Viking XL.pdf

botved.dk

Viking XL.pdf

Viking XL er en mobillift specielt udviklet til at løfte

tunge brugere.

Med en kapacitet på 300 kg klarer Viking de fleste

almindeligt forekomne løftesitutioner, også løft fra

gulv.

Viking er en fuldautomatisk mobillift, dvs. både løft og

sænkning af løftearmene og benspredning sker elektrisk.

For at give maksimal tryghed for personale og brugere

er Viking udstyret med både mekanisk og elektrisk

nødsænkning.

At manøvrere en mobillift med en tung bruger i kan

være anstrengende for medhjælpende personale.

Undgå derfor at flytte med en meget tung bruger i

Viking XL

Art. nr 2040003

Dansk

Brugsanvisning

7DK135103-01

2004-08-26

liften. Flyt brugeren i kørestol/toiletstol hvis muligt.

Ved forflytningsøjeblikket, når brugeren er i sejl, kan

det være lettere at køre den tomme kørestol til liften i

stedet for omvendt.

Undgå at køre med brugere i liften. Forflyt, hvis muligt,

i rulle- eller hygiejnestol. Ved løft af brugeren, kan det

være lettere at køre rulle- eller hygiejnestolen hen til

liften, istedet for omvendt.

Bedøm fra gang til gang hvor mange medhjælpere der

behøves ved en sikker og ergonomisk korrekt forflytningssituation.

Et individuelt afprøvet sejl samt øvrigt tilbehør er af

største betydning for funktion og sikkerhed ved anvendelse

af liften.

er en advarselstrekant for momenter, hvor særlig agtpågivenhed bør iagttages.

I denne brugsanvisning kaldes den, som bliver liftet for brugeren og den som hjælper for medhjælperen.

! VIGTIGT!

Læs brugsanvisningen for både patientløft og løftetilbehør før anvendelse!

Løft og forflytning af en person medfører altid en vis risiko. Det er vigtigt helt og holdent at forstå indholdet af

brugsanvisningen, og at udstyret kun anvendes af personale som er informeret.

Opstår der spørgsmål, kontakt da venligst Botved Plejeudstyr A/S - tlf. 80 373737.


Brugsanvisning Viking XL • 7DK135103-01

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforanstaltninger................................. 4

Produktbeskrivelse ............................................. 4

Teknisk data ....................................................... 5

Mål tabel............................................................. 5

Monteringsvejledning ..................................... 6-7

Betjening ............................................................ 8

Opladning af batterier......................................... 9

Anbefalet løftetilbehør til Viking XL....................10

Enkel fejlsøgning Viking XL ...............................11

Service og vedligeholdelse................................12

OBS!

Brugsanvisningen indeholder vigtige informationer til brugere af produktet. Alle som benytter

produktet skal læse og have fuld forståelse for indholdet i brugsanvisningen. Opbevar brugsanvisningen

let tilgængelig for alle brugere.

3 Liko • www.liko.com


13

15

7

10

Brugsanvisning Viking XL • 7DK135103-01

3

Sikkerhedsforskrifter

Før anvendelse bør sikres:

• Liften er monteret ifølge monteringsvejledningen

• Løfteredskaber er ordentlig fastsat i liften

• Læs brugsanvisningen for lift og løftetilbehør

• Personale, som anvender liften er informeret om, hvordan den skal håndteres

• Løfteredskaber er rigtigt valgt ang. type, størrelse, materiale og udførelse i forhold til brugerens behov

Før løft, skal der altid sikres:

• Sejlet er uskadet

• Sejlet er korrekt og sikkert monteret på brugeren, så der ikke kan opstå kropsskade

• Sejlet er korrekt påsat liften

• Sejlets løkker er korrekt påsat på ågets kroge, når sejlets bånd er udstrakte men inden brugeres

løftes fra underlaget

Viking XL opfylder fornødne krav iht Medicinteknisk direktiv for klasse I produkter (MDD 93/42/EEC).

