26.07.2013 Views

O l e T r i n h a m m e r - Fysik

O l e T r i n h a m m e r - Fysik

O l e T r i n h a m m e r - Fysik

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

O l e T r i n h a m m e r<br />

E v i g E n e r g i ?<br />

- brændselsceller og brintsamfundet<br />

H 2<br />

H 2<br />

H 2<br />

H 2<br />

H 2<br />

H 2<br />

H 2<br />

H 2<br />

H 2<br />

H 2<br />

H 2<br />

H 2<br />

H 2<br />

H<br />

H<br />

2<br />

H<br />

2<br />

2


EVIG ENERGI?<br />

- brændselsceller og brintsamfundet<br />

Ole Trinhammer<br />

FYSIKFORLAGET<br />

2005<br />

1


2<br />

EVIG ENERGI?<br />

- brændselsceller og brintsamfundet<br />

(C) 2005 <strong>Fysik</strong>forlaget og Ole Trinhammer<br />

Redaktion<br />

Bjarning Grøn<br />

Layout og illustrationer<br />

Niels Elbrønd Hansen<br />

Omslagsfoto<br />

Søren Frederiksen A/S<br />

Copyright<br />

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på<br />

institutioner, der har indgået aftale med Copy-<br />

Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte<br />

rammer.<br />

Tryk<br />

Budolfi Tryk Aps, Aalborg<br />

1. oplag<br />

ISBN 87-7792-027-9<br />

<strong>Fysik</strong>forlaget 2005<br />

Billedleverandører:<br />

1 og 36 NASA og DMSP v/Arthur L. Nash<br />

2 E.ON Informationszentrum,<br />

www.solarwasserstoff.de v/Rosa Schafbauer<br />

3 og 13 Søren Frederiksen A/S,<br />

v/Steen Ellemose og Gunnar Hansen<br />

4 Elsam, Eltra v/Torben Bülow<br />

5 Espersen Rådgivende Ingeniører,<br />

v/Torben Espersen og<br />

Teknologisk Institut v/Ivan Katic<br />

7, 15, 17, 26c og 27<br />

Ole Trinhammer<br />

8 Daimler-Chrysler<br />

v/Sybille Niegel og Stefan Schuster<br />

9 Sunslates, Dansk Eternit<br />

v/www.atlantisenergy.org/sunslates2.html<br />

10 Elsam<br />

v/Lars Lærkedahl og Sanne Sørensen<br />

11, 12, 26b<br />

www.aviationtomorrow.com<br />

v/Maciej “Mac” Zborowski<br />

14a h-tec v/Sabine Heise-Krüger<br />

19a og 23a<br />

IRD Fuel Cells a/s, Svendborg<br />

v/Charlotte Jørgensen og John Kaas<br />

23b, 25a og 25b<br />

Siemens v/Gudrun Knobloch, Renate Kirch-<br />

ner, Wieland Simon, Josef Lersch<br />

24a RISØ v/Mogens Mogensen og<br />

Leif Sønderberg Petersen<br />

26a Niels Elbrønd Hansen<br />

33 MiniHydrogen v/Jacob Hansen<br />

34a, 34b og 34d<br />

General Motors v/Ole Poulsen, DK<br />

34c Joe Zeff Design Inc. og Scientific American<br />

35 Connex, Malmø v/Gert Magnusson<br />

Forlaget har søgt at finde frem til alle rettighedshavere<br />

i forbindelse med brug af billeder.<br />

Skulle enkelte mangle, vil der ved henvendelse til<br />

forlaget blive betalt, som om aftale var indgået.


Indholdsfortegnelse<br />

1. ET EVIGT KREDSLØB AF ENERGI? 5<br />

Indledning 5<br />

Behov og resurser 7<br />

BOREPLATFORM Drivhuseffekt 10<br />

Sol og brint - en langsigtet løsning 10<br />

Opgaver 12<br />

2. BRÆNDSELSCELLER 13<br />

Ren og lydløs elforsyning 13<br />

Elektrodeprocesserne for en PEM-celle 15<br />

Kontrolleret forbrænding 15<br />

Miljømæssige fordele 16<br />

Total virkningsgrad 17<br />

Indre modstand 18<br />

BOREPLATFORM Polarisationsmodstand 19<br />

Maksimal effekt 20<br />

Kompromis mellem effekt og virkningsgrad 20<br />

Elektrolyse 21<br />

Lidt historie 22<br />

Forskning og teknologisk udvikling 22<br />

Fremtid 24<br />

BOREPLATFORM Lagring af brint 25<br />

Opgaver 26<br />

3. PÅ VEJ MOD BRINTSAMFUNDET? 28<br />

Samfundsudvikling i perspektiv 28<br />

Menneskehed og Jordklode 29<br />

BOREPLATFORM Reserver eller resurser 30<br />

BOREPLATFORM Fossile energikilder 30<br />

BOREPLATFORM Solpletaktivitet og klima 30<br />

Energi, klima, penge og politik - Kyoto-aftalen 34<br />

Samfundsøkonomi kontra privatøkonomi 35<br />

Indsats på mange fronter 35<br />

Tidshorisont 37<br />

BOREPLATFORM Geologisk tidsskala 38<br />

BOREPLATFORM Til diskussion 38<br />

Opgaver 40<br />

4. ØVELSER 42<br />

1. Brændselscellens effekt og virkningsgrad 42<br />

2. Brændselscellens belastningskarakteristik 44<br />

SMÅØVELSER 45<br />

– 3. Brintbilen – 4. Mængdeforhold ved elektrolyse<br />

– 5. Reaktionsforhold i brændselscellen<br />

PROJEKTER 45<br />

– 6. Faradays love – 7. Virkningsgrad ved elektrolyse<br />

– 8. Energilagring. Det ideelle energikredsløb<br />

– 9. Opfinderprojekt - ‘cirkeltank’<br />

LITTERATUR 46<br />

STIKORD 47<br />

3


4<br />

Forord<br />

Denne bog er skrevet til <strong>Fysik</strong> C på gymnasialt niveau.<br />

På bogens hjemmeside evigenergi.fys.dk findes der uddybende<br />

materiale, der også kan udfordre eleverne på <strong>Fysik</strong><br />

B og <strong>Fysik</strong> A. Tre bøger, Brændselsceller og brintsamfundet,<br />

Solceller samt Evighedsmaskiner er samlet under en<br />

fæl les betegnelse, Evig energi? Man ser både eksempler<br />

på kreativ snilde, teore tiske modeller og naturlovene bag<br />

udfoldelsen af menneskets virkelyst.<br />

Ideen er at vise, hvilke muligheder der er for at realisere<br />

brintsamfundet, hvis “blot” effektiviteten af solceller og<br />

brændselsceller forbedres. Med brintsamfundet menes<br />

et bæredygtigt samfund med en stor andel af vindmøller<br />

og solceller, hvor overskudsstrøm bruges til produktion<br />

af brint fra vand. Brinten anvendes så i brændselsceller i<br />

biler og kraftværker, og vandet gendannes. En slags “evighedsmaskine”<br />

i praksis.<br />

I løbet af de år, der er gået, mens denne bogserie blev til,<br />

har mange nye ideer om solceller set dagens lys, og bilfabrikkerne<br />

er begyndt at interessere sig for brændselsceller.<br />

Jeg håber, at eleverne vil tiltrækkes af det offensive i projektet<br />

– og indse, at selv om naturen sætter nogle grænser,<br />

er der stadig et stort spillerum for fantasi og kreativitet.<br />

Her kan man faktisk gøre noget for en renere energiforsyning.<br />

Kapitel 1 giver et overblik over verdens energibehov og<br />

sætter det i forhold til den totale solindstrå ling.<br />

Kapitel 2 beskriver brændselscellers og elektrolysecellers<br />

funktion. Belastningskarakteristik, maksimering af effektivitet<br />

eller effekt i anvendelser. Historie, forskning og<br />

fremtid.<br />

Kapitel 3 beskriver argumenter for samfundsmæssige tiltag<br />

på vej mod brintsamfundet med CO 2 ­kvoter og Kyotoaftale.<br />

Der afsluttes med oplæg til diskussion.<br />

Opgaver findes i hvert kapitel og facitliste på hjemmesiden.<br />

Hjælpebrikker giver små fiduser og matematisk støtte.<br />

Boreplatforme lægger op til fordybelse og kan måske inspirere<br />

til gruppeforedrag og internetsøgning. Vejledninger til<br />

øvelser og projekter findes bagerst i bogen.<br />

Taksigelser: Mirka Smrcinova og Torben Amtrup for faglige<br />

og pædagogiske råd undervejs. Dorthe Wildt Nielsen,<br />

Syddansk Universitet for kommentarer til kapitel 1. Ole<br />

Schmidt, Amtsgymnasiet i Hadsten og hans elever for<br />

ideer til arbejdsspørgsmål og vejledninger i forbindelse<br />

med kapitel 2. Anette Kruhøffer, tidligere kollega for et<br />

oplæg om brændselceller. Mogens B. Mogensen, RISØ for<br />

gennemlæsning af kapitel 2 i en tidligere udgave. Jørgen<br />

Kofoed Jensen, kollega for kommentarer i forbindelse<br />

med kapitel 3. Kai Møller Nielsen, tidligere kollega for<br />

kritisk sprog lig gennemgang af hele bogen. <strong>Fysik</strong>forlagets<br />

bistand og inspiration i arbejdet fra Bjarning Grøn og Niels<br />

Elbrønd Hansen har givet mig tryghed i processen. Ingeniørens<br />

dygtige skribenter; artikler, som jeg specielt har støttet<br />

mig til, er nævnt på hjemmesiden. Søren Linderoth, RISØ,<br />

Ralf Ploug Hansen, Københavns statistiske kontor, Claus<br />

Martinussen og Claus Reimer, Københavns Energi A/S,<br />

Per Thorkildsen, Oliebranchens Fællesrepræsentation,<br />

Niels Clausen og Thomas Scott Lund, Avedøreværket,<br />

Rolf Baden og Peter Simonsen, Kyndbyværket, Elo Godsk<br />

Hansen, Enstedværket, Jens Bengtsson, Energistyrelsen.<br />

Samtidig de mange billedleveran dører, som frit har stillet<br />

materiale til rådighed. Sidst men ikke mindst mine elever,<br />

som har prøvekørt de første udgaver.<br />

Frederiksberg, december 2004<br />

Ole L. Trinhammer


Kapitel 1<br />

Indledning<br />

I årtusinder har mennesker opfundet redskaber,<br />

der kan lette arbejdet og udføre førhen umulige<br />

opgaver. Arbejdsevnen blev først øget ved at<br />

bruge trækdyr, fx ved pløjning. Senere kom<br />

egentlige arbejdsmaskiner til. Princippet er, at<br />

maskiner kan lette arbejdet fordi de omsætter<br />

energi ­ i form af foder (til trækdyr), brænde,<br />

strømmende vand, blæst, kul, olie, kernekraft og<br />

sollys. Tænk, hvis man helt kunne slippe for at<br />

“putte noget i maskinen”. Tænk at opfinde en<br />

maskine, der kan køre af sig selv, måske endda<br />

levere et overskud af arbejde, mens den kører?<br />

ET EVIGT KREDSLØB AF ENERGI?<br />

Figur 1<br />

Den umulige drøm har<br />

fået luft under vingerne.<br />

Helios, der er udviklet af<br />

NASA til langtidsobservationer<br />

højt i atmosfæren,<br />

svæver ved lysets kraft.<br />

Flyets motorer får energi<br />

fra solceller på oversiden<br />

af vingen. Fra 2003 arbejder<br />

man på at medbringe<br />

vand, så energi kan gemmes<br />

til brændsels celler,<br />

der kan drive flyet om<br />

natten.<br />

Tanken har fascineret i århundreder og gør det<br />

stadig, selv om vi nu er ret sikre på, at det er<br />

umuligt. Du kan læse om en række historiske<br />

ek sempler på ideer til evighedsmaskiner i en bog<br />

i serien om Evig Energi? Nogle af maskinerne<br />

er ikke svære at gennemskue, men for andre kan<br />

det være vanskeligt at forklare, hvorfor de ikke<br />

virker i praksis. Men de “er” umulige. Lige så<br />

umulige som at varme af sig selv skulle strømme<br />

fra et koldt til et varmt legeme. Drømmen om<br />

evig energi er og bliver en drøm.<br />

5


6<br />

Solens energi<br />

opsamles på<br />

store solpaneler.<br />

Brint og ilt fremstilles<br />

ved at<br />

spalte vand ved<br />

elektrolyse.<br />

Brint<br />

Ilt<br />

Vedvarende<br />

energi<br />

Brint og ilt lagres<br />

til senere anvendelse.<br />

Figur 2<br />

Solbrint - det ideelle<br />

ener gikredsløb. Det tyske<br />

forsk nings cen ter Solar-Wasser stoff-<br />

Bayern skabte et rent kredsløb, hvor<br />

solenergien kunne lagres og udnyttes,<br />

når man havde brug for den. Det<br />

evige energi-kredsløb er dog ikke en<br />

evighedsmaskine. Det er Solen, der<br />

driver værket. Sollyset inde hol der otte<br />

tusinde gange vores behov for energi<br />

i dag. Og Solen vil fort sætte med at<br />

Ilt<br />

Brint<br />

Brinten anvendes<br />

i bilmotorer.<br />

Restproduktet<br />

bliver vand.<br />

Vand<br />

skinne i milliarder af år endnu. Det koster<br />

“kun” investering i udstyr at udnytte det.<br />

Strøm fra vindmøller kan også drive<br />

kredsløbet. Din generation vil hjælpe<br />

med at bringe prisen på udstyr ned. Der<br />

er ingen teore tiske hindringer for, at det<br />

kan lade sig gøre. Det eneste, der mangler,<br />

er nye ideer og billigere teknologi.<br />

Alligevel er der de seneste år kommet skred i en<br />

udvikling, der smager lidt af drømmen ­ nemlig<br />

i produktion af elektricitet fra sollys i solceller.<br />

Cellerne virker, blot det er lyst, også når solen<br />

ikke skinner fra en skyfri himmel. Så er udbyttet<br />

dog mindre. Elektriciteten kan udnyttes straks<br />

eller gemmes som brintbrændsel ved at man<br />

leder strøm gennem vand, der så spaltes i ilt<br />

og brint, som opsamles. Når man på et senere<br />

tidspunkt skal bruge energi, lader man brinten<br />

reagere med ilt i brændselsceller, der producerer<br />

strøm. Affaldet er vand, som kan spaltes igen<br />

af overskudsstrøm fra solceller. Og så videre.<br />

Se det ideelle energikredsløb i brintsamfundet i<br />

figur 2.<br />

Jeg vil beskrive brændselsceller i denne bog<br />

og solceller i en anden. Men først vil jeg give en<br />

fælles appetitvækker ved at pege på, hvor svimlende<br />

mulighederne er. Vi ved nemlig, at Solen<br />

vil lyse stabilt i cirka seks milliarder år endnu<br />

med en intensitet, der er godt otte tusinde gange<br />

så stor som det forbrug, vi har i øjeblikket. Hvis<br />

vi kan udnytte blot en brøkdel af en procent af<br />

sollyset, har vi altså rigeligt.


