26.07.2013 Views

18. årgang, nr. 3: juni · juli · august 2009 - Svostrup-Voel Pastorat

18. årgang, nr. 3: juni · juli · august 2009 - Svostrup-Voel Pastorat

18. årgang, nr. 3: juni · juli · august 2009 - Svostrup-Voel Pastorat

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>18.</strong> <strong>årgang</strong>, <strong>nr</strong>. 3: <strong>juni</strong> <strong>·</strong> <strong>juli</strong> <strong>·</strong> <strong>august</strong> <strong>2009</strong>


2<br />

KirKeliG VejViSer<br />

Kirkekontoret:<br />

Thorupgårdsvej 2, <strong>Voel</strong>, 8600 Silkeborg,<br />

tlf. 86853973.<br />

Præstesekretær Sara Vium Mikkelsen træffes<br />

på kontoret i <strong>Voel</strong> Præstegård tirsdag kl.<br />

9.00-16.30 og fredag kl. 9.00-13.00 på tlf.<br />

86853973 og kan kontaktes på svm@km.dk<br />

Sognepræst:<br />

Mogens Birk, Thorupgårdsavej 2, <strong>Voel</strong>, 8600<br />

Silkeborg, tlf. 8685 3973, mobs@km.dk.<br />

Mandag er fridag. Henvendelse til sognepræsten<br />

ved fødsel, dåb, vielse, dødsfald og begravelse,<br />

navneændring og optagelse i/udtræden<br />

af Folkekirken.<br />

Via www.perso<strong>nr</strong>egistrering.dk har man adgang<br />

til alle blanketter, der anvendes.<br />

Gravere:<br />

<strong>Svostrup</strong> Kirke:<br />

Ole Gade, Smedegade 27, <strong>Voel</strong>, 8600 Silkeborg,<br />

tlf. 8685 3401.<br />

Mail: graversvostrupkirke@mail.dk<br />

Træffes i graverhuset på kirkegården,<br />

Allinggårdsvej 54, <strong>Svostrup</strong>, 8600 Silkeborg,<br />

tirsdag-fredag kl. 9.00-9.30, tlf. 8687 7279.<br />

<strong>Voel</strong> Kirke:<br />

Hans Friis Christensen, Birke Allé 17, 8600 Silkeborg,<br />

2877 1512.<br />

Mail: maribel@webspeed.dk<br />

Træffes i graverhuset på kirkegården tirsdagfredag<br />

kl. 9.30-10.00, tlf. 8685 3651 i graver<br />

Helle Gades barselsorlov 07.05.<strong>2009</strong> - ca.<br />

01.02.2010.<br />

Graverafløser <strong>Svostrup</strong> og <strong>Voel</strong> kirker:<br />

Inger Schjøtler, Grauballe Gudenåvej 54, 8600<br />

Silkeborg, tlf. 3034 7083.<br />

Billeder<br />

Billeder fra konfirmationerne i <strong>Svostrup</strong><br />

og <strong>Voel</strong> <strong>2009</strong>.<br />

Sara Vium Mikkelsen, svm@km.dk<br />

Organist ved kirkerne:<br />

Poul Rosendal, Brendstrupvej 26, 8200 Århus N,<br />

tlf. 2175 8537.<br />

Kirkesanger:<br />

Lorna Sørensen, Smingegårdsvej 15, 8600 Silkeborg,<br />

tlf. 8685 3843 eller 4053 0865.<br />

Menighedsrådsformænd:<br />

<strong>Svostrup</strong>:<br />

Bente Holst, Dalsgårdevej 24, 8600 Silkeborg,<br />

tlf. 8687 7280.<br />

<strong>Voel</strong>:<br />

Birthe Eiersted, Thyrasvej 3, <strong>Voel</strong>, 8600 Silkeborg,<br />

tlf. 8685 3314.<br />

Kirkeværger:<br />

<strong>Svostrup</strong>: Ib Jørgensen, tlf. 8687 7369.<br />

<strong>Voel</strong>: Kirsten Kruckow, tlf. 8695 7451.<br />

Kasserer for kirkekasserne:<br />

He<strong>nr</strong>ik Højen, Funder Kirkevej 57, 8600 Silkeborg,<br />

tlf. 2169 7305.<br />

Kirkebladets redaktion:<br />

Birthe Eiersted, Birgitte Sølvsten, Hans Pedersen,<br />

Gurli Ebbesen, Mogens Birk (ansv.).<br />

Hjemmesider:<br />

Man kan finde kirkernes hjemmesider på følgende<br />

adresser:<br />

<strong>Svostrup</strong> Sogn: www.svostrup.dk<br />

<strong>Voel</strong> Sogn: www.voel.folkekirken.dk<br />

Sats og tryk:<br />

Silkeborg Bogtryk, tlf. 8682 1655<br />

Deadline<br />

Næste nummer af Kirkebladet<br />

Udkommer omkring 1. september <strong>2009</strong>.<br />

Sidste frist for aflevering af stof, gerne<br />

pr. mail til svm@km.dk, er den 1. <strong>august</strong><br />

<strong>2009</strong>.


