Kirkebladet september 2011 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk

Kirkebladet september 2011 - Dybbøl Kirke

Juni, juli og august 2011

Læs inde i bladet:

Besøg

Udbygning/ombygning af orglet

Friluftsgudstjeneste ved Dybbøl Mølle

Fremtidens Dybbøl sogn

Kirkebladet

Dybbøl kirke – din kirke

Abraham

og de tre engle


Gud

kommer på besøg

Abraham og hans kone Sara fik besøg af

tre mænd, da de boede i telt langt ude i

ørkenen i Mamre. Det var Gud selv og

to engle, som kom på besøg. I fortællingen

er der en mængde detaljer om

hvordan Abraham byder de tre gæster

velkommen. Han gør det med fodvask

og nystegt kalvekød og frisk duftende

nybagt brød, som de beværtes med da

de har sat sig i skyggen af et træ. Deres

ærinde er at fortælle, at Sara vil blive

gravid og føde en søn, selvom både hun

og Abraham er blevet for gamle til at få

børn. Sara lytter i teltåbningen til hvad

der bliver sagt og hun ler af et ærligt

hjerte. Det er for usandsynligt det hun

her lægger øre til, men Gud hører det og

siger: ”Intet er umuligt for Gud!”. Året

efter føder Sara en søn og han får navnet

Isak.

Englen Gabriel på besøg

I det Nye testamente hører vi om Maria,

der får besøg af englen Gabriel. Elisabeth,

som hun er i familie med, var på

det tidspunkt gravid i sjette måned.

Elisabeth og hendes mand Zakarias var

også gamle og havde ikke kunnet få

børn. Zakarias var tjener i templet og en

dag, mens han var på arbejde i templet

fik han besøg af den samme engel

Gabriel, som fortalte, at de også ville

få en søn i deres høje alder. Deres søn

skulle have navnet Johannes, det er ham

vi senere kender som Johannes Døber.

Zakarias troede ikke på englens ord

og blev slået med tavshed, han kunne

ingenting sige lige indtil hans kone Elisabeth

havde født sin søn, ni måneder

senere. Så kunne Zakarias tale igen, og

han sang og priste Gud.

2

Forsiden

Marc Chagall (1887-1985) har malet:

”Abraham og de tre engle” som hænger

på Musée Marc Chagall i Nice. Museet

har 17 store billeder inspireret af de

bibelske historier og er et besøg værd.

I 1. Mosebog kap 18 fortælles om Gud,

der besøger Abraham i Mamre.

Zakarias’ smukke sang slutter med

ordene:

”... hvormed solopgangen fra det høje vil

besøge os, for at lyse for dem, der sidder i

mørke og dødens skygge.”

(Lukas 1, 78 -79)

Gud finder vej til os

Det er kulminationen på alle disse historier

om Isak og Johannes, som bliver

født af alt for gamle forældre og om

Jesus, som bliver født af en alt for ung

kvinde: Gud finder vej til os.

Vi skal ikke finde vej til himlen og tro

at naturen og tyngdeloven og alt hvad vi

erfarer med vores fornuft, at det er sat

ud af kraft. Nej, alt det anfægtes ikke.

For det her handler om, at Gud kommer

til os, midt i verden, og midt i alt, hvad

vi har gjort ved den. Det er en levende

og vedkommende Gud, som tager hele

vores liv alvorligt med alt hvad det indebærer

at fødes og leve som mennesker

gør det.

Uanset hvor ubegribeligt vi forestiller

os det, så griber Gud ind i vores verden.

Gud kommer til os, som et menneskebarn

med mor og mors mand og alt

hvad der følger efter. Gud er ikke fjern

som stjernerne på himlen eller brutal

som tilværelsen kan være.

Gud er nær

Gud er os nær nu, som et knus og barmhjertig

som Jesus. Han er som en bror,

som en fælle på vejen, som en samtalepartner

og som en der udfordrer os og

vores samvittighed. Vi skylder ham svar,

for han er den, der forsvarer os mennesker

overfor den både frygtindgydende,

Marc Chagall fortæller selv: ”Fra min

tidligste ungdom har jeg været fængslet

af Bibelen. den har altid stået for mig,

og gør det stadig, som den største kilde

til poesi gennem alle tider. Lige siden

har jeg søgt dens afspejling i livet og i

kunsten. Bibelen er som en genklang af

naturen, og det er denne hemmelighed,

jeg har forsøgt at videregive... I mine

tanker repræsenterer disse billeder ikke

ubønhørlige

og også velsignelsesfyldte

verden vi lever i. Hvad kan vi

stille op mod al den smerte og lidelse,

som er i verden? Kærlighed, svarer Jesus.

