18. årgang, nr. 3: juni · juli · august 2009 - Svostrup-Voel Pastorat

1615.dkm.dk

18. årgang, nr. 3: juni · juli · august 2009 - Svostrup-Voel Pastorat

18. årgang, nr. 3: juni · juli · august 2009


2

KirKeliG VejViSer

Kirkekontoret:

Thorupgårdsvej 2, Voel, 8600 Silkeborg,

tlf. 86853973.

Præstesekretær Sara Vium Mikkelsen træffes

på kontoret i Voel Præstegård tirsdag kl.

9.00-16.30 og fredag kl. 9.00-13.00 på tlf.

86853973 og kan kontaktes på svm@km.dk

Sognepræst:

Mogens Birk, Thorupgårdsavej 2, Voel, 8600

Silkeborg, tlf. 8685 3973, mobs@km.dk.

Mandag er fridag. Henvendelse til sognepræsten

ved fødsel, dåb, vielse, dødsfald og begravelse,

navneændring og optagelse i/udtræden

af Folkekirken.

Via www.personregistrering.dk har man adgang

til alle blanketter, der anvendes.

Gravere:

Svostrup Kirke:

Ole Gade, Smedegade 27, Voel, 8600 Silkeborg,

tlf. 8685 3401.

Mail: graversvostrupkirke@mail.dk

Træffes i graverhuset på kirkegården,

Allinggårdsvej 54, Svostrup, 8600 Silkeborg,

tirsdag-fredag kl. 9.00-9.30, tlf. 8687 7279.

Voel Kirke:

Hans Friis Christensen, Birke Allé 17, 8600 Silkeborg,

2877 1512.

Mail: maribel@webspeed.dk

Træffes i graverhuset på kirkegården tirsdagfredag

kl. 9.30-10.00, tlf. 8685 3651 i graver

Helle Gades barselsorlov 07.05.2009 - ca.

01.02.2010.

Graverafløser Svostrup og Voel kirker:

Inger Schjøtler, Grauballe Gudenåvej 54, 8600

Silkeborg, tlf. 3034 7083.

Billeder

Billeder fra konfirmationerne i Svostrup

og Voel 2009.

Sara Vium Mikkelsen, svm@km.dk

Organist ved kirkerne:

Poul Rosendal, Brendstrupvej 26, 8200 Århus N,

tlf. 2175 8537.

Kirkesanger:

Lorna Sørensen, Smingegårdsvej 15, 8600 Silkeborg,

tlf. 8685 3843 eller 4053 0865.

Menighedsrådsformænd:

Svostrup:

Bente Holst, Dalsgårdevej 24, 8600 Silkeborg,

tlf. 8687 7280.

Voel:

Birthe Eiersted, Thyrasvej 3, Voel, 8600 Silkeborg,

tlf. 8685 3314.

Kirkeværger:

Svostrup: Ib Jørgensen, tlf. 8687 7369.

Voel: Kirsten Kruckow, tlf. 8695 7451.

Kasserer for kirkekasserne:

Henrik Højen, Funder Kirkevej 57, 8600 Silkeborg,

tlf. 2169 7305.

Kirkebladets redaktion:

Birthe Eiersted, Birgitte Sølvsten, Hans Pedersen,

Gurli Ebbesen, Mogens Birk (ansv.).

Hjemmesider:

Man kan finde kirkernes hjemmesider på følgende

adresser:

Svostrup Sogn: www.svostrup.dk

Voel Sogn: www.voel.folkekirken.dk

Sats og tryk:

Silkeborg Bogtryk, tlf. 8682 1655

Deadline

Næste nummer af Kirkebladet

Udkommer omkring 1. september 2009.

Sidste frist for aflevering af stof, gerne

pr. mail til svm@km.dk, er den 1. august

2009.


præSten Har OrDet

Hør himmelsus i tredie time!

Af sognepræst Mogens Birk

1 Hør himmelsus i tredie time!

Det lyder sært for hver især,

vindklokker gir sig til at kime

med Helligånden - ganske nær.

I guldskær daler himlens due

på pinsemorgens grønne vind,

og Åndens ild i purpurlue

igennembrænder vore sind!

2 Så mærk det synge gennem blodet!

Hør Helligåndens fællessprog!

Det genoprejser hjertemodet

og lutrer sjælen i et fog.

Ved Guds forladelse alene

kom vi omsider til os selv.

Så føl, miraklet må forene!

Se, flammen går fra sjæl til sjæl!

3 Så mødes fremmede i gensyn,

så glemmes lede, nid og nag.

Vort broderskab er uden hensyn.

Vort had fordamper pinsedag.

Her slettes sporet efter døden,

fortrydelsens og angstens byld!

– Stor tak! – For troen er fornøden,

at vi kan leve med vor skyld.

4 Her er vi lige, hvor vi bænkes

og løfter sindets tomme skål,

så Kristi nåde nu må skænkes

til Åndens fest i bredfuldt mål.

Forsoner i vor brødes soning!

Dit rige står iblandt os her,

og med passionens skjulte kroning

er ingen sjæl alene mer!

Jørgen Gustava Brandt i 1986 · Mel.: Ole Schmidt 1986

Måske er pinsen et overstået kapitel, når du læser

disse linjer, eller også står den lige for døren.

Men uanset hvad, så har jeg alligevel valgt en

pinsesalme som udgangspunkt for denne lille

klumme. Og det har jeg af den simple grund, at

pinsen har det med at ”drukne” i alt det andet,

der sker på denne årstid. Og jeg er af den overbevisning,

at pinsens budskab er alt for vigtigt

til, at vi sådan bare lige kan springe den over.

Salmen, som er trykt ovenfor, er skrevet af Jørgen

Gustava Brandt i 1986. Han har skrevet den i

et bevidst konstrueret sprog for at få sit budskab

frem. Han bruger ord, som ellers på det nærmeste

er gledet ud af vores sprog, ikke mindst

i moderne salmetradition. Det er ord som ”purpurlue,

lutrer, brøde og nid og nag”. Sådanne ord

blander han med de mere almene vendinger som

”at komme til sig selv, bredfuldt mål” og de mere

specifikke teologiske betegnelser: ”Guds forladelse”,

”passionen”, ”Forsoner” og ”soning”. Ja,

det er som på den allerførste pinsedag, som om

der næsten er flere forskellige sprog, der flyder

sammen til ét. Og det er netop salmens budskab.

Pinsen er fællesskabets fest, hvor det er muligt

at tale og forstå hinanden på trods af forskellig

baggrund og oprindelse mennesker imellem.

Med pinsens sendelse af Helligånden ophører

enhver fremmedhed, for ved Guds ånds mellemkomst

er ”ingen

sjæl alene mer!”