Land<br />

USA<br />

Japan<br />

Danmark<br />

heraf el<br />

Europa<br />

Rusland<br />

Kina<br />

Indien<br />

Mocambique<br />

heraf el<br />

Verden<br />

Forbrug pr. person<br />

(1995)<br />

W<br />

11.200<br />

5.700<br />

5.000<br />

690<br />

4.800<br />

4.000<br />

900<br />

370<br />

400<br />

5<br />

2.100<br />

Verden (50 år frem ? ) 22.400<br />

Tabel 1<br />

Oversigt over effektforbrug i forskellige<br />

dele af verden. Den gennemsnitlige<br />

sol ind stråling er 100 - 250 W/m2 afhængig<br />

af breddegraden. For Danmark er<br />

det 100 W/m2 , se figur 6.<br />

Befolkningstal Areal<br />

246.000.000<br />

122.000.000<br />

5.300.000<br />

660.000.000<br />

147.000.000<br />

1.072.000.000<br />

781.000.000<br />

15.000.000<br />

5.900.000.000<br />

11.800.000.000<br />

km2 9.373.000<br />

378.000<br />

43.000<br />

6.290.000<br />

17.075.000<br />

9.597.000<br />

3.167.000<br />

799.000<br />

150.000.000<br />

150.000.000<br />

Figur 3<br />

Kredsløbet i figur 2 kan<br />

studeres i skolelaboratoriet.<br />

Fra venstre ser man<br />

solcellepanel, elektrolysecelle,<br />

brændselscelle og<br />

motor.<br />

Tabel 2<br />

Økonomi og effekt i forskellige<br />

lande. Bruttonationalproduktet<br />

(BNP) er<br />

et mål for, hvor megen<br />

værdi, der produceres i<br />

et land i løbet af et år.<br />

USA bruger dobbelt så<br />

meget effekt til at producere<br />

samme værdi som<br />

fx Danmark.<br />

Forbrug<br />

W/m2 *)<br />

1,84<br />

0,62<br />

0,09<br />

0,50<br />

0,04<br />

0,10<br />

0,09<br />

*)<br />

0,08<br />

1,76<br />

Solindstråling<br />

W/m2 *)<br />

200<br />

100<br />

140<br />

100<br />

210<br />

230<br />

*)<br />

200<br />

200<br />

Forbrug i promille<br />

af solindstråling<br />

*)<br />

9,2<br />

6,2<br />

0,9<br />

3,6<br />

0,4<br />

0,5<br />

0,4<br />

*)<br />

0,4<br />

8,8<br />

*) se opgave 103<br />

Behov og resurser<br />

Danskerne bruger cirka 5.000 watt pr. person,<br />

dvs. 5.000 joule i sekundet, se tabel 1. Til sammenligning<br />

omsætter din krop cirka 100 watt<br />

fra det du spiser og drikker. De 5.000 W indbefatter<br />

energi til industriproduktion, både varme<br />

og elek tricitet samt energi til transport. Det er<br />

altså Danmarks samlede effektforbrug divideret<br />

med indbyggertallet.<br />

Hvis vi sammenligner USA og Verden, ser vi i<br />

runde tal, at effektforbruget pr. person i USA<br />

er fem en halv gange så stort som verdensgennemsnittet.<br />

Hvis vi sammenligner USA med Japan,<br />

Danmark eller Europa, er der noget, der<br />

tyder på, at man i USA frådser med energien.<br />

Dette bekræftes ved at sammenligne landenes<br />

Land<br />

USA<br />

Japan<br />

Tyskland<br />

Danmark<br />

BNP pr. indbygger<br />

(1998)<br />

US$<br />

32.900<br />

32.200<br />

26.200<br />

32.800<br />

Effektforbrug<br />

pr. indbygger<br />

W<br />

11.200<br />

5.700<br />

-<br />

5.000<br />

7


8<br />

Antal år, hvor energireserven kan dække Verdens effektforbrug på:<br />

Kul<br />

Råolie<br />

Naturgas<br />

Uran<br />

i alm. reaktor<br />

Uran<br />

i formeringsreaktor<br />

Tung brint<br />

i fusionsreaktor<br />

Brint i Solen<br />

leverer sol og vind på Jorden<br />

Tabel 3<br />

Kendte og tilgængelige<br />

energireserver målt i det<br />

antal år, de kan dække<br />

Verdens effektforbrug på<br />

det nuværende niveau<br />

samt på USA-niveau med<br />

en fordoblet verdensbefolkning.<br />

USA-niveau for hele<br />

nuværende niveau Verden og fordoblet<br />

verdensbefolkning<br />

270<br />

40-50<br />

60-70<br />

40-50<br />

2.400 - 3.000<br />

> 1.000.000.000<br />

6 - 7.000.000.000<br />

Figur 4<br />

Vindbrint?<br />

Ved sammenkobling med<br />

en elektrolysestation og<br />

et brintlager bliver en<br />

vindmøllepark til et<br />

kraft værk, der kan reguleres.<br />

Man kan bruge<br />

strømmen direkte, når<br />

der er behov, eller lave<br />

brint, når man har overskud<br />

af strøm. Så slipper<br />

man for at skulle sælge<br />

strømmen alt for billigt.<br />

Her ses en række 2 MW<br />

møller i Elsams havmøllepark<br />

på Horns rev.<br />

27<br />

4 - 5<br />

6 - 7<br />

4 - 5<br />

240 - 300<br />

> 100.000.000<br />

6 - 7.000.000.000<br />

Tabel 4<br />

Temperaturstigninger<br />

som følge af forøget<br />

energiomsætning.<br />

Bemærkningerne<br />

ud dybes på hjemmesiden.<br />

Energiomsætning<br />

i millisol<br />

1 “sol” = 200 W/m 2<br />

1.000<br />

100<br />

10<br />

1<br />

1/10<br />

HJÆLPEBRIK Energi eller effekt?<br />

I daglig tale siger man energiforbrug<br />

(joule), men energi kan ikke forbruges,<br />

kun omdannes. Fx fra kemisk energi i<br />

brændslet til elektrisk energi og varme i<br />

en brændselscelle. Man burde derfor tale<br />

om effekt (watt), som er omsat energi pr.<br />

tidsenhed (watt = joule pr. sekund). En<br />

brødrister på 500 W omsætter 500 joule pr.<br />

sekund fra elektrisk energi til varme. Den<br />

bruger en effekt på 500 W, sålænge den<br />

er tændt.<br />

bruttonationalprodukter (BNP), som er et udtryk<br />

for, hvor produktive og rige landene er, se tabel<br />

2. USA’s bruttonationalprodukt pr. indbygger er<br />

ikke dobbelt så stort som DK’s selv om deres<br />

effektforbrug er det. De producerer cirka den<br />

samme værdi pr. indbygger som os, men de<br />

bruger cirka dobbelt så meget effekt til at gøre<br />

det. Kort sagt udnytter de kun energien halvt så<br />

godt som vi gør. De producerer knap 3 dollars<br />

pr. watt mens vi i Danmark producerer godt 6<br />

dollars pr. watt.<br />

Hvor meget energi har Verden så brug for på<br />

længere sigt? Det er meget vanskeligt at svare<br />

på, for der er åbenbart ikke proportionalitet mellem<br />

levestandard og energiforbrug. Gennem de<br />

sidste mange år har man nemlig lært at spare<br />

på energien i industrien ved at udvikle mere<br />

energieffektive maskiner, så det ikke går ud over<br />

produktionen. Sådanne besparelser vil sikkert<br />

også slå igennem i USA på længere sigt, for<br />

energi koster penge.<br />

Global<br />

temperaturstigning<br />

i °C<br />

39<br />

4<br />

0,5<br />

ubetydelig<br />

ubetydelig<br />

Bemærkninger<br />

“hede have”<br />

“tropisk klima”<br />

drivhuseffektniveau<br />

DK-niveau<br />

verdensniveau


I tabel 3 er vist en oversigt over de tilgængelige<br />

energireserver, vi kender. Det er måske overraskende,<br />

at der kun er olie, gas og uran til cirka<br />

50 års forbrug på det nuværende niveau.<br />

Derimod er der rigeligt med solenergi. Solen<br />

indstråler typisk 200 W/m 2 , se figur 6. I Danmark<br />

er tallet cirka 100 W/m 2 . I fuldt solskin er<br />

intensiteten 1.000 W/m 2 vinkelret på strålingen.<br />

Ser man hurtigt på figuren, ville man tro, at<br />

verdensgennemsnittet var cirka 150 W/m 2 , men<br />

grafen “snyder”, for der er meget mere areal ved<br />

breddegraderne omkring ækvator end omkring<br />

de polare breddegrader. Hvis man vil beregne,<br />

hvor stor en indstrålet effekt P (watt, P kommer<br />

af engelsk ‘power’), der modtages på et givet<br />

areal A (m 2 ), skal man blot gange intensiteten I<br />

(W/m 2 ) med arealet, så vi har sammenhængen<br />

P = I ⋅ A eller<br />

I =<br />

P<br />

A<br />

=<br />

HJÆLPEBRIK<br />

Effekt pr. areal<br />

Man behøver kun at huske I =<br />

P<br />

A<br />

(1)<br />

, og<br />

det kan man ved hjælp af enhederne W/m 2 .<br />

Den anden formel kan man finde ved at<br />

gange med A på begge sider.<br />

Intensitet i W/m 2<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

- 90 - 60 - 30 0 30 60 90<br />

S Æ DK N<br />

Figur 6<br />

Solindstrålingens geografiske<br />

fordeling, gennemsnit<br />

over dag/nat,<br />

skydække og årstid. Tallene<br />

gælder for indstråling<br />

på en vandret flade. På<br />

høje nordlige breddegrader<br />

kan indstrålingen på<br />

fx et solpanel øges ved at<br />

stille det på skrå mod syd.<br />

Breddegrad<br />

Den isolerende drivhusvirkning af de sidste<br />

200 års menneskeskabte CO 2 ­udledning anslås<br />

af FN’s klimapanel til 2,5 W/m 2 . Det svarer<br />

til 12,5 promille af den gennemsnitlige solindstråling,<br />

så drivhuseffekten har samme virkning,<br />

som hvis solen skinnede 12,5 promille<br />

kraftigere. På me get langt sigt skal man også<br />

tænke på intensiteten af selve energiforbruget.<br />

Fx ligger Japans forbrug 1,84 W/m 2 på niveau<br />

med drivhuseffekten. Sammenhængen mellem<br />

intensitetsforøgelse og Jordens gennemsnitstemperatur<br />

er vist i tabel 4. På hjemmesiden<br />

kan du læse mere om langsigtede perspektiver i<br />

energiforsyningen og Jordens varmebalance. En<br />

langsigtet fordel ved solenergi er, at anvendelsen<br />

ikke bidrager til drivhuseffekten (ingen CO 2 ­<br />

udledning). Og opvarmningen af jordoverfladen<br />

ændres heller ikke nævneværdigt. Man udnytter<br />

jo kun den stråling, der i forvejen kommer<br />

fra Solen, og hustage opfanger i forvejen lige<br />

så meget solstråling som solceller gør. Jordens<br />

albedo, refleksionsevne, ændres altså ikke<br />

væsentligt, hvis cellerne placeres på tagene.<br />

Figur 5<br />

Solceller ved Matterhorn,<br />

Zermatt, Schweiz. Solcellerne<br />

kan holde i ca. 25<br />

år uden vedligehol delse.<br />

De skaber strøm, når de<br />

befinder sig i lys, ikke<br />

nødvendigvis sollys.<br />

9


10<br />

BOREPLATFORM Drivhuseffekt<br />

Drivhuseffekt er navnet på atmosfærens<br />

isolerende virkning. Luften i atmosfæren<br />

opsamler varme fra jorden ligesom en<br />

dyne. Solen stråler gennem luften ned på<br />

jorden, som varmes op. Jorden sender<br />

energien tilbage som varmestråling, der<br />

ikke trænger så godt gennem luften.<br />

Atmosfæren virker som glasset i et drivhus.<br />

Man deler drivhuseffekten op i den<br />

naturlige og den menneskeskabte. Den<br />

naturlige drivhuseffekt er nødvendig for<br />

livet på Jorden. Hvis luften ikke virkede<br />

som en dyne ville gennemsnitstemperaturen<br />

på overfladen være -15°C. Havene<br />

ville være stivfrosne, og der ville næppe<br />

være liv på vores klode. Den menneskeskabte<br />

drivhuseffekt stammer fra afbrænding<br />

af kul, olie og naturgas, hvor der<br />

ud vikles kuldioxid, CO 2, som øger luftens<br />

varme op ta gelse. Man er bange for, at den<br />

men ne skeskabte drivhuseffekt nu har nået<br />

en størrelse, som påvirker klimaet, fordi<br />

isen på polerne er begyndt at smelte.<br />

Læs mere på hjemmesiden om Jordens<br />

varmebalance.<br />

Sol og brint, en langsigtet løsning<br />

Hvis man vil udnytte elektricitet fra solceller i<br />

stor stil, må man finde en smart måde at gemme<br />

den på, til man har brug for den. Næst efter<br />

prisen på solceller er det den største hindring<br />

på længere sigt. I brintsamfundet lagres elektrisk<br />

energi i spaltet vand. Overskudsstrøm fra fx solceller<br />

bruges nemlig til ved elektrolyse at spalte<br />

vand i brint og ilt. Brinten udnyttes siden i en<br />

brændselscelle, der leverer strøm, når man har<br />

brug for den. Det er denne løsning, bogserien<br />

Evig Energi? handler om.<br />

Jeg er overbevist om, at elektricitet fra sollys<br />

på denne måde en dag vil udgøre den største<br />

energikilde. Om det bliver i min levetid, ved<br />

Figur 7<br />

Tankstation for brintbusser<br />

i Malmø, Sverige.<br />

Indviet i 2003. Samme år<br />

fik Island sin første tankstation<br />

for brintbusser i<br />

Reykjavik.<br />

Figur 8<br />

F-cell er Daimler-Chryslers<br />

brændselscellebil<br />

klasse A, som blev godkendt<br />

i Japan i 2003.<br />

Tokyo fik sine første 5<br />

tankstationer for brint i<br />

2003. Varevognen til<br />

højre er verdens første<br />

brænd sels cellebil Necar 1<br />

fra 1994. Necar står for<br />

‘new electric car’.<br />

jeg ikke, men jeg tror afgjort, at det bliver i din.<br />

Der kræves stadig meget forskning. En storstilet<br />

udnyttelse er på vej, men lader dog vente på<br />

sig, fordi solceller er for dyre til rigtigt at kunne<br />

konkurrere. I mellemtiden kan man forestille<br />

sig, at vindmølleparker udstyres med elektrolysestationer<br />

og brintlagre. Dermed kan man bedre<br />

regulere elproduktionen, så eventuelle overskud<br />

ikke går til spilde. Og man skubber samtidig på<br />

udviklingen af billigere brændselsceller.<br />

På langt sigt kan man forestille sig et brintsamfund,<br />

hvor kraftværkerne er både fordelingscentraler<br />

og elektrolysestationer. Elektricitet fra<br />

lokale solcelle­, vindmølle­ og bølgekraftanlæg<br />

fordeles herfra mellem forbrugerne. Og hvor<br />

tank vogne henter brint til transportsektoren.<br />

Eller måske hentes brinten i pulverform som<br />

såkaldte metalhydrider. Når der er overskud af<br />

elektricitet produceres brint i elektrolyseceller.<br />

Når der senere er underskud af elektricitet,<br />

bruges brinten i brændselsceller. Brændselscellerne<br />

kan være store anlæg på kraftværkerne,<br />

hvor de allerede har vist sig rentable. Visse typer<br />

kan bruges både som brændselsceller og elektro­


lyseceller (“reversible” celler). De kan også være<br />

bygget ind i biler, som i dag er under udvikling.<br />

Bilerne kan indgå i forsyningsnettet ved at være<br />

tilkoblede, når de ikke bruges til transport. Der<br />

er så meget overskudskapacitet i bilmotorerne, at<br />

Californiens biler ville kunne forsyne staten med<br />

elektricitet, hvis blot 1/25 af statens biler var<br />

koblet til lysnettet og lavede strøm fx mens de<br />

var parkerede. Man har opgjort, at biler står stille<br />

i 90% af tiden.<br />

Solenergien er i øvrigt ikke begrænset af, hvor<br />

meget af den, vi udnytter. Solen skinner jo, og<br />

forbruger altså sit brændsel, hvad enten vi vil<br />

det eller ej. Solenergi er i den forstand en “evig”<br />

energikilde, hvor “evig” skal forstås som hele<br />

Jordens levetid. Processen kan køre så længe<br />

Solen skinner som nu, det vil sige i godt 6 milliarder<br />

år. Det er ikke en evighedsmaskine, men<br />

det er alligevel temmelig længe! Med dette lange<br />

perspektiv, tager vi en tur ind i brændselscellens<br />

teknologi. Sammen med solceller er det den<br />

mulige drøm om næsten evige maskiner.<br />

Figur 9<br />

Solceller indbygget<br />

di rek te i tagdækningen<br />

spa rer penge til montering.<br />

Hvis prisen på cellerne<br />

også kan bringes<br />

ned, kan udviklingen tage<br />

fart. Produktet her hedder<br />

Sunslates.<br />

Figur 10<br />

Kraftværk med brænd -<br />

sels celler, Westervoort,<br />

Holland. Et samarbejde<br />

med det danske Elsam.<br />

Verdens største anlæg i<br />

2000. Det omdanner 46<br />

% af energien i brændslet<br />

til el, og leverer i gennemsnit<br />

110 kW. Værket er<br />

senere flyttet til RWE i<br />

Essen. Det ejes af Siemens-Westinghouse.<br />

Figur 11<br />

E-plane er under udvikling<br />

på Worcester Polytechnics<br />

Institute, USA. Der er<br />

tale om et undervisningsprojekt.<br />

Man håber flyet<br />

letter i 2004.<br />

Figur 12<br />

Et kig under motorhjelmen på brændselscelle flyet<br />

E-plane, der skal flyve på brint. Ved an vendelse i<br />

fly er det særlig vigtigt, at cellerne ikke vejer for<br />

meget i forhold til den effekt, de kan levere.<br />

Her fås 10 kW ved 135 V fra hver af de to cellestakke<br />

til elmotoren. Flyet medbringer knap 2 kg<br />

brint ved et tryk på 340 atmosfære. Det rækker til<br />

to timer. Marchhastig heden bliver knap 140 km/h.<br />

11


Opgaver ET EVIGT KREDSLØB AF ENERGI?<br />

101<br />

Beskriv de enkelte led i figur 2.<br />

Hvor omformes ener gien, hvor lagres den, hvordan transporteres<br />

den?<br />

102<br />

Energiomsætningen for piger (15-18 år) er i gennemsnit<br />

9,0 MJ (megajoule) i døgnet og for drenge 11,5 MJ.<br />

M (mega) = 10 6 .<br />

Beregn omsætningen i watt (joule pr. sekund).<br />

103<br />

a. Kontrollér tallene for Danmark i de sidste 3 søjler af<br />

tabel 1.<br />

b. Færdiggør tabel 1 for USA (37 °N) og Mocambique<br />

(25 °S).<br />

104<br />

I 2002 var Danmarks elforbrug 115 PJ (petajoule,<br />

P (peta) = 10 15 ).<br />

a. Vis, at dette svarer til en gennemsnitseffekt på 3,65 GW<br />

(gigawatt, G (giga) = 10 9 ).<br />

b. Hvor mange kvadratmeter solceller med en effekti vitet<br />

på 15 % kræves for at dække dette forbrug, når<br />

indstrålingen sættes til 100 W/m 2 .<br />

c. Giv et skøn over Danmarks bebyggede areal og vurdér<br />

om solcellerne vil kunne være på tagene.<br />

105<br />

Jordens overfladeareal kan beregnes som 4πr 2 , hvor r<br />

= 6.367 km er Jordkuglens radius. Den gennemsnitlige<br />

indstråling er 200 W/m 2 ved jordoverfladen.<br />

Vis, at den samlede indstråling er godt otte tusinde gange<br />

det, vi bruger til menneskelig aktivitet (brug også oplysninger<br />

fra tabel 1).<br />

106 Brug tagene!<br />

Danmarks bebyggede areal var 461 km<br />

12<br />

2 i 2002.<br />

Vis, at Danmarks elforbrug i tabel 1 svarer til knap 1<br />

promille af solindstrålingen, og at det vil kunne dækkes<br />

ved at benytte solceller med en effektivitet på 10 %, der<br />

dækker 1 % af landet, svarende til netop det bebyggede<br />

areal. (DK’s areal er 43.000 km 2 ).<br />

107 Effekttætheden i Københavns kommune.<br />

a. Tror du Københavns effektforbrug pr. m 2 er større eller<br />

mindre end landsgennemsnittet? Begrund dit svar.<br />

b. Tror du Københavns effektforbrug pr. person er større<br />

eller mindre end landsgennemsnittet? Begrund igen dit<br />

svar.<br />

c. Beregn nu forbruget i W/m 2 og i W pr. person. Du skal<br />

bruge følgende oplysninger: Kommunens areal er 88,25<br />

km 2 og i 1998 var indbyggerantallet 419.082. Elforbruget<br />

var 2.357 GWh. (G = 10 9 , 1 Wh er 3600 Joule). Fjernvarmeforbruget<br />

var 4.308.332 MWh og by gasforbruget var<br />

34,3 mio. m 3 . Brændværdien er cirka 16 MJ/m 3 (M = 10 6 ).<br />

Benzinforbruget kan skønnes på grundlag af det samlede<br />

danske forbrug på 2.600 mio. liter, idet det sættes i forhold<br />

til Danmarks samlede indbyggertal i 1998 på 5.294.860.<br />

Benzinens brændværdi er 42,7 MJ/kg og massefylden kan<br />

sættes til 0,75 kg/L. Hertil kommer diesel samt olie<br />

og petroleum til centralvarme. Oplysninger herom har<br />

ikke kunnet fremskaffes, men det er formentlig kun<br />

mindre bidrag. Mere alvorligt er, at det ikke vides, hvor<br />

meget af spildvarmen fra el-produktionen, der har kunnet<br />

udnyttes til fjernvarme. Et skøn kunne være at 40 % af<br />

brændselsenergien leveres som el, 30 % som fjernvarme<br />

og 30 % tabes.<br />

d. Beregn forbrug i promille af solindstråling og sammenlign<br />

med tabel 1 og 4.<br />

108<br />

Beregn effekttætheden i din kommune ved at indhente<br />

oplysninger som i opgave 107. Hvis du bor i Københavns<br />

Kommune, kan du fx undersøge Frederiksberg Kommune.<br />

Man kan starte med at forhøre sig hos Teknisk Forvaltning.


