26.07.2013 Views

CP32 Conductivity probe - Spirax Sarco

CP32 Conductivity probe - Spirax Sarco

CP32 Conductivity probe - Spirax Sarco

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4031350/10

CP32

Ledningsevne-sonde

Installations- og vedligeholdelsesvejledning

1. Sikkerhedsinformation

IM-P403-58

AB Issue 10

2. Generelt

produktinformation

3. Installation

4. Ledningsdiagrammer

5. Vedligehold

6. Reservedele

7. Fejlfinding

Trykt i DK © Copyright 2009


2

1. Sikkerhedsinformation

Sikker betjening af disse produkter kan kun garanteres, hvis de installeres, idriftsættes, anvendes

og vedligeholdes korrekt af uddannet personale (se afsnit 1.11) i overensstemmelse med

betjeningsvejledningen. Dette skal også ske i overensstemmelse med den generelle installations-

og sikkerhedsvejledning for etablering af rørledninger og driftsanlæg samt korrekt anvendelse

af værktøjer og sikkerhedsudstyr.

Sonden må ikke installeres udendørs uden ekstra beskyttelse mod vind og vejr.

Afløbs- / ventilationshuller skal holdes åbne - de må ikke tildækkes.

1.1 Formålsbestemt anvendelse

Med henvisning til installations- og vedligeholdelsesvejledningen, navnepladen og det tekniske

datablad kontrollerer man, at produktet er egnet til den formålsbestemte brug/anvendelse.

Produkterne opfylder kravene iht. EF-direktiv 97/23/EF vedr. trykbærende udstyr og er i kategorien

'SEP'. Man skal være opmærksom på, at de produkter, der er normeret som 'SEP', ikke behøver at

bære mærket .

i) Produkterne er specialudviklet til brug i forbindelse med damp og vand som angivet

i gruppe 2 i ovennævnte direktiv vedr. trykbærende udstyr. Produkterne kan måske

også anvendes i forbindelse med andre væsker; men hvis man overvejer dette, bør man

forinden kontakte Spirax Sarco for at forhøre sig, om produktet vil egne sig til det påtænkte

anvendelsesformål.

ii) Kontrollér materialets egnethed, tryk og temperatur og disses maksimum- og minimumværdier.

Hvis produktets maksimale driftsgrænser er lavere end grænserne for det system, det er monteret

i, eller hvis driftsforstyrrelser i produktet kan resultere i et farligt overtryk eller overtemperatur,

skal man sørge for, at der monteres en sikkerhedsanordning i systemet, så overtryk undgås.

iii) Kontrollér, at produktet monteres korrekt, og at flowretningen er rigtig.

iv) Spirax Sarcos produkter er ikke beregnet til at modstå eksterne belastninger, der kan genereres

af et system, som produkterne er tilsluttet. Det er installatørens ansvar at tage højde for sådanne

belastningsrisici og træffe passende forholdsregler til at minimere dem.

v) Sørg for at fjerne beskyttelsesdæksler fra alle tilslutninger og beskyttelsesfolie fra alle navneplader

(hvis relevant) inden installation i damp- eller andre højtemperatur-anvendelser.

1.2 Adgang

Sørg for sikker adgang og om nødvendigt sikker arbejdsplatform (behørigt afskærmet)

inden påbegyndelse af arbejde på produktet. Sørg om nødvendigt for passende løftegrej.

1.3 Belysning

Sørg for tilstrækkelig belysning, især på steder hvor der udføres detaljeret eller kompliceret arbejde.

1.4 Farlige væsker eller gasser i rørledningen.

Vær opmærksom på, hvad der aktuelt er eller har der været i rørledningen på et tidligere

tidspunkt. Vær opmærksom på: brændbare materialer, sundhedsfarlige substanser, ekstreme

temperaturer.

1.5 Farligt miljø omkring produktet

Vær opmærksom på: eksplosionsfarlige områder, iltmangel (fx tanke, grave), farlige gasser, ekstreme

temperaturer, varme overflader, brandfare (fx under svejsning), kraftig støj, bevægelige mekanismer.

1.6 Systemet

Vær opmærksom på den foreslåede arbejdopgaves virkning på hele systemet. Vill nogle af de

foreslåede handlinger (fx lukning af afspærringsventiler, elektrisk isolering) bevirke, at andre dele af

systemet eller andre personer udsættes for faremomenter?

