Referat, bestyrelsesmøde den 11. januar , 2011. start 17:40 Dirigent ...

aagade.dk

Referat, bestyrelsesmøde den 11. januar , 2011. start 17:40 Dirigent ...

Referat, bestyrelsesmøde den 11. januar , 2011. start 17:40

Dirigent: Inge

Referent: karen

Tilstede: Karen, Enver, Inge, martin, Maria senere

1. Formalia

a. Nye punkter

Vagtperioder:

1-2: Maria

3-4: Enver

5-6: Inge

7-8. Rudolf

9-10: Karen

11-12: Maria

13-14: Inge

15-16: Enver

17-18: Rudolf

b. Godkendelse af dagsorden, godkendt. Godkendelse af ref fra 1. dec 2010;

referatet godkendes.

c. Datoer for kommende møde; bestyrelsesmøder er den første mandag med

andelsvagt i hver mdr. Altså mandag i lige uger.

7. februar 2011

7. marts 2011

4. april 2011

2. Punkter til/fra viceværten

a. General status fra viceværten:

i. Vi afventer dato for 5.års gennemgang. Grubbe(Thomas) afventer

bedre vejr. Martin laver løbende notat over, hvor hvad der er i vejen.

Der tages billeder, hvor det kan lade sig gøre. Bestyrelsen holder

også øje.

Inge aftaler møde med Peter Frost, der opr. var tovholder først i

marts, hvor også Martin skal deltage. Vi lægger en strategi for vores

gennemgang med envac/anlægsgartner.

ii. Bestyrelsen står ved viceværtens bedømmelse generelt i sager vedr.

affaldshåndtering ell mangel på samme. Det skal fremover være

grubbe, der sender regningen. Inge skriver udkast til standartbrev til

en sådan regning.fortsætte. Martin vil så fremover sende kopi til

grubbe, kopi til ansvarlig andelshaver, kopi til bestyrelsen

(sagsmappen)


a. Afkalkningssystem fra ” AMTech-akvamiljø”. Er på prøve i 3 mdr. vi skal

huske opsigelsefrist 30. marts ellers betragtes aftalen som indgået.

b. Der er en del kælder/loftrum, der fortsat roder. Folk skal informeres om at

sætte mærkat på deres kælder/loftrum, dog max to pr adresse. Herefter

ryddes resterende rum med 6 ugers varsel. Folk med kun ét rum, skal

herefter tildeles et ekstra. Fortsætter med løbende opdatering mell

bestyrelse og martin for at vi kan dannes os et overblik. Med tiden må vi

have grubbe til at formulere skrivelse til de beboere, der har haft ting i ulåste

rum, således at de ikke står hen uden formål. Karen, Martin og Enver.

c. Vandskaden i vores kælderrum i august 2010. vi kan muligvis få noget

erstatning iforb med affugterne. Martin følger sagen.

d. . Trappe hovedrengøring halter lidt. For det første gøres det over for lang tid

og for det andet gøres det ikke grundigt. Inge kontakter Jørgen Friss om at

vi ønsker besked når hovedrengøring starter og er end fuldendt.

Gennemgang efterfølgende i samarbejde med martin.

e. Maling af trappeopgangen Ågade 142, fra stuen til 1. sal. Afsluttet.

f. Tømning af xxxx efterladte kælderrum i forbindelse af salget af xxxxx

Kurator vil ikke fjerne/tømme det. /Enver

g. Vaskeripriser stiger 1 kr til næste første. Martin sender besked videre.

h. Rengøring af vores kældre så vidt det kan lade sig gøre for cykler og aflåste

rum. Der fjerne spindelvæv m.v.

i. Københavns kommune skal forespørges om forhindringer/stigler så man ikke

kan parkere ind over fortorvet. Martin undersøger det.

Informationspunkter

a. Hævekort, og fuldmagt underskrives a bestyrelsen.

b. Ekstraordinær generalforsamling og indkaldelse. Den 2. februar kl 16 ved

grubbes lokaler. Inge

c. Ny postliste er klar til 2011

2. Klager

a. xxxx Andelsboligforeningen er blevet pålagt at betale for reparation af vægge

på badeværelset efter pålægning af nye gulv i 2006. Grubber er bedt om at

svare retshjælpen. Inge har skrevet et notat til Thomas om sagsforløbet.

Thomas besvarer Københavns retshjælp Fortsætter.

b. xxxxx Der er fejlagtigt blevet sendt regning omk VVS-arbejde til foreningen.