Kapitel 2<br />

Ren og lydløs elforsyning<br />

Brændselsceller omdanner energien i et brændsel<br />

til elektrisk energi, lydløst. Omdannelsen sker<br />

uden en egentlig forbrænding med varmeudvikling.<br />

Derfor kan omdannelsen i princippet<br />

gøres mere effektiv end på kraftværker og i bilmotorer.<br />

Det er miljømæssigt en fordel. Benyttes<br />

celler til brint fås kun vand som “affald”. Endnu<br />

er brændselsceller for dyre til at anvende i stor<br />

skala. Der kræves stadig en del forskning, og<br />

Danmark er med. Her skal du lære om grundlaget<br />

for teknologien. Tidshorisonten er nogle<br />

tiår, så din generation vil sikkert bidrage med nye<br />

ideer.<br />

BRÆNDSELSCELLER<br />

Figur 13<br />

Skolemodel af brændselscellebil.<br />

Cellen er ca.<br />

3 cm x 3 cm og sidder<br />

mellem de to cylindre.<br />

1) Vand i cylindrene, ledninger<br />

til et 2V­solpanel.<br />

Cellen laver brint og ilt<br />

ved elektrolyse. Gasserne<br />

opsamles i cylindrene.<br />

2) Flyt cellen til bilen.<br />

Cellen er nu brændselscelle.<br />

Gasser ne om ­<br />

sæt tes tilbage til vand.<br />

Bilen kører ­ næsten uden<br />

støj og helt uden røg.<br />

Brændselsceller er i princippet en variant af et<br />

almindeligt element - eller batteri, som vi siger<br />

i daglig tale. I et batteri er stofferne, der skal<br />

reagere, gemt inde i batteriet. Når stofferne er<br />

brugt skal batteriet smides væk eller lades op<br />

igen. I brændselsceller derimod, tilføres ilt og<br />

brændsel udefra. De skal altså ikke lades op, men<br />

kan køre uafbrudt. De er en slags “evighedsbatterier”.<br />

Brændselscellen har to elektroder (+ og -) og<br />

en elektrolyt, der adskiller elektroderne. Elektroderne<br />

leder elektroner. Elektrolytten leder ioner<br />

men ikke elektroner. Cellen producerer elektri-<br />

13


14<br />

citet, når den tilføres stoffer, der kan reagere<br />

kemisk. Det kan være brint (hydrogen) og ilt<br />

(oxygen). Ved den ene elektrode tilledes brint.<br />

Denne elektrode bliver negativ, fordi brint gerne<br />

vil afgive elektroner. Ved den anden elektrode,<br />

som bliver positiv, tilledes atmosfærisk luft, der<br />

indeholder ca. 20 % ilt. Resten af luften, der<br />

hovedsageligt består af kvælstof (nitrogen) samt<br />

H<br />

2<br />

-<br />

-<br />

+<br />

H<br />

H +<br />

-<br />

-<br />

O 2<br />

H O<br />

2<br />

Figur 14 a<br />

En brændselscelle i “exploded<br />

view”. De to sorte,<br />

hullede plader er elektroderne<br />

og i midten er<br />

elektrolytten, som er nogle<br />

cm høj og bred. De<br />

kraftige skruer tjener til at<br />

lukke cellen lufttæt.<br />

Figur 14 b<br />

Skitse af brændselscelle i<br />

samlet tilstand. Den ydre<br />

belastning (motor, elpære<br />

osv.) tilkobles med ledninger<br />

til elektroderne.<br />

Brændsel (brint) og luft<br />

(ilt) tilledes i rør udefra.<br />

H2<br />

-<br />

-<br />

+<br />

H<br />

H +<br />

-<br />

-<br />

O 2<br />

H O<br />

2<br />

anode katode<br />

polymer<br />

elektrolyt<br />

H 2<br />

H +<br />

mindre mængder af andre gasser, er uden betydning.<br />

Man kan også tillede ren ilt.<br />

Elek tro derne skal være porøse. Derved kan der<br />

trænge gas ind i dem. Samtidig får de en stør-<br />

­re­over­fla­de,­hvorpå­reaktionen­kan­foregå.­­<br />

End vi de re skal de naturligvis være gode til at<br />

lede elek trisk strøm. Også elektrolytten skal<br />

kulpartikler<br />

Figur 14 c<br />

Tværsnit af PEM celle.<br />

De to elek t ro der er porøse “kultæpper” med<br />

platin korn. H 2 vil gerne forenes med O 2 til H 2 0.<br />

Det kan kun ske ved at H 2 skilles ad så 2 H +<br />

og 2 e ­ løber hver sin vej til O 2 , dvs. H + gennem<br />

elektrolytten og e ­ gennem den ydre belast<br />

ning. Det giver strøm.<br />

O 2<br />

H 2 O<br />

H 2<br />

4 H +<br />

4 e -<br />

2 e -<br />

2 H +<br />

platinkatalysator<br />

O 2<br />

H 2 O


kun ne lede den elektriske strøm i form af ioner<br />

(det lig ger i navnet elektrolyt). Elektrolytten<br />

er uigennemtrængelig for gas og elektroner og<br />

kan bestå af forskelligt materiale, afhængigt af<br />

hvilken type brændselscelle, der er tale om. Typerne<br />

er beskrevet på hjemmesiden. Her betragter<br />

vi PEM-celler. PEM står for polymer elec -<br />

tro lyte membrane. Ordet membran hentyder blot<br />

til, at der er tale om et (tyndt) lag som kun tillader<br />

passage af visse dele (ioner) mens andre dele<br />

(elektroner og gasser) holdes adskilt.<br />

Elektrodeprocesserne<br />

for en PEM-celle<br />

Som­det­fremgår­af­figur­14b,­sendes­brint­indved<br />

den ene elektrode (den kaldes anoden). Her<br />

vil­brinten­aflevere­en­elektron­pr.­atom­til­elektroden,<br />

og brintkernerne (H + -ionerne, protoner)<br />

vil vandre ud i elektrolytten<br />

2 H → 4 H + 4 e<br />

Anode (2)<br />

Elektronerne løber gennem det ydre elektriske<br />

kredsløb over til den anden elektrode (den kal des<br />

katoden). I cellens anden halvdel sendes iltmolekyler<br />

ind. De kan reagere med brintkernerne under<br />

optagelse af 2 elektroner pr. iltatom. Ved<br />

den ne delreaktion dannes vand<br />

+<br />

O + 4 H + 4 e 2 H O<br />

2<br />

2<br />

+ -<br />

- →<br />

Hvis man lægger de to reaktioner i cellen sammen,<br />

(2) og (3), bliver den samlede reaktion den<br />

velkendte, som kaldes bruttoreaktionen:<br />

2 H + O → 2 H O + energi<br />

2 2 2<br />

Elektronerne, der optages af ilten ved katoden,<br />

leveres fra anoden gennem det ydre elektriske<br />

kredsløb. Den elektriske strøm i kredsløbet bæres<br />

altså af elektroner i det ydre kredsløb og af ioner<br />

i det indre af cellen.<br />

Reaktionen mellem brint og ilt til vand er i sidste<br />

ende blot en udveksling af elektroner. Det smarte<br />

ved brændselscellen er nu, at man “tvinger” brint<br />

og ilt til at udveksle elektroner gennem det ydre<br />

kredsløb, hvor man kan indsætte sit apparat. Så<br />

kan det udnytte, at elektronerne har højere ener-<br />

2<br />

Katode (3)<br />

Brutto (4)<br />

Figur 15<br />

En brændselscelle forsynes<br />

med brint fra en urinpose,<br />

og cellen trækker<br />

en lille motor.<br />

Bogen leverer et passende<br />

gastryk. En almindelig<br />

plasticpose er ikke<br />

tæt nok til at holde på<br />

brinten.<br />

gi, når de frigives af brinten, end når de optages<br />

af ilten. I stedet for at få energien ud som varme,<br />

som ved forbrænding, kan det meste af den tappes<br />

som elektrisk energi.<br />

Kontrolleret forbrænding<br />

Ved normalt tryk og temperatur kan de to gasser,<br />

brint og ilt, udmærket eksistere side om side,<br />

men hvis en blanding af de to i forholdet 2:1<br />

antændes, forløber reaktionen overordentligt<br />

kraftigt - det er ikke for ingenting, at blandingen<br />

kaldes knaldgas. Når reaktionen mellem brint<br />

og ilt forløber frit, frigøres al energien i form<br />

af varme - og det er en proces, der er meget<br />

svær at kontrollere, når den først er sat i gang.<br />

Fidusen ved brændselsceller er også, at de to gasser<br />

holdes adskilt. Derved risikerer man ikke, at<br />

det hele pludselig løber løbsk for én. Men vigtigere<br />

er det nok, at processen i praksis foregår<br />

som to adskilte delprocesser. Derved kan man<br />

tappe energien direkte fra systemet i form af<br />

elektrisk strøm i stedet for at skulle omvejen med<br />

først at lave varme og dernæst omsætte denne til<br />

arbejde i en generator.<br />

Effektiviteten af cellen, nyttevirkningen eller den<br />

totale virknings grad, som den også kaldes, er<br />

defineret­som­forholdet­mellem­den­elektriskeenergi,<br />

man får ud af cellen og den varme, man<br />

15


16<br />

ville få ud, hvis brinten blot var blevet afbrændt.<br />

Virkningsgraden betegnes med η (eta), dvs.<br />

elektrisk energi ud<br />

η =<br />

brændselsenergi i forbrugt brint<br />

Den højst opnåelige virkningsgrad afhænger noget<br />

af temperaturen og lidt af trykket i omgivelserne.<br />

Ved 25 °C og 1 atmosfæres tryk kan 83%<br />

af brændselsenergien i princippet omdannes til<br />

elektricitet. I et traditionelt kraftværk kan det teoretiske<br />

maksimum være 65 %. Her afbrænder<br />

man først brændslet i kedlen, som producerer<br />

damp, der driver en turbine, som trækker en elgenerator<br />

(dynamo). Der er altså større rum for<br />

optimering af brændselscelleteknologien, netop<br />

fordi omdannelsen til elektricitet sker direkte.<br />

Miljømæssige fordele<br />

Den høje teoretiske virkningsgrad for brændsels<br />

celler åbner for et meget langsigtet per spektiv<br />

for en bæredygtig elforsyning uden brug<br />

af fossile brændsler ( kul, olie, gas ), som producerer<br />

drivhusgassen CO 2 . Man vil nemlig<br />

kunne gemme overskudsenergi fra solceller og<br />

vindmøller og andre elanlæg ved at bruge strømmen<br />

til spaltning af vand ved elektrolyse ( fi­gur­<br />

17 ). Det giver brint og ilt, som kan gem mes<br />

uden større tab i stedet for at gemme ener gien<br />

i et traditionelt genopladeligt batteri (akkumulator).<br />

Batterierne kan ikke så godt holde på<br />

ener gien, hvorimod brinten kan gemmes lige så<br />

længe man ønsker og derefter anvendes i en<br />

brændselscelle, når behovet melder sig.<br />

Sær ligt perspektiv er der i udvikling af rever -<br />

si b le celler, dvs. celler, der både kan køre som<br />

brændselsceller og som elektrolyseceller, se<br />

fi­gur­13.­­Når­der­er­overskud­af­elektricitet­isam<br />

fundets energisystem, producerer man brint<br />

Celle V<br />

A<br />

(5)<br />

Figur 17<br />

Et 2V solpanel driver en<br />

elektrolysecelle. Brint og<br />

ilt opsamles i de to cylindre<br />

og brinten gemmes,<br />

til der er behov for elektricitet.<br />

Bemærk, at der<br />

udvikles dobbelt så meget<br />

brint som ilt.<br />

Figur 16<br />

Diagram for undersøgelse<br />

af effektivitet af<br />

en brændselscelle ved<br />

forskellige belastninger.<br />

Først samles strømkredsen<br />

med en bestemt<br />

farve ledninger gennem<br />

hele kredsen, dernæst<br />

indsættes voltmetret<br />

pa rallelt med en anden<br />

farve ledninger (stiplet).<br />

Farveforskellene letter<br />

over blik ket. Man måler<br />

spæn dings for skel, strømstyrke,<br />

tid og brintforbrug.<br />

ved elektrolyse og gemmer brinten. Når der er<br />

under skud af elektricitet vender man processen<br />

i cellen, så den nu forbruger brint og producerer<br />

elek tricitet.<br />

Miljøhensyn har gjort, at man op gennem<br />

1990’ erne begyndte at anvende brændselsceller<br />

både i biler og på kraftværker på forsøgsbasis.<br />

Affaldet ved forbrændingen i en celle til brint<br />

er nemlig rent vand. Vanddamp er ganske vist<br />

også en drivhusgas, men den indgår i naturens<br />

vandkredsløb og “regner ned” igen. På kort<br />

sigt produceres brinten dog fx fra naturgas,<br />

hvor der dannes CO 2 som spildprodukt. Det<br />

må man så gemme. Eller man kan udnytte den<br />

miljøfordel, som den højere virkningsgrad giver<br />

i brændselscelletyper, der kan udnytte kulbrinter,<br />

såsom olie og benzin. Fordelen ved ren<br />

brint i brændselsceller, i forhold til kulbrinter, er<br />

“blot”, at der ikke dannes kuldioxid CO 2 .<br />

For alle brændsler gælder det, at det er klart, at<br />

jo højere virkningsgraden er, des bedre er det<br />

for miljøet, fordi man derved skal bruge mindre<br />

brændsel for at producere en given elektricitetsmængde<br />

eller et givet nyttigt arbej de. Men der<br />

er en anden vigtig miljøfordel ved at udnytte<br />

brændsler i en brændselscelle frem for ved en fri


forbrænding. En fri forbrænding foregår nemlig<br />

ved en så høj temperatur, at der i luften i og uden<br />

om forbrændingskammeret dannes kvælstof-ilter<br />

NO x ved reaktion mellem luftens ilt og kvælstof.<br />

Kvælstofilter­kaldes­også­nitrogenoxider. NO x<br />

er en fællesbetegnelse for N 2 O, NO, N 2 O 3 , NO 2 ,<br />

N 2 O 4 og N 2 O 5 . Flere af disse er både giftige og<br />

bidrager til drivhuseffekten. Det er fx for at hindre­kvælstofilter­i­ud­stødningen,­at­moderne­bilerhar<br />

påmonteret katalysatorer. I brændselscellen<br />

derimod­er­temperaturen­så­lav,­at­kvælstofilterikke<br />

dannes.<br />

Total virkningsgrad<br />

For at beregne energiindholdet i brinten, skal<br />

vi kende brændværdien H V pr. rumfang brint<br />

og måle det forbrugte brintrumfang V. Brændværdien<br />

kan slås op i en tabel. Den er 12 joule<br />

pr. milliliter (ved 25 °C og 1 atmosfæres tryk)<br />

ved­omdannelse­til­væske­(flydende­vand).­­Hvisder<br />

fx forbruges 5 mL brint, er energiindholdet<br />

60 J (12 J/mL · 5 mL = 60 J ). Alment fås brændselsenergien<br />

E brændsel som produktet af brændværdi<br />

og rumfang<br />

E = H ⋅V<br />

brændsel V<br />

(6)<br />

Produktet af spændingen U (i volt) over cellens<br />

poler og strømstyrken I (i ampere) gennem belastningen<br />

giver den elektriske effekt P (i watt =<br />

joule pr. sekund). Den elektriske energi E elektrisk<br />

(i­joule)­kan­så­findes­ved­at­gange­med­tidsforbruget<br />

t (i sekunder), så vi får<br />

E = P ⋅ t = U ⋅ I ⋅ t<br />

elektrisk<br />

(7)<br />

I­­figur­16­er­vist,­hvordan­man­måler.­Hvis­cellen<br />

fx leverer 0,5 A ved 0,8 V, er effekten 0,4 W<br />

(0,8 V · 0,5 A = 0,4 W = 0,4 J/s).<br />

Brændsel Øvre brændværdi<br />

Brint<br />

Benzin<br />

Naturgas<br />

Sprit (95%)<br />

kJ/g<br />

142,5<br />

46,0<br />

53,8<br />

28,2<br />

Nedre brændværdi<br />

kJ/g<br />

120,1<br />

42,7<br />

48,6<br />

25,3<br />

Temperatur<br />

°C<br />

0<br />

20<br />

25<br />

Tabel 5<br />

Brændværdien pr. rumfang<br />

afhænger af temperaturen,<br />

fordi gasser<br />

udvider sig, når temperaturen<br />

vokser. Her er en<br />

lille oversigt for brint. Værdierne<br />

er ved 1 atmo sfæres<br />

tryk. Brændværdien<br />

afhænger også af, om<br />

man med reg ner den<br />

varme, der fri gi ves, når<br />

vandet fortætter til flydende<br />

væske.<br />

Tabel 6<br />

Brændværdien pr. masse<br />

er uafhængig af temperaturen<br />

og kan bruges til at<br />

sammenligne forskellige<br />

brændsler. Brint har en<br />

meget større brændværdi<br />

pr. masse end alle andre<br />

almindelige brændsler.<br />

Der skal kun ca. en tredjedel<br />

til i forhold til benzin.<br />

Til gengæld må brinten<br />

opbevares i tryktanke for<br />

ikke at fylde for meget,<br />

eller som såkaldte metalhydrider,<br />

der endnu er under<br />

udvikling.<br />

Massefylde<br />

densitet, 20°C<br />

g/L<br />

0,084<br />

720<br />

0,747<br />

810<br />

Øvre brændværdi<br />

omdannelse til flydende vand<br />

J/mL<br />

12,75<br />

11,88<br />

11,68<br />

Nedre brændværdi<br />

omdannelse til vanddamp<br />

J/mL<br />

10,79<br />

10,05<br />

9,88<br />

Hvis den gør det i 60 sekunder, giver det 24 J<br />

(0,4 J/s · 60 s = 24 J ). Dette skal sættes i<br />

for hold til energiindholdet i det rumfang brint,<br />

som brænd selscellen forbruger. I eksemplet kan<br />

vi tæn ke os et brintforbrug på 5 mL som ovenfor<br />

og får så virkningsgraden 24 J/60 J = 40 %.<br />

Brændselscellens totale virkningsgrad η, bliver<br />

dermed ifølge (5)<br />

E U ⋅ I ⋅ t<br />

elektrisk<br />

η = =<br />

E H ⋅V<br />

brændsel V<br />

(8)<br />

Det teoretiske maksimum er 83 %, hvis slutproduktet<br />

er væske og 95 % hvis det er damp.<br />

Hvis forholdet i (8) fx er 0,52 betyder det, at<br />

virkningsgraden er 52%. Hvis virkningsgraden<br />

er meget mindre end maksimum, kan det skyldes<br />

indre modstand i brændselscellen. Det nedsætter<br />

spændingen over cellens poler, som er den, der<br />

leveres til det ydre kredsløb.<br />

For at mindske den indre modstand i større<br />

anlæg søger man at pakke brændselscellestakke<br />

på snedig vis, så strømvejene i cellernes indre<br />

og mellem de enkelte celler bliver så korte som<br />

muligt.<br />

Hvordan gøres elektrolytten tynd, så den indre<br />

modstand nedsættes? Hvordan bringes gaskanaler<br />

og elektroder i god kontakt? Hvilken<br />

overflade­behand­ling­skal­elektroderne­have­forat<br />

katalysere processerne bedst? Hvordan pakkes<br />

lagene, så strømvejen gennem elektroderne<br />

bliver mindst mulig? Hvordan pakkes og hvilke<br />

materialer skal vælges, så varme ledes bort (til<br />

eventuel udnyttelse)?<br />

17


18<br />

Virkningsgrad [ % ]<br />

Det har fx vist sig at have størst virkning at<br />

køle den elektrode, hvor der ikke udvikles vand.<br />

Da Kyndby elværk lavede forsøg med kommercielle<br />

celler (dvs. celler, der handles frit på<br />

markedet) måtte de ikke åbne dem. Vi kender<br />

kun RISØ-Topsøe’s teknik i nogen detalje.<br />

Indre modstand<br />

Figur 19 viser et sæt målinger på en PEM-celle.<br />

Man ser at spændingen ved små belastninger<br />

falder stærkt med øget belastning (øget strømstyrke).­Derefter­flader­spændingskurven­ud,­såpolspændingen,<br />