IM-P403-58 AB Issue 10


Farer kan indbefatte afspærring af udluftninger eller beskyttelsesudstyr eller deaktivering af

styringer eller alarmer. Husk altid at lukke og åbne afspærringsventiler gradvis for at undgå

systemchok.

1.7 Tryksystemer

Kontrollér, at alt tryk er afspærret, og at systemet er udluftet til atmosfærisk tryk. Overvej dobbelt

afspærring (dobbelt blokering og udluftning) og låsning eller mærkning af lukkede ventiler. Man

må aldrig antage, at systemet er trykaflastet, selv om manometret viser nul.

1.8 Temperatur

Vent, til temperaturen har normaliseret sig efter afspærringen for at undgå fare for forbrænding/skoldning.

Hvis dele fremstillet af PTFE har været udsat for temperaturer op imod 260°C (500°F) eller højere, vil

de afgive giftige røgdampe, som - hvis inhaleret - kan forårsage forbigående ubehag. Det er vigtigt at

opretholde et rygeforbud i alle områder, hvor PTFE opbevares, håndteres eller forarbejdes, da personer,

som inhalerer røg fra rygende tobak kontamineret med PTFE-partikler, kan udvikle 'polymer-røg-feber'.

1.9 Værktøj og forbrugsstoffer

Inden påbegyndelse af arbejdet skal man sikre sig, at man har passende værktøj og/eller

forbrugsstoffer til rådighed. Brug kun originale Spirax Sarco-reservedele.

1.10 Beskyttelsesbeklædning

Overvej, om du selv og/eller andre i nærheden har brug for beskyttelsesbeklædning til beskyttelse

mod risiciene, fx kemikalier, høje/lave temperaturer, stråling, støj, nedfaldende genstande og risici

for øjne og ansigt.

1.11 Arbejdstilladelse

Alt arbejde skal udføres eller overvåges af en kompetent person. Installations- og driftspersonalet

bør være uddannet i korrekt brug af produktet iht. installations- og vedligeholdelsesvejledningen.

Hvis et formelt 'arbejdstilladelses'-system er gældende for stedet, skal dette overholdes. Hvis der

ikke findes et sådant system, anbefales det, at en ansvarlig person ved, hvilken type arbejde der

udføres, og om nødvendigt sørger for at have en assistent, hvis primære ansvarsområde er sikkerhed.

Opsæt 'advarselsskilte' efter behov.

1.12 Håndtering

Manuel håndtering af store og/eller tunge produkter kan indebære fare for personskader. Løft,

skub, træk, bæring eller understøtning af en byrde med legemskraft kan forårsage personskade på

især ryggen. Det anbefales, at man nøje vurderer de potentielle faremomenter ved at tage højde

for arbejdsopgaven, individet, byrden og arbejdsmiljøet og anvende passende arbejdsmetoder

svarende til de givne omstændigheder for det pågældende arbejde.

1.13 Uundgåelige risici

Ved normal brug kan produktets udvendige overflade blive meget varm. Ved brug

under de max tilladte driftsbetingelser kan overfladetemperaturen på visse produkter

nå op på en temperatur af 350°C (350,00°F).

Mange produkter er ikke selv-tømmende. Vær forsigtig ved demontering eller udtagning

af produktet af en installation (se 'Vedligeholdelsesvejledningen').

IM-P403-58 AB Issue 10 3


1.14 Frost

Der skal træffes forholdsregler til beskyttelse af produkter, som ikke er selvtømmende, mod

frostskader i omgivelser, hvor de kan blive udsat for temperaturer under frysepunktet.

1.15 Bortskaffelse

Med mindre andet fremgår af installations- og vedligeholdelsesvejledningen, kan dette

produkt genbruges, og der forventes ikke økologiske skader i forbindelse med dets

bortskaffelse, hvis dette sker med behørig omhu, undtagen:

PTFE:

- Må kun bortskaffes via godkendte metoder, ikke afbrænding.

- PTFE-affald skal opbevares i en separat beholder, må ikke blandes med andet affald og skal

afleveres på en affaldsdeponering.

