Brand & Sikring - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

dbi.net.dk

Brand & Sikring - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Nr. 1

Februar/marts

2009

BRAND & SIKRING

Alarm i undergrunden

Klar til kameraerne

Man kan stole på

sprinkleranlæg

Sikring af serverrum

Københavns beredskab sat på prøve


Brand & Sikring

Brand & Sikring

Nr. 1 · 7. årgang

Februar/marts 2009

Udkommer 4 gange årligt

Oplag: ca. 7.000 eksemplarer

Ansvarshavende:

Peter Johansen pj@dbi-net.dk

Redaktør:

Ole B. Kristensen obk@dbi-net.dk

Freelance-bidrag:

Jan Broch Nielsen (jbn)

Fotos:

DBI (hvor intet andet er nævnt)

Annoncer

Jesper Høngaard, TechMedia A/S,

jh@techmedia.dk

Tlf. 43 24 26 07

Produktion og layout

TechMedia A/S

2600 Glostrup

Tryk

Jørn Thomsen A/S

6000 Kolding

Udgiver:

Dansk Brand- og

sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12

2650 Hvidovre

Telefon 36 34 90 00

Fax 36 34 90 01

E-mail: dbi@dbi-net.dk

www.dbi-net.dk

ISSN 1603-0893

Bestil Brand & Sikring

– det koster kun nogle få klik

Får du dit eget eksemplar af

Brand & Sikring? Du kan helt

gratis bestille DBI’s fagblad via

internettet på www.dbi-net.dk

Klik dig frem via fanebladet ‘Info’

og ‘Bladet Brand & Sikring’.

Her kan du vælge, om du vil

have bladet tilsendt i trykt

udgave, eller om du vil modtage

pdf-udgaven pr. e-mail.

Brand & Sikring udkommer fi re

gange om året.

Forsidefoto: Scanpix

Der var dramatik under jorden,

da beredskabets aktører for

første gang øvede sig på Nørreport

Station i København.

Læs side 4 (Foto: Michael

Bothager, Scanpix)

2

INDHOLD

24

4

8

4 Alarm i undergrunden

8 København klar til kameraerne

10 Virksomhedspris til NUSA

12 Jesper Ditlev om at kunne se mulighederne

14 Store skiftedag i DBI

16 Rift om at blive Eksamineret Sikringsleder

17 Brandsikre træhuse i Norden

18 Sprinkleranlæg i Norden

19 Risikoanalyser for forsikringsbranchen

20 Virksomheder får ikke dækket tab ved indbrud

22 DBI-dag 2009

23 Business Continuity Management

24 Kunderne har talt

26 Derfor bruger de GTS-nettet

28 Man kan stole på sprinkleranlæg

30 Sikring af serverrum

32 Ny brandteknisk norm for ventilationsanlæg

33 Designbrande og brandmodeller

34 Er virksomheden forberedt på ulykker?

35 Samarbejde om kommunal risikohåndtering

36 Videoovervågning – hvad skal man vælge?

37 Travlt år for brandteknikere

38 Kort ny om brand og sikring

42 Branche- og produktnyt

46 DBI-kalenderen

47 Leverandørregister

51 Nyt om navne

30

37

12


Ruko

Panikbeslag

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

- Opfylder DS/EN 1125:2001 standarder for panikbeslag

- Panikbeslag til ethvert formål

- Maksimal plads i åbningen

- Vandret beslag, der åbner døren ved let tryk, uanset hvordan det rammes

Læs mere om Ruko Panikbeslag på www.ruko.dk

eller kontakt din lokale Ruko forhandler.

ASSA ABLOY, the global leader

in door opening solutions


Brand & Sikring

Person i chok.

Toget stoppes af bål på

skinnelegemet.

4

Alarm i undergrunden

Kommunikationen kom på en alvorlig prøve, da beredskabets aktører var i aktion

på landets mest kritiske trafi kknudepunkt

Mens fl ammerne slår op fra bål

fl ere steder på perronen, og røgen

vælter ud foran trappen, der

fører op til det fri, genlyder højttalerne

med opfordringer til at

forlade stationen. Rundt om på

den underjordiske Nørreport

Station i København sidder og

ligger sårede personer, som ikke

selv er i stand til at bringe sig i

sikkerhed.

Midt på et af sporene ligger en

brændende aviscontainer. Den er

væltet ud på skinnelegemet og antændt

af en molotovcocktail. Det

forhindrer et ankommende S-tog,

som også er stukket i brand, i at

komme helt ind på stationen. Toget

er dog så langt fremme, at passagererne

kan lade sig evakuere, gennem

ild og røg, via trappen op til

Nørre Voldgade. Men nogle af passagerne

går nu helt i panik - de

Ambulance på opmarchpladsen ved Nørreport Station.

råber og skriger og farer forvirret

rundt.

Efter kort tid ankommer brandbiler,

ambulancer, akutlægebiler og

politi, hvorefter en større, koordineret

redningsaktion går i gang.

Det hele er dog ”bare” en øvelse:

Bålene er røgfrie gasblus, røgen er

kunstig og produceres af røgmaskiner,

mens de tilskadekomne personer

og evakuerende passagerer

er fi guranter.

Men brand- og ambulancefolk

samt læger, politi og togpersonale

var skam ægte nok ved øvelsen, der

fandt sted natten til den 3. december

2008. Her skulle det afprøves,

om samarbejdet og radiokommunikationen

mellem de forskellige

beredskabsaktører nu også funge-

rede som det skulle i en krisesituation.

Det gjorde det – sådan da. Ifølge

den officielle øvelsesevaluering,

forløb øvelsen stort set tilfredsstillende.

Skadestedet var afviklet inden

for ca. 50 minutter, hvor den

sidste tilskadekomne var bragt til

behandlerpladsen, der var oprettet

oppe på gadeplan, ved Fiolstræde,

over for Nørreport Station.

Knas med kommunikationen

Der viste sig dog at være problemer,

som man kunne lære noget af

– specielt i forbindelse med kommunikation

og samarbejde. Således

havde nogle af Tetra-radioerne

en generende ’rumklang’. Desuden

besværliggjordes den fælles kom-

Evakuering af passagerer fra toget.


Brand & Sikring

Person i chok.

Toget stoppes af bål på

skinnelegemet.

4

Alarm i undergrunden

Kommunikationen kom på en alvorlig prøve, da beredskabets aktører var i aktion

på landets mest kritiske trafi kknudepunkt

Mens fl ammerne slår op fra bål

fl ere steder på perronen, og røgen

vælter ud foran trappen, der

fører op til det fri, genlyder højttalerne

med opfordringer til at

forlade stationen. Rundt om på

den underjordiske Nørreport

Station i København sidder og

ligger sårede personer, som ikke

selv er i stand til at bringe sig i

sikkerhed.

Midt på et af sporene ligger en

brændende aviscontainer. Den er

væltet ud på skinnelegemet og antændt

af en molotovcocktail. Det

forhindrer et ankommende S-tog,

som også er stukket i brand, i at

komme helt ind på stationen. Toget

er dog så langt fremme, at passagererne

kan lade sig evakuere, gennem

ild og røg, via trappen op til

Nørre Voldgade. Men nogle af passagerne

går nu helt i panik - de

Ambulance på opmarchpladsen ved Nørreport Station.

råber og skriger og farer forvirret

rundt.

Efter kort tid ankommer brandbiler,

ambulancer, akutlægebiler og

politi, hvorefter en større, koordineret

redningsaktion går i gang.

Det hele er dog ”bare” en øvelse:

Bålene er røgfrie gasblus, røgen er

kunstig og produceres af røgmaskiner,

mens de tilskadekomne personer

og evakuerende passagerer

er fi guranter.

Men brand- og ambulancefolk

samt læger, politi og togpersonale

var skam ægte nok ved øvelsen, der

fandt sted natten til den 3. december

2008. Her skulle det afprøves,

om samarbejdet og radiokommunikationen

mellem de forskellige

beredskabsaktører nu også funge-

rede som det skulle i en krisesituation.

Det gjorde det – sådan da. Ifølge

den officielle øvelsesevaluering,

forløb øvelsen stort set tilfredsstillende.

Skadestedet var afviklet inden

for ca. 50 minutter, hvor den

sidste tilskadekomne var bragt til

behandlerpladsen, der var oprettet

oppe på gadeplan, ved Fiolstræde,

over for Nørreport Station.

Knas med kommunikationen

Der viste sig dog at være problemer,

som man kunne lære noget af

– specielt i forbindelse med kommunikation

og samarbejde. Således

havde nogle af Tetra-radioerne

en generende ’rumklang’. Desuden

besværliggjordes den fælles kom-

Evakuering af passagerer fra toget.


Brand & Sikring

Interessen fra medierne

var stor - alene

DR var på stedet med

syv medarbejdere.

Her arbejder en journalist

og en pressefotograf,

mens gasflammerne

blusser

og røgmaskinen sender

røg op ad fl ugtvejstrappen.

Læger, sygeplejersker

og ambulancefolk i aktion

foran nedgangen

til stationen.

6

munikation af, at der endnu benyttes

forskellige radiosystemer hos

Københavns Brandvæsen og Københavns

Politi. Det betød blandt

andet, at brandvæsenets indsatsleder

havde svært ved at få fat i politiets

indsatsleder.

Problemerne med samarbejdet

mellem indsatslederne gav sig

blandt andet udslag i utilstrækkelig

information om, hvor politiet skulle

standse trafi kken, for at der kunne

skabes plads til ambulancer og

brandbiler.

Kommunikationsproblemerne

affødte også en lidt mindre alvorlig

svipser. Brand & Sikrings udsendte,

der var tilmeldt øvelsen

som presserepræsentant, blev på

et tidspunkt tilbageholdt af en

korrekt handlende politibetjent.

Betjenten kæmpede dog forgæves

med sit bagland, via sin politiradio,

for at få bekræftet, at

brandvæsenet havde akkrediteret

en række pressefolk, som havde

adgang til området. Efter nogen

tids tilbageholdelse lykkedes det

dog alligevel bladets udsendte at

blive sluppet tilbage ”i varmen”

igen.

Spektakulær øvelse

Øvelsen, der havde René Bech fra

Københavns Brandvæsen som

øvelsesleder, var af fl ere grunde en

af danmarkshistoriens hidtil mest

spektakulære beredskabsøvelser.

Samtidig med, at Nørreport Station

er en undergrundsstation, danner

den landets vel nok mest koncentrerede

kollektive trafikknudepunkt.

Trafi kmæssigt ligger den på

det mest sårbare sted i København,

idet alle S-togs-, Metro- og nordgående

regionaltogslinjer (med en

enkelt undtagelse) er helt afhængige

af at kunne passere forbi her.

Med sit menneskemylder, sin forgrenede

underjordiske struktur og

sin betydning er stationen da og

den plet på danmarkskortet, der

hyppigst omtales som et sårbart

dansk terrormål.

Offi cielt handlede øvelsen ikke

om terror. Man havde valgt at lade

scenariet omfatte en bande af uromagere,

som raserede stationen og

forulempede ventende passagerer.

Herunder benyttede de blandt andet

molotovcocktails til at antænde

aviscontainere og andet brændbart

med. Der var desuden anrettet bål

i en togvogn.

Ifølge en af de tilstedeværende

brandinspektører var der dog, for

brand-, ambulance- og hospitalsvæsenet,

ingen væsentlig forskel

på dette scenarium og en terrorhandling.

Øvelsesmæssigt handlede

det om evakuering, skadebe-

Der ydes hjertemassage på perronen.

handling og brandbekæmpelse –

med afprøvning af radiokommunikation

og samarbejde som de væsentligste

formål.

Det kan undre, at der aldrig tidligere

er afholdt beredskabsmæssige

samarbejdsøvelser her på et af

landets mest sårbare steder. Fra

politisk side har der da også været

et stigende pres for at få gennemført

øvelsen, der har været undervejs

i et par år.

Sårede personer på perronen venter på

hjælp.

Nørreport-øvelsens

aktører:

Københavns Brandvæsen

(Brand- og redningstjenesten)

Københavns Brandvæsen

(Ambulancetjenesten)

Københavns Politi

DSB

Region Hovedstaden/lægeambulance

og lægehold

Banedanmark

Metroservice

Alarm/Vagtcentralen

Herudover deltog bl.a. en forplejningsenhed

fra Beredskabsstyrelsen,

en gruppe hjemmeværnsfolk

og ca. 100 frivillige fi guranter.


Den komplette løsning

A Tyco International Company

Fire & Security

ADT og Tyco Fire & Integrated Solutions er gået sammen for at blive

ADT Fire & Security.

Så nu kan du føle dig meget mere sikker.

Enhver virksomhed står over for en række unikke og

specifikke brand- og sikringsudfordringer. Hos ADT Fire

& Security forstår vi, at der ikke findes ét fælles brand- og

sikringssystem for alle virksomheder. Derfor tilbyder vi hele

spektret af sikkerhedsløsninger; løsninger der forbygger og

slukker brande, afskrækker tyve og beskytter mennesker,

ejendomme og værdier.

ADT Fire & Security er én af verdens førende virksomheder

inden for brand- og sikringsløsninger. Vort speciale er

udvikling af integrerede sikkerhedsløsninger; fra rådgivning,

design og produktion til levering, installation og servicering

til alle slags virksomheder.

Gennem samarbejde finder vi de rigtige løsninger til netop

Jeres virksomhed

Ring på 70 80 70 00 eller besøg www.adt.dk

ADT Fire & Security løsninger:

Automatiske brandalarmeringsanlæg

Aspirationsanlæg

Sprinkleranlæg

Gasbaserede slukningsanlæg

Tågesikring

Videoovervågning

Indbrudsalarmer

Adgangskontrolsystemer

Elektronisk varesikring

Service og vedligeholdelse

ADT Fire & Security, Teglværksvej 47, 5220 Odense SØ CVR: 32591310 / Ringager 2A, 2605 Brøndby CVR: 13393109. ADT og ADT logoet er registrerede varemærker

tilhørende ADT Services AG og er brugt under licens. ADT forbeholder sig ret til at ændre eller tilbagekalde enhver vare eller tjenesteydelse uden varsel. © 2009 Tyco International


Brand & Sikring

8

København gør klar til kameraerne

Landets travleste fodgængerstrækning skal overvåges

I løbet af foråret ventes de første

overvågningskameraer at dukke op

i bybilledet i København. De bliver

sat op på og omkring Danmarks

mest befærdede fodgængerstrækning,

Frederiksberggade. Dvs. den

del af Strøget, som går fra Gammel

Torv/Nytorv til Rådhuspladsen.

- Kameraerne skal i første omgang

understøtte politiets efterforskningsarbejde

og de vil forhåbentlig

derfor også kunne bidrage

til at øge sikkerhed og tryghed i

Københavns indre bydele. Det forklarer

vicepolitiinspektør i Københavns

Politi, Michael Agerbæk, der

leder projektet.

Overvågningsplaner står i kø

Det er det andet større overvågningsprojekt

af sin art, som etableres

i danske cityområder. I Aalborg

lagde politiet ud med at sætte kameraer

op i Jomfru Ane Gade-kvarteret,

og i Århus arbejder man

på at sikre banegårdsområdet

og caféstrækningen

ved Århus Å med overvågning.

End videre arbejdes

der med overvågningsplaner

i flere

større provinsbyer, ligesom

der er et stærkt

ønske fra boligforeninger

om at få lov til at

etablere tv-overvågning.

Flere boligselskaber

har allerede fået polititilladelse

til at opsætte

kameraer

i boligområder

med særlige

problemer.

Hos Københavns Politi er det ikke

holdningen, at man ukritisk skal

fylde byen med overvågningskameraer.

På DBI-dagen 2008 sagde

politidirektør Hanne Bech Hansen,

at der er stor usikkerhed om kameraernes

forebyggende effekt, og at

der indtil videre ikke er grund til ”at

plastre samfundet til med kameraer”.

Jane Nygaard.

Københavns Politi

har valgt en

strategi, hvor man

udvælger nøje afgrænsedestrækninger,

som skal overvåges.

Samtidig lægger man

vægt på, at den tekniske kvalitet

skal være i orden, så der sikres

høj genkendelighed af hensyn

til mulighederne for efterforskning.

Sikring af kvaliteten

For at sikre både kvalitet og

økonomi

har politiet

valgt at

bruge DBI

- Dansk Brand- og sikringsteknisk

Institut som

uafhængig rådgiver i forbindelse

med det igangværende

projekt.

- Vi har haft et rigtig

godt samarbejde med

DBI, som har hjulpet os

med at komme godt igennem

den omfattende proces,

som dette arbejde

indebærer, fastslår Michael

Agerbæk.

Vi har haft en intens

mødeaktivitet, hvorunder

DBI både har fungeret

som rådgiver og som

sparringspartner. Herunder

har vi fået konkret

hjælp til at udarbejde

kravspecifi kationer

til udbudsmateriale.Efterfølgende

har DBI rådgivet

ved valg af

endelig løsning og

leverandør samt, nok så vigtigt,

hjulpet os med at få signalerne

ført frem til Politigården.

Vi vil også trække på DBI’s ekspertise,

når vi kommer til afl everingsforretningen,

da det er afgørende,

at vi får testet og kvalitetssikret

udstyret ordentligt, forklarer

Michael Agerbæk.


Mange formaliteter

Han tilføjer, at der er tale om en

noget mere omfattende proces,

end man havde forestillet sig: Det

handler både om teknik, jura og

økonomi, og herunder om utrolig

'Det handler både

om teknik, jura og

økonomi, og herunder

om utrolig mange

formaliteter, der

skal være i orden.'

mange formaliteter, der skal være

i orden. Lige nu skal vi blandt andet

have de sidste detaljer på plads

med hensyn til samtykkeerklæringer

fra lodsejere og tinglysning

vedr. opsætning af udstyret på de

berørte ejendomme, sukker den

travle, men engagerede, vicepolitiinspektør.