Han kommer med kærlighed til os.

Han er den, der kommer til os og gør os

større og stærkere end vi ved af.

Jesus er Guds søn

Jesus var et menneske født ind i tiden.

Det er et guddommeligt mysterium, og

dog er det stadig virkelighed. Han kom

med en kærlighed, som er genkendelig

for os. Jesus søgte i sit liv ud på de skæve

veje, fandt alle os fortabte, alle, der ser

sig selv som udstødte, fordi de tror de

ingen værdi har. Han vandrer stadig af

sted i de mest øde egne og på de mest

mørke stier i verden.

Intet er umuligt for Gud

Vores verden ligner sig selv, der er stadig

krige, sorger, smertefulde erfaringer.

Men der er også en forklarethed, en ro

og hvilen i vort eget væsen, fordi Gud er

kommet og har åbenbaret sig i den visdom,

at han er et menneske slet og ret.

En der med uudgrundelig styrke tager

os i hånden og taler med os, modsiger

os og giver os håb om, at ikke kun vores

opfattelse af verden er den rigtige.

For Gud er ingenting umuligt.

God sommer

Birgitte Hjarvard Licht

et enkelt folks drøm, men hele menneskehedens.”

(Fra Marc Chagalls tale ved museets

indvielse 1973. Her fra: Museumsdirektør

Sylvie Forester: ”Marc Chagall

og Bibelen”, Gutenberghus 1987)


Døbte i

Dybbøl kirke

30. januar 2011

Casper Khosroyar Müller

August Lamberts Edelvold

6. februar 2011

Noah Arild Kjær

Emmely Mou Andersen

13. februar 2011

Esben Juhl Petersen

Emilie Hjortnæs-Haslund

20. februar 2011

Mathias Bøtzau Sørensen

26. februar 2011

Celine Marie Laurent

27. februar 2011

Hjalte Asmussen

William Asmussen

13. marts 2011

Jonas Juul Laursen

27. marts 2011

Tobias Lee Malling

3. april 2011

Ibukun Timothy Adedamola

Oyewole Ajayi

10. april 2011

Emil Baadsgaard Knudsen

17. april 2011

Hans Christian Sejrup Philipsen

24. april 2011

Jacob Bruun Johansen

Adam Hønborg Benkjer

25. april 2011

Thor Broholm Wonsild Hansen

Sofia Weber Callesen

Udbygning/ombygning

af orglet i Dybbøl Kirke

Dybbøl menighedsråd og organist Frank Laue, har i adskillige år arbejdet med et

oplæg til projekt, der skal forbedre arbejds - og lydforholdene for organisten, så arbejdsforholdene

ved kirkens orgel bliver bragt i overensstemmelse med de nuværende

gældende arbejdsmiljømæssige regler og krav. Samtidig, har det været fornuftigt

og også naturligt, at koble en særdeles tiltrængt forbedring af orglets praktiske og

klanglige funktion som gudstjenesteinstrument, med i projektet.

Projektoplægget er nu godkendt af menighedsrådet, Sønderborg provsti, Haderslev

stift og nationalmuseet, og kontrakten for gennemførelse af projektet er underskrevet.

Projektforløbet er aftalt og tidsplanen er fastlagt som følgende:

• Juni måned 2011 - projekteringen påbegyndes

• August måned 2011 - detailprojektering og fremstilling detaildele

• I slutningen af april 2012 – demontering af orgel i kirken

• Fra maj 2012 til begyndelsen af august 2012 opbygges det ombyggede orgel ved

leverandøren Marcussen & Søn.

• Fra august 2012 til midten af september 2012 monteres det ombyggede orgel i

kirken

• Indkøring, tilpasninger og afleverende afprøvninger foretages i sidste halvdel af

september 2012

• Oktober 2012 afslutning af projektet

Der er ved udarbejdelse af planen taget hensyn til at

konfirmationerne 2012 er afholdt før demonteringen

af orglet i kirken påbegyndes.