dvs. spændingen over cellens<br />

poler, falder langsommere ved større belastning.<br />

For praktiske anvendelser må vi have en strøm<br />

af en vis størrelse, og her kan vi beskrive cellens<br />

opførsel ved en lineær model. Vi indlæg ger en<br />

ret linie, der beskriver tenden sen i spændingsfaldet<br />

uden at tage hensyn til det første stejle<br />

stykke af kurven. Vi kan så beskrive cellens opførsel<br />

ved en lineær model for polspændingen<br />

U:<br />

Spænding [ V ]<br />

U = U − R ⋅ I<br />

0 i<br />

1,0<br />

0,8<br />

0,6<br />

0,4<br />

0,2<br />

0,0<br />

Temperatur [ °C ]<br />

Cellens spænding [ V ]<br />

Cellens effektivitet η [ 1 = 100% ]<br />

Effekt [ W ]<br />

Figur 18<br />

Den maksimale virk ningsgrad<br />

af en brænd selscelle<br />

til brint aftager med voksende<br />

tempera tur (Gibbsvirknings<br />

grad, blå kurve).<br />

Den maksimale virkningsgrad<br />

af et traditionelt<br />

kraft værk vokser med<br />

temperaturen (Carnotvirk<br />

ningsgrad, rød kurve).<br />

De to virkningsgrader uddybes<br />

på hjemmesiden.<br />

Kombineres en brændsels<br />

cel le med en gas turbine,<br />

der udnytter varme<br />

og tryk i udstød ningsgasserne,<br />

kan det i nogle<br />

tilfælde betale sig at køre<br />

cellen ved højere temperatur,<br />

selv om Gibbsvirknings<br />

graden her er<br />

lavere, se figur 23b.<br />

Figur19 a, b<br />

a) tv. Målinger på 1 cm 2<br />

brænd selscelle ved forskellige<br />

belastninger<br />

(IRD, Svendborg). Grafen<br />

for spændingen kan opfattes<br />

som sammensat af<br />

to linie stykker med hver<br />

sin hældning.<br />

b) th. Diagram, der kan<br />

bruges som model for<br />

cellens opførsel ved middelstor<br />

belastning.<br />

0,00<br />

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4<br />

Strømstyrke [ A ]<br />

(9)<br />

0,70<br />

0,56<br />

0,42<br />

0,28<br />

0,14<br />

Effekt [ W ]<br />

hvor I er strømstyrken. U 0 er hvilespændin gen,<br />

dvs. liniens skæring med y-aksen, der hvor<br />

I = 0 A og cellen “hviler”. Sammenlignes med<br />

lig nin gen for en ret linie, y = b + ax, kan R i<br />

fortolkes som den indre modstand i elektrolytten<br />

og­findes­ud­fra­liniens­hældning.­­<br />

Ved­hjælp­af­den­stiplede­linje­i­figur­19a­bestemmer<br />

vi hæld ningen på den sorte linie til<br />

(0,47 V - 0,83 V) / 1,4 A = – 0,26 V/A, dvs.<br />

R i = 0,26 Ω. Den indre modstand i cellen er<br />

cirka 0,3 ohm ved middelstor belastning.<br />

Ved U­=­0­V­finder­vi­cellens­maksimale strømstyrke,<br />

nemlig I max = U 0 / R i . Her ville liniens<br />

tænkte forlængelse til højre skære x-aksen. Vi<br />

får I max = 0,83 V / 0,26 Ω = 3,2 A, som er den<br />

maksimale strømstyrke, denne celle kan levere.<br />

HJÆLPEBRIK<br />

Sammenlign formlen U = U − R ⋅ I<br />

0 i<br />

med formlen y = b + ax. Her svarer y til<br />

polspændingen U, mens x svarer til strømstyrken<br />

I. Konstanten b svarer til skærin<br />

gen U0 med y­aksen og konstanten a<br />

sva rer til hældningen ­Ri .<br />

Skæringen Imax med x-aksen findes ved at<br />

sætte y = 0 og løse for x, dvs.<br />

0 = U − R ⋅ I<br />

R ⋅ I = U<br />

-<br />

I<br />

0 i<br />

i max 0<br />

max<br />

U0<br />

=<br />

R<br />

i<br />

U 0<br />

max<br />

⇔<br />

⇔<br />

Ri<br />

- R i · I<br />

U +


HJÆLPEBRIK Liniens hældning<br />

Den rette linie har ligningen y = ax + b, hvor konstanten<br />

a kaldes hældningen. Konstanten b bestemmer liniens<br />

skæring med y­aksen, idet y = b for x = 0. Dvs. b kan<br />

aflæses di rek te fra grafen. Det kan man til gengæld ikke<br />

gøre med konstanten a. Derfor gør man følgende:<br />

Man markerer og aflæser koordinaterne til to frit<br />

valgte punkter (x 1 , y 1 ) og (x 2 , y 2 ) på linien, se figur<br />

19c. Hældningen a beregnes som forholdet mellem<br />

ændringen i y­værdi og ændringen i x­værdi<br />

a<br />

y 2<br />

y 1<br />

=<br />

y 2 - y 1<br />

y − y<br />

x − x<br />

2 1<br />

2 1<br />

x<br />

x 1<br />

x 2 - x 1<br />

x<br />

x 2<br />

a > 0<br />

BOREPLATFORM Polarisationsmodstand<br />

Op til ca. 0,03 A er kurven i figur 19a stejlere end ved<br />

større strømstyrker. Indlægges en ret linie som tendens<br />

for det stejle stykke, finder man, at linien svarer til en<br />

indre modstand på ca. 2,4 Ω. Det er 2,1 Ω mere end<br />

de 0,3 Ω ved større belastning. Forskellen på 2,1 Ω<br />

fortolkes som en polarisationsmodstand R p ved elektroderne.<br />

Polarisationsmodstanden tilskrives tab i selve<br />

de elektrokemiske reaktioner i grænsefladerne mellem<br />

elektroder og elektrolyt. Fx tab ved iondannelse –<br />

“polarisation”. Det er i nedbringelse af polarisationsmodstanden,<br />

at de store fabrikationshemmeligheder i<br />

skrivende stund ligger.<br />

Den indre modstand R i består altså af to bidrag R i<br />

= R e + R p . Det faste bidrag R e = 0,3 Ω opfattes<br />

som en modstand inde i elektrolytten og kaldes elektrolytmodstanden.<br />

Denne modstand er nogenlunde<br />

kon stant, mens R p = 2,1 Ω forsvinder ved større be­<br />

Figur19 c, d<br />

c) Linie med positiv<br />

hældning.<br />

d) Linie med negativ<br />

hældning.<br />

Denne formel beviser man i matematik (huske regel: y<br />

skal stå oppe på brøkstregen ‘fordi y­aksen peger opad<br />

i koordinatsystemet’). Hvis hældningen fx er ­ 0,2 V/A,<br />

betyder det, at spændingen (volt) falder med 0,2 V når<br />

strømstyrken (ampere) forøges med 1 A.<br />

Bemærk, at det er lige meget, om det er punkt 1 eller<br />

2, der står forrest i formlen. Prøv med et eksempel! I<br />

princippet er det også lige meget, hvor på linien man<br />

vælger punkterne. Men i praksis gælder, at jo længere<br />

fra hinanden man vælger dem, jo mindre rolle spiller<br />

unøjagtigheden i aflæsningen. Bemærk også, at hvis<br />

man er smart at vælge “pæne” x­værdier, må man ikke<br />

samtidig forvente pæne y­værdier. Hældningen kaldes<br />

også stigningstallet eller hældningskoefficienten.<br />

y 1<br />

y 2<br />

x<br />

x 1<br />

x 2 - x 1<br />

x<br />

x 2<br />

a < 0<br />

lastning. Den konstante modstand R e tilskrives almindelige<br />

ledningstab i elektrolytten. Fx tab ved ionernes<br />

sammenstød med molekylerne i elektrolytten.<br />

Ved større belastning falder polarisationsmodstanden<br />

meget, så det mest er modstanden i elektrolytten, der<br />

har betydning. Man kunne tro, at polarisationsmodstanden<br />

ikke havde så stor praktisk betydning, fordi<br />

den kun er til stede ved små belastninger, som ikke<br />

har praktisk anvendelse. Men desværre. På grund af<br />

det stejle fald i spændingen på det venstre stykke<br />

af kurven, vil hvilespændingen U 0 i modellen (9)<br />

ligge væsentligt lavere end det punkt, hvor den målte<br />

kurve starter på y­aksen. Polarisationsmodstanden<br />

sænker mo dellens skæring med y­aksen. Og det er<br />

alvorligt, fordi modellen beskriver det praktisk anvendelige<br />

område. En lavere spænding her betyder en<br />

lavere virkningsgrad og dermed en dårligere udnyttelse<br />

af brændslet.<br />

19


20<br />

Maksimal effekt<br />

Den elektriske effekt man får ud af cellen afhæn<br />

ger af hvordan man belaster den. Nu mel der<br />

spørgsmålet sig om, hvor cellen giver størst effekt.<br />

Man kan måske gætte, at det må være et<br />

eller andet sted, hvor hverken spændingen eller<br />

strømstyrken er for lille. For der er ingen effekt<br />

i at levere en spænding uden strømstyrke og heller<br />

ikke nogen effekt i at trække en strømstyrke<br />

uden spændingsforskel. Effekten P, som måles<br />

i watt, er spændingsforskellen U, som måles i<br />

volt, gange strømstyrken I, som måles i ampere.<br />

Så effekten må være størst, når dette produkt er<br />

størst. Ved at gange polspændingen U i (9) med<br />

strømstyrken I­finder­vi­effekten­P<br />

2<br />

P = U ⋅ I = U ⋅ I − R ⋅ I<br />

0 i<br />

Effekten afhænger af strømstyrken, som vist på<br />

kurven­figur­20.­­Kurven­kaldes­en­pa ra bel.<br />

Kurven er symmetrisk mellem sine to nul punkter,<br />

og topper i I top = ½ I max , hvor spæn din gen<br />

er U top = ½ U 0 .<br />

Med­tallene­fra­linien­i­figur­19a­får­vi­<br />

I top = ½ ·3,2 A = 1,6 A og<br />

U top = ½ ·0,83 V = 0,415 V ,<br />

som giver den maksimale effekt<br />

P = 0,415 V ·1,6 A = 0,66 W.<br />

Toppunktet for effekten ligger altså lidt længere<br />

til­højre­i­figur­19a.­Bemærk­også­kurven­for­η ,<br />

fx betyder η = 0,5 at virkningsgraden er 50 %.<br />

U 0<br />

U top =<br />

½ U 0<br />

U p<br />

I top = ½ I max<br />

I max<br />

(10)<br />

P<br />

P max<br />

I<br />

Figur 20<br />

Effektivitet og effekt.<br />

Effektiviteten af brændsels<br />

cellen falder ligesom<br />

polspændingen med voksende<br />

belastning (strømstyrke),<br />

se også figur 19a.<br />

Effekten vokser til en<br />

mak simal værdi og aftager<br />

igen (rød kurve).<br />

Kompromis mellem effekt og<br />

virk ningsgrad<br />

Det viser sig, at virkningsgraden er større, jo<br />

større­polspænding­cellen­har,­se­figur­19a.­­Vedmaksimal<br />

effekt så vi, at polspændingen kun var<br />

det halve af hvile spæn dingen.<br />

Det betyder desværre, at virk ningsgraden ved<br />

maksimal effekt højst kan blive halvt så stor som<br />

det teoretiske maksimum på 83%, altså cirka<br />

41,5%. Dvs. at 41,5% af brændværdien kan leveres<br />

som elektricitet ved maksimal effekt mens<br />

resten, 58,5% leveres som varme. Der står cirka,<br />

fordi den lineære sammenhæng (9) er en<br />

tilnærmet model.<br />

Man kan køre med en større virkningsgrad, hvis<br />

man belaster cellen mindre, dvs. trækker en mindre<br />

strømstyrke og dermed opretholder en større<br />

polspænding. Taler vi om elværker vil man også<br />

ønske overkapacitet for at have større forsynings<br />

sikkerhed.<br />

Nogle gange er varmebehovet dog stort, og man<br />

er så glad for “spild”varmen og er måske ikke<br />

så interesseret i høj virkningsgrad for elektricitet.<br />

Fx i husstandsanlæg der kan erstatte olie-<br />

eller gasfyr. Ved anvendelse i biler vil plads- og<br />

vægthensyn gøre, at man under kraftig acceleration<br />

må regne med at skulle operere i nærheden<br />

af maksimal effekt. Her vil der så være en del<br />

spildvarme.


Elektrolyse<br />

I elektrolysecellen spaltes vand, og der dannes<br />

brint under forbrug af elektricitet ifølge den omvendte<br />

reaktion af (4)<br />

H<br />

2 H O + elektricitet → 2 H + O<br />

2 2 2<br />

For elektrolysecellen er der tale om produktion<br />

af brint og forbrug af elektrisk energi, så vi definerer­elektrolysecellens<br />

totale virkningsgrad η<br />

som<br />

2<br />

energiindhold i produceret brint<br />

η = =<br />

elektrisk energi forbrugt<br />

Læg mærke til, at det blot er det omvendte<br />

forhold af virkningsgraden (8) for en brændselscelle.<br />

I elektrolysecellen omsættes jo elektrisk<br />

energi til brændselsenergi, omvendt af<br />

brændselscellen.<br />

-<br />

-<br />

-<br />

+<br />

H<br />

H +<br />

+<br />

-<br />

-<br />

H ⋅V<br />

V<br />

U ⋅ I ⋅ t<br />

O 2<br />

H O<br />

2<br />

(11)<br />

(12)<br />

H 2 O<br />

H 2 O<br />

H 2<br />

H 2<br />

Figur 21a<br />

Elektrolysecelle af PEMtype.<br />

Den omvendte proces<br />

af figur 14. En elek-<br />

trisk spænding på et par<br />

volt lægges over elek troderne,<br />

og vandet spal tes<br />

i brint og ilt. Elektrolysen<br />

hjælpes ved at platinkornene<br />

på elek trodernes<br />

kultæppe virker som katalysatorer<br />

for processen.<br />

H + ­ioner leder strømmen i<br />

elektrolytten.<br />

Figur 22<br />

Eksperimentel påvisning<br />

af Faradays love: Den udviklede<br />

brintmængde er<br />

proportional med tid<br />

(øverst) og strømstyrke<br />

(nederst). Ved elek trolyse<br />

af godt 2 liter vand fås<br />

brint med en brændselsenergi<br />

som 1 liter benzin.<br />

e -<br />

O 2<br />

Katode Anode<br />

OH -<br />

− −<br />

4H O + 4e → 4OH + 2H<br />

2 2<br />

OH -<br />

OH -<br />

O 2<br />

H 2 O<br />

e -<br />

Figur 21b<br />

Klassisk elektrolyse­apparat. Her hjælpes pro cessen<br />

ved tilføjelse af ioner til vandet, fx en opløsning af<br />

NaOH, hvor OH ­ ­ioner leder strøm men i vandet. Gasserne<br />

opsamles i reagensglas. Blandingen er eksplosionsfarlig<br />

(knaldgas). Pas på ikke at bytte om på<br />

ledningerne, mens der produceres gas. Princippet i<br />

en brændselscelle blev opdaget efter elek trolyse og<br />

forklaret af William Grove allerede i 1839.<br />

Volumen [ mL ]<br />

Volumen [ mL ]<br />

e -<br />

− −<br />

4OH → 2H O + O + 4e<br />

2 2<br />

Brint ved elektrolyse, I = 300 mA<br />

Tid [ s ]<br />

Brint ved elektrolyse, t = 120 s<br />

Strømstyrke [ mA ]<br />

+<br />

-<br />

e -<br />

21


22<br />

Lidt historie<br />

Selve ideen i brændselsceller er næsten lige så<br />

gammelkendt som elektriciteten. Allerede i 1839<br />

observerede fysikeren William Grove, at når han<br />

havde elektrolyseret en opløsning af fortyndet<br />

svovlsyre med platinelektroder, kunne han måle<br />

en lille elektrisk strøm, efter at han havde koblet<br />

sin strømkilde fra. Ved den elektrolyse, som<br />

han selv havde sat i gang, udviklede han ilt og<br />

brint ved en spaltning af vand. En ganske lille<br />

mængde af de to gasser sad tilbage på hver sin<br />

elektrode efter forsøgets afslutning, og det, der<br />

forårsagede den elektriske strøm var, at iltmolekylet<br />

spaltedes under dannelse af to iltioner (der<br />

straks reagerede videre med syren i opløsningen<br />

under dannelse af vand) og brintmolekylet spaltedes<br />

under dannelse af to brintioner.<br />

Der gik lang tid, før nogen prøvede at lave reaktionen<br />

under så kontrollerede omstændigheder,<br />

at energien kunne udnyttes i stedet for at lave<br />

et ordentligt knald, som den gør ved antændelse<br />

af knaldgas. Adskillige forsøg strandede på tekniske<br />

problemer, og først da en englænder ved<br />

navn F. T. Bacon forsøgte sig med en celle,<br />

der som elektrolyt anvendte kaliumhydroxid i<br />

vandig opløsning, begyndte der at komme skred<br />

i den teknologiske udvikling. Hans arbejdstemperatur<br />

var 200 grader, og han tilførte sine gasser,<br />

brint og atmosfærisk luft, under et tryk på<br />

45 atmosfære.<br />

Det var dog rumforskningen, der for alvor gav<br />

brændselscellerne deres gennembrud. På rejse i<br />

rummet stilles der et væsentligt krav til rakettens<br />

drivmidler: Brændslet må ikke veje for meget<br />

i forhold til den energimængde, som det yder<br />

- for det koster også energi at transportere det<br />

nødvendige brændsel med sig. Brint har et højt<br />

energiindhold pr. kilogram, se tabel 6. Når man<br />

altså alligevel slæber en masse brint med til<br />

raketten, er det praktisk at bruge lidt af det til<br />

elproduktion i brændselsceller. Så kan man også<br />

drikke affaldet! Faktisk er det ved rumrejser<br />

sådan i dag, at den producerede vandmængde fra<br />

elsystemet indgår i “bagagen” som brugsvand<br />

for astronauterne – dermed sparer man nog le<br />

kilogram i oppakningen! I øvrigt må brændslet<br />

heller ikke forurene verdensrummet mere end<br />

højst nødvendigt. Dette indfries på bedste vis af<br />

brint, der ved forbrænding med ilt som eneste<br />

spildprodukt har vand.<br />

Forskning og teknologisk udvikling<br />

Forskningen i brændselsceller til dækning af<br />

civile behov lå stille nogen tid, men især i<br />

1990’erne blev den taget op igen - denne gang<br />

på grund af det stigende behov for energi og den<br />

voksende bevidsthed om forureningstruslen fra<br />

de mere traditionelle energiteknologier.<br />

For bilers vedkommende kom der gang i udviklingen<br />

omkring starten af det nye årtusind.<br />

Desværre er konstruktionen indtil videre dyr.<br />

Først og fremmest fordi teknologien ikke er<br />

modnet endnu, men også fordi cellestak og<br />

elmotor er to enheder, mens benzinmotoren


Figur 23a<br />

Mange bilfirmaer tilbyder<br />

allerede i dag biler med<br />

brændselsceller, hvor det<br />

er lykkedes at pakke det<br />

hele sammen under motorhjelmen,<br />

så bilen udefra<br />

ikke kan skelnes fra<br />

benzindrevne. Sådanne<br />

biler må betegnes som<br />

“overgangsformer”.<br />

Her ses til afprøvning<br />

en cellestak fra et dansk<br />

udviklingsfirma, IRD Fuel<br />

Cells A/S, Svendborg.<br />

Cellestakken er den sorte<br />

kasse midt i højre side.<br />

Resten er måleudstyr i<br />

bagagerummet på en<br />

Fi at.<br />

er én enhed. Til gengæld kan bilens øvrige<br />

kraftoverførsel forenkles betydeligt med “kørmed­ledning”­princippet­(drive­by­wire,­se­figur­<br />