Fra Det gamle Testamente

kender vi fortællingen

om babelstårnet,

der handler

om, at menneskene

drømte om himmelsk

3


lykke. Derfor sagde de til hinanden: » Kom lad

os bygge en by og til byen et tårn, som når helt

op til himlen, så vi skaber os et sted og et navn,

og så vi ikke skal spredes ud over hele jorden

og blive ensomme.« Så begyndte menneskene

at bygge byen, og da de var så mange, blev byen

meget stor. Mens byen voksede ud i dalen, så

voksede tårnet op mod himlen.

Gud, som er i himlen, så tårnet vokse ud af skyerne

op mod sig, og han steg ned for at se, hvad

menneskebørnene nu havde for. Han gik ind i

byen. Han gik gennem gaderne, som vrimlede

af folk, og han kom til tårnets fod. Men ingen

af menneskene så Gud, for de havde travlt med

at bygge. Da forlod Gud byen og steg igen op til

himlen. Og Gud sagde til sig selv: »Jeg vil frelse

mine hænders værk og min himmel fra menneskene.

De er ét folk og har ét sprog, og når de

er begyndt således, så er intet mere umuligt for

dem.

»Så steg Gud igen ned til byen og gik gennem

dens gader. Og hvor han gik, rørte han ved menneskenes

tunger og ører, så hvert menneske kun

forstod sin egen slægt. Da standsede folk på

gaden. Murerne lagde skeen fra sig. Kvinderne

tav i gårdene. Arbejdsmændene væltede sten fra

4

deres skuldre. Børn løb fra hinanden. Der blev

helt stille i hele byen, ingen turde høre sin egen

stemme, for den var pludselig så fremmedartet.

Så begyndte de at bryde op, slægt efter slægt. De

opgav at bygge byen og tårnet. For nu, da de ikke

kendte hinanden, forstod de heller ikke mere meningen

med deres fælles værk.

Med pinsefortællingen fra Apostlenes gerninger

i Det Nye Testamente handler det igen om

et sprogunder. Men nu er underet ikke, at mennesker

og deres sprog spredes, men i stedet, at

vi med Helligåndens komme atter får ét sprog,

én stemme.

Nu samles folk med forskellige baggrunde og

knyttes sammen ved Guds egen ånd. Pinsen er

fejringen af fællesskab og fællessprog.

Babelmyten og pinsefortællingen lærer os, at vi

ikke skal række ud efter himlen og stjernerne,

men at vi i stedet skal række ud efter hinanden.

Vi skal ikke forsøge at skabe os et navn ved at

bygge ind i himlen, men ved at tage hinanden i

hånden og give vores JA til, at kærligheden må

blive den bro, vi når hinanden og Gud ad.

Rigtig god sommer!

Sidste nyt fra Voel Kirkegård

Graver Helle Gade

Som de fleste nok ved, så er jeg gået på barsel fra den 7. maj 2009.

Jeg forventer at være tilbage igen omkring februar 2010.

I min stilling er Hans Friis blevet konstitueret graver. Jeg håber,

at I vil tage godt imod ham, som I gjorde det ved mig for over

10 år siden.

Hans vil få de samme træffetider, som jeg havde, og de kan ses

på den første side i kirkebladet.

Må I alle få en god sommer, og vi ses igen.


Konfirmationsundervisning og

indskrivning til konfirmation 2010

Sognepræst Mogens Birk

Eftersom de kommunale folkeskoler i Grauballe

og Voel ikke længere har 7. klassetrin, er eleverne

på dette klassetrin spredt udover mange

forskellige skoler i Silkeborg Kommune.

Det er dog stadig muligt at blive konfirmeret

sammen med sin gamle klasse i det sogn, hvor

man bor. Her i Svostrup og Voel er det muligt

at gå til konfirmationsforberedelse tirsdag eller

torsdag morgen kl. 8.00-9.30.

Hvilken dag det bliver, er afhængig af, hvilken

dag den enkelte skole frigiver deres 7.-klasser til

den kirkelige undervisning.

Ønsker man at blive konfirmeret i Svostrup eller

Voel kirke i foråret 2010, skal man således

følge undervisningen her fra medio september

og frem.

SVOStrup MeniGHeDSrÅD

Indskrivning til undervisning og konfirmation

for de, der skal konfirmeres i Svostrup den 25.

april 2010, foregår i konfirmandstuen i Voel

onsdag den 2. september 2009 kl. 19.30.

For de, der skal konfirmeres i Voel den 2. maj

2010, er det torsdag den 3. september kl.

19.30. På gensyn

Konfirmation Svostrup 2011 flyttes

På menighedsrådets vegne Mogens Birk

I Svostrup Sogn er der tradition for at afholde

konfirmation den sidste søndag i april.

Det vil vi fortsat gøre, såfremt det er muligt.

Og det er det ikke i 2011, eftersom denne dag

vil være sammenfaldende med påskedag. I

henhold til Kongelig Anordning om konfirmation

i Den Danske Folkekirke kap. 1 § 3,

er det ikke tilladt at afholde konfirmation på

langfredag, påskedag og pinsedag. Derfor har

Svostrup Menighedsråd besluttet at flytte konfirmation

af børn fra Svostrup og Grauballe

i Svostrup Kirke i 2011, til Palmesøndag den

17. april.

Da dette bringes til torvs nu, håber vi, at flytningen

af konfirmationen i 2011 må give færrest

mulige gener.

5


pilgrimsvandring

Af Hanne Sander, Jægersborg (redigeret af Mogens Birk)

På vej til Santiago de Compostella i 1993 kom

jeg sammen med min dengang 15 årige søn

Andreas til byen Ponferrada, der ligger på den

gamle pilgrimsrute, Jakobsvejen i Nordspanien.

Ved indgangen til kirken i Ponferrada mødte vi

en gruppe katolske pilgrimme, og da de hørte, at

vi kom helt fra Danmark, og at vi var lutherske,

røg det ud af en af konerne i gruppen: ” Det må

da tælle dobbelt!”

I hendes tænkning var pilgrimsvandring åbenbart

forbundet med noget fortjenstfuldt, og hun

kom med sin hurtige replik til at repræsentere

den tradition, der går tilbage til middelalderen,

hvor pilgrimsvandring blev brugt som en fromhedsøvelse,

der ikke alene bragte en til et helligsted,

men som også i forestillingen indbragte

en selv fortrin i forhold til Gud.

Selv om billedet af middelalderens pilgrimme

har været en hel del mere sammensat, og deres

bevæggrunde til at begive sig på vandring hjemmefra

har været meget forskellige, så var det dog

tanken om fortjenstfuldhed og aflad, der fik Martin

Luther til at kritisere pilgrimsvandringen, og

det blev en del af hans reformationsprojekt.

Så hvordan var det så lige, at vi kunne stå der på

Jakobsvejen i Nordspanien på vej til Santiago og

være både pilgrimme og lutherske?