Kirken vil under hele forløbet kunne anvendes.

Dog vil det være nødvendigt at anvende et mindre

låneorgel i perioden fra slutningen af april 2012 og

frem til oktober 2012.

De to billeder viser opbygningen af det ombyggede orgel samt spillebordets ændrede

placering.

Udover at den direkte lydbelastning for organisten vil reduceres betydeligt, vil den

ændrede placering af spillebordet gøre at organisten efter ombygningen vil kunne se

hvad der forgår i kirken.

Hovedparten af projektet er finansieret af kirkelige midler, men et restbeløb skal

findes ved at søge fonde eller private donationer.

Det er vores håb, at projektet efter at det er gennemført, vil give dem som kommer i

kirken, en større musikalsk oplevelse, og samtidig sikre, at vi får acceptable forhold,

for de organister som har tilknytning til kirken.

Ejner S. Egtved,

Menighedsrådet

3


Besøg

Besøg er noget vi både kan se frem til og

frygte. Og det gælder, uanset om det er

os selv, der modtager besøg eller besøger

andre. For besøg rummer muligheder.

Mulighed for noget godt og glædeligt.

Mulighed for noget skæbnesvangert.

Da besøg har denne karakter, er Bibelen

selvfølgelig også fuld af besøg. Og her er

det især interessant, når Gud kommer på

besøg.

Gud kommer på besøg

Gud besøger Adam og Eva i Edens Have.

Og det plejer de at være glade for. Lige

indtil de har spist af træet til kundskab om

godt og ondt. Så kan det nok være, at de

gemmer sig, for de vil ikke have, at Gud

skal se dem nøgne, hvilket de selv netop

har opdaget, at de er. Guds besøg kan da

kun afsløre, hvad der er sket.

Gud kommer også på besøg hos Abraham

i Mamres Lund. Da kommer Gud i 3 personers

skikkelse. Dette besøg bærer i sig

både en velsignelse: tilsagnet om, at Sara

skal føde en søn, - og en dom: udslettelsen

af Sodoma og Gomorra.

Herren han har besøgt sit folk,

natten hun blev til morgen,

Menneskens Søn, Gud Faders tolk,

slukket nu har al sorgen. DDS 349,1.

4

Bl. a. sådan omtaler Grundtvig

kort og præcist det besøg af

Gud, vi som kristne lægger

mest vægt på, nemlig da Gud

i Jesus blev menneske. Et besøg,

som også rummer såvel

velsignelse som dom.

Husbesøg

Hvem er det, der inspirerer

Grundtvig og andre til

at fortælle historien

om dette besøg

videre?

Det er Helligånden – Talsmanden – vor

høje pinsegæst. Til denne Talsmand, skriver

Grundtvig f. eks. denne bøn:

Sjælesørger fra det høje,

hold med os et vågent øje,

vogt de små for falk og høg!

Væk de dorske, styrk de svage,

tugt de trygge, trøst de spage,

gør os daglig husbesøg!

Dan vort hjerte, løs vor tunge,

så vi bede, så vi sjunge

yndelig i Jesu navn! DDS 294,3.

For nogle vil et sådant vers minde alt for

meget om overvågning. Mens andre vil

føle en stor tryghed og inspiration heri. I

dette vers dukker ordet husbesøg op. Min

kollega og jeg talte på et tidspunkt om

dette ord. Vi tænkte, at det måske var forældet.

Men nej! – Går man på nettet, kan

man læse, at alle mulige firmaer kommer

på husbesøg. Så må vi også stadig kunne

bruge det.

Og baggrunden for og inspirationen til at

gå på husbesøg er at finde bl.a. i Mattæusevangeliet,

hvor Jesus siger følgende:

Da skal kongen sige til dem ved sin højre

side: Kom, I som er min faders velsignede,

og tag det rige i arv, som er bestemt for jer,

siden verden blev grundlagt. For jeg var

sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var

tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var

fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen,

og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer

af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig.

Matt. 25,34-36.

Her får vi at vide, hvor vores tro skal føre

os hen. Nemlig hen i omsorgen for det

medmenneske, som har brug for vores

omsorg.

Og det gælder stadig: har man

brug for et husbesøg, så

ring eller mail til

os! Vi kommer

gerne!