34c). Elmotorer kan sættes helt ind i de trækkende<br />

hjul, og effekten fra cellerne overføres så<br />

med ledninger frem til hjulene i stedet for med<br />

mekaniske overføringsprincipper som tandhjulsgear<br />

og differentiale. Det giver en besparelse,<br />

som sammen med de sparede brændselsudgifter<br />

trækker den rigtige vej. Princippet er til dels<br />

kendt fra moderne tog, hvor der dog er gearing.<br />

Og måske vil fremtiden også tegne sig lysere<br />

for brændselsceller i biler af andre grunde.<br />

Miljøhensyn bliver mere og mere afgørende, og<br />

allerede­nu­kender­vi­i­Danmark­og­flere­andrelande<br />

til miljøafgifter, der skal regulere forbruget<br />

hen imod mere miljøvenlige energiteknologier.<br />

Så hvem ved?<br />

Figur 23b<br />

Verdens første 220 kW<br />

kraftvarmeværk med<br />

kombineret brændselscelle­gasturbine,Siemens­Westinghouse.<br />

Brændselscellerne befinder<br />

sig i den hvide<br />

tryktank, mens gasturbinen<br />

ligger skult i den<br />

forreste del. I 2003 var<br />

der stadig problemer med<br />

konstruktionen.<br />

Sønderjyllands Højspændingsværk har i samarbejde<br />

med Naturgas Syd haft et 200 kW anlæg<br />

med fosforsyrebrændselsceller (PAFC) kø ren de<br />

på forsøgsbasis i Toftlund. Anlægget pro du cerede<br />

både elektricitet og varme. Virk ningsgraden<br />

startede på 42 % el og faldt efterhånden til 36 %.<br />

Man sendte el ud på det offentlige net og varme<br />

ind i fjernvarmenettet, idet man var kob let på et<br />

kulfyret fjernvarmeanlæg.<br />

Anlægget fungerede også som nødstrømsanlæg<br />

for fjernvarmeanlægget og kunne producere<br />

tilstrækkelig effekt til at trække pumperne i<br />

tilfælde af strømsvigt fra el-nettet. Faktisk er<br />

anvendelse som nødstrømsanlæg en lovende<br />

niche for brændselscelleanlæg. Cellerne og vekselretteren<br />

(konverteren, omsætter fra jævnstrøm<br />

til vekselstrøm) fungerede fantastisk godt på<br />

Toftlund-anlægget, men der blev med tiden<br />

problemer med hjælpegrejet (små plasticpumper,<br />

tærende rør). Tilsvarende har Kyndbyværket<br />

haft opstillet et anlæg, der benyttede sig af celler,<br />

der som elektrolyt havde smeltet carbonat<br />

(MCFC). Anlægget kunne give en total effekt<br />

på 7 kW. Det er ikke meget - men driften gav<br />

værdifulde erfaringer, der på længere sigt kan<br />

omsættes i en storskalaproduktion.<br />

Siden 1989 har man i den danske energiforskning<br />

satset mest på fastoxidbrændselscellen,<br />

SOFC. For det første menes denne brændselscelle<br />

at have det største potentiale til stationær<br />

elproduktion, og for det andet er det den<br />

23


24<br />

brændsels celle type, der på daværende tidspunkt<br />

var mindst udviklet og derfor åbnede størst mulighed<br />

for, at Danmark kunne omsætte forskningen<br />

i produktion på længere sigt. I 2003 vedtog<br />

man også at satse på PEM-celler.<br />

I 1995 opnåede man på RISØ at bygge en<br />

70-celle stak af SOFC-celler, der var konstrueret<br />

på en sådan måde, at cellerne var fordelt i 7<br />

stakke med 10 i hver. De var sammensat på en<br />

måde,­så­man­kunne­koble­én­eller­flere­stakkefra<br />

i til fælde af problemer. Kun de 50 celler<br />

kunne, da det kom til stykket, kobles til en stak.<br />

Til gengæld var maksimumeffekten fra denne<br />

stak 507 watt, hvilket man anså som tilfreds stillende,<br />

idet man opererede med et oprindeligt<br />

mål på 500 watt for hele stakken. Efter testen<br />

Figur 24a<br />

Model af pakketeknik i<br />

ældre RISØ­brændselscellestak<br />

(SOFC­type).<br />

Brint og ilt (luft) tilføres<br />

i lamel agtige strukturer,<br />

der kryd ser hinanden med<br />

elektrolytten imel lem. Luft<br />

kan så tilføres forfra (blå<br />

slange) til alle celler på<br />

én gang, mens brændsel<br />

tilføres fra siden (grøn<br />

slange).<br />

blev de enkelte dele undersøgt meget grundigt.<br />

Det viste sig, at celleforbindelsespladen krummer<br />

under driften. Det giver utætheder, så der<br />

slipper brint ind til katoden og luft ind til anoden.<br />

Det betyder, at brinten brænder i stedet<br />

for at indgå i den katalytiske reaktion ved elektroden.<br />

Der skulle altså forskes en del i forbedring af<br />

denne plades stabilitet, ligesom der lå et arbejde<br />

i at forske yderligere i tætningsteknikken for<br />

resten af cellen. I november 2001 kunne man<br />

starte forsøg med masseproduktion af en ny type<br />

celler­i­et­præpilotanlæg­i­samarbejde­med­firmaet<br />

Haldor Topsøe. Der opskaleres fra produktion<br />

pr. håndkraft. Man bruger sprøjterobotter,<br />

der pålægger elektroder og elektrolyt lagvis.<br />

Ved udgangen af 2002 lykkedes det at nå op<br />

på 400 celler om ugen. Søren Linderoth, Risø,<br />

skønnede i 2002 at de første handelsmæssigt<br />

anvendelige SOFC-anlæg vil være klar omkring<br />

2010. Til den tid kan det føre til mange højteknologiske<br />

arbejdspladser i Danmark, fordi Haldor<br />

Topsøe A/S kan forvente at blive en central<br />

aktør i den europæiske SOFC-produktion.<br />

Fremtid<br />

På langt sigt kan man forestille sig en bære dygtig<br />

elforsyning, uden brug af fossile brændsler,<br />

ved at kombinere brændselscelle anlæg med<br />

vindmøller og solceller. Når det blæser kan møllerne<br />

skaffe strøm, når det er lyst kan solcellerne<br />

levere, – og laves der overskudsstrøm i<br />

perioder, kan den bruges til elektrolyse af vand,<br />

hvorved man kan oparbejde en reserve af brint<br />

til vindstille og mørke perioder.<br />

På lidt kortere sigt kan man forestille sig opvarm<br />

ning af boliger med naturgas ved brændsels<br />

celler. Et 5 kW-anlæg, der kan levere den<br />

nød ven dige mængde varme og elektricitet til en<br />

almindelig husstand, vil fylde ca. det samme<br />

som et almindeligt fyr gør i dag. Den miljømæs<br />

sige gevinst er stor – ikke mindst fordi<br />

brændselsceller som tidligere nævnt ikke producerer<br />

NO x -gasser eller slipper svovl ud i<br />

nævneværdigt omfang.


+3 V<br />

+2 V<br />

+1 V<br />

0 V<br />

Luft<br />

Elektrisk<br />

strøm<br />

Elektrisk<br />

strøm<br />

BOREPLATFORM Lagring af brint<br />

Luftelektrode<br />

(porøs katode)<br />

Elektrolyt<br />

(gastæt)<br />

Brændselselektrode<br />

(porøs anode)<br />

Celleforbindelse<br />

(elektronleder,<br />

ion-isolator, gastæt)<br />

Brændsel<br />

På langt sigt må man forestille sig, at man har udvik let<br />

højeffektive solceller og brænd sels celler til brint. Elektrici<br />

tets overskud bruges til brintproduktion, som blandt<br />

andet­anvendes­i­transportsektoren.­De­fleste­miljøproblemer<br />

ved ener gi produktion og -forbrug er derved løst.<br />

Men et problem er tilbage: Brinten skal opbevares på en<br />

form, der ikke giver eksplosionsfare. Det kan gøres ved at<br />

gemme den inden i metaller! Visse metaller, fx palladium,<br />

har nemlig den egenskab, at de kan optage utrolig meget<br />

brint. Så meget, at der kan være op til et brintatom pr.<br />

metalatom. Og det betyder at brinten fra at være en gas<br />

ved atmosfæretryk bliver “stuvet sammen”, som om den<br />

selv var frosset, så den kun fylder en tusindedel af, hvad<br />

den fylder i gasform. Der dannes et metalhydrid. Der<br />

forskes­allerede­i­dette.­Man­er­nødt­til­at­finde­et­andet­<br />

Figur 24b<br />

Detalje, der viser pakningen<br />

af lagene i 3 celler i<br />

serieforbindelse. Cellerne<br />

produceres i dag i ca. 12<br />

cm x 12 cm og man eksperimenterer<br />

med andre<br />

udforminger af koblingen<br />

mellem cellerne. De kommercielle<br />

celler (MCFC),<br />

som blev afprøvet på<br />

Kyndbyværket, måtte<br />

man ikke få lov at se indven<br />

dig. En stor del af fabrikationshemmelighederne<br />

knytter sig til elektrodernes<br />

katalytiske overflader.<br />

Hvor de næste skridt tages er svært at sige, bilindustrien<br />

eller kraftværkssektoren. Mange bilfabrikker<br />

har prototyper klar, men der er også<br />

kraft anlæg til salg. Begge dele er dog indtil videre<br />

alt for dyre. Følg med på nettet. I første<br />

omgang vil udviklingen måske drives frem<br />

af niche markeder såsom bærbar elektronik og<br />

de omtalte nødstrøms anlæg. Og anlæg i havnelig<br />

gende skibe, hvor elproduktionen kan ske<br />

lydløst i stedet for i ge neratorer drevet af de<br />

noget larmende skibsmotorer.<br />

På kort sigt vil jeg foreslå, at man i Danmark<br />

laver forsøg med reversible elektrolyse/brændselscelleanlæg,<br />

der kan fungere som stødpudeanlæg<br />

for den vekslende elproduktion fra vores<br />

vindmøller; strøm som vi nogen gange må sælge<br />

alt for billigt til udlandet. På endnu kortere sigt<br />

kunne man forsøge sig med reversible anlæg,<br />

der føder gas ind i naturgasnettet, når der er<br />

eloverskud og gasdrevet elektricitet ind i elnettet,<br />

når der er elunderskud. Transportsektoren<br />

kan eventuelt kobles på med brintgasbusser,<br />

sådan som man er i færd med i Malmø i Sverige<br />

og Reykjavik på Island.<br />

materiale end palladium, da det er lige så dyrt som guld.<br />

Yttrium kan bruges, men det er næppe heller billigt. I 2001<br />

begyndte et større forskningsprojekt støttet af Videnskabsministeriets<br />

program “Større Tværgående Forskergrupper”.<br />

Man har målt på magnesium og aluminium (som ikke er<br />

dyre) og vil også teste nye materialer, som aldrig før er<br />

blevet sat i forbindelse med brintlagring. Deltagerne er<br />

Risø, Aarhus Universiet, DTU, Haldor Topsøe A/S, IRD<br />

Fuel Cells og Danfoss A/S. I 2003 godkendte det amerikanske<br />

transportministerium en tank fra ChevronTexaco<br />

baseret på titanpulver. Tanken koster ca. 55.000 kroner pr.<br />

kg lagerkapacitet. En brintbil kører ca. 100 kilometer pr.<br />

kg brint. Bilindustrien mener at rækkevidden skal være<br />

minimum 500 km for en anvendelig bil. Også her er der<br />

brug for mere forskning.<br />

25


26<br />

Opgaver<br />

201<br />

En brændselscelle kobles til en ydre belastning (motor eller<br />

lignende).<br />

a. Hvilke ladede partikler bærer strømmen gennem det ydre<br />

kredsløb?<br />

b. Gennem elektrolyttens indre?<br />

BRÆNDSELSCELLER<br />

202<br />

En brændselscelle leverede 208 mA ved 0,695 V i 180 s under<br />

et forbrug på 5,7 mL brint.<br />

a. Beregn effekten.<br />

b. Beregn virkningsgraden.<br />

203<br />

Gør rede for, at delreaktionerne ved de to elektroder i det klassiske­elektrolyseapparat­figur­21b­som­bruttoreaktion­giverspaltning<br />

af vand i brint og ilt.<br />

204<br />

Ved elektrolyse i 120 s ved 1,8 V og 500 mA udvikledes 4,5<br />

mL brint.<br />

Beregn virkningsgraden.<br />

205<br />

Brændselscellen­i­figur­15­blev­prøvet­ved­to­forskellige­belastninger.<br />

Ved en belastning på 0,5 ohm leverede den 0,59 V<br />

og 707 mA i 52,72 sekunder under et forbrug på 5,0 mL brint.<br />

Figur 25a<br />

En ubåd, klasse 214 med<br />

PEM­celler fra Siemens.<br />

Cellerne befinder sig i ‘skabene’<br />

midt i båden (grå).<br />

Ved en belastning på 2,0 ohm leverede den 0,68 V og 300 mA<br />

i 76,39 sekunder under et forbrug på 3,0 mL.<br />

a. Beregn effekten og virkningsgraden ved de to belastninger.<br />

b. Ved hvilken af de to belastninger udnyttes brændselsenergien<br />

bedst?<br />

206<br />

Samme målinger som i opgave 205. Som model for cellens<br />

opførsel vil vi nu benytte en ret linie (9).<br />

a. Indtegn de to målesæt for strøm og spænding i et (I, U) -<br />

koordinatsystem på mm-papir.<br />

b. Tegn den rette linie gennem de to målepunkter.<br />

c. Hvor stor er hvilespændingen?<br />

d. Find liniens hældning. Hvor stor er den indre modstand?<br />

(Husk at omregne mA til A).<br />

e. Hvor stor en strømstyrke vil cellen kunne levere, hvis den<br />

ellers kan tåle det?<br />

207<br />

Lidt svær! Samme celle som i opgave 205. Du skal bruge<br />

svarene fra opgave 205 og 206.<br />

a. Hvor stor bliver den største effekt, cellen vil kunne levere?<br />

Antag, at virkningsgraden er proportional med polspændingen.<br />

b. Hvor stor bliver virkningsgraden ved maksimal effekt?


