagelsen, bekræfte at jeg har modtaget materiale og der er vedhæftede<br />

ex. antal filer/dokumenter.<br />

Lone Schmidt<br />

46


47<br />

Aktivitetskalender 2000<br />

$XJXVW 6HSWHPEHU 2NWREHU<br />

7L )U 6—<br />

2Q /— 'HDGOLQH +,) LQIRUPDWLRQ 0D<br />

7R 6— 7HQQLV .OXEWXUQHULQJ O—UGDJ RJ V—QGDJ 7L<br />

)U 0D *HGGHQ .OXEKXVHW nEQHU 2Q<br />

/— 'HDGOLQH +,) LQIRUPDWLRQ 7L 7R<br />

6— 2Q )U<br />

0D %DGPLQWRQ cEHQW KXV L +DOOHQ 7R /—<br />

7L )U 6—<br />

2Q /— 0D<br />

7R 6— 7L<br />

)U 0D *\PQDVWLNV–VRQHQ VWDUWHU 2Q<br />

/— 7L 7R<br />

6— ) +YLG VNRYWXU Sn .URQERUJ 2Q *HGGHQ )RUHGUDJ PHG -HQV %XUVHOO )U<br />

0D %DGPLQWRQ cEHQW KXV L +DOOHQ 7R /— 9–UWHUIHVW IRU NOXEKXVHWV Y–UWHU<br />

7L )U 6—<br />

2Q /— 0D ,GU–WVVNROH PHG '*,<br />

7R 6— 7L ,GU–WVVNROH PHG '*,<br />

)U 0D 2Q ,GU–WVVNROH PHG '*,<br />

/— 3HWDQTXH 'RXEOHPHVWHUVNDE 7L 7R<br />

6— %5'5 2/6(1 .21&(57 2Q )U<br />

0D %DGPLQWRQ cEHQW KXV L +DOOHQ 7R /— )RGEROG DIVOXWQLQJVIHVW<br />

7L )U ) .DQDOUXQGIDUW RJ EHV—J Sn +ROPHQ 6—<br />

2Q /— 0D<br />

7R 6— *HGGHQ 3XW 7DNH ILVNHNRQNXUUHQFH 7L<br />

)U 0D 6NLNOXEEHQ VNLJ\PQDVWLNNHQ VWDUWHU 2Q<br />

/— 7HQQLV .OXEWXUQHULQJ +nQGEROG 6WRUH OHJHGDJ 7L 7R<br />

6— 7HQQLV .OXEWXUQHULQJ 2Q )U<br />

0D %DGPLQWRQ cEHQW KXV L +DOOHQ 7R /— ) (IWHUnUVPDWFK Sn +DYUHKROP<br />

7L )U 6—<br />

2Q /— 'HDGOLQH +,) LQIRUPDWLRQ 0D<br />

7R


Vi holder øje med<br />

dine lån i boligen året rundt<br />

Hvorfor bruge tid på at holde<br />

øje med obligationskurserne,<br />

når vi gerne gør det for dig?<br />

Det er ganske gratis, og du får<br />

automatisk besked, hvis det på<br />

et tidspunkt betaler sig at<br />

konvertere dit realkreditlån.<br />

Ndr.Strandvej 346 48<br />

• 3100 Hornbæk • Tlf.: 4970 2511 • Fax: 4970 3101

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!