Sommerhilsen

Karin Kofod

Gerhard Glück

“Adam und Eva“

Arrangementer i Dybbøl kirke

Friluftsgudstjeneste

ved Dybbøl Mølle

2. Pinsedag kl. 11.00

Pinsen er kirkens fødselsdag. 2. Pinsedag

kl. 11.00 fejrer vi kirkens fødselsdag

med friluftsgudstjeneste ved Dybbøl

Mølle sammen med menigheden fra Ulkebøl

kirke. Vi satser på godt vejr, så vi

kan være ude i det fri, ved „Talerstolen“

lige ved siden af møllen.

„Brass Band Da Capo“ fra Aarhus under

ledelse af Peter Deichgräber står for

musikken. Børnekoret fra Ulkebøl kirke

medvirker under ledelse af organist

Pia Johansen og organist Frank Laue

ledsager koret på klaver. Præster er Camilla

Hansen, Ulkebøl og Karin Kofod,

Dybbøl.

Efter gudstjenesten er der mulighed

for at spise medbragt mad og nyde den

fantastiske udsigt ud over vandet.

Russerne kommer

– igen igen

Onsdag 31. august kl. 19.30

fortsætter vi traditionen med russiske

korkoncert. Den Hellige Wladimirs

Mandskor fra Moskva lægger igen deres

vej forbi Dybbøl kirke. De 8 russiske

sangere fylder kirkerummet med deres

dybe bas- og høje tenorstemmer og der

er garanti for en helt enestående koncertoplevelse.

Både kirke- og folkemusik

står på programmet denne aften.

Der er gratis adgang til koncerten. Ved

udgangen anmodes om kollekt til fordel

for Den Hellige Wladimirs børnehospital

i Moskva.


Kammerkoncert

i Kirkeladen

Tirsdag 14. juni kl. 19.30

Tirsdag 14. juni er der kammerkoncert

i Kirkeladen kl. 19.30. Catarina Zeh, der

er solofagottist i Sønderjyllands Symfoniorkester,

vil forkæle tilhørernes ører

med en del af sit eksamensprogram, som

hun få dage senere spiller til sin afsluttende

eksamen som koncertfagottist i

Hamborg. Gå ikke glip af en fantastisk

oplevelse, hvor vi skal høre fagotten

som soloinstrument i et afvekslende og

meget spændende program! Normalt

er instrumentet lidt „skjult“ i orkestret,

men ved denne koncert får den lov til

at udfolde sig med alle sine musikalske

udtryksmuligheder.

Catarina Zeh spiller Francois Deviennes

„kvartet for fagot, violin, viola og violoncello

op. 73, nr. 3“, Allan Stephensons

„Miniature Quartet for fagot, violin,

viola og violoncello“ og Francis Poulencs

„Trio for obo, fagot og klaver“.

Derudover spiller Katarina Skliarevski

„Clamavi“ af den norske komponist

Arne Nordheim for solo cello.

Catarina Zeh bliver ledsaget af Birgit

Bauer (violin), Johan Korsfeldt

(viola), Katarina

Skliarevski (violoncello),

Anne-Mette Staehr (klaver)

og Sai Kai (obo).

Der er gratis adgang

til koncerten.

3 sommer

aftengudstjenester

Søndag 19. juni kl. 19.30. Musik

aftengudstjenste med danske og svenske

sommersange sunget af Merete Torré

Lauridsen, sopran. Organist Frank Laue

ledsager sangen og spiller en række lette

orgelværker der passer til en sommeraftenstund.

Søndag 17. juli kl. 18.30. Kirkegårsvandring

Dybbøl kirkegård. Amatør

historiker Eigil Skov fortæller om nogle

af de historiske grave. Derefter er der

kl. 19.30 aftengudstjeneste i kirken.

Søndag 14. august kl. 19.30. Musikalsk

aftengudstjeneste hvor sanger Johan

Korsfeldt synger Belmann.

Arrangementer i Dronning Dorotheas Kapel

Velkommen til orgelkoncerter og gudstjenester

i Dronning Dorotheas Kapel sommeren 2011

Søndag eftermiddage i juni og juli og

august holdes gudstjenester i Dronning

Dorotheas kapel. Det er 7 af Sønderborg

provstis præster, som forestår

gudstjenesterne på skift. Her er en omtale

af de to gudstjenester, som Dybbøl

kirkes præster tilrettelægger.