Arbejdsspørgsmål<br />

208<br />

Brændselscellerne er en variant af et almindeligt batteri.<br />

Hvad er ulempen ved et almindeligt (ikke-genopladeligt) batteri<br />

i forhold til en reversibel elektrolyse/brændselscelle?<br />

209<br />

Der­findes­også­genopladelige­batterier.­Hvad­er­ulempen­vedet<br />

genopladeligt batteri i forhold til en reversibel elektrolyse/<br />

brændselscelle?<br />

210<br />

Hvad står PEM for?<br />

211<br />

Lav din egen tegning af en brændselscelle med elektroder,<br />

elektrolyt­m.m.­som­figur­14.<br />

212<br />

Hvad er knaldgas? Hvordan undgår vi den? Hvilken fejl<br />

kunne­man­begå,­så­man­utilsigtet­fik­dannet­knaldgas?<br />

213<br />

I­figur­18­fremgår­det,­at­virkningsgraden­for­en­brændselscelle<br />

til brint falder med temperaturen. Alligevel kan det være<br />

en ide at arbejde ved høj temperatur, og lade udstødningen<br />

(der­så­bliver­vanddamp)­drive­en­dampturbine,­se­figur­23b.­<br />

Hvorfor kan den høje temperatur være en god ide?<br />

Figur 25b<br />

Et PEM­”batteri” med 9 moduler,<br />

som kan anven des i ubåde og skibe.<br />

Modulerne er 2 m x 2 m. De leve rer<br />

strøm fra en lydløs reaktion mel lem<br />

brint og ilt.<br />

214<br />

En husstand bruger ca. 5 kW til el og varme. Hvor mange<br />

husstande­kan­anlægget­i­figur­23b­forsyne?<br />

215<br />

Hvad er fordelen ved brændselscellen i forhold til rumrejser?<br />

216<br />

I en brændselscelledrevet bil er der to enheder, der tilsammen<br />

svarer til benzinmotoren.<br />

Hvilke­enheder­er­det?­Udpeg­disse­enheder­på­figur­3,­13og<br />

34c.<br />

217<br />

Kraftoverførslen kan foregå direkte til hjulakslen fra elmotoren.<br />

Hvad gør man ved benzinmotorer?<br />

218<br />

Hvad er fordele og ulemper ved brændselscelleteknologien<br />

i forhold til benzinteknologien, som vi kender fra bilerne i<br />

dag?<br />

219<br />

Metaller kan bruges i forbindelse med lagring af brint. Hvilke<br />

fordele og ulemper har metoden?<br />

27


28<br />

Kapitel 3<br />

Samfundsudvikling i perspektiv<br />

I årtusinder har mennesket opfundet maskiner,<br />

står der i kapitel 1. Det gør vi stadig. Det nye er,<br />

at den menneskelige aktivitet i dag er så kraftig,<br />

at den ser ud til at påvirke kloden som helhed.<br />

I et hundredårigt perspektiv ser det derfor ud<br />

til, at vi må finde nye måder at indrette vores<br />

aktivi tet på, hvis påvirkningerne ikke skal vokse<br />

ud af kontrol.<br />

Brintsamfundet er en mulighed. Det bygger sin<br />

energiforsyning på brint og elektrici tet. Brinten<br />

er energibærer sammen med elektri citeten. Elektriciteten<br />

fås fra rene energikilder – måske med<br />

solceller som største bidrag på langt sigt. Elektriciteten<br />

bruges også til at producere brint til<br />

anvendelse i biler.<br />

PÅ VEJ MOD BRINTSAMFUNDET?<br />

Figur 26a<br />

Solens energiudsendelse<br />

stammer fra frigivet ener-<br />

gi når brint omdannes til<br />

helium ved fusion. Der er<br />

rigeligt til os i astronomisk<br />

tid fremover – milliarder<br />

af år – hvis vi kan lære at<br />

“høste” energien.<br />

Her går Solen ned over<br />

Skal lingen set fra Rindby<br />

Strand, Fanø.<br />

Hundrede år lyder af lang tid, men der har<br />

faktisk været “tusindårsriger” på Jorden, dvs.<br />

samfund med kulturel sammenhæng gennem<br />

mange hundrede år. Det gælder fx i Ægypten fra<br />

cirka 2800 f.Kr. til 1600 f.Kr. Af andre langvarige<br />

kulturer kan nævnes den babylonske (seks<br />

tusind år siden), den græske (to et halvt tusind<br />

år siden) og romerriget (to tusind år siden).<br />

Vores nuværende samfund ser ikke særlig stabile<br />

ud. Der er hurtige forandringer og kulturelle<br />

brydninger. Konflikter mellem folkeslag har en<br />

tendens til at udvikle sig lettere til krige end til<br />

gensidige aftaler. Og der er tegn på begyndende<br />

kamp om resurser som energi og vand. Men det<br />

er måske ikke noget nyt, og brintsamfundet er


ikke nogen patentløsning, der fjerner sådanne<br />

kon flik ter.<br />

Men brintsamfundet letter presset på fos sile<br />

e nergikilder. Også af den grund er brintsamfun<br />

det et godt bud, hvis vi gør os håb om en<br />

sam funds mæssig udvikling med hundredårige<br />

per spek tiver. Samtidig forurener det mindre og<br />

på vir ker klimaet mindre, fordi der ikke udledes<br />

driv hus gasser.<br />

Menneskehed og Jordklode<br />

I løbet af 1990’erne begyndte man på interna tionalt<br />

plan at bekymre sig om den mulige op varmning<br />

af atmosfæren. Opvarmningen forven tes<br />

som følge af drivhusvirkningen i atmosfæren<br />

fra et voksende indhold af kuldioxid, CO 2 , der<br />

skyldes afbrænding af fossile brændsler. Opvarmning<br />

af atmosfæren kan føre til uønskede<br />

klimaændringer. Hvis fx indlandsisen smelter<br />

og vandstanden i verdenshavene dermed stiger,<br />

oversvømmes mange byer og samfund i lavlands<br />

områder nær havet. Man taler om et par<br />

graders temperaturstigning over en hundredårig<br />

periode. Det lyder ikke af så meget, så ikke alle<br />

er lige bekymrede. Man arbejder på at forfine<br />

de modeller, der beskriver hvordan kuldioxiden<br />

(CO 2 ) indgår i kredsløb i atmosfæren, planterne<br />

og havet, se figur 32. Og der er en anden vigtig<br />

mekanisme, som påvirker klimaet, nemlig Solens<br />

aktivitet, dvs. antallet og størrelsen af solpletter.<br />

En større aktivitet på Solen giver færre<br />

skyer, som betyder en opvarmning af jorden.<br />

Figur 26c<br />

Tankstation for brint og<br />

naturgas i Malmø, Industrigatan/Nobelvägen.<br />

En<br />

overgangsløsning, hvor<br />

gammel og ny tek nologi<br />

lever side om side. Det<br />

letter vejen til brintsamfundet.<br />

Her kan man<br />

tan ke ren brint (vätgas),<br />

eller ren naturgas eller<br />

blan dinger.<br />

Figur 26b<br />

Brintsamfundet kræver<br />

ny teknologi for at kunne<br />

vir keliggøres. Flyet til<br />

venstre er under ombygning<br />

af studerende og<br />

forskere på Worcester<br />

Polytech nics Institute.<br />

Man venter, at det letter i<br />

2004 og bli - ver verdens<br />

første brint drevne fly med<br />

brændsels celler.<br />

Men der er ingen tvivl om, at den menneskelige<br />

aktivitet i form af energiomsætning og CO 2 ­<br />

udledning har nået et niveau, hvor den ikke<br />

længere “drukner” i naturens tilfældigheder. Fra<br />

industrialiseringens start er indholdet af CO 2 i<br />

atmosfæren vokset med næsten en tredjedel over<br />

et par hundrede år på grund af afbrænding af kul<br />

og andre fossile brændsler.<br />

Der har været perioder i Jordens historie, før det<br />

industrialiserede menneske, hvor der har været<br />

store udsving i CO 2 ­indholdet. Det ved man<br />

fra iskerneboringer ned i indlandsisens hun dredtusindårige<br />

snelag både i Grønland og på Antarktis,<br />

se figur 31. Der er altså store ændrin ger,<br />

som påvirker klimaet uden menneskets indflydelse,<br />

og som vi ikke i øjeblikket kan gøre os<br />

håb om at styre. Men vores egen påvirk ning<br />

af omgivelserne i dag er nu på niveau med de<br />

variationer Jordens geologiske processer giver<br />

anledning til. Man kan drage to forskellige konklusioner<br />

af denne sammenligning.<br />

1) Vores påvirkning af klimaet er ikke stør re<br />

end de naturlige variationer, så der er ingen<br />

grund til bekymring. – Eller<br />

2) Vores påvirkning af klimaet har nået et<br />

niveau, hvor påvirkningerne kan sammenlignes<br />

med globale geologiske mekanismer,<br />

så der er grund til forsigtighed.<br />

Når vi nu ved, at det er teoretisk muligt at lave<br />

et rent energisystem, så synes jeg, at det er uansvarligt<br />

ikke at forsøge at gøre det. Samtidig er<br />

det en spændende udfordring at udvikle teknologierne<br />

til at virke i praksis på en måde, der også<br />

er økonomisk realistisk for samfundet.<br />

29


30<br />

BOREPLATFORM Reserver eller resurser?<br />

Oliereserverne er den mængde olie, vi kender placeringen<br />

af, og som kan hentes op. Dvs. i oliefelter, hvor man har<br />

boret og nogenlunde kender omfanget af feltet. De udnyttelige<br />

olieresurser er større og bygger på bredere geolo giske<br />

undersøgelser. Den klokkeformede kurve i figur 30b er<br />

ka rakteristisk for såkaldt logistisk vækst og blev indført af<br />

M. King Hubbert i 1959, hvor han forudsagde, at USA’s<br />

produktion ville toppe i 1970. Det gjorde den nu ikke, men<br />

i begyndelsen af 1970’erne kom energikrisen, hvor mange<br />

olieproducerende lande hævede olieprisen voldsomt. Fra<br />

1973 til 1974 femdobledes prisen. Siden er olieproduktionen<br />

vokset langsommere, se figur 31a. Om kurvens krum ning<br />

er ved at vende, og hvornår toppen nås, er endnu usik kert. I<br />

dag forudsiger man, at Dan marks olieproduktion vil toppe<br />

omkring 2010.<br />

BOREPLATFORM Fossile energikilder<br />

Fossile energikilder er kul, olie og naturgas, som man henter<br />

nede i jorden fra omdannede døde organismer. Et “fossil” er<br />

også en forstening af et dyr eller en plante, men ordet bruges<br />

altså her i en lidt bredere betydning. De fossile ener gikilder<br />

indeholder alle kulstof og er aflejret gennem mil li oner af år.<br />

Vi brænder dem af i løbet af nogle hundrede år for øjeblikket.<br />

Det giver en voldsom stigning i udled ning af kuldioxid til<br />

atmosfæren og påvirker sandsynligvis klimaet.<br />

BOREPLATFORM Solpletaktivitet og klima<br />

Det er ikke kun drivhuseffekten, der påvirker temperaturen<br />

på jorden. Det gør også aktiviteten af solpletter. Solpletter<br />

er områder på Solens overflade med særligt stærke magnetfelter.<br />

De stærke magnetfelter rækker langt uden for Solen<br />

og skærmer for kosmisk stråling, som ellers hjælper med<br />

skydannelsen i Jordens atmosfære. Det betyder, at det bliver<br />

varmere, når Solen er mere aktiv, fordi der er færre skyer<br />

til at reflektere sollyset ud i verdensrummet, inden det når<br />

Jordens overflade.<br />

Når de ladede partikler i den kosmiske stråling når Jordens<br />

atmosfære, vil de støde sammen med luftmolekylerne, så<br />

disse ioniseres. Skyer består af små vanddråber, og vand dam ­<br />

pen i luften har lettere ved at finde sammen til små vanddråber<br />

i de områder, hvor luften er ioniseret af den kos miske<br />

strå ling. Solpletaktiviteten varierer over århun dreder, men<br />

også med jævne mellemrum i perioder på cirka 11 år. Denne<br />

variation passer med variationen i Jordens skydække. Vi har<br />

ingen indflydelse på solpletaktiviteten.<br />

Figur 27<br />

I brintsamfundet bruges brint<br />

som energibærer. Der er elektrolysestationer<br />

ved kraftværkerne.<br />

Bilen kobles til det fælles net,<br />

når den er parkeret ved arbejdet<br />

eller huset. Hustagene er dækket<br />

med solceller, og en lagertank til<br />

brint erstatter olietanken til fyret.<br />

Bilen fungerer som elektrolyseanlæg<br />

eller brændsels celleanlæg<br />

efter behov. Der kan være forbindelse<br />

til naturgasnettet.


W<br />

10 13<br />

10 12<br />

10 11<br />

10 10<br />

10 9<br />

10 8<br />

Ild<br />

Vedvarende energi Mest oplagret energi<br />

Agerbrug<br />

Vindmøller<br />

Vandmøller<br />

Energikrise<br />

1 mio. 100.000 10.000 1.000 100 10 1<br />

Antal år før 1982<br />

0<br />

1000 750 500<br />

År før nu<br />

250 0<br />

Petajoule (10 15 joule)<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

Elproduktion i Danmark fordelt på kilder<br />

1994 2002<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

Effektforbrug i TW<br />

Anden VE<br />

Vindkraft<br />

Naturgas<br />

Olie<br />

Kul<br />

Figur 28<br />

Menneskehedens energiforbrug<br />

er vokset eksplosivt<br />

gennem tiderne.<br />

– Øverst ses udviklingen<br />

med logaritmisk skala<br />

(10-dob ling på akserne).<br />

– I midten ses udviklingen<br />

med almindelige enheder<br />

på akserne.<br />

– Nederst ses elpro duktionen<br />

i Danmark fordelt<br />

på kilder.<br />

Forbrug pr. indbygger i GJ<br />

Ton CO 2<br />

$ pr. GJ forbrug<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

Energiforbrug i forskellige lande i 2001<br />

Danmark Sverige EU USA Japan<br />

Vedvarende energi<br />

CO 2 -udslip pr. indbygger i 2001<br />

0<br />

Danmark Sverige EU USA Japan<br />

0<br />

5<br />

Værdiproduktion i 2001<br />

Øvrig energi<br />

Danmark Sverige EU USA Japan<br />

Figur 29<br />

Energiforbrug, CO 2 -udslip<br />

og værdiproduktion i for -<br />

skellige lande. Sve rige<br />

har mindre CO 2 -ud slip<br />

end Danmark, fordi de<br />

har mere vandkraft og<br />

ker nekraft. Man ser, at<br />

Danmark og Japan er<br />

gode til at udnytte energien.<br />

Vi producerer mere<br />

værdi pr. joule end mange<br />

andre.<br />

31


32<br />

Texas olie, millioner tønder/år Verdens olie, milliarder ton/år<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

1920 1940 1960 1980 2000 2020<br />

1600<br />

1200<br />

800<br />

400<br />

0<br />

1920 1940 1960 1980 2000 2020<br />

Figur 31a<br />

Indholdet af CO 2 i atmosfæren<br />

i dag (prikken<br />

øverst til højre) er højere<br />

end nogensinde de sidste<br />

450.000 år. Stigningen<br />

startede for nogle få<br />

hundrede år siden ved<br />

indu strialismens start.<br />

Varia tionerne før i tiden<br />

hænger sammen med<br />

tilba ge vendende istider.<br />

Indhol det er angivet i<br />

million tedele luft rumfang,<br />

parts per million volume.<br />

Indholdet er fundet ved at<br />

undersøge iskerneboringer<br />

fra Antarktis. Her ligger<br />

sneen over Vostok-<br />

søen med inde spær ret<br />

luft – lag på lag for<br />

450.000 år.<br />

CO 2 i atmosfæren, ppmV<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

Figur 30a, tv.<br />

Produktionen af olie vokser<br />

ikke længere så kraftigt,<br />

som den har gjort.<br />

Det er tegn på, at re ser-<br />

verne er sværere at fremskaffe.<br />

Kurvens form påvir<br />

kes også af politiske<br />

be slut ninger, fx om at<br />

begrænse brugen af olie<br />

til afbrænding i kraft vær -<br />

ker eller af stabiliteten<br />

og prispolitikken i de<br />

oliepro du ce rende lande.<br />

Antager man at kurven<br />

gennem snitligt følger en<br />

klokkeform som i figur<br />

30b, kan man forudsige<br />

nogenlunde, hvor meget<br />

olie, der i alt vil blive hentet<br />

op af jorden.<br />

Figur 30b, tv.<br />

Olieproduktionen i texas<br />

fra 1932 til 2002. Man<br />

fornemmer at Texas er<br />

ved at have opbrugt sin<br />

olie. Kurven er en model,<br />

der kaldes logistisk. Den<br />

kan bruges til at forudsige<br />

toppunkt og samlet<br />

produktion.<br />

500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0<br />

År før nu<br />

CO 2 i atmosfæren ppmV<br />

CO 2 i 2002 i ppmV<br />

380<br />

360<br />

340<br />

320<br />

300<br />

1960 1970 1980 1990 2000 2010<br />

376<br />

374<br />

372<br />

370<br />

368<br />

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec<br />

Figur 31b, øverst th.<br />

Målinger 1960-2002 af<br />

CO 2 i atmo sfæren ved<br />

Hawaii – langt fra industriområder.<br />

Figur 31c, ovenover<br />

Den årlige variation i atmosfærens<br />

CO 2 -indhold i<br />

2002 skyldes planternes<br />

vækst, der binder mest<br />

CO 2 hen gennem sommeren.


Figur 32<br />

Kredsløb for kulstof.<br />

Mængder angivet i milliarder<br />

ton, Gigaton, i forskellige<br />

dele af Jorden.<br />

Udvekslinger er angivet<br />

pr. år. Alger og planter<br />

bruger CO 2 til at opbygge<br />

sukkerstoffer ved hjælp<br />

af sollys. Det bliver til<br />

mad for dyrene. CO 2<br />

frigives igen fra dyrene,<br />

når maden omsættes. De<br />

10.000 Gt kulstof i undergrunden<br />

stammer fra<br />

døde organismer, der<br />

synker ned i havet gennem<br />

hundrede millioner af<br />

år og omdannes i havbunden.<br />

I øjeblikket bruger vi<br />

af dette lager hundrede<br />

tusinde gange så hurtigt,<br />

som det fyldes op.<br />

Tabel 7<br />

Forskellige energienheder<br />

bruges i energistatistikker.<br />

ENHED<br />

1 J - joule<br />

1 kWh - kilowatttime<br />

1 toe - ton olieækvivalent<br />

1 cal - kalorie<br />

Internationalt<br />

Nationalt<br />

Regionalt<br />

Lokalt<br />

Oversat til Joule<br />

1 J<br />

3.600.000 J = 3,6 MJ<br />

44.800.000.000 J = 44,8 GJ<br />

4,1855 J<br />

Afbrænding<br />

til energi,<br />

6 Gt<br />

Skovrydning,<br />

1-2 Gt<br />

Kul, olie og gas<br />

10.000 Gt<br />

Udslip fra<br />

dyr og<br />

planter<br />

100 Gt<br />

Eksempel<br />

98 Gt<br />

1 m løft med 1newton<br />

1000 W projektør tændt<br />

i 1 time<br />

1 ton olie brændes af<br />

(øvre bændværdi)<br />

1 gram vand opvarmes<br />

1 grad Celsius<br />

Kyoto, EU-støttede projekter og forskning<br />

Energipolitik, afgifter, tilskud. Forskningspolitik<br />

Vindmølleparker, elektrolyseanlæg<br />

Brinttankstationer, husstandsanlæg, solcelletage<br />

CO 2 i atmosfæren<br />

740 Gt<br />

Oceaner 46.000 Gt<br />

Aflejring af<br />

kul og kalk fra<br />

døde organismer<br />

PRÆFIKS<br />

k<br />

M<br />

G<br />

T<br />

P<br />

E<br />

Optag i alger<br />

100 Gt og planter 100 Gt<br />

+ opløsning i havet<br />

Navn<br />

kilo<br />

Mega<br />

Giga<br />

Tera<br />

Peta<br />

Exa<br />

Tabel 9<br />

En indsats på mange fronter,<br />

se side 35. Der kan anlægges<br />

forskellige perspektiver på<br />

økonomien. Fx privatøkonomi,<br />

virksom hedsøkonomi,<br />

nationaløko nomi - og på<br />

længere sigt globaløkonomi?<br />

Jorden<br />

2.000 Gt<br />

Tabel 8<br />

10-potenser anvendt i<br />

energistatistikker.<br />

Værdi<br />

10 3<br />

10 6<br />

10 9<br />

10 12<br />

10 15<br />

10 18<br />

33


34<br />

Energi, klima, penge<br />

og politik – Kyoto-aftalen<br />

I 1997 holdt alverdens lande et stort klimamøde<br />

i Kyoto i Japan. Man opfandt nogle mekanismer,<br />

der skal hjælpe en udvikling på vej, så vores udledning<br />

af kuldioxid til atmosfæren efterhånden<br />

bringes ned. Man lavede også en fælles aftale,<br />

Kyotoaftalen, der benytter sig af disse mekanismer.<br />

Hvis 55 % af verdens lande, som står for<br />

mindst 55 % af verdens CO 2 ­udledning godkender<br />

denne aftale i deres parlament, bliver aftalen<br />

til et internationalt regelsæt. Landene i EU har<br />

godkendt aftalerne, mens USA har sagt nej.<br />

Ruslands parlament skrev under i oktober 2004,<br />

så aftalen kan træde i kraft.<br />

Hovedpunkterne i aftalen er nog le mål og tidsrammer<br />

for, hvornår målene skal være nået.<br />

Samt regler for handel med ud led nings tilladelser<br />

mellem landene. Målene er opstillet som kvoter,<br />

dvs. mængder af CO 2 , som de enkelte lande har<br />

lov til at udlede. Kvoterne måles i ton CO 2 .<br />

Efter hånden som mekanismerne går i gang, vil<br />

der danne sig en pris pr. ton CO 2 . I juli 2004<br />

fik Danmark godkendt sin plan af EU­kommissionen.<br />

Hvis et land, som fx Rusland, ikke kan udnytte<br />

de tildelte kvoter, kan det sælge sin kvote til<br />

an dre lande. Et land kan også vælge at investere<br />

i CO 2 ­besparende teknologier i andre lande. Fx<br />

kan Danmark støtte eller drive vindmølleparker<br />

i Polen eller investere i forbedring af kulfyrede<br />

kraft værker dér. Og man kan øge beplantningen<br />

med skov, idet træerne optager store mængder<br />

kul di oxid fra luften. Men det virker kun én gang.<br />

Figur 33<br />

Fremtidens energisystem i miniformat.<br />

Fra venstre ses solpanel, elektrolysecelle,<br />

lagertanke, brændsels celle, motor.<br />

Man kan måle virkningsgraderne<br />

af de enkelte dele i systemet. Dermed<br />

kan man regne ud om det kan betale<br />

sig fx at gemme elektrisk energi fra<br />

vindmøller i form af brint i et lager.<br />

Læg mærke til at elektrolysecellen<br />

og brændselscellen ser ens ud. Faktisk<br />

kunne man nøjes med én celle,<br />

der kan bruges som elektrolysecelle,<br />

når man ønsker at lave brint og som<br />

brændselscelle, når man ønsker at<br />

lave strøm. Sådan en celle kaldes<br />

en reversibel celle. Sammenlign med<br />

bilen i figur 13.<br />

Hovedformålet er at fremme udviklingen af<br />

CO 2 ­besparende teknologier i almindelighed i<br />

alle lande. Og her kan USAs beslutning om at<br />

sige nej til aftalen vise sig at give bagslag for<br />

landet. For europæiske virksomheder vil måske<br />

komme foran i udviklingen af de nødvendige<br />

tek no logier. Der er dog også støtte til udvikling<br />

af brintteknologi i USA, idet man er nervøs<br />

for forsyningssikkerheden – altså om man kan<br />

skaffe brændstof nok.