Traditionen med pilgrimsvandring er i de senere

år blomstret op i en grad, så det giver grund til

at overveje, hvad det er, der får mennesker til

at bruge dage, og uger og måneder af deres liv

på at vandre til Nidaros domkirken i Norge, til

Vadstena i Sverige, til Santiago de Compostella

i Nordspanien eller i mindre målestok udser sig

Jakobskirken i Ballerup som mål eller går nogle

dage på Hærvejen i Jylland, der også er en gammel

pilgrimsvej.

Som jeg ser det, er det blevet muligt i dansk folkekirkelig

sammenhæng at genoverveje nogle

6

former for religiøs praksis. Det handler det jo

hverken om at efterligne gammel katolsk praksis

eller om at eftersnakke Luthers kritik.

Vi kan lade både den katolske fortjensttanke og

Luthers kritik af den bag os og netop genoverveje

og genfortolke pilgrimsvandringen som et

udtryk for religiøs praksis.

Pilgrimsvandringen har altid været et sindbillede

på vores livsvandring. Sådan som vi i sin tid

oplevede det på Jakobsvejen, spejlede vandringen

og vejen de fleste menneskelige erfaringer.

Vi talte med pilgrimme, der fulde af skuffelse

måtte give op og ikke kunne gennemføre, det de

havde sat sig for, fordi de blev syge. Vi oplevede

gråd og skænderi mellem pilgrimme, der ikke

kunne enes undervejs og måtte opgive at følges

ad videre. Vi kunne se teltene, der et sted var

tilbudt som overnatningssted som et billede på

det nomadeliv, som vores liv også er. Vi kunne

genkende den flygtighed mellem mennesker, der

kendetegner meget i vores liv, hvor mennesker

mødes og deler lidt eller meget og så skilles, og

aldrig ser hinanden igen. Vi oplevede måltider,

der blev bordfællesskaber, hvor hver især bidrog

med, hvad vi havde, og det blev til nærvær og

fællesskab med indbyrdes omsorg og hjælpsomhed.

Vi oplevede også irritation og træthed undervejs,

og der kunne opstå noget, der lignede

kamp om sovepladserne i herbergerne, men så

var der igen øjeblikke af evighed, hvor man bare

var lykkelig.

Vandringen blev i sig selv et billede på det forhold,

at vi altid er undervejs i vores liv, og at vi

i en vis forstand på en gang både er hjemme og

fremmede på jorden: hjemme, fordi vi hører til

i en given og synlig virkelighed og fremmede,

fordi vi også hører til i en virkelighed, der rækker

ud over den synlige.

Med erfaringerne fra Jakobsvejen har jeg de to


sidste år tilrettelagt pilgrimsvandringer her fra

Jægersborg sogn. Ikke med hverken Jerusalem

eller Rom eller Santiago som mål, men mere beskedent

har vi vandret fra Jelling til Vrads over

Øster Nykirke og Nørre Snede sidste år og i år

gik vi videre fra Bryrup til Skanderborg over

Sdr. Vissing, Brædstrup, Klostermølle, Gl. Rye

og Øm Kloster. Kirkerne langs ruten har været

vores stationer undervejs, hvor vi holdt morgen-

og aftenandagter, men tankerne bag vandringen

har været de samm, som hvis vi havde været undervejs

til de traditionelle pilgrimsmål:

• At give sig selv tid til et langsommere tempo

end hverdagens

• At give sig selv tid til eftertanke som hverdagen

ikke altid giver mulighed for

• At gøre sig åben for nye veje og muligheder

i sit liv

• At gøre sit liv som en vandring med Gud og

medmennesker mere bevidst

• At opleve det befriende i at

kunne forenkle sine behov

Tankerne har selvfølgelig noget til fælles med de

tanker om pilgrimsvandring, der ligger i traditionen

tilbage til middelalderen, men adskiller sig

på det væsentlige punkt, nemlig at pilgrimsvandring

for den moderne pilgrim ikke har noget at

gøre med verdensflugt og fortjensttanke.

Jeg mener at kunne se Martin Luther nikke til

den moderne pilgrim, der oplever pilgrimsvandringen

som en øvelse i livsnær kristendom.

Pilgrimsvandring kan blive en tiltrængt øvelse

i at få det til at hænge sammen, som længe nok

i den danske folkekirkelige udgave af luthersk

kristendom har været adskilt: krop og sind, materielt

og åndeligt, myte og historie, mål og vandring,

enkelt-mands-kristendom og menighedskristendom.

Det kan nemlig både ses og høres og mærkes, at

når man er undervejs på en vandring, så opstår

der et naturligt fællesskab, hvor det er nødvendigt

at være opmærksomme på hinanden. Det

kommer af sig selv, at man bliver opmærksom

på dem, der måske har lidt svært ved at følge

med flokken, så der skal lægges flere pauser ind.

Nogle har måske for meget at bære på, så de skal

aflastes. En har brug for at gå nogle strækninger

for sig selv, mens andre har brug for at tale med

nogen.

Pilgrimsvandring kan også åbne for samtaler

af sjælesørgerisk karakter på en enklere måde,

end hvis der skal aftales tid for en samtale på

præstens kontor. Det ligger alt sammen i, at vandringen

er en levende demonstration af, at det liv

vi lever, lever vi sammen med andre. Det er en

fælles vej, vi går på, og kristeligt forstået er vi

på vej mod det samme mål.

At være undervejs sammen er med andre ord en

enkel indøvelse i praktisk kristendom.

På vores seneste vandring mellem Bryrup og

Skanderborg blev der så føjet et aspekt til, som

jeg ikke havde overvejet hjemmefra. I flere tilfælde

var der lokalt mennesker, der deltog i morgen-

og aftenandagterne og endda overvejede,

om ikke de skulle følge os et stykke på vej. Og i

Boes oplevede vi venlige mennesker, der lavede

kaffe og te til os, fordi kaffestuen på stedet var

lukket, og vi i den grad trængte til kaffe.

Pilgrimsvandring kan altså ikke alene bringe

mennesker i en menighed sammen, men kan

også bringe menigheder sammen tværs over

Danmark.