præSten Har OrDet<br />

Hør himmelsus i tredie time!<br />

Af sognepræst Mogens Birk<br />

1 Hør himmelsus i tredie time!<br />

Det lyder sært for hver især,<br />

vindklokker gir sig til at kime<br />

med Helligånden - ganske nær.<br />

I guldskær daler himlens due<br />

på pinsemorgens grønne vind,<br />

og Åndens ild i purpurlue<br />

igennembrænder vore sind!<br />

2 Så mærk det synge gennem blodet!<br />

Hør Helligåndens fællessprog!<br />

Det genoprejser hjertemodet<br />

og lutrer sjælen i et fog.<br />

Ved Guds forladelse alene<br />

kom vi omsider til os selv.<br />

Så føl, miraklet må forene!<br />

Se, flammen går fra sjæl til sjæl!<br />

3 Så mødes fremmede i gensyn,<br />

så glemmes lede, nid og nag.<br />

Vort broderskab er uden hensyn.<br />

Vort had fordamper pinsedag.<br />

Her slettes sporet efter døden,<br />

fortrydelsens og angstens byld!<br />

– Stor tak! – For troen er fornøden,<br />

at vi kan leve med vor skyld.<br />

4 Her er vi lige, hvor vi bænkes<br />

og løfter sindets tomme skål,<br />

så Kristi nåde nu må skænkes<br />

til Åndens fest i bredfuldt mål.<br />

Forsoner i vor brødes soning!<br />

Dit rige står iblandt os her,<br />

og med passionens skjulte kroning<br />

er ingen sjæl alene mer!<br />

Jørgen Gustava Brandt i 1986 <strong>·</strong> Mel.: Ole Schmidt 1986<br />

Måske er pinsen et overstået kapitel, når du læser<br />

disse linjer, eller også står den lige for døren.<br />

Men uanset hvad, så har jeg alligevel valgt en<br />

pinsesalme som udgangspunkt for denne lille<br />

klumme. Og det har jeg af den simple grund, at<br />

pinsen har det med at ”drukne” i alt det andet,<br />

der sker på denne årstid. Og jeg er af den overbevisning,<br />

at pinsens budskab er alt for vigtigt<br />

til, at vi sådan bare lige kan springe den over.<br />

Salmen, som er trykt ovenfor, er skrevet af Jørgen<br />

Gustava Brandt i 1986. Han har skrevet den i<br />

et bevidst konstrueret sprog for at få sit budskab<br />

frem. Han bruger ord, som ellers på det nærmeste<br />

er gledet ud af vores sprog, ikke mindst<br />

i moderne salmetradition. Det er ord som ”purpurlue,<br />

lutrer, brøde og nid og nag”. Sådanne ord<br />

blander han med de mere almene vendinger som<br />

”at komme til sig selv, bredfuldt mål” og de mere<br />

specifikke teologiske betegnelser: ”Guds forladelse”,<br />

”passionen”, ”Forsoner” og ”soning”. Ja,<br />

det er som på den allerførste pinsedag, som om<br />

der næsten er flere forskellige sprog, der flyder<br />

sammen til ét. Og det er netop salmens budskab.<br />

Pinsen er fællesskabets fest, hvor det er muligt<br />

at tale og forstå hinanden på trods af forskellig<br />

baggrund og oprindelse mennesker imellem.<br />

Med pinsens sendelse af Helligånden ophører<br />

enhver fremmedhed, for ved Guds ånds mellemkomst<br />

er ”ingen<br />

sjæl alene mer!”<br />

Fra Det gamle Testamente<br />

kender vi fortællingen<br />

om babelstårnet,<br />

der handler<br />

om, at menneskene<br />

drømte om himmelsk<br />

3


lykke. Derfor sagde de til hinanden: » Kom lad<br />

os bygge en by og til byen et tårn, som når helt<br />

op til himlen, så vi skaber os et sted og et navn,<br />

og så vi ikke skal spredes ud over hele jorden<br />

og blive ensomme.« Så begyndte menneskene<br />

at bygge byen, og da de var så mange, blev byen<br />

meget stor. Mens byen voksede ud i dalen, så<br />

voksede tårnet op mod himlen.<br />

Gud, som er i himlen, så tårnet vokse ud af skyerne<br />

op mod sig, og han steg ned for at se, hvad<br />

menneskebørnene nu havde for. Han gik ind i<br />

byen. Han gik gennem gaderne, som vrimlede<br />

af folk, og han kom til tårnets fod. Men ingen<br />

af menneskene så Gud, for de havde travlt med<br />

at bygge. Da forlod Gud byen og steg igen op til<br />

himlen. Og Gud sagde til sig selv: »Jeg vil frelse<br />

mine hænders værk og min himmel fra menneskene.<br />

De er ét folk og har ét sprog, og når de<br />

er begyndt således, så er intet mere umuligt for<br />

dem.<br />

»Så steg Gud igen ned til byen og gik gennem<br />

dens gader. Og hvor han gik, rørte han ved menneskenes<br />

tunger og ører, så hvert menneske kun<br />

forstod sin egen slægt. Da standsede folk på<br />

gaden. Murerne lagde skeen fra sig. Kvinderne<br />

tav i gårdene. Arbejdsmændene væltede sten fra<br />

4<br />

deres skuldre. Børn løb fra hinanden. Der blev<br />

helt stille i hele byen, ingen turde høre sin egen<br />

stemme, for den var pludselig så fremmedartet.<br />

Så begyndte de at bryde op, slægt efter slægt. De<br />

opgav at bygge byen og tårnet. For nu, da de ikke<br />

kendte hinanden, forstod de heller ikke mere meningen<br />

med deres fælles værk.<br />

Med pinsefortællingen fra Apostlenes gerninger<br />

i Det Nye Testamente handler det igen om<br />

et sprogunder. Men nu er underet ikke, at mennesker<br />

og deres sprog spredes, men i stedet, at<br />

vi med Helligåndens komme atter får ét sprog,<br />

én stemme.<br />

Nu samles folk med forskellige baggrunde og<br />

knyttes sammen ved Guds egen ånd. Pinsen er<br />

fejringen af fællesskab og fællessprog.<br />

Babelmyten og pinsefortællingen lærer os, at vi<br />

ikke skal række ud efter himlen og stjernerne,<br />

men at vi i stedet skal række ud efter hinanden.<br />

Vi skal ikke forsøge at skabe os et navn ved at<br />

bygge ind i himlen, men ved at tage hinanden i<br />

hånden og give vores JA til, at kærligheden må<br />

blive den bro, vi når hinanden og Gud ad.<br />

Rigtig god sommer!<br />

Sidste nyt fra <strong>Voel</strong> Kirkegård<br />

Graver Helle Gade<br />

Som de fleste nok ved, så er jeg gået på barsel fra den 7. maj <strong>2009</strong>.<br />

Jeg forventer at være tilbage igen omkring februar 2010.<br />

I min stilling er Hans Friis blevet konstitueret graver. Jeg håber,<br />

at I vil tage godt imod ham, som I gjorde det ved mig for over<br />

10 år siden.<br />

Hans vil få de samme træffetider, som jeg havde, og de kan ses<br />

på den første side i kirkebladet.<br />

Må I alle få en god sommer, og vi ses igen.


Konfirmationsundervisning og<br />

indskrivning til konfirmation 2010<br />

Sognepræst Mogens Birk<br />

Eftersom de kommunale folkeskoler i Grauballe<br />

og <strong>Voel</strong> ikke længere har 7. klassetrin, er eleverne<br />

på dette klassetrin spredt udover mange<br />

forskellige skoler i Silkeborg Kommune.<br />

Det er dog stadig muligt at blive konfirmeret<br />

sammen med sin gamle klasse i det sogn, hvor<br />

man bor. Her i <strong>Svostrup</strong> og <strong>Voel</strong> er det muligt<br />