Viking XL opfylder kravene iht IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-2601-1 og CAN/CSA C22.2 No. 606.1.

Udstyr med radiobølger, mobiltelefoner m.v. må ikke anvendes i nærheden af apparatet, da dette kan påvirke

funktionen af liften.

Særlig forsigtighed skal iagttages ved anvendelse af stærke støjkilder som diatermi og lignende, således at f.eks.

diatermikabler ikke lægges på eller i nærheden af liften. Ved tvivlspørgsmål bedes henvendelse ske til den ansvarlige

for udstyr eller til leverandøren.

Max last: 300 kg

16

Produktbeskrivelse

2

1

8

9

5

4

6

14

17

11

12

1. Løftemast

2. Løftearm

3. Understel

4. Batteripakke

5. Håndkontrol

6. Kontrolboks med nødstop, indbygget lader og

elektrisk nødsænkning

7. Åg med afkrogningsbeskyttelse

8. Kørehåndtag

9. Produktionsmærke

10. Motor til løftearm

11. Motor til spredning

12. Baghjul med bremse

13. Forhjul

14. Kabel til håndkontrol

15. Ledarm

16. Nødsænkning (mekanisk)

17. Låsegreb

18. Farvekoder for sejlstørrelser

4 Liko • www.liko.com


Løftehastighed: 3,5 cm/s uden belastning

Batterier: 2 stk. 12V 2,9 Ah ventilreguleret

lukkede blyac de såkaldte gelbatterier.

Nye batterier kan fås

hos leverandøren.

Batteriladere: Indbygget lader, 100-230V, max

400mA

Aktuator: 24 V 6 A, permanent magnetmotor

med mekanisk sikkerhedsmekanisme

som træksikring og

sikkerhedsmøtrik

Motor understel: 24V, 3,5 A, permanent magnetmotor

Material: Aluminium

Nødsænkning: Mekanisk og elektrisk

L

F F 1

Brugsanvisning Viking XL • 7DK135103-01

B 1

Kapacitet og vægt i kg. Mål i cm

* 14 cm er standard. 11,5 cm gælder med hjuldiameter 75 mm foran.

B

G

Tekniske data

E

Måletabel

Model Kapacitet L A B B1 C D E F* F1 G Vægt

Max Min Max Min total del

Viking XL 300 182 49 208 152 135 96 75-116 63-103 105 14/11,5 4,5 90 43 21 152

A

Hjul: Standard foran: 100 mm tvillingehjul

Alt. Foran: 75 mm tvillingehjul

Standard bagtil: 125 mm bremsende

tvillingehjul

Alt. Bagtil: 100 mm bremsende

enkelthjul

Intermittent Int. Op 10/90, aktiv drift max 2 min.

drift: Af en tid på 100 må aktiv tid være 10,

dog max. 2 min.

Beskyttelsesklasse:

IP 43

Apparatet er beregnet til indendørsbrug

Type B, iflg. beskyttelsesgrad mod elektrisk chok

Klasse II udstyr

5 Liko • www.liko.com

D

C

Vendediameter


Brugsanvisning Viking XL • 7DK135103-01

Monteringsvejledning Viking XL

Før montering skal følgende dele kontrolleres, at det findes:

• Løftemast med løftearm, løftemotor,

løfteåg og kontrolboks

• Understel med spredningsmotor

• Håndkontrol med kabel

• Låsegreb (1 par)

1. Lås begge baghjul. Placer løftestangen i

røret på understellet.

3. Tilslut kabler som følgende:

- Kabel håndkontrol til udtag 1

- Kabel løftemotor til udtag 2

- Kabel spredningsmotor til udtag 3

A B C

5 A) Tilslut kablet til laderen til udtaget under kontrolboksen.

B) Sæt tilslutningskablet i trækaflastningen.

C) Fastgør ladekablet i tilslutningskablet.

• Batteripakke

• Pose med brugsanvisning, ladekabel,

tilslutningskabel til lader og klister-

mærket "Anvendelse"

2. Fastgør løftestangen med de medfølgende

låsegreb.