Søndag 5. juni kl.15.00.

Birgitte Hjarvard Licht.

Dybbøl kirkes Voksenkor medvirker i

denne gudstjeneste. Det bliver en helt

fantastisk oplevelse at fejre gudstjeneste

i det historiske kirkerum, som er særdeles

egnet til at synge i. Koret bidrager

med en række korsatser og støtter fællessangen.

GuDSTJEnESTER

Søndag den 5. juni kl. 15.00

Birgitte Hjarvard Licht, Dybbøl Kirke

Søndag den 19. juni kl. 15.00

Peter Grønlykke, Sct. Marie Kirke,

Sønderborg

Søndag den 3. juli kl. 15.00

Hans Havelund, Kegnæs og Lysabild kirker

Søndag den 17. juli kl. 15.00

Karin Kofod, Dybbøl og Broager kirker

Søndag den 31. juli kl. 15.00

Kjeld Rasmussen, Christianskirken,

Sønderborg

Søndag den 14. august kl. 15.00

Hauke Wattenberg, Tysk præst i

Sønderborg

Søndag den 28. august kl. 15.00

Marianne Østergård, Rinkenæs Kirke

Bo Scharff, Svenstrup Kirke

Kapellets orgel er et smukt restaureret

renæssanceorgel, men kan ikke bruges

til at ledsage salmesang med, da det er

stemt 4 1/2 tone højere og på en helt

anden måde end orglet i Dybbøl kirke.

Organist Frank Laue vil spille både

præ- og postludium ved gudstjenesten,

for at give et indtryk at dets smukke

klang.

Søndag 17. juli kl. 15.00. Karin Kofod

Ved denne gudstjeneste indgår salmer

og andet af Thomas Kingo.

Salmerne synges a capella. Gudstjenesten

vil blive forestået i samarbejde

med Niels Refskou.

SOMMERPROGRaM

ORGEL KOncERTER

Tirsdag den 24. maj kl. 16.00

Helge Granum, Sct. Marie Kirke

Tirsdag den 7. juni kl. 16.00

Frank Laue, Dybbøl Kirke

Tirsdag den 21. juni kl. 19.30

Inge og Karsten Munk

Tirsdag den 5. juli kl. 16.00

Jørgen Kaad, Broager Kirke

Tirsdag den 19. juli kl. 16.00

Frank Laue, Dybbøl Kirke

Søndag den 24. juli kl. 16.00

Karsten Munk

Tirsdag den 2. august kl. 19.30

Allan Rasmussen, Frederiksberg Kirke

Tirsdag den 16. august kl. 16.00

Frank Laue, Dybbøl Kirke

Søndag den 21. august kl. 16.00

Helge Granum, Sct. Marie Kirke

Tirsdag den 6. sept. kl. 19.30

Jørgen Kaad og Trio Tilo

Tirsdag den 20. sept. kl. 16.00

Karsten Munk

Entré til koncerterne 25,- kr.

5


Fremtidens

Dybbøl sogn

Jeg vil fortælle om menighedsrådets arbejde

og aktiviteter samt lidt om økonomien.

Pengene først: Sidste års regnskab

viser at vi brugte ca. 3 mill.kr. Heraf er

lønninger 1,6 mill.kr. Anlægsudgifter og

større investeringer forhandles fremover

i samråd med alle 26 sogne i Sønderborg

Provsti, hvor det enkelte sogn tidligere

havde større råderet over hvilke ting, man

prioriterede at få iværksat. Provstiudvalget

har stor indflydelse nu, hvilket kan virke

meget topstyret.

Kirken

I kirken står vi foran om- og udbygning af

orglet. Se side 3.

Kirkegården

Dybbøl kirkegård holdes i fin stand, det er

vi glade for. Det fortæller noget om stedet,

når man besøger en kirke og kirkegård. I

kirkeministeriet mener man at det er for

dyrt at drive en kirkegård på den måde

vi gør nu, hvor graveren passer de fleste

grave. Man mener at pårørende skal selv

passe gravene eller betale fuld pris for

at graveren holder familiens gravsted.