Sikkerhed

når det er bedst

www.rittal.dk

IT beskyttelse

24/7/365

9

Brand & Sikring

Lampertz – Mini Data Center

- LMS 9.3

Sikker under strømsvigt.

Med Lampertz´ ITCløsninger

kombineret med

Rittal RimatriX5 er der

ingen grund til at bekymre

sig om sine data, heller

ikke på decentrale ITsteder.

LMS 9.3 indeholder 90

minutters brandsikring for

dine it-systemer og kan

udvides efterhånden som

behovet opstår.

Modulær - Fleksibel - Skalerbar!

Få rådgivning og teknisk support af vores dygtige medarbejdere i

kundeservice, eller et uforpligtende besøg af vores IT-salgskonsulenter.

Salg 70 25 59 10

Kundeservice 70 25 59 20

www.rittal.dk

Frederiksberggade,

den vestligste del af

Strøget, bliver den

første strækning,

som skal overvåges.


Brand & Sikring

Formanden for Frederikshavns

lokale beskæftigelsesråd

Cai

Møller (th.) overrakte

check, kunst og blomster

til repræsentanterne

for DBI/NUSA –

fra venstre: pedelmedhjælper

Bent Jensen,

funktionsleder Kim

Hansen og kursuskoordinator

Jannie Ørtoft.

10

Leverandøren er valgt

Københavns Politi har også haft

et tæt samarbejde med Statens

og Kommunernes Indkøbsservice,

SKI, i forbindelse med leverancen.

Økonomichef i Københavns Politi,

Karl Christian Hansen, siger

bl.a.:

- Det samlede forløb har været

meget gnidningsfrit, og vi føler, at

vi har båret os rigtigt ad fra starten.

Dels ved at være opmærksom på

SKI’s eksistens, dels ved med det

samme at trække en ekstern rådgiver

i form af DBI – Dansk Brand- og

sikringsteknisk Institut – ind som

konsulent på opgaven.

AC Sikring A/S har fået opgaven

med at levere og opsætte,

foreløbig, første fase af overvågningsprojektet,

som omfatter 40

kameraer. Firmaet har valgt at

Det blev DBI’s kursusvirksomhed

NUSA, som løb med Virksomhedsprisen

2008, der uddeles af Frederikshavn

Kommune.

Det Lokale Beskæftigelsesråd,

som står for prisuddelingen, havde

AXIS-kameraer

som dette skal

overvåge København.

benytte sig af en dansk softwareplatform

fra Milestone og

Virksomhedspris til NUSA

valgt NUSA på baggrund af virksomhedens

indsats for at fastholde

og integrere personer, der ellers

ville have vanskeligt ved at få fodfæste

på arbejdsmarkedet.

Det handlede konkret om to

HDTV-kameraer fra AXIS. Derudover

anvendes produkter fra

Sony og Arecont.

Opgaven med at få overført de

data, overvågningskameraerne optager,

til Politigården, ligger uden

for AC Sikrings leverance. Denne

del af projektet er lagt i hænderne

på TDC.

Overvågningen omkring Frederiksberggade

er første fase i en

plan, hvis anden del omfatter en

strækning langs Vesterbrogade og

Axeltorv. Siden vil der blive placeret

kameraer i Gammel Torv/Vestergade-området

og endelig i et

område omkring Nørrebro Station.

Brand & Sikring vil i kommende

numre fortælle mere om projektet.

Nærmere oplysninger: Rune

Hernø, DBI, rhe@dbi-net.dk

fl eksjob-medarbejdere: Bent Jensen,

som passer NUSA’s kantine og

Jannie Ørtoft, der fungerer som

kursuskoordinator. Efter deres ansættelse

hos DBI/NUSA har de

begge bidt sig fast på arbejdsmarkedet

og er blevet særdeles godt

integrerede på arbejdspladsen.

Begge udfylder de i dag funktioner,

som er helt afgørende for, at en

kursusvirksomhed som NUSA kan

fungere i det daglige.

I sin tale ved prisoverrækkelsen,

der fandt sted den 12. december

2008, sagde borgmester Erik Sørensen

blandt andet:

”I på NUSA har den vilje og det

mod, der skal til for at være rummelige.

I formår at fi nde de nicher, der

passer præcis til jeres medarbejdere.

I har fundet frem til skræddersyede

uundværlige funktioner og på den

måde givet medarbejderne arbejdsglæden,

stoltheden og troen på sig

selv tilbage. Det er godt gået!”

Prisen er på 25.000 kroner samt

et glas/keramisk kunstværk af Ulla

Egholm. Pengene vil blive brugt til

fælles aktiviteter for medarbejderne

i DBI/NUSA’s kursusafdeling.


Kan du se værdien...

af en leverandør som holder et vågent øje med markedsudviklingen for dig?

Alarm, sikring og overvågning er et marked i kraftig

udvikling, både hvad angår vækst og lovgivningsmæssig

fokus. Samtidig åbner den teknologiske

udvikling nye muligheder med IP-baseret

overvågning. Som installatør har du allerede en

troværdig position hos dine kunder. Så hvorfor

ikke også hjælpe dem med at sikre deres med-

KOM VIDERE PÅ WWW.LEMU.DK/ASO ELLER RING 3695 5400

VVS EL-TEKNIK

VVT

arbejdere og værdier med et professionelt overvågningssystem?

Lemvigh-Müller står bag dig

med et bredt program inden for AIA, ADK, ITV

og ABA/ABDL – bakket op af support fra vores

kompetencecenter, som også tilbyder dig den

efteruddannelse, du måtte have behov for.

Kan du se værdien?

STÅL


Brand & Sikring

Jesper Ditlev: Det gælder

om at have blik for

mulighederne.

12

Det er et spørgsmål om

at kunne se mulighederne

Brand & Sikring har talt med DBI’s nytiltrådte direktør om krise, klima og

kommende udfordringer

På denne kolde og klamme januardag,

står Jesper Ditlev, frisk og

solbrændt, og skuer ud over Danmarks

største erhvervsområde,

Avedøre Holme, i Hvidovre syd for

København.

I juleferien, for fjorten dage siden,

stod han ved rorpinden på et

sejlskib i Caribien, hvor han krydsede

rundt i smult vande sammen

med sin familie. Selv om det er blevet

hverdag igen, har han stadig

hånden på rorpinden, men nu i DBI

- Dansk Brand- og sikringsteknisk

Institut, hvor han ved årsskiftet afløste

Peter Johansen som administrerende

direktør.

Vi befi nder os i mødelokalet på

toppen af Sikkerhedens Hus. Med

”panoramavinduer” mod syd, øst

og vest er det nærmest som at stå

på kommandobroen på et større

fragtskib. I horisonten kan man se,

at der er skum på Øresunds bølger;

men i havet af større og mindre

virksomheder, lige uden for vinduerne,

er der også søgang for tiden.

Glæder sig utroligt

Brand & Sikring har sat Jesper Ditlev

stævne her for at høre, hvilke

tanker han gør sig om DBI, som

han har overtaget kommandoen af

på et tidspunkt med fi nanskrise,

truende økonomisk nedtur og faldende

beskæftigelse.

- Først og fremmest glæder jeg

mig utroligt til at skulle stå i spidsen

for DBI. Det er en velfungerende

og velkonsolideret virksomhed

med nogle superengagerede og

kompetente medarbejdere, jeg har

fået overdraget, lyder det begejstret

fra den nytiltrådte direktør.

Efter ni år på ledende poster i DBI

kender den 43-årige Jesper Ditlev

også virksomheden til bunds. De

seneste seks år har han som teknisk

direktør haft ansvaret for såvel de

kunderelaterede aktiviteter som for

forsknings- og udviklingsopgaverne.

Det har givet ham en solid ballast

– for nu at blive i den maritime

jargon.

- 2009 bliver et år med nogle

udfordringer, som vi ikke har oplevet

tidligere. Når samfundssektorer

som byggeri, produktion og skibsbygning

bliver ramt, berører det

DBI’s kerneområder: rådgivning,

inspektion og prøvning. Og det vil

sandsynligvis også påvirke os i fl ere

år frem.

Men jeg ser mange nye muligheder

og er ikke nervøs for DBI. Hvis

jeg skal nævne et enkelt eksempel:

Meget tyder på, at en del virksomheder

vil vælge at outsource opgaver

i den kommende tid. Og her vil

vi kunne tilbyde at tage over på

områder, som ligger inden for vores

kompetencer.

Jeg ser også muligheder på sikringsområdet,

som generelt er i

vækst. Her er virksomheder og

myndigheder begyndt at få øjnene

op for, at det betaler sig at bruge

kvalifi cerede rådgivere, som er uafhængige

af leverandørinteresser.

Endelig, og nok så væsentligt,

har DBI et solidt økonomisk fundament

og en innovativ medarbejderkultur,

som gør, at vi står godt

rustede til at løse fremtidens udfordringer

inden for både brandsikkerhed

og sikring, lyder vurderingen

fra Jesper Ditlev.

Kommerciel tankegang og

faglighed

Selv om DBI er en non profi t-organisation,

satser han blandt andet

på at styrke en sund kommerciel

tankegang, som skal gå hånd i

hånd med GTS-virksomhedens

anerkendte faglighed og specialiserede

viden.


- Vi skal tænke ”udefra og ind”,

hvilket indebærer, at vi skal blive

bedre til at se kundernes behov, så

vi kan tilbyde dem den ekspertise,

de står og har brug for. Men samtidig

handler det stadig om, at vi

skal arbejde for at højne sikring og

sikkerhed for virksomheder og

samfund.

Jeg er overbevist om, at der vil

vise sig nye muligheder, som kan

styrke vores forretning. Det har vi

faktisk allerede oplevet – og for

2008 kan vi konstatere, at året,

både fagligt og økonomisk, har

været præget af en positiv udvikling.

Selv om det endelige regnskab

ikke foreligger endnu, er det

min forventning, at årets resultat

bliver bedre end forventet i budgettet,

forklarer han med begrundet

optimisme.

Klima og miljø

For tiden taler alle om reduktion af

CO2-udslip, og Danmark står som

vært for FN’s klimatopmøde i slutningen

af 2009. Gør DBI egentlig

noget for miljøet og den globale

opvarmning?

- Hver gang der opstår brand fx

i en bygning, udvikles der CO2,

som ledes ud i atmosfæren. Så selv

om det langt fra er hovedformålet,

er miljøbeskyttelse også en god

grund til at forebygge brande. Med

sit virke har DBI bidraget til, at der

ikke opstår så mange brande, og at

de brande, der opstår, sjældent når

at udvikle sig til noget stort. Det er

en indsats, der skal fastholdes og

fortsat forbedres, svarer Jesper Ditlev

og fortsætter:

Som noget mere specifi kt kan jeg

pege på vores arbejde med at udfase

det tidligere så populære rumslukningsmiddel

halon, der både er

skadeligt for jordens ozonlag og

bidrager til den globale opvarmning.

Med DBI i spidsen var Danmark

blandt de første lande i verden

til at udfase det skadelige slukningsmiddel

og fi nde mere miljøvenlige

løsninger. Et arbejde, som

blandt andet fortsætter med videreudvikling

af det på fl ere måder

miljøvenlige vandtågeslukningsprincip.

DBI er også gået foran med brug

og udvikling af computersimulering

– en teknologi som fx betyder,

at man kan spare på miljøbelastende

brandforsøg i stor skala.

Inden for de senere år har vi

desuden bidraget til forskning i,

hvordan man kan undgå selvopvarmning

og selvantændelse af

biomasse, der anvendes til ener-

'...vi skal blive

bedre til at se

kundernes behov,

så vi kan tilbyde

dem den ekspertise,

de står og

har brug for.'

giproduktion. Ved at hindre og

begrænse disse processer kan

man undgå unødig udslip af CO2

og reduktion af biomaterialets

energiindhold.

Hver for sig er der tale om små

skridt, med det er alle skridt, som

peger i den rigtige retning, forklarer

DBI’s nye administrerende di-

rektør, der har en solid teknisk baggrund.

Han er uddannet civilingeniør

fra Aalborg Universitet og har

tidligere blandt andet haft ansvar

for projektstyring af udviklingsorienteret

byggeri i den rådgivende

ingeniørbranche.

Se mulighederne

Jesper Ditlev peger ud ad vinduet.

Fra hans ”kommandobro” er der

udsigt til Avedøreværkets høje

skorstene, som står for en del af

den danske CO2-udledning. Men

de vældige varmerør, som fører ud

fra værket, vidner om den effektive

danske energiudnyttelse, som

kombinerer produktionen af el og

varme. Og ved siden af værket står

en lang række snurrende vindmøller

– yderligere et symbol på dansk

innovation og foretagsomhed.

- Det hele er et spørgsmål om at

kunne se mulighederne, at udvikle

dem – og at udnytte dem. Det er

sådan vi skal styre DBI sikkert gennem

den kommende tids turbulente

vande, fastslår ”kaptajnen”,

som har taget et fast greb om sin

nye rorpind.

13

Brand & Sikring

Efter samtalen med

Jesper Ditlev ankom

Vestegnens Brandvæsen

til DBI med ”skylift”

og højderedningsudstyr.

Men det

skyldtes ikke, at direktøren

havde brug for

at blive reddet ned fra

”kommandobroen”

efter det nærgående

interview.

Brandvæsnet havde

såmænd blot fået lov

til at bruge bygningen

til årets højderedningsøvelser,

som omfatter

nedfiring af

båre fra bygning. Og

det kunne de passende

øve her fra øverste

etage på DBI-domicilet

i Hvidovre. For dem

handler det også om

at se – og udnytte –

mulighederne.


Brand & Sikring

14

Store skiftedag i DBI

Ændringerne i DBI’s ledelse pr. 1. januar 2009 blev markeret ved en reception

den 9. januar på Jernholmen i Hvidovre.

Formand for DBI’s bestyrelse siden 2003,

John Bejerholm takkede af efter næsten

15 år i DBI’s bestyrelse.

Temadag

Selvantændelse i biologisk materiale

Oplagret biomasse kan selvopvarme

og i værste fald selvantænde.

Det gælder fx for halm,

korn, savsmuld, fl is, fi skemel, træpiller,

affald og tilsvarende produkter.

Der er tale om et stigende problem,

som medfører økonomiske

tab på grund af brand- og varmeskader

på de lagrede biomasse-

Peter Johansen har været administrerende

direktør for DBI siden dannelsen i 1991. I

de kommende tre år skal han arbejde som

formand for bestyrelsen.

Et udsnit af dagens mange receptionsgæster. Forrest til højre næstformand i DBI’s bestyrelse,

Lauritz Rasmussen, administrerende direktør for Taasinge Træ A/S.

produkter. Desuden udgør selvantændelse

et slukningsmæssigt problem

for brandvæsenerne.

Der er mange forhold, der skal

tages i betragtning ved oplagring

og transport af biologisk materiale.

Der fi ndes en del viden på området,

men der mangler også viden.

Derfor forskes der i, hvordan sikkerheden

kan forbedres.

Efter knap ni år i DBI, heraf seks år som

teknisk direktør, er Jesper Ditlev tiltrådt

som ny administrerende direktør.

Blandt gæsterne sås formanden for Foreningen

af Kommunale Beredskabschefer,

Peter Staunstrup. Han er indtrådt som nyt

medlem i DBI’s bestyrelse.

På en halv temadag hos DBI vil

eksperter fra DBI, DTU og Københavns

Universitet fortælle om den

nyeste viden på området og hvad

der forskes i.

Arrangementet fi nder sted torsdag

den 7. maj 2009 kl. 12.30-

16.00 hos DBI, Jernholmen 12,

2650 Hvidovre.


ET GODT INTERNT BEREDSKAB

BEGYNDER MED EN GOD

UDDANNELSE

KURESER, PLANER OG ØVELSER:

FØRSTEHJÆLPSKURSER

HÅNDTERING AF TILSKADEKOMNE

BRAND- OG REDNINGSKURSER

KRISEHÅNDTERING

KRISE-SORGPLANER

EVAKUERINGSØVELSER

UDSTYR TIL:

FØRSTEHJÆLP

GENOPLIVNING/AED

BRANDSLUKNING

SKILTE OG MÆRKATER

UNDERVISNINGSUDSTYR

HAR DU INTERNE BEREDSKABSINSTRUKTØRER

KAN DU BESTILLE ET GRATIS BOGSÆT


Brand & Sikring

Bo G. Jørgensen.

16

Rift om at blive Eksamineret

Sikringsleder på at skabe mulighed for, at fær-

Krisen har tilsyneladende ikke ramt

uddannelsen Eksamineret Sikringsleder®,

der aldrig har haft større

søgning end netop nu.

- I starten af februar fi k 14 nye

Eksaminerede Sikringsledere udleveret

deres diplom efter vel overstået

eksamen, mens et nyt kursushold

med 17 elever har været i

gang siden midten af januar. Det

nye hold er det største i uddannelsens

12-årige historie, oplyser uddannelseschef

Bo G. Jørgensen fra

SikkerhedsBranchen, der står for

salget af den anerkendte diplomuddannelse,

som udbydes i fællesskab

af DBI og SikkerhedsBranchen.

- Det igangværende hold med 17

deltagere skal op til den afsluttende

eksamen efter sommerferien

2009, men inden da har vi allerede

startet et nyt hold kursister op. Dét

hold, som starter i juni, er næsten

fyldt op nu, og jeg forventer, at det

vil være fuldtegnet med 16 deltagere

i løbet af den kommende måned

(marts), fortæller Bo G. Jørgensen.