1.16 Returnering af produkter

Kunder og forhandlere mindes om, at iht. EU's gældende lovgivning for sundhed, sikkerhed og miljø,

skal afsenderen - når han/hun returnerer produkter til Spirax Sarco - oplyse om evt. faremomenter

og evt. nødvendige forholdsregler pga. forureningsrester eller mekaniske skader, som kan udgøre en

sundheds-, sikkerheds- eller miljømæssig risiko. Denne information skal gives skriftligt og skal indbefatte

sundheds- og sikkerhedsdatablade for substanser, der er klassificeret som farlige eller potentielt farlige.

2.1 Anvendelse

Spirax Sarco CP32 ledningsevne-sonden bruges i kombination med en regulator til måling af

ledningsevnen (nært forbundet med TDS) i vand, normalt i en dampkedel, med henblik på

overvågning og regulering af afsaltning.

2.2 Beskrivelse

CP32leveres i tre nominelle sondespidslængder og har et " BSP-gevind ( " NPT kan fås)

fortilslutning til etSpirax Sarco-sonde-vinkelstykke, en gevindflange eller direkte i en kedeltilslutning.

CP32 har en indbygget temperatursensor, og når den anvendes sammen med en passende regulator,

kan den detektere kedelsten (UK Patent No. 2297843). Den starter også automatisk en sondeopberedningscyklus

(UK Patent No. 2276943).

Herved bliver evt. kedelsten på sonden porøse eller nedbrydes, så sonden kan fortsætte med at

registrere det oprindelige kalibreringsniveau. ADVARSEL: Denne funktion er på ingen måde en

erstatning for et ordentligt kedelvandsbehandlingssystem. Hvis der findes kedelsten på sonden,

betyder det, at der også forekommer kedelsten inde i kedlen, og det er da nødvendigt at konsultere

en kompetent vandbehandlingsspecialist for at undgå en potentielt farlig situation.

2.3 Tilgængelige sondespidslængder mm (tommer)

300 (11,8), 500 (19,7) og 1 000 (39,4)

Bemærk: 1 000 mm-sonder må kun installeres vertikalt.

4

2. Generel produktinformation

IM-P403-58 AB Issue 10


Fig. 1

" BSP (½" NPT)

2.4 Tryk- / temperaturgrænser

Max kedeltryk 32 bar g (464 psi g)

Max driftstemperatur 239°C (462°F)

Max omgivelsestemperatur 55°C (131°F)

2.5 Tekniske data

Beskyttelsesnormering (kun klemmehoved- / kabelpakning) IP65

Min. sondespids-afstand fra kedelrør 10 mm ( ")

Min. nedsænkningsdybde (vertikalt installerede sonder) 100 mm (4")

Max kabellængde (sonde til regulator) 100 m (330 ft)

Min. ledningsevne 10 µS/cm eller 10 ppm

IM-P403-58 AB Issue 10 5


CP32 leveres i nominelle sondespidslængde på 300, 500 eller 1000 mm, (12", 20" og 39") og kan ikke

afkortes i længden.

Sonder på 300 mm 500 mm kan installeres vertikalt eller horisontalt.

GIV AGT: 1 000 mm-sonder må kun installeres vertikalt.

ADVARSEL: Sonden må ikke installeres udendørs uden ekstra beskyttelse mod vind og vejr.

ADVARSEL: Kedlen skal trykaflastes og ventileres til atmosfærisk tryk, inden sonden installeres. Man

skal så vidt muligt spørge kedelproducenten til råds mht. placering af sonden og det optimale TDSniveau.

Sonden skal altid installeres:

- I en position, hvor den er i stand til at registrere kedelvandets ledningsevne.

- Så langt væk fra fødevandsindgangen som muligt.

- Så tæt på kedlens centerlinje som muligt. Herved reduceres risikoen for, at sonden befinder sig i de

dampbobler, der normalt findes øverst i kedlen, eller i den højere koncentration af opslæmmede

faste stoffer, der findes på bunden af kedlen.

Bemærk: Sondens spids skal være 10 mm ( ") fra evt. kedelrør og rage mindst 55 mm (2 ") ind i kedlen.

Det kan være nødvendigt at tilvejebringe en separator ved visse installationer for at opnå disse målinger.

Vertikalt installerede sonder skal nedsænkes til en dybde på mindst 100 mm (4").

