37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

hjsf.dk

37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

Udfordring - at leve med en

hjerneskadet i familien

Af Bente Juul, socialfaglig konsulent i Hjerneskaderådgivningen Fyns Amt

En lille handy bog, der er skrevet til de

nærmeste pårørende til personer der har

været udsat for en hjerneskade.

Bogen tager udgangspunkt i voksne

hjerneskadede og deres pårørende.

Hjerneskade implicerer både den hjerneskadede

og de nærmeste og man kan

ikke behandle med håb om succes uden

at hele familien behandles.

Bogen udfordring er skrevet af neuropsykolog

Stig Hagen og beskriver på

bedste vis hvordan familien påvirkes når

et medlem pådrager sig en hjerneskade.

Forfatteren har været opmærksom på, at

anvende et alment og forståeligt sprog

uden brug af diverse fagudtryk.

Bogen er distribueret af Hjerneskadeforeningen

og udgivet med støtte fra

Sundhedsministeriet.

Bogen er inddelt i kapitler, hvor der

indledes med en introduktion af hjernen,

hjernens opbygning og følgevirkninger

efter en hjerneskade.

Herefter bevæger forfatteren sig ind

på tabuemner såsom at fortælle om de

tunge byrder der ligger for de pårørende

samt det rolleskift der ofte indtræder,

når man er nærmeste pårørende til en

hjerneskadet. Ofte er familien fokuseret

på den fysiske træning og mindre på de

kognitive følgevirkninger, men erfaringerne

viser, at den største stressfaktor

hos de pårørende opstår i situationer,

hvor den hjerneskadede har adfærdsforstyrrelser,

følelsesmæssige forandringer

og personlighedsændringer, hvilket ofte

har konsekvenser i forhold til det sociale

netværk der som regel mindskes eller

helt falder bort.

18 Hoved Cirklen 1-03

Behovet for at det etablerede behandlingssystem

udvikler systematiske metoder

for behandling, som kan virke ind

på evnen til social adfærd og følelsesmæssig

modenhed træder hermed i

fokus.

Forfatteren beskriver hvordan den

pårørende skal favne bredt, være ”hjælper”

”trøster,” hvordan man skal holde

sammen på den hjerneskadede, den

øvrige del af familien og for øvrigt sætte

sig ind i hjerneskadens konsekvenser,

dette er på meget fin vis eksemplificeret

i form af små case – historier for belysning

af kompleksiteten i følgevirkninger.

Problemstillinger sættes i det rette

perspektiv og er samtidig medvirkende

til at gøre bogen læsevenlig, forståelig

og brugbar.

Et af emnerne er de ”farlige roller”

som er nok så væsentlige at være

opmærksomme på, så relationen til den

skadede kan bevares, specielt imellem

ægtefæller/samlevende.

Der gives gode råd til de pårørende,

herunder at man lærer sig at bede om

hjælp og aflastning, idet det også er

væsentlig at få tilgodeset egne behov.

Erfaringer omkring rehabiliteringsprocessen

for den hjerneskadede behandles,

ligesom der i bogens afslutning er en

beskrivelse af behandlingssystemet i

Danmark, herunder de karakteristiske

faser i rehabiliteringsforløbet.

Bogen er en god indføring i den skadedes

og de pårørendes vilkår og

behandler problemstillinger som blandt

mange er tabuemner.

Jeg finder at bogen indeholder mange

relevante oplysninger og overvejelser, at

den kommer med brugbare anvisninger

der kan bidrage til, at få hverdagen til at

fungere i familier, hvor et medlem har

pådraget sig en hjerneskade.

Det er mit håb at denne bog kan være

medvirkende til, at mindske afmagtsfølelsen

hos den pårørende, at bogen kan

være anvisende, således at familien

lærer at stille øgede krav til behandlersystemet,

kommunerne og de amtslige

specialrådgivninger, med henblik på at

få den fornødne hjælp og vejledning, så

hverdagen kan fungere – på trods !!

More magazines by this user
Similar magazines