Pilgrimsvandring juni 2009

Program ”Emmausvandring”

Torsdag den 4. juni:

Kl. 15.22: Afg. Gentofte

Kl. 18.31: Ank. Skanderborg

Indkvartering på Skanderborg Vandrerhjem:

86511966

Kl. 19.30: Aftensmad

Kl. 20.30: Aftenandagt i Slotskirken i Skanderborg

- Peter Hansen Tast:

86524856

7


Fredag den 5. juni

Kl. 08.00 Morgenmad – madpakker smøres-

Derfra vandring til Mesing Kirke

– Jes: 86943733

Kl. 09.00 Morgenandagt i Mesing Kirke

Derfra vandring til Knudhule over

Veng Klosterkirke – Tulstrup

Kl. ca. 17 Aftenandagt i Tulstrup Kirke: Erik

Bredmose: 86891417

Aftensmad og overnatning på feriecentret

Knudhule: 86891407

Lørdag den 6. juni

Kl. 08.00 Morgenmad – madpakkes smøres

Kl. 09.00 Morgenandagt i Ry Kirke: Jesper

Hanneslund: 86891395

Derefter vandring til Silkeborg

Kl. ca. 17 Aftenandagt i Silkeborg Kirke:

Christian Højlund: 86820292

Aftensmad

Overnatning på Silkeborg Vandrehjem:

86823642

Søndag den 7. juni

Kl. 08.00 Morgenmad – madpakker smøres

Kl. 09.00 Morgenandagt i Alderslyst Kirke:

Marianne Andreassen: 24215675

Derefter vandring til Kongensbro

Kro:

Kl. ca. 17 Aftenandagt i Svostrup Kirke:

Graver: 25137595 – Mogens Birk:

86853973

Aftensmad på Kongensbro Kro

Kl. 18.45 Afg. m. bus til Skanderborg station:

Ans Busser:

Kl. 19.42 Afg. Skanderborg

Kl. 22.54 ank. Gentofte

8

Af Poul Rosendal

nyt fra KOret

Så er påsken overstået og koret medvirkede palmesøndag

både i Voel og Svostrup. Og alle kunne

komme! Det var rigtigt dejligt, og de gjorde

det rigtig flot. Pigerne har udviklet sig meget det

sidste halve år, og de er ikke længere bange for

at synge igennem.

Vi synger en del rytmiske pop-klassikere, hvor

pigerne er på hjemmebane. Det har været med til

at udvikle deres stemmer. Ofte er der en veninde

med til korprøverne, og alle der har lyst til at

synge, er meget velkommen. Vi øver hver fredag

kl. 15 i Grauballe Skoles musiklokale. Lige nu

øver vi på et par pinsesange, som vi håber snart

at synge i kirkerne.

nyt fra SOGnetS BeBOere

Forkyndelse i børnehøjde

Redigeret af sognepræst Mogens Birk

Gudstjenesten i Voel Kirke er for alle – både

voksne og børn!

Vi er en gruppe unge familier, der fremover

vil arrangere et supplerende tilbud

for børn under gudstjenesterne kl. 10.30.

Efter dåb eller efter første salme går vi over i

konfirmandstuen. Her bliver der fortalt bibelhistorie,

sunget, bedt en bøn og serveret kiks. Vi

går tilbage til kirken, når præstens prædiken er

slut, så vi kan være med til nadver og resten af

gudstjenesten.

Vi håber således at flere unge familier vil have

lyst og mulighed for at benytte sig af kirkens

søndagstilbud.

Alle børn i alle aldre er velkomne. Vi ses!

Kontaktperson: Randi Mellergaard: 30240104


præsentation af menighedsrådsmedlemmer

i de 2 sogne 2008-2012

Medlemmerne er valgt for en periode på 4 år. I

vores sogne har der dog i mange år været tradition

for fredsvalg.

SVOStrup MeniGHeDSrÅD

Bente Holst

Valgt for 1. periode siden 2008

Medlem af følgende underudvalg:

SV formand / Kirkegårdsudvalg

/ KSK-udvalg / Legatbestyrelse

/ Valgudvalg

Jeg vil gerne præsentere mig: Jeg gift med Jørn,

og vi har 2 døtre Mette og Hanne, som bor i

henholdsvis Gjessø og Brædstrup. Vi har 3 børnebørn

- forhåbentlig 4 til juli.

Vi bor på en ejendom i Dalsgårde og har gjort

det siden 1973. Jeg har arbejdet med skat, folkeregister

og sygesikring på Gjern Rådhus i 28

år, hvor jeg i de sidste 11 år også var tillidsrepræsentant.

Siden kommunesammenlægningen

pr. 1.1.2007 har jeg arbejdet på Borgerservice

i Silkeborg Kommune. Nu er jeg lige gået på

efterløn.

Det var nok lidt tilfældighedernes spil, som

gjorde, at jeg kom i menighedsrådet. Det kneb

med at få medlemmer nok til det nye menighedsråd.

Min nabo Irene Gjermandsen, som har

siddet i rådet i 8 år, fortalte hvor spændende menighedsrådsarbejdet

er. Jeg besluttede at sige ja,

nu hvor jeg skulle på efterløn.

Jeg blev valgt som formand, og den opgave vil

jeg gøre mit bedste for at løse. Jeg håber og tror

på et godt samarbejde med menighedsrådet,

medarbejderne og præsten, så Kirken er for alle,

og at den kan være et samlingspunkt, hvor hele

menigheden føler sig MEGET velkommen.

Carl Alex Clausen

Valgt for 1. periode siden 2008

Medlem af følgende underudvalg:

SV kontaktperson / Kirkegårdsudvalg

/ Legatbestyrelse /

Præstegårdsudv / Studietursudvalg

/Valgudvalg

Jeg er født i Nebel en lokalitet i den sydlige del

af Svostrup Sogn. På mødrene side kan jeg føre

min slægt mange hundrede år tilbage i Svostrup

Sogn. Jeg kom i rådet ved fredsvalget sidste år

og blev valgt til kontaktperson. Det er den person,

der i første omgang tager sig af personalesager.

Jeg synes, vi er kommet godt i gang i det nye

råd. Vi har det godt med hinanden og arbejdet

er spændende.

Gurli Ebbesen

Valgt for 3. periode siden 2000

Medlem af følgende underudvalg:

SV næstformand / Aktivitetsudv

/ Bladudvalg / Kirkegårdsudvalg

/ KSK-udvalg /

Studietursudvalg

Jeg trådte ind i Svostrup Menighedsråd i 2000

som stedfortræder for Anders Peter Andersen.

Da jeg i 2004 blev opfordret til at opstille og

efterfølgende blev valgt til menighedsrådet,

glædede det mig meget.

Jeg har altid været medlem af folkekirken, og jeg

holder meget af at gå i kirke. Jeg har sagt ja til at

gå ind i menighedsrådsarbejdet på grund af min

almindelige interesse for samfundet som helhed

og mulighed for at kunne have medindflydelse

på det kirkelige arbejde, hvilket jeg tidligere har

oplevet positivt ved at have været medlem i bestyrelse

inden for børneinstitutionsområdet.

Det har været en glæde at arbejde sammen med

nogle spændende mennesker, som har stor re-

9


spekt for hinandens forskelligheder. Derfor ser

jeg frem til fire nye år med menighedsrådsmedlemmerne

i Svostrup Sogn. Jeg synes, at det har

været et dejligt og spændende arbejde, og synes,

at jeg godt ville tage 4 år mere.

Vi har haft travlt med den nu afsluttede renovering

af Svostrup Kirke, og nu glæder jeg mig til

samarbejde med den nyansatte præst.

Hans Pedersen

Valgt for 1. periode siden 2008

Medlem af følgende underudvalg:

SV mr-medlem / Bladudvalg

/ Byggeudvalg / Kirkegårdsudvalg

/Legatbestyrelse /

Studietursudvalg / Valgudvalg

/ Øko udv

Jeg er født og opvokset her i Svostrup Sogn og

både døbt, konfirmeret og gift i Svostrup Kirke.