Arbejdstiden pr. gravsted skal gøres op

i minutter, så graverens arbejdstid pr.

gravsted kan gøres op såvel som arbejdet

på kirkegårdens offentlige områder, stier,

græsslåning skal gøres op.

nyt logo

Dybbøl kirkes log er nyt. Det nye logo er

mere moderne og gør kirkebladet, plakater

og annoncer mere i øjnefaldene. Jeg synes

det udtrykker glæde og en lethed. Det

nye logo er valgt efter flere samtaler og

tænkepauser, det skal gerne holde i mange

år. Det mener vi også det her kan.

café K’laden og sangaften

Vore eftermiddagsarrangementer

Cafe`K`laden er blevet en stor succes. Sidste

gang var vi 90 deltagere!! Jeg tror aldrig

vi har været så mange til et arrangement

her i Kirkeladen. Vi fortsætter selvfølgelig

til efteråret.

Noget vi også har succes med er Sangaften

med de kendte. Det er en rigtig god aften,

hvor vi synger mange forskellige sange

både fra salmebogen og højskolesangbogen.

Vores Biskop Niels Henrik Arendt

har været fremme med, at vi synger alt for

lidt. Han skulle have været her den aften,

så kunne han høre sang og der blev sunget

6

igennem. Det er sjovt at høre hvorfor en

bestemt sang er valgt. Vi finder frem til

flere ”kendte” her i Dybbøl til næste år.

Fremtiden i Dybbøl kirke og sogn

I mange medier hører man om tomme

kirker, nedgang i antallet af unge der vil

konfirmeres og udmeldinger af folkekirken.

Jeg fristes til at sige, at det gælder

ikke hos os. Det er nok et storbyfænomen,

men det er farligt at tænke sådan. Vi skal

tage tidens tendenser alvorligt, så vi ikke

pludselig overhales indenom.

Vi ved godt det er mere rart at sidde i en

kirke, hvor der er mange mennesker, så er

sangen bedre og man føler sig på en måde

mere velkommen og tryg. I Dybbøl kirke

er her for det meste godt besøgte gudstjenester

med mange trofaste kirkegængere.

alternative gudstjenesteformer

Man kunne godt ønske sig, at der kom

andre og oplevede, hvor dejligt det er at gå

i kirke. Det er som et godt frikvarter, hvor

man får lidt ro i sjæl og krop. Det kniber

tit med de unge familier. De siger, de har

alt for travlt, og hvad med børnene?

Skal vi oprette en børnepasningsordning

evt. her i Kirkeladen. Kommer de så, og

hvem skal passe børnene, der er mange

praktiske spørgsmål. Som en ung far

sagde: ”Vores tid kommer en gang når

ungerne er fløjet fra reden”.

Gudstjeneste med indbydelser

Vi skal måske lave nogle helt andre gudstjenester.

Hvad med Valentin gudstjenester?

Hvor unge nygifte bliver inviteret til

en gudstjeneste, hvor man bagefter går i

Kirkeladen og får en god middag med to

lys på et bord. Jeg har hørt om et sogn,

som praktiserer det med succes. Eller

områdegudstjeneste og gadegudstjeneste,

hvor vi sender invitationer direkte ud til

en hel gade. Så ved man hvem man kommer

i kirke sammen med. Det skal måske

foregå som efter-fyraftensgudstjeneste

med lidt mad bagefter.

Man kan foreslå mange forskellige former

for gudstjenester. Bedsteforældre/børnebørn

gudstjeneste, Hallowen gudstjeneste,

foreningsgudstjenester, hvor de forskellige

foreninger, som findes i Dybbøl bliver

inviteret. Vi har en ide om at får man en

direkte indbydelse til en gudstjeneste,

bliver man mere interesseret. Den erfaring

har vi med 5-års dåbsjubilæumsgudstjenester.

Børn, der blev døbt for fem år siden

inviteres til at komme sammen med forældre

og søskende til børnegudstjeneste. Jeg

kan fortsætte med ideer: Hubertusmesse,

Rockgudstjeneste, kondigudstjeneste,

det er sådan set kun fantasien der sætter

grænser eller er det?

Etiske grænser

Vil vi tage alt til os eller er der en grænse?

Der er det helt praktiske, at vores præster

ikke kan overkomme alt, de har travlt nok

i forvejen. Men der er vel også nogle etiske

spørgsmål, vi skal tage hensyn til. Vil vi

bruge kirkerummet til alt? Vi skal ikke arrangere

aktiviteter bare fordi det er nyt og

alt nyt er godt. Det er sådanne spørgsmål,

vi skal tage stilling til i menighedsrådet i

samarbejde med præsterne.