4. Placer batteripakken i hylsteret over kontrolboksen.

Kontroller at batteripakken sættes rigtigt fast

(der høres en klik-lyd).

6. Monter holderen til ladekabel: Sæt

den fast i forsiden af batteripakken og

tryk bagsiden ned på bagsiden af holderen

til der høres et klik.

6 Liko • www.liko.com


• Løftearmens bevægelse er i overens-

stemmelse med knapperne på håndkontrolen

• Nødsænkningsfunktionerne fungerer

(mekanisk og elektrisk)

Brugsanvisning Viking XL • 7DK135103-01

Anvendelse

! Læs brugsanvisningen!

Løfetillbehør

Kontroller inden løft at

løfttilbehørets maxlast er

tilstrækkelig til den person

der skal liftes!

Betjening

Liften betjenes ved hjælp

af betjeningshåndtagets

trykknapper.

Nødsænkning

Træk den røde Nødsænkningsanordning

lige opad.

Liften skal være belastet for

at den mekaniske Nødsænkning

kan fungere.

Nødstop

Tryk den røde knap på

kontrollboxen ind. Frikobling

sker ved at dreje knappen i

pilenes retning.

Opladning

Bør ske hver nat efter brug.

Kontroller inden opladning

at nødstoppet ikke er

trykket ind. Opladning må

ikke ske i vådrum!

Låsning af hjul

De bageste hjul kan låses

ved at træde på pedalen

ovenpå hjulet.

Låsning af hjulene kan

forringe stabiliteten

og bør derfor ikke ske

ved løft, undtaget ved

løft fra gulv.

7. Sæt det transparente klistermærket ”Anvendelse”

på løftemastens ene side.

Efter montering, kontroller:

Anvend løfteåget korrekt!

Til Viking medfølger Løfteåg Bred (art. nr . 3156012) til max

last 300 kg. Den er forsynet med fire ophængningskroge,

de brede er beregnet til løftesejlets øvre båndøjer og de

smalle kroge er beregnet til benstøtternes båndøjer.

! Det er vigtigt at belaste alle fire kroge ved løft.

Det brede løfteåg giver bekvem plads til brugerens overkrop,

selv når armene er indvendig i løftesejlet. Ved behov for

alternativt løfteåg for max. belastning op til 300 kg findes p.t.

Krydsåg 450 og Krydsåg 670.

Et antal løfteåg til 300 kg er under udvikling. Kontakt Botved

Plejeudstyr for mere information.

I Likos sortiment findes mange forskellige løfteåg for max.

belastning 200 kg, som også kan anvendes til Viking. Dette

medfører dog, at liftens maximalt tilladte belastning mindskes

til 200 kg.

www.liko.com

7DA90102 • © 2002 Liko AB

8. Frigør nødstoppet ved at dreje knappen i

den retning pilene på knappen viser.

• Bremserne på hjulene virker

• Batterierne er opladede

• Indikationslamperne på kontrolboksens

forside lyser under ladning

7 Liko • www.liko.com


Brugsanvisning Viking XL • 7DK135103-01

Betjening af Viking XL

Manøvrering

Viking manøvreres ved hjælp af trykknapper på håndkontrollen.

Ved hævning og sænkning af løftearmen:

Tryk på knappen med pil.

Pilmarkering i forhold til tekst angiver bevægelsesretning.

Løftebevægelsen stopper så snart man slipper knappen.

Ved spredning eller samling af understellet

Tryk på den respektive knap:

Spredning af understellet

Samling af understellet

Nødstop

Aktiver nødstop:

Tryk på den røde knap på kontrolboksen

Tilbagestilling af nødstop:

Drej knappen i pilenes retning, til knappen springer ud.

Elektrisk nødsænkning

Tryk med en spids genstand i det markerede hul på kontrolboksen

(mærket Emergency).

Genstanden, som bruges til at trykke med, må ikke være

skarpt!

Mekanisk nødsænkning

Tryk den røde nødsænkningsknap lige opad.