Tilpasses løbende

Den eksaminerede sikringslederuddannelse

bliver løbende udviklet

og forbedret, så den hele tiden

matcher den hastige udvikling inden

for sikring og sikkerhed. I den

forbindelse arbejdes der for tiden

Temadag

Sikkerhed på rejsen

Er virksomhedens medarbejdere

”klædt på” til rejsen? Når vi rejser

husker vi (næsten) altid pas, penge

og papirer - men mange glemmer

at tænke på sikkerheden.

Risiciene er mange, når man rejser

eller opholder sig i udlandet.

Fx: trafi kulykker, sygdom, tyveri,

trusler, terror, kidnapning, over-

diguddannede sikringsledere med

mellemrum kan blive fagligt opdateret.

For uddannelsen i dag gælder

det, at alle kursusmodulerne er blevet

obligatoriske, og senest har uddannelsen

fået den europæiske

brand- og sikringsorganisation

CFPA’s blå stempel. Det betyder, at

uddannelsens niveau og dens indhold

løbende overvåges, så den

fald, røveri og kriminalitet.

Men det behøver ikke at være

farligere, end at være herhjemme,

hvis man sikrer sig efter de særlige

forhold, som gælder, når man er

”på udebane”.

Det kan man høre nærmere om

på to halve temadage, som DBI afholder

den 30. april 2009. Mellem

danske uddannelse lever op til de

fælles europæiske standarder inden

for CFPA.

Eksamineret Sikringsleder består

af fem uddannelsesmoduler a 3-4

dages varighed, hvortil kommer to

eksamensdage. Uddannelsen kan

normalt gennemføres inden for 6-

7 måneder.

Læs mere om uddannelsen på

www.dbi-net.dk eller på www.sikkerhedsbranchen.dk.

De 14 nyeste Eksaminerede Sikringsledere kunne afslutte deres uddannelse med bestået

eksamen i starten af februar 2009.

På billedet ses fra venstre mod højre: Niels Thirsgaard, Niels Andersen, Lars Bergø,

Peder Hansen, Thomas Otto, Henrik Bay, Henrik Bertram, Annette Pedersen Buur,

Louis Wollesen, Toni T. Jensen, Claus Soltau, Søren Bo Lyderik, Bjørn Nielsen, Lars Jensen.

kl. 9 og 12 kan man høre om ’Sikkerhed

på rejsen’, mens emnet er

’Sikkerhed under ophold i udlandet’

fra kl. 13 til 16.

Det betyder, at man samme dag

har mulighed for at deltage i begge

arrangementer, som finder sted

hos DBI, Jernholmen 12, 2650

Hvidovre.


Forskning skal bane vej for

brandsikre træhuse i Norden

DBI deltager i del 3 i et fællesnordisk

projekt om brandsikre træhuse.

Projektet skal indsamle den nyeste

viden på træhusområdet og komme

med forslag til konkrete løsninger,

hvor træhuse er brandsikret,

så de opfylder lovgivningen i Norden.

Inden for byggeriet er det i dag

muligt at bygge høje huse i træ,

men der mangler viden om, hvordan

disse bygninger brandsikres.

Danmark, Sverige, Norge, Finland,

Island, Estland og Letland deltager

i arbejdet.

Projektet tager udgangspunkt i

den i dag benyttede håndbog om

brandsikre træhuse, del 2. Siden

udgivelsen af denne, er der kommet

ny viden og ikke mindst er

Eurocode om dimensionering af

trækonstruktioner

implementeret i EU

medlemslandene.

Projektet skal munde

ud i udgivelse af en ny håndbog,

som ingeniører, konstruktører, arkitekter

og myndigheder kan bruge

som opslagsværk. I den reviderede

håndbog beskrives blandt andet et

såkaldt Risk Index, der kan anvendes

til at fastlægge, hvilke(t) brandsikringstiltag,

der skal anvendes.

Ved hjælp af metoden kan man

vælge/kombinere alternative

brandsikringsforanstaltninger til at

opnå den samlede brandsikring,

som kræves eller ønskes og sammenligne

alternativerne ud fra sikkerhedsniveauet

for alternativet.

Projektet får støtte fra Nordisk

InnovationsCenter (NICe) og skal

afsluttes i 2010. Projektets

resultater vil

blandt andet blive formidlet gennem

temadage rundt om i Norden

i forbindelse med den nye håndbogs

udgivelse.

17

Brand & Sikring

Kontaktperson:

Henrik Bygbjerg, DBI,

hby@dbi-net.dk.


Brand & Sikring

Kontaktperson:

Henrik Bygbjerg, DBI,

hby@dbi-net.dk.

Kontaktperson:

Henrik Bygbjerg, DBI,

hby@dbi-net.dk.

18

Hvad kan et sprinkleranlæg erstatte

i Norden?

Hvis man frivilligt vælger at installere

sprinkleranlæg i en bygning i

Danmark, vil man alt efter omstændighederne

kunne få tilladelse

til at øge brandsektionsstørrelsen.

I andre nordiske lande kan

man i den samme situation måske

få lov til at slække på de bærende

konstruktioners brandmodstandsevne.

Det kaldes i fagsproget

’teknisk bytte’.

Regler og kutymer for teknisk

bytte i de nordiske lande er forskellige.

Kravet til dokumentation er

også forskelligt. Ud fra et objektivt

brandteknisk synspunkt forekommer

en sådan forskel hverken for-

Sammen med andre nordiske interessenter

har DBI deltaget i udarbejdelsen

af forslag til fællesnordiske

standarder for boligsprinkling.

Arbejdet, der er gennemført på

rekordtid, er udført i regi af det

nuftig, rimeligt eller hensigtsmæssig.

Derfor er der sat et nordisk forsknings-

og udredningsprojekt i

gang, som skal bane vej for at skabe

ensartede dokumentationsgrundlag

og regler eller retningslinjer.

DBI’s forsknings- og udviklingsenhed

deltager i dette nordiske

projekt, der i første række skal tilvejebringe

en fælles dokumentation

for teknisk bytte i forbindelse

med installation af sprinkleranlæg.

I Danmark angiver Bygningsreglement

2008 afsnit 5.4 ’Brandtek-

Nordisk standard for

boligsprinkleranlæg på vej

Red liv og værdier

med brandsikring

det er aldrig for sent...

Ring tlf. 86 22 56 44

nordiske standardiseringsorgan

INSTA. Der er tale om følgende to

forslag, som blev sendt i høring i

december 2008:

INSTA 900-1 ’Boligsprinkler – Del

BRAND

Brandsikring af alt -

også transportbånd, porte/døre, vinduer o.s.v.

WWW.JSA-BRAND.DK

niske installationer’ i hvilke kategorier

af bygninger, der skal installeres

blandt andet automatiske

sprinkleranlæg. I Sverige og Norge

findes ikke specifikke krav om,

hvornår sprinkleranlæg skal installeres.

Gennem projektet søges der tilvejebragt

fællesnordiske metoder

og retningslinjer for dokumentation

ved teknisk bytte i forbindelse

med sprinkleranlæg. Målet er at

sikre ensartethed i håndtering af

tekniske bytter på et grundlag, som

ikke forringer brandsikkerhedsniveauet.

1: Dimensionering, installation

og vedligeholdelse’

INSTA 900-2 ’Boligsprinkler – Del

2: Krav til testmetoder for sprinklere

med tilhørende rosetter’.

Standarden for dimensionering,

installation og vedligeholdelse

anvender samme struktur som

fi ndes i DS/EN 12845 ’Stationære

brandslukningssystemer - Automatiske

sprinkleranlæg - Beregning,

installation og vedligeholdelse’, for

at gøre det lettere for sprinklerbranchen

at anvende den nye

standard.

Høringsfasen for begge standarder

er afsluttet, og udvalget bag

standarderne skal nu behandle de

indkomne høringskommentarer.

INSTA, hvilket i praksis vil sige

Dansk Standard, vil stå for udgivelsen,

når standarderne er klar. De er

oversendt til CEN, så de med tiden

kan udgives som fælleseuropæiske

standarder.

Emnet er på dagsordenen for

DBI-dagen den 6. maj 2009.


Risikoanalyser for

forsikringsbranchen

DBI har udarbejdet en række serviceydelser,

som specielt retter sig

mod forsikringsselskaber og forsikringsmæglere.

Blandt andet tilbyder DBI at udarbejde

uafhængige brand- og sikringstekniske

risikoanalyser (BSR) af

forsikringskunder. BSR kan bruges

som teknisk dokumentation i forbindelse

med oprettelse, revurdering

eller genforhandling af forsikringsaftaler.

Risikoanalysen udarbejdes som

en komplet ingeniørrapport, der

beskriver virksomhedens aktiviteter,

bygninger, præmieberegningsgrundlag

samt brand- og

tyverisikring. Analysen angiver forsikringsværdier

og tabsscenarie,

der kan danne grundlag for underwriting.

Kjeld Schou

Billigere

bilforsikring

til gode bilister

Fra

Ring på 75 65 38 74

og få et godt tilbud eller find

din pris på gf-brv.dk

*

3734,-**

I tillæg til BSR-analysen kan der

udarbejdes forslag til forbedring af

risikoforholdene.

Analysen skaber grundlag for en

korrekt præmiefastsættelse, da den

* Prisen varierer efter bil,

bopæl, antal år du har kørt

skadefrit, og hvilke andre

private forsikringer du

tegner i GF. For 2008 får

nybilister dog ikke overskudsdeling.

GF Brand, Redning og Vagt

Klerkevænget 20 · 8700 Horsens

behandler de parametre, der indgår

i forsikringsselskabernes tariferingsgrundlag.

Analyserapporten vil normalt indeholde

følgende hovedpunkter:

Virksomheds-/aktivitetsbeskrivelse

Bygningsforhold (bygningskonstruktioner

og PBG)

Brandteknisk beskrivelse

Tyveririsiko (sikring og overvågning)

Risici for driftstab, maskinskade

og maskindriftstab

Tabsestimering (største single

risk/EML/PML)

Brandtekniske tegninger

Evt. rapport med forslag til risikobegrænsning

Nærmere oplysninger: Kjeld

Schou, ksc@dbi-net.dk

Sikringsglas

Klar sikringsløsning

- Pilkington Sikringsglas

F&P klasser (DS/EN356)

GUL, GRØN, BLÅ og RØD

www.pilkington.dk

Multilamineret

sikringsglas

Sikringsglas Pilkington

Forsikring & Pension Sikringsglas

F&P- Standard Tykkelse

klasse DS/EN356

GUL P5A P5A-10 10mm

GRØN P6B P6B-15 15mm

BLÅ P7B P7B-23 23mm

RØD P8B P8B-28 28mm

19

Brand & Sikring


Brand & Sikring

Nærmere oplysninger:

Peder Gellers,

peg@dbi-net.dk

20

Mange virksomheder får ikke

dækket tab ved indbrud

Hvert kvarter begås der indbrud i en virksomhed

Ifølge Danmarks Statistik blev der

i alt politianmeldt 33.000 indbrud

i virksomheder sidste år. Det er en

stigning på 14 pct. i forhold til

2007 og det højeste antal siden

2006.

Udviklingen var særlig markant i

den sidste del af året, hvilket kan

indikere, at øgningen i disse indbrud

vil fortsætte i 2009. Således

viste tredje kvartal en stigning i

anmeldelser på 20 pct. og fjerde

kvartal en stigning 22 pct. i forhold

til samme perioder i 2007.

Den foruroligende udvikling bekymrer

Peder Gellers, leder af Sikring

og Sikkerhed i DBI, ikke mindst

set i lyset af den økonomiske krise

som mange virksomheder slås

med.

Det anslås, at ud af de 33.000

politianmeldte indbrud i 2008 er

det kun 60 pct., der blev anmeldt

til forsikringsselskaberne. Erstatningsudbetalingen

herfor vil for

hele 2008 skønsmæssigt andrage

omkring 450 mio. kr. De resterende

13.000 indbrud til en anslået værdi

på ca. 300 mio. kr. hænger virksomhederne

desværre selv på. Det

kan dels skyldes manglende forsikring

eller en høj selvrisiko, dels at

sikringsforanstaltningerne ikke har

været som forsikringsselskabet

foreskriver.

Søg rådgivning

- Vi må derfor på det kraftigste råde

virksomhederne til at foretage en

samlet vurdering af risikoprofi len

ved indbrud og derefter søge den

nødvendige rådgivning, inden

virksomheden giver sig i kast med

at installere en eller anden form for

sikringsforanstaltning, siger Peder

Gellers, Leder af Sikring og Sikkerhed

i DBI.

Selv om mange leverandører af

sikringsudstyr har gennemgået en

grundig sikringsuddannelse er der

desværre ofte eksempler på, at

virksomheder enten køber for me-

get eller utilstrækkeligt sikringsudstyr.

Hertil kommer, at man ofte

vover sig ud i leasingaftaler, der

langt fra er optimale for virksomheden,

for ikke at tale om indgåelse

af unyttige og alt for dyre serviceaftaler

Dette kan undgås med den rigtige

rådgivning. Bl.a. derfor har DBI

hver dag telefonerne åbne mellem

kl. 10–12, hvor kyndige, uvildige

sikringskonsulenter fra DBI - uden

beregning - kan hjælpe med råd

og dåd.

- Men først og fremmest vil vi

på det kraftigste opfordre

til, at man ser på de helt

basale risici for ind-

brud, eller rettere sagt, ser på sin

virksomhed med en indbrudstyvs

øjne. Det er alt for let at komme

ind på mange virksomheder, institutioner

og forretninger, blandt

andet fordi døre og vinduer ikke

er forsvarligt lukkede og låst, siger

Peder Gellers.


Sikkerhed er et valg..

Øjenskyllestation

2x 500 ml

Kr. 265.- eksl.moms

Førstehjælp 10-20

Kasse med udstyr passe

r til 10-20 personer

kr. 425.-eksl. moms.

Øjenskyllestation

8x 20 ml og bandage

Kr. 225.- eksl.moms

Øjenskyllekuffert

med 4 x 500 ml.

og vægbeslag

Kr 305.- eksl.moms

Sikkerhedskompagniet

tlf. 70 112 224

www.sikkerhedskompagniet.dk

Førstehjælp 21-50

Kasse med meget udstyr passer

til op til 50 personer

inkl. øjenskyl.

kr. 821.-eksl moms.

Øjenskyllekuffert

med 3 x 500 ml.

og vægbeslag

Kr 245.- eksl.moms


Brand & Sikring

22

DBI-dag 2009

Sikring i krisetider – og andre aktuelle emner på programmet

Onsdag den 6. maj 2009 åbner vi

dørene i Sikkerhedens Hus for

endnu en spændende DBI-dag.

Det uformelle faglige arrangement

henvender sig til alle, der interesserer

sig for brand- og sikringsspørgsmål.

I år er der mulighed for

at blive opdateret i forbindelse med

16 forskellige indlæg. Og emnerne

spænder vidt – så der med garanti

noget af interesse for alle, som lægger

vejen forbi DBI i Hvidovre, den

6. maj.

Spar 10-30 procent

Krisen kradser, men der er penge

at spare på sikring - hvis man griber

tingene rigtigt an. På DBI-dagen

kan man blandt andet høre om,

hvordan man kan spare penge på

sikring – samtidig med at man

sikrer sig den rigtige løsning, som

ikke går på kompromis med sikkerhed

og kvalitet.

Der er også penge på dagsordenen

i et andet af dagens indlæg om

sikring. Her handler det om, hvordan

man forebygger røveri i forbin-

delse med pengehåndtering og

værditransport.

Indlæg om anlæg

Brandalarmanlæg, sprinkleranlæg,

vandtågeanlæg, varslingsanlæg,

iltreduceringsanlæg, ventilationsanlæg

og brandsikringsanlæg i al

almindelighed. Der er en hel række

indlæg om anlæg på brandsikringsområdet.

Det handler både om

standarder, regler, retningslinjer og

nye muligheder.

Vi ser også på, hvordan det er

gået med det nye bygningsreglement.

Fra Erhvervs- og Byggestyrelsen

skal vi høre om de erfaringer,

der er gjort med BR08 gennem det

sidste år.

Tid og sted

DBI-dagen fi nder sted på Jernholmen

12 i Hvidovre, hvor dagen

starter med kaffe/the og rundstykker

fra kl. 9.00.

De faglige indlæg finder sted i

tidsrummet kl. 10.00-14.45. Der er

pauser mellem de enkelte indlæg

og frokostbuffet midt på dagen.

Pris, program og tilmelding

Det koster 500 kr. at deltage i hele

DBI-dagen, uanset hvor mange

programpunkter man tilmelder sig.

I prisen er inkluderet morgenkaffe

og frokostbuffet mv. DBI-medlemmer

deltager gratis – dog kun med

én person pr. medlemskab.

En folder med det samlede program

er sendt ud sammen med

dette nummer af Brand & Sikring.

Programmet kan også ses på www.

dbi-net.dk, hvor man desuden fi nder

uddybende beskrivelser af de

enkelte programpunkter.

Tilmelding kan ske enten ved

hjælp af kuponen på den trykte

folder eller direkte på DBI’s hjemmeside

www.dbi-net.dk.

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse

bedes man venligst afkrydse

de specifi kke programpunkter,

man ønsker at deltage i. Ved

overtegning af et indlæg, vil man

blive registreret efter først til mølleprincippet.

Derfor er det en god

idé at tilmelde sig så hurtigt som

muligt.


Hvis forretningen

skal fortsætte

Bliv en overlever – med Business

Continuity Management

Meget kan gå galt: En storbrand, en miljøulykke, en

større svindelsag, brud på datasikkerhed, it-nedbrud,

leverandør svigt, en omfattende epidemi, en naturkatastrofe,

negativ medieeksponering.

Selv den mest solide virksomhed kan komme ud for

en kritisk hændelse, der kan give virksomheden et

knæk. Og selv om man kommer gennem krisen, er det

sjældent omkostningsfrit.