Vi har i menighedsrådet lavet en lang liste

over forskellige former for gudstjenester vi

allerede tilbyder her i sognet. Vi mangler

tilbud og kontakt til de unge efter konfirmationsalderen.

Har de nok andet at gå til

eller skal vi prøve en ungdomsgudstjeneste.

Dog siger vores præster at hvis vi skal

lave en ungdomsgudstjeneste, skal de unge

være med til at stå for den, vi andre har alderen

imod os. I Sct. Marie kirke forsøges

med nat-gudstjenester, men det er ikke de

unge, som kommer der.

Synlighed for enhver pris

Der findes mange ildsjæle rundt i sognene,

men de har svært ved at komme ud med

deres budskab, så det bliver hørt af andre

end dem der i forvejen er interesseret i kirkeligt

arbejde. Vi skal være mere synlige.

Der var for et stykke tid siden en medie/

reklamemand i fjernsynet, som mente at

vi er selvhøjtidelige og kredser om os selv.

Jeg mener nu vi gør meget for netop ikke

at lukke os om os selv. Mediemanden foreslog

nogle slogans som kom bredere ud til

hele menigheden. Her er to slogans: Kan

de bruges eller er de for poppede?

Voksne mænd der

Klæder sig ud

I sort kjole

Kan du kalde det kedeligt.

Vi giver dig svar på

De store ting i livet

Undtagen hvad du

Skal se i TV i aften.

Karen Riber Philipsen

Formand for menighedsrådet


Konfirmandindskrivning

onsdag 15. juni kl. 17.00 og kl. 18.00

Vi indbyder de nye konfirmander til

indskrivning til konfirmationer i 2012

onsdag 15. juni i Dybbøl kirke.

Kl. 17.00 Konfirmander fra

7 A, 7 C og 7 D

Kl. 18.00 Konfirmander fra 7 B og 7 E

Konfirmanderne møder sammen med

mindst én af forældrene i kirken og

medbringer dåbsattest. Vi begynder

med en minigudstjeneste og fortæller

derefter om konfirmation og forberedelse

og konfirmanderne udfylder indmeldelsesblanket.

Dybbøl kirke er med i projekt ”Vejkirker”. Brochuren

om ”Vejkirker” er lagt frem og man er

velkommen til at tage et eksemplar med hjem og

få ideer til at besøge andre kirker i løbet af sommeren.

Så kort og nøgternt kan Dybbøl kirke beskrives:

Dybbøl Kirke

Sognepræst

Birgitte Hjarvard Licht

Dybbøl præstegård

Dybbøl Bygade 101,

Tlf. 7348 5540

BFL@KM.DK

Træffes bedst: Tirsdag –

fredag kl. 11-12, derudover

efter aftale. Mandag fridag.

Sognepræst

Karin Kofod, Tlf. 2143 5113

KK@KM.DK

Mandag fridag

Sekretær

Mona Petersen træffes i

Kirke laden på tlf. 7348 5543

Træffetid: Kl. 9 – 13:

Ulige uger:

Tirsdag og torsdag

Lige uger: Onsdag og fredag

MPE@KM.DK

Organist

Frank Laue, tlf. 7449 1966

organist@dybboelkirke.dk

Velkomstgudstjeneste

Konfirmationsforberedelsen til efteråret

markerer vi med en festlig velkomstgudstjeneste

søndag 11. september kl.

10.00 i Sct. Marie kirke. Her er både

konfirmander og forældre særligt indbudte

– og vi er sikre på der er plads til

alle.

Venlig hilsen

præsterne

Folkekirkens nødhjælp

Ved sogneindsamling søndag 13. marts 2011 blev der i Dybbøl

indsamlet kr. 13.230,-. Tak til indsamlere og alle, der har

givet et beløb for at afhjælpe fattigdom i vores verden.

Birgitte Hjarvard Licht

Indsamlingsleder

Graver og kirketjener

Anita Grube

Tlf. 7348 5547 / 6161 54 13

graver@dybboelkirke.dk

Graverkontorets telefontid:

Tirsdag – fredag kl. 8 – 15

Servicemedarbejder

Pia Gernhøfer

Træffes i Kirkeladen

på tlf. 7348 5546

kirkeladen@dybboelkirke.dk

Voksenkor

Dybbøl Kirkes Voksenkor begynder

efterårssæsonen tirsdag 6. september.