6

10 mm ( ") minimum

Sondespids

55 mm

(2 ")

minimum

Fig. 2 Installationsdiagram

3. Installation

Sondehus Indkapsling

Kabelpakning

IM-P403-58 AB Issue 10


Sonden installeres som følger:

- Kontrollér, at både han- og hungevind er i god stand.

- Påfør op til tre lag (ikke mere) PTFE-gevindtætningstape på sondegevindet.

ADVARSEL: Pas på ikke at bruge for meget tape. Brug ikke tætningspasta.

- Påsæt og fastspænd først sonden med hånden. Brug en passende spændenøgle til at fastspænde

sonden.

- Pga. beskaffenheden ved en konisk/parallel samling er det ikke muligt at anbefale bestemte

tilspændingsmomenter.

- Spænd ikke for hårdt - der skal altid være synligt gevind på sonden.

Bemærk:Sondegevindet vil ikke 'nå bunden' (dvs. at sondehusets sekskantede del berører overfladen

afhungevind-tilslutningen), med mindre der er tale om kraftig slitage eller et hungevind uden

for tolerance, i hvilket tilfælde det vil være nødvendigt at erstatte eller ombygge flangen eller

tilslutningen.

- Pas på ikke at beskadige sondens isoleringskappe, når sonden monteres på kedlen.

Efterfølgende afmontering og genmontering:

ADVARSEL: Sørg for, at kedlen eller beholderen er trykaflastet og udluftet til atmosfærisk tryk, inden

sonden løsnes eller fjernes.

- Brug altid en skruenøgle i den rigtige størrelse.

- Inspicér han- og hungevindene for tegn på skader, som kan være sket pga. overspænding,

hvilket medfører revne gevind eller endog lokal koldsvejsning (skamfiling/ rivning).

- Hvis der er sket skade, skal sonden udskiftes.

- Kontrollér, at sondeisoleringen ikke er iturevet eller beskadiget.

IM-P403-58 AB Issue 10 7


8

4. Ledningsdiagrammer

Kabeltilslutning skal etableres i henhold til BS 6739 - Instrumenter i processtyresystemer:

Installationsdesign og praksis eller lokal ækvivalent. Ved installation i USA og Canada skal sonden

forbindes i henhold til National and Local Electrical code (NEC) eller Canadian Electrical code (CEC).

Der er en 8-vejs klemrække i klemmehovedet for at lette tilslutningen (ledningsforbindelserne).

Tilslutning skal etableres med et 7-koret, 1 mm² (18 AWG), højtemperatur-armeret kabel med en max

længde på 100 meter (330 ft). Pirelli FP 200 eller Delta Crompton Firetuf OHLS er to passende typer

til standard-LP32.

Til installation i USA og Canada skal der anvendes et armeret kabel, klasse 1, med en passende

temperaturnormering (75°C/167°F minimum) til tilslutningen.

Tilslut ledningerne og armeringerne som vist i nedenstående diagrammer.

Giv agt: Der må ikke tilsluttes ledninger til den mindre (5-vejs) klemrække, da denne indeholder de

meget fine ledninger fra sonden, som let kan blive beskadiget under monteringen af de ekstra ledninger.

5 6 7 8

1 2 3 4

Fig. 3 Ledningsindretning

IM-P403-58 AB Issue 10


Fig. 4 Ledningsdiagrammer

CP32-klem-

række TBK1

CP32-klem-

række TBK1

Driver-spids

Sensorspids

Fig. 5 Ledningsdiagrammer

Jord-feedback

Driver-spids

Sonde Pt100

Sensorspids

Jord-feedback

Jord

Screen

IM-P403-58 AB Issue 10 9

Feedback

Retur

Drev

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BC3200 / BC3210-regulator

Kontrollér, at modstanden fra sondehuset til

rørsystemet/kedelskallen er mindre end 1 Ω .

Sonde Pt100

Jord

Feedback

Retur

Drev

1 2 3 4 5 6 7 8

Skærm

50 51 52 53 54 55 58 57 56 59

BC3150 / BC3250-regulator

Kontrollér, at modstanden fra sondehuset til

rørsystemet/kedelskallen er mindre end 1 Ω .

CP32-klem-

række TBK2

CP32-klem-

række TBK2


Sonden kræver normalt ikke regelmæssig vedligeholdelse. Fjern, rens og kontrollér sonden årligt.