Det er vel det, man kalder en udpræget hjemmefødning.

Efter endt militærtjeneste som Gardehusar

tog jeg landbrugsuddannelsen, afsluttende

med et ophold på Hammerum Landbrugsskole.

I 1980 overtog jeg sammen med min kone Inger

mine forældres gård, som er en gammel slægtsgård

i Nebel. Den sydligste gård i Svostrup

Sogn. Her er vores datter Anne Kirstine også

født og opvokset. Hun studerer nu i Århus.

Da slægten gennem mange hundrede år er kommet

i Svostrup Kirke, ja måske helt fra kirken

blev bygget, synes jeg, det kunne være spændende

at være med til at føre dette gamle hus

videre. Mine fritidsinteresser er slægtsforskning

og soldaterforeningsarbejde. Endvidere dyrker

jeg skydning, jagt og spiller golf.

10

Ib Jørgensen

Valgt for 4. periode siden 1996

Medlem af følgende underudvalg:

SV kirkeværge, sekretær

/ Aktivitetsudv / Byggeudvalg /

Kirkegårdsudvalg / Kirkehøjsk

udv / Korudvalg

Ib Jørgensen kirkeværge ved Svostrup Kirke.

Blev i 1996 valgt til menighedsrådet uden kendskab

til menighedsrådsarbejdet. Arbejdet er

spændende, men noget mere trægt end forventet,

beslutningsgangen kan være lang. Kirkeværgehvervet

varetages på sjette år. I den tid er kirken

blevet renoveret, hvilket har været et spændende

arbejde, og som kirkeværge har jeg været tæt på

hele forløbet

Kirkeværgens opgave er tilsyn med kirke og kirkegård,

tage beslutninger, der i reglen foregår i

samråd med graveren, da det er graveren, der

ser tingene først. Menighedsrådet orienteres ved

hvert møde om, hvad der er sket, og er der større

udgifter tages det op på mødet.

For tiden er jeg sekretær, hvilket omfatter referater

fra møderne. Medlem af aktivitetsudvalget,

menighedsrådets repræsentant i korudvalget,

repræsentant i Kirkehøjskolen.

Det er spændende og udfordrende, når man først

er kommet ind i tingene. Det at møde andre

mennesker giver meget i det daglige.

Renoveringen af kirken har været helt specielt,

det har givet en særlig tilknytning at have været

så heldig at få lov til at præge sognets kirke. Det

er kun få, der får lov til at deltage i et sådant

forløb.

Kontakten med sognet, samarbejdet med medarbejderne

og de ufordringer, der er i arbejdet

gør, at jeg tager en periode mere.

Niels Løgager Nielsen

Valgt for 1. periode siden 2008

Medlem af følgende underudvalg:

SV mr-medlem / Aktivitetsudv

/ Byggeudvalg / Kirkegårdsudvalg

/ Præstegårdsudv

/ Øko udv

Jeg er kromand og har boet i Svostrup Sogn i 28

år. Mine 4 børn er døbt og konfirmeret i Svostrup

Kirke.

Jeg interesserer mig for lokalhistorie, kirken,

kirkearkitektur samt kirkeudsmykning.


At jeg nu er medlem af menighedsrådet er det

primært for at have lokal tilknytning, og kirken

er en del af denne.

Min store interesse er kokke- og tjenerelevarbejdet

– et ”Fulton”-projekt på land.

VOel MeniGHeDSrÅD

Birthe Eiersted

Valgt for 3. periode siden 2000

Medlem af følgende underudvalg:

Voel Formand / Bladudvalg

/ Øko udv

Jeg har siddet i Voel Menighedsråd

i to perioder og har

netop påbegyndt den tredje. Det er mit 5. år som

formand.

Det er et meget spændende og udfordrende arbejde,

bl.a. fordi menighedsrådet er en gruppe

mennesker, der ikke nødvendigvis fra starten

kender hinanden, men som skal arbejde sammen

om såvel praktiske opgaver som visionære

mål. Vi skal rent praktisk forvalte en økonomi,

men også skabe gode rammer for det kirkelige

liv i sognet.

I en tid, hvor der rettes megen kritik mod folkekirken,

er det for mig et stort ønske, at vores

kirke kan rumme alle sognets beboere, og at

alle føler sig trygge her. At man ikke føler sig

som fremmed overfor ritualerne, fordi man ikke

præcis kender dem, men føler, at her er vi alle

velkomne. Ingen er mere ”rigtige” end andre. At

her er et fællesskab.

Det vil jeg fortsat arbejde for.

Birgitte Sølvsten

Valgt for 3. periode siden 2004

Medlem af følgende underudvalg:

Voel Kontaktperson /

Bladudvalg

Midt i august måned 2004 fik jeg

en opringning fra Inge Rahbek,

som på det tidspunkt sad i Voel Menighedsråd.

Hun spurgte, om jeg kunne være interesseret i at

stille op til menighedsrådet.

Det fik mig naturligvis til at tænke over den opgave,

jeg skulle gå ind i.

Jeg oplever livet omkring Voel Kirke som levende.

Jeg har før siddet i mødeudvalget, hvor jeg har

haft glæde af at have været med til at lave arrangementer,

der har spændt bredt, så både børn,

unge, voksne og gamle er blevet en del af kirkens

liv.

Jeg glæder mig til samarbejdet med det øvrige

menighedsråd.

Kirsten Kruckow

Valgt for 4. periode siden 1996

Medlem af følgende underudvalg:

Voel kirkeværge / Aktivitetsudv

/ Præstegårdsudvalg /

Valgudvalg

Jeg hedder Kirsten Kruckow, er

52 år, og driver sammen med min mand et landbrug

øst for Voel.

Jeg er startet på min fjerde periode i Voel Menighedsråd.

Det kirkelige arbejde har altid haft

min interesse. Bag det at have en velfungerende

kirke ligger mange opgaver og beslutninger.

Med et menighedsråd og en præst som alle gerne

vil være med til at skabe et godt kirkeliv, er

det derfor en spændende opgave.

I denne periode har jeg fået et nyt arbejdsom-

11


åde. Jeg er blevet kirkeværge. Kirkeværgen

fører tilsyn med kirken, de øvrige bygninger

og kirkegården, så det fremstår i pæn, ren og

vedligeholdt stand. Desuden indebærer det også

tilsyn med inventaret. Jeg skal ikke medvirke

til det praktiske arbejde, det varetages af vores

graver og kirketjener. Opgaven er i samarbejde

med graveren at leve op til ovennævnte. I Voel

har vi en meget dygtig og engageret medarbejder,

så det gør arbejdet spændende. Jeg håber jeg

kan leve op til opgaven.

Jeg er tillige kommet i arrangementsudvalget.

