37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

hjsf.dk

37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

Københavns og

Roskilde Amtskreds

Referat af ordinær generalforsamling

Onsdag den 22. januar 2003 kl. 19 i Frivillighedscentret i Diakonissestiftelsen,

Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Niels-Anton Svendsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

Beretningen blev fremlagt af formanden, Kristian Siversleth.

• Beretningen blev énstemmigt godkendt.

• Beretningen kan rekvireres hos K. Siversleth eller ses på

foreningens hjemmeside.

3. Forelæggelse af regnskab til orientering

Regnskabet udvisende en beholdning på kr. 40.398,59

pr. 31/12 2002 blev taget til efterretning.

• Regnskabet kan rekvireres hos K. Siversleth eller ses på

foreningens hjemmeside.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var indkommet 2 forslag begge stillet af Bjarne Fischer.

Topstyring af generalforsamlingen:

Til undgåelse af, at et bestyrelsesmedlem vælges til dirigent

på generalforsamlingen fremover, blev det pålagt bestyrelsen

fremover at indhente tilsagn fra en ”uvildig” person til at

påtage sig denne opgave.

Tiggerbreve:

Der var ikke stemning for, at man udsendte tiggerbreve til

medlemmerne f. eks. i julemåneden, som mange andre foreninger

gør.

5. Drøftelse af arbejdet i det kommende år.

Med udgangspunkt i årsberetningen blev arbejdet i det kommende

år drøftet og der fremkom herunder mange konstruktive

forslag fra generalforsamlingen, herunder forslag om

etablering af en værestedsgruppe, der skal arbejde på, at amtskredsen

får etableret et samlet værested i det kommende år.

Lonnie Malmberg, Dorthe Christiansen og Kim Glundø ville

gerne deltage heri.

Forslag om værksted i forbindelse med et værested.

Endvidere var alle enige om, at der skal arbejdes intenst på

at få etableret det første bofællesskab for herved at lære processen

til brug for etableringen af yderligere bofællesskaber.

5. Drøftelse af arbejdet i det kommende år (fortsat).

Der skal arbejdes videre med at finde et lokale i Roskilde til

brug for arrangementer her.

Forslag om særligt felt på giroindbetalingskortene til gavebeløb.

Nyhedsbrevets udformning blev drøftet. Ikke alle havde let ved

at håndtere en kalender, som den i Nyhedsbrevet. Ønske om

elektronisk kalender.

6. Fremlæggelse af budget til godkendelse

Budgettet udvisende indtægter i år 2003 for kr. 83.599 og

udgifter for kr. 70.000 blev énstemmigt vedtaget.

Budgettet kan rekvireres hos K. Siversleth eller ses på foreningens

hjemmeside.

7. Følgende valg blev gennemført

7a. Valg af formand.

Kristian Siversleth valgt for et år. På valg i år 2004

7b. Valg af kasserer

Dorthe Christiansen valgt for et år. På valg i år 2004.

7c. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer:

Willy Andersen valgt for 2 år På valg i år 2005

Henrik Ziehrer valgt for 2 år. På valg i år 2005

Carl Henrik Hansen – ikke på valg. På valg i år 2004

Lonnie Malmberg valgt for 2 år. På valg i år 2005

Kim Glundø valgt for 2 år. På valg i år 2005

Henrik Christensen valgt for 2 år. På valg i år 2005

Suppleanter:

Jens Zacharias Nielsen valgt for et år.

Tina Christensen valgt for et år.

7d. Valg af ni repræsentanter til repræsentantskabet.

Følgende blev valgt:

Kristian Siversleth

Willy Andersen

Carl Hansen

Henrik Ziehrer

Dorthe Christiansen

Lonnie Malmberg

Kim Glundø

Henrik Christensen

Jens Zacharias

Til suppleanter valgtes:

1. Ida-Kristine Appelquist

2. Conni Temdrup

3. Bjarne Fischer

4. Annette Kjeldsen Hansen

5. Anni Lindgaard

Eventuelt.

Intet at referere.

Hoved Cirklen 1-03 27

More magazines by this user
Similar magazines