Samfundsøkonomi<br />

kontra privatøkonomi<br />

Økonomi kommer af det græske ord oikono’ mia,<br />

som betyder husbestyrelse eller ledelse. Økono<br />

mi handler om at få mest mulig nytte af sine<br />

aktiviteter. Her kan der være konflikt mellem dig<br />

(individet) og de andre (samfundet/dine efterkommere).<br />

Hvis du ejer en stor skov, kan du tjene penge på<br />

at fælde træer og sælge træet, mens det koster<br />

tid og penge at plante nye. Hvis din skov er stor<br />

nok, har du måske træer nok til at leve hele livet<br />

uden at plante nye. Du har “vundet”, men dine<br />

omgivelser, samfundet og dine efterkommere,<br />

har tabt. Efter dig er der uopdyrket land, som<br />

ikke har så stor værdi som den oprindelige skov.<br />

Hvis du tilhører en generation, der har olie nok,<br />

kan du skaffe billig energi ved at brænde den af<br />

uden at bruge penge på at opfinde andre metoder.<br />

– Find selv på en historie, der viser forskellige<br />

interesser vedrørende forurening.<br />

Figur 34a<br />

Dette er en rent brintdrevet<br />

bil og derfor et bud<br />

på den fjernere fremtid. I<br />

en overgangsperiode må<br />

man forvente biler med<br />

brændselsceller til både<br />

benzin, naturgas og brint.<br />

Der findes nemlig allerede<br />

et udbygget net af benzinstationer<br />

men ikke af<br />

brinttankstationer. Det kan<br />

dog komme til at gå hurtigere,<br />

end man forventer.<br />

I Norge vil man senest i<br />

2008 kunne køre de 500<br />

km fra Stavanger til Oslo<br />

i en brintbil på Hydrogenvejen.<br />

Bilen til venstre er en<br />

General Motors Hy-wire<br />

prototype. Debuterede<br />

på Paris Motor Show i<br />

sep tem ber 2002. Bilfa brikkerne<br />

kon kurrerer om at<br />

udvikle miljøvenlige biler<br />

med brændselsceller.<br />

Indtil videre er det nok<br />

mest i reklameøjemed, for<br />

at vise, at de er “med på<br />

vognen”. Men heldigvis<br />

bidrager de dermed til at<br />

effektivisere teknologien.<br />

Figur 34b<br />

Et kig inde fra bilen<br />

på Tech Tour i Ottawa,<br />

Canada 2003. Motor og<br />

brændselsceller er pakket<br />

ned under gulvet.<br />

For at motivere os til at handle på måder, der<br />

er økonomiske for samfundet, indfører man afgifter<br />

og benytter tilskud. I 70’erne var der ikke<br />

man ge, der troede på, at vindmøller ville kunne<br />

bi drage væsentligt til den danske elforsyning.<br />

Men nogle få idealister byggede dengang alligevel<br />

møller for deres egne penge. Senere blev<br />

det et politisk spørgsmål, og folketinget vedtog<br />

at støtte opførelsen af møller med tilskud. Og i<br />

dag er det blevet en forretning, der i 2003 gav en<br />

omsætning på 20 milliarder kroner. Danmark er<br />

førende på verdensmarkedet.<br />

Undervejs har man indført energiafgifter. Man<br />

har fx lagt afgift på strøm fra kulkraftværker men<br />

ikke på strøm fra vindmøller. Dermed ønsker<br />

man at regulere den økonomiske balance mellem<br />

de to teknologier. I starten kunne vindmøllerne<br />

slet ikke konkurrere med billig kul. Men på længere<br />

sigt forventer man, at vindmøller er økonomiske,<br />

fordi der ikke er så meget “opryd ning”,<br />

som samfundet skal betale efter dem, som efter<br />

kulaf brænding, der giver anledning til CO 2 ­udledning.<br />

Det samme kan siges om solceller på<br />

noget længere sigt.<br />

Indsats på mange fronter<br />

Energisystemet bruges lokalt, men har virkninger<br />

globalt. Derfor findes der ingen simpel vej, hvis<br />

man ønsker at styre det i en bestemt retning, fx<br />

mod et brintsamfund. Man kan pege på indsatser<br />

på mange fronter: Internationalt, nationalt, regionalt<br />

og lokalt, se tabel 9 på side 33.<br />

Internationalt kan man lave fælles globale aftaler<br />

og rige egne kan gå foran i udviklingen. Fx<br />

35


36<br />

Universelt forbindelsesled.<br />

Forbinder skateboardet med “kør<br />

med ledning” systemerne i kabinen<br />

Stødzone i bagende.<br />

Optager energi ved<br />

sammenstød<br />

“Kør-med-ledning” systemkontrol.<br />

Køretøjets hjerne og nervesystem<br />

Figur 34c<br />

Hjertet i Hy-wire er et<br />

skateboard-chassis, som<br />

indeholder “alt”, brændsels<br />

cellestak, tanke, motorer<br />

og systemkontrol.<br />

Ovenpå sættes et karrosseri<br />

efter brugerens<br />

ønske.<br />

Figur 34d<br />

Skateboardet pakket ind.<br />

Kabinefastgørelse<br />

Varmesystem.<br />

Luftbehandlingssystem<br />

Brinttanke<br />

Køleribber.<br />

Afgiver varme som dannes<br />

i brændselscellerne, elektronikken<br />

og hjulmotorerne<br />

Brændselscellestak.<br />

Omdanner brintbrænd -<br />

sel til elektricitet<br />

Stødzone i forende.<br />

Optager energi ved<br />

sammenstød<br />

Hjulmotorer.<br />

Elmotorer i hjulene leverer<br />

firehjulstræk, indbyggede<br />

bremser standser køretøjet<br />

arbejdes der på at gennemføre Kyoto­aftalen<br />

om nedbringelse af CO 2 ­udledning. Aftalen vil<br />

føre til, at der sættes kroner og ører på udledning<br />

af CO 2 , og det vil ændre den økomomiske<br />

ba lance til fordel for teknologier, der mindsker<br />

CO 2 ­udledningen. Og EU støtter projekter, hvor<br />

forskellige virksomheder og forskergrupper<br />

arbejder sammen om udvikling af nye energisystemer.<br />

Nationalt kan man påvirke udviklingen ved<br />

hjælp af afgifter, der fordyrer uønskede tekno<br />

logier, og tilskud, der støtter teknologier,<br />

man ønsker indført. I Danmark har man på<br />

denne måde støttet udviklingen af vindmølleteknologien.<br />

Og man har støttet lokale kraftvarmeværker<br />

ved at give strømmen herfra<br />

fortrinsret i forhold til strømmen fra kulværker.<br />

På de lokale kraftvarmeværker udnyttes spildvarmen<br />

fra elproduktionen til fjernvarme, og<br />

værkerne kan fx fyres med halm. Når man<br />

fyrer med halm betragtes det som CO 2 ­neutralt,<br />

fordi den mængde CO 2 , der udvikles ved forbrændingen,<br />

er den samme som den, der i sin


tid blev optaget af halmen fra luften, da kornet<br />

groede, se figur 32. Man kan støtte forskningen<br />

på universiteter og lignende. Fx Aarhus Universitet,<br />

der arbejder med metalhydrider til sikker<br />

opbevaring af brint, og Risø, der arbejder med<br />

keramiske brændselsceller, og endnu mange<br />

andre som fortjener forskningspolitisk støtte.<br />

En bedre forståelse giver grundlag for en bedre<br />

tek nologi.<br />

Regionalt kan man kombinere fx vindmølleparker<br />

med brintteknologi, som man har planer<br />

om at gøre det i Ringkøbing Amt. Og man kan<br />

afprøve nye teknologier i større skala, som fx<br />

“Sol-1000”, hvor tusind husstande får installeret<br />

solcellepaneler på tagene med 40 % støtte fra<br />

Energistyrelsen gennem regionale forhandlere.<br />

Lokalt kan den enkelte husstand opstille anlæg<br />

med brændselsceller til el­ og varmeforsyning<br />

næste gang fyret i kælderen trænger til at udskiftes,<br />

og kommunen kan bygge brinttankstationer,<br />

som i første omgang kan bruges til gas ­<br />

drevne bybusser og gasdrevne biler.<br />

Tidshorisont<br />

Her kan dit gæt være lige så godt som mit. Men<br />

jeg tror udviklingen vil tage fart omkring 2010.<br />

Den første Kyoto­periode går fra 2008­2012.<br />

Her skal industrilandene samlet nedbringe<br />

CO 2 ­udledningen med 6 procent i forhold til<br />

udledningen i 1990, som er basisår for Kyotoaftalen.<br />

Inden for EU er man enedes om samlet<br />

8 %. Danmark og Tyskland menes at have lettere<br />

ved at nedbringe udslippene, fordi de har et<br />

relativt stort kulforbrug. Disse to lande skal yde<br />

en nedsættelse på 21 %. For Danmark svarer det<br />

til en udledning på 15­25 millioner ton mindre i<br />

2012 end i 1990. Det præcise tal er ikke opgjort<br />

endnu.<br />

Processen starter med kvoter til kraftværkerne<br />

og de største virksomheder allerede for perioden<br />

2005 ­ 2008, hvor bøderne er 40 euro pr. ton,<br />

der udledes ud over det tilladte. Fra 2009 er<br />

bøderne 100 euro pr. ton. Landene straffes ved<br />

at manglende nedbringelser tillægges 30 procent<br />

Figur 35<br />

Brintbus tanker i Malmø.<br />

Der er brug for forsøg<br />

med forskellige tekno logier,<br />

hvor det måske ikke<br />

kan betale sig privatøkonomisk<br />

i første omgang.<br />

Samfundet får på<br />

længere sigt en renere<br />

energiomsætning og<br />

dermed en bedre økonomi.<br />

Man sparer penge,<br />

fordi forureningen er mindre.<br />

På huskesedlen står:<br />

‘OBS, tankas på Sydgas’.<br />

‘Ej i trafik’ betyder at bussen<br />

er uden for sin rute –<br />

ikke, at den ikke bruges.<br />

og skal gennemføres oven i den følgende periodes<br />

krav om nedbringelser.<br />

Hvis man for alvor beslutter at satse på brint, må<br />

man nok regne med, at der vil gå mange år<br />

(tyve?) før omstillingen er sket. Store anlæg<br />

med brændselsceller og elektrolyseceller vil<br />

måske først være økonomisk tiltrækkende, når<br />

de kan træde i stedet for udtjente kraftværker.<br />

Måske vil der komme en periode med forøget<br />

kernekraft, som kan indgå i et brintbaseret transportsystem<br />

og fremme det. Eller forsinke det,<br />

fordi presset på fossile brændsler til el­produktion<br />

mindskes, så man fortsat kan bruge dem til<br />

transport.<br />

Måske vil store centrale anlæg slet ikke få så<br />

stor betydning. Det kan vise sig billigere at<br />

bruge bilerne som lokale anlæg. En sådan udvikling<br />

vil kunne komme hurtigere, fordi dens<br />

tempo følger udskiftningen af bilparken.<br />

37


38<br />

BOREPLATFORM Geologisk tidsskala<br />

Jordens overflade og klima ændrer sig langsomt over millioner<br />

af år, hvor bjerge opstår ved forskydninger i jordskorpen<br />

og slides ned af vind og vejr. Disse ændringer påvirker<br />

livsmulighederne, så nye livsformer opstår og andre forgår.<br />

Sådanne ændringer har vi ingen indflydelse på. Der kan<br />

også ske voldsomme ændringer som følge af nedslag af<br />

meteorer, som det der udryddede de store dinosaurer for ca.<br />

65 millioner år siden, længe før der var mennesker. Vore<br />

forfædre begyndte først at ligne mennesker for 2 millioner<br />

BOREPLATFORM Til diskussion<br />

Vil brintudslip påvirke atmosfæren?<br />

1) I stratosfæren (15­50 km’s højde) reagerer brint med<br />

OH og danner vand. Den ekstra vanddamp over po ler ne<br />

skaber flere iskolde skyer, som medvirker til at sætte fart i<br />

nedbrydningen af ozon over Arktis og Ant ark tis.<br />

2) I troposfæren (0­15 km’s højde) nedbrydes metan af<br />

OH. Brint fjerner OH også her. Det svækker nedbrydningen<br />

af metan, som er en drivhusgas. Dermed vil drivhusvirkningen<br />

af denne gas vokse.<br />

Hvor meget haster det?<br />

OECD vurderede i 2001, at medlemslandene næppe vil<br />

nå de mål i Kyoto­aftalen, de har forpligtet sig til over for<br />

FN. Hvis ikke miljøpolitikken ændrer sig væsentligt, forventes<br />

CO 2 ­udledningerne at stige med 30­40 procent de<br />

næste 20 år. Ifølge Kyoto­aftalen skal udledningerne falde<br />

med 20­40 procent. OECD foreslår bred indførelse af skat<br />

på drivhusgasser, udvikling af alternative brændstoffer og<br />

køretøjer, agitation for vedvarende energi og alternative<br />

adfærdsmønstre.<br />

Et lille eksempel: Sluk på stikkontakten, når apparatet<br />

ikke bruges – standby­forbrug giver CO 2 !<br />

OECD anbefaler også udvikling af internationale systemer<br />

til handel med udledninger og forureningstilladelser. Og<br />

man peger på fælles projekter i Østlandene og overførsel<br />

af teknologi til den 3. verden på en måde, der samlet set<br />

mindsker de økonomiske omkostninger. OECD skønner,<br />

at indsatsen i 2020 vil gøre den økonomiske vækst en<br />

pro cent lavere end uden skatter og afgifter. Dette skal<br />

ses i forhold til en vækst i 2004 på ca. 3% i Danmark og<br />

8% i Kina.<br />

år siden, og vores egen art, homo sapiens, er kun 150.000<br />

år gammel. Det kan derfor virke meget naivt at forestille<br />

sig, at vi vil fortsætte som art i millioner af år. Men på den<br />

anden side, er bakterierne milliarder af år gamle ­ de har<br />

været dygtige til at tilpasse sig omskiftelige forhold på<br />

Jorden. Vil vi være lige så dygtige? Og betyder det noget<br />

i det lange perspektiv, at vores aktiviteter påvirker omgivelserne?<br />

Hvorfor ikke udbygge med kernekraft?<br />

Der er ingen CO 2 ­udvikling. Hvilke miljøproblemer har<br />

man på kernekraftværkerne? Hvor længe kan værkerne<br />

holde? Hvilke affaldsproblemer har man med værkerne,<br />

når de er udtjente?<br />

–med solceller?<br />

Hvilke miljøproblemer har man på solcellefabrikker,<br />

brændselscellefabrikker? Hvor længe kan cellerne holde?<br />

Hvilke affaldsproblemer har man med cellerne, når de er<br />

udtjente?<br />

– eller?<br />

Hvorfor ikke bare opsamle CO 2 fra fossile kraftværker og<br />

gemme det i undergrunden?<br />

Hvordan får man folk til at købe brintdrevne biler, så<br />

længe der er så få brinttankstationer?<br />

Hvordan får man energiselskaberne til at bygge brinttankstationer,<br />

så længe der er så få brintdrevne biler?<br />

Skal vi ikke bare glæde os til bedre landbrug i Danmark?<br />

FN’s klimapanel forudsiger, at det bliver lidt varmere hos<br />

os. Det betyder store ændringer i landbrug og skovbrug,<br />

så vi lagrer større mængder kulstof. Det samme gælder<br />

de fleste af verdens rige lande. For sydeuropa er situationen<br />

dog anderledes. Her ventes mange steder meget mindre<br />

nedbør, stigende varme, begyndende ørkendannelse og<br />

mangel på ferskvand.