at gå til konfirmationsforberedelse tirsdag eller<br />

torsdag morgen kl. 8.00-9.30.<br />

Hvilken dag det bliver, er afhængig af, hvilken<br />

dag den enkelte skole frigiver deres 7.-klasser til<br />

den kirkelige undervisning.<br />

Ønsker man at blive konfirmeret i <strong>Svostrup</strong> eller<br />

<strong>Voel</strong> kirke i foråret 2010, skal man således<br />

følge undervisningen her fra medio september<br />

og frem.<br />

SVOStrup MeniGHeDSrÅD<br />

Indskrivning til undervisning og konfirmation<br />

for de, der skal konfirmeres i <strong>Svostrup</strong> den 25.<br />

april 2010, foregår i konfirmandstuen i <strong>Voel</strong><br />

onsdag den 2. september <strong>2009</strong> kl. 19.30.<br />

For de, der skal konfirmeres i <strong>Voel</strong> den 2. maj<br />

2010, er det torsdag den 3. september kl.<br />

19.30. På gensyn<br />

Konfirmation <strong>Svostrup</strong> 2011 flyttes<br />

På menighedsrådets vegne Mogens Birk<br />

I <strong>Svostrup</strong> Sogn er der tradition for at afholde<br />

konfirmation den sidste søndag i april.<br />

Det vil vi fortsat gøre, såfremt det er muligt.<br />

Og det er det ikke i 2011, eftersom denne dag<br />

vil være sammenfaldende med påskedag. I<br />

henhold til Kongelig Anordning om konfirmation<br />

i Den Danske Folkekirke kap. 1 § 3,<br />

er det ikke tilladt at afholde konfirmation på<br />

langfredag, påskedag og pinsedag. Derfor har<br />

<strong>Svostrup</strong> Menighedsråd besluttet at flytte konfirmation<br />

af børn fra <strong>Svostrup</strong> og Grauballe<br />

i <strong>Svostrup</strong> Kirke i 2011, til Palmesøndag den<br />

17. april.<br />

Da dette bringes til torvs nu, håber vi, at flytningen<br />

af konfirmationen i 2011 må give færrest<br />

mulige gener.<br />

5


pilgrimsvandring<br />

Af Hanne Sander, Jægersborg (redigeret af Mogens Birk)<br />

På vej til Santiago de Compostella i 1993 kom<br />

jeg sammen med min dengang 15 årige søn<br />

Andreas til byen Ponferrada, der ligger på den<br />

gamle pilgrimsrute, Jakobsvejen i Nordspanien.<br />

Ved indgangen til kirken i Ponferrada mødte vi<br />

en gruppe katolske pilgrimme, og da de hørte, at<br />

vi kom helt fra Danmark, og at vi var lutherske,<br />

røg det ud af en af konerne i gruppen: ” Det må<br />

da tælle dobbelt!”<br />

I hendes tænkning var pilgrimsvandring åbenbart<br />

forbundet med noget fortjenstfuldt, og hun<br />

kom med sin hurtige replik til at repræsentere<br />

den tradition, der går tilbage til middelalderen,<br />

hvor pilgrimsvandring blev brugt som en fromhedsøvelse,<br />

der ikke alene bragte en til et helligsted,<br />

men som også i forestillingen indbragte<br />

en selv fortrin i forhold til Gud.<br />

Selv om billedet af middelalderens pilgrimme<br />

har været en hel del mere sammensat, og deres<br />

bevæggrunde til at begive sig på vandring hjemmefra<br />

har været meget forskellige, så var det dog<br />

tanken om fortjenstfuldhed og aflad, der fik Martin<br />

Luther til at kritisere pilgrimsvandringen, og<br />

det blev en del af hans reformationsprojekt.<br />

Så hvordan var det så lige, at vi kunne stå der på<br />

Jakobsvejen i Nordspanien på vej til Santiago og<br />

være både pilgrimme og lutherske?<br />

Traditionen med pilgrimsvandring er i de senere<br />

år blomstret op i en grad, så det giver grund til<br />

at overveje, hvad det er, der får mennesker til<br />

at bruge dage, og uger og måneder af deres liv<br />

på at vandre til Nidaros domkirken i Norge, til<br />

Vadstena i Sverige, til Santiago de Compostella<br />

i Nordspanien eller i mindre målestok udser sig<br />

Jakobskirken i Ballerup som mål eller går nogle<br />

dage på Hærvejen i Jylland, der også er en gammel<br />

pilgrimsvej.<br />

Som jeg ser det, er det blevet muligt i dansk folkekirkelig<br />

sammenhæng at genoverveje nogle<br />

6<br />

former for religiøs praksis. Det handler det jo<br />

hverken om at efterligne gammel katolsk praksis<br />

eller om at eftersnakke Luthers kritik.<br />

Vi kan lade både den katolske fortjensttanke og<br />

Luthers kritik af den bag os og netop genoverveje<br />

og genfortolke pilgrimsvandringen som et<br />

udtryk for religiøs praksis.<br />

Pilgrimsvandringen har altid været et sindbillede<br />

på vores livsvandring. Sådan som vi i sin tid<br />

oplevede det på Jakobsvejen, spejlede vandringen<br />

og vejen de fleste menneskelige erfaringer.<br />

Vi talte med pilgrimme, der fulde af skuffelse<br />

måtte give op og ikke kunne gennemføre, det de<br />

havde sat sig for, fordi de blev syge. Vi oplevede<br />

gråd og skænderi mellem pilgrimme, der ikke<br />

kunne enes undervejs og måtte opgive at følges<br />

ad videre. Vi kunne se teltene, der et sted var<br />

tilbudt som overnatningssted som et billede på<br />

det nomadeliv, som vores liv også er. Vi kunne<br />

genkende den flygtighed mellem mennesker, der<br />

kendetegner meget i vores liv, hvor mennesker<br />

mødes og deler lidt eller meget og så skilles, og<br />

aldrig ser hinanden igen. Vi oplevede måltider,<br />

der blev bordfællesskaber, hvor hver især bidrog<br />

med, hvad vi havde, og det blev til nærvær og<br />

fællesskab med indbyrdes omsorg og hjælpsomhed.<br />

Vi oplevede også irritation og træthed undervejs,<br />

og der kunne opstå noget, der lignede<br />

kamp om sovepladserne i herbergerne, men så<br />

var der igen øjeblikke af evighed, hvor man bare<br />

var lykkelig.<br />

Vandringen blev i sig selv et billede på det forhold,<br />

at vi altid er undervejs i vores liv, og at vi<br />

i en vis forstand på en gang både er hjemme og<br />

fremmede på jorden: hjemme, fordi vi hører til<br />

i en given og synlig virkelighed og fremmede,<br />

fordi vi også hører til i en virkelighed, der rækker<br />

ud over den synlige.<br />

Med erfaringerne fra Jakobsvejen har jeg de to


sidste år tilrettelagt pilgrimsvandringer her fra<br />

Jægersborg sogn. Ikke med hverken Jerusalem<br />

eller Rom eller Santiago som mål, men mere beskedent<br />

har vi vandret fra Jelling til Vrads over<br />

Øster Nykirke og Nørre Snede sidste år og i år<br />

gik vi videre fra Bryrup til Skanderborg over<br />

Sdr. Vissing, Brædstrup, Klostermølle, Gl. Rye<br />

og Øm Kloster. Kirkerne langs ruten har været<br />

vores stationer undervejs, hvor vi holdt morgen-<br />

og aftenandagter, men tankerne bag vandringen<br />

har været de samm, som hvis vi havde været undervejs<br />

til de traditionelle pilgrimsmål:<br />

• At give sig selv tid til et langsommere tempo<br />

end hverdagens<br />

• At give sig selv tid til eftertanke som hverdagen<br />

ikke altid giver mulighed for<br />