Vi kan også anbefale, at man afmonterer, kontrollerer og renser regulatoren, hvis den indikerer en

fejltilstand i mere end 12 timer.

Hvis der begynder at dannes kedelsten på sonden, vil den normalt blive fjernet/gjort ledende

via detautomatiske opberedningssystem. Dette system er dog ikke i stand til at yde den fornødne

vandbehandling. Det kan stadig hænde, at sonden kræver ekstra rensning under vanskelige

arbejdsforhold.

Sådan renses sonden manuelt

Nedenstående anføres de tilgængelige reservedele. Der fås ikke yderligere reservedele.

Tilgængelige reservedele

Indkapsling 'O'-ring

Bestilling af reservedele

Bestilling af reservedele skal altid ske ved hjælp af den beskrivelse, der findes i kolonnen med titlen

'Tilgængelige reservedele' og med angivelse af det produkt, de skal bruges til.

Eksempel: 1 stk. indkapsling 'O'-ring til en Spirax Sarco CP32 ledningsevne-sonde med tvillingspids.

10

5. Vedligehold

Giv agt: Sonden indeholder ikke komponenter, som kan serviceres af brugeren - ethvert forsøg på at

demontere enheden vil bevirke, at den skades uopretteligt.

Fjern sonden, og rens den med en våd klud.. Til hårde kedelsten kan man anvende fint vådt

eller tørt papir (max grovhed på 600 korn) på spidsen. Brug ikke abrasive midler på kappen.

I tilfælde af kraftig korrosion omkring sondespidsen kan det være nødvendigt at udskifte sonden.

Genmontér sonden med PTFE-tape i stedet for pastamateriale. Se kapitel 3 - 'Installation'.

6. Reservedele

IM-P403-58 AB Issue 10


7. Fejlfinding

Evt. problemer under idriftsættelsen skyldes ofte forkerte ledningsforbindelser eller opsætning, hvorfor

vi anbefaler, at der gennemføres en grundig kontrol.

Kontrol af sondens tilstand ved hjælp af sondecellekonstanten:-

BC3200 / BC3210-regulatorerne har en funktion, som gør det muligt at kontrollere tilstanden af sondens

driver-spids, uden at det er nødvendigt at fjerne sonden fra kedlen. Dette sker ved at beregne et skøn

over sondecellekonstanten, som er en indikation på sondens tilstand.

Den sonde-driverspids, som fungerer korrekt uden kraftig dannelse af kedelsten, vil have en fuld

konstant på mellem 0,2 og 0,6. Se afsnittet 'Fejlfinding' i installations- og vedligeholdelsesvejledningen

til BC3200 / BC3210 for yderligere oplysninger.

Sensorspids-tilstanden kan ikke kontrolleres ved hjælp af en af følgende afsaltningsregulatorer

BC3200 eller BC3210: Men den kan kontrolleres ved hjælp af ledningsevnemåleren MS1.

Kontrol af sondetilstanden ved hjælp af MS1:

Tilstanden af en installeret sonde kan kontrolleres ved hjælp af en Spirax Sarco MS1-ledningsevnemåler

og dens forlængerledning.

Driver-spids:

- Tilslut forlængerledningen MS1 mellem klemme 1 og klemme 3.

- Brugden målte værdi til beregning af driverspids-cellekonstanten som beskrevet i MS1-vejledningen.

En cellekonstant i området 0,2 til 0,6 vil indikere, at sonden virker korrekt. Et højt al indikerer, at

sonden er belagt med kedelsten.

Sensorspids:

- Ligesom ved driver-spidsen, men forbind MS1 mellem klemme 2 og 3.

En sensorspids-cellekonstant på 0,2 til 0,6 er normal, men et tal op mod 0,8 er tilfredsstillende.

Pt100 modstandskontrol:

- Strømmen skal være frakoblet under denne kontrol.

- Mål modstanden mellem klemme 7 og klemme 8. Et traditionelt ohmmeter kan anvendes til

denne test. Modstanden bør ligge mellem 100 ohm (0°C / 32°F) og 168 ohm (180°C / 356°F).

Klemme 3 bør jordes til sondehuset.

IM-P403-58 AB Issue 10 11


12

IM-P403-58 AB Issue 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!