Den mekaniske nødsænkning fungerer kun når løftearmen er

belastet, dvs. når en bruger sidder i liften.

Låsning af hjul

Ved behov kan baghjulene låses. Vi anbefaler at hjulene

kun låses ved løft fra gulv.

Låsning af hjul:

Tryk med foden på vippearmen oven over hjulet. Hjulet låses for

rotation og kan ikke rulle.

Slip hjulet ved at trykke på oversiden af vippearmen.

Flyt aldrig liften ved at trække i aktuatoren!

8 Liko • www.liko.com


A

Brugsanvisning Viking XL • 7DK135103-01

Batterikapacitet

På håndkontrollen er der en lampe (A), som tænder ved lav

batterispænding. Hvis lampen tændes, bør batteriet snarest

oplades.

Der er dog kapacitet til flere løft.

For at forlænge batteriets levetid er det vigtigt at oplade

det regelmæssigt. Vi anbefaler opladning hver nat efter

brug af liften.

Maksimal opladning opnås efter 6 timer. Når batterierne

er fuldt opladet, slår laderen automatisk fra. Ladning

må ikke ske i vådrum.

Hvis liften ikke bruges daglig, anbefaler vi, at nødstop-

Sådan oplades batteriet:

Med indbygget oplader:

Tilslut ladekablet i vægudtaget (100-230V~).

Kontroller at lamperne på kontrolboksen lyser

(indikerer opladning).

Opladning af batterier

På kontrolboksen er der et display, som viser aktuel batterikapacitet.

Når alle felter er sorte, er batteriet fuldt opladet. Når en stikkontakt

vises (se illustration), skal batteriet oplades snarest.

Brugte batterier afleveres til nærmeste miljøanlæg til genbrug.

pet trykkes ind efter anvendelse for at afbryde strømmen

og spare på batterierne.

OBS! Ved opladning lyser en indikeringslampe på

kontrolboksen. Når batterierne er fuldt opladet,

slukker denne lampe. Hvis lampen ikke er slukket

efter 8 timer, skal batterierne formentlig udskiftes.

Afbryd opladningen og skift batterier.

1 2

Med vægmonteret lader:

1. Holderen til ladekablet løsnes.

2. Tag batteripakken af kontrolboksen. Sæt det i den

vægmonterede laderen. Kontroller at laderen er tilsluttet

en stikkontakt, og at lampen på forsiden lyser (indikerer

ladning).

9 Liko • www.liko.com


Brugsanvisning Viking XL • 7DK135103-01

Anbefalet løftetilbehør til Viking XL

Løftesejl og tilbehør

Nedenfor findes anbefalede løfteåg og tilbehør til Viking. For at bibeholde en max last på 300 kg, er

det vigtigt at anvende tilbehør med samme belastningsniveau. I Likos sortiment findes meget tilbehør

der kan anvendes til Viking, men som har en begrænset max belastning, som regel 200 kg. Anvendes

sådanne tilbehør reduceres liftens max last til samme vægt. Læs afmærkningen på tilbehøret eller kontakt

Botved Plejeudstyr for yderligere information.

Ved valg af rigtigt sejl og andet løftetilbehør henviser vi til vor brochure ”Løftetilbehør”.

Læs brugsanvisningen på den respektive model af løftesejl for yderligere vejledning.

Kontakt Botved Plejeudstyr eller besøg www.liko.com eller www.botved.dk for råd og information om

nyheder i Likos sortiment.

Løfteåg til Viking

Løfteåg bred 670 art. nr . 3156012

(Standard til Viking XL)

Max 300 kg.

Krydsåg 450 art. nr . 3156021

Max 300 kg.

Krydsåg 670 art. nr . 3156018

Max 300 kg.

Planløft til Viking

Liko Planløft Flexo (art. 3156057) kan anvendes

sammen med Viking ved horisontale løft.

Max 300 kg.

Likos sortiment indeholder flere planløft til

max 200 kg.