Koret er et blandet kor for både

herre- og damestemmer og øver i

Kirkeladen tirsdage fra kl. 18.15-

20.15. Korets leder er organist Frank

Laue.

I starten af en ny sæson er nye

sangere hjertelig velkomne. Er du

interesseret i at synge med i koret, så

henvend dig til organist Frank Laue

tlf. 74 49 19 66 eller mail

(organist@dybboelkirke.dk) og få

nærmere oplysninger om koret og

dets aktiviteter.

Personalia

Servicemedarbejder Birgit Høi har valgt

at stoppe med at arbejde. Vi ønsker dig

alt godt i din nye hverdag og siger tak

for de år, du har været ansat her ved

Dybbøl kirke.

Ny servicemedarbejder er Pia Gernhøfer,

som her præsenterer sig selv:

Mit navn er Pia Gernhøfer. Jeg bor i

Dybbøl sammen med min mand og

vores 3 børn. Jeg er pr. 1. maj 2011 ansat

som servicemedarbejder

i Kirkeladen

og glæder

mig til et godt

samarbejde med

jer alle sammen.

Menighedsrådet

og personalet byder

velkommen

til Pia Gernhøfer.

Formand for

Menighedsrådet

Karen Riber Philipsen

Flensborg Landevej 7,

Tlf. 7448 5330/2855 9730

eller i Kirkeladen: 7348 5545

menighedsraadsformand@

dybboelkirke.dk

Kirkeværge

Hans Termansen

Bosager 22, tlf. 2031 6471

kirkevaerge@dybboelkirke.dk

Henvendelse om dåb

og bryllup sker til en af

præsterne.

Ved dødsfald kontaktes

en af præsterne eller en

bedemand.

Dybbøl kirkes

hjemmeside:

www.dybboelkirke.dk

7


O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Dybbøl kirke - kalender

Juni Juli august

Kl. 10.30 - Kristi Himmelfartsdag

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - 6. søndag efter påske

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - Pinsedag

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 11.00 - Friluftsgudstjeneste

Dybbøl Mølle - Karin Kofod og

Camilla Hansen

Kl. 14.30 - Dybbøl Plejecenter

Kl. 19.30 - Kammerkoncert

Kl. 17 - Konfirmandindskriv. 7ACD

Kl. 18 - Konfirmandindskriv. 7BE

Kl. 19.30 - Musikgudstjeneste

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - 1. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

Flaghejsning på

general Bülows grav

6. juli kl. 10.00

Kirketaxa bestilles

på telefon 74 42 18 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kl. 10.30 - 2. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.00 - Flaghejsning på general

Bülows grav

Kl. 10.30 - 3. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 18.30 - Kirkegårdsvandring

Kl. 19.30 - Aftengudstjeneste

Karin Kofod

Kl. 10.30 - 5. søndag efter trinitatis

Karin Kofod

Kl. 10.30 - 6. søndag efter trinitatis

Karin Kofod

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

To

F

L

S

M

Ti

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kl. 10.30 - 7. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 14.30 - Dybbøl Plejecenter

Kl. 19.30 - Musikgudstjeneste

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - 9. søndag efter trinitatis

Birgitte Hjarvard Licht

Kl. 10.30 - 10. søndag efter trinitatis

Karin Kofod

September

Kl. 19.30 - Russisk korkoncert

4. september kl. 10.30 - 11. søndag efter

trinitatis - Birgitte Hjarvard Licht

11. september kl. 17.00 - Skumringsgudstjeneste

- Birgitte Hjarvard Licht

11. september kl. 10.00 - Konfirmandvelkomst

i Sct. Marie kirke - Birgitte Hjarvard

Licht, Karin Kofod, Henriette Heide-

Jørgensen, Mai-Britt Josephsen Knudsen

Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af Birgitte Hjarvard Licht (ansvars havende).

Desuden sidder Inga Skivild, Hartvig Schøn og Bettina Stricker i redaktions udvalget.

Sats og tryk: Langenberg Grafisk . Kirkebladet for Dybbøl Sogn . Maj 2011 . 67. årgang

More magazines by this user
Similar magazines