• At gøre sig åben for nye veje og muligheder<br />

i sit liv<br />

• At gøre sit liv som en vandring med Gud og<br />

medmennesker mere bevidst<br />

• At opleve det befriende i at<br />

kunne forenkle sine behov<br />

Tankerne har selvfølgelig noget til fælles med de<br />

tanker om pilgrimsvandring, der ligger i traditionen<br />

tilbage til middelalderen, men adskiller sig<br />

på det væsentlige punkt, nemlig at pilgrimsvandring<br />

for den moderne pilgrim ikke har noget at<br />

gøre med verdensflugt og fortjensttanke.<br />

Jeg mener at kunne se Martin Luther nikke til<br />

den moderne pilgrim, der oplever pilgrimsvandringen<br />

som en øvelse i livsnær kristendom.<br />

Pilgrimsvandring kan blive en tiltrængt øvelse<br />

i at få det til at hænge sammen, som længe nok<br />

i den danske folkekirkelige udgave af luthersk<br />

kristendom har været adskilt: krop og sind, materielt<br />

og åndeligt, myte og historie, mål og vandring,<br />

enkelt-mands-kristendom og menighedskristendom.<br />

Det kan nemlig både ses og høres og mærkes, at<br />

når man er undervejs på en vandring, så opstår<br />

der et naturligt fællesskab, hvor det er nødvendigt<br />

at være opmærksomme på hinanden. Det<br />

kommer af sig selv, at man bliver opmærksom<br />

på dem, der måske har lidt svært ved at følge<br />

med flokken, så der skal lægges flere pauser ind.<br />

Nogle har måske for meget at bære på, så de skal<br />

aflastes. En har brug for at gå nogle strækninger<br />

for sig selv, mens andre har brug for at tale med<br />

nogen.<br />

Pilgrimsvandring kan også åbne for samtaler<br />

af sjælesørgerisk karakter på en enklere måde,<br />

end hvis der skal aftales tid for en samtale på<br />

præstens kontor. Det ligger alt sammen i, at vandringen<br />

er en levende demonstration af, at det liv<br />

vi lever, lever vi sammen med andre. Det er en<br />

fælles vej, vi går på, og kristeligt forstået er vi<br />

på vej mod det samme mål.<br />

At være undervejs sammen er med andre ord en<br />

enkel indøvelse i praktisk kristendom.<br />

På vores seneste vandring mellem Bryrup og<br />

Skanderborg blev der så føjet et aspekt til, som<br />

jeg ikke havde overvejet hjemmefra. I flere tilfælde<br />

var der lokalt mennesker, der deltog i morgen-<br />

og aftenandagterne og endda overvejede,<br />

om ikke de skulle følge os et stykke på vej. Og i<br />

Boes oplevede vi venlige mennesker, der lavede<br />

kaffe og te til os, fordi kaffestuen på stedet var<br />

lukket, og vi i den grad trængte til kaffe.<br />

Pilgrimsvandring kan altså ikke alene bringe<br />

mennesker i en menighed sammen, men kan<br />

også bringe menigheder sammen tværs over<br />

Danmark.<br />

Pilgrimsvandring <strong>juni</strong> <strong>2009</strong><br />

Program ”Emmausvandring”<br />

Torsdag den 4. <strong>juni</strong>:<br />

Kl. 15.22: Afg. Gentofte<br />

Kl. <strong>18.</strong>31: Ank. Skanderborg<br />

Indkvartering på Skanderborg Vandrerhjem:<br />

86511966<br />

Kl. 19.30: Aftensmad<br />

Kl. 20.30: Aftenandagt i Slotskirken i Skanderborg<br />

- Peter Hansen Tast:<br />

86524856<br />

7


Fredag den 5. <strong>juni</strong><br />

Kl. 08.00 Morgenmad – madpakker smøres-<br />

Derfra vandring til Mesing Kirke<br />

– Jes: 86943733<br />

Kl. 09.00 Morgenandagt i Mesing Kirke<br />

Derfra vandring til Knudhule over<br />

Veng Klosterkirke – Tulstrup<br />

Kl. ca. 17 Aftenandagt i Tulstrup Kirke: Erik<br />

Bredmose: 86891417<br />

Aftensmad og overnatning på feriecentret<br />

Knudhule: 86891407<br />

Lørdag den 6. <strong>juni</strong><br />

Kl. 08.00 Morgenmad – madpakkes smøres<br />

Kl. 09.00 Morgenandagt i Ry Kirke: Jesper<br />

Hanneslund: 86891395<br />

Derefter vandring til Silkeborg<br />

Kl. ca. 17 Aftenandagt i Silkeborg Kirke:<br />

Christian Højlund: 86820292<br />

Aftensmad<br />

Overnatning på Silkeborg Vandrehjem:<br />

86823642<br />

Søndag den 7. <strong>juni</strong><br />

Kl. 08.00 Morgenmad – madpakker smøres<br />

Kl. 09.00 Morgenandagt i Alderslyst Kirke:<br />

Marianne Andreassen: 24215675<br />

Derefter vandring til Kongensbro<br />

Kro:<br />

Kl. ca. 17 Aftenandagt i <strong>Svostrup</strong> Kirke:<br />

Graver: 25137595 – Mogens Birk:<br />

86853973<br />

Aftensmad på Kongensbro Kro<br />

Kl. <strong>18.</strong>45 Afg. m. bus til Skanderborg station:<br />

Ans Busser:<br />

Kl. 19.42 Afg. Skanderborg<br />

Kl. 22.54 ank. Gentofte<br />

8<br />

Af Poul Rosendal<br />

nyt fra KOret<br />

Så er påsken overstået og koret medvirkede palmesøndag<br />

både i <strong>Voel</strong> og <strong>Svostrup</strong>. Og alle kunne<br />

komme! Det var rigtigt dejligt, og de gjorde<br />

det rigtig flot. Pigerne har udviklet sig meget det<br />

sidste halve år, og de er ikke længere bange for<br />

at synge igennem.<br />

Vi synger en del rytmiske pop-klassikere, hvor<br />

pigerne er på hjemmebane. Det har været med til<br />

at udvikle deres stemmer. Ofte er der en veninde<br />

med til korprøverne, og alle der har lyst til at<br />

synge, er meget velkommen. Vi øver hver fredag<br />

kl. 15 i Grauballe Skoles musiklokale. Lige nu<br />

øver vi på et par pinsesange, som vi håber snart<br />

at synge i kirkerne.<br />

nyt fra SOGnetS BeBOere<br />

Forkyndelse i børnehøjde<br />

Redigeret af sognepræst Mogens Birk<br />

Gudstjenesten i <strong>Voel</strong> Kirke er for alle – både<br />

voksne og børn!<br />

Vi er en gruppe unge familier, der fremover<br />

vil arrangere et supplerende tilbud<br />

for børn under gudstjenesterne kl. 10.30.<br />

Efter dåb eller efter første salme går vi over i<br />

konfirmandstuen. Her bliver der fortalt bibelhistorie,<br />

sunget, bedt en bøn og serveret kiks. Vi<br />

går tilbage til kirken, når præstens prædiken er<br />

slut, så vi kan være med til nadver og resten af<br />

gudstjenesten.<br />

Vi håber således at flere unge familier vil have<br />

lyst og mulighed for at benytte sig af kirkens<br />

søndagstilbud.<br />

Alle børn i alle aldre er velkomne. Vi ses!<br />

Kontaktperson: Randi Mellergaard: 30240104


præsentation af menighedsrådsmedlemmer<br />

i de 2 sogne 2008-2012<br />

Medlemmerne er valgt for en periode på 4 år. I<br />

vores sogne har der dog i mange år været tradition<br />

for fredsvalg.<br />

SVOStrup MeniGHeDSrÅD<br />

Bente Holst<br />

Valgt for 1. periode siden 2008<br />

Medlem af følgende underudvalg:<br />

SV formand / Kirkegårdsudvalg<br />

/ KSK-udvalg / Legatbestyrelse<br />

/ Valgudvalg<br />

Jeg vil gerne præsentere mig: Jeg gift med Jørn,<br />

og vi har 2 døtre Mette og Hanne, som bor i<br />

henholdsvis Gjessø og Brædstrup. Vi har 3 børnebørn<br />