Men har man forberedt og planlagt, hvordan man

styrer gennem krisen, kan skaderne begrænses.

Business Continuity Management (BCM) og Business

Continuity Planning (BCP) er et system for strategier

og planer, som kan hjælpe virksomheden gennem krisen

og tilbage på markedet. Det er naturligvis for sent

at tænke på BCM og BCP, når krisen er en kendsgerning.

Værktøjerne skal være på plads og indarbejdet

- til enhver tid.

Gå-hjem-møde

Torsdag den 26. marts kl. 14.00-16.30 afholder DBI et

gå-hjem-møde om BCM og BCP. Her vil der blive sat

fokus på, hvordan en virksomhed kan planlægge sig

til at styre gennem krisen og komme videre. Måske

endda styrket – med et forbedret image samt øget

tillid fra kunder, leverandører og medarbejdere.

På mødet orienteres om den britiske standard for

Business Continuity Management, BS 25999-1-2006,

og der vil blive gennemgået praktiske erfaringer og

eksempler fra bl.a. Coop Danmark.

Indlægsholderne på gå-hjem-mødet er risk manager

Flemming Kvorning, Coop Danmark og Peder Gellers,

DBI.

Gratis

Gå hjem-mødet er gratis, men tilmelding er nødvendig

– med sidste frist fredag d. 20. marts. Tilmelding og

nærmere oplysninger på www.dbi-net.dk. Tilmelding

kan også ske pr. e-mail til: tilmelding@dbi-net.dk.

Kom og hør, hvordan man skaber en robust, sikker

og fl eksibel virksomhed - en overlever.

BRANDKLASSIFICEREDE

Løbende

produktionskontrol

af DBI

Folde- og

mobilvægge med

lydreduktion op til

Rw 53 dB

Gulv- & Vægsystemer ApS

Tlf. +45 9820 4299

www.ab-consult.dk

-Måske de eneste på markedet -

23

”Vi gør ideer til virkelighed...”


Brand & Sikring

Kunderne er tilfredse

med DBI’s og andre

GTS-virksomheders

ydelser.

24

Kunderne har talt

Analyser afslører hvad brugerne mener om DBI og GTS

Næsten to tredjedele af DBI’s

kunder er såkaldte ambassadørkunder.

Det fastslår analyseinstituttet

ENNOVA A/S, som i 2008

har taget pulsen på DBI’s kunder

gennem en tilfredshedsundersøgelse.

Analyseinstituttet har vurderet et

repræsentativt udsnit af kunderne

og inddelt dem i kategorier, som

afspejler deres tilfredshed med og

loyalitet over for DBI. I den bedste

kategori ligger ambassadørkunderne

med stamkunder og loyale

kunder på de følgende pladser. Nederst

i denne rangorden fi nder vi

grupperne illoyale kunder og kritiske

kunder.

Undersøgelsen viser, at ambassadørkunderne

udgør 64 pct. af

DBI’s samlede kundemasse. Stamkunder

og loyale kunder tegner sig

for tilsammen 40,5 pct., mens de

illoyale og kritiske kunder blot udgør

5,5 pct.

Tilfredshedsmålingen er gennemført

ved hjælp af et sæt spørgeskemaer,

som ENNOVA har

mailet til 1.000 aktuelle kunder.

Udsendelsen af skemaerne er for-

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Ambassadører

Kundeanalyse

64%

Stamkunder

29%

Loyale kunder

delt over årets fi re kvartaler, og

modtagerne er valgt ud, så de repræsenterer

alle DBI’s produktområder.

Det endelige resultat bygger

på i alt 405 udfyldte og returnerede

skemaer.

- Analysen indgår nu som grundlag

for det videre arbejde med at

skabe og fastholde tilfredshed og

loyalitet blandt kunderne, forklarer

marketingchef Bitten Nygaard,

som er tilfreds med, at DBI har kunnet

fastholde andelen af ambassadørkunder

på samme høje niveau

som i den tidligere undersøgelse

fra 2007.

Tilfredse GTS-brugere

Ud over den specifi kke kundeundersøgelse

af DBI, er der i 2008

gennemført en bredere brugerundersøgelse

af alle de ni godkendte

teknologiske serviceinstitutter inden

for GTS-nettet.

Det er Forsknings- og Innovationsstyrelsen,

som har bedt Oxford

Research A/S om at undersøge

et udsnit af private virksomheders

kendskab til og brug af

GTS-virksomhederne. Undersøgelsens

resultater er sammenholdt

med en tilsvarende undersøgelse

i 2006.

Overordnet viser 2008-undersøgelsen,

at der er sket en væsentlig

stigning i andelen af brugere, som

finder GTS-ydelserne meget tilfredsstillende,

mens andelen af

utilfredse brugere er halveret.

1% 0%

Illoyale kunder

Kritiske kunder

5%

53,8 pct. af brugerne i 2008 var

meget tilfredse, mens 39,3 pct.

var delvist tilfredse med GTS’ernes

ydelser. I forhold til 2006-undersøgelsen

er andelen af meget

tilfredse brugere steget med 11,2

procentpoint, mens andelen af

delvist tilfredse er faldet med 10,5

procentpoint. Samtidig er andelen

af brugere, som fandt GTSydelserne

meget eller delvist utilfredsstillende,

faldet fra 4 til 2

pct.

Behov for at øge kendskabet

Undersøgelsen omfattede også en

kendskabsanalyse blandt virksomheder,

som ikke har kontakt til

GTS-nettet, og den viste, at der i

denne gruppe er et meget begrænset

kendskab til GTS-systemet.

Næsten 78 pct. af de adspurgte

havde aldrig hørt om GTS, hvilket

er et markant fald i kendskabet i

forhold til 2006, idet 45 pct. svarede,

at de ikke kendte til systemet.

Derfor peger undersøgelsen på et

stort behov for informations- og

markedsføringstiltag, som kan øge

kendskabet til GTS-nettet og de

muligheder, det giver danske virksomheder.

GTS-undersøgelsen er baseret på

1006 interviews med danske virksomheder,

hvoraf ca. halvdelen har

købt ydelser fra en eller fl ere GTSvirksomheder.


TALEVARSLING

Er du bekendt med den nye retningslinie inden for talevarsling?

DBI har udsendt en ny retningslinie, som angiver

mindstekrav til projektering og installation af varslingsanlæg.

Den nye retningslinie betyder fælles europæiske standarder

for komponenter i brandtekniske installationer, og at

komponenter, der benyttes i et varslingsanlæg, fremover

skal være CE-mærket i henhold til Byggevaredirektivet, som

angivet i den aktuelle standard i DS/EN 54 serien.

Andre væsentlige ændringer i krav til systemdele og dokumentation

omfatter: orienteringsplaner, nødstrømsforsyning

og overvågning af ledningsforbindelser.

Lindpro a/s

Telefon 8932 9944

sikkerhed@lindpro.dk

www.lindpro.dk

Lindpro er som en af de eneste virksomheder i Danmark

Bosch Praesideo Partner. Bosch Praesideo er med over

2000 installerede systemer verden over det foretrukne

valg, når det gælder talevarslingsanlæg til krævende opgaver

i bygninger og på steder, som er offentligt tilgængelige.

Lindpro hjælper med løsninger fra små talevarslingsanlæg

til store, avancerede anlæg samt integration til andre

systemer.

Lindpros erfarne specialister inden for talevarsling foretager

installation og efterfølgende service.


Brand & Sikring

Kunstmuseet Arken

har benyttet sig af

DBI’s ekspertise i forbindelse

med ombygning.

26

Derfor bruger de GTS-nettets viden

Eksempler på virksomheder, som bruger DBI og andre GTS-virksomheder

Der er mange grunde til, at danske

virksomheder benytter sig af GTSnettets

specialviden. Eksemplerne

i det følgende er refereret fra den

seneste brugerundersøgelse, som

Oxford Research A/S har gennemført

for Forsknings- og innovationsstyrelsen.

Inden for byggebranchen er det

særdeles vigtigt, at konstruktionerne

lever op til de krævede standarder.

Derfor benytter det rådgivende

ingeniørfi rma Rostgaard A/S

sig blandt andet af den specialiserede

viden, fi rmaet kan få hos GTSvirksomhederne

Teknologisk Institut

og DBI. Teknologisk Institut

benyttes fx i forbindelse med indeklima,

mens DBI bruges til brandteknisk

rådgivning.

Administrerende direktør Flemming

Rostgaard siger: ”I forbindelse

med etableringen af nye bygninger

tager vi typisk kontakt til DBI, hvis

konstruktionen er særlig kompleks.

De har de rette kompetencer til at

vide eksempelvis, hvilken brandklasse

en konstruktion tilhører, og

vi sætter pris på deres ekspertise og

hurtige procedurer. Vi fremsender

typisk forespørgslen med en skitse

på en fax, hvorefter DBI hurtigt vender

tilbage med en besvarelse. Det

fungerer glimrende.”

Arkitekterne KØGE A/S benytter

sig af Teknologisk Instituts viden i

forbindelse med bygningskonstruktion

og vurdering af bygningers

tilstand. Desuden trækker den

rådgivende arkitektvirksomhed på

DBI’s brandtekniske ekspertise.

Partner Poul Jorsal siger blandt andet:

”I forbindelse med bygningskonstruktion

af eksempelvis institutioner

og erhvervsvirksomheder

er brandkravene skærpet. Det er

nødvendigt at have en detailviden

på området, og her trækker vi på

konsulentbistand fra DBI”.

For kunstmuseet Arken, ved Ishøj

syd for København, er sikkerhed,

og herunder brandsikkerhed, af

meget stor betydning. Museet har

blandt andet benyttet DBI til uddannelse,

eftersyn af installationer

samt til rådgivning i forbindelse

med ombygning. ”DBI er et knudepunkt

for specialiseret viden og

erfaring. En viden, som er kommet

museet til gode i forbindelse med

fx eftersyn af museets eksisterende

installationer”, fortæller Anette

Hansen fra Arken.

Den højteknologiske, internationale

virksomhed NUNC oplyser, at

den har benyttet sig af tre GTSvirksomheder:

DBI, FORCE og Teknologisk

Institut. Virksomheden,

som leverer engangsprodukter af

plast til den bioteknologiske og

farmaceutiske industri, har blandt

andet trukket på DBI’s specialkompetencer

i forbindelse med gennemgang

af virksomhedens brandsikkerhed.


Brand & Sikring

28

Man kan stole på sprinkleranlæg

Automatiske sprinkleranlæg i Danmark har en høj pålidelighed

En aktuel analyse af inspicerede

sprinkleranlæg viser, at 97,7 pct. af

anlæggene var i så god stand ved

inspektionen, at de umiddelbart

kunne få betegnelsen ’godkendt’.

Undersøgelsen er gennemført på

baggrund af anonymiserede rapporter

fra DBI’s sprinklerinspektioner

i 2007.

Analysens resultat ligger tæt på

en tilsvarende måling, som DBI

gennemførte for 2001. Dengang

viste det samlede resultat, at 98,2

pct. af anlæggene kunne godkendes.

Følger op på fejl

Henrik Bygbjerg, som har været

%

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

10,2

Sprinkleranlæget er ikke

tilpasset

bygningsændringer

6,5

Branddøre/-porte virker

ikke korrekt

5,4

Driftsjournal er ikke

ajourført

4,8 4,8

Afstanden fra oplag til

sprinklerhoved er ikke

overholdt

med til at udarbejde analysen, er

godt tilfreds med det seneste resultat.

At det ser en smule dårligere

ud end i 2001, har han en forklaring

på:

- Analysen viser, at næsten 30

pct. af alle de registrerede fejl skyldes,

at man har ”glemt” at tilpasse

sprinkleranlægget i forbindelse

med bygningsmæssige ændringer.

Og bygningsændringer har der jo

været rigtig mange af i den forløbne

periode med højkonjunktur

og byggeboom.

Men heldigvis kontrolleres den

slags, og der følges op på, at fejlene

bliver rettet, så brandsikkerheden

bliver genoprettet, forklarer

Henrik Bygbjerg.

Risikoen er nemlig, at en brand

vil gøre større skade end nødvendigt,

når anlægget ikke er tilpasset

bygningen korrekt.

Undersøgelsen viser, at andre

typiske fejl er, at branddøre og

porte ikke virker korrekt i forbindelse

med udløsning af sprinkleanlæg,

at driftsjournaler ikke er ajourført,

og at der er forkert afstand fra

oplag til sprinklerhoved. Fordelingen

af fejlene fremgår af diagram-

Tidligere bemærkninger

er ikke udbedret

De 15 hyppigste fejl

4,5 4,3

Sprinklerhoveder, er

malet/skadet/forskellige

typer

Anlægsafprøvning er ikke

foretaget

3,7 3,7 3,6

Stablingshøjder er

overskredet

Eftersyn af alarmventil(er)

er ikke udført

Rørinstallation, ubelastet

(der er hængt ting op i

rørerne)

met over de 15 hyppigst registrerede

fejl.

Afgørende inspektionssystem

Alle sprinkleranlæg i undersøgelsen

er installeret i henhold til DBI’s

Forskrift 251 ’Automatiske sprinkleranlæg’,

hvilket betyder, at de

hvert år bliver inspiceret og kontrolleret.

Bl.a. DBI er akkrediteret af

DANAK til at udføre disse inspektioner.

Henrik Bygbjerg er ikke i tvivl om,

at inspektionssystemet er helt afgørende

for, at sprinkleranlæggene

har så høj en pålidelighed, som der

er tilfældet:

- Formålet med undersøgelsen

har været at tage temperaturen på

automatiske sprinkleranlæg i Danmark

for at dokumentere deres pålidelighed

og for at fi nde ud af, om

der er særligt hyppige fejl, der især

bør sættes ind imod. Vi vil nu bruge

undersøgelsens resultater i vores

forsknings- og formidlingsarbejde

med henblik på at fastholde og

forbedre sikkerhedsniveauet, fastslår

han.

Undersøgelsen kan ses på www.

dbi-net.dk under F&U-rapporter.

3,1 2,9 2,9

Rørinstallationen er ikke

udført korrekt

Personaleinstruktion er

ikke foretaget

Service af filter er ikke

udført

2,7

Orienteringsplaner er ikke

ajourført

2,4

Brandmæssige adskillelser

er ikke udført/lukket

korrekt


Oplev en af verdens største

sikringsbegivenheder

I lighed med sidste år arrangerer

DBI igen en spændende fællesrejse

til den store sikringsfagmesse IFSEC

i Birmingham, UK.

Der er afrejse den 11. maj med

hjemkomst den 13. maj 2009.

IFSEC fi nder sted i det store National

Exhibition Centre (NEC).

Den årligt tilbagevendende begivenhed,

der arrangeres for 36.

gang, er en af verdens førende sikkerhedsmesser.

Messen omfatter

alle produktområder inden for sikring,

herunder også brand. Den

omfatter naturligvis også et konferenceprogram.

Ud over fl yrejse til/fra Birmingham

omfatter DBI’s arrangement

ophold på The Arden Hotel & Leisure

Club, der ligger i gåafstand

fra NEC. Hotellet ligger desuden

lige ved motorvej, jernbanestation

www.danfoss-semco.com

og den gratis Air-Rail, som kører til

lufthavnen på to minutter.

Messerejsen er en enestående

mulighed for at udveksle erfaringer

med fagkolleger.

Om aftenen har man mulighed for

at tage toget direkte til Birminghams

centrum. De nærliggende motorvejs-

og togforbindelser gør det også let

at besøge spændende udfl ugtsmål i

det midtengelske område. Men man

kan også vælge at blive på hotellet,

hvor der er restauranter/lounge bar,

internetadgang, swimmingpool, fi tnessrum

og billard/pool-borde.

Rejseprogram

Afgang fra Kastrup mandag den 11.

maj kl. 8.40 med ankomst Birmingham

kl. 9.50. Returrejse fra Birmingham

onsdag den 13. maj kl. 19.00

med ankomst Kastrup kl. 22.00.

Arrangementet omfatter fl ybillet,

hotel med morgenmad samt adgang

til messen.

Pris og tilmelding

Samlet pris for hele arrangementet

er:

6.150 kr. (medlemspris 4.900 kr.)

pr. person i enkeltværelse

4.900 kr. (medlemspris 3.600 kr.)

pr. person i dobbeltværelse.

Tillægspris på kr. 1.000 ved afrejse

fra Ålborg eller Århus.

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmelding kan ske via DBI’s

hjemmeside eller ved at kontakte

Marianne Johnsen senest d. 23.

marts 2009.

Antallet af pladser er begrænset,

så hurtig tilmelding anbefales.

Læs mere om messen på www.

ifsec.co.uk

Effektiv brandbekæmpelse med højtryks-vandtåge

29

Brand & Sikring

Sem-Safe® systemet giver optimal beskyttelse samtidig med

at være miljøvenligt, ufarligt for brugere og med langt mindre

påvirkning af bygninger og interiør end traditionelle systemer.

Færre og mindre skader på udstyr holder produktionsapparatet

i gang. Det resulterer i væsentlig lavere omkostninger i systemets

levetid, og dermed et forbedret pris/udbytte forhold.

Sem-Safe®

– det unikke højtryks-vandtågesystem

fra Danfoss Semco

3 . . . 2 ...1...0

2052


Brand & Sikring

Inert gas strømmer

ud af dysen i serverrummet

i Brand &

SikringsCenteret hos

DBI, hvor ARS-anlægget

blev demonstreret.

Iltprocenten

falder hurtigt til under

15, hvorefter al ild

går ud.

30

Er serverrummet i din virksomhed

sikret forsvarligt?