Vægt til Viking

Liko Scale. Kontakt Botved Plejeudstyr for yderligere

information (Adapter 2016503 kræves).

Viking armstøtter L, XL art. nr . 2047010

Batterilader

vægmonteret

art. nr . 2004106

Ekstra batteri

art. nr . 2006106

Adapter

2016503

10 Liko • www.liko.com

W

LikoScale

0


Liften fungerer ikke op/ned.

Benspredning fungerer ikke

(ind/ud).

Laderen fungerer ikke.

Liften stopper i højt leje.

Hvis der høres eventuelle

mislyde.

Brugsanvisning Viking XL • 7DK135103-01

Enkel fejlsøgning Viking XL

1. Kontroller at nødstoppet ikke er

trykket ind.

2. Kontroller at kablerne til kontrolbok-

sen er rigtig tilsluttet.

3. Kontroller at ladekablet ikke er tilsluttet

vægudtaget.

4. Kontroller batterispændingen.

5. Kontroller at kontaktblikket ikke er

defekt eller knækket af.

6. Hvis liften stadig ikke fungerer

tilfredsstillende, venligst kontakt

leverandøren.

1. Kontroller at nødstoppet ikke er

trykket ind.

2. Kontroller at kontaktblikket til batte-

riet ikke er defekt eller knækket af.

3. Hvis liften stadig ikke fungerer

tilfredsstillende, venligst kontakt

leverandøren.

1. Kontroller at nødstoppet ikke er

trykket ind.

2. Anvend markeret mekanisk

nødsænkningsanordning for at

sænke brugeren til fast underlag.

3. Kontroller batterispændingen.

4. Hvis problemet stadig er der, kontakt

venligst leverandøren.

Kontakt leverandøren.

11 Liko • www.liko.com


For problemfri anvendelse bør visse detaljer kontrolleres hver dag, når liften anvendes:

• Inspicer liften og kontroller, at der ikke er sket ydre skader

• Kontrollér skruer og låsemøtrikker, som fæstner liftbøjlen

• Kontroller afkrogningsbeskyttelsens funktion

• Kontroller manøvrering af løftebevægelsen og spredningsindstillingen

• Kontroller at nødsænkningen (både den elektriske og den manuelle) fungerer

• Oplad batterierne hver dag, hvor liften anvendes og kontroller, at laderen fungerer

Rengør liften med varmt vand eller vaskesprit efter behov og sørg for at holde hjulene fri for snavs

og hår.

OBS! Anvend ikke rengøringsmidler som indeholder fenol eller klor, da disse kan skade

aluminiumsdelene.

Tilsyn og kontrol

Mindst en gang om året skal liftens sliddele (f.eks. led, bolte m.m.) kontrolleres.

Kontrollen skal udføres iht. Likos serviceinstruktioner og af autoriseret personale.

VIGTIGT!

Reparation og vedligeholdelse må kun udføres af Likos autoriserede personale og med original

reservedele.

Transport og opbevaring

Under transport eller når liften ikke anvendes i længere tid, bør nødstoppet være aktiveret.

Liften bør opbevares frostfrit samt ikke over normal luftfugtighed (ca. 60 %).

Serviceaftale

Liko tilbyder muligheden for at tegne serviceaftale for vedligeholdelse og tilbagevendende tests af Deres

Viking mobillift.

Likos produkter udvikles hele tiden, hvorfor vi forbeholder os ret til ændringer i produktet uden forudgående

notits. Kontakt din Botved repræsentant for opdateringer, information og råd.

Made in Sweden

Service og vedligeholdelse

Liko er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001 og miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

Fabrikant:

Liko AB

SE-975 92 Luleå

Sweden

Tel 0920-244700

Fax 0920-244701

info@liko.se

Forhandler i Danmark:

Botved Plejeudstyr A/S

Nørrelundvej 5, 2730 Herlev

Tlf.: 80 373737

Fax: 20 703737

info@botved.dk

www.botved.dk

www.liko.com

© Copyright Liko AB 2004-08

More magazines by this user
Similar magazines