Her vil jeg arbejde for, at der kan være forskellige

tilbud til sognets indbyggere. Inspiration og

gode ideer hertil er altid velkomne.

Jeg ser frem til et godt samarbejde i menighedsrådet

i denne periode.

Morten Mellergaard

Valgt for 1. periode siden 2008

Medlem af følgende underudvalg:

Voel sekretær 2008 / Øko

udv

Jeg hedder Morten Mellergaard,

er 35 år og flyttede til Voel i november

2007. Jeg er gift med Randi og vi har

sammen pigerne Ingrid og Emilie.

Jeg er meget spændt på arbejdet i menighedsrådet

og på det at være med til at være kirke i

Voel. Jeg vil gerne bruge nogle af mine kræfter

på at arbejde med at etablere et kirketilbud for

børn i Voel kirke.

Niels Vendelbo

Valgt for 1. periode siden 2008

(men har før været valgt i 4 perioder

(1984-1996)

Medlem af følgende underudvalg:

Voel mr-medlem / Bygningskyndig

/ Præstegårdsudvalg

/ Valgudvalg. Provstiudvalgsmedlem, som

repræsentant for “Gl. Gjern kommune„ i Silkeborg

Provsti

12

Jeg er 62 år, uddannet landmand, selvstændig

kvægbruger siden 1975 her på Korsbak i Østermarken,

som 5. generation.

I alle årene har jeg taget del i det folkelige liv i

sognet og på egnen.

Kirken er for mig stedet, hvor det skal være en

god oplevelse at komme i forbindelse med de

større begivenheder i et livsforløb, såvel som på

en almindelig søndag.

Tiden er i evig forandring, hvilket kræver nye

tiltag, hvis vores kirke og dermed den kristne tro

fortsat skal være en del af os i verden af i dag.

Det vil være udgangspunktet for min indsats i

den kommende periode.

Ole Frølund Kristensen

Valgt for 1. periode siden 2008

Medlem af følgende underudvalg:

Voel næstformand / Korudvalg

/ Valgudvalg

Jeg hedder Ole Frølund Kristensen

og flyttede til Voel i sommeren

2007 med min kone, Lisbeth og vores 3

drenge Albert, Laurids og Karl på henholdsvis

7, 4 og 1 år. Det er første gang jeg er blevet valgt

til et menighedsråd, og jeg ser meget frem til

arbejdet.

Jeg synes, det er vigtigst, at folkekirken er i mission

– hermed mener jeg, at arbejdet i og ud fra

Voel Kirke skal fortælle det forrygende budskab

om Jesus Kristus.

Jeg er optaget af, at kirken skal være der, hvor

folk er, og jeg glæder mig til at være med til

at skabe rammerne for, at såvel personale som

menighed føler sig hjemme i Voel Kirke.

SVOStrup­VOel

paStOrat


SiDen SiDSt

Døbte Svostrup Kirke:

1. mar Noah Fuhlendorff Mathiasen

1. mar Noah Thomsen

29. mar Martin Jensen

29. mar Marcus Bjelke Nielsen

5. apr Mathias Hvilsted Hansen

9. apr Maja Mertz Overgård

19. apr Lærke Haulund Christiansen

8. maj Cecilie Holm Christensen

Døbte Voel Kirke:

8. feb Bertram Rosendahl Graff

15. feb Luka la Cour Riis

15. feb Hans Christian Nyby Rønstrup

15. feb Lærke Ottendal Wachs

1. mar Mathilde Brinch Madsen

1. mar Villum Tang Jakobsen

8. mar Jonathan Bechmann Birkbak

15. mar Isabella Vestergaard

15. mar Phillip Vestergaard

12. apr Lucas Østergaard Steindorff Rosenberg

12. apr Mikkel Vestergaard Hejselbæk

13. apr Olav Ellegaard Bechmann

Viede/velsignede i

Svostrup Kirke:

6. feb Line Jørgensen og Sevket Demir

11. apr Tina Lennert Mikkelsen og Bent Klemmensen

11. apr Anja Glud Egelund og Brian Egelund

9. maj Mette Friis Skaarup Hemmer og Tommy

Hedebo Jensen

Vi vil gerne bringe fotografier af dåbsbørn og

brudepar i kirkebladet. Hvis I ønsker det, må

I snarest sende et foto til kirkekontoret.

Viede/velsignede i Voel Kirke:

14. mar Dorthe Sand Jensen og Erik Steesby

Døde i Svostrup Sogn:

7. feb Tvilum (11. feb Svostrup) Hanne Brink

1. mar (11. mar) Elly Laursen

10. mar (17. mar Voel) Hans Peder Eriksen

5. apr (11. apr) Anna Marie Poulsen

Døde i Voel Sogn:

14. mar (19. mar) Jørn Christensen

30. mar (4. apr Dallerup)

Møller Dalgaard Nielsen

1. apr (7. apr) Lucas Vandborg Harritz

19. apr (24. apr Fårup) Niels Peter Toft

29. apr (9. maj Svostrup)

Niels Erik Lindhardt Hansen

VelSiGnelSe OG DÅB

Line Jørgensen og

Sevket Demir

Velsignet i Svostrup

Kirke 6. februar 2009

Bertram Rosendahl

Graff

Døbt i Voel Kirke

8. februar 2009

13


Konfirmerede i Svostrup Kirke

26. april 2009

Jonas Præstmark Højstrup Christensen

Line Holm Clausen

Emilie Sofie Fredsted Dahl

Sarah Dalsgaard

Michael Janum Davidsen

Mathilde Demuth

Katharina Esther Cancian Fossgreen

Michella Bak Hansen

Sophia Emilie Thoroe Hansen

Nicoline Dyrholm Hougaard

Mette Fredslund Jensen

Sanne Kjeldgaard Jensen

Thomas Kusk Jensen

Annica Mozart

Pi Maria Muurholm

Sebastian Sander Oest

Nicklas Nørskov Petersen

Mette Just Poulsen

Anne Morsø Scriver

Simon Vesti Sehested

Elizabeth Nedergaard Sørensen

Line Steinicke Sørensen

Anne Bach Thyrsted

14

KonFirmationer 2009

Fotos: KP Foto v, Keld Pedersen, Silkeborg

Konfirmerede i Voel Kirke

3. maj 2009

Nadia Rønholt Ernst

Lise Kjærgaard

Sofie Salling Kjøller

Jakob Levisen Kvistgaard

Line Bested Madsen

Nicolai Møller

Thomas Bak Nielsen

Alexander Breiner Nordstrøm

Signe Amanda Høeg Pedersen

Andreas Kyndi Petersen

Kristina Dolberg Rasmussen

Cecilie Byrgesen Roste

Lasse Rasmussen Schelle

Simon Oxholm Simonsen

Louise Sørensen

Sune Kloster Sørensen

Line Wallin

Mia Dalstrøm Christensen

Konfirmationsdatoer 2010 og 2011

Svostrup 25.04.2010 17.04.2011

Voel 02.05.2010 01.05.2011


Konfi rmation

Svostrup og Voel 2009

15

Fotos: Sara Vium Mikkelsen


Mandag d. 1. juni 2009 kl. 10.30

ved KunstCentret Silkeborg Bad

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

­ Ved gudstjenesten medvirker

Balleskolens Blæserorkester

Traditionen tro holder

en del sogne i Silkeborg

Provsti fælles

friluftsgudstjeneste

på KunstCentret Silkeborg

Bad. Vi mødes

ved fjerskulpturen og

fejrer pinse sammen.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og mulighed

for at spise medbragt frokost.