Serverrummet er virksomhedens reelle pengeskab – men mange passer ikke godt

nok på det

Virksomheders IT-systemer får

større og større betydning for indtjening

og måske endda overlevelse.

Alligevel har virksomhederne

langt fra altid tilstrækkelig fokus på

sikring af serverrummet mod såvel

brand som andre risici.

Omfattende svigt i IT-systemer

er et af de værste skrækscenarier

for mange virksomhedsledere.

Sorte skærme kan lamme alt, fra

netbutikker til storbanker, og koste

masser af indtjening. Hertil kommer

tabte data, som ganske vist

ofte kan genskabes – men ikke

uden besvær og omkostninger.

Dermed er det næppe forkert at

påstå, at i vidensamfundet er serverrummet

mange virksomheders

reelle pengeskab – hvilket hurtigt

leder til spørgsmålet, om virksomhederne

så passer godt nok på

værdierne.

Spørger man inspektør Hanne

Simonsen og sikringsrådgiver Rune

Hernø fra DBI-Dansk Brand- og sikringsteknisk

Institut er svaret, at det

Ved en iltprocent på 15 er det umuligt at tænde en tændstik – men der er rigelig ilt til

at trække vejret.

gør de langt fra altid. Mange virksomheder

befi nder sig uden at vide

det i en sikringsmæssig risikogruppe.

Altødelæggende brand

Brand er den største og ofte altødelæggende

trussel mod et serverrum.

- Derfor er et automatisk rum-

slukningssystem (ARS) en god idé.

Det skal i givet fald udføres efter

kravene for områder med høj værdikoncentration

i brandteknisk forskrift

253, siger Hanne Simonsen.

Det betyder blandt andet, at serverrummet

skal være tæt, så ARSanlægget

kan holde iltkoncentrationen

tilpas lav i mindst 15 minutter.

Desuden skal rummet være forsynet

med et afl astningsspjæld, fordi udløsning

af anlægget medfører en

betydelig trykstigning i rummet.

Hertil kommer omfattende krav

til detektorer, alarmgivere, styresystemer

og hele den mekaniske del

med trykfl asker, rørsystem og dyser.

Husk at rydde op

En helt overfl ødig risiko, mange

virksomheder påfører sig selv, er

manglende oprydning i serverrum

med ARS-anlæg.

Måske er papirkurven ikke tømt,

måske fl yder det med tomme vandfl

asker, måske er der ikke gjort rent

under edb-gulvet, måske har teknikerne

efterladt kabelafklip i hjørnerne.

- Umiddelbart lyder det måske

ikke særlig risikabelt. Men når ARSanlægget

bliver udløst, enten ved

en brand eller en afprøvning, op-


står der så store luftstrømme, at

noget af skidtet uvægerligt havner

inde i computerrack’ene. Der er

mange eksempler på, at det har

ført til kortslutning eller andre problemer,

siger Hanne Simonsen.

Risikoanalyse giver overblik

Ofte kan der være tale om, at virksomhedens

serverrum er indrettet

for 10-15-20 år siden. Uden at

virksomheden i mellemtiden har

taget højde for, at værdien af virksomhedens

data og systemer er

blevet langt større.

- Tidligere blev serverrummet fx

ofte placeret i kælderen. Men hvad

så hvis de kraftige regnskyl, vi oplever

i dag, får kloakvandet til at

stige op? Og hvor ender slukningsvandet,

hvis der er brand i bygningen.

I dag siger vi, at et serverrum

bør placeres, så risikoen for oversvømmelse

eller opstigende vand

er minimal eller helt væk, siger

Rune Hernø.

Hertil kommer en lang række ri-

Vi viser vejen...

- Sikkerhedsbelysning

- Nødstrømsanlæg

- Ex materiel

Rekvirer katalogmateriale på

www.safeexit.dk

SafeExIT A/S

Herstedøstervej 19

2600 Glostrup

Tlf.: +45 4345 5010 Fax.: 4345 5011

sici som fx strømsvigt, fejl på kølesystemet,

sprængte varmerør, indbrud

m.v.

- Udgangspunktet for sikring af

serverrum bør derfor være en risikoanalyse,

hvor det gælder om at

afdække, hvad der eventuelt kan

ske, sandsynligheden for, at det

sker, og konsekvenserne, hvis det

sker. Risikoanalysen er en selvfølge

ved etablering af nye serverrum,

men for mange virksomheder ville

det være en god idé også at se nærmere

på eksisterende serverrum,

siger Rune Hernø.

jbn

Nye ye kurser u se 2009 009

CO2 kurser — ½ dags

Formål: at give deltagere kendskab til Co2 udstyr og procedurer,

samt praktisk erfaring.

H2S kurser — 1 dags

Formål: at give deltagere kendskab til H2S, udstyr og

procedurer, samt praktisk erfaring.

Hjælperøgdykker kursus — 3 dags

Formål: en hjælperøgdykker skal kunne assistere det lokale

brandvæsen, eller politimed at rede værdifulde genstande,

og derved at mindste tab for virksomheden.

Kontakt salgsafdelingen på

tlf. +45 7612 1314 eller se mere på

www.falcknutec.dk for yderligere

info omkring kurserne.

Uglviggårdsvej 3 DK-6705 Esbjerg Ø Tel: (+45) 76 12 13 14 Fax: (+45) 76 12 13 13

falcknutec@falcknutec.dk www.falcknutec.dk

31

Brand & Sikring

Strømforsyningen til

serverrum kan sikres

med nødstrømsforsyning,

som det er gjort

her ved DBI’s Brand

& SikringsCenter.

Kontaktpersoner:

Hanne Simonsen,

hsi@dbi-net.dk

Rune Hernø,

rhe@dbi-net.dk


Brand & Sikring

32

Ny brandteknisk norm for

ventilationsanlæg

Dansk Standards ’Norm for brandtekniske foranstaltninger ved Ventilationsanlæg’

er på vej efter en omfattende revision

DS 428 Norm for brandtekniske

foranstaltninger ved ventilationsanlæg

var efterhånden blevet noget

af en støvet sag. Publikationen,

hvis hidtidige udgave udkom i

1986, omhandler de brandmæssige

forhold, som rådgivende ingeniører

og ventilationsbranchens entreprenører

skal forholde sig til ved

projektering og udførelse af mekaniske

ventilationsanlæg i bygninger.

En arbejdsgruppe under Dansk

Standard har udarbejdet en ny,

gennemrevideret udgave, som er

tilpasset nutidens byggeri. Efter

den offentlige høring, som er afsluttet,

forventer man hos Dansk

Standard, at den nye udgave er klar

til udsendelse i april 2009.

Øget fl eksibilitet

Revisionen var blandt andet nødvendiggjort

af, at byggerier i dag

ønskes langt mere fleksible og

åbne. Funktioner, som tidligere var

placeret i adskilte brandmæssige

enheder, ses nu ofte uden brandmæssig

adskillelse i samme område.

Det stiller krav om en mere

fl eksibel standard med funktions-

baserede krav, der bl.a. giver mulighed

for eftervisning af brandsikringen

ved brandteknisk dokumentation.

Brandtekniske justeringer

Derudover kan det nævnes, at

opdateringer af Bygningsreglementet

fra BR82 til BR95 og videre

til BR08, samt indførelsen af ’Eksempelsamling

om brandsikring af

byggeri’ (EBB) har medført en

række justeringer på det brandtekniske

område.

Indførelsen af anvendelseskategorier

har medført en justering inden

for visse bygningstyper - bl.a.

dag- og natophold. EBB defi nerer

behovet for røgsikring mellem

brandmæssige enheder væsentlig

strammere end hidtil i DS 428, ligesom

uudnyttelige tagrum defi -

neres som et område, der ikke kan

og må benyttes.

Der er områder, hvor reglerne

er ændret på grund af ny viden

og praktisk erfaring samt områder,

hvor den generelle teknologiske

udvikling på ventilations- og

automatikområdet har nødvendiggjort

et opdateret normgrundlag.

Samtidig har overgangen til

det europæiske sæt af CEN-prøvningsstandarder

og implementeringen

af det europæiske klassifi -

kationssystem haft stor betydning.

Her gælder de nye

bestemmelser

Den nye DS 428 indeholder bestemmelser

om projektering, udførelse,

afprøvning og drift af

mekaniske ventilationsanlæg.

Normen gælder for mekaniske og

hybride ventilationsanlæg, der

monteres fast i bygninger, og som

har til hovedformål at holde en

eller fl ere indeklimaparametre inden

for nærmere specificerede

Temadage og kurser

I forbindelse med udsendelsen

af DS 428 ’Norm for brandtekniske

foranstaltninger ved ventilationsanlæg’

planlægger DBI

at præsentere de nye bestemmelser

ved temadage i løbet af

foråret 2009.

Der vil både blive arrangeret

temadage øst og vest for Storebælt.

Temadage vil blive annonceret

på DBI’s hjemmeside www.

dbi-net.dk.

grænser. Normen dækker alene

brandtekniske forhold. For selve

udførelsen af mekaniske ventilationsanlæg

henvises til DS 447

’Norm for mekaniske ventilationsanlæg’.

Normen anviser ikke eventuelle

supplerende brandtekniske foranstaltninger

til brandsikring, hvis

anlægget også skal anvendes til

røgudluftning eller brandventilation.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdsgruppen bag revisionen har

set nærmere på de økonomiske

konsekvenser af revisionen. Herunder

er der gennemregnet nogle

repræsentative, konkrete byggerier.

Konklusionerne fra disse gennemregninger

er, at boligbyggeri

kan regne med prisstigninger på

mellem 0,1 og 0,5 pct. af den samlede

byggesum, mens erhvervsbyggeri

kan forvente prisstigninger

på mellem 0,5 og 1,0 pct.

Dansk Standard understreger,

at beregningerne er baseret på de

aktuelle forhold i de udvalgte

byggerier. For bygninger, hvor

der er valgt andre brandstrategier,

kan resultatet blive anderledes.


Temadag

Brandfysik - undervisning

På denne halve temadag tager vi

udgangspunkt i DVD-filmen

Brandfysik – fi lmklip til undervisningsbrug’.

Filmen, der viser en lang række

eksempler på brande i forskellige

materialer, benyttes blandt andet

ved undervisning i ’elementær

brandbekæmpelse’.

Temadagen henvender sig først

og fremmest til instruktører, som

bruger eller ønsker at bruge fi lmen

i undervisningen.

På temadagen gennemgår vi ind-

Designbrande og brandmodeller

Ph.d.-forsker vil undersøge omgivelsernes påvirkning af en brands udvikling

Civilingeniør Annemarie Poulsen,

DTU Byg, er gået i gang med et

ph.d.-projekt med titlen ’Fire Models

and Design Fires’. Om projektet,

der ventes færdigt i foråret

2011, fortæller hun:

Anvendelsen af funktionsbaserede

brandkrav i Bygningsreglementet

gør, at der er behov for at

opstille modeller for, hvorledes en

brand udvikler sig i en given bygning

under hensyntagen til bygningens

udformning og anvendelse.

Dette kan gøres på baggrund af

grove modeller for designbrande i

form af forventet brandtilvækst,

konkrete forsøgsdata og statistiske

data. Fælles for disse data er, at de

sædvanligvis modsvarer data fra

brande, der står i det fri.

Vi ved, at et rums udformning

har indflydelse på, hvordan en

brand udvikler sig, idet strålingen

fra røglag, varme konstruktioner

eller andre brændende objekter

giver anledning til, at brændbare

objekter afgiver brændbare gasser

hurtigere, end hvis objektet brænder

i det fri. Derfor vil branden

kunne udvikle sig hurtigere, end

holdet, forklarer de brandtekniske

begreber, og giver eksempler på,

hvordan de forskellige fi lmklip kan

indgå i en nærmere undervisningssammenhæng.

Arrangementet fi nder sted torsdag

den 26. maj 2009 kl. 13.00-

16.00 hos DBI, Jernholmen 12,

2650 Hvidovre.

Praktiske oplysninger og tilmelding

Læs mere om DBI’s temadage og

kurser på www.dbi-net.dk, hvorfra

det også er muligt at tilmelde sig.

hvis branden er i det fri, forudsat

at der er tilstrækkelig ilttilstrømning

til rummet. Et eksempel på

dette er vist på tegningen.

Tilsvarende ved vi, at brandventilation

kan afl aste et rum for varme,

således at brandens udvikling

tilnærmelsesvis nærmer sig en

brand i det fri.

I dag kan vi bestemme, hvorledes

en brand begrænses af mængden

af tilgængelig ilt, men vi ved ikke

præcist, hvordan branden påvirkes

af det rum, som den opstår i.

Ph.d.-projektets formål er dels at

indsamle data og beskrive de me-

Massetabshastighed

Brand i rum

Fri brand

Eller kontakt kursusafdelingen på

telefon 36 34 90 00.

toder, der fi ndes til beskrivelse af

designbrand, og dels at belyse via

modeller og forsøg hvorledes rummets

udformning har betydning

for bestemmelse af, hvordan en

brand kan udvikle sig i et rum.

Brandens varighed er også relevant

i forhold til bestemmelse af

brandmodstandsevnen af bærende

konstruktioner. Dette vil også blive

behandlet i ph.d.-projektet, herunder

f.eks. valg af fraktil i forbindelse

med bestemmelse af brandlasten.

Annemarie Poulsen kan kontaktes

på mailadressen amp@byg.dtu.

dk.

Tid

33

Brand & Sikring

Massetabshastighed

ved brand i det fri og

brand i rum


Brand & Sikring

Niels Erik Bølling

34

Er virksomheden forberedt

på ulykker?

Internt beredskab kan redde værdier på virksomheder

Når en virksomhed rammes af

brand eller anden ulykke, forlader

langt de fl este virksomheder sig på

det offentlige redningsberedskab.

Brandbiler, ambulancer og andre

redningskøretøjer kan måske være

fremme i løbet af 10-15 minutter,

men i den periode kan skaderne

forværres betydeligt.

Derfor kan det have afgørende

betydning, at virksomhedens medarbejdere

kan yde en hurtig indsats,

som kan afbøde og begrænse

skaderne, indtil det kommunale

redningsberedskab når frem.

Det fortæller administrator for

Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab,

Niels Erik Bølling.

Sammenslutningen har for nylig, i

samarbejde med fl ere andre parter,

taget initiativ til at skabe øget opmærksomhed

omkring fordelene

ved at etablere interne beredskabsorganisationer

i danske virksomheder.

Det er blandt andet sket ved

at opbygge en særlig hjemmeside

samt ved at udarbejde en informationsfolder

om, hvordan virksomhedens

egne medarbejdere kan

hjælpe med til at forhindre og begrænse

skader.

Som tidligere bedriftværnschef

for Slotsholmens Bedriftværn i København

har Niels Erik Bølling

mange års erfaring i at drive et

større virksomhedsberedskab.

Mange fordele

Et internt virksomhedsberedskab

behøver ikke at koste en formue,

men fordelene er mange, vurderer

han:

- Ud over, at uddannede medarbejdere

kan udføre afgørende førstehjælp

og brandbekæmpelse

indtil de professionelle redningsfolk

når frem, vil de interne medarbejdere

kunne bistå redningsberedskabet

med deres indsats. For eksempel

vil deres lokalkendskab

kunne bidrage til en hurtigere og

mere effektiv sluknings- og redningsindsats,

forklarer han.

Et internt beredskab skal tilpasses

den enkelte arbejdsplads, og

det bør både rettes mod at forebygge

og at afbøde ulykker og andre

skader, ligesom værdisikring

også er en oplagt opgave, lyder det

fra Niels Erik Bølling.

Som eksempler på hændelser, hvor

det interne beredskab kan yde hjælp,

nævner han: personskader, brand,

vand- og stormskader, terrortrusler,

miljøforurening og it-nedbrud.

Kan kombineres

med andre opgaver

Enkelte større virksomheder og institutioner

vil have behov for et

udvidet internt beredskab, som

også kan omfatte hjælperøgdykkere

eller andre specialister. Men på

langt de fl este arbejdspladser kan et

skadebegrænsende beredskab

kombineres med de opgaver, som

skal udføres i forbindelse med fx

arbejdsmiljø, adgangskontrol, processikkerhed

og miljøcertifi cering

m.v., vurderer Niels Erik Bølling.

For virksomheden kan en hurtig

redningsindsats få afgørende betydning

for dens fortsatte udvikling,

hvis driftsstop og efterfølgende

tab af markedsandele kan undgås

eller begrænses. For medarbejderne

kan et velfungerende internt

beredskab medføre øget tryghed

på arbejdspladsen, ligesom de beredskabsuddannede

medarbejdere

– som en sidegevinst - kan tage

deres kunnen

med

hjem, til

gavn for dem

selv og deres familie.

Opbygningen af et virksomhedsberedskab

skal ske efter behovet på

den enkelte arbejdsplads, og det

kan ske på mange måder og

mange niveauer. På den særlige

hjemmeside, www.virksomhedsberedskab.dk,

kan man få mere inspiration

til, hvordan man kommer i

gang med arbejdet.

Niels Erik Bølling opfordrer under

alle omstændigheder interesserede

til at sætte emnet på dagsordenen

i virksomhedens eller institutionens

sikkerhedsudvalg.

Om Sammenslutningen

for Virksomhedsberedskab

Det er sammenslutningens formål

at fremme medlemmernes

viden om oprettelse og drift af

virksomhedsberedskaber, for

herigennem at minimere virksomhedernes

tab ved brand,

tilskadekomst, naturkatastrofer

og anden fysisk skade.

Formålet søges nået gennem

erfaringsudveksling blandt medlemmerne,

foredrag, virksomhedsbesøg

samt kontakt til foreninger

og organisationer med

samme formål.

Formålet kan yderligere søges

fremmet gennem uddannelsestilbud

til såvel ledere som medarbejdere,

for der igennem at

sikre at virksomhedsberedskabet

opfattes som et væsentligt element

i virksomhedens risk management-politik.