- forhåbentlig 4 til <strong>juli</strong>.<br />

Vi bor på en ejendom i Dalsgårde og har gjort<br />

det siden 1973. Jeg har arbejdet med skat, folkeregister<br />

og sygesikring på Gjern Rådhus i 28<br />

år, hvor jeg i de sidste 11 år også var tillidsrepræsentant.<br />

Siden kommunesammenlægningen<br />

pr. 1.1.2007 har jeg arbejdet på Borgerservice<br />

i Silkeborg Kommune. Nu er jeg lige gået på<br />

efterløn.<br />

Det var nok lidt tilfældighedernes spil, som<br />

gjorde, at jeg kom i menighedsrådet. Det kneb<br />

med at få medlemmer nok til det nye menighedsråd.<br />

Min nabo Irene Gjermandsen, som har<br />

siddet i rådet i 8 år, fortalte hvor spændende menighedsrådsarbejdet<br />

er. Jeg besluttede at sige ja,<br />

nu hvor jeg skulle på efterløn.<br />

Jeg blev valgt som formand, og den opgave vil<br />

jeg gøre mit bedste for at løse. Jeg håber og tror<br />

på et godt samarbejde med menighedsrådet,<br />

medarbejderne og præsten, så Kirken er for alle,<br />

og at den kan være et samlingspunkt, hvor hele<br />

menigheden føler sig MEGET velkommen.<br />

Carl Alex Clausen<br />

Valgt for 1. periode siden 2008<br />

Medlem af følgende underudvalg:<br />

SV kontaktperson / Kirkegårdsudvalg<br />

/ Legatbestyrelse /<br />

Præstegårdsudv / Studietursudvalg<br />

/Valgudvalg<br />

Jeg er født i Nebel en lokalitet i den sydlige del<br />

af <strong>Svostrup</strong> Sogn. På mødrene side kan jeg føre<br />

min slægt mange hundrede år tilbage i <strong>Svostrup</strong><br />

Sogn. Jeg kom i rådet ved fredsvalget sidste år<br />

og blev valgt til kontaktperson. Det er den person,<br />

der i første omgang tager sig af personalesager.<br />

Jeg synes, vi er kommet godt i gang i det nye<br />

råd. Vi har det godt med hinanden og arbejdet<br />

er spændende.<br />

Gurli Ebbesen<br />

Valgt for 3. periode siden 2000<br />

Medlem af følgende underudvalg:<br />

SV næstformand / Aktivitetsudv<br />

/ Bladudvalg / Kirkegårdsudvalg<br />

/ KSK-udvalg /<br />

Studietursudvalg<br />

Jeg trådte ind i <strong>Svostrup</strong> Menighedsråd i 2000<br />

som stedfortræder for Anders Peter Andersen.<br />

Da jeg i 2004 blev opfordret til at opstille og<br />

efterfølgende blev valgt til menighedsrådet,<br />

glædede det mig meget.<br />

Jeg har altid været medlem af folkekirken, og jeg<br />

holder meget af at gå i kirke. Jeg har sagt ja til at<br />

gå ind i menighedsrådsarbejdet på grund af min<br />

almindelige interesse for samfundet som helhed<br />

og mulighed for at kunne have medindflydelse<br />

på det kirkelige arbejde, hvilket jeg tidligere har<br />

oplevet positivt ved at have været medlem i bestyrelse<br />

inden for børneinstitutionsområdet.<br />

Det har været en glæde at arbejde sammen med<br />

nogle spændende mennesker, som har stor re-<br />

9


spekt for hinandens forskelligheder. Derfor ser<br />

jeg frem til fire nye år med menighedsrådsmedlemmerne<br />

i <strong>Svostrup</strong> Sogn. Jeg synes, at det har<br />

været et dejligt og spændende arbejde, og synes,<br />

at jeg godt ville tage 4 år mere.<br />

Vi har haft travlt med den nu afsluttede renovering<br />

af <strong>Svostrup</strong> Kirke, og nu glæder jeg mig til<br />

samarbejde med den nyansatte præst.<br />

Hans Pedersen<br />

Valgt for 1. periode siden 2008<br />

Medlem af følgende underudvalg:<br />

SV mr-medlem / Bladudvalg<br />

/ Byggeudvalg / Kirkegårdsudvalg<br />

/Legatbestyrelse /<br />

Studietursudvalg / Valgudvalg<br />

/ Øko udv<br />

Jeg er født og opvokset her i <strong>Svostrup</strong> Sogn og<br />

både døbt, konfirmeret og gift i <strong>Svostrup</strong> Kirke.<br />

Det er vel det, man kalder en udpræget hjemmefødning.<br />

Efter endt militærtjeneste som Gardehusar<br />

tog jeg landbrugsuddannelsen, afsluttende<br />

med et ophold på Hammerum Landbrugsskole.<br />

I 1980 overtog jeg sammen med min kone Inger<br />

mine forældres gård, som er en gammel slægtsgård<br />

i Nebel. Den sydligste gård i <strong>Svostrup</strong><br />

Sogn. Her er vores datter Anne Kirstine også<br />

født og opvokset. Hun studerer nu i Århus.<br />

Da slægten gennem mange hundrede år er kommet<br />

i <strong>Svostrup</strong> Kirke, ja måske helt fra kirken<br />

blev bygget, synes jeg, det kunne være spændende<br />

at være med til at føre dette gamle hus<br />

videre. Mine fritidsinteresser er slægtsforskning<br />

og soldaterforeningsarbejde. Endvidere dyrker<br />

jeg skydning, jagt og spiller golf.<br />

10<br />

Ib Jørgensen<br />

Valgt for 4. periode siden 1996<br />

Medlem af følgende underudvalg:<br />

SV kirkeværge, sekretær<br />

/ Aktivitetsudv / Byggeudvalg /<br />

Kirkegårdsudvalg / Kirkehøjsk<br />

udv / Korudvalg<br />

Ib Jørgensen kirkeværge ved <strong>Svostrup</strong> Kirke.<br />

Blev i 1996 valgt til menighedsrådet uden kendskab<br />

til menighedsrådsarbejdet. Arbejdet er<br />

spændende, men noget mere trægt end forventet,<br />

beslutningsgangen kan være lang. Kirkeværgehvervet<br />

varetages på sjette år. I den tid er kirken<br />

blevet renoveret, hvilket har været et spændende<br />

arbejde, og som kirkeværge har jeg været tæt på<br />

hele forløbet<br />

Kirkeværgens opgave er tilsyn med kirke og kirkegård,<br />

tage beslutninger, der i reglen foregår i<br />

samråd med graveren, da det er graveren, der<br />

ser tingene først. Menighedsrådet orienteres ved<br />

hvert møde om, hvad der er sket, og er der større<br />

udgifter tages det op på mødet.<br />

For tiden er jeg sekretær, hvilket omfatter referater<br />

fra møderne. Medlem af aktivitetsudvalget,<br />

menighedsrådets repræsentant i korudvalget,<br />

repræsentant i Kirkehøjskolen.<br />

Det er spændende og udfordrende, når man først<br />

er kommet ind i tingene. Det at møde andre<br />

mennesker giver meget i det daglige.<br />

Renoveringen af kirken har været helt specielt,<br />

det har givet en særlig tilknytning at have været<br />

så heldig at få lov til at præge sognets kirke. Det<br />

er kun få, der får lov til at deltage i et sådant<br />

forløb.<br />

Kontakten med sognet, samarbejdet med medarbejderne<br />

og de ufordringer, der er i arbejdet<br />

gør, at jeg tager en periode mere.<br />

Niels Løgager Nielsen<br />

Valgt for 1. periode siden 2008<br />

Medlem af følgende underudvalg:<br />

SV mr-medlem / Aktivitetsudv<br />

/ Byggeudvalg / Kirkegårdsudvalg<br />

/ Præstegårdsudv<br />

/ Øko udv<br />

Jeg er kromand og har boet i <strong>Svostrup</strong> Sogn i 28<br />

år. Mine 4 børn er døbt og konfirmeret i <strong>Svostrup</strong><br />

Kirke.<br />

Jeg interesserer mig for lokalhistorie, kirken,<br />

kirkearkitektur samt kirkeudsmykning.