Medvirkende sogne: Vinding-Bryrup-Vrads,

Virklund, Mariehøj, Silkeborg, Alderslyst, Balle,

Gødvad, Svostrup-Voel, Dallerup, Gjern-

Skannerup

Søndag 7. juni 2009 kl. 17.00

i Svostrup Kirke

aftenandagt i forbindelse med

pilgrimsvandring

v. Hanne Sander, sognepræst Jægersborg

Arr: Præst Hanne Sander, Jægerspris

Hop med på apostlenes heste

Fra torsdag den 4. juni til søndag den 7. juni er

en lille flok fra Jægersborg i Nordsjælland på

vandring ad den gamle hærvej. De er på pilgrimsvandring.

Præsten Hanne Sander fra Jægersborg

fører an på turen, hvor de undervejs

holder små andagter i de kirker, hvor de gør

holdt. Pastor Sander skriver andetsteds i Kirkebladet

om ideen bag moderne pilgrimsvandring.

16

arranGeMenter Hvor entré ikke er nævnt, er det gratis

Herfra skal der lyde en opfordring til de, der har

lyst, at møde op til aftenandagt i Svostrup Kirke

søndag den 7. juni kl. ca. 17.00.

Skulle nogen efterfølgende have lyst til at vandre

med et stykke, er man meget velkommen til

det. Opfordring kommer fra sognepræst Mogens

Birk.

Onsdag 10. juni 2009 kl. 19.30 i Voel Kirke

Sommerkoncert med

laura fra X­factor

Pris 150 kr. – Billetter kan købes i Brugsen i

Voel på et senere tidspunkt. Se nærmere i dagspressen.

Billetter kan ikke rekvireres over telefonen

– kun afhentes direkte.

Arr.: Voel Menighedsråd

Laura Kjærgaard

- kendt fra

X-Factor

Laura Arensbak

Kjærgaard er født

og opvokset i Århus.

Blev født 5. juni 1984 og har lige så længe

hun kan huske interesseret sig for musik.

Inspireret af sin bedstemor begyndte Laura

som 7-årig at spille klassisk klaver. Klaveret

måtte dog vige pladsen for sangen, da hun i

2000 begyndte på Femmøller Musik og Teater

Efterskole. Her fik hun for alvor øjnene op for

sangens verden og begyndte at dyrke den. Laura

Kjærgaard optrådte for første gang som solist på

efterskolen i en musical.

I takt med at Laura Kjærgaard startede på gymnasiet,

begyndte hun også i et gospelkor, Living

Gospel, dengang ledet af Steve Cameron, i Baptistkirken

i Århus. Her stiftede hun bekendtskab

med gospelmusikkens glæde. Laura Kjærgaard


udviklede sig så meget på relativt kort tid, at hun

måtte forlade koret til fordel for et kor på et højere

niveau; Voicings. Her udviklede Laura sig

videre både som solist, men også som kormedlem

i takt med sin stigende interesse for troen.

Søndag den 21. juni 2009 kl. 10.30

i Voel Kirke

familiegudstjeneste hvor

minikonfirmander medvirker

Arr.: Personale og sognepræst

Søndag den 21. juni kl. 10.30 byder personale og

menighedsråd alle velkommen til fælles familiegudstjeneste

i Voel Kirke. Ved denne festlige

gudstjeneste i børnehøjde siger vi farvel til dette

års minikonfirmander fra Voel og Grauballe.

Minikonfirmanderne og deres familier er særligt

indbudte, ligesom de også vil medvirke i

gudstjenesten, men alle er meget velkomne.

Så kom til kirke og tag endelig bedsteforældre

og naboen med.

Mandag 27. juli 2009 kl. 19.30

i Svostrup Kirke

Sommerkoncert med james

Sampson og Gospel Operators

Pris 175 kr. - Billetter kan købes i Shell, Grønbækvej

9, Grauballe på et senere tidspunkt. Se

nærmere i dagspressen. Billetter kan ikke rekvireres

over telefonen – kun afhentes direkte.

- Koncerten slutter ved kirken

Arr.: Grauballe Gymnastikforening, Svostrup

Menighedsråd

James Sampson

James Sampson blev

kendt i den brede offentlighed,

da han i 2001

vandt DR1 konkurrencen

”Stjerne for en aften”. Og

har man blot en gang hørt James synge, er man

ikke i tvivl. Han besidder et talent langt ud over

det sædvanlige.

Sangen har været en del af hans liv siden barndommen

i Californien, hvor han indledte karrieren

som syvårig i skolens kor. Senere optrådte

han over hele verden med koret ”Children of the

World”, og et liv i sangens tjeneste var for alvor

sat på sporet.

Efter adskillige albums kender det danske

publikum ham for numre som ”Dream on” og

”Don’t Give Up”, ”All I Want” og ”Me & Mrs.

Jones”. Men James Sampson er ikke blot elsket

for sin store og varme sangstemme. Hans karismatiske

og smilende stil charmerer ethvert publikum

uanset alder. På scenen optræder han med

ukompliceret og naturlig charme, der tryllebinder

tilhørerne, fra første tone bliver slået an.

Gospel Operators

Et 6-mands orkester fra Aalborg/Aarhus, der

fylder både små og store rum med glæde og

energi – og et udvalg af både ny og traditionel

gospelmusik i moderne arrangementer.

Niels Ole Sørensen - organist i Vesterkær Kirke

- leder orkestret med stor rutine og entusiasme

og står for akkompagnementet på orgel og

keyboard. Lise Alstrup og Ida Lohmann er de

ledende vokaler, mens Lasse Lauridsen på saxofon,

Kim Bang på bas og Rune Thorhauge på

trommer udgør den rytmiske sektion.

Onsdag 5. august 2009 kl. 9.30

Voel Sogns heldagsudflugt til

Himmerland vest

Pris 225 kr. pr. person inkl. middag, eftermiddagskaffe,

entreer, og bus men ekskl. drikkevarer.

- Tilmelding inden 15.07.2009 til Verner

Larsen på tlf. 86853181. - Tilmelding stopper,

når bussen er fuld.

Arr.: Voel-Sminge Efterløns- og Pensionistforening

og Voel Menighedsråd

17


Program for turen:

Hermed lidt om turen vi i pensionistforeningen

har planlagt.