Sammenslutningen arbejder

sammen med DBI og fl ere andre

organisationer inden for brand,

førstehjælp, redning og sikkerhed.

Læs mere på www.virk-bered.dk


Samarbejde om kommunal

risikohåndtering

To foreninger af offentlige ledere

har besluttet at indgå i et samarbejde,

som skal fremme foreningernes

overordnede arbejde med

risikohåndtering. Det drejer sig

om Foreningen af Kommunale

Beredskabschefer (FKB) og Kommunaldirektørforeningens

risk

management-organisation PRI-

MO.

FKB og PRIMO fi nder, at de har

en fælles interesse i at fremme risikoledelse

og risikostyring i de danske

kommuner specielt i forbindelse

med risikohåndtering i katastrofesituationer.

Samarbejdet vil

blandt andet omfatte realiseringen

af PRIMOs projekt om kommunal

sikkerhed og beredskab. Projektet

har til formål at fremme den tværgående

beredskabsindsats i kommunerne

med henblik på at sam-

ordne indsatsen under katastrofer.

Peter Staunstrup, formand for

FKB og beredskabschef i Odense

Kommune, ser frem til det nye

samarbejde, som vil gøre det muligt

for foreningerne at drage nytte

af hinandens viden og erfaringer.

- Sammen kan vi udvikle vores

arbejde, og dette vil i sidste ende

være til gavn for borgere, der kan

føle sig mere sikre, hvis en alvorlig

trussel som fx en stor brand eller et

terrorangreb skulle opstå, siger

han.

FKB får plads i PRIMOs bestyrelse,

hvorefter samarbejdet vil tage

form i henhold til de to foreningernes

mål for fremtiden.

Interesserede kan læse mere på

www.primodanmark.dk

Securi-Flame ®

sikrer værdierne

FKB (Foreningen af Kommunale

Beredskabschefer) har blandt

andet til formål at udvikle og

koordinere kommunernes beredskaber.

Foreningen har cirka

800 medlemmer og organiserer

chefer/souschefer for de enkelte

kommunale redningsberedskaber/brandvæsener.

PRIMO (Public Risk Management

Organisation) PRIMO er

stiftet af Kommunaldirektørforeningen

i Danmark og har til

formål at ruste kommunale og

offentlige ledere til bedre og

mere systematisk at håndtere

kritiske risici. PRIMO tæller

mere end 900 personlige medlemmer

fra kommuner og regioner.

COFERRO A/S Vesterlundvej 6 · Postbox 759 · DK-2730 Herlev Telefon +45 44 84 55 55

CVR-nr. 64103318 www.coferro.dk · e-mail: coferro@coferro.dk Telefax +45 44 84 67 06

35

Brand & Sikring

Peter Staunstrup.


Brand & Sikring

Brian Jacobsen,

SCANVIEW A/S

36

Videoovervågning

– hvad skal man vælge?

Skal løsningen være analog eller netværksbaseret?

Hvad skal man vælge, når man

skal videoovervåge? Skal det

være en analog løsning, baseret

på analoge kameraer og

en digital video-recorder, eller

skal man basere sig på

netværkskameraer (IP-kameraer)

og en netværksserver

med tilhørende software.

Der er fordele og ulemper

ved begge løsninger, som kan

være gode til hver sit formål.

Derfor må det altid anbefales, at

man søger rådgivning hos en uafhængig

sikringsrådgiver, som samtidig

kan vurdere, om den overordnede

sikringsløsning er hensigtsmæssig.

Brian Jacobsen, der er Key Account

Manager hos SCANVIEW

A/S, har sendt os nogle tips om,

hvad han mener, man skal være

opmærksom på, når det specifi kt

handler om valg af overvågningssystem.

I det følgende bringer vi et uddrag

af hans råd.

Billedkvalitet

Størstedelen af IP-kameraer på

markedet i dag er som analoge

kameraer, dog tilføjet et modul, der

konverterer det analoge signal til

et netværksbaseret signal. Derfor

vil man ikke opnå bedre billedkvalitet,

og prisen for IP-kameraet er

stadig en del dyrere end det tilsvarende

analoge kamera.

Hvis man derimod vælger et

Mega Pixel IP-kamera, får man en

højere opløsning og et skarpere

billede. Et standard Mega Pixel IPkamera

er imidlertid knap så lysfølsomt

som kameraet med den lavere

opløsning, og så er prisen

væsentlig højere. Hvis man vælger

sådan et kamera, skal man være

opmærksom på, at transmissionen

og billeder belaster netværket samt

kræver stor lagringskapacitet på

serveren.

Netværk

Man kan muligvis anvende et eksisterende

netværk, men her skal

man være opmærksom på følgende:

Det ene er belastningen af

netværket. For hvert kamera, der

forbindes til netværket, vil der være

en belastning, alt efter hvor høj

opløsning kameraet har, samt hvor

mange og i hvor høj opløsning billederne

fra kameraet streames på

netværket. Dette kan få den effekt,

at hele netværket, som jo og

bruges til transmissionen af mange

andre data, vil virke langsomt og

trægt eller måske endda blive helt

overbelastet.

Sikkerheden vil også i mange tilfælde

være et problem, for vores

erfaring viser, at mange kunder slet

ikke vil tillade, at der forbindes IPkameraer

eller andet udstyr til det

eksisterende netværk. Et andet sik-

kerhedsaspekt er, at udendørs

montage af et IP-kamera faktisk

giver adgang til netværket

udefra.

Derfor vil det i de fl este

tilfælde være den rigtige løsning

at have et separat netværk

til ITV- installationen.

Hvis der allerede er et brugbart

netværk, vil dette være

den nemmeste og billigste løsning.

Men skal der kables til enten

en analog løsning eller en netværksbaseret

løsning, er der ikke

den store prismæssige forskel.

I den analoge løsning vil man

også kunne bruge netværkskabler,

hvor der kan transmitteres signal

fra op til 4 analoge kameraer samtidigt.

Til den netværksbaserede

løsning kan kameraerne forsynes

med spænding via netværket, det

kræver dog at både kamera og netværksswitche

understøtter dette,

ellers skal kameraet forsynes med

spænding fra en strømforsyning på

samme måde som det analoge kamera.

Installation og udvidelse mv.

Der er ingen forskel rent installationsmæssigt

på et IP-kamera og et

analogkamera. Begge kameraer

skal monteres, justeres samt fokuseres.

IP-kameraet skal også tildeles

en IP-adresse på netværket, så i

denne sammenhæng er der ingen

forskel på om der er valgt analoge

eller IP-kameraer.

Der er dog den forskel, at man på

de fl este IP-kameraer skal tilslutte

en PC for at kunne justere kameraet

mht. brændvidde og fokus,

mens man på det analoge kamera

kan nøjes med en lille monitor.

Den netværksbaserede løsning

er meget fl eksibel med hensyn til

at udvide med fl ere kameraer. Man

skal dog være klar over, at det kræver

en tilsvarende udvidelse af netværkskapacitet

samt serverudstyr.

De fl este producenter af software


til netværksbaserede systemer sætter

grænsen ved omkring 12 kameraer

pr. server, hvis man skal optage

og håndtere live-streaming i

fuld opløsning. Dette antal stiger,

hvis man enten vælger et lavere

antal billeder eller en dårligere billedkvalitet.

Der fi ndes enkelte producenter,

der udnytter serveren

bedre og sætter grænsen ved omkring

25 kameraer pr. server ved

live-streaming og fuld opløsning.

Erfaringen viser os dog, at det

stadig er størstedelen af brugerne,

der vælger den analoge løsning.

De primære årsager til dette er pris

og kompleksitet.

Som tiden og teknologien kommer

videre er der ingen tvivl om,

at der vil være mere fokus på den

netværksbaserede løsning. Det vil

også være her, at den fremadrettede

udvikling vil være. Vi er i øvrigt

af den klare overbevisning, at inden

for en overskuelig tid vil trådløst

udstyr være altdominerende - analogt

eller IP.

Har du sikret dine værdier...?

Brandsikring med VIRUMA

VIRUMA er specialister i Brandsikring, bl.a. med:

Brandjalousier/Rullejalousier

Porte/Døre Skabe m.v.

Salg - Montage - Service

Professionel Rådgivning

Landsdækkende service

Tlf.: 55 99 33 77

salg@viruma.dk www.viruma.dk

Travlt år for

brandteknikere

Brandteknikerne i deres blå kedeldragter

har haft travlt i 2008.

Rigspolitiets Kriminaltekniske Center

(KTC), som assisterer de lokale

politikredse, rykkede således ud til

391 brande i årets løb, mod 350 i

2007.

DBI, som både bistår politi, forsikringsselskaber

og andre med

brandundersøgelser, har og

mærket en stigning i efterspørgslen

efter brandteknisk assistance.

Mens DBI’s teknikere gennemførte

694 brandundersøgelser i 2007

steg tallet til 738 sager i 2007.

Det øgede antal brandundersøgelser

i 2008 afspejler det stigende

antal brande, som har kendetegnet

2008. Ifølge Beredskabsstyrelsens

statistikbank rykkede de kommunale

redningsberedskaber ud til

21.016 brande i 2008 mod 18.309

Vi kan levere brandjalousier fra godkendelser

E60 – helt op til komplete løsninger EI120.

året før. En væsentlig del af denne

stigning skyldes brandurolighederne

i vinterferien 2008.

37

Brand & Sikring

Porten til god service


Brand & Sikring

38

Kort nyt om brand og sikring

Blodig branddag

Storbrande med mange omkomne

er heldigvis blevet sjældnere. Men

lørdag den 31. januar 2009 afsluttede

årets første måned med store

dødsbrande fl ere steder i verden.

I den nordvestrussiske by Podyelsk

formodes omkring 25 mennesker

at have mistet livet, da der

udbrød brand i en boligejendom

med lejligheder for ældre. Rusland

har været ramt af lignende storbrande

i plejehjem o.lign. gennem

de senere år.

I byen Changle i Fujian-provinsen

mistede 15 mennesker livet og mange

kom til skade, da der opstod brand

i en restaurant under fejringen af det

kinesiske månenytår. Fyrværkeri, som

var affyret indendørs i anledning af

festligheden, ramte og antændte

bl.a. loftet i restauranten.

Den værste brand på denne sidste

januardag fandt sted i byen

Molo i Kenya, hvor en eksplosionsbrand

på en kæntret supertanker

dræbte mindst 113 og sårede fl ere

hundrede. De mange mennesker

var strømmet til det havarerede fartøj

i håb om at redde sig noget gratis

brændstof. Branden formodes at

være antændt af en cigaret.

Denne brand opstod blot tre

dage efter, at en brand i et supermarked

i Kenyas hovedstad Nairobi

kostede mindst 24 mennesker

livet.

Vejledning i beredskabsplanlægning

Beredskab er ikke kun for redningsberedskab

og politi. Alle myndigheder,

institutioner, virksomheder

og andre organisationer kan komme

ud for kriser.

Nu har Beredskabsstyrelsen udarbejdet

en ny vejledning i helhedsorienteretberedskabsplanlægning,

der skal gøre det mere

overskueligt at planlægge beredskabet

i en organisation.

Vejledningen kan downloades

fra www.brs.dk.

Anerkendelse fra det

russiske skibsregister

DBI’s prøvningsafdeling havde i

slutningen af 2008 inspektion af det

russiske skibsregister, Russian Maritime

Register of Shipping. Formålet

var i første række at opnå en fornyelse

af DBI’s anerkendelse til prøvning

af udstyr til skibe i henhold til

de internationale IMO-procedurer.

Derudover ønskede DBI at få sin

anerkendelse hos det russiske skibsregister

udvidet til også at omfatte

hydrocarbonprøvning.

Begge dele lykkedes i forbindelse

med inspektionsbesøget,

som blandt andet omfattede en

ovnkammerprøvning af en offshore-isolering.

Prøvningen, der

forløb fuldt tilfredsstillende, blev

udført efter den såkaldte hydrocarbonkurve,

som er en særlig hård

brandpåvirkning af konstruktionen.

Udvidelsen af DBI’s anerkendelse

vil være til gavn for producenter,

der leverer produkter til offshoreanvendelser

i russisk farvand.

Beredskabsloven er

ændret

Beredskabsloven er ændret pr. 1.

januar 2009.

De konkrete ændringer, der gælder

fra 1. januar 2009, er:

Forsvarsministeren kan indgå

aftale med kommuner og private

redningsvæsner om at etablere et

stående beredskab til bekæmpelse

af brand i skibe til søs.

Kommunale brandslukningsaftaler

skal ikke længere godkendes

af Beredskabsstyrelsen.

Der oprettes et evalueringsinstitut,

som skal gennemføre evalueringer

af større beredskabsindsatser

og indsatser med usædvanlige

forløb.

Forsvarsministeren er bemyndiget

til at fastsætte regler vedrørende

farlige stoffer (som led i

handlingsplanen for terrorbekæmpelse).

Ny bestemmelse om forebyggende

foranstaltninger vedrørende

klageadgang, offentliggørelse

af tekniske specifi kationer mv.

Lovens brandforebyggende regler

er udvidet til også at omfatte

fl ydende konstruktioner, der ligger

fast fortøjet til kaj.

Den nye lov hedder Lov nr. 1335

af 19. december 2008 om ændring

af beredskabsloven.

Kilde: www.brs.dk

Klimatilpasning får

internetportal

På Danmarks nye klimatilpasningsportal

kan man læse om,

hvordan man tilpasser sig klimaforandringer.

Portalen indeholder og

et tema om redningsberedskabet.

Den nye klimatilpasningsportal

præsenterer viden om klimaændringer

og klimatilpasning indenfor

en lang række områder. Det

gælder fx kyst, byggeri, vand,

energi, planlægning, sundhed og

beredskab.

Inden for temaet beredskab vil

man bl.a. kunne læse om redningsberedskabets

rolle under

mere ekstreme vejrforhold og

fi nde information om, hvordan

det danske redningsberedskab er

opdelt. Herunder hvilke opgaver

kommunen tager sig af, og hvornår

staten støder til med en hjælpende

hånd.

På portalen kan man også fi nde

en række konkrete cases med eksempler

på, hvordan tilpasning

konkret er grebet an af kommuner,

borgere og virksomheder.

Portalen udvikles løbende. I løbet

af 2009 vil det bl.a. blive muligt

at se grafi sk præsenterede klimadata

og fi nde information om

regionale klimaforandringer i Danmark.

Det vil også blive muligt at

fi nde interaktive beslutningsstøttesystemer

og værktøjer, der kan

hjælpe med konkrete beslutninger

om klimatilpasning.

www.klimatilpasning.dk


Erfaringsblad om

ekspanderet

polystyren

Ekspanderet polystyren (EPS) anvendes

til isolering af fl ade tage.

EPS er brændbart og skal derfor

leve op til de brandtekniske regler,

der gælder for brændbare isoleringsmaterialer.

BYG-ERFA har udgivet et erfaringsblad

der behandler forholdsregler

i forbindelse med EPS isolering.

Læse mere om emnet på BYG-

Erfa - erfaringsbladet (27) 08 11 21

på: www.byg-erfa.dk/inmscripts/

inmshop.asp under nye udgivelser.

Peter Johansen i

DANAK’s bestyrelse

DANAK har, blandt 5 indstillede

kandidater, udpeget Peter Johansen

til at repræsentere de akkrediterede

certifi cerings- og inspektionsselskaber

i DANAK’s bestyrelse

i perioden frem til 27. november

2010.

Peter Johansen, der er formand

for DBI’s bestyrelse, var i mange år

administrerende direktør for DBI

og er tidligere medlem af GTS’ bestyrelse.

Dødsbrande i

Danmark

I december 2008 udsendte Beredskabsstyrelsen

rapporten ’Dødsbrande

i Danmark 2007’. Rapporten

indeholder en række statistikker

og analyser om dødsbrande i

Danmark primært i perioden

2000-2007.

Af rapporten fremgår blandt andet

dødsbrandenes udvikling og

fordeling opgjort efter årsag, tidspunkt,

og hvor branden opstår,

samt ud fra en række demografi ske

kriterier.

www.brs.dk

Forslag om

røgdetektorer på alle

plejehjem

Præsidenten for Beredskabsforbundet,

Bjarne Laustsen, som også er

medlem af Folketinget for Socialdemokratiet,

mener, at alle plejehjem

skal sikres med automatiske brandalarmanlæg

med røgdetektorer.

Han er parat med et beslutningsforslag,

der skal pålægge regeringen

den nødvendige lovgivning.

Hans initiativ kommer efter at

(endnu) en plejehjemsbeboer er

omkommet ved brand. Det pågældende

plejehjem var udstyret med

et ældre alarmeringsanlæg med

termodetektorer, som reagerer

langsommere end røgdetektorer.

Efter Bjarne Laustsens vurdering

bør kommunerne nu gennemgå

alle plejehjem og ældreboligers

brandalarmanlæg.

- Det kan ikke være rimeligt, at

vores ældre lever i brandfælder.

Når man kigger på branddødsstatistikken,

er ældre overrepræsenterede.

Det skal vi have ændret,

siger han.

Han mener ikke, at der skal være

forskel på sikkerheden i nyere og

ældre plejebyggeri, og at de ældre

ikke skal leve i frygt for, om alarmeringsanlægget

kan nå at alarmere

i tide.

www.beredskab.dk

Nye retningslinjer for

indsatsledelse

Der er kommet reviderede retningslinjer

for ledelse af redningsindsatser.

De nye retningslinjer,

som har fået betegnelsen ’Retningslinjer

for indsatsledelse’, beskriver

de overordnede ledelsesmæssige

forhold og samarbejdsprincipper

ved alle former for

indsatser, der er omfattet af beredskabsloven

(redningsindsatser),

uanset indsatsens karakter og

omfang.