At jeg nu er medlem af menighedsrådet er det<br />

primært for at have lokal tilknytning, og kirken<br />

er en del af denne.<br />

Min store interesse er kokke- og tjenerelevarbejdet<br />

– et ”Fulton”-projekt på land.<br />

VOel MeniGHeDSrÅD<br />

Birthe Eiersted<br />

Valgt for 3. periode siden 2000<br />

Medlem af følgende underudvalg:<br />

<strong>Voel</strong> Formand / Bladudvalg<br />

/ Øko udv<br />

Jeg har siddet i <strong>Voel</strong> Menighedsråd<br />

i to perioder og har<br />

netop påbegyndt den tredje. Det er mit 5. år som<br />

formand.<br />

Det er et meget spændende og udfordrende arbejde,<br />

bl.a. fordi menighedsrådet er en gruppe<br />

mennesker, der ikke nødvendigvis fra starten<br />

kender hinanden, men som skal arbejde sammen<br />

om såvel praktiske opgaver som visionære<br />

mål. Vi skal rent praktisk forvalte en økonomi,<br />

men også skabe gode rammer for det kirkelige<br />

liv i sognet.<br />

I en tid, hvor der rettes megen kritik mod folkekirken,<br />

er det for mig et stort ønske, at vores<br />

kirke kan rumme alle sognets beboere, og at<br />

alle føler sig trygge her. At man ikke føler sig<br />

som fremmed overfor ritualerne, fordi man ikke<br />

præcis kender dem, men føler, at her er vi alle<br />

velkomne. Ingen er mere ”rigtige” end andre. At<br />

her er et fællesskab.<br />

Det vil jeg fortsat arbejde for.<br />

Birgitte Sølvsten<br />

Valgt for 3. periode siden 2004<br />

Medlem af følgende underudvalg:<br />

<strong>Voel</strong> Kontaktperson /<br />

Bladudvalg<br />

Midt i <strong>august</strong> måned 2004 fik jeg<br />

en opringning fra Inge Rahbek,<br />

som på det tidspunkt sad i <strong>Voel</strong> Menighedsråd.<br />

Hun spurgte, om jeg kunne være interesseret i at<br />

stille op til menighedsrådet.<br />

Det fik mig naturligvis til at tænke over den opgave,<br />

jeg skulle gå ind i.<br />

Jeg oplever livet omkring <strong>Voel</strong> Kirke som levende.<br />

Jeg har før siddet i mødeudvalget, hvor jeg har<br />

haft glæde af at have været med til at lave arrangementer,<br />

der har spændt bredt, så både børn,<br />

unge, voksne og gamle er blevet en del af kirkens<br />

liv.<br />

Jeg glæder mig til samarbejdet med det øvrige<br />

menighedsråd.<br />

Kirsten Kruckow<br />

Valgt for 4. periode siden 1996<br />

Medlem af følgende underudvalg:<br />

<strong>Voel</strong> kirkeværge / Aktivitetsudv<br />

/ Præstegårdsudvalg /<br />

Valgudvalg<br />

Jeg hedder Kirsten Kruckow, er<br />

52 år, og driver sammen med min mand et landbrug<br />

øst for <strong>Voel</strong>.<br />

Jeg er startet på min fjerde periode i <strong>Voel</strong> Menighedsråd.<br />

Det kirkelige arbejde har altid haft<br />

min interesse. Bag det at have en velfungerende<br />

kirke ligger mange opgaver og beslutninger.<br />

Med et menighedsråd og en præst som alle gerne<br />

vil være med til at skabe et godt kirkeliv, er<br />

det derfor en spændende opgave.<br />

I denne periode har jeg fået et nyt arbejdsom-<br />

11


åde. Jeg er blevet kirkeværge. Kirkeværgen<br />

fører tilsyn med kirken, de øvrige bygninger<br />

og kirkegården, så det fremstår i pæn, ren og<br />

vedligeholdt stand. Desuden indebærer det også<br />

tilsyn med inventaret. Jeg skal ikke medvirke<br />

til det praktiske arbejde, det varetages af vores<br />

graver og kirketjener. Opgaven er i samarbejde<br />

med graveren at leve op til ovennævnte. I <strong>Voel</strong><br />

har vi en meget dygtig og engageret medarbejder,<br />

så det gør arbejdet spændende. Jeg håber jeg<br />

kan leve op til opgaven.<br />

Jeg er tillige kommet i arrangementsudvalget.<br />

Her vil jeg arbejde for, at der kan være forskellige<br />

tilbud til sognets indbyggere. Inspiration og<br />

gode ideer hertil er altid velkomne.<br />

Jeg ser frem til et godt samarbejde i menighedsrådet<br />

i denne periode.<br />

Morten Mellergaard<br />

Valgt for 1. periode siden 2008<br />

Medlem af følgende underudvalg:<br />

<strong>Voel</strong> sekretær 2008 / Øko<br />

udv<br />

Jeg hedder Morten Mellergaard,<br />

er 35 år og flyttede til <strong>Voel</strong> i november<br />

2007. Jeg er gift med Randi og vi har<br />

sammen pigerne Ingrid og Emilie.<br />

Jeg er meget spændt på arbejdet i menighedsrådet<br />

og på det at være med til at være kirke i<br />

<strong>Voel</strong>. Jeg vil gerne bruge nogle af mine kræfter<br />

på at arbejde med at etablere et kirketilbud for<br />

børn i <strong>Voel</strong> kirke.<br />

Niels Vendelbo<br />

Valgt for 1. periode siden 2008<br />

(men har før været valgt i 4 perioder<br />

(1984-1996)<br />

Medlem af følgende underudvalg:<br />

<strong>Voel</strong> mr-medlem / Bygningskyndig<br />

/ Præstegårdsudvalg<br />

/ Valgudvalg. Provstiudvalgsmedlem, som<br />

repræsentant for “Gl. Gjern kommune„ i Silkeborg<br />

Provsti<br />

12<br />

Jeg er 62 år, uddannet landmand, selvstændig<br />

kvægbruger siden 1975 her på Korsbak i Østermarken,<br />

som 5. generation.<br />

I alle årene har jeg taget del i det folkelige liv i<br />

sognet og på egnen.<br />

Kirken er for mig stedet, hvor det skal være en<br />

god oplevelse at komme i forbindelse med de<br />

større begivenheder i et livsforløb, såvel som på<br />

en almindelig søndag.<br />

Tiden er i evig forandring, hvilket kræver nye<br />

tiltag, hvis vores kirke og dermed den kristne tro<br />

fortsat skal være en del af os i verden af i dag.<br />

Det vil være udgangspunktet for min indsats i<br />

den kommende periode.<br />

Ole Frølund Kristensen<br />

Valgt for 1. periode siden 2008<br />

Medlem af følgende underudvalg:<br />

<strong>Voel</strong> næstformand / Korudvalg<br />

/ Valgudvalg<br />

Jeg hedder Ole Frølund Kristensen<br />

og flyttede til <strong>Voel</strong> i sommeren<br />

2007 med min kone, Lisbeth og vores 3<br />

drenge Albert, Laurids og Karl på henholdsvis<br />

7, 4 og 1 år. Det er første gang jeg er blevet valgt<br />

til et menighedsråd, og jeg ser meget frem til<br />

arbejdet.<br />

Jeg synes, det er vigtigst, at folkekirken er i mission<br />

– hermed mener jeg, at arbejdet i og ud fra<br />

<strong>Voel</strong> Kirke skal fortælle det forrygende budskab<br />

om Jesus Kristus.<br />