Afgang fra Voel kl. 9.30, kører op forbi Tange

Sø over Bjerringbro videre mod Vejrumbro.

Fra Vejrumbro forbi Tjele Gods, og ad Margueritruten

mod Klejtrup.

I Bigum ved Bigum Søbad holder vi en pause og

får en kop kaffe

Herefter kører vi videre omkring Klejtrup Sø til

Snæbum by og sø, mod Hvilsom og forbi Korsøgård

til Simested.

Middag på Simested Kro

Efter middagen køres til Ålestrup, hvor der er

bestilt adgang til Rosenparken og Cykelmuseum,

samt eftermiddagskaffe i Rosenparkens

Pavillon kl. 15.30.

Efter kaffen hjemkørsel. Hjemme ca. kl. 17.00

Tirsdag 25. august

Svostrup Sogns sommerudflugt

til rosenparken og Herregården

Hessel

Afgang fra Svostrup kl. 8.50 og Grauballelund

kl. 9.00

Pris 300 kr. - Tilmelding senest 16.08.2009 til

Karen Nielsen, tlf. 86877394

Arr.: Grauballe Efterløns- og Pensionistforening

og Svostrup Menighedsråd

18

Vi kører ad mindre veje til Den Jydske Rosenpark

i Aalestrup. En have med duft fra flere tusinde

roser. Derefter kører vi til Simested Kro,

hvor vi spiser en god middag.

Efter middagen kører vi til den gamle Herregård

Hessel, hvor der er guidet rundvisning.

Efter rundvisningen nyder vi eftermiddagskaffen

på herregården.

Efter kaffen begynder vi på vores tur hjemad.

Vi forventer at være hjemme ved aftenstid.

Den Jydske Rosenpark

I Den Jydske Rosenpark, får du mulighed for at

opleve mere end 200 forskellige arter. Har du

nogensinde oplevet 15.000 roser i blomst på een

gang? Den Jydske Rosenpark i Aalestrup blev

indviet i 1967. Parken er siden udvidet, og omfatter

i dag 10 tdr. land - stianlæg, rosenbede,

græsplæner, legeplads og fuglevoliere.

Simested Kro

Kendt for den gode danske mad

Herregaarden Hessel

Herregaarden Hessel er et museum med toppede

brosten, gamle stalde, lader, hestevogne og

redskaber. Intet andet sted i Danmark kan man

opleve et så autentisk og godt bevaret gårdmiljø,

som viser livet på landet for 100 år siden. De

nuværende bygninger er over 300 år gamle.


indre Mission Grauballe

Juni 2009

05. Bibelkreds

12. Soldatervennefest v/ Ruth Brik Christensen

19. Midsommerfest hos Lisbeth & Jens Chr.

Haugaard, Grønbækvej 130

26. Bibelkreds

Juli 2009

5.-16. Lystruphave bibelcamping

August 2009

07. Bibelkreds

14. Hovedrengøring

20. Møde v/informations- og pressesekretær

Klaus Dahl fra Åbne Døre

28. Bibelkreds

September 2009

04. Familieaften

Hvis man ønsker at deltage i bibelkreds kan

der rettes henvendelse til Kristian Jensen på

tlf.: 8687 7713

Børn OG unGe

Børn & Unge – Svostrup

Børneklubben ”Knasterne”

Hver onsdag kl. 14.30-16.00 i Missionshuset.

Leder Lisbeth Haugaard, tlf. 8687 7014

”Rødderne” (fra 4. kl. og opefter)

Tirsdage i lige uger kl. 19.00-21.00 i Missionshuset.

Leder Jens Chr. Haugaard, tlf. 8687 7014

De unges Bibelkredse:

1. Lisbeth Haugaard, tlf. 8687 7014

2. Kristian Jensen, tlf. 8687 7713

indre Mission Voel

Juni 2009

03. kl. 19.30 Kredssommermøde i Hammel

Missionshus v. Kristian Mejdahl,

Løgstør

05.-06. Årsmøde i København

11. kl. 19.30 Bibelkredse:

1. Anna og Hans Adolf Rasmussen,

Thyrasvej 13, Voel

2. Dorthea og Ejgil Nedergaard,

Sørkelvej 117, Sminge

18. kl. 19.30 Midsommeraften hos Ruth og

Poul Jørgensen, Smingegårdsvej

26, Sminge, v. Martin Lilleholt

Eskesen, Århus

Juli 2009

05.–16. Bibelcamping, Lystruphave

16.–21. Seniorcamping, Lystruphave

23. kl. 19.30 Sommermøde hos Dorthea og

Ejgil Nedergaard, Sørkelvej

117, Sminge

August 2009

18. kl. 09.00 Rengøring af missionshuset

20. kl. 19.30 Møde i missionshuset v. missionær

Knud Dalsgaard Hansen,

Århus

27. kl. 19.30 Mission Afrika møde v. seniorvoluntør

Gunnar Kristensen,

Hammerum

Besøg hjemmesiden www.voel-im.dk

19


Gudstjenester

Kirkebilen kører til alle højmesser i Svostrup Kirke.

Tilmelding dagen før til Erlings Busser, telefon 8682 3082. Betaling 10 kr.

juni Svostrup Voel

Mandag d. 01. Anden pinsedag Joh. 3,16-21 Fælles i Silkeborg Fælles i Silkeborg

Søndag d. 07. Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 10.30 (Birk)*

Søndag d. 14. 1. søndag efter trinitatis Luk. 16,19-31 9.00 (Høg)

Søndag d. 21. 2. søndag efter trinitatis Luk. 14,16-24

Søndag d. 28. 3. søndag efter trinitatis Luk. 15,1-10 10.30 (Birk)

juli

Søndag d. 05. 4. søndag efter trinitatis Luk. 6,36-42 9.00 (Høg)

10.30 Familiegudstj.

(Birk)

Søndag d. 12. 5. søndag efter trinitatis Luk. 5,1-11 10.30 (Birk)

Søndag d. 19. 6. søndag efter trinitatis Matt. 5,20-26 9.00 (Birk)

Søndag d. 26. 7. søndag efter trinitatis Luk. 19,1-10 10.30 (Høg)

august

Søndag d. 02. 8. søndag efter trinitatis Matt. 7,15-21 9.00 (Høg)

Søndag d. 09. 9. søndag efter trinitatis Luk. 16,1-9 10.30 (Birk)*

Søndag d. 16. 10. søndag efter trinitatis Luk. 19,41-48 9.00 (Høg)

Søndag d. 23. 11. søndag efter trinitatis Luk. 18,9-14 10.30 (Birk)

Søndag d. 30. 12. søndag efter trinitatis Mark. 7,31-37 9.00 (Birk) 10.30 (Birk)*

Birk= Mogens Birk · Høg = Signe Høg *Ved denne gudstjeneste er der mulighed for børnepasning i konfirmandstuen

More magazines by this user
Similar magazines