Bl.a. følgende er værd at bemærke

i de nye retningslinjer:

- Udvidet og opdateret beskrivelse

af de primære beredskabsaktører

- Mere detaljeret opgavebeskrivelse

for de tre overordnede

aktører (politiet, redningsberedskabet

og sundhedsberedskabet)

- Mere detaljeret beskrivelse af

ledelsen af større indsatser.

- Bilag om de særlige forhold, der

skal tages højde for i relation til

evt. terrorhændelser.

Retningslinjerne fremgår af en ny

pjece fra Beredskabsstyrelsen.

Varm weekend

En aktuel brandstatistik fra norske

’Direktoratet for samfunnssikkerhet

og beredskab’ viser, at der er

fl est boligbrande i Norge om søndagen

og næstfl est om lørdagen.

Statistikken, der dækker perioden

1997 – 2006, peger således

på, at det ikke er, når folk har

travlt med at komme af sted på

arbejde og ikke overvåger hjemmet,

at risikoen er størst, men

derimod når folk er hjemme i deres

bolig. Det er også i weekenden,

at alkoholforbruget i hjemmene

er størst.

Endnu en god grund til at sikre

sig med røgalarmer.

39

Brand & Sikring


Brand & Sikring

40

Ny folder om varmt

arbejde

DBI har opdateret og moderniseret

den hidtidige varmt arbejde-folder

’TAG/METAL’. Den hedder nu

’Varmt arbejde – Tab ikke gnisten

– kend dit ansvar’.

Varmt arbejde – specielt med

gasbrændere og vinkelslibere – er

skyld i mange brande. Langt de

fl este af disse kan undgås med omtanke

og større forsigtighed.

Målgruppen for den nye folder

er de udførende, som har gennemført

uddannelse i varmt arbejde

og brandsikkerhed. Med

folderen får de en praktisk huskeliste,

som giver et overblik over de

vigtigste ting, de skal tænke på,

både før, under og efter varmt arbejde.

Folderen, der er produceret i

samarbejde med Dansk Byggeri,

tager udgangspunkt i DBI Vejledning

10 (del 1, 2 og 3) om varmt

arbejde.

Den kan bestilles via www.dbinet.dk

under Butikken - Undervisningsmateriale

og gode råd –

Varmt arbejde.

Flere danskere har

røgalarmer

En aktuel måling, som er gennemført

af Beredskabsforbundet og

Webpol, viser, at næste tre ud af

fi re danske hjem har røgalarmer

opsat. En lignende undersøgelse i

2005 viste, at der var røgalarmer i

to ud af tre hjem.

Af undersøgelsen, der er baseret

på godt 1.000 interviews, fremgår

det, at 73 pct. har svaret ja til, at

de har røgalarmer opsat. I lighed

med tidligere undersøgelser viser

denne også, at andelen af røgalarmer

er højere i parcelhuse end i

lejligheder.

En geografi sk sammenligning

viser, at Hovedstadsregionen har

den laveste andel af røgalarmer i

forhold til andre landsdele – men

her er andelen af boliger med lejligheder

formentlig også den højeste.

www.beredskab.dk

Sidste rapport om

Buncefi eld

Den sidste rapport i rækken af rapporter

efter Buncefi eld-ulykken er

udkommet. Brand- og eksplosionsulykken,

der fandt sted på olieterminalen

nord for London i december

2005, er en af de værste, der

er set i Europa.

Rapporten opsummerer status

i forhold til de britiske myndigheders

arbejde med anbefalinger

på baggrund af de fi re gransknings-

og evalueringsrapporter,

som er udarbejdet efter ulykken.

Den omfatter anbefalinger vedrørende:

design og drift af tankanlæg for

brændstof

forebyggende og beredskabsmæssige

tiltag samt opfølgningstiltag

efter hændelser.

Afmærkning af

eksplosionsfarlige

områder

Beredskabsstyrelsen

har udsendt

en

meddelelse

om

klassifi kation

og

afmærkning af eksplosionsfarlige

områder på salgs- og forbrugstankanlæg.

Find skiltene på www.dbi-net.dk

under Butikken – Skilte – Advarselsskilte

(og Forbudsskilte). Her fi nder

du også et link til meddelelsen fra

Beredskabsstyrelsen.

Kursus i risikoanalyse

Som noget nyt udbyder DBI nu et

åbent kursus i risikostyring og

–analyse. Kurset, der hedder ’Risikoanalyse

i praksis’ er et fi redages

kursus, som giver deltageren indsigt

i sammenhængen mellem

sikkerhed, skadeforebyggelse, risikoledelse

og økonomisk beredskab.

Deltageren får kendskab til

risikostyringens politiske, organisatoriske

samt forsikringsmæssige

elementer.

Som led i kurset gennemføres

praktiske øvelser i risikovurderinger

og –analyser, og der afsluttes

med en hjemmeopgave.

Kurset henvender sig til personer,

der arbejder med virksomhedens

daglige drift, og herunder

skal kunne identifi cere og håndtere

de risici, som kan true virksomheden.

På ’Risikoanalyse i

praksis’ får deltageren mulighed

for at opdatere sin viden fra det

praktiske til det strategiske niveau.

Kurset fi nder sted i Hvidovre i

dagene 10.-13. marts 2009.

Nærmere oplysninger og tilmelding

på www.dbi-net.dk.


Producent af Nøglebokse

Set på Brandpunkterne

GODKENDTE

Markedets BREDESTE program

Mekaniske eller Intelligente

Brugt af danske BRAND- & BEREDSKABER

--- LANDETOVER ---

www.birepo.dk - info@birepo.dk - Tlf: +45 43903733


Brand & Sikring

42

Branche- og produktnyt

Digitale kort til fx risikovurderinger ved

skybrud

Forsikringsbranchen

får nu nem adgang til

en række detaljerede

kortdata over hele

Danmark, som kan

give overblik og lette

sagsbehandlingen i

forbindelse med forsikringsskader,risikovurdering

i forbindelse

med skybrud, skadesbehandling

eller som

dagligt værktøj i forsikringsbranchen.

Formidlingen af kortdata til forsikringsbranchen

sker gennem et

samarbejde mellem COWI og Skadeservice

Danmark. COWI råder

over fx detaljerede digitale luftfotos

fra 2008, en højdemodel for hele

Danmark, historiske luftfotos og

skråfotos.

Disse kortprodukter formidler

Skadeservice Danmark nu via en

løsning udviklet af COWI. Kortdata

kan hentes via internettet.

Basispakken er højdedata og

detaljerede luftfotos, som kan anvendes

til at få et detaljeret over-

Biometrisk adgangskontrol

Med Suprema’s software BioStar

har fi rmaet Vitani lanceret det nyeste

inden for netværksbaserede

biometriske adgangskontrolsystemer

Suprema BioStar er udviklet fra

bunden som et ”rigtigt” adgangskontrolsystem

og giver derfor en

lang række muligheder - nu blot

med integreret biometrisk understøttelse.

Væk er koderne, men adgangskortene

kan man stadig benytte.

BioStar indeholder alle de funktioner,

man har behov for - og typisk

er det funktioner som i andre systemer

koster ekstra - eksempelvis:

fl erbruger software

blik over ejendomme. Brugerne

kan vælge at udvide basispakken

med skråfotos og historiske luftfotos.

Skråfotos tilfører en ekstra dimension

til sagsbehandlingen -

nemlig muligheden for at få et godt

overblik over facader.

Med de detaljerede kort får man

et meget detaljeret overblik over

højdeforhold i byområder. Områder,

som er særligt risikotruede ved

skybrud, fremtræder tydeligt, og

den enkelte sagsbehandler har nu

et bedre værktøj til risikovurdering.

begrænset gyldighed (gyldighedsperioder)

SQL Server mulighed

tidsskemaer/tidstabeller

billede af medarbejderen i softwaren

online hændelseslog

op til 10.000 brugere i softwaren

import/eksport funktioner

BioStar leveres gratis med fi ngeraftrykslæserne

fra 1. november.

BioStar understøtter Suprema’s

prisbelønnede fi ngeraftrykslæsere,

og da alle har indbygget IP-netværk,

skal der ikke længere investeres

i centraludstyr/dørcentraler/

controllere etc. Alt er indbygget i

fi ngeraftrykslæseren.

Tågegenerator sætter

ny standard

MSS Professional A/S i Risskov ved

Århus, som producerer Smoke-

Cloak tågesikring, har udviklet en

helt ny serie tågesikringsgeneratorer.

Produkterne, der går under navnet

VALI, er meget kraftige, dansk

designet og forsynet med nye funktioner,

der gør dem til meget alsidige

tågekanoner.

Firmaet har udviklet et helt nyt,

patenteret varmevekslersystem,

som giver en eksplosiv affyring af

tågen, som fordeles øjeblikkeligt.

Administrerende direktør Mark Frihagen

fra MSS Professionals oplyser,

at det nye system i kombination

med væsken giver markedets

længst hængende tåge, der er helt

tør og uigennemsigtig.

VALI kan placeres og monteres

både vertikalt og horisontalt med

det medfølgende beslag, og installationsvægten

er reduceret i forhold

til traditionelle tågegeneratorer.

Endvidere oplyser fi rmaet, at

varmevekslerens vægt er halveret,

og at serien har

fået et nyt retningsbestemt system

med udskiftelige dyser, der kan tilpasses

den ønskede affyringsretning.

Den ønskede mængde tåge indstilles

på tågekanonen eller via et

nyudviklet PC program. Programmet

følger med produktet og kan

læses af alle Windows-baserede

PC’er.


Verdens kraftigste

tågesikring

Protect oplyser, at fi rmaet har udviklet

verdens kraftigste tågesikringsanlæg.

Den hedder Protect

2200 og er beregnet til helt store

haller, varehuse og kontormiljøer.

Samtidig har fi rmaet opgraderet

de to mindre modeller - Protect 600

og 1100, der tidligere hed 400 og

700. Protect 2200 kan på 60 sekunder

fylde et rum på 2.200 m 3 , og

den kan vedligeholde tågen med

den opfølgende puls-effekt i 12 minutter.

Protect 2200 kan rumme 3

liter, der med puls-effekt kan blive

til 4.200 m 3 uigennemsigtig tåge.

Protect 600 kan skjule 600 m 3 på

60 sekunder, mens model 1100

lægger 1.100 m 3 hen i tåge. Begge

modellerne er nu forsynet med

puls-funktion, så de kan holde rum

tågedækket i længere tid.

BEHIND

BEHIND

BEST

BEST INSULATING

INSULATING

PERFORMANCE

PERFORMANCE

22

Ca6Si6O17(OH)

Ca6Si6O17(OH)

SILICATE

SILICATE

CALCIUM

CALCIUM

THE THE TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

PROMASTOP®-U MASTERBOARD®

PROMATECT® 100

MASTERBOARD®

PROMATECT® H/100

PROMASTOP® CSP/L

PROMASEAL®-S

PROMATECT® H/100

PROMATECT® LS/L500

VERMICULUX®

PROMATECT® H/L/200

Hos Promat er vi specialister indenfor forebyggende

passiv brandbeskyttelse og har udførlig viden om

lokale bestemmelser og byggetraditioner. Vi tilbyder

konkurrencedygtige systemer og løsninger til netop

dit byggeprojekt.

Nye produkter erstatter miljøskadelige

skumslukningsvæsker

På grund af miljøskadende effekter

af forskellige skumslukningsvæsker

med perfl uorerte forbindelser, såkaldte

PFSO-forbindelser, er de

skadelige produkter ved at blive

udfaset i EU, ligesom anvendelsen

allerede er ophørt fl ere steder i

verden.

På den baggrund har fi rmaet Solberg

Scandinavian udviklet en ny

type mere miljøvenlige skumvæsker.

De nye væsker, af typen Re-

Healing Foam, er et resultat af en

udvikling, som både tilgodeser

miljø og brandteknisk kvalitet. Den

nye teknologi klassificeres som

High Performance Synthetic Foam

( HPF ).

Re-Healing Foam serien kan anvendes

mod både hydrocarbonbaserede

og polare væskebrande.

PROMAT SYSTEMGLAS®

PROMATECT® L/100

PROMATECT® LS/L500

For yderligere information besøg venligst:

www.promat.nu eller skriv til info@promat.nu

Re-Healing Foam 3x6 ATC er

godkendt i henhold til EN-1568

Part 3 rating 1B og Part 4 rating 1A,

den højeste rating i standarden,

ICAO level B og LASTFIRE protokol.

LASTFIRE testprotokol er beregnet

for Large Atmospheric Storage

Tank Fire og blev etableret af 16

olieselskaber for at opnå en realistisk

testprocedure for slukning af

store tankbrande.

RE-Healing Foam er et reelt alternativ

til de fl uorinerte skumvæsker

og anvendes i dag af brugere mange

steder i verden.

Det oplyser Dansale Fire Fighting,

som repræsenterer Solberg i

Danmark.

VI BRÆNDER FOR

DIT BYGGEPROJEKT

BOARDS

SEALANTS

GLASS

COATINGS

INDUSTRY

www.promat.nu Best

UNDERGROUND

Best

Insulating

Performance

Insulating

Performance

43

Brand & Sikring


Brand & Sikring

44

Branche- og produktnyt

Nyt skalerbart video management system

NETAVIS Observer III, der er udviklet

til netværksbaseret ITV, introduceres

nu i Danmark af SCANVIEW

A/S.

- Vi lægger os ikke fast på udelukkende

at tilbyde kunderne netværksløsninger

med Observer,

men systemet har nogle tekniske

fordele og kan konfi gureres individuelt.

Det gør håndtering af optagelser

meget brugervenligt, fortæller

Key Account Manager Brian

Jacobsen og fortsætter:

I dag går tendensen mod netværksbaseredevideoovervågningsløsninger.

De løsninger, som kunderne

efterspørger, omfatter og

i stigende grad andre funktioner

end blot simpel optagelse. Det kan

for eksempel være integration med

kassefunktioner i en butik eller med

adgangskontrolsystemer. Hvis kunden

allerede har de øvrige systemer,

er det en fordel at integration

med disse, kan foregå lettest og

billigst muligt.

NETAVIS Observer leveres lige fra

en basis enkelt-server til en multiserver

løsning med mulighed for

systemintegration og tilkøb af moduler

– baseret på det specifi kke

behov. Management-systemet er

opbygget på en Linux platform, og

Effektive kameraer

Ifølge fi rmaet Mobotix stiller branchens

standard for digital kameraovervågning

store krav til serveranlæggene.

Mobotix overvågningskameraer

opererer med fi rmaets eget codec

MxPEG, som oplyses at kunne yde

bedre opløsning og komprimering

end de fl este andre overvågningskameraer

på markedet

Den nye H.264 standard kan komprimere

data ned til 12 megabit per

sekund, mens et Mobotix 3 megapixel

kamera til sammenligning kun

bruger 3 megabit båndbredde.

- H.264 standarden kræver faktisk

otte gange mere processorkraft

al hardware såsom kamera og server

kan vælges frit. Observer klienten

er platforms uafhængig og kan

køres fra både Windows, Linux og

Mac.

Observer er et fl eksibelt system,

som med få ressourcer kan kobles

op til eksisterende eller nye sikringssystemer.

Systemet er udviklet med henblik

på, at det skal være et Distribueret

Video Management System.

Det vil sige, at hele systemet

skal kunne administreres centralt.

Administration og alle opsætninger

– for eksempel brugerrettigheder

- sker centralt. Systemet kan

håndtere løsninger med en eller

fl ere hundrede servere/systemer.

Alle licenser er pulje licenser, som

kan bruges frit på tværs af systemerne.

for at afkode billeder end Mobotix’

codec, MxPEG, gør, forklarer Bo

Ørbjerg, Business Development

Manager for Mobotix i Norden og

Baltikum.

- Kunderne vil derfor være nødt

til at investere i store serveranlæg

for at kunne komprimere billederne

hensigtsmæssigt. Men den lille butik,

tankstation eller skole, der gerne

vil holde et vågent øje med deres

omgivelser, har ikke mulighed

og økonomi til kæmpe dataanlæg,

og derfor producerer vi kameraer

med integreret software, der kræver

meget mindre serverkapacitet,

forklarer han.

Kombinerer analog

og digital

kameraovervågning

Sonys NSR-1000-serie er den seneste

generation af hybride servere

til netværksovervågning. Modellerne

NSR-1050H, NSR-1100 og

NSR-1200 er udviklet til netværksvideo-overvågning

og recording

med en bred vifte af kamera-formater.

Den fl eksible platform integrerer

både moderne IP- og megapixel-kameraer,

men håndterer

også analoge kameraer. De nye

servere efterfølger Sony NSR-100serien

og har en forbedret ydeevne.

Alle de tre Sony netværksovervågningsservere

gør det muligt at

kombinere analoge og IP-baserede

kameraer. På den måde kan man

fortsætte med at bruge eksisterende

analoge kameraer sammen

med den integrerede IP-teknologi.

NSR-1050H understøtter op til

20 kameraer, og med den integrerede

Analog Encoder Board (NSBK-

A16) kan den håndtere video-data

fra op til 16 analoge kameraer.

Mellemklassemodellen NSR-1100

kan styre data fra op til 32 kameraer

og gemme op til 1 TB. Den

store NSR-1200-server kan håndtere

64 IP- videodata-streams på

op til 2 TB.

Et interface til opgradering af

den analoge encoder gør den i

stand til at tilslutte op til 16 analoge

kameraer. Serverne er også i

stand til at håndtere data fra andre

producenters kameraer.

Branche- og produktnyt er

baseret på information udsendt

af producenter, leverandører

og organisationer. Brand

& Sikring hæfter ikke for disse

oplysninger.