Jeg er optaget af, at kirken skal være der, hvor<br />

folk er, og jeg glæder mig til at være med til<br />

at skabe rammerne for, at såvel personale som<br />

menighed føler sig hjemme i <strong>Voel</strong> Kirke.<br />

SVOStrup­VOel<br />

paStOrat


SiDen SiDSt<br />

Døbte <strong>Svostrup</strong> Kirke:<br />

1. mar Noah Fuhlendorff Mathiasen<br />

1. mar Noah Thomsen<br />

29. mar Martin Jensen<br />

29. mar Marcus Bjelke Nielsen<br />

5. apr Mathias Hvilsted Hansen<br />

9. apr Maja Mertz Overgård<br />

19. apr Lærke Haulund Christiansen<br />

8. maj Cecilie Holm Christensen<br />

Døbte <strong>Voel</strong> Kirke:<br />

8. feb Bertram Rosendahl Graff<br />

15. feb Luka la Cour Riis<br />

15. feb Hans Christian Nyby Rønstrup<br />

15. feb Lærke Ottendal Wachs<br />

1. mar Mathilde Brinch Madsen<br />

1. mar Villum Tang Jakobsen<br />

8. mar Jonathan Bechmann Birkbak<br />

15. mar Isabella Vestergaard<br />

15. mar Phillip Vestergaard<br />

12. apr Lucas Østergaard Steindorff Rosenberg<br />

12. apr Mikkel Vestergaard Hejselbæk<br />

13. apr Olav Ellegaard Bechmann<br />

Viede/velsignede i<br />

<strong>Svostrup</strong> Kirke:<br />

6. feb Line Jørgensen og Sevket Demir<br />

11. apr Tina Lennert Mikkelsen og Bent Klemmensen<br />

11. apr Anja Glud Egelund og Brian Egelund<br />

9. maj Mette Friis Skaarup Hemmer og Tommy<br />

Hedebo Jensen<br />

Vi vil gerne bringe fotografier af dåbsbørn og<br />

brudepar i kirkebladet. Hvis I ønsker det, må<br />

I snarest sende et foto til kirkekontoret.<br />

Viede/velsignede i <strong>Voel</strong> Kirke:<br />

14. mar Dorthe Sand Jensen og Erik Steesby<br />

Døde i <strong>Svostrup</strong> Sogn:<br />

7. feb Tvilum (11. feb <strong>Svostrup</strong>) Hanne Brink<br />

1. mar (11. mar) Elly Laursen<br />

10. mar (17. mar <strong>Voel</strong>) Hans Peder Eriksen<br />

5. apr (11. apr) Anna Marie Poulsen<br />

Døde i <strong>Voel</strong> Sogn:<br />

14. mar (19. mar) Jørn Christensen<br />

30. mar (4. apr Dallerup)<br />

Møller Dalgaard Nielsen<br />

1. apr (7. apr) Lucas Vandborg Harritz<br />

19. apr (24. apr Fårup) Niels Peter Toft<br />

29. apr (9. maj <strong>Svostrup</strong>)<br />

Niels Erik Lindhardt Hansen<br />

VelSiGnelSe OG DÅB<br />

Line Jørgensen og<br />

Sevket Demir<br />

Velsignet i <strong>Svostrup</strong><br />

Kirke 6. februar <strong>2009</strong><br />

Bertram Rosendahl<br />

Graff<br />

Døbt i <strong>Voel</strong> Kirke<br />

8. februar <strong>2009</strong><br />

13


Konfirmerede i <strong>Svostrup</strong> Kirke<br />

26. april <strong>2009</strong><br />

Jonas Præstmark Højstrup Christensen<br />

Line Holm Clausen<br />

Emilie Sofie Fredsted Dahl<br />

Sarah Dalsgaard<br />

Michael Janum Davidsen<br />

Mathilde Demuth<br />

Katharina Esther Cancian Fossgreen<br />

Michella Bak Hansen<br />

Sophia Emilie Thoroe Hansen<br />

Nicoline Dyrholm Hougaard<br />

Mette Fredslund Jensen<br />

Sanne Kjeldgaard Jensen<br />

Thomas Kusk Jensen<br />

Annica Mozart<br />

Pi Maria Muurholm<br />

Sebastian Sander Oest<br />

Nicklas Nørskov Petersen<br />

Mette Just Poulsen<br />

Anne Morsø Scriver<br />

Simon Vesti Sehested<br />

Elizabeth Nedergaard Sørensen<br />

Line Steinicke Sørensen<br />

Anne Bach Thyrsted<br />

14<br />

KonFirmationer <strong>2009</strong><br />

Fotos: KP Foto v, Keld Pedersen, Silkeborg<br />

Konfirmerede i <strong>Voel</strong> Kirke<br />

3. maj <strong>2009</strong><br />

Nadia Rønholt Ernst<br />

Lise Kjærgaard<br />

Sofie Salling Kjøller<br />

Jakob Levisen Kvistgaard<br />

Line Bested Madsen<br />

Nicolai Møller<br />

Thomas Bak Nielsen<br />

Alexander Breiner Nordstrøm<br />

Signe Amanda Høeg Pedersen<br />

Andreas Kyndi Petersen<br />

Kristina Dolberg Rasmussen<br />

Cecilie Byrgesen Roste<br />

Lasse Rasmussen Schelle<br />

Simon Oxholm Simonsen<br />

Louise Sørensen<br />

Sune Kloster Sørensen<br />

Line Wallin<br />

Mia Dalstrøm Christensen<br />

Konfirmationsdatoer 2010 og 2011<br />

<strong>Svostrup</strong> 25.04.2010 17.04.2011<br />

<strong>Voel</strong> 02.05.2010 01.05.2011


Konfi rmation<br />

<strong>Svostrup</strong> og <strong>Voel</strong> <strong>2009</strong><br />

15<br />

Fotos: Sara Vium Mikkelsen


Mandag d. 1. <strong>juni</strong> <strong>2009</strong> kl. 10.30<br />

ved KunstCentret Silkeborg Bad<br />

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag<br />

­ Ved gudstjenesten medvirker<br />

Balleskolens Blæserorkester<br />

Traditionen tro holder<br />

en del sogne i Silkeborg<br />

Provsti fælles<br />

friluftsgudstjeneste<br />

på KunstCentret Silkeborg<br />

Bad. Vi mødes<br />

ved fjerskulpturen og<br />

fejrer pinse sammen.<br />

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og mulighed<br />

for at spise medbragt frokost.<br />

Medvirkende sogne: Vinding-Bryrup-Vrads,<br />

Virklund, Mariehøj, Silkeborg, Alderslyst, Balle,<br />

Gødvad, <strong>Svostrup</strong>-<strong>Voel</strong>, Dallerup, Gjern-<br />

Skannerup<br />

Søndag 7. <strong>juni</strong> <strong>2009</strong> kl. 17.00<br />

i <strong>Svostrup</strong> Kirke<br />

aftenandagt i forbindelse med<br />

pilgrimsvandring<br />

v. Hanne Sander, sognepræst Jægersborg<br />

Arr: Præst Hanne Sander, Jægerspris<br />

Hop med på apostlenes heste<br />

Fra torsdag den 4. <strong>juni</strong> til søndag den 7. <strong>juni</strong> er<br />

en lille flok fra Jægersborg i Nordsjælland på<br />

vandring ad den gamle hærvej. De er på pilgrimsvandring.<br />

Præsten Hanne Sander fra Jægersborg<br />

fører an på turen, hvor de undervejs<br />

holder små andagter i de kirker, hvor de gør<br />

holdt. Pastor Sander skriver andetsteds i Kirkebladet<br />

om ideen bag moderne pilgrimsvandring.<br />

16<br />

arranGeMenter Hvor entré ikke er nævnt, er det gratis<br />

Herfra skal der lyde en opfordring til de, der har<br />

lyst, at møde op til aftenandagt i <strong>Svostrup</strong> Kirke<br />

søndag den 7. <strong>juni</strong> kl. ca. 17.00.<br />

Skulle nogen efterfølgende have lyst til at vandre<br />

med et stykke, er man meget velkommen til<br />

det. Opfordring kommer fra sognepræst Mogens<br />

Birk.<br />

Onsdag 10. <strong>juni</strong> <strong>2009</strong> kl. 19.30 i <strong>Voel</strong> Kirke<br />