Figur 36<br />

Her bruges energi. Skyfrie<br />

nattebilleder stykket sammen<br />

af fotos fra rummet.<br />

Sammensat bliver det et<br />

kort over menneskenes<br />

aktivitet i byerne i de rige<br />

og tæt befolkede egne.<br />

“The fact that it might take twenty years to complete the<br />

hydrogen revolution is every reason to begin yesterday.”<br />

David Freeman, California Power Authority.<br />

“Technology is the real enemy ... It will reduce oil consumption<br />

and increase production from other areas ...<br />

The Stone Age came to an end not for a lack of stones,<br />

and the oil age will end but not for a lack of oil.”<br />

Sheik Ahmed Saki Yamani, tidligere olieminister i Saudi<br />

Arabien, nu privat konsulent i London.<br />

39


40<br />

Opgaver PÅ VEJ MOD BRINTSAMFUNDET?<br />

301<br />

a. Hvad forstås ved et brintsamfund?<br />

b. Hvordan lagres og fordeles energi i dette samfund?<br />

c. Hvordan kan kraftværker fungere som fordelingscentraler?<br />

302 Energi eller funktion?<br />

a. Et køleskab omsætter elektrisk energi for at holde temperaturen<br />

indeni lavere end udenfor. Hvad ville du overveje, hvis<br />

du skulle bygge et nyt køleskab for at få samme funktion med<br />

mindre elforbrug?<br />

b. En bil omsætter brændselsenergi til bevægelse. Hvad ville<br />

du undersøge, hvis du skulle foreslå ændringer, der kunne<br />

mindske brændselsforbruget?<br />

303 Fremtidens energiforbrug<br />

Der er to modsatrettede tendenser.<br />

Forbruget vil stige, fordi levestandarden skal stige i den<br />

fattige del af verden, og fordi vi finder på nye apparater.<br />

Forbruget holdes nede, fordi man opfinder mere<br />

energiøkonomiske apparater.<br />

Undersøg fx Danmarks energiforbrug de sidste 50 år.<br />

a. Hvornår dæmpedes væksten? Hvorfor?<br />

b. Undersøg energiforbrugets udvikling for biler, køleskabe,<br />

vaskemaskiner, computere.<br />

c. Diskutér hvilken af de to tendenser, der vil være stærkest<br />

på længere sigt (25 år, 50 år, 100 år, 1000 år).<br />

304<br />

Et kulfyret kraftværk producerer cirka 1 kg CO 2 pr. kWh el.<br />

Vindmølleparken ved Horns Rev forventes at producere 600<br />

GWh om året.<br />

a. Hvor mange ton kuldioxid spares ved denne produktion?<br />

Danmark skal skære udledningen ned med 15 ­ 25 millioner<br />

ton.<br />

305 Gem strømmen?<br />

Strøm handles på et el­marked, som forbinder Danmark med<br />

Norge, Tyskland og Sverige. Priserne kan variere meget kraftigt,<br />

fra få øre til flere kroner pr. kWh. Du skal nu regne på<br />

strøm fra en vindmøllepark mens elpriserne er nede på 12,5<br />

øre pr. kWh. Du har mulighed for at sælge strømmen til nettet<br />

straks eller “gemme” den ved at producere brint i en elektrolysecelle<br />

med en virkningsgrad på 95 % og så vente til prisen<br />

er oppe på 25 øre pr. kWh, hvor du kan sælge strømmen fra<br />

en brændselscelle med en virkningsgrad på<br />

65 %.<br />

a. Hvor mange penge får du for 100.000 kWh, hvis du sælger<br />

straks?<br />

b. Hvor mange kWh brændselsenergi kan du lagre, hvis du<br />

bruger 100.000 kWh i elektrolysecellen?<br />

c. Hvor mange kWh elektricitet får du ud af brændselscellen,<br />

hvis svaret fra spørgsmål b bruges i den?<br />

d. Hvor mange penge får du for elektriciteten fra<br />

brændselscellen, hvis du sælger den til 25 øre pr. kWh?<br />

e. Kan det betale sig at vente med at sælge?<br />

I virkeligheden må man også regne med udgifter til elektrolyse­<br />

og brændselscelleanlæg. Men det ER store penge, der<br />

kan hentes. En vindmøllepark som den ved Horns Rev, figur<br />

4, kan producere 160.000 kWh i løbet af en time. Forbrugerne<br />

betaler cirka 1 krone pr. kWh.<br />

306 Er kæden for lang?<br />

Får man kun 17 % af elektriciteten fra kraftværket udnyttet<br />

i bilhjulene?<br />

En svejtsisk forsker, Ulf Bossel, forventer 30 % tab ved<br />

fremstilling af brint ved elektrolyse, 35 % tab ved sammentrykning<br />

af brinten, 6 % tab ved fordeling af brinten, 1 %<br />

tab ved tankning, 50 % tab ved omdannelse til el i brændsels­


Figur 37<br />

CO 2 -udslip i forskellige egne af verden. Den økonomiske<br />

vækst i Asien følges af et stigende CO 2 -udslip i<br />

denne region, mens faldet i tidligere Sovjet og Østeuropa<br />

forklares ved afmatning i økonomien og omvæltningerne i<br />

1989. OECD-landene, dvs. de ‘rige’ lande, tegner sig for<br />

over halvdelen af verdens samlede CO 2 -udledning, selv<br />

om de kun har knap 1/5 af verdens befolkning.<br />

OECD-lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet<br />

Kina, Asien, Latinamerika og Afrika<br />

Tidligere Sovjet, Centraleuropa og Mellemøsten<br />

celler, 10 % “parasit”tab til blæsere osv. til drift af cellerne,<br />

10 % elektriske tab mellem brændselscellen og hjulene.<br />

a. Gør rede for at omsætningskæden kan skrives som et<br />

produkt af udnyttelsesfaktorer – 0,70; 0,65; 0,94; 0,99; 0,50;<br />

0,90 og 0,90 – og vis at produktet giver 0,17 = 17 %.<br />

Vink: 70 % = 0,70 udnyttes, når tabet er 30 %.<br />

b. Hvor i kæden kan man især sætte ind for at forbedre udnyttelsen?<br />

307 Til diskussion<br />

Skal man regne forbruget i forhold til reserverne eller i<br />

forhold til resurserne?<br />

Kåre Press­Kristensen giver følgende eksempel: I 1950 var<br />

de udnyttelige olieresurser 295 milliarder ton olieækvivalenter<br />

(Gigatoe, Gtoe), de beviste reserver var 10 Gtoe og den<br />

årlige produktion var 0,45 Gtoe. Dvs. den simple udtømningstid<br />

var ca. 650 år (295/0,45) og ikke 22 år (10/0,45). I 1994<br />

var de udnyttelige resurser 200 Gtoe, de beviste reserver 140<br />

Gtoe og den årlige produktion 3,1 Gtoe. Dvs. den simple<br />

udtømningstid var 65 år (200/3,1) og ikke ca. 45 år (140/3,1).<br />

Hvilke beregninger kan bruges til at argumentere for<br />

a. Der er olie nok til lang tid – man finder mere og mere.<br />

b. Udtømningstiden er kun en tiendedel af, hvad den var for<br />

halvtreds år siden.<br />

c. Er den ene type beregning vigtigere end den anden og<br />

hvorfor?<br />

De påviste reserver i 2002 var 146 Gt olie (146 Gtoe), 985 Gt<br />

kul (644 Gtoe) og 125 Gt naturgas (150 Gtoe). I alt 940 Gtoe.<br />

I 2002 brugte vi 8,3 Gtoe fordelt på olie 3,5 Gtoe, kul 2,4<br />

Gtoe og gas 2,3 Gtoe.<br />

d. Beregn udtømningstider, og sammenlign med tiden for<br />

dannelse af fossile energikilder.<br />

e. Prøv at finde oplysninger om resurser, reserver og forbrug<br />

i dag.<br />

Milliarder tons CO 2<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

1979 1990 1998 1999 2000<br />

308<br />

Betragt det højenergetiske fremtidsperspektiv i kapitel 1 for<br />

en verden med fordoblet befolkningstal i løbet af 50 år og<br />

med et forbrug til alle, som er dobbelt så stort som i USA i<br />

dag (se tabel 1).<br />

a. Diskutér antagelserne, er niveauet rimeligt, er tidshorisonten<br />

rimelig?<br />

Antag, at solceller med en effektivitet på 25 % er almindelige<br />

til den tid.<br />

b. Vis, at de så skal dække 3,5 % af landjorden.<br />

Bemærk dog, at hele behovet ikke vil være elektrisk (se fx<br />

DK i tabel 1).<br />

309<br />

I Kyoto­aftalen indgår blandt andet to mekanismer, Clean<br />

Development Mechanism, CDM og Joint Implementation, JI.<br />

Find ud af, hvad begreberne dækker og prøv at oversætte<br />

dem til dansk. I 2003 blev de første 14 CDM­projekter<br />

bedømt i Bonn. Ingen blev godkendt, men seks var næsten<br />

OK. FN administrerer Kyoto­aftalen.<br />

310 Energiintensitet<br />

a. Aflæs i figur 29, hvor mange $ de forskellige lande<br />

producerer pr. forbrugt GJ.<br />

Disse tal kaldes værdiproduktionen.<br />

b. Udregn ved hjælp af svarene i spørgsmål a hvor mange<br />

MJ de forskellige lande forbruger pr. produceret $.<br />

Disse tal kaldes energiintensiteten.<br />

c. Både tallene i a og b fortæller, hvor effektivt man udnytter<br />

energien. Diskuter hvordan de to forskellige ord kan anvendes<br />

i en debat.<br />

d. I kapitel 1, side 8, blev værdiproduktionen angivet i $/W<br />

(3 $/W for USA og 6 $/W for Danmark). Diskutér forskellen<br />

på de to synsvinkler, $/W og $/GJ.<br />

41


42<br />

Efter denne øvelse vil I kunne svare på, hvordan cellerne<br />

bedst udnyttes fx på elkraftværker og i biler. Det øger jeres<br />

forståelse af øvelsen og letter jeres arbejde med rapporten,<br />

hvis I har besvaret “Før øvelsen” ­ spørgsmålet, før I går i<br />

gang med at måle.<br />

Formål: I skal finde den gennemsnitlige produktion af elektrisk<br />

effekt og bestemme virkningsgraden.<br />

Diagram: Se næste spalte.<br />

Øvelser<br />

1. Brændselscellens effekt og virkningsgrad<br />

Udstyr: Brændselscelle, dekademodstand, amperemeter, voltmeter,<br />

stopur, brint fra elektrolysecelle, elektrolysecelle med<br />

ca. 2 V spændingsforsyning.<br />

Opstilling: Lad brint strømme svagt gennem cellen i nogle<br />

minutter, så cellen ”luftes ud” før målingerne påbegyndes.<br />

Den brint man har tænkt sig at føde ind i cellen holdes klar i<br />

et lager med kendt rumfang. Hvis brinten kommer fra en elektrolysecelle<br />

med målbare lagre, kan man fylde lagrene med<br />

brint og ilt og dernæst afbryde elektrolysen, når man er klar.<br />

Tips om elektrolysen: Der fyldes op med demineraliseret<br />

vand. Elektrolysecellen forsynes med cirka 2 V fra en spændingskilde,<br />

eventuelt et solpanel. Der kan være begrænsning<br />

på den tilladte strømstyrke. Tålmod: Der kan gå lidt tid før<br />

cellen kommer i gang, hvis den har stået ubenyttet i længere<br />

tid. Det kan skyldes udtørring af elektrolytten. Efterlad cellen<br />

med vand. Tålmod også med brændselscellen.<br />

Fiduser om styring af gassen: Pointen er at man styrer gassen<br />

med klemmer på slangerne. Når man sidder med udstyret er<br />

det ikke så indviklet, som det lyder her. Mens brændselscellen<br />

luftes igennem holdes begge udstødninger åbne. Når man er<br />

klar til måling, lukkes tilledningen og udstødningen på brintsiden,<br />

og man tjekker, at brintlageret er fyldt. Så slukkes for<br />

elektrolysen. Udstødningen på brintsiden skal forblive lukket<br />

under målingen (ellers har man ikke kontrol over den for­<br />

H<br />

2<br />

-<br />

-<br />

-<br />

+<br />

H<br />

H +<br />

+<br />

Brændselscelle<br />

H 2<br />

V<br />

Lagertanke<br />

-<br />

O 2<br />

Elektrolysecelle<br />

- +<br />

0 - 1,9 V<br />

A<br />

-<br />

O eller luft<br />

2<br />

H O<br />

2<br />

Eksplosiv


ugte brintmængde). Nu kan tilledningen åbnes og målingen<br />

begynder. Man skal nok øve sig et par gange på at få åbnet<br />

og lukket korrekt. Man skal også tilstræbe, at cellen straks<br />

producerer elektricitet, når man åbner for brinttilførslen. Det<br />

sikres ved at starte målingen kort tid efter at cellen tidligere<br />

har kørt ved en belastning, der ligner den, man har tænkt sig<br />

at måle på.<br />

Målinger: Strøm I og spænding U fra brændselscellen aflæses<br />

ved en bestemt belastning fx 2,0 ohm. Mål tiden t for<br />

forbrug af et vist brintrumfang V. Fidus: start og stop tidtagningen<br />

når vandoverfladen passerer en delestreg på lagerbeholderen.<br />

Overvej, hvad man gør, hvis I og U ændrer sig<br />

under forsøget. Gentag ved en anden belastning, fx 0,5 ohm,<br />

og ved flere andre ...<br />

Databehandling: Beregn den gennemsnitlige produktion af<br />

elektrisk effekt<br />

P = U · I<br />

og den samlede produktion af elektrisk energi E = U·I·t<br />

elektrisk<br />

i løbet af tiden t. Beregn energien i det forbrugte brintrumfang<br />

E = H ·V , hvor H er brændværdien 12 J/mL ved<br />

brændsel V V<br />

25 °C og 1 atm.<br />

Bestem virkningsgraden<br />

h = Eelektrisk<br />

E<br />

brændsel<br />

Virkningsgraden angives i procent. Målinger og resultater<br />

samles i tabel som nedenfor.<br />

Konklusion: Sammenlign effekten og virkningsgraden<br />

ved forskellige belastninger. Kommentér. Modstanden i<br />

forsøget forestiller belastningen; det kan være bilens motor<br />

eller elnettet koblet til kraftværket. Hvor skal man lægge<br />

sig i belastning, hvis man bruger cellen i en bil, hvor man<br />

ønsker stor acceleration for en given cellestak? Hvor skal<br />

man lægge sig i belastning, hvis man bruger cellen i et elkraftværk,<br />

hvor man ønsker at udnytte brændslet så effektivt<br />

som muligt?<br />

Eventuelt: Der kan sive brint ud af lageret under forsøget.<br />

Man kan tage højde for denne fejlkilde ved at fylde lageret<br />

med brint, lade det stå i nogle minutter uden at der tappes<br />

brint til brændselscellen og så måle, hvor meget brint der<br />

siver ud, mens man tager tid.<br />

“Før øvelsen”. Effekt og virkningsgrad.<br />

En brændselscelle leverer 208 mA ved 0,695 V i 180 s under<br />

et forbrug af 5,7 mL brint ved 25 °C og 1 atm. Beregn cellens<br />

effekt P og virk ningsgrad h.<br />

R V t U I P E elektrisk E brændsel <br />

W<br />

2,0<br />

0,5<br />

…<br />

…<br />

mL s V A W J J %<br />

Svar:<br />

43


44<br />

2. Brændselscellens belastningskarakteristik<br />

Polspændingen U fra en brændselscelle falder, jo mere strøm<br />

I man forsøger at trække ud af den. I skal her undersøge<br />

hvordan. Det øger jeres forståelse af øvelsen og letter jeres<br />

arbejde med rapporten, hvis I har besvaret “Før øvelsen” ­<br />

spørgsmålene, før I går i gang med at måle.<br />

Udstyr: Brændselscelle, variabel belastning (fx dekademodstand),<br />

amperemeter, voltmeter, brint fra lager eller fra elektrolysecelle.<br />

Diagram: Se næste spalte.<br />

Målinger: Lad brint strømme svagt gennem cellen i nogle<br />

minutter, så cellen ”luftes ud” før målingerne påbegyndes.<br />

Mål nu samhørende værdier af strøm I og polspænding U for<br />

variabel belastning. Der kan være begrænsning på, hvor stor<br />

strøm cellen kan tåle at afgive.<br />

Databehandling: Målingerne indtegnes i en (I, U)­graf.<br />

Aflæs hvilespændingen. Måske kan målepunkterne beskrives<br />

nogenlunde ved en ret linie. Aflæs skæringen med 2. aksen<br />

og giv en fortolkning. Bestem hældningen af linien og giv en<br />

fortolk ning af hældningen.<br />

Formlen for linien kan fx være U = U 0 – R·I. Beregn ud fra<br />

din model den maksimale strømstyrke I max , som cellen kan<br />

levere, hvis den ellers kan tåle det.<br />

Eventuelt: Hvis I har sørget for også at have målinger ved<br />

forskellige små strømstyrker, vil I måske opdage, at (I, U)grafen<br />

kræver en model med to rette linier, der mødes i et<br />

knæk. Bestem hældningerne af linierne og giv en fortolkning<br />

af forskellen mellem dem.<br />

“Før øvelsen”. Belastningskarakteristik.<br />

1. En måleserie af strøm I og spænding U for en brændselscelle<br />

tilnærmes med en ret linie gennem (0,00 A; 0,78 V) og<br />

(0,50 A; 0,58 V). Beregn den indre modstand R i .<br />

Svar:<br />

2. Beregn den maksimale strømstyrke I max .<br />

Vink: Brug hvilespændingen U 0 og den indre modstand R i fra<br />

spørgsmål 1.<br />

Svar:<br />

H<br />

2<br />

-<br />

-<br />

-<br />

+<br />

H<br />

H +<br />

+<br />

Brændselscelle<br />

H 2<br />

V<br />

Lagertanke<br />

-<br />

O 2<br />

Elektrolysecelle<br />

- +<br />

0 - 1,9 V<br />

A<br />

-<br />

O eller luft<br />

2<br />

H O<br />

2<br />

Eksplosiv


SMÅØVELSER<br />

3. Brintbilen<br />

Fyld demineraliseret vand på en modelbil med PEM­celler.<br />

Tilslut spændingskilde og tag tid for “opladning”, dvs. gasproduktion<br />

til fyldt brinttank. Mål hvor lang tid bilen kan<br />

køre. Det kræver en nærmere undersøgelse at finde den mest<br />

økonomiske ladespænding, se projekt 7.<br />

4. Mængdeforhold ved elektrolyse<br />

Undersøg om der som forventet ved elektrolyse dannes dobbelt<br />

så meget brint som ilt.<br />

5. Reaktionsforhold i brændselscellen<br />

Mål forholdet mellem forbruget af brint og ilt, når de to gasser<br />

tilledes en brændselscelle.<br />

PROJEKTER<br />

6. Faradays love for elektrolyse<br />

Tilrettelæg og gennemfør måleserier, der undersøger brintproduktionen<br />

i en elektrolysecelle. Hvad skal måles? Hvilke<br />

apparater skal bruges? Er produktionen proportional med tid<br />

og strømstyrke, som man forventer? I kan hente hjælp i figur<br />

22.<br />

7. Virkningsgrad ved elektrolyse<br />

Tilrettelæg og gennemfør målinger, der undersøger virkningsgraden<br />

ved elektrolyse. Hvad skal måles? Hvilke apparater<br />

skal bruges? I kan hente hjælp i formel (12).<br />

8. Energilagring. Det ideelle energikredsløb.<br />

Gennemfør en forsøgsrække med solpanel, elektrolysecelle<br />

og brændselscelle i en “energikæde”. I skal måle virkningsgraderne<br />

i de enkelte led i kæden. Hvilke driftsbetingelser<br />

skal man vælge? Hvor er der størst rum for udvikling?<br />

9. Opfinderprojekt. ‘Cirkeltank’<br />

Ide: Genbrug af vand fra udstødningen<br />

Problem: En bil med reversible celler kan “tanke op” om<br />

natten, hvis cellen kobles til elnettet. Det ville være praktisk,<br />

hvis man ikke hver gang behøvede at fylde vand på til<br />

elektrolysen. En ‘cirkeltank’ ville også lette anvendelsen af<br />

bilen som minikraftværk og elektrolysestation.<br />

Mål: Design en konstruktion så vandet fra udstødningen i<br />

en reversibel brændselscelle føres tilbage og kan bruges, når<br />

cellen kører som elektrolysecelle.<br />

Patent: Formulér en patentansøgning på jeres opfindelse.<br />

Teknologisk Institut har en opfinderside<br />

http://opfind.teknologisk.dk<br />

Patent­ og Varemærkestyrelsen har en patentdatabase<br />

http://dk.espacenet.com<br />

45


46<br />

Supplerende litteratur<br />

Nye energiteknologier, Temanummer Kvant 1/2004.<br />

Hydrogensamfundet, T. R. Jensen, Aktuel Naturvidenskab 1/2004.<br />

Introduktion til Brint & Brændselsceller, 2003, www.minihydrogen.dk.<br />

Brændselsceller, <strong>Fysik</strong> i Perspektiv 1/1997, <strong>Fysik</strong>forlaget, www.fipnet.gymfag.dk.<br />

Dekommissionering af Risøs nukleare anlæg - Miljømæssige aspekter, P. H. Jensen, Kvant 3/2002<br />

Miljø & Udvikling, Global miljø­konference i Rio de Janeiro, Danmarks Naturfredningsforening 1992.<br />

T. Amtrup og O. Trinhammer, Obligatorisk fysik, Gyldendal, København 1992.<br />

H. Nielsen & P. Martinsen, Globale energiperspektiver, F & K Forlaget, København 1981.<br />

T. Johansson, Energikilder, Gyldendal, København 1980.<br />

Hjemmesiden evigenergi.fys.dk borer videre i blandt andet<br />

Brændselscelletyper<br />

Virkningsgrader, strømme og spændinger i brændselscellen<br />

Langsigtede perspektiver i energiforsyningen og Jordens varmebalance<br />

Energikvalitet og virkningsgrader<br />

Carnot­virkningsgraden<br />

Gibbs­virkningsgraden<br />

Curzon­Ahlborn­virkningsgraden<br />

Tekniske og videnskabelige kilder<br />

Brændselsceller - karakteristika, anvendelsespotentialer og udviklingsaktiviteter.<br />

Notat fra Ingeniørforeningen i Danmark ca. 2003.<br />

Energistyrelsen, Energistatistik 1999, København 2000. Samt nyere på www.ens.dk.<br />

H. Arbo­Bähr m.fl., Samfundsstatistik 1999, Columbus, København 1999.<br />

Ø. Holter m.fl., <strong>Fysik</strong>k og energiressurser, 2. udgave, Universitetsforlaget, Oslo 1998.<br />

Heliocentris manualer Faraday Efficiency and Energy Efficiency of the Fuel Cell/Electrolyser, Berlin<br />

1999, samt H. Colell & B. Cook Fuel cells. Clean, quiet power for the future, ca. 1998,<br />

Dansk forhandler: Søren Frederiksen A/S, Ølgod.<br />

Brændselsceller, Manual, Inventa, Forskerparken Fyn 1995.<br />

A. Rose, A Global View of Solar Energy in Rational Units, Phys. Stat. Sol. (a) 56 (1979) 11­26.<br />

M. Mogensen & N. Christiansen, Europhysics News, 24 (1993) 8.<br />

M. Mogensen, Brændselsceller, Dansk kemi, jan. 1991 (også Risø­rapport som særtryk).<br />

M. Mogensen, C. Bagger (Risø), K. Aasberg­Petersen, L. J. Christiansen (Haldor Topsøe), B. Sander,<br />

J. N. Paulsen (Elsamprojekt), An Introduction to Solid Oxide Fuel Cells. Project report nr. 2, 1992.<br />

B. t. Dieck, Einfürung in die Chemie, Teil 3, Verlagsgesellschaft, Schulfernsehen, Köln 1979.<br />

A. J. Appleby & F. R. Foulkes, Fuel Cell Handbook, Van Nostrand Reinhold, New York 1989.<br />

H. Nielsen m.fl., <strong>Fysik</strong> og energiproblemer, Forelæsningsnoter, Århus Universitet 1977.<br />

F. W. Sears, Thermodynamics, 2nd ed., Addison­Wesley, Massachusetts 1953.<br />

F. L. Curzon & B. Ahlborn, Efficiency of a Carnot Engine at Maximum Power Output, Am.J.Phys 43<br />

(Januar 1975) 22­24.<br />

Jan Dahlmann, Rolf Haugaard Nielsen og Sanne Wittrup, artikler i Ingeniøren – se hjemmesiden.


Aampere, 17, 18, 20, 21, 43, 44<br />

anode, 14, 15, 21, 25<br />

arbejde, nyttigt, 16<br />

arbejdsmaskine, 5<br />

Bbatteri, 13, 16, 27<br />

belastning, 14, 18, 19, 20, 26, 43, 44<br />

belastningskarakteristik, 44<br />

brintsamfund, 10, 28, 29, 30, 35, 40<br />

brændselscelle, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 34, 42<br />

brændværdi, 12, 17<br />

CCarnot­virkningsgrad, 18, 46<br />

Ddiskussion, 38, 41<br />

drivhuseffekt, 10<br />

drivhusgas, 16, 38<br />

Stikord<br />

Eeffekt, 7, 8, 9, 17, 18, 20, 42, 43<br />

effektforbrug, 7, 8, 12, 31<br />

effektivitet, se virkningsgrad<br />

effektmaksimering, se maksimal effekt<br />

effekttæthed, 12<br />

elektrode, 14, 15, 18, 22, 42<br />

elektrolyse, 6, 13, 16, 21, 45<br />

elektrolyt, 13, 14, 15, 19, 24, 25<br />

elektrolytmodstand, 19<br />

elektromotorisk kraft, se hvilespænding<br />

element, 13<br />

emk, se hvilespænding<br />

energiforbrug, 7, 8, 31, 40<br />

energikilder, 28, 30, 31, 46<br />

energikredsløb, ideelt, 6, 45<br />

energilagring, 45<br />

energiomsætning, 8, 29, 37<br />

energireserver, 8, 9<br />

evighedsmaskine, 6, 11<br />

FFaradays love, 21, 45<br />

fossile energikilder, 29, 30, 41<br />

Ggeologisk tidsskala, 38<br />

Gibbs­virkningsgrad, 18, 46<br />

Hhvilespænding, 18, 20, 26, 44<br />

hydrid, 25<br />

hældning, 18, 19, 26<br />

Iideelt energikredsløb, 6, 45<br />

indre modstand, 17, 18, 19, 26, 44<br />

intensitet, 9<br />

47


48<br />

JJordens varmebalance , 9, 10, 46<br />

joule, 7, 8, 17, 33<br />

Kkarakteristik, belastnings­, 44<br />

katalysator, 14, 17, 21<br />

katode, 14, 15, 21, 25<br />

kemisk energi, 8<br />

klima, 8, 10, 30, 34, 38<br />

knaldgas, 15, 21, 22, 27<br />

kortslutningsstrømstyrke, se maks. strømstyrke<br />

kuldioxid, 10, 16, 29, 33, 34<br />

kultveilte, se kuldioxid<br />

kvælstofilter, 17<br />

Llagring af brint, 25<br />

linie, 18, 19, 26, 44<br />

Mmaksimal effekt, 20, 26<br />

maksimal strømstyrke, 18<br />

membran, 15<br />

metalhydrid, 25<br />

millisol, 8<br />

modstand, elektrolyt­, 19<br />

modstand, indre, 17, 18, 19, 26, 44<br />

modstand, polarisations­, 19<br />

Nnyttevirkning, se virkningsgrad<br />

nyttigt arbejde, 16<br />

nødstrømsanlæg, 23, 25<br />

Oohm, 18, 26, 43<br />

PPEM­celle, 14, 15, 18, 45<br />

polarisationsmodstand, 19<br />

polspænding, 18, 20, 43, 44<br />

Rreserve, 8, 30, 41<br />

resistans, se modstand<br />

ressource, se resurse<br />

resurse, 7, 30, 41<br />

Ssolcelle, 6, 10, 11, 16, 30, 38<br />

solpanel, 6, 13, 16, 34<br />

solpletaktivitet, 30<br />

spænding, 16, 17, 18, 21, 42, 44<br />

strømstyrke, 16, 17, 18, 21, 42, 44<br />

Uudnyttelsesfaktor, 41<br />

Vvarmebalance, Jordens, 9, 10, 46<br />

vekselretter, 23<br />

virkningsgrad, total, 17, 21, 43, 45<br />

virkningsgrad, Carnot, 18, 46<br />

virkningsgrad, Gibbs, 18, 46<br />

volt, 17, 18, 20, 21, 43, 44


Evig Energi ?<br />

- brændselsceller og brintsamfundet<br />

er skrevet til <strong>Fysik</strong> C på gymnasialt niveau og kan anvendes<br />

såvel til det introducerende niveau som i senere<br />

valgfag og studieretning. På bogens hjemmeside<br />

findes der uddybende materiale, der også kan udfordre<br />

eleverne på niveau B og A. Tre bøger, Brændselsceller<br />

og brintsamfundet, Solceller samt Evighedsmaskiner er<br />

samlet under en fælles betegnelse, Evig Energi? Man<br />

ser både eksempler på kreativ snilde, teoretiske modeller<br />

og naturlovene bag udfoldelsen af menneskets<br />

virkelyst.<br />

Ideen er at vise hvilke muligheder, der er for at realisere<br />

brintsamfundet, hvis “blot” effektiviteten af solceller<br />

og brændselsceller forbedres. Med brintsamfundet<br />

menes et bæredygtigt samfund med en stor andel af<br />

vindmøller og solceller, hvor overskudsstrøm bruges<br />

til produktion af brint fra vand. Brinten anvendes så i<br />

brændselsceller i biler og kraftværker, og vandet gendannes.<br />

En slags “evighedsmaskine” i praksis.<br />

I løbet af de år, der er gået, mens denne bogserie blev<br />

til, har mange nye ideer om solceller set dagens lys, og<br />

bilfabrikkerne er begyndt at interessere sig for brændselsceller.<br />

Det er et mål, at eleverne vil tiltrækkes af<br />

det offensive i projektet ­ og indse, at selv om naturen<br />

sætter nogle grænser, er der stadig et stort spillerum<br />

for fantasi og kreativitet. Her kan man faktisk gøre noget<br />

for en renere energiforsyning.<br />

Bogseriens hjemmeside: evigenergi.fys.dk<br />

FYSIKFORLAGET 2005<br />

ASF ✓<br />

NVG ✕<br />

A ✓<br />

B ✓<br />

C ✓<br />

FYSIK<br />

ISBN 87-7792-027-9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!