Netværkskamera med

høj HD-kvalitet

Axis Communications1 lancerer et

netværkskamera, der giver ægte

HDTV-kvalitet efter SMPTE-standarden.

Netværkskameraet AXIS

Q1755 er med sine skarpe billeder

og intelligente funktioner velegnet

til f.eks. lufthavne, paskontroller og

kasinoer, hvor der er behov for stor

detajleskarphed.

- HDTV-kvaliteten i AXIS Q1755

Network Camera sørger for skarpe

og klare billeder i fuld frame

rate, og kameraet opfylder markedets

krav om bedre detaljegengivelse

og virkelighedstro farver.

Derudover reducerer H.264komprimeringen

kravene til båndbredde

og lagring, selv ved højeste

billedopløsning i fuld frame

rate, fortæller Peter Lindström,

Regional Manager for Axis

Communications i Norden, Baltikum

og Rusland.

AXIS Q1755 giver HDTV i 1080i

eller 720 opløsning, 16:9 format og

understøtter såvel H.264 som Motion

JPEG i fuld frame rate. Med

dag/nat-funktionalitet og progressiv

output sikrer kameraet exceptionel

billedkvalitet af genstande

eller personer, der bevæger sig hurtigt

under alle lysforhold uden at

billedet bliver sløret. 10x optisk

zoom og 12x digital zoom sørger

sammen med autofokus for, at det

ønskede billede altid fremstår

skarpt.

Kameraet har en SD/SDHC-hukommelseskortindgang,

der gør

det muligt at lagre fl ere dages

optagelser uden brug af eksternt

udstyr. AXIS Q1755 Network Camera

understøttes gennem Axis

Application Development Partner-programmet

af industriens

største base af videostyringssoftware-systemer

og naturligvis og

af AXIS eget videostyringsprogram.

Højere billedkvalitet i krævende miljøer

Bosch Security Systems introducerer

et nyt fi rmware for Divar XF

digital video optager. Med fi rmware

1.2, kan virksomheder forbedre

den nuværende billedkvalitet.

Med forbedringerne bliver

billeder taget fra scener med hur-

tigt bevægende objekter meget

tydeligere end tidligere.

Divar XF er først og fremmest påtænkt

fra mellemstore og op til store

systemer i, for eksempel, indkøbscentre,

banker, fi nansielle institutioner,

bycentre, kasinoer og hoteller.

45

Brand & & Sikring

Sikring


Brand & Sikring

46

DBI Kalenderen

TEMADAGE

Rejsesikkerhed /erhvervsrejsende / udstationerede 30. april 2009, Hvidovre

Selvantændelse af biologisk materiale 7. maj 2009, Hvidovre

Brandfysik 26. maj 2009, Hvidovre

ANDRE KURSER

SIKRINGSANLÆG

ITV, netværksbaseret installation 9.-12. marts 2009, Hvidovre

22.-25. juni 2009, Hvidovre

Sikringsanlæg, opsætning integrerede anlæg 27. april - 1. maj 2009, Hvidovre

Sikringsanlæg, projektering 11.-13. maj 2009, Frederikshavn

AIA, design af anlæg (Sikringsanlæg 2) 25.-29. maj 2009, Frederikshavn

ADK, installation af bus og netbaserede anlæg 8.-12. juni 2009, Frederikshavn

Adresserbare AIA-anlæg 8.-12. juni 2009 Frederikshavn

AIA, installation (Sikringsanlæg 1) 15.-19. juni 2009, Frederikshavn

MEKANISK SIKRINGSTEKNIK

Mekanisk indbrudssikring, projektering 23.-25. marts 2009, Hvidovre

18.-20. maj 2009, Frederikshavn

BRANDSIKRING AF BYGGERI

Brandsikring af virksomheder 18. marts 2009, Fredericia

Brandventilation 31. marts 2009, Hvidovre

Håndtering af ionrøgdetektorer 14. maj 2009, Frederikshavn

Brandsikring af landbrugets avls- og driftsbygninger 19. maj 2009, Hvidovre

SIKRINGSKURSER

Risikoanalyse i praksis 10.-13 marts 2009, Hvidovre

Tyveri, mekanisk/elektronisk 31. marts - 2. april 2009, Frederikshavn

Havnesikringskursus for sikringsansvarlige (PSO/PFSO) 14.-15. april 2009, Århus Havn

Brandkrav for låsesmede 15. april 2009, Hvidovre

Havnesikringskursus for ansatte med sikringsopgaver 16. april 2009, Århus Havn

Grundlæggende Sikringskursus 20.-21. april 2009, Hvidovre

DBI ARRANGEMENTER

Business Continuity Management 26. marts 2009, Hvidovre

DBI-dagen 6. maj 2009, Hvidovre

Fællesrejse til IFSEC-messen i Birmingham 11.-13. maj 2009

EKSAMINERET SIKRINGSLEDER ®

Modul 1: Risikostyring 15.-18. juni 2009, Internat Dragsholm Slot

Modul 2: Security 26.-28. august 2009, DBI, Hvidovre

Modul 3: Brand 21.-23. september 2009, DBI, Hvidovre

Modul 4: Sikringsledelse 21.-23. oktober 2009, DBI, Hvidovre

Modul 5: Opsamlingsmodul 16.-19. november 2009, Internat Skælskør

Eksamen 25.-26. januar 2010, DBI, Hvidovre

BRANDSIKRINGSANLÆG

Brand, lukning af installationsgennemføring 17. marts 2009, Hvidovre

20. maj 2009, Frederikshavn

BRANDFARLIGE OMRÅDER

ATEX - Del 1 1. april 2009, Hvidovre

ATEX - Del 2 2. april 2009, Hvidovre


Adgangskontrol

Solar A/S

Industrivej Vest 39 DK-6600 Vejen Danmark

www.solar.dk Tlf. 7696 1200

Ruko A/S • Marielundvej 20 • 2730 Herlev • 4454 4454

www.pb.dk

Tlf. 7015 4600

Lemvigh-Müller A/S

Alarm, Sikring

og Overvågning

Tel.: +45 3695 5400

www.lemu.dk/aso

aso@lemu.dk

Automatisk

rum- og punktslukning

ADK - ITV - AIA

Falck Teknik · Meterbuen 14-16 · 2740 Skovlunde

Tel. 44 92 33 44 · Fax 44 84 89 98

Email: falckteknik@falck.dk · www.falckteknik.dk

Automatisk

rum- og punktslukning

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Brand- &

sikkerhedsmateriel

Falck Teknik · Meterbuen 14-16 · 2740 Skovlunde

Tel. 44 92 33 44 · Fax 44 84 89 98

Email: falckteknik@falck.dk · www.falckteknik.dk

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Brandalarmsystemer

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

ESMI

Brand og sikring

Lemvigh-Müller A/S

Alarm, Sikring

og Overvågning

Tel.: +45 3695 5400

www.lemu.dk/aso

aso@lemu.dk

Brandalarmsystemer

Niscayah A/S, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup

Tlf. +45 7023 4949 Fax +45 4323 5550

www.niscayah.dk

Brandlaboratorier

DBI - Dansk Brand- og

sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12 2650 Hvidovre

Tel. 3634 9000 Fax 3634 9001

www.dbi-net.dk dbi@dbi-net.dk

Brandsikring

STRYHN

ELECTRIC A/S

Tel. 3331 1264 • www.stryhn.dk

Kingosgade 10 • 1818 Frederiksberg C

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

47


Brand & Sikring

48

Brandsimulering

DBI - Dansk Brand- og

sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12 2650 Hvidovre

Tel. 3634 9000 Fax 3634 9001

www.dbi-net.dk dbi@dbi-net.dk

BRANDSIMULERING

Sortevej 40

Rosenholm Udviklingspark

8543 Hornslet

Brandskabe/vandfyldte

slangevinder

Falck Teknik · Meterbuen 14-16 · 2740 Skovlunde

Tel. 44 92 33 44 · Fax 44 84 89 98

Email: falckteknik@falck.dk · www.falckteknik.dk

Brandtrapper

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Brandtrapper

Gelændere

Tagbroer

Facadestiger med rygbøjler

Brandventilation

Telefon 9619 1019

kontakt@abcbrandteknik.dk

www.abcbrandteknik.dk

R 30

Rugvænget 32 • 2630 Taastrup • Tlf: 43 99 75 55

Fax: 43 99 85 83 • weland@weland.dk • www.weland.dk

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Brandvæsenets

materiel og udstyr

Falck Teknik · Meterbuen 14-16 · 2740 Skovlunde

Tel. 44 92 33 44 · Fax 44 84 89 98

Email: falckteknik@falck.dk · www.falckteknik.dk

Detektorer, aspiration

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Falck Teknik · Meterbuen 14-16 · 2740 Skovlunde

Tel. 44 92 33 44 · Fax 44 84 89 98

Email: falckteknik@falck.dk · www.falckteknik.dk

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Fire Eater A/S

Vølundsvej 17

DK-3400, Hillerød

Tlf.: 7022 2769

Fax: 7023 2769

www.fire-eater.com . info@fire-eater.com

Vil du vide mere

om annoncering i

Leverandørregistret,

så ring til

Jesper Høngaard

43 24 26 07

Detektorer, brand

Fire Eater A/S

Vølundsvej 17

DK-3400, Hillerød

Tlf.: 7022 2769

Fax: 7023 2769

www.fire-eater.com . info@fire-eater.com

Detektorer, linierøg

Dørlukningssystemer

Falck Teknik · Meterbuen 14-16 · 2740 Skovlunde

Tel. 44 92 33 44 · Fax 44 84 89 98

Email: falckteknik@falck.dk · www.falckteknik.dk

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Niscayah A/S, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup

Tlf. +45 7023 4949 Fax +45 4323 5550

www.niscayah.dk

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Ruko A/S • Marielundvej 20 • 2730 Herlev • 4454 4454


Dørlukningssystemer Ildslukkere

Forureningsbekæmpelse

Falck Teknik · Meterbuen 14-16 · 2740 Skovlunde

Tel. 44 92 33 44 · Fax 44 84 89 98

Email: falckteknik@falck.dk · www.falckteknik.dk

Gnistdetektering og -slukning

Ildslukkere

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Falck Teknik · Meterbuen 14-16 · 2740 Skovlunde

Tel. 44 92 33 44 · Fax 44 84 89 98

Email: falckteknik@falck.dk · www.falckteknik.dk

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Funktionssikre kabler

Coferro A/S

Vesterlundvej 6 • Postboks 759 • DK-2730 Herlev

Tlf.: +45 44 84 55 55 • Fax: +45 44 84 67 06

coferro@coferro.dk • www.coferro.dk

Inspektion

DBI - Dansk Brand- og

sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12 2650 Hvidovre

Tel. 3634 9000 Fax 3634 9001

www.dbi-net.dk dbi@dbi-net.dk

Låse & sikringsbeslag

Nød- & panikbeslag

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Mekanisk Sikring

GODKENDTE

GITRE

Alux A/S

Holmbladsvej 4-6

8600 Silkeborg

Tlf. +45 70262140

alux@alux.dk

www.alux.dk

Ruko A/S • Marielundvej 20 • 2730 Herlev • 4454 4454

Nødstrøm

ATEK Teknik a/s

Lykkegårdsvej 3 • DK-4000• Roskilde

atek@atek.dk • www.atek.dk

Nøgleboks

Rådgivning

TOTALLØSNING

-aldrig mere strømsvigt

DBI - Dansk Brand- og

sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12 2650 Hvidovre

Tel. 3634 9000 Fax 3634 9001

www.dbi-net.dk dbi@dbi-net.dk

Brand & Sikring

Telefon: +45 44 92 44 00

Fax: +45 44 92 44 22

Falck Teknik · Meterbuen 14-16 · 2740 Skovlunde

Tel. 44 92 33 44 · Fax 44 84 89 98

Email: falckteknik@falck.dk · www.falckteknik.dk

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Fire Eater A/S

Vølundsvej 17

DK-3400, Hillerød

Tlf.: 7022 2769

Fax: 7023 2769

www.fire-eater.com . info@fire-eater.com

49


Brand & Sikring

50

Servicering/eftersyn

Falck Teknik · Meterbuen 14-16 · 2740 Skovlunde

Tel. 44 92 33 44 · Fax 44 84 89 98

Email: falckteknik@falck.dk · www.falckteknik.dk

Niscayah A/S, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup

Tlf. +45 7023 4949 Fax +45 4323 5550

www.niscayah.dk

Sikkerhedsbelysning

SafeExIT A/S · Herstedøstervej 19

2600 Glostrup · www.safeexit.dk

Tlf: +45 4345 5010 · Fax: +45 4345 5011

Sikkerhedsløsninger

Robert Bosch A/S, Security Systems

Telegrafvej 1, 2750 Ballerup

Tlf. 44 89 86 20. Fax. 44 89 86 30

www.boschsecurity.dk

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

VELUX Danmark A/S

Ådalsvej 99 2970 Hørsholm

Tlf.: +45 45 16 46 16

www.velux.dk

Sikkerhedsskilte

Falck Teknik · Meterbuen 14-16 · 2740 Skovlunde

Tel. 44 92 33 44 · Fax 44 84 89 98

Email: falckteknik@falck.dk · www.falckteknik.dk

MÆRKNING OG SKILTNING

Sdr. Ringvej 39, 2605 Brøndby

Tel. 36 77 06 77, Fax 36 77 07 66

eck@eck.dk, www.eck.dk

DBI - Dansk Brand- og

sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12 2650 Hvidovre

Tel. 3634 9000 Fax 3634 9001

www.dbi-net.dk dbi@dbi-net.dk

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Skumanlæg og skumvæsker

Skumanlæg

Tungskum mellemskum

letskum

Skumvæsker

Stationære slukningsanlæg

Fire Eater A/S

Vølundsvej 17

DK-3400, Hillerød

Tlf.: 7022 2769

Fax: 7023 2769

Arctic FOAM by

Solberg

Re-HEALING

FOAM by Solberg

Tel. 59 44 16 73 – email: info@dansale.dk

www.fire-eater.com . info@fire-eater.com

TV-overvågning

Solar A/S

Industrivej Vest 39 DK-6600 Vejen Danmark

www.solar.dk Tlf. 7696 1200

Tyverialarmer

Solar A/S

Industrivej Vest 39 DK-6600 Vejen Danmark

www.solar.dk Tlf. 7696 1200

Uddannelse

Lemvigh-Müller A/S

Alarm, Sikring

og Overvågning

Tel.: +45 3695 5400

www.lemu.dk/aso

aso@lemu.dk

Lemvigh-Müller A/S

Alarm, Sikring

og Overvågning

Tel.: +45 3695 5400

www.lemu.dk/aso

aso@lemu.dk

Falck Teknik · Meterbuen 14-16 · 2740 Skovlunde

Tel. 44 92 33 44 · Fax 44 84 89 98

Email: falckteknik@falck.dk · www.falckteknik.dk

DBI - Dansk Brand- og

sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12 2650 Hvidovre

Tel. 3634 9000 Fax 3634 9001

www.dbi-net.dk dbi@dbi-net.dk

Lemvigh-Müller A/S

Alarm, Sikring

og Overvågning

Tel.: +45 3695 5400

www.lemu.dk/aso

aso@lemu.dk


Uddannelse

Vagtcentraler

Vagtregistreringssystemer

Varslingsanlæg

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Vandtårnsvej 87 · 2862 Søborg · 3966 3131

salg@ihm.dk · www.ihm.dk

TM

Rønsdam 10 · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 7013 5200 · Fax +45 7348 5205

www.lotek.dk · info@lotek.dk

Nyt om navne

Nye medarbejdere i DBI

John Olsen startede 1. januar 2009

som ABA-inspektør hos DBI i Hvidovre.

Han kommer fra en stilling

som afdelingsleder og installatør

ved fi rmaet H. Helbo Hansen A/S og

har arbejdet med ABA-installationer

gennem mange år.

Jesper Bue Andersen tiltrådte den 1.

februar 2009 som ABA- inspektør ved

DBI’s Århuskontor. Han kommer fra

en stilling som projektleder hos Tyco

Brandsikring.

Bestil Brand & Sikring

– det koster kun

nogle få klik

Får du dit eget eksemplar

af Brand & Sikring?

Du kan helt gratis bestille

DBI’s fagblad via

internettet på www.

dbi-net.dk. Klik dig frem

via fanebladet ‘Info’ og

‘Bladet Brand & Sikring’.

Her kan du vælge, om du

vil have bladet tilsendt i

trykt udgave, eller om du

vil modtage pdf-udgaven

pr. e-mail.

Brand & Sikring udkommer

fi re gange om året.

Brand & Sikring

51


DFI-1 system

– specielt udviklet til brandbeskyttelse af friture anlæg

DFI-1–systemet giver dig effektiv og sikker

brandbeskyttelse af dine fritureanlæg op

til 25 liter. Systemet anvendes typisk i

cafeterier, grillbarer, industrikøkkener og

restauranter. Model DFI-1, som er udviklet

og patenteret af VID Fire-Kill ApS, er blevet

godkendt af DNV (Det Norske Veritas) i

henhold til den europæiske standard EN 3-

7:2004+A1:2007, klasse 25F.

www.vid.eu

I tilfælde af friturebrand slukker systemet

automatisk ilden i frituren, og afgiver

samtidig et elektrisk signal, der slukker for

energitilførslen til frituren, hvilket forhindrer

fritureolien i at genantænde efter slukning.

Desuden kan systemet afgive et alarmsignal i

form af eksempelvis lyd, lys eller SMS.

VID Fire-Kill

VID Fire-Kill ApS

Tlf. + 45 6262 1024 - fax. +45 6262 3661

Mail: vid@vidaps.dk - www.vid.eu

More magazines by this user
Similar magazines