Sommerkoncert med<br />

laura fra X­factor<br />

Pris 150 kr. – Billetter kan købes i Brugsen i<br />

<strong>Voel</strong> på et senere tidspunkt. Se nærmere i dagspressen.<br />

Billetter kan ikke rekvireres over telefonen<br />

– kun afhentes direkte.<br />

Arr.: <strong>Voel</strong> Menighedsråd<br />

Laura Kjærgaard<br />

- kendt fra<br />

X-Factor<br />

Laura Arensbak<br />

Kjærgaard er født<br />

og opvokset i Århus.<br />

Blev født 5. <strong>juni</strong> 1984 og har lige så længe<br />

hun kan huske interesseret sig for musik.<br />

Inspireret af sin bedstemor begyndte Laura<br />

som 7-årig at spille klassisk klaver. Klaveret<br />

måtte dog vige pladsen for sangen, da hun i<br />

2000 begyndte på Femmøller Musik og Teater<br />

Efterskole. Her fik hun for alvor øjnene op for<br />

sangens verden og begyndte at dyrke den. Laura<br />

Kjærgaard optrådte for første gang som solist på<br />

efterskolen i en musical.<br />

I takt med at Laura Kjærgaard startede på gymnasiet,<br />

begyndte hun også i et gospelkor, Living<br />

Gospel, dengang ledet af Steve Cameron, i Baptistkirken<br />

i Århus. Her stiftede hun bekendtskab<br />

med gospelmusikkens glæde. Laura Kjærgaard


udviklede sig så meget på relativt kort tid, at hun<br />

måtte forlade koret til fordel for et kor på et højere<br />

niveau; Voicings. Her udviklede Laura sig<br />

videre både som solist, men også som kormedlem<br />

i takt med sin stigende interesse for troen.<br />

Søndag den 21. <strong>juni</strong> <strong>2009</strong> kl. 10.30<br />

i <strong>Voel</strong> Kirke<br />

familiegudstjeneste hvor<br />

minikonfirmander medvirker<br />

Arr.: Personale og sognepræst<br />

Søndag den 21. <strong>juni</strong> kl. 10.30 byder personale og<br />

menighedsråd alle velkommen til fælles familiegudstjeneste<br />

i <strong>Voel</strong> Kirke. Ved denne festlige<br />

gudstjeneste i børnehøjde siger vi farvel til dette<br />

års minikonfirmander fra <strong>Voel</strong> og Grauballe.<br />

Minikonfirmanderne og deres familier er særligt<br />

indbudte, ligesom de også vil medvirke i<br />

gudstjenesten, men alle er meget velkomne.<br />

Så kom til kirke og tag endelig bedsteforældre<br />

og naboen med.<br />

Mandag 27. <strong>juli</strong> <strong>2009</strong> kl. 19.30<br />

i <strong>Svostrup</strong> Kirke<br />

Sommerkoncert med james<br />

Sampson og Gospel Operators<br />

Pris 175 kr. - Billetter kan købes i Shell, Grønbækvej<br />

9, Grauballe på et senere tidspunkt. Se<br />

nærmere i dagspressen. Billetter kan ikke rekvireres<br />

over telefonen – kun afhentes direkte.<br />

- Koncerten slutter ved kirken<br />

Arr.: Grauballe Gymnastikforening, <strong>Svostrup</strong><br />

Menighedsråd<br />

James Sampson<br />

James Sampson blev<br />

kendt i den brede offentlighed,<br />

da han i 2001<br />

vandt DR1 konkurrencen<br />

”Stjerne for en aften”. Og<br />

har man blot en gang hørt James synge, er man<br />

ikke i tvivl. Han besidder et talent langt ud over<br />

det sædvanlige.<br />

Sangen har været en del af hans liv siden barndommen<br />

i Californien, hvor han indledte karrieren<br />

som syvårig i skolens kor. Senere optrådte<br />

han over hele verden med koret ”Children of the<br />

World”, og et liv i sangens tjeneste var for alvor<br />

sat på sporet.<br />

Efter adskillige albums kender det danske<br />

publikum ham for numre som ”Dream on” og<br />

”Don’t Give Up”, ”All I Want” og ”Me & Mrs.<br />

Jones”. Men James Sampson er ikke blot elsket<br />

for sin store og varme sangstemme. Hans karismatiske<br />

og smilende stil charmerer ethvert publikum<br />

uanset alder. På scenen optræder han med<br />

ukompliceret og naturlig charme, der tryllebinder<br />

tilhørerne, fra første tone bliver slået an.<br />

Gospel Operators<br />

Et 6-mands orkester fra Aalborg/Aarhus, der<br />

fylder både små og store rum med glæde og<br />

energi – og et udvalg af både ny og traditionel<br />

gospelmusik i moderne arrangementer.<br />

Niels Ole Sørensen - organist i Vesterkær Kirke<br />

- leder orkestret med stor rutine og entusiasme<br />

og står for akkompagnementet på orgel og<br />

keyboard. Lise Alstrup og Ida Lohmann er de<br />

ledende vokaler, mens Lasse Lauridsen på saxofon,<br />

Kim Bang på bas og Rune Thorhauge på<br />

trommer udgør den rytmiske sektion.<br />

Onsdag 5. <strong>august</strong> <strong>2009</strong> kl. 9.30<br />

<strong>Voel</strong> Sogns heldagsudflugt til<br />

Himmerland vest<br />

Pris 225 kr. pr. person inkl. middag, eftermiddagskaffe,<br />

entreer, og bus men ekskl. drikkevarer.<br />

- Tilmelding inden 15.07.<strong>2009</strong> til Verner<br />

Larsen på tlf. 86853181. - Tilmelding stopper,<br />

når bussen er fuld.<br />

Arr.: <strong>Voel</strong>-Sminge Efterløns- og Pensionistforening<br />

og <strong>Voel</strong> Menighedsråd<br />

17


Program for turen:<br />

Hermed lidt om turen vi i pensionistforeningen<br />

har planlagt.<br />

Afgang fra <strong>Voel</strong> kl. 9.30, kører op forbi Tange<br />

Sø over Bjerringbro videre mod Vejrumbro.<br />

Fra Vejrumbro forbi Tjele Gods, og ad Margueritruten<br />

mod Klejtrup.<br />

I Bigum ved Bigum Søbad holder vi en pause og<br />

får en kop kaffe<br />

Herefter kører vi videre omkring Klejtrup Sø til<br />

Snæbum by og sø, mod Hvilsom og forbi Korsøgård<br />

til Simested.<br />

Middag på Simested Kro<br />

Efter middagen køres til Ålestrup, hvor der er<br />

bestilt adgang til Rosenparken og Cykelmuseum,<br />

samt eftermiddagskaffe i Rosenparkens<br />

Pavillon kl. 15.30.<br />

Efter kaffen hjemkørsel. Hjemme ca. kl. 17.00<br />

Tirsdag 25. <strong>august</strong><br />

<strong>Svostrup</strong> Sogns sommerudflugt<br />

til rosenparken og Herregården<br />

Hessel<br />

Afgang fra <strong>Svostrup</strong> kl. 8.50 og Grauballelund<br />

kl. 9.00<br />

Pris 300 kr. - Tilmelding senest 16.08.<strong>2009</strong> til<br />

Karen Nielsen, tlf. 86877394<br />

Arr.: Grauballe Efterløns- og Pensionistforening<br />

og <strong>Svostrup</strong> Menighedsråd<br />

18<br />

Vi kører ad mindre veje til Den Jydske Rosenpark<br />

i Aalestrup. En have med duft fra flere tusinde<br />

roser. Derefter kører vi til Simested Kro,<br />

hvor vi spiser en god middag.<br />

Efter middagen kører vi til den gamle Herregård<br />

Hessel, hvor der er guidet rundvisning.<br />

Efter rundvisningen nyder vi eftermiddagskaffen<br />

på herregården.<br />

Efter kaffen begynder vi på vores tur hjemad.<br />

Vi forventer at være hjemme ved aftenstid.<br />

Den Jydske Rosenpark<br />

I Den Jydske Rosenpark, får du mulighed for at<br />

opleve mere end 200 forskellige arter. Har du<br />

nogensinde oplevet 15.000 roser i blomst på een<br />

gang? Den Jydske Rosenpark i Aalestrup blev<br />

indviet i 1967. Parken er siden udvidet, og omfatter<br />

i dag 10 tdr. land - stianlæg, rosenbede,<br />

græsplæner, legeplads og fuglevoliere.<br />

Simested Kro<br />

Kendt for den gode danske mad<br />

Herregaarden Hessel<br />

Herregaarden Hessel er et museum med toppede<br />

brosten, gamle stalde, lader, hestevogne og<br />

redskaber. Intet andet sted i Danmark kan man<br />

opleve et så autentisk og godt bevaret gårdmiljø,<br />

som viser livet på landet for 100 år siden. De<br />

nuværende bygninger er over 300 år gamle.


indre Mission Grauballe<br />

Juni <strong>2009</strong><br />

05. Bibelkreds<br />

12. Soldatervennefest v/ Ruth Brik Christensen<br />

19. Midsommerfest hos Lisbeth & Jens Chr.<br />

Haugaard, Grønbækvej 130<br />

26. Bibelkreds<br />

Juli <strong>2009</strong><br />

5.-16. Lystruphave bibelcamping<br />

August <strong>2009</strong><br />

07. Bibelkreds<br />

14. Hovedrengøring<br />

20. Møde v/informations- og pressesekretær<br />

Klaus Dahl fra Åbne Døre<br />

28. Bibelkreds<br />

September <strong>2009</strong><br />

04. Familieaften<br />

Hvis man ønsker at deltage i bibelkreds kan<br />

der rettes henvendelse til Kristian Jensen på<br />

tlf.: 8687 7713<br />

Børn OG unGe<br />

Børn & Unge – <strong>Svostrup</strong><br />

Børneklubben ”Knasterne”<br />

Hver onsdag kl. 14.30-16.00 i Missionshuset.<br />

Leder Lisbeth Haugaard, tlf. 8687 7014<br />

”Rødderne” (fra 4. kl. og opefter)<br />

Tirsdage i lige uger kl. 19.00-21.00 i Missionshuset.<br />

Leder Jens Chr. Haugaard, tlf. 8687 7014<br />

De unges Bibelkredse:<br />

1. Lisbeth Haugaard, tlf. 8687 7014<br />

2. Kristian Jensen, tlf. 8687 7713<br />

indre Mission <strong>Voel</strong><br />

Juni <strong>2009</strong><br />

03. kl. 19.30 Kredssommermøde i Hammel<br />

Missionshus v. Kristian Mejdahl,<br />

Løgstør<br />

05.-06. Årsmøde i København<br />

11. kl. 19.30 Bibelkredse:<br />

1. Anna og Hans Adolf Rasmussen,<br />

Thyrasvej 13, <strong>Voel</strong><br />

2. Dorthea og Ejgil Nedergaard,<br />

Sørkelvej 117, Sminge<br />

<strong>18.</strong> kl. 19.30 Midsommeraften hos Ruth og<br />

Poul Jørgensen, Smingegårdsvej<br />

26, Sminge, v. Martin Lilleholt<br />

Eskesen, Århus<br />

Juli <strong>2009</strong><br />

05.–16. Bibelcamping, Lystruphave<br />

16.–21. Seniorcamping, Lystruphave<br />

23. kl. 19.30 Sommermøde hos Dorthea og<br />

Ejgil Nedergaard, Sørkelvej<br />

117, Sminge<br />

August <strong>2009</strong><br />

<strong>18.</strong> kl. 09.00 Rengøring af missionshuset<br />

20. kl. 19.30 Møde i missionshuset v. missionær<br />

Knud Dalsgaard Hansen,<br />

Århus<br />

27. kl. 19.30 Mission Afrika møde v. seniorvoluntør<br />

Gunnar Kristensen,<br />

Hammerum<br />

Besøg hjemmesiden www.voel-im.dk<br />

19


Gudstjenester<br />

Kirkebilen kører til alle højmesser i <strong>Svostrup</strong> Kirke.<br />

Tilmelding dagen før til Erlings Busser, telefon 8682 3082. Betaling 10 kr.<br />

<strong>juni</strong> <strong>Svostrup</strong> <strong>Voel</strong><br />

Mandag d. 01. Anden pinsedag Joh. 3,16-21 Fælles i Silkeborg Fælles i Silkeborg<br />

Søndag d. 07. Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 10.30 (Birk)*<br />

Søndag d. 14. 1. søndag efter trinitatis Luk. 16,19-31 9.00 (Høg)<br />

Søndag d. 21. 2. søndag efter trinitatis Luk. 14,16-24<br />

Søndag d. 28. 3. søndag efter trinitatis Luk. 15,1-10 10.30 (Birk)<br />

<strong>juli</strong><br />

Søndag d. 05. 4. søndag efter trinitatis Luk. 6,36-42 9.00 (Høg)<br />

10.30 Familiegudstj.<br />

(Birk)<br />

Søndag d. 12. 5. søndag efter trinitatis Luk. 5,1-11 10.30 (Birk)<br />

Søndag d. 19. 6. søndag efter trinitatis Matt. 5,20-26 9.00 (Birk)<br />

Søndag d. 26. 7. søndag efter trinitatis Luk. 19,1-10 10.30 (Høg)<br />

<strong>august</strong><br />

Søndag d. 02. 8. søndag efter trinitatis Matt. 7,15-21 9.00 (Høg)<br />

Søndag d. 09. 9. søndag efter trinitatis Luk. 16,1-9 10.30 (Birk)*<br />

Søndag d. 16. 10. søndag efter trinitatis Luk. 19,41-48 9.00 (Høg)<br />

Søndag d. 23. 11. søndag efter trinitatis Luk. 18,9-14 10.30 (Birk)<br />

Søndag d. 30. 12. søndag efter trinitatis Mark. 7,31-37 9.00 (Birk) 10.30 (Birk)*<br />

Birk= Mogens Birk <strong>·</strong> Høg = Signe Høg *Ved denne gudstjeneste er der mulighed for børnepasning i konfirmandstuen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!