Grubbe bedes om at videresende mailen til andelshaveren selv. Fremover

skal vi holde viceværten ude af sager, hvor andelshaver selv skal betale.

Bestyrelsen fastholder at andelshaver skal betale. Maria skriver til grubbe.

Fortsætter.

3. Ansøgning:

Ingen


4. Sager:

a. Umalede bagtrappedøre (sammenlagte lejligheder). xxxxx Enver følger op.

Fortsætter.

b. Udskiftning af låse. I morgen igangsætter vi låseudskiftning. Hvis man som

andelshaver/lejer ikke har fået sin nøgle, må man på egen regning få

adgang til opgangen; ringe på ved nabo/ bestille låsesmed.

Enver kontakter vores hotline/jørgen friss om at de ikke skal bruge tid på

forespørgelse af den karakter.

a. Indflyttermappe; efter ekstraordinær generalfrosamling skal den opdateres,

vedr. vaskeri priser og tider, nyt ved GF deslige og husorden skal justeres.

Fortsætter, Karen

b. Kommunens opsigelse af xxxxx, Maria er på sagen. Fortsætter

c. Opsigelse af xxxxx Inge er på sagen. Fortsætter

d. Udlejning af Øko-butikken Maria er på sagen. Fortsætter

e. Maling af vores opgangsdøre; afventer til februar 2011

f. Vedligeholdelse af vinduer, afventer til februar 2011.

g. Telefonliste, Maria, Fortsætter.

h. Skimmelsvamp opstår i forb med fugt/ ringe udluftning. Det er

andelshaveren/lejers ansvar at lufte ud osv. Andelshavere med dette

problem orienteres om at rengøre og lufte godt ud. Til foråret vil bestyrelsen

taget det op på ny og er svampen der fortsat kan vi måske få københavns

kommune til at tilse ejendommen. Karen skriver udkast til tekst til vores

hjemmeside, hvor man fremover vil kunne læse om skimmelsvamp.

i. Salg af xxxxx. 550.000 kr. (en interesseret har sagt ja til 550 tkr. Dette

sættes lejl til på nettet, vi har fået tilbud om at få lagt nyt gulv lagt til 200 tkr.

Derfor er vi villig til at gå ned til 400 tkr hvis det kommer dertil) det

undersøges også om vi evt kan leje den ud, på den måde ser vi, om lugten

også er der til sommer. Ved udlejning kan vi i første omgang nøjes med at

rengøre, slibe gulv og ny bordplade i køkkenet. Evt kan lejer selv stå for

maling ved reduktion af de første måneders husleje.Inge undersøger

hvordan vi griber det an.

j. Indkøb af fodboldmål m.v xxxx skulle ligge inde med et forslag, gør hun

stadig det? Inge

k. Parknet. xxxxx skal opdatere sit tilbud, Karen kontakter ham og sætter det

i gang. Der skal undersøges opsigelsevarsler.

l. Efter ekstraordinær generalforsamling må vores salgsprocedure opdateres.

Afventer indtil efter den 2. februar.

m. Referat fra 13. oktober lægges på nettet, enver

n. General opdatering af hjemmesiden, rudolf.

o. Forslag om krukker og planter i ”cirklen” i gården må afslåes. Det må være

lige for alle, derfor har bestyrelsen bestemt at kun vores gartnere og Martin

må ændre på dens udseende.


.

5. salgsliste:

p. SK 22 2.tv : Inge, afsluttet

q. BA 31 2.tv : Inge, fortsætter

r. BP 7 st tv : Inge, fortsætter

.

e. BA 29 1.tv : Karen, fortsætter.

f. BA 31 3 th : Karen, fortsætter.

g. BA 33 2tv : Maria, fortsætter

h. BA 25 1 th : Maria, fortsætter.

i. ÅG 136 3th : Maria, fortsætter

k. SK 22 1 TV : Enver, fortsætter.

l. BP 3 1.SAL : Enver, fortsætter

m. BP 1 1TH : Enver, fortsætter

n. BP 1 2TV : Enver, fortsætter, solgt

o. ÅG 142 4.SAL : Enver, fortsætter

p. BP 33 4TH : Enver, fortsætter

a. ÅG 144 2 TH : Rudolf, fortsætter, solgt.

6. eventuelt:

ingen

7. mødet slut:

